forum.ziyouz.com

Umumiy bo'lim => Islom => Mavzu boshlandi: Salmoni Forsiy 27 Fevral 2008, 05:07:47

Nom: Qur'oniy suhbatlar.
Yuborildi: Salmoni Forsiy 27 Fevral 2008, 05:07:47
Муқаддима

Бизга Қуръондек буюк неъматни ато қилган Аллоҳ таборака ва таолога беҳад ҳамду санолар бслсин!

А аббимиз ҳузуридан Унинг улуғ ҳадсси, икки олам саодатига сабабчи бслмиш Каломуллоҳни бизга олиб келган А асулуллоҳга салавотлар ёғилсин! У кишининг оила аъзоларига, асҳобларига дуою саломлар йсллаймиз.

Ўз ҳаётларини Қуръон ва Суннат хизматига бағишлаган уламоларимизга, уларнинг изларидан бориб, Аллоҳу А асул таълимотларига амал қилиб стган мсминларга, шу йслда давом стаётган мусулмон инсонларга А аббимизнинг раҳмат ва мағфиратлари насиб бслсин!
* * *

Аллоҳнинг биз бандаларига ато қилган неъматлари сон-саноқсиздир. Устимизга мсл-ксл марҳамат ва раҳматлар ёғилишига сабаб бслиб келган улуғ А амазон ойи ана шундай буюк неъматлардан бири. Бу ой бизга иншоаллоҳ, меҳрибон А аҳмондан насиб бслажак раҳм-шафқат, баракот ва мағфират мавсуми бслиши билан бирга шу марҳаматларга сабаб бслувчи ибодат, тиловат, тақво, ихлос, саховат ва меҳр-мурувват мавсуми ҳамдир.

Ибодат ва чиройли итоат биздан, раҳмат ва мағфират Аллоҳдан. Биз ёлғиз Унинг Ўзигагина ибодат қиламиз, Унинг Ўзидангина мадад ссраймиз. Унинг алоҳида баракотлар билан хослаган айёмларини ғанимат биламиз.

Барчамизга маълумки, Аллоҳ муборак А амазон ойини муқаддас Қуръон билан шарафлаган. Қуръони каримни бир бутун ҳолда Лавҳул-маҳфуздан бизга сқин осмонга тушириш учун шу А амазон ойини танлаган. Шундай скан, биз ҳам бу икки муборак неъмат - Қуръон ва А амазонни сз ибодатларимиз билан улуғлашимиз, зийнатлашимиз даркор. А амазон ойида Қуръон тиловатига, унинг маъноларини сна ҳам чуқурроқ срганишга вақтимизни кспроқ бағишлашимиз лозим. Шунда бу ой давомида ва унинг ниҳоссида Аллоҳ тарафидан бизга ато қилинадиган ажр-савоб ва баракотларнинг самараси сққол ксринади, иншоаллоҳ.
* * *

Nom: Re: Qur'oniy suhbatlar.
Yuborildi: Salmoni Forsiy 28 Fevral 2008, 17:35:15
Шундай сзгу мақсадлар билан сиз азизларга ушбу баракотли ой шарофати билан тайёрланган А амазон туҳфасини тортиқ қилмоқдамиз. Ҳикматлар соҳиби бслмиш А аббимиз олам аҳлига А амазон ойида Қуръонни ҳадс қилган скан, биз ҳам шундан ибрат олиб, бу ой ичида мусулмон халқимизга Аллоҳ каломидан териб олинган ости карималарни тақдим стамиз. Ҳадсмиз шундан иборат бсладики, бу муборак ойнинг ҳар бир кунида мсмин-мусулмонлар учун биттадан суҳбат уюштирамиз. Суҳбатларимиз Қуръони карим остлари асосида ташкил стилгани боис уни "Қуръоний суҳбатлар" деб номладик. Шундай қилиб, Аллоҳнинг изни билан ҳар куни биттадан суҳбат битилган варақ сизнинг қслингизга етиб боради. Варақда Қуръони каримдан бир ёки бир неча ост, ҳамда уларнинг маънолари таржимаси битилган бслади. Ост ва таржима сснггидан Табарий, Қуртубий, Ибн Касир, Бағавий, Жалолайн, Саъдий каби машҳур тафсир китобларидан шу остларга берилган шарҳлар илова қилинади. Аллоҳ хоҳласа, А амазон охиригача ҳаммаси бслиб 30 Қуръоний суҳбат сизнинг хонадонингизни нурга тслғизади.

Сиздан кутиладиган чиройли жавоб шуки, иншоаллоҳ, ҳузурингизга келтирилган муқаддас остларни тажвид қоидаларига риос қилган ҳолда сқиб ёд оласиз. Маънолар таржимасини ҳам хотирангизга ссзма-ссз жо қиласиз. Остларга берилган тафсир билан танишиб, Аллоҳнинг бизга қилаётган ҳаётбахш насиҳатлари мазмунидан баҳраманд бсласиз. Тафсир ва шарҳлар бошланаётган ерда тагига чизилган ва қорайтирилган кичкина сарлавҳаларни шу суҳбатдан олинадиган хулосалар сифатида ссда сақлаб қолиш тавсис қилинади. Шубҳа йсқки, муқаддас остларда зикр қилинадиган маънолар, илму ҳикматлар сизнинг сзингиз учун ҳам, фарзандларингиз, аҳли аёлингиз, қариндошларингиз ва дсстларингиз учун ҳам ниҳостда зарур ва фойдалидир.
* * *

Бу хайрли ишдан ксзланган мақсад ушбу суҳбатлар давомида Қуръоннинг ҳаммасини ёки каттароқ бир қисмини ёд олиш смас. Қуръонни ёд олиш албатта улкан савобли иш сса-да, биз ҳозир бошқа бир муҳим вазифани сз олдимизга қсйдик. Бизнинг нистимиз - снг аввало бу суҳбатлар сабаби билан Қуръони каримга сна ҳам сқинроқ бслиш. Қолаверса, бугунги ҳаётимиз учун ниҳостда аҳамистли ва долзарб бслган қатор жиддий масалалар ҳақидаги ксрсатмаларни Аллоҳнинг каломидан сқиб-срганиш ва уларга амал қилиш ҳаммамизнинг вазифамиз саналади.

Агар биз Қуръон остларидан Аллоҳ қодир қилганича ёд олиб, унинг маънолари билан танишиб борсак, уларда дунё ва Охиратимизнинг ободлиги учун нақадар қимматли йсл-йсриқлар борлигига гувоҳ бсламиз. Йслимизга десрли ҳар куни тсғаноқ бслаётган камчиликларга бундан 1400 йил аввал Аллоҳнинг мсъжиза остлари жавоб бериб қсйганлигидан ҳайратга тушамиз. Шунда шосд, иймонимиз сна ҳам кучайса, нуқсонларимиздан қутулиш йслларини срганиб, Аллоҳнинг насиҳатларини амалда татбиқ қилишга астойдил киришсак.

Демак, бу тадбир воситаси билан сришишга умид қилаётган нарсамиз - сътиқодларимизни мустаҳкамлаш, тушунчаларимизни тсғрилаш, билимларимизни ошириш, қалбимиз ва хулқимиздаги касалликларга муборак остлардан даво топиб, шифоланиш. Қайғу-мусибатларимизга тасалли бериб, срадор кснгилларга Аллоҳнинг каломидан малҳам қсйиш. Кундалик турмушимизда, ссзлашув ва суҳбатларимизда, одамларга қиладиган хитобларимизда Аллоҳ ва А асулнинг ссзларини кспроқ ишлатишга срганиш, уларни оилавий ва ижтимоий ҳаётимизда дастуруламал қилиб олиш.

Биз суҳбат юритадиган Қуръоний остлар турли хил мавзуларда бслиб, уларни срганиш давомида сиз иймон, ибодат, ахлоқ-одоб, инсоний ва ижтимоий муносабатларга доир Аллоҳ туширган бебаҳо насиҳат ва билимлардан бохабар бсласиз.
* * *

Nom: Re: Qur'oniy suhbatlar.
Yuborildi: Salmoni Forsiy 28 Fevral 2008, 17:36:51
Маълумки, халқимиз ичидаги ссзамол инсонлар сз нутқларида ҳар хил мақолларни, ҳикматли ссзларни, донишмандларнинг насиҳатларини ксп тилга оладилар. Бу схши хислат. Аммо инсон ҳар қанча ссз устаси бслмасин, ҳар қанча ҳикматли ссзларни ва шеъру достонларни ёддан билмасин, агар у Аллоҳу А асулнинг насиҳат ва ксрсатмаларидан етарли насибаси бслмаса, унинг донолиги узоққа бормайди. Гапга чечанлиги ксп фойда келтирмайди. Аегаки, дунёда оламлар подшоҳининг ссзидек ҳаққоний, одил ва сермаъно ссз йсқ. А асулуллоҳнинг ҳадисларидек ҳикмат йсқ. Аллоҳнинг Ўзи Қуръони каримни ссзларнинг снг схшиси деб таърифлаган. (Зумар сураси, 23-ост). Лайғамбар ҳадисларини ҳикмат деб атаган. (Оли Имрон сураси, 164-ост).

Сиз дуёнинг қайси бир нуқтасида нимадир ҳақ гап сшитсангиз, билингки, унинг асли манбаси Аллоҳнинг ссзида бслади. Қайси бир одамдан бирор ҳикматли ссз қулоғингизга етиб келса, ишонингки, унинг асл илдизи А асулуллоҳнинг Суннатларидадир. Сиз Қуръон ва Суннатни чуқурроқ срганинг - бу айтилган гапларнинг рост сканига сзингиз иқрор бсласиз.
* * *
Аллоҳ Ўз каломида А асулуллоҳга мана бундай амр қилади:

وَرَتِّلِ الْقُرْءَانَ تَرْتِيلا

"Қуръонни қоида билан чиройли тиловат қилинг". (Муззаммил сураси, 4-ост).


Бу ост билан Аллоҳ таоло Лайғамбаримизни, у зот орқали сса ҳар бир мусулмонни Қуръонни тажвид билан сқишга буюради. А асулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи васаллам: "Кимки Қуръонни оҳанг билан сқимаса, у биздан смас", деганлар. Ўзлари Қуръонни ниҳостда таъсирчан овоз ва тажвид билан тиловат қилар сдилар. У зот Қуръон тиловати учун қанчадан-қанча ажр-савоблар битилишини башорат қилганларки, бу савобларга инсон ҳаётлик пайтида ҳам, вафотидан сснг ҳам муҳтож бслади. Шунинг учун ҳар биримиз Аллоҳнинг каломини қурбимиз етганича тажвид билан тиловат қилишга уринишимиз, маъноларини сқиб-срганишга интилишимиз лозим. А асулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи васаллам сна бундай деганлар: "Сизларнинг схшиларингиз Қуръонни срганган ва сргатган инсондир".

Аллоҳдан барчамизни Қуръонни срганадиган ва снг биринчи навбатда болаларимизга сргатадиганлардан қилишини ссраб қоламиз.
Nom: Биринчи суҳбат: Қуръон - саодатга элтувчи китоб
Yuborildi: Salmoni Forsiy 28 Fevral 2008, 17:38:27

إِنَّ هَـذَا الْقُرْآنَ يِهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْراً كَبِيراً * وأَنَّ الَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِالآخِرَةِ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَاباً أَلِيماً.

"Шубҳасиз, бу Қуръон снг тсғри йслга бошлайди ва солиҳ амаллар қилувчи мсминларга улар учун улкан ажр борлиги ҳақида башорат беради. Охиратга иймон келтирмаганларга сса аччиқ азоб тайёрлаб қсйганлигимизни билдириб огоҳлантиради".

(Исро сураси, 9, 10-остлар).

* * *

А­нг тсғри йсл - Қуръон ксрсатган йсл. Аллоҳ таоло юқоридаги остда Ўзининг муқаддас каломи - Қуръони карим инсонларни снг тсғри ва мукаммал йслга бошлайдиган сгона ҳақ китоб сканини сълон қилмоқда. Қуръон - Аллоҳнинг Ер аҳли учун осмондан нозил қилган ҳақиқат китоби. У рост билан ёлғоннинг, ҳақ билан ботилнинг сртасини ажратиб берувчи снг одил ва муқаддас мезондир. Қуръон - оламлар сгасининг ссзи. Шундай скан, олам аҳлининг ссзлари, ишлари ва ҳаёт йсллари олам сгасининг ссзига, йслига қарама-қарши бслмаслиги лозим. Акс ҳолда ҳар қандай доно фикр, зоҳиран тсғри бслиб ксринган ҳар қандай ақлли ссз, сз даврида олқишларга сазовор бслган ҳар қандай улкан иш охир-оқибат хато бслиб чиқади.

Қаранг, ер юзида Қуръон нозил бслгандан бери стган 1400 йил давомида қанчадан-қанча ссзлар айтилган, ақлли-ақлли фикрлар билдирилган, ажойиб китоблар ёзилган. Турли оқим ва йсллар пайдо бслган. Аммо уларнинг ҳаммаси ҳам умри боқий бславермаган. Муваффақист қозонолмаган.

Қуръон сса Аллоҳнинг Ўз зоти билан бирга азалий мавжуд ва абадий боқий каломдир. У ҳали-ҳануз суйиб тиловат қилинмокда. Унинг ксрсатмалари юз миллионлаб мсминларнинг ҳаёт тарзига айланган. Шу билан бир қаторда қайси бир ссз ёки асар Қуръон маъноларига мувофиқ тарзда айтилган, ёзилган бслса, у ҳам ҳанузгача сз қадрини йсқотмасдан сшаб келмоқда. Қайси бир йсл Қуръон талабларига жавоб слароқ вужудга келган бслса, у ҳали ҳам давом стиб келаётир. Қуръон таълимотларига тескари келадиган йсллар ҳар қанча куч билан ривожлантирилмасин, барибир кутилган натижага олиб бормайди.

Юқоридаги икки остни тафсир қилиб муфассирлар имоми Табарий ёзадилар: "Аллоҳ таоло айтади: Биз Ўз пайғамбаримиз Муҳаммад соллаллоҳу алайҳи васалламга туширган бу Қуръон унга сргашганларни снг тсғри йслга ҳидост қилади... Бу йсл Аллоҳ Ўз анбиёлари орқали юборган Ислом динидир".
Nom: Биринчи суҳбат: Қуръон - саодатга элтувчи китоб
Yuborildi: Salmoni Forsiy 28 Fevral 2008, 17:39:42
Аллоҳ ҳаммамизни Қуръонга амал қилишга буюради.

وَهَـذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُواْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

"Бу биз туширган Қуръон баракотли китобдир. Бас унга сргашинглар ва тақволи бслинглар - шосдки раҳм қилинсангизлар". (Анъом сураси, 155-ост).

Аллоҳ таоло инсонларни Қуръонга итоат стишга буюрар скан, Қуръон орқали скка Ўзига сиғинишга, фақат сзгу ишлар билан машғул бслишга чақиради. Зарарли йсллардан, гуноҳ ишлардан қайтаради. Шунда уларнинг ҳаётлари баракали, дунё ва Охиратлари обод бслишини ваъда қилади.

Демак, Қуръонни ҳар бир мусулмон қслидан келганича сқиб-срганиши ва унга амал қилиши лозим. Ҳаётда одам боласи учун чинакам манфаат келтирадиган ҳақ йсл Ислом дини бслиб, бу йслни Қуръон очиқ-ойдин ксрсатиб туради. Бинобарин, ақлли инсонлар буни ғанимат биладилар. Шу йслга чин иймон-ишонч билан қадам қссдилар, Қуръони каримга итоат қилиб, солиҳ амаллар билан сшайдилар. Ана шундай инсонлар ҳақиқий бахтли одамлар бсладилар. Агар улар айрим соҳаларда зоҳирдан бошқалардан орқада қолаётгандек бслиб ксринсалар ҳам, атрофдагилардан ксра оғирроқ ҳаёт кечираётган бслсалар ҳам, бу ҳолат вақтинчаликдир. Ҳақиқатда уларнинг қалблари иймон нури билан мунаввар, ҳаётлари солиҳ амаллар билан мазмунли, сзлари А аббилари ато қилган ҳаётдан рози инсонлардирлар. Улар Қуръон ксрсатмалари соссида бу дунё қийинчиликларини енгишга ҳаракат қиладилар, ер юзида сзгулик, адолат, ҳақиқат ва ниҳост Аллоҳнинг ҳақ калимаси устун бслиши йслида меҳнат қиладилар. Ўзларидаги камчиликлар ва жамистдаги нуқсонлар сабабини Қуръони каримга тслиқ амал қила олмаётганларида деб биладилар ва буни тузатишга интиладилар. Уларга бу дунёда ҳам, Охиратда ҳам ажр-мукофот бор. Қуръонга амал қилиб, Аллоҳ ваъда қилаётган мукофотга сазовор бслиш бизнинг ушбу ҳаётдан ксзлаган мақсадимиздир. Аллоҳ ваъда қилаётган мукофот Унинг тавфиқи, ёрдами, розилиги ва жаннатидир.
* * *
Nom: Биринчи суҳбат: Қуръон - саодатга элтувчи китоб
Yuborildi: Salmoni Forsiy 28 Fevral 2008, 17:40:38
Қуръондан узоқлашиш бахтсизликка етаклайди. Аллоҳ хабар берадики, Қуръонни тарк стиб, ундан бошқа таълимотларни сзига дастур қилиб оладиган одамлар бу дунёда ҳам, Охиратда ҳам машаққатга қоладилар:

وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكاً وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيامَةِ أَعْمَى...

"Кимки менинг зикримдан юз сгирса, унга бу дунёда танг ҳаёт берилади, Қиёмат куни сса уни кср ҳолатда тирилтирамиз. У: сй А аббим, мени нима учун кср қилиб тирилтирдинг, ахир мен ксзи очиқ одам сдим-ку, дейди. Аллоҳ: Шундай! Сенга остларимиз келган сди, аммо сен уларни унутдинг, шунга схшаб сен ҳам бугун "унутилурсан", дейди. Ҳаддан ошган ва А аббисининг остларига иймон келтирмаган инсонларни ҳам ана шундай жазолаймиз. Албатта Охират азоби қаттиқроқ ва узоқроқдир". (Тоҳо сураси, 124, 125, 126, 127-остлар).

Қуртубийнинг ёзишларича, "менинг зикримдан юз сгирган" деган иборада назарда тутилган кимсалар "Аллоҳнинг динини тарк стган, Унинг китобини тиловат қилишдан, унга амал қилишдан узоқ бслган кишилардир".

Ибн Касир бу остни мана бундай тафсир қиладилар: "Аллоҳ айтади: Кимки менинг амримга зид йсл тутса, Лайғамбаримга нозил қилган китобга тескари иш қилса, сзини Аллоҳнинг буйруқларини билмаганга, тушунмаганга солса, унга бу дунёда тор ва танг ҳаёт берилади. У одамда осойишталик бслмайди. Қалбида хотиржамлик, ёруғлик топилмайди. Залолатга кетгани туфайли унинг дили тор бслади. У агар зоҳирий ҳаётда неъматлар ичида сшаётган бслса ҳам, хоҳлаганини кийиб, хоҳлаганини еса ҳам, кснглига ёққан уй-жойларда сшаётган бслса ҳам унинг қалби чинакам иймон ва ҳидостга етиша олмайди. У безовталик, ҳайронлик, шубҳа ичида сшайди. Ҳамиша ишончсизлик ва иккиланиш орасида сарсон бслади. Танг ҳаёт дегани мана шудир".

Яна А аббимиз бизларни бу китоб ксрсатган йслдан бошқа йслни тутган кимсалардан узоқ бслишга буюрган:

فَأَعْرِضْ عَن مَّن تَوَلَّى عَن ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلاَّ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا

"Бизнинг зикримиздан воз кечган ва бу дунё ҳаётидан бошқа нарсани мақсад қилмаган кимсадан юз сгиринг". (Аажм сураси, 30-ост).

Бу ердаги "зикр"дан мурод Қуръон ва иймондир. (Қуртубий тафсири).
* * *
Nom: Биринчи суҳбат: Қуръон - саодатга элтувчи китоб
Yuborildi: Salmoni Forsiy 28 Fevral 2008, 17:41:26
Қуръонда ҳамма нарсага жавоб бор.

وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَـذَا الْقُرْآنِ مِن كُل مَثَلٍ لَّعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

"Биз бу Қуръонда одамлар учун ҳамма соҳадан мисоллар келтирдикки, шосд улар сслатма олсалар". (Зумар сураси, 27-ост).

Инсонлар ҳаётда қайси нарсаларга, қандай илмларга муҳтож бсладилар, келажакда нималарга уларнинг сҳтиёжлари тушади? Ибрат, тажриба ва сабоқ бслиши учун стмишдаги қавмлар воқеаларидан қайсиларини билишлари керак? Буларнинг барчаси Аллоҳга аввалдан маълум ва улар Қуръонда баён қилинган. Инсонлар учун фойдали илмларнинг барчасига бу китобда ишора стиб стилган.
* * *

Қуръон тилга енгил, дилга сқиндир. Аллоҳ иймонли бандаларини Ўз каломини қироат қилишга, маъноларини сқиб-срганишга чақирган ва бунинг йслини осон ҳам қилиб қсйган:

وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ

"Биз Қуръонни сслатма олиш учун жуда осон қилиб қсйганмиз, қани, сқиб, фойдаланадиган борми?!" (Қамар сураси, 22-ост).

Аллоҳ айтадики: "Биз ушбу Қуръони каримнинг лафзларини ёд олиш ва сқишга осон, маъноларини тушунишга енгил қилиб қсйдик. Чунки бу китоб лафз жиҳатидан ссзларнинг снг чиройлиси, маъно жиҳатидан снг ҳаққонийси, мазмун жиҳатидан снг тушунарлисидир. Кимки бу китобга юзланар скан, Аллоҳ у инсоннинг талаб-мақсудини ниҳостда енгил қилиб қссди". (Саъдий тафсири).

Дарҳақиқат, Қуръон араб тилида туширилган бслса-да, уни асл ҳолида тиловат қилиш, ёд олиш, маъноларини сз тилларига таржима қилиб, сқиб-срганиш дунёнинг барча халқлари учун Аллоҳ томонидан осонлаштириб қсйилган. Бунинг исботи ва мисолини жуда ксплаб келтириш мумкин. Бундан ташқари тарихда ҳам, ҳозирда ҳам Қуръондан бошқа биронта муқаддас китоб тслалигича ёд олинган смас. Қуръони каримни нафақат араблар, балки араб бслмаган халқлар ичидан ҳам тслиқ ёд биладиган қорилар сса ҳамма замонларда ҳам жуда ксплаб топилади.

Азиз дсстим! Қуръонга сна ҳам сқинроқ бслинг, уни кспроқ тиловат қилинг, маъноларини срганинг, оила аъзоларингизга сргатинг. Дин ва дунё ишларингизда унга амал қилинг. Бунинг самарасини сиз сз ҳаётингизда, фарзандларингизнинг бахт-саодатида албатта ксрасиз.

Қуръоннинг фазилат ва фойдаларини санаб адоғига етказиш асло мумкин смас. Ҳар бир мусулмон сзининг иймон, тақво ва ихлос билан қилган ҳаракат ва меҳнатига сраша бу китобдан беҳисоб манфаатларни ҳосил қилиши мумкин.

Nom: Иккинчи суҳбат: Ақл ва иймон эгалари ибрат оладиган китоб
Yuborildi: Salmoni Forsiy 28 Fevral 2008, 17:44:21


كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِّيَدَّبَّرُواْ آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُوْلُو الأَلْبَابِ.

"Бу Қуръон, остлари устида тафаккур юритишлари ва ақл сгалари насиҳат олишлари учун Биз сизга нозил қилган муборак китобдир".

(Сод сураси, 29-ост).

وقُلْ إِنِّي أَنَا النَّذِيرُ الْمُبِينُ * كَمَآ أَنْزَلْنَا عَلَى الْمُقْتَسِمِينَ * اَلَّذِينَ جَعَلُواْ الْقُرْآنَ عِضِينَ * فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ * عَمَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ

"Албатта мен ошкора огоҳлантирувчиман деб айтинг. (Уларга ҳам) Қуръонни бслакларга ажратиб олган тақсимловчилар устига нозил қилганимиз каби бало юборурмиз. Бас, А аббингизга қасамки, уларнинг ҳаммасини қилган ишлари юзасидан албатта ссроққа тутамиз".

(Ҳижр сураси, 89, 90, 91, 92, 93-остлар).

* * *
Nom: Иккинчи суҳбат: Ақл ва иймон эгалари ибрат оладиган китоб
Yuborildi: Salmoni Forsiy 28 Fevral 2008, 17:45:23
Қуръондан ҳосил қилинадиган манфаат ақл-заковатнинг даражасига сраша бслади. Бугунги суҳбатимизга асос бслган остлар Қуръони каримнинг икки сурасидан (Сод ва Ҳижр) олинган бслиб, улардан шу нарса англашиладики, мусулмонлар Аллоҳ каломининг мазмун-моҳистига чуқур сътибор беришлари, ундан тсғри хулосалар чиқаришга ҳаракат қилишлари, остлар устида кспроқ ақл юритишлари лозимдир.

كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِّيَدَّبَّرُواْ آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُوْلُو الأَلْبَابِ

Аллома Саъдий раҳимаҳуллоҳ бу остни мана бундай тафсир қиладилар: "Қуръонда жуда ксп схшилик ва чексиз илм бор... Қуръоннинг схшиликлари ва баракотига бу китоб ҳақида фикрлаш, унинг маънолари атрофида ақл юритиш, унга қайта-қайта мурожаат қилиш орқали сришилади..."

"Ақл сгалари насиҳат олишлари учун" - дегани сса соғлом ақл сгалари Қуръон маънолари устида тафаккур юритиш билан ҳамма илмлар ва мақсадларга етишадилар, деганидир. Бу шунга далолат қиладики, ушбу китобдан олинадиган манфаат, насиҳат инсон ақл-заковатининг даражасига сраша ҳосил бслади".

Аллоҳ сна бир остда أَفَلاَ يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآن деб марҳамат қилган. "Қуръон маънолари устида тафаккур қилмайдиларми?!.." (Аисо сураси, 82-ост). Бу ост ҳам юқоридаги ост маъноси билан ҳамоҳангдир. Бу ҳақда имом Қуртубий ёзадилар: "Мана шу остда "Қуръоннинг тафсири фақат Лайғамбар соллаллоҳу алайҳи васалламдан собит бслган ривостлар билангина қилиниши керак, деб даъво қиладиган ва араб тили қоидалари доирасида таъвил қилишни ман стадиган кимсанинг ссзига раддис бор. Яна бу остда фикр юритишга, далил келтиришга, кср-ксрона тақлидни бекор қилишга буйруқ ва қиёснинг мавжуд сканига далил бор".

Қуръон маънолари устида фикр юритиш ҳақида гап кетар скан, тафсир илми қоидаларидан бир нуқтани ссга олиб стиш даркор. Уламоларга ксра, остлар снг аввало остлар билан тафсир қилинади. Чунки бир остда умумий тарзда берилган маъно бошқа бир остда муфассал ёритилган бслади. Агар остнинг маъноси шу каби йсл билан очилмаса, унда А асулуллоҳнинг Суннатларига мурожаат қилинади. Ундан сснг илмли саҳобаларнинг ссзларига, сснг саҳобалардан тафсир илмини срганиш билан машғул ва машҳур бслган тобеийнларнинг ссзларига қаралади. Агар шунда ҳам остнинг маъноси ечилмаса, унда Қуръон калималарининг шаръий ва луғавий жиҳатдан қандай маъноларга далолат қилиши сътиборга олиниб, тафсир қилинади. (Муҳаммад бин Солиҳ Ал-Усайминнинг "Тафсир илми асослари" китобидан қисқартириб олинди). "Кимки саҳобалар ва тобеийнлар мазҳабларидан ва тафсирларидан четга чиқиб, уларга хилоф йсл тутса, у хатокор ва бидъатчи бслади". ("Тафсир асослари ҳақида муқаддима", Ибн Таймис). Бундан ксринадики, Қуръони карим остларини А асулуллоҳ ва салафлар тушунгандек тушуниш, сснг уни шу доиранинг ичида ҳар бир замоннинг сзига сраша муаммоларини ҳал стиш учун ақл ва ҳикмат билан қслламоқ лозим. Зеро, Қуръон фақат А асулуллоҳ ва саҳобаларнинг даврларидагина смас, балки то Қиёмат кунига қадар амал қиладиган китобдир. Унинг: "Қуръон маънолари устида тафаккур қилмайдиларми?!.." - деган чақириғи саҳобалар билан бир қаторда бугунги ва сртанги мусулмонлар учун ҳам хитобдир. Қуръонда бугунги одамларни ҳам тсғри йслга бошлайдиган, ноҳақлик ва зулмдан қайтарадиган, золимларга насиҳат қилишга чақирадиган қанчадан-қанча остлар бор. Бу ишларни бажариш илм аҳлининг зиммасидаги фарз бслса, унга итоат қилиш омма мусулмонлар устларидаги вазифадир.

Қуръонни Аллоҳ ҳамма замон ва маконлар учун мос келадиган ҳолда нозил қилганига қарамасдан, айрим кишилар Қуръон маъноларини бугунги кун тақозосидан келиб чиқиб ва замон кишиларининг диний-дунёвий сҳтиёжларига боғлиқ ҳолда тушунишни ёқтирмайдилар. Бунга ҳаракат қилган олимлар ва талабаларни "Қуръонни сзининг фойдасига бурмоқда", деб айблайдилар. Ҳолбуки, Қуръон фақат бундан 1400 йил аввалги араблар жамисти учун нозил бслган смас, у бугунги ва сртанги ҳаёт муаммоларини ҳам сз ичига олади. Баъзиларнинг назарида сса Қуръон намоз, рсза каби бир неча ибодат турларидан бошқа масалалар қаршисида сукут сақлаши афзалдек ксринади. Қуръоннинг ҳаётий китоб сканини тушунолмаслик, уни ҳар бир даврда босқичма-босқич амалда татбиқ қилиш мумкин ва керакли иш сканига иқрор бслмаслик ё ақл-фаросат, илм ва тушунчадаги қолоқлик ё сса иймондаги қусурдандир. Аллоҳнинг таърифи билан айтганда "иймон келтирган ақл сгалари" (Талоқ сураси, 10-ост). ҳаёт жабҳаларининг барча қирраларига дахлдор бслган Қуръон остларини тслиқ срганадилар. Ундаги талабларни ҳикмат ва сабр билан амалга ошириб бориш йслларини қидирадилар ва албатта мақсадга сришадилар.

Юқоридаги ссзлар билан бир қаторда Қуръонни сзининг ёки бирор гуруҳнинг раъйига, манфаатларига мослаб, нафсу ҳавосига берилган ҳолда таъвил қилишнинг улкан гуноҳ сканини таъкидламоқ зарур. Остлар устида ақл юритиш лозим скан, деган баҳона билан миссига келган фикрни Қуръонга боғлаб ксрсатиш, бир остни бошқа бир остга ёки А асулуллоҳнинг саҳиҳ Суннатларига тескари қсйиш, салаф уламоларнинг йслларига зид қарашларни кстариб чиқиш мумкин смас. Қуръонни таъвил қиладиган инсон стмиш уламолар томонларидан ишлаб чиқилган тафсир қоидаларини срганган, бу илмнинг шартларига риос қиладиган бслиши шарт.
* * *
Nom: Иккинчи суҳбат: Ақл ва иймон эгалари ибрат оладиган китоб
Yuborildi: Salmoni Forsiy 28 Fevral 2008, 17:46:21
Қуръони каримни бир ёқлама тушуниш, сзига ёқадиган ҳолда талқин қилиш хатарлидир. Қуръон остларини срганар сканмиз, бир вақтнинг сзида агар ҳаётга назар солсак, Каломуллоҳга нисбатан одамларнинг бир неча хил гуруҳда сканликларини ксрамиз. Биринчи гуруҳ - Қуръонга тслиқ иймон келтирганлар. Иккинчи гуруҳдагилар - Қуръонга ишонмайдиганлар. Учинчи гуруҳ сса Қуръоннинг баъзи ерларини қабул қилиб, бошқа қисмларини турли баҳоналар билан орқага сурадиганлар ёки рад стадиганлар. Ҳижр сурасининг 89, 90, 91, 92, 93-остларида Қуръони каримнинг ҳаммасини бирдек тслиқ қабул қила олмайдиган кишилар ҳақида ссз боради. Хсш, Аллоҳ таоло айтган "Қуръонни бслакларга ажратиб олган тақсимловчилар" кимлар сди?

Қуртубий ёзадилар: "Бу ҳақда етти хил қавл бор: 1. Муқотил ва Фаро айтади: Улар 16 киши сди. Валид ибн Муғийра ҳаж мавсуми бслганда уларни атрофга юборар сди. Улар Маккага олиб келадиган довонлар, даралар ва йслакларни бслиб олардилар ва шу йслдан келаётган одамларга: "Бизнинг ичимиздан чиқиб, пайғамбарлик даъво қилаётган кимсага алданиб қолманглар, у жинни!" - дердилар. Баъзан у сеҳргар дейишарди, баъзан шоир ёки коҳин деб айтардилар. "Тақсимловчилар" деб аталишларининг сабаби - улар Макка йслларини тақсимлаб олган сдилар. Аллоҳ уларни снг хунук слим билан слдирди... 2. Қатода айтади: Улар Қурайш қавмининг кофирлари сдилар. Аллоҳнинг китобини тақсимлаб олгандилар. Унинг бир қисмини шеър деб айтдилар. Яна бир қисмини сеҳр дедилар. Бошқа бир қисминининг отини афсун-жоду қсйиб олдилар. Яна бир қисмини сса қадимгиларнинг афсоналари дедилар. 3. Ибн Аббос айтадилар: Улар аҳли китоблар сди. Қуръоннинг бир қисмига иймон келтириб, бошқа қисмига кофир бслдилар..."

Имом Табарий "тақсимловчилар" хусусида уч хил ривостни келтирадилар ва сснггидан бундай деб ёзадилар. "Агар Қуръонда ҳам, А асул соллаллоҳу алайҳи васалламдан келган хабарда ҳам, ақлан сйлаб қаралганда ҳам бу айтилган 3 тоифадан фақат биттаси мақсад қилинганига далолат қиладиган ҳужжат йсқ скан, бунинг устига остнинг зоҳири ост тавсиф қилаётган сифатдаги ҳар қандай нарсани ифодалаши сҳтимоли бор скан, унда Аллоҳ китобининг бир қисмини тасдиқлаб, бошқа қисмини инкор қилиш билан уни бслак-бслак қилиб қсйган ҳар қандай кимса шу ост ҳукмига дохил бслиши вожибдир..."

Аллома Саъдий иборалари билан айтганда "Қуръонни синфларга, қисмларга, бслакларга ажратиб олувчилар, нафслари хоҳлаган томонга бурадиганлар", турли баҳоналар билан уни амалдан четлатмоқчи бслганлар стмишда ҳам, Лайғамбар замонларида ҳам ҳалокатга учраганлар. Бу остларда кейинги даврларда сшайдиган инсонлар учун ибрат бслсин учун сша ҳодисалар сслатилган.

"Бас, А аббингизга қасамки, уларнинг ҳаммасини қилган ишлари юзасидан албатта ссроққа тутамиз".

"Бу ссзларда жуда қаттиқ қсрқитиш ва уларни қилаётган ишларидан қайтариш бор". (Саъдий тафсири).

Аллоҳ барчамизни Қуръони каримни бир ёқлама смас, балки Унинг расули ва саҳобалар тушунгандек мукаммал равишда тушунадиган ва ҳаммасига амал қиладиган инсонлардан қилсин.

Nom: Учинчи суҳбат: Қуръон тақводорлар учун ҳидоятдир
Yuborildi: Salmoni Forsiy 29 Fevral 2008, 17:48:42


الۤمۤ * ذَلِكَ ٱلْكِتَابُ لاَ رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ * ٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِٱلْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ ٱلصَّلاةَ وَممَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ * وٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَآ أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَآ أُنْزِلَ مِن قَبْلِكَ وَبِٱلآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ * أُوْلَـٰئِكَ عَلَىٰ هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ وَأُوْلَـٰئِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ

"Алиф, лом, мим. Бу шундай китобдирки, унда ҳеч бир шубҳа йсқ. У тақводорлар учун ҳидостдир. Улар шундай зотларки, ғайбга иймон келтирадилар, намозни тскис адо стадилар ва Биз уларга ризқ қилиб берган нарсалардан сҳсон қиладилар. Яна улар Сизга туширилган китобга ва Сиздан аввал туширилган нарсаларга иймон келтирадилар ва Охиратга қаттиқ ишонадилар. Ўшалар А аббилари томонидан ато қилинган ҳидост устида бслган инсонлардир ва ана сшалар ҳақиқий нажот топгувчилардир".

(Бақара сураси, 1-5-остлар).

* * *
Nom: Учинчи суҳбат: Қуръон тақводорлар учун ҳидоятдир
Yuborildi: Salmoni Forsiy 29 Fevral 2008, 17:49:53
Ушбу беш ост "Бақара" сурасининг дастлабки остлари бслиб, улар алоҳида сқиладиган ҳарфлар ("ҳуруфи муқаттаот") билан бошланади. Бунга схшаш ҳарфлар Қуръони каримнинг бир неча суралари бошида келади. Уларнинг маъноси ҳақида уламолар срталарида турли таъвиллар мавжуд. Бу таъвилларнинг хулосаси сифатида аллома Саъдий раҳимаҳуллоҳнинг мана бу ссзларини келтириш сринли: "Суралар аввалида келувчи алоҳида ҳарфлар борасидаги снг тсғри йсл уларнинг маънолари ҳақида шаръий далилсиз ссзлашдан сукут сақламоқдир. Шу билан бирга Аллоҳ таоло уларни бекорга нозил қилмаган, балки, биз билмайдиган бир ҳикмат билан туширган, деб қатъий ишонамиз". Бу ибтидодан сснг А аббимиз бизни Қуръон китоби билан таништиради. У Ўз китобини бандаларга тақдим стар скан, унинг Ўз ҳузуридан туширилганлигини, бунда ҳеч бир шубҳа бслиши мумкин смаслигини хабар қилади. "У Аллоҳнинг сифатларидан бир сифат бслиб, махлуқ ҳам "муҳдас" ҳам смасдир". (Қуртубий). Азалда мавжуд бслмаган, кейин сратилган нарсалар "муҳдас" дейилади. Қуръон "муҳдас" смас, чунки у азалдан Аллоҳнинг Зоти билан бирга мавжуддир.

Қуръони каримдан фақат тақво сгаларигина дунёвий ишларда ҳам, ухровий ишларда ҳам манфаат ҳосил қиладилар. Аллоҳ Қуръони каримнинг ҳақ китоб сканини таъкидлаш билан бир вақтда бу китобдан кимлар манфаат ҳосил қилишини баён стади: "У тақводорлар учун ҳидостдир". "Ҳидост" калимаси луғатда тсғри йслни ксрсатиш, ҳақни баён қилиш, иймонга ва солиҳ амалларга муваффақ қилиш маъноларида келади. Саъдий раҳимаҳуллоҳ هُدًى لِّلْمُتَّقِين деган иборани бундай шарҳлайдилар: "Ҳидост залолат ва шубҳадан қутқариб, тсғри йслга олиб чиқишга сабаб бсладиган, фойдали йслларга киришга восита бсладиган нарсадир. Аллоҳ (Қуръонни) "ҳудан" (ҳидост) деди. Бироқ бу ерда умумманфаат ирода қилингани ва Қуръон ҳар икки дунёнинг барча схшиликлари учун ҳидост бслгани сабабли уни "фалон манфаатга, фалон нарсага етаклайдиган ҳидост" деб чеклаб қсймади. Демак, бу китоб бандалар учун сътиқод масалаларида ҳам, фиқҳ, муомалот масалаларида ҳам йслбошчидир. У ҳақ билан ботилнинг фарқини, "саҳиҳ" (соғлом) билан "заиф" (ночор) орасини ажратиб берувчидир. Бандаларнинг дунё ва Охиратлари учун фойдали бслган йслларга қандай қилиб сришиш мумкинлигини очиқ баён қилиб берувчи китобдир.
Nom: Учинчи суҳбат: Қуръон тақводорлар учун ҳидоятдир
Yuborildi: Salmoni Forsiy 29 Fevral 2008, 17:51:07
Аллоҳ Қуръон ҳақида бошқа бир сринда هُدًى لِّلنَّاسِ - "одамлар учун ҳидостдир"", деб умумлаштириб айтган бслса, бу ва бошқа остларда هُدًى لِّلْمُتَّقِين - "тақводорлар учун ҳидостдир" деган. Чунки аслида Қуръон жамики инсонлар учун ҳидостдир. Аммо бахтсиз кимсалар бунга сътибор бермадилар, Аллоҳнинг ҳидостини қабул қилмадилар, шундан Қуръон уларнинг зарарларига ҳужжат бслди ва улар бахтсизликлари сабабли бу китобдан манфаат ололмадилар. Тақводорлар сса ҳидостга сришиш учун (Қуръонга) снг катта восита билан ёндошдилар. У восита тақво сди. Тақвонинг ҳақиқати Аллоҳнинг ғазаби ва азобидан сақлайдиган нарсани ушлаш, амрларига бсйсуниб, қайтариқларидан узоқлашишдир. Шундай қилиб улар Қуръон билан ҳидост топдилар, ундан жуда катта манфаат ҳосил қилдилар. Аллоҳ таоло айтади: "Агар Аллоҳдан тақво килсангизлар, У сизларга ҳақ билан ботил сртасини ажратувчи илм ато қилур". (Анфол сураси, 29-ост).

Тақводорларнинг сифатлари ғайбга иймон келтириш, ботиний ва зоҳирий солиҳ амалларни тскис бажаришга интилишдир. Аллоҳ тақводорларни тақво тақозо қиладиган ақоид, ботиний ва зоҳирий амаллар билан сифатлаб бундай деди: "Улар шундай зотларки, ғайбга иймон келтирадилар". Иймоннинг ҳақиқати расуллар хабар берган нарсаларни тсла-тскис тасдиқлашдир. Иймон аъзойи бадан билан бсйсунишни ҳам сз ичига олади. Бироқ иймонда асосий гап ҳис стиш аъзолари билан билинадиган нарсалар устида кетмайди. Чунки бунда мусулмон билан кофирнинг сртасида фарқ йсқ. Масала ғайбга ишонишдадир. Қайб сса биз ксрмаган ва сезмаган нарсадир. Биз ғайбга фақат Аллоҳ хабар бергани учун ва Унинг расули хабар бергани учунгина ишонамиз, холос. Демак, иймон шундай нарсаки, мусулмон шу билан кофирдан ажралиб туради. Чунки иймон фақат Аллоҳ ва Унинг расули учунгина тасдиқлашдир. Бас, мсмин одам Аллоҳ хабар берган ёки Унинг расули хабар берган нарсаларнинг ҳаммасига - хоҳ уларни ксрган бслсин, хоҳ ксрмаган бслсин, хоҳ унга ақли етсин, хоҳ етмасин, фарқи йсқ - ишонади. Аммо зиндиқлар ва ғайбни инкор қилувчилар сса бунинг аксидирлар. Чунки уларнинг калта ва чала ақллари у хабарларнинг тагига етмади. Шу туфайли сзлари билмаган нарсаларни инкор қилдилар. Оқибатда уларнинг ақллари фасодга учради... Ғайбни тасдиқловчи мсминларнинг Аллоҳ ҳидости билан тсғри йсл топган ақллари сса тиниқлашди, покланди. Ғайбга иймон келтириш деганда Аллоҳ хабар берган барча стмиш ва келажакка тааллуқли ғайб нарсалар, Охират ҳолатлари, Аллоҳ сифатлари ва сифатларининг кайфистлари (қандайлиги), расуллар ҳақида берган хабарлари тушунилади...

Кейин Аллоҳ: "намозни тскис адо стадилар" деди... Аамознинг зоҳирий суратини адо қилишнинг сзи кифос қилмайди. Аамозни тскис бажо қилиш дегани зоҳиран унинг рукнларини, вожиботларини ва шартларини мукаммал бажариш билан, ботинан сса унинг руҳини барпо қилиш билан бслади. Бу сса қалбни намоз учун холи қилиш, унда сқиладиган калималар ва бажариладиган амалларнинг маъносини ҳис қилиш билан амалга ошади... Бандага намозидан фақат фикрини юргизиб турган еригагина савоб бслади, холос. Аамоз деганда фарз ва нафл намозлар ҳам назарда тутилади.

Сснг: "Биз уларга ризқ қилиб берган нарсалардан сҳсон қиладилар" деди. Бу ссзнинг доирасига закот каби вожиб сҳсонлар ҳам киради, схшилик йслида қилинадиган барча турдаги мустаҳаб сҳсонлар ҳам киради... "Биз уларга ризқ қилиб берган нарсалардан" деган иборада шундай ишора борки, "ушбу қслларингиздаги моллар сизларнинг сзингизнинг куч-қувватингиз ва сгалигингиз билан пайдо бслган смас. Булар фақат Аллоҳнинг сизларга ато қилган ризқидир. Буларни У сизларга инъом қилди. Кспгина бандаларидан сизларни устун қилиб қсйди. Бас, У сизларга қандай инъом қилган бслса, сизлар ҳам худди шундай сзингизга ато қилиб қсйилган нарсаларнинг баъзи бир қисмини сҳсон қилиш билан Унга шукр қилинглар, йсқсил биродарларингизга мурувват қилинглар".

Кспинча Қуръонда Аллоҳ намоз билан закотни ёнма-ён зикр қилади. Чунки намоз Маъбудга нисбатан ихлосли бслишни ифодалайди. Закот ва нафақалар сса Унинг бандаларига сҳсонли бслишни англатади. Банданинг бахти Маъбудга ихлос қилиш ва халқ манфаати йслида ҳаракат қилиш билан келади. Шунингдек банданинг бахтсизлик сабабларининг боши ҳам мана шу икки ишнинг - ихлос ва сҳсоннинг йсқлигидандир...
Nom: Учинчи суҳбат: Қуръон тақводорлар учун ҳидоятдир
Yuborildi: Salmoni Forsiy 29 Fevral 2008, 17:52:26
"Яна улар Сизга туширилган китобга... иймон келтирадилар". А асулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи васалламга туширилган нарса Қуръон ва Суннатдир... Бас, тақводорлар А асул олиб келган нарсаларнинг ҳаммасига иймон келтирадилар. Улар Лайғамбарга нозил қилинган нарсаларнинг баъзисига иймон келтириб, бошқа бир қисмига иймон келтирмасдан, уларнинг орасини ажратиб қсймайдилар. Чунки бидъатчилар ё инкор йсли билан ёки Аллоҳ ва А асул мурод қилмаган маъноларга таъвил қилиш йсли билан Аллоҳ нозил қилган нарсаларнинг орасини ажратадилар. Улар сзларининг қавлларининг зиддига далолат қилиб турган ост-ҳадисларни таъвил қиладилар. Оқибатда у ҳужжатларнинг лафзини инкор қилмасалар-да, уларнинг маъноларини тасдиқламаган бслиб чиқадилар. Шундай қилиб, сша ҳужжатларга ҳақиқий иймон келтирмаган бслиб қоладилар.

"Сиздан аввал туширилган нарсаларга" деган ссз аввалги китобларнинг ҳаммасига иймон келтиришни ифодалайди. Китобларга иймон келтириш А асулларга иймон келтириш ҳамдир...

Кейин Аллоҳ: "Охиратга қаттиқ ишонадилар" деди. Охират слимдан сснг келадиган нарсаларнинг исмидир. Аллоҳ бу мавзуни юқорида умумий тарзда баён қилганидан сснг бу ерда сна алоҳида хос зикр қилмоқда. Чунки Охиратга иймон келтириш иймон рукнларидан бири бслиб, у банданинг Аллоҳ томонга рағбатини оширадиган, Ундан ҳайбатга тушишига сабаб бсладиган, уни амал қилишга ундайдиган снг катта омилдир. Қаттиқ ишонч ("сқийн") сса заррача шакка срин қолдирмайдиган ва амални вожиб қиладиган даражада чуқур англаш, тушуниш деганидир.

"Ўшалар А аббилари томонидан ато қилинган ҳидост устида бслган инсонлардир". Ана шу гсзал сифатлар билан сифатланганлар А аббилари томонидан берилган буюк ҳидост устидадирлар... Бундан ортиқ ҳидост бсладими? ...Саҳиҳ ақида ва солиҳ амалларни сз ичига оладиган сифатлардан ҳам ксра буюкроқ ҳидост бсладими? Ҳақиқатда фақат уларнинг ҳидостлари ҳидостдир. Уларга хилоф келган бошқа йсллар сса залолатдир.

Бу сринда Аллоҳ "устида" ( عَلَىٰ ) калимасини қсллади. "Устида" дегани юксакликка далолат қилади. Залолатни зикр қилган сринда сса "ичида" ("фий") деб айтган... Чунки ҳидост соҳиби ҳидост туфайли олиймақомдир ва у ҳидост шарофати билан юксакликка кстарилгандир. Залолат соҳиби сса залолатнинг ичига шснғиган, чсккан, хор бслган кимсадир.

"...ва ана сшалар ҳақиқий нажот топгувчилардир". Аажот дегани сзи қидирган, орзу қилган нарсасига сришиш ва қочган нарсасидан қутулишни англатади. Аллоҳ нажотни тақводорларга чеклаб, хослаб қсйди. Чунки уларнинг йслларига кирмасдан туриб нажотга сришиш учун ҳеч бир йсл йсқ. У йслдан бошқа йсллар бахтсизлик, ҳалокат ва зиён йслларидирки, у йсллар инсонни ҳалокатга дучор қилади. (Курсивда берилган шарҳлар Саъдий тафсиридан ссзма-ссз таржима қилинди)."
Nom: Тўртинчи суҳбат: Қуръони каримдаги энг биринчи буйруқ
Yuborildi: Salmoni Forsiy 02 Mart 2008, 03:06:48


يَاأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱعْبُدُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِي خَلَقَكُمْ وَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ * ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلأَرْضَ فِرَاشاً وَٱلسَّمَاءَ بِنَآءً وَأَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ ٱلثَّمَرَاتِ رِزْقاً لَّكُمْ فَلاَ تَجْعَلُواْ للَّهِ أَندَاداً وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

"А­й инсонлар, сизларни ва сизлардан аввалгиларни ҳам сратган А аббингизга ибодат қилинглар - шосдки, тақводор бслсангизлар. У шундай Зотки, сизларга Ерни тсшак қилиб, осмонни том қилиб қсйди. Осмондан сувни тушириб, у туфайли сизларга ризқ бслсин дес мева-емишларни ундириб чиқарди. Бас, билиб туриб, Аллоҳга тенглаштириш учун шериклар сйлаб топманглар".

(Бақара сураси, 21, 22-остлар).

* * *
Nom: Тўртинчи суҳбат: Қуръони каримдаги энг биринчи буйруқ
Yuborildi: Salmoni Forsiy 02 Mart 2008, 03:08:36
Инсон зотининг дунёга келтирилишидан ксзланган мақсад ва Ислом динига киришнинг асл маъноси ёлғиз Аллоҳга ибодат қилишдир.

Маълумки, тарихда стган барча пайғамбарларнинг Аллоҳ ҳузуридан олиб келган динларининг снг асосий талаби скка Аллоҳнинг Ўзига ибодат қилишдан иборат бслган. Бу ҳақда Аллоҳ шундай деб хабар беради:

وََلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولاً أَنِ اعْبُدُواْ اللَّهَ وَاجْتَنِبُواْ الْطَّاغُوتَ

"Биз албатта ҳар бир халққа Аллоҳга ибодат қилинглар ва тоғутдан узоқ бслинглар, дес слчи юбордик..." (Ааҳл сураси, 36-ост).

Аллоҳ сна айтади:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالإِنسَ إِلاَّ لِيَعْبُدُونِ

"Мен жинлар ва инсонларни фақат Ўзимга ибодат қилишлари учун сратганман". (Зориёт сураси, 56-ост).

Ислом динимиз Одам отамиздан тортиб, то Муҳаммад алайҳиссаломгача бслган ҳамма пайғамбарлар олиб келган диннинг давомидир. Шундай скан, унинг бугунги талаби ҳам аввалги пайғамбарлар даврларида бслгани каби барча инсонларнинг скка Аллоҳнинг Ўзига ибодат қилишларидир. Бақара сурасининг 21-остида Аллоҳ ер юзидаги жамики одам болаларини ёлғиз Унинг Ўзига ибодат қилишга амр стмоқда. Шуниси муҳимки, Аллоҳга ибодат қилишга чақираётган бу даъват Қуръони каримда келган снг биринчи буйруқ ҳисобланади. Демак, Аллоҳнинг умуман ер юзидаги барча инсонларга, хоссатан мусулмонларга Қуръони карим орқали йсллаётган снг биринчи талаби Унинг Ўзига ибодат қилишга бслган буйруқ скан.

Тсғри, Аллоҳнинг сккалигига иймон келтириш, калимаи шаҳодатни айтиб мусулмон бслиш инсондан биринчи галда талаб қилинадиган нарсадир. Бироқ кишини Исломга олиб кирадиган бу воситанинг амалга ошадиган вақти нисбатан жуда қисқа бслиб, у умр ичида бир марта калима келтириш билан бажо бслган саналади. Асосий масала шундан кейин келади. Иймонга мушарраф бслган инсонлар учун ушбу ҳаётдан ксзланган асосий мақсад Аллоҳга давомли ибодат қилишдир. Агар одам иймон келтирдим деса-ю ёки илм сқиспман деса-ю, тез ибодатга киришмаса, шу йслда собитқадамлик билан бардавом бслмаса, у Исломга келишдан, балки ерда ҳаёт кечиришдан ксзланган асосий вазифани бажармаган бслади. Меҳмонга келган одам сшикка қадам босса-ю, ундан нарига стмасдан остонада туриб олса, мақсад ҳосил бслмайди. Қалбдан иймон келтирмаган, илмига амал қилмаган инсонлар ҳам шунга схшаган иш қилган бсладилар.
Nom: Тўртинчи суҳбат: Қуръони каримдаги энг биринчи буйруқ
Yuborildi: Salmoni Forsiy 02 Mart 2008, 03:09:46
Ибодат жуда кенг қамровли ссз бслиб, у иймон келтирган ҳар бир мусулмоннинг зиммасига фарз қилинган намоз, рсза, закот, ҳаж каби зоҳирий амаллардан бошланади. Шу билан бирга ихлос, Аллоҳдан чинакам қсрқув, Уни схши ксриш, қалбни маънавий касалликлардан покиза сақлаш каби ботиний ибодатларни сз ичига олади. Аллоҳ схши ксрадиган барча солиҳ ва сзгу ишлар ибодатдир. Ибодат турлари ва қоидалари бандаларга фақат Аллоҳ ва А асул томонидан баён қилиб берилган бслади. "Ибодат Аллоҳни сккалаш ва Унинг дини қоидаларига риос қилишдан иборатдир. Ибодатнинг асли бсйсуниш, сзини паст-ҳокисор тутишдир". (Таъриф имом Қуртубийники).

Остдаги "инсонлар" калимасидан кимлар мурод қилинган деган масала устида икки хил қавл бор. Биринчиси: инсонлардан мақсад - Аллоҳга ибодат қилмаган кофирлар. Иккинчиси: бу калима жамики инсонлар учун умумийдир. Бунда Аллоҳ мсминларни ибодатда давом стишга буюрган бслади. Кофирларни сса (иймон келтириб) ибодатни бошлашга буюрган бслади". (Табарий).

Яратган зот ибодат қилинишга лойиқдир.

Аллоҳ инсонларни Ўзига ибодат қилишга буюрар скан, уларни Ўзи сратганини таъкидлайди. Дарҳақиқат, бу оламни ва унинг ичидаги барча махлуқотларни сратган, уларнинг ишларини бошқариб, барча жонзотга ризқ ато қилаётган Зот ибодат қилинишга, дуо қилинишга муносибдир. Қуртубий "сизларни ва сизлардан аввалгиларни ҳам сратган А аббингиз" деган ибора тафсирида ёзадилар: "Аллоҳ инсонларни сратиш сифатини бошқа сифатларидан алоҳида хослаб зикр қилди. Чунки араблар сзларини Аллоҳ сратганлигига иқрор бслардилар. Шунинг учун Аллоҳ уларга ушбу ҳақиқатни ҳужжат ва танбеҳ сифатида келтирди... Аллоҳ уларга сзларидан аввалгиларни ҳам сслатдики, токи билсинлар, улардан аввалгиларни (сратиб) слдирган Зот буларни ҳам сратган скан, албатта слдиради ҳам. Шунинг учун сзларидан аввал стганларнинг аҳволлари қандай бслганлигини ссласинлар ва уларнинг ичларидан ҳалок стилганлари қандай ишларни қилиб стганлари ҳақида тафаккур юритсинлар. Билсинларки, сшалар қандай синовларга дучор стилган бслсалар, булар ҳам сшандай синовларга дучор қилинадилар, валлоҳу аълам".
Nom: Тўртинчи суҳбат: Қуръони каримдаги энг биринчи буйруқ
Yuborildi: Salmoni Forsiy 02 Mart 2008, 03:10:34
Аллоҳ таолонинг "шосдки" деган ссзи бандаларга умид бағишлайди.

Қуръон остларида ксп келадиган "шосдки" ( لَعَلّ ) калимаси ҳақида уламолар бир қанча фикрларни айтишган. Жумладан, Жалолайн тафсири муаллифлари айтадилар: " لَعَلّ аслида умидни ифода қилади, аммо у Аллоҳнинг каломида келса, ишнинг амалга ошиши аниқ сканини билдиради".

"...шосдки, тақводор бслсангизлар" - деган жумланинг тафсирида Табарий ёзадилар: "Бу шундай маънодаки, сизларни сратган А аббингизга ибодат қилишингиз, буюрган ва қайтарган ишларда Унга итоат стишингиз, ибодатни ёлғиз Унинг Ўзига бағишлашингиз билан шосд А аббингиздан тақво қилсангиз, съни сизларнинг устингизга Унинг ғазаби тушишидан сақлансангиз ва А аббилари улардан рози бслган тақводорлардан бслсангиз".

Яна Табарий ёзадилар: "Агар кимдир: олий мақтовли Зот қандай қилиб "шосдки тақводор бслсангизлар", деб айтади, ахир, бандалар Унга ибодат ва итоат қилсалар, нима натижага сришишларини Унинг Ўзи билмайдими? "Мана бу ишни қилсанглар, сҳтимол тақводор бсларсизлар", дейиш билан Унга ибодат қилишларидан келадиган натижа ҳақидаги хабарни шубҳа остига қсйган бслмайдими? - деб айтса, унга мана бундай жавоб қилинади: Йсқ, бу жумла сиз сйлаган маънода смас. Бунинг маъноси мана бундай: Унга тоатда бслиш, тавҳидига риос стиш, рубубистда сккалаш ва сиғиниш орқали тақводорларга айланишингиз учун сизларни ва сизлардан аввалгиларни сратган А аббингизга ибодат қилингиз".

Аллома Саъдийнинг ҳам бу остга берган тафсирлари чиройлидир: "Бунинг маъноси "агар сизлар Аллоҳнинг скка Ўзига ибодат қилсангизлар, шунинг сабаби ила Унинг ғазаби ва азобидан сақланган бсласизлар. Чунки сизлар шунга олиб келадиган сабабни пайдо қилган бсласизлар", дегани ҳам бслиши мумкин. Яна бу остга "агар сизлар Аллоҳга ибодат қилсангизлар, тақво билан сифатланган инсонларга, съни муттақийларга айланасизлар", деган маъно бериш ҳам мумкин. Ҳар икки маъно ҳам тсғри бслади. Чунки бу икки маъно бир-бирини тақозо қилади. Яъни кимки мукаммал ибодатни бажо қилса, муттақийлардан бслади. Кимки муттақийлардан бслса, Унга Аллоҳнинг азоби ва ғазабидан нажот топиш насиб бслади".
Nom: Тўртинчи суҳбат: Қуръони каримдаги энг биринчи буйруқ
Yuborildi: Salmoni Forsiy 02 Mart 2008, 03:11:38
Қуртубий ҳам Қуръони каримда келган бу каби ибораларнинг бир нечтасини сслатиб, уларга ажойиб маъноларни берадилар.

{ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ } [البقرة:37]، { لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ } [البقرة:25]، { لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ } [الأنعام:251]، { لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ } [البقرة:35]

"Шосдки ақл юргизсангизлар", "шосдки шукр қилсангизлар", "шосдки сслатма олсангизлар", "шосдки ҳидост топсангизлар". Бу сринда " لَعَلّ " ("шосдки") сзининг аслига ксра умид ва бирор ишнинг амалга ошишини кутиш маъносида бслиб, бу одамзотнинг табиатига тегишли ишдир. Остда гсёки уларга айтиласптики, шу айтилган ишларни қилар скансизлар, сизлар насиҳат олишни, сслатма олишни ва тақво ҳосил қилишни умид қилган ҳолингизда бслинг".

Табиат ва коинот Яратувчининг сгоналигига далолат қилади. Бу Унинг Ўзига ибодат қилишни ва Унга ҳеч нимани шерик қилмасликни тақозо стади. Аллоҳ оламдаги ҳамма инсонларни Ўзига бсйсунишга чақирар скан, бу даъватнинг ҳақ сканига кучли ҳужжат ҳам келтиради. У ҳам бслса, одамзотдан бирор лаҳза ҳам ажрамайдиган, унинг олти томонидан сраб турган сирли табиат, мсъжиза оламдир.

Ибн Касир айтадилар: "Аллоҳ таборака ва таоло Ўзининг сгона илоҳлигининг баёнига киришиб, айтадики, бандаларни йсқликдан борлиққа келтириб, уларга Ўз инъомларини ато қилувчи Зот фақат Удир. У инсонлар устига Ўзининг зоҳирий-у ботиний неъматларини ёғдирди. Ерни тсшак, бешик мисоли ором оладиган макон қилди. Унга улкан тоғларни срнатиб, мустаҳкамлади, барқарорлаштирди. Осмонни бино қилиб қсйдики, у иморатнинг томидир. Бошқа бир остда "Осмонни ҳеч бир зарар етмайдиган мустаҳкам том қилиб қсйдик", деган. Аллоҳ... сувни тушириб, у туфайли одамларнинг сзларига ва ҳайвонларига ризқ-емиш бслсин учун ҳамма гувоҳ бслиб турган турли-туман донларни, меваларни ундириб чиқариб берди. Бу ҳақда Қуръоннинг бир неча ерида келган... Мазмуни шундан иборатки, Аллоҳ сратувчи, ризқ берувчи, олам ва унинг ичидагиларнинг сгасидир, уларнинг боқувчисидир. Шундай скан, ёлғиз Унинг Ўзи ибодат қилинишга лойиқ, Унга бирор нарсанинг шерик қилиниши мумкин смас. Шунинг учун "Бас, билиб туриб, Аллоҳга тенглаштириш учун шериклар сйлаб топманглар", деб айтди. "Саҳиҳайн"да Ибн Аббосдан ривост қилинадики, у киши дедилар: Мен сй А асулуллоҳ, Аллоҳ ҳузурида снг қаттиқ гуноҳ нима, деб ссрадим. У киши айтдилар: "Аллоҳнинг тенгдоши бор деб даъво қилишингдир, ҳолбуки сени У сратган"... Шунингдек, Муознинг ҳадисида келадики, Лайғамбар дедилар: "Биласанми, Аллоҳнинг бандалар устидаги ҳаққи нима?" "Аллоҳнинг ҳаққи бандаларнинг Унга ибодат қилишлари ва ҳеч нимани Унга шерик қилмасликларидир"".

Nom: Бешинчи суҳбат: Қуръони каримдаги энг улуғ оят
Yuborildi: Salmoni Forsiy 03 Mart 2008, 16:50:50

اللَّهُ لاَ إِلَـهَ إِلاَّ هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لاَ تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلاَ نَوْمٌ لَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ مَن ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلاَّ بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلاَ يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلاَّ بِمَا شَآءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ وَلاَ يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ

"œАллоҳ Ундан бошқа бирор илоҳ бслмаган Зотдир. У Ҳаййдир, Қаййумдир. Уни на мудроқ босади ва на уйқу. Осмонлар ва Ердаги барча нарсалар Уникидир. Унинг изнисиз ким ҳам шафоат қила олур?! У бандаларнинг келажакларини ҳам, стмишларини ҳам билур. Улар Аллоҳнинг илмидан бирон нарсани тслиқ идрок ста олмаслар. Фақат Аллоҳ хоҳлаган нарсагина бундан мустасно. Унинг Курсийси осмонлар ва Ерни сз ичига сиғдиради. Уларни сақлаб туриш Унга ҳеч оғир келмайди. У Алийдир, Азиймдир".

(Бақара сураси, 255-ост).

* * *
Nom: Бешинчи суҳбат: Қуръони каримдаги энг улуғ оят
Yuborildi: Salmoni Forsiy 03 Mart 2008, 16:51:53
Остулкурсий снг буюк маъноларни сз ичига олади, Аллоҳнинг зотий ва феълий сифатларини сзида жамлайди, бинобарин у Қуръондаги снг буюк остдир.

"А асулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи васаллам хабар берганларки, шубҳасиз, бу ост Қуръон остларининг снг буюгидир. Чунки у тавҳид ва буюклик маъноларини ифодалайди, Ал-Борий таолонинг сифатлари моҳистининг чуқур сканлигини ксрсатади. Қуръон хабар берадики, У АЛЛОҲдирки, худоликнинг барча маънолари Уникидир. Худолик ва сиғинишликка фақат Угина лойиқдир. Ундан бошқанинг худолиги ва Ундан бошқага қилинадиган ибодат ботилдир. У ҲАЙЙдирки, комил ҳаётнинг жамики маънолари Ундадир. А­шитиш ("самъ"), ксриш ("басар"), қудрат, хоҳлаш ("ирода") ва бошқа зотий сифатлар шунга далолат қилади. У шунингдек, ҚАЙЮМдир. Бу исмнинг доирасига барча феълий сифатлар киради. Чунки У Ўзи билан Ўзи мавжуд, барча махлуқотларидан беҳожат, ҳамма махлуқотни пайдо қилиб вужудга келтирган ва уларга оламдан срин берган, уларнинг вужудга келишлари ва давом стишлари учун керак бсладиган барча сҳтиёжларини муҳайё қилган ҚАЙЮМдир.

Унинг ҳаётининг камоли ва сз-сзидан мавжудлигининг далили шуки, Уни на мудроқ босади ва на уйқу. Чунки мудроқ ва уйқу заифлик, ожизлик ва бсшашиб қолиш табиатига сга бслган махлуқлар сифатидир. Бу икки сифат қудрат, улуғлик ва буюклик соҳиби бслмиш Зотда бслиши мумкин смас.
Nom: Бешинчи суҳбат: Қуръони каримдаги энг улуғ оят
Yuborildi: Salmoni Forsiy 03 Mart 2008, 16:52:43
Аллоҳ сна хабар бердики, У осмонлар ва ердаги жамики нарсаларнинг сгасидир. Уларнинг барчаси Унинг бандалари ва мулкидирлар. Улардан биронтаси бу тартибдан ташқарига чиқмайди... Бас, У барча подшоҳликларнинг сгасидир. Аллоҳ подшоҳлик, бошқариш, салтанат, буюклик сифатлари ҳақиқатда Уники бслган Зотдир.

Лодшоҳлигининг мукаммаллиги шундайки, бирор-бир киши Унинг изнисиз шафоат қила олмайди. Ҳамма обрсли зотлар, шафоат қилувчилар Унинг бандалари ва қулларидир. Улар то У рухсат бермагунча шафоат қилишга ботина олмайдилар. "Айтинг, шафоатнинг бари фақат Аллоҳникидир. Осмонлар ва Ернинг подшоҳлиги Уникидир". (Зумар сураси, 44-ост).

Яна Аллоҳ кимга шафоат қилиш учун изн берса, фақат Ўзи рози бсладиган одамининг шафоат қилинишига рухсат беради, холос. Аллоҳ фақат Ўзининг тавҳидига бсйсунишларидан, пайғамбарларига сргашишларидан рози бслади. Кимки бу сифат билан сифатланмас скан, унга шафоатдан бирор насиба бслмайди.

Кейин Аллоҳ Ўзининг чексиз ва ҳамма нарсани сз ичига қамраб олувчи илми ҳақида хабар берди. У халоиқларнинг олдиларида турган ва ниҳосси бслмаган келажак ишларини ҳам билади, уларнинг орқаларида қолиб кетган мозийдаги ҳад-ҳисобсиз ишларни ҳам билади. Унга бирор нарса махфий қолмайди. "У ксз кирини ташлаганни ҳам, қалблар сширган нарсаларни ҳам билади". (Ғофир сураси, 19-ост).
Nom: Бешинчи суҳбат: Қуръони каримдаги энг улуғ оят
Yuborildi: Salmoni Forsiy 03 Mart 2008, 16:54:08
Халқлардан биронта одам Аллоҳнинг илми ва маълумотларидан бирор нарсани била олмайди. Одамлар фақат У хоҳлаган нарсанигина билишлари мумкин. У нарса Аллоҳнинг шаръий ва табиий ишлардан халқларга билдирган илми бслиб, у жуда ҳам оз миқдордир. У Борий таолонинг илмлари ва маълумотлари олдида арзимаган нарсадир. Шунинг учун ҳам Аллоҳни снг ксп биладиган халқ - расуллар ва малоикалар: "Сен ҳамма нуқсонлардан поксан, бизнинг Сен сргатганингдан бошқа бирор илмимиз йсқдир..." - деганлар. (Бақара сураси, 32-ост).

Шундан сснг Аллоҳ Ўзининг азамати, улуғлигини баён стди. Курсийсининг осмонлар ва Ерни сзига сиғдиришини, уларни ва улар ичидаги мавжудот-оламларни махлуқотлар учун жорий қилган сабаблар ва қонунистлар билан сақлаб туришини хабар қилди. Шу билан бирга у иккисини саломат сақлаб туриш Унга ҳеч бир оғир келмайди. Зеро, Унинг куч-қудрати комил, ҳукмларидаги ҳикмати ниҳоссиздир.

У Ўз Зоти билан Алийдир, барча махлуқотлари устидан Ўз сифатларининг қудратлилиги билан устундир. У махлуқотларни куч билан бсйсундирган чексиз қувват соҳибидир. Мавжудотлар Унга бсйин сгган. Қийинчиликлар Унга осон бслиб қолган. Бошлар Унга таслим бслган.

У Азиймдирки, қалблар схши ксрадиган, руҳлар олқишлайдиган азамат ва улуғлик, шон-шавкат ва буюклик ҳамда улуғворликнинг барча сифатларини Ўзига жам қилган. Орифлар схши биладиларки, ҳар қандай нарсанинг буюклиги, ҳар қанча юксалмасин, у Алийю Азийм Зотнинг азамати ва буюклиги қаршисида шунчалик арзимас бслиб қолаверади.
Nom: Бешинчи суҳбат: Қуръони каримдаги энг улуғ оят
Yuborildi: Salmoni Forsiy 03 Mart 2008, 16:55:13
Ана шундай снг улуғ маъноларни сз ичига олган ост Қуръондаги снг буюк ост бслишга лойиқдир. Унинг маънолари устида ақлини ишлатиб, фаҳмини юритиб сқиган инсоннинг қалби қаттиқ ишонч ("сқийн"), ирфон, иймон билан тслиб-тошиши ва мана шулар туфайли шайтоннинг ёмонликларидан омон бслиши аниқдир". (Остулкурсий тафсири Саъдий раҳимаҳуллоҳники).

Бу остда зикр қилинган Курсий Аллоҳнинг улкан махлуқотларидан биридир. Уни Аллоҳ Ўзи биладиган ҳикмат билан сратган. Унинг мавжудлигига, ниҳостда улкан нарса сканига иймон келтирамиз, аммо кайфистини билишга интилмаймиз.

А асулуллоҳ айтадилар: "Етти осмон ва Ер Курси олдида худди кенг саҳрога ташлаб қсйилган бир халқага схшайди. Аршнинг Курсига нисбатан катталиги сса худди саҳронинг халқадан катталигига схшайди". (Байҳақий).

Остулкурсийнинг фазилатлари жуда кспдир: у сқилган уйдан шайтонлар қочади, сқиган одамни Аллоҳ Ўз ҳимоссига олади, унинг дуоларини қабул қилади. Фарз намозлари сснггидан сқиган одамга жаннат ваъда қилинади.
Nom: Бешинчи суҳбат: Қуръони каримдаги энг улуғ оят
Yuborildi: Salmoni Forsiy 03 Mart 2008, 16:56:19
Абу Ҳурайра разисллоҳу анҳу ҳикос қиладилар: "А асулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи васаллам мени А амазон садақасини сақлашга вакил қилган сдилар. Шунда кимдир келиб емишдан олиб кетишга одатланди. Уни ушлаб олдим ва: "Сени А асулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи васалламнинг олдиларига олиб бораман!" - дедим. У: "Мени қсйиб юбор, мен муҳтожман, қарамоғимда болаларим ксп, мен жуда ночорман", деди.. Абу Ҳурайра айтадилар: Мен уни қсйиб юбордим. А­рталаб Аабий соллаллоҳу алайҳи васаллам: "А­й Абу Ҳурайра, кеча сенинг асиринг нималар қилди?" - дедилар... Мен "А А асулуллоҳ, у қаттиқ муҳтожлигидан, бола-чақасининг ксплигидан шикост қилди, шунинг учун раҳмим келиб, уни қсйиб юбордим", дедим. А асулуллоҳ: "У бслса сенга ёлғон гапирди, ҳали сна келади", дедилар. А асулуллоҳнинг: "У ҳали сна келади", деганларидан билдимки, у сна келади, шунинг учун уни пойладим. Бир маҳал у келиб, сна емишдан ола бошлаган сди, тутиб олдим ва: "Сени А асулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи васалламнинг олдиларига олиб бораман!" - дедим. У: "Мени қсйиб юбор, мен муҳтожман, қарамоғимда болаларим ксп, мен жуда ночорман, снди бошқа келмайман", деди. Менинг унга раҳмим келиб қсйиб юбордим. А­рталаб А асулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи ва саллам: "А­й Абу Ҳурайра, кеча сенинг асиринг нималар қилди?" - дедилар... "У сенга ёлғон гапирди, ҳали сна келади", деб айтдилар..."

Шундан сснг Абу Ҳурайра уни учинчи марта ҳам ушлаб олганларини ҳикос қиладилар. "У: "Мени қсйиб юбор, сенга унинг сабабидан Аллоҳ фойда берадиган калималарни сргатаман", деди. Мен у нима, деб ссрадим. У: "Ўринга ётганингда Остулкурсийни охиригача сқи, шунда сенинг устингга Аллоҳ томонидан бир ҳимосчи қсйилади, то тонг оттиргунингча сенга биронта шайтон сқинлаша олмайди", - деди. Мен уни қсйиб юбордим".
Nom: Бешинчи суҳбат: Қуръони каримдаги энг улуғ оят
Yuborildi: Salmoni Forsiy 03 Mart 2008, 16:57:15
Абу Ҳурайра срталаб А асулуллоҳнинг олдиларига бориб, бслган воқеани айтиб берганларидан кейин у киши дедилар: "Билгин, у сзи ёлғончи бслса ҳам сенга рост гапирибди. Уч кечадан бери сен ким билан гаплашаётганингни биласанми, сй Абу Ҳурайра?" Абу Ҳурайра йсқ деб айтдилар. А асулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи ва саллам: "У шайтон сди", дедилар. (Бухорий ривостлари).

"Бу ост сллик калимадан иборат бслиб, ҳар бир калимада слликтадан барака бор. У Қуръоннинг учдан бирига баробар келади". "Унда Аллоҳнинг исми ё замир ё ошкор ҳолда 18 марта такрор қилинади". (Қуртубий).

Остулкурсийнинг фазилатлари ҳақида бир қанча ҳадислар ворид бслган. Уларга асосланиб айтишимиз лозимки, бу остни ҳамма болаларимизга сргатишимиз зарур. Аввало ундаги тавҳид маъноларини таълим беришимиз, Аллоҳнинг ким сканини мана шу ост асосида танитишимиз, кейин уни доим сқиб юришни буюришимиз лозим. Кечқурун ётиш олдидан сқиб ётишни, ҳар намоз сснггидан сқиб юришни одат қилдиришимиз керак. Бемор бслганларга шу остни сқиб дам солинади. Бу остда Исми Аъзам - Аллоҳнинг снг буюк исми бор, шу исм билан қилинган дуолар албатта ижобат бслади. (Аасоий, Ибн Ҳиббон).

"Кимки ҳар бир фарз намоз сснггидан Остулкурсийни сқиб юрса, у билан жаннатга кириш сртасини фақат слим тссиб туради холос". (Албоний, саҳиҳ).

"Кимки "Остулкурсий"ни ҳар бир фарз намоз сснггидан сқиса, у кейинги намозгача Аллоҳнинг ҳимоссида бслади". (Албоний, саҳиҳ).

"Қуръонда Исми Аъзам уч ердадир: Бақарада, Оли Имронда, Тоҳода". (Албоний, саҳиҳ). Уламолар мана шу ва бошқа ҳадисларга аосланиб, "الله لا إله إلا هو الحي القيوم" Исми Аъзамдир. Кимки шу калималар билан дуо қилса, албатта қабул бслади, дейишган.

Nom: Олтинчи суҳбат: Мусулмонлар - хатолари кечирилган, нусрат ваъда қилинган уммат!
Yuborildi: Salmoni Forsiy 04 Mart 2008, 12:37:51


لاَ يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَآ أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلاَ تَحْمِلْ عَلَيْنَآ إِصْراً كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلاَ تُحَمِّلْنَا مَا لاَ طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَآ أَنتَ مَوْلاَنَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ

"Аллоҳ ҳеч бир кимсага унинг имконистидан ортиқча нарсани юкламайди. Ҳар бир кишининг сзи қилган схши амали сзининг фойдасига, сзи қилган ёмон қилмиши сзининг зараригадир. А­й А аббимиз, биз агар унутсак ёки хато қилсак, бизни азобламагин. Бизга сзимиздан аввал стганларга юклаганинг каби машаққатни юкламагин. Бизнинг тоқатимиз етмайдиган амалларни зиммамизга ортмагин. Бизни авф кил, бизни мағфират ст, бизга раҳматингни насиб ст. Сен бизнинг Хожамизсан, бас, бизга кофир қавм устидан нусрат ато қил".

(Бақара сураси, 286-ост).
Nom: Олтинчи суҳбат: Мусулмонлар - хатолари кечирилган, нусрат ваъда қилинган уммат!
Yuborildi: Salmoni Forsiy 04 Mart 2008, 12:39:19
Бақара сурасининг охирги икки ости чуқур маънолар ва ксп фазилатларни сзига жамлаган остлардир. Лайғамбаримиз соллаллоҳу алайҳи васаллам сз умматларига уни доимо сқиб юришни тавсис стганлар.

Ҳадисларда ва тафсир китобларида Бақара сурасининг сснгги остларини сқиб юришга тарғиб қилувчи ривостлар келган. Биз имконистимиз чеклангани сабабли 285-ост ҳақида батафсил ссз юрита олмаймиз. Аммо сқувчиларга 285 ва 286-остларни қсшиб ёдлаш афзал сканини сслатамиз. Биз бугун срганаётган остдан аввалги ост (285) мана будир:

آمَنَ الرَّسُولُ بِمَآ أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِن رَّبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لاَ نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّن رُّسُلِهِ وَقَالُواْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ

А асулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи васаллам айтганларки, "Кимки кечаси Бақара сурасининг охиридан икки ост сқиса, унга шу кифосдир". (Бухорий ривостлари). Яъни кимки чарчоқ ёки бошқа узрлар билан кечаси сқийдиган дуоларини сқий олмаса, унга мана шу остлар кифос қилади. Яна бир саҳиҳ ҳадисда бу остлар А асулуллоҳга Арш остидаги хазинадан берилгани, булар у кишидан аввал ҳам, кейин ҳам ҳеч кимга берилмаслиги ҳақида айтилган.

Маълумки, Бақара сурасида Аллоҳ мусулмонлар ҳаётига доир жуда ксп муҳим масалаларни баён стган. Унда Ислом динини ташкил стган асосий уч мавзу - ақоид, ибодат, муомалот масалалари кенг ёритилган. Мусулмон жамистининг жуда ксп қирралари очиб берилган. Суранинг охиридаги икки ост гсёки ана шу мавзуларга хотима ва хулосадек снграйди.

Аллоҳ бу сурада Ўз бандаларига қандай дуо қилишлари лозимлигини сргатади. Демак, улар шу дуоларни сқисалар, унга амал қилсалар, дуолари қабул, мақсадлари ҳосил бслади.
Nom: Re: Qur'oniy suhbatlar.Олтинчи суҳбат: Мусулмонлар - хатолари кечирилган, нусрат
Yuborildi: Salmoni Forsiy 04 Mart 2008, 12:41:08
Биз Аллоҳнинг Ўзи таълим берган ост-дуо маънолари таржимасини Ибн Касир раҳимаҳуллоҳнинг тафсирларидан ссзма-ссз келтирамиз:

"Сснг Аллоҳ таоло бандаларини Ўзига дуо қилиш йслига бошлайди. У бу дуоларни ижобат айлашни Ўз зиммасига олган сди. У رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَآ إِن نَّسِينَآ деб дуо қилишни сргатди. Бу "А­й А аббимиз, агар биз бирор фарз амалини ссимиздан чиқариб тарк стсак ёки шунингдек билмасдан бирор ҳаром ишни қилиб қсйсак ё сса амал қилишда шаръий қоидасини билмасдан хато қилиб қсйсак, бизни азобга тортмагин", деганидир.

Муслимнинг "Саҳиҳ"ларида Абу Ҳурайрадан келган ҳадисда стдики, Абу Ҳурайра айтдилар: "Аллоҳ (бу дуога жавобан) хсп" деди. Ибн Аббосдан ривост қилинган ҳадисда сса Аллоҳ: "бажо қилдим" дегани айтилади.

Ибн Можа сз "Сунан"ларида, Ибн Ҳиббон сз "Саҳиҳ"ларида... Ибн Аббосдан ривост қилишади. У киши дедилар: А асулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи васаллам айтдилар: "Шубҳасиз, Аллоҳ менинг умматимнинг хато қилиш, унутиш ва мажбурланиш ҳолатларини кечиргандир".

رَبَّنَا وَلاَ تَحْمِلْ عَلَيْنَآ إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِنا - "А­й А аббимиз, стган умматларнинг бсйинларига юклаганинг каби машаққатли амалларни - агар тоқатимиз етадиган бслса ҳам - бизга юкламагин. У амаллар сша қавмларнинг гарданларига боғланган "занжир"лар ва гуноҳлар каби сди. Сен Ўзингнинг раҳмат пайғамбаринг Муҳаммад соллаллоҳу алайҳи васалламни ҳақ, енгил, бағри кенг шариат билан юбориб, у кулфатлардан бизни қутқардинг".

رَبَّنَا وَلاَ تُحَمِّلْنَا مَا لاَ طَاقَةَ لَنَا بِهِ - "А­й А аббимиз, бизни тоқатимиз етмайдиган буйруқлар, мусибатлар, балолар билан синамагин". وَاعْفُ عَنَّا - "Биз билан Сенинг сртамизда Ўзинг биладиган нуқсонларимиз ва қоқилишларимизни авф ст". وَاغْفِرْ لَنَا - "Биз билан Сенинг бандаларинг орасида бслган ишларимизни кечиргин. Уларга бизнинг айбларимиз ва хунук амалларимизни ксрсатма". وَارْحَمْنَآ - "Келгуси ишларимизда бизга раҳм қил, Ўзингнинг тавфиқингни ато ст, бизни сна бошқа гуноҳга гирифтор қилма". Донолар айтишганки, гуноҳкор одам учта нарсага муҳтождир: 1. Аллоҳ унинг Ўзи билан у орасидаги ишларини авф стишига; 2. Унинг айбини бандаларидан сширишига ва одамлар орасида шарманда қилмаслигига; 3. Яна шунга схшаган бошқа ишларга гирифтор стмаслигига;

أَنتَ مَوْلَـنَا - "Сен бизнинг А­гамиз ва Ардамчимизсан. Сенинг Ўзингга таваккул қилдик. Ардам ссраладиган Зот Сендирсан. Сусниладиган Зот Ўзингдирсан. Яхшиликка сришиш ва ёмонликдан қутулиш фақат Сенинг мададинг иладир". فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَـفِرِينَ - "Бас, бизларга Сенинг динингни рад стган, ваҳдонистинг ва Лайғамбаринг слчилигини инкор қилган, Сендан бошқага ибодат қилган, Сенга бандаларингдан кимларнидир шерик қилган кофир қавмлар устидан нусрат ато қил..."

Муслимнинг Ибн Аббосдан ривост қилган ҳадисларида келадики, Аллоҳ бу дуоларни қабул қилдим деган. Ибн Жарир айтадилар: Мусанно менга ривост қилишича, ...Муоз разисллоҳу анҳу бу сурани сқиб бслиб, فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَـفِرِينَ дейилган жойда "омийн" деб айтардилар".
Nom: Олтинчи суҳбат: Мусулмонлар - хатолари кечирилган, нусрат ваъда қилинган уммат!
Yuborildi: Salmoni Forsiy 04 Mart 2008, 12:42:00
Хато қилиш, ссдан чиқариш одамзот табиатига хос нарсадир. Хато, унутиш, мажбурланиш кечириладиган узрлар бслиб, бу Ислом шариатининг инсонлар тоқатига мос равишда юборилганини, унинг енгил дин сканини ксрсатади.

Аллоҳ биздан олдин стган қавмларга Ўзининг ҳикмати билан уларнинг хулқ-атворларига сраша шариат жорий қилган сди. "Бану Исроил тавба срнида сзларини слдиришга, закот сифатида молнинг тсртдан бирини беришга, кийимга нажосат тегса, сша ерни кесиб ташлашга буюрилар сдилар". (Жалолайн). Бироқ бутун оламга раҳмат пайғамбари бслиб келган Муҳаммад алайҳиссалом олиб келган шариатни Аллоҳ енгиллаштириб берди. Бу динда инсонларнинг хато қилиш, унутиш, мажбурлик ҳолатлари кечирилади.

Ҳаракат, амал бор скан, хато ҳам бслади. Чунки Аллоҳ инсонни хато қиладиган қилиб сратган. Бироқ асосий масала бунда смас. Балки, хатога ким қандай ёндошади, ким қандай баҳо беради? Ундан қандай хулоса чиқарилади? Масала шу ерда. Маълумки, Ислом тарихи давомида инсоннинг хатосига нисбатан муомала қилишда баъзилар бепарволик йслини тутган. Кимлардир шафқатсизлик, муросасизлик томон стиб кетган. Ҳар икки тоифа ҳам адашган. Тсғри йсл сса срта йсл бслиб, у аҳли сунна вал-жамоат йсли, инсоф йслидир. Бунга аллома Саъдийнинг мазкур остга берган шарҳлари ҳам далил бслади: "Мана шу остдан осонлаштириш қоидаси олинади. Бу дин ишларининг ҳаммасида машаққатни бартараф стишдир. Яна бундан ибодатларда ва Аллоҳ таолонинг ҳуқуқларини адо стишда содир бслган унутишни ва йсл қсйилган хатони афв стиш қоидаси ҳам олинади. Бу қоидага одамларнинг ҳуқуқлари ҳам киради. Бу ерда афв гуноҳ ёзилмаслик ва қораланмаслик маъносидадир. Аммо хоҳ хато қилиб, хоҳ ссдан чиқариб мол-мулк ва жонга ноҳақ етказилган зарарлар учун товон тслаш вожибдир".
Nom: Олтинчи суҳбат: Мусулмонлар - хатолари кечирилган, нусрат ваъда қилинган уммат!
Yuborildi: Salmoni Forsiy 04 Mart 2008, 12:42:54
Атрофдагиларга баҳо беришда шошқалоқлик қилиш, ксзига шубҳали ксринган ҳар бир нарсани шошиб рад стиш, бидъат, залолат, куфр, ширк ссзларини масъулистсизлик билан ишлатишнинг хато сканини стмишда ҳам, ҳозирда ҳам жуда ксп уламолар таъкидлашган. Олимлар бу борадаги насиҳатларининг асоси қилиб юқоридаги остни келтиришади. "Баъзи одамлар шу даражага бориб етганки, сзидан бошқани адашганга чиқаради, кофирга чиқаради, ҳолбуки, агар сша мусулмон биродари дин ишларидан бирор нарсада адашган бслса ҳам тсғри йслда кетаётган, Китоб ва Суннатга мувофиқ иш қилаётган бслиши мумкин. Ҳар бир адашган одам кофир ёки фосиқ бславермайди. Балки Аллоҳ бу умматдан содир бсладиган хато ва унутишни аллақачон кечириб қсйган. Аллоҳ Ўз китобида А асул ва мсминларнинг дуолари сифатида: رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَآ أَوْ أَخْطَأْنَا - деган жумлани зикр қилган ва "Саҳиҳ"да келганки, Аллоҳ (тилагингизни) "бажо қилдим" деб айтган. (Ибн Таймис, "Фатволар тсплами").

Маълумки, хато билан залолатнинг фарқи бор. Шунингдек гуноҳ ҳам алоҳида нарса. Аммо баъзи илми кам инсонлар буларнинг орасини ажрата олмайдилар. Баъзи тсғри ишни хато дейдилар. Хатони сса залолат деб тушунадилар. Ҳукмларни шошиб бир-бирига аралаштириб юборадилар. Аслида бирор ихтилофли масала ҳақида ҳукм чиқариш таниқли уламоларнинг ҳақларидир. Агар бирор шахс ёки иш устидан ҳукм чиқариш зарурати туғилса, то уламоларнинг очиқ-ойдин ссзлари айтилмагунча сз билганича ссзлаш нотсғридир. Мусулмонлар Аллоҳнинг остидан келиб чиқадиган мана шу ажойиб ва қатъий қоидага риос қилган тақдирларидагина уларга нусрат келади. Бир-бирини адашганга чиқарадиган қавмга ҳеч қачон нусрат келмаслиги аёндир.

Аллоҳ таоло барчамизнинг хато-гуноҳларимизни кечиришини, Ўзи рози бсладиган ҳақ йслдан адашмай боришимизни, бир-биримизнинг камчилик-нуқсонларимизни ксрганда оғир-босиқ бслишимизни насиб стсин.
Nom: Еттинчи суҳбат: Биз Аллоҳдан қўрқишга, Қуръон атрофида бирлашишга буюрилганмиз
Yuborildi: Salmoni Forsiy 06 Mart 2008, 05:36:07


يأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلاَ تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنْتُمْ مُّسْلِمُونَ * وَاعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعاً وَلاَ تَفَرَّقُواْ وَاذْكُرُواْ نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَآءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَاناً وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ منَ النَّارِ فَأَنقَذَكُمْ منْهَا كَذلِكَ يُبَينُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ

"А­й иймон келтирган инсонлар, Аллоҳдан чинакам тақво билан қсрқингиз ва фақат мусулмон бслган ҳолларингизда вафот топингиз. Барчангиз Аллоҳнинг "арқони"га маҳкам ёпишингиз, бслиниб кетмангиз. Аллоҳнинг сизларга ато қилган неъматини ёдга олингиз. А­сланг, бир-бирингизга душман сдингиз, У сизларнинг қалбларингиз орасини бирлаштирди, шундан Унинг неъмати шарофати ила биродарларга айландингиз. Сизлар олов жари ёқасида сдингиз, бас У сизларни ундан қутқарди. Аллоҳ Ўз остларини сизларга мана шундай баён қилиб беради, шосдки ҳидост топсангизлар".

(Оли Имрон сураси, 102, 103-остлар).
Nom: Еттинчи суҳбат: Биз Аллоҳдан қўрқишга, Қуръон атрофида бирлашишга буюрилганмиз
Yuborildi: Salmoni Forsiy 06 Mart 2008, 05:36:45
Ҳамма схши ишларнинг боши Аллоҳдан қсрқишдан бошланади. Аллоҳдан қсрққан инсонлар умрларининг охиригача Унинг динига итоатда бсладилар.

Биз остлар тафсирини "уммаҳотил-кутуб" (она китоблар) асосида беришга ҳаракат қиласпмиз. Табарий раҳимаҳуллох ёзадилар: "Мақтови улуғ бслган Зот айтадики, "А­й Аллоҳ ва Унинг расулини тасдиқ қилган инсонлар! Аллоҳдан чинакам тақво билан қсрқинглар ва Унинг тоатида бслиш, маъсистидан четлашиш билан Унинг чегараларига риос қилинглар. Бу дегани Унга итоат қилиш - исён қилмаслик, шукр қилиш - ношукур бслмаслик, зикр қилиш - ссдан чиқармасликдир. А­й Аллоҳ ва Унинг расулига иймон келтирганлар, А аббингизга тоат билан таслим бслган ҳолингизда, Унинг сгона Илоҳлигини ибодат ила исбот қилган ҳолингизда вафот бслингиз".

Табарий бу остнинг сна бошқа маъноларни ҳам келтирадилар: "Ибн Аббос дедилар: "Аллоҳдан чинакам тақво билан қсрқинглар" дегани Аллоҳ йслида чинакам жиҳод қилишга ва Аллоҳ йслида маломатчиларнинг маломатидан таъсирланмасликка, Аллоҳ йслида ҳаттоки сзларининг, ота-оналарининг ва фарзандларининг зарарига бслса ҳам адолат билан қоим туришга бслган даъватдир".
Nom: Еттинчи суҳбат: Биз Аллоҳдан қўрқишга, Қуръон атрофида бирлашишга буюрилганмиз
Yuborildi: Salmoni Forsiy 06 Mart 2008, 05:37:31
Қуртубий ёзадилар: "Муфассирлар зикр қилдиларки, бу ост нозил бслган пайтда мусулмонлар: "А­й А асулуллоҳ, бунга кимнинг кучи етади?" - дейишди. Бу буйруқ уларга оғир келди. Шунда Аллоҳ азза ва жалла: "Тоқатингиз етганича Аллоҳдан қсрқинглар" деган остни (Тағобун сураси, 16-ост.) нозил қилди ва бу ост Бақара остини насх қилди (амалдан қолдирди - тарж) ... Бошқалар сса Тағобун ости Бақара остини баён қилиб келди, дейишди. Бунда маъно "Аллоҳдан тоқатингиз етганича чинакам тақво билан қсрқинглар" дегани бслади. Мана шу ссз тсғрироқдир".

Шундан сснг Қуртубий Ибн Аббоснинг бу ост насх қилинмагани ҳақидаги ссзларини келтирганлар. "Фақат мусулмон бслган ҳолларингизда вафот топинглар" - деган жумлани Ибн Касир бундай тафсир қиладилар: "Яъни соғ-саломатлик пайтингизда Ислом қоидаларига риос қилиб боринглар, шунда мана шу ҳолатда вафот топишингиз мумкин бслади. Чунки Карийм зотнинг Ўз карами билан жорий қилган одати шуки, ким қайси нарса билан ҳаёт кечирса, сша нарса устида вафот бслади. Ким қайси нарса устида вафот топса, сша ҳолатда тирилтирилади".
Nom: Еттинчи суҳбат: Биз Аллоҳдан қўрқишга, Қуръон атрофида бирлашишга буюрилганмиз
Yuborildi: Salmoni Forsiy 06 Mart 2008, 05:38:05
Аллоҳдан қсрққан инсонларнинг сна бир сифатлари: улар Қуръон атрофида жам бсладилар, жамоатдан ажрамайдилар, бслиниб кетмайдилар.

Табарий ёзадилар: "Барчангиз Аллоҳнинг "арқони"га маҳкам ёпишингиз..." Бу билан мақтови улуғ Зот ирода қиладики, "ҳаммангиз Аллоҳ берган сабабларга маҳкам ёпишингиз". Бу дегани Аллоҳнинг сизларга буюрган динини, Ўз китобида сизларга юборган тотув сшаш, Аллоҳ амрига таслим бслиш, ҳақ калима устида бирлашиш каби амрларини маҳкам ушлангиз. ... Абдуллоҳ ибн Масъуд "Аллоҳнинг арқони" жамоатдир, дедилар. Бошқалар бу калима билан Қуръон ва унда буюрилган буйруқлар назарда тутилган дейишди".

Аллоҳнинг арқони Унинг китобидир деган ссз Қатода, Абдуллоҳ ибн Масъуд, Суддий ва бошқалардан ривост қилинган. Бироқ Қуртубийнинг мана бу ссзлари бу айтилган ссзларнинг ҳаммасини чиройли йссинда жамлайди: "Бу маъноларнинг ҳаммаси ҳам бир-бирига сқин ва қсшилиб кетади. Чунки Аллоҳ таоло иноқликка буюрган, бслинишдан қайтарган. Бслиниш ҳалокатдир, жамоат сса нажотдир. Аллоҳ раҳматига олсин Ибн Муборак айтганларки, "Шубҳасиз, жамоат Аллоҳнинг арқонидир. Бас унинг мустаҳкам тутқичидан маҳкам ушлангиз".
Nom: Еттинчи суҳбат: Биз Аллоҳдан қўрқишга, Қуръон атрофида бирлашишга буюрилганмиз
Yuborildi: Salmoni Forsiy 06 Mart 2008, 05:38:49
Яна Табарий тафсирларида сқиймиз: "..бслиниб кетмангиз". Қатода айтадилар: Аллоҳ азза ва жалла сизларнинг бслиниб кетишингизни ёмон ксрди ва бунинг олдини олиб, сизларни шу ишдан огоҳлантирди ва қайтарди. У Сизларнинг қулоқ солиш, бсйсуниш, иноқ бслиш, бирлашишингиздан рози бслди. Бас, Аллоҳ сизлар учун рози бслган нарсага сизлар ҳам кучингиз етса, сзларингизнинг фойдангиз учун рози бслинглар. Яхшиликка сришиш учун имконист, ёмонликдан сақланиш учун қувват фақат Аллохнинг мадади билангина насиб бслади.

Абдуллоҳ ибн Масъуддан ривост қилинади. У киши дедилар: "А­й одамлар, сизларга бсйсуниш ва жамоатда бслиш вожибдир. Чунки бу иккиси Аллоҳнинг мустаҳкам арқонидир. Жамоат ичида ва итоат қилишда ёмон ксрадиган нарсангиз бслиниб олиш билан топадиган схши нарсангиздан ксра афзалроқдир".

"Аллоҳнинг сизларга ато қилган неъматини ёдга олингиз". Қатода дейдилар: сизлар бир-бирингизни сссётган, кучлигингиз кучсизингизни "есётган" сдингиз, Аллоҳ Исломни олиб келди, бир-бирингизни биродарларга айлантирди. Ўрталарингизни келиштирди. Ундан бошқа илоҳ бслмаган Аллоҳга қасамки, шубҳасиз иноқлик раҳматдир, бслиниш азобдир!"
Nom: Еттинчи суҳбат: Биз Аллоҳдан қўрқишга, Қуръон атрофида бирлашишга буюрилганмиз
Yuborildi: Salmoni Forsiy 06 Mart 2008, 05:39:36
Табарий бу остнинг тафсирида давом стиб ҳикос қиладиларки, Аллоҳ ансорларга инъом қилган неъмат улардаги исломий тотувлик ва бирлик сди. Уларнинг ораларида бслган адоват сса Авс ва Хазраж қабилалари сртасида жоҳилист даврида бслган урушлар сди. Улар аслида бир ота ва бир онанинг фарзандлари бслиб, бир туғишган ака-укадан тарқалган сдилар. Қадим замонда уларнинг срталарида бир воқеа сабаб уруш чиқади ва у 120 йил давом стади. Қачонки Аллоҳ таоло Ислом неъматини ато қилгандан кейингина уруш олови счади. Муҳаммад алайҳиссалом шарофатлари билан уларнинг срталари ислоҳ бслади ва бир-бирлари билан дсст-биродарларга айланадилар.

Ибн Касирнинг ёзишларича, бу ост дарҳақиқат Авс ва Хазраж ҳақида нозил бслган: "Бунинг сабаби шуки, сҳудийлардан бир киши Авс ва Хазраж қабиласидан бир гуруҳ кишилар олдидан стиб қолади. Буларнинг бирдам ва иноқликларини ксриб, хафа бслиб кетади. Кейин сзига қарашли бир одамни бу гуруҳнинг олдига юборади. У одамга буларнинг ичига кириб стиришни ва Буос кунида уларнинг срталарида бслган урушни сслатиб, сша пайтда бслган ҳодисалар ҳақида гапиришни буюради. У худди шундай қилади. Тсхтамасдан гапираверганидан стирганлар бунинг таъсирига бериладилар, ҳамистлари қсзғалади. Бир-бирларига ғазаб қила бошлайдилар. Ўзаро ҳамла қилишга стадилар. Ўз шиорларини айтиб, қуролли тсқнашув учун бир-бирларини Харрага чиқишга чорлайдилар. Бу хабар Аабий соллаллоҳу алайҳи ва салламга етди. У киши қавмнинг олдига келиб, уларни тинчлантиришга ҳаракат қила бошладилар. "Мен сизларнинг ораларингизда бсла туриб жоҳилист даъвоси билан чиқаспсизларми?!" - дедилар. Кейин шу остни тиловат қилдилар. Шунда ансорлар сзларидан содир бслган ишга афсус қилдилар. Бир-бирлари билан срашдилар, сзаро қучоқлашиб, қуролларини ташладилар. Аллоҳ улардан рози бслсин".
Nom: Еттинчи суҳбат: Биз Аллоҳдан қўрқишга, Қуръон атрофида бирлашишга буюрилганмиз
Yuborildi: Salmoni Forsiy 06 Mart 2008, 05:40:18
Ҳар бир замоннинг сз олимлари бслади. Улар Қуръони каримни сз даврларидаги одамлар учун осонроқ тушуниладиган тарзда тафсир қилиб, шарҳлаб берадилар. Акс ҳолда одамлар: "бу биздан олдин стган одамлар учун ёзилган, ҳозир бошқа замон-ку" дейишлари мумкин.

Биз Оли Имрон сурасининг иккита остига бағишланган шарҳни қадимги тафсир китобларидан иқтибос қилиб келтирдик. Ўзимизнинг раъйимиз, фикримиз ғолиб бслмасин учун, бизнинг ёзаётганларимиз асосан мазкур тафсирларда берилган маъноларнинг ссзма-ссз таржимасидан иборат бсласпти. Бу тафсирлар неча юзлаб йиллар стса-да, сз қадрини, аҳамистини асло йсқотмайди. Ундаги насиҳатлар ҳозирги давр мусулмонлари учун ҳам бирдек тааллуқлидир. А­ътиборли нуқта шундаки, у тафсирларда биз срганаётган остларнинг нозил бслиш сабаблари ҳам зикр стилган. Бу услуб остлар маъносини чуқур ва илмий асосда срганиш, тсғри ва мукаммал тушунча ҳосил қилиш учун ниҳостда муҳимдир. Аммо бу нарса остлар маъносини маълум бир давр, гуруҳ ёки воқеага чеклаб, хослаб қсйиш учун асос бслмайди. Қуръон барча замонлар ва ҳамма маконлар учундир. Мана шу маънони таъкидлаш учун бу остларга ҳозирги замон муфассирларидан аллома Саъдий раҳимаҳуллоҳнинг берган шарҳларини келтириб стамиз:

"Бу остларда Аллоҳ мсмин бандаларини Ўзининг буюк неъмати шукронасини бажо қилишга ундаган. Бу шукрона Аллоҳдан ҳақиқий тақво билан қсрқиш, Унинг тоатида бслиш, маъсистларини тарк стиш, бу амалларни Унга мухлис бслган ҳолда адо стиш, динни барпо қилиш, бандаларга туширган ва Ўзи билан улар орасида сабаб қилган "арқон", съни Унинг дини ва китобини маҳкам ушлаш, шу нарса устида жамланиш, шу ҳолатда то слим келгунча давом стиш билан бслади. Яна Аллоҳ бандаларга бу неъмат келмасидан аввал қандай ҳолатда бслганларини сслатди. Улар тарқоқ ва бир-бирларига душман сдилар. Аллоҳ уларни бу дин билан жам қилди. Қалбларини бирлаштирди ва сзларини биродарларга айлантирди. Улар олов жари ёқасида сдилар, Аллоҳ уларни бахтсизликдан қутқарди. Саодат йслига бошлади ва мана шу ҳолатни мукаммал қилишга буюрди: "Аллоҳ Ўз остларини сизларга мана шундай баён қилиб беради, шосдки" Унга шукр қилиш, Унинг "арқони"ни маҳкам ушлаш йслига юрсангизлар".

Ксриб турганингиздек, бу ерда остларнинг нозил бслиш сабаблари келтирилмаган. Демак, бу остларнинг талаблари бугун бевосита бизга қаратилганига шубҳа қилиш мумкин смас. Муаллиф раҳимаҳуллоҳнинг нистлари ҳам стиб кетган аждодлар учун смас, бугунги ва келажак авлодлар учун насиҳат қилиш, тсғри йслни ксрсатишдир. Аллоҳ уларнинг барчаларидан рози бслсин. Жойларини жаннатларда қилсин.
Nom: Саккизинчи суҳбат: Жамоат ва бирлик - раҳмат, ажралиш азобдир!
Yuborildi: Salmoni Forsiy 08 Mart 2008, 02:46:24


وَلْتَكُن مِّنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُوْلَـئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ * وَلاَ تَكُونُواْ كَالَّذِينَ تَفَرَّقُواْ وَاخْتَلَفُواْ مِن بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُوْلَـئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ

"Сизларнинг ичларингизда бир жамоа бслсинки, ундаги кишилар схшиликка чақирадиган, ёмонликдан қайтарадиган бслсинлар. Ана сшалар, сшалар нажот топувчилардир. Очиқ-ойдин ҳужжатлар келгандан кейин бслиниб кетган, ихтилоф чиқарган кимсалар каби бслманглар. Уларга буюк азоб бор!"

(Оли Имрон сураси, 104, 105-остлар).

* * *
Nom: Саккизинчи суҳбат: Жамоат ва бирлик - раҳмат, ажралиш азобдир!
Yuborildi: Salmoni Forsiy 08 Mart 2008, 02:47:27
Аллоҳ мсминлар орасида амри маъруф-наҳйи мункар фарзини адо стадиган, схши ишларда бошқаларга срнак ксрсатадиган жамоа бслишини буюради. Аажот йсли шу сканини баён қилади.

Аллоҳ таоло ер юзига инсонларни тсғри йслга бошлаш учун Ўзи танлаган снг схши динни юборган скан, унинг ксрсатмаларини қандай қилиб амалга ошириш воситасини ҳам Ўзи сргатади. Бу восита уларнинг ораларида халққа насиҳат қилиб турадиган, даъват ишларини олиб борадиган одамлар бслишини тақозо қилади.

Ибн Касир ёзадилар: "Бу остдан мақсад шуки, гарчи бу иш умматнинг ҳар бир аъзоси учун сзининг ҳолига сраша вожиб бслса ҳам, уммат ичидан бир гуруҳ шу ишни бажаришни сз зиммасига олиши лозим. "Саҳиҳи Муслим"да келганки, Абу Ҳурайрадан ривост қилинади. У киши дедилар: А асулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи васаллам айтдилар: "Сизлардан қайси бирингиз бир ёмон ишни ксрса, уни қсли билан қайтарсин. Агар бунга кучи етмаса, тили билан қайтарсин. Агар бунга ҳам кучи етмаса, қалби билан қайтарсин. Бундай одам заиф иймонли кишидир".
Nom: Саккизинчи суҳбат: Жамоат ва бирлик - раҳмат, ажралиш азобдир!
Yuborildi: Salmoni Forsiy 08 Mart 2008, 02:48:15
Имом Аҳмад ...Ҳузайфа бин ал-Ямондан ривост қиладиларки, Аабий соллаллоҳу алайҳи васаллам айтдилар: "Жоним Унинг қслида бслган Зотга қасамки, ё амри маъруф-наҳйи мункар қиласизлар ёки Аллоҳ Ўзининг ҳузуридан сизларнинг устингизга бир азобни юборади. Кейин Унга дуо қиласизлару дуоларингиз қабул бслмайди". (Термизий, Ибн Можа). Бу умматни Аллоҳ таборака ва таоло стган умматлар каби бслишдан қайтаради. У умматлар устларида ҳужжат қоим бсла туриб ҳам бслиниб кетганлар, ихтилоф чиқарганлар, амри маъруф-наҳйи мункарни тарк қилганлар".

Демак, мусулмон одам сзининг имкони етганича насиҳат, амри маъруф-наҳйи мункар фарзини адо стмоғи вожиб. У дуч келган одамни Исломга даъват қила олмаса ҳам, сзининг фарзандлари ва сқин кишиларини Аллоҳдан қсрқишга, Унга итоат қилишга, ҳалол-покиза ҳаёт кечиришга тарғиб қилиб бориши зарур. Бу ҳар бир кишининг зиммасидаги хос вазифа скани схши маълум. Остда сса доимо амри маъруф-наҳйи мункар билан шуғулланадиган жамоа ҳам мавжуд бслиши лозимлиги ҳақида гап кетмоқда.
Nom: Саккизинчи суҳбат: Жамоат ва бирлик - раҳмат, ажралиш азобдир!
Yuborildi: Salmoni Forsiy 08 Mart 2008, 02:49:04
(Бандаларни) динларини қоим қилиш имконистига сга бслишларига сриштирадиган снг кучли восита уларнинг ораларидан шу ишга кифос қиладиган бир тоифанинг бу вазифани сз зиммасига олиши орқали вужудга келади. Улар схшиликка чақирадилар. У схшилик дин, унинг асослари, шоҳобчалари, шаръий қонун-қоидаларидир. Улар "маъруф"га даъват қиладилар. Бу шаръан ва ақлан схши деб танилган ишлардир. "Амонликдан қайтарадилар". Амонлик ҳам шаръан, ҳам ақлан ёмон деб танилган ишлардир. Ана сша схшиликка чақириб ёмонликдан қайтарувчилар мақсад қилган барча нарсаларига сришувчилар ва барча паноҳ ссраладиган нарсадан нажот топувчилардир". (Саъдий).

Шундан сснг муаллиф ушбу тоифани таништирадилар: "Бу тоифанинг ичига аҳли илмлар, мударрислар, одамларга хоҳ хусусий равишда, хоҳ умумий суратда бслсин, ваъз-насиҳат қилишни сз зиммаларига олганлар, одамларни намоз сқишга, закот беришга, дин аҳкомларини бажаришга ундаб турадиган, ёмон ишлардан қайтарадиган муҳтасиблар кирадилар".
* * *
Nom: Саккизинчи суҳбат: Жамоат ва бирлик - раҳмат, ажралиш азобдир!
Yuborildi: Salmoni Forsiy 08 Mart 2008, 02:50:08
Бслиниш, гуруҳбозлик қилиш гуноҳдир. Жамоат Аллоҳнинг раҳмати ёғилишига, бслиниш Унинг азоби келишига сабаб бслади.

Ибн Касир сз тафсирларида мана бу ҳадисни келтирдилар:

عن معاوية بن أبي سفيان أنه قام فقال ألا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فينا فقال ألا إن من قبلكم من أهل الكتاب افترقوا على ثنتين وسبعين ملة وإن هذه الملة ستفترق على ثلاث وسبعين ثنتان وسبعون في النار وواحدة في الجنة وهي الجماعة زاد ابن يحيى وعمرو في حديثيهما وإنه سيخرج من أمتي أقوام تجارى بهم تلك الأهواء كما يتجارى الكَلَبُ لصاحبه لا يبقى منه عرق ولا مفصل إلا دخله (صحيح أبي داود. حسن)

(Матн Албоний раҳимаҳуллоҳнинг сайтларидан олинган. Албоний бу ҳадисни ҳасан деб таснифлаганлар).

"Муовис ибн Аби Суфён разисллоҳу анҳудан ривост қилинади. У киши дедилар: "А асулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи васаллам бизнинг ичимизда сринларидан туриб бундай дедилар: "Сизлардан аввал стган аҳли китоблар етмиш икки фирқага бслиниб кетдилар. Мана бу уммат сса сқинда етмиш уч фирқага бслиниб кетади. Етмиш иккитаси дсзахда, биттаси жаннатда бслади. У жамоатдир". Ибн Яҳё ва Амр сзлари ривост қилган ҳадисларида мана бу ссзларни ҳам зиёда қилишди: "Менинг умматим ичидан сқинда шундай қавмлар чиқадики, уларнинг ичларига худди қутуриш касаллиги сгасининг баданига сизиб киргани каби сша ҳаво-бидъатлар сизиб киради... Ундай инсонинг баданидан бу касал кирмаган бирор томир, бсғим қолмайди". (Абу Довуд).
Nom: Саккизинчи суҳбат: Жамоат ва бирлик - раҳмат, ажралиш азобдир!
Yuborildi: Salmoni Forsiy 08 Mart 2008, 02:51:19
Бу ҳадисда мусулмонлар ичларида бидъатга, сз ҳавосига берилган кимсалар пайдо бслиши ва бидъат, ҳаво жуда ҳам ёмон касаллик каби инсонга ёпишиб олиши ҳақида айтилмоқда. Фирқабозлик ва бслиниш А асулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи васаллам даврларида бслмаган, у кишидан сснг пайдо бслган бидъатдир. А асулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи васаллам замонларидаги муҳит шундай сдики, саҳобалар Қуръону Суннатга тслиқ амал қилишга интилардилар. Хато ёки гуноҳ қилган одамни ксрганда унга чиройли насиҳат қилиш, ихтилофлар чиққанда бир-бирларини қораламасдан биродарлик ва мусулмонлар бирлигини сақлаган ҳолда ҳаракат қилиш уларнинг одатлари сди. А асулуллоҳнинг асҳобларга берган таълим ва тарбислари Ислом илмини сргатиш билан бирга тотувлик, иноқлик, бир-бирига ҳурмат ва муҳаббатни сингдиришни ҳам сз ичига олар сди.

عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمِنْبَرِ مَنْ لَمْ يَشْكُرْ الْقَلِيلَ لَمْ يَشْكُرْ الْكَثِيرَ وَمَنْ لَمْ يَشْكُرْ النَّاسَ لَمْ يَشْكُرْ اللَّهَ التَّحَدُّثُ بِنِعْمَةِ اللَّهِ شُكْرٌ وَتَرْكُهَا كُفْرٌ وَالْجَمَاعَةُ رَحْمَةٌ وَالْفُرْقَةُ عَذَابٌ. رواه أحمد. (محمد ناصر الدين الألباني سلسلة الصحيحة,حســن)

Ауъмон ибн Баширдан ривост қилинади. У киши дедилар: "Аабий соллаллоҳу алайҳи васаллам минбарда туриб айтдилар: "Кимки озга шукр қилмаса, кспга ҳам шукр қилмайди. Кимки одамларга ташаккур айтмаса, Аллоҳга ҳам шукр қилмайди. Аллоҳнинг неъмати ҳақида гапириш шукр қилишдир. Аеъматни назарга илмаслик нонксрликдир. Жамоат раҳматдир. Бслиниш азобдир". (Имом Аҳмад ривостлари). (Албоний, ҳасан).
* * *
Nom: Саккизинчи суҳбат: Жамоат ва бирлик - раҳмат, ажралиш азобдир!
Yuborildi: Salmoni Forsiy 08 Mart 2008, 02:52:47
Икки ост икки хил оқибатга далолат қилмокда. Қайси бирига қадам қсйиш бандаларга ҳавола.

Аллоҳ юқоридаги икки остда бандаларни кутаётган икки нарсани ксрсатди: нажот ва азоб. Ҳар иккисининг сабаб ва воситаларини баён қилди. Аажотга сришишнинг йсли - схшилика чақириш, ёмонликдан қайтариш, бу йслда бирлашиш, ҳақ устида ака-ука ва дсст бслиш. Азобга гирифтор бслишнинг йсли сса бслиниш, ихтилофлар келтириб чиқариш, талашиб-тортишиш, жанжаллашиш ва бир-бирига душман бслиб олишдир.

Саъдий раҳимаҳуллоҳнинг Оли Имрон сурасининг 105-остига берган шарҳлари ниҳостда муҳим: "Кейин Аллоҳ уларни дин ва уни қоим қилишни буюрувчи, бирлашишни талаб қилувчи очиқ ҳужжатлар келгандан кейин ҳам бслиниб кетган, ихтилоф чиқарган, гуруҳ-гуруҳларга ажралиб олганлар йслига кириб кетишдан қайтарди. Ундай бслинишлар нодонлик ва адашишдан содир бслган смас сди. Балки билиб туриб ва ёмон мақсадни ксзлаб, бир-бирларига зулм қилиш оқибатида пайдо бслганди. Шунинг учун Аллоҳ: َوأُوْلَـئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ - "Уларга буюк азоб бор!" - деди.

"Очиқ-ойдин ҳужжатлар келгандан кейин бслиниб кетган, ихтилоф чиқарган кимсалар каби бслманглар. Уларга буюк азоб бор!" (Оли Имрон сураси, 105-ост). Иймонли ва ақлли мсмин учун бундан ортиқ очиқ-ойдин ҳужжат бслмайди.

Бизга очиқ-ойдин ҳужжат - Қуръон ва Суннат келган скан, шу икки ваҳй ксрсатган йслдан боришимизни Аллоҳ насиб стсин. Ундан бизларни Ўзининг азобидан сақлашини, раҳматига сабаб бсладиган ишларга муваффақ қилишини ссраймиз.

Nom: Тўққизинчи суҳбат: Иймонли инсонлар Аллоҳ учун гувоҳ бўлиб, адолатни қоим қилади
Yuborildi: Salmoni Forsiy 09 Mart 2008, 17:21:02
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُونُواْ قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَآءَ لِلَّهِ وَلَوْعَلَى أَنْفُسِكُمْ أَوِالْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ إِن يَكُنْ غَنِيّاً أَوْ فَقَيراً فَاللَّهُ أَوْلَى بِهِمَا فَلاَ تَتَّبِعُواْ الْهَوَى أَن تَعْدِلُواْ وَإِن تَلْوُواْ أَوْ تُعْرِضُواْ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيراً

"А­й иймон келтирган инсонлар! Гарчи сзингизнинг зарарингизга ёки ота-онангизнинг ё сқинларингизнинг зарарларига бслса ҳам Аллоҳ учун гувоҳ бслиб, адолат билан қоим туринглар. Хоҳ бой бслсин, хоҳ камабағал бслсин, Аллоҳ унга сизлардан ксра сқинроқдир. Шундай скан, ҳавога сргашиб, адолат қилишдан четлаб кетманглар. Агар сизлар гувоҳликни сзгартирсанглар ёки уни адо стишдан юз сгирсанглар, унда Аллоҳ сизларнинг қилаётган ишларингиздан албатта схши хабардордир".

(Аисо сураси, 135-ост).

* * *
Nom: Тўққизинчи суҳбат: Иймонли инсонлар Аллоҳ учун гувоҳ бўлиб, адолатни қоим қилади
Yuborildi: Salmoni Forsiy 09 Mart 2008, 17:23:26
Адолат билан ҳақ туриб гувоҳлик бериш шундай муҳим амалки, бу орқали инсоннинг дини, тақвоси, Исломдаги мартабаси қай даражада скани маълум бслади.

Бу остда Аллоҳ таоло бандаларини ҳар бир ишда адолат билан қоим туришга, ҳақни ҳимос қилиш срнида одиллик билан рост туриб гувоҳлик беришга буюради. Адолат билан қоим туриш, ҳақ учун гувоҳ бслиш икки сринда талаб қилинади: Бири - Аллоҳнинг ҳаққини адо стишда, иккинчиси - бандалар ҳаққини адо стишда.

"Аллоҳнинг ҳаққини адо стишда адолат қилиш дегани Унинг неъматларидан фойдаланган ҳолда Унга гуноҳкор бсладиган ишларни қилмаслик, балки неъматларини Унинг тоатида сарф қилишликдир. Одамлар ҳаққини адо стишда адолат билан туриш сса сиз сзингизнинг ҳаққингизни қандай талаб қилсангиз, одамларнинг сизнинг устингиздаги барча ҳақларини худди сшандай адо стишингиз билан амалга ошади. Демак, сиз зиммангиздаги вожиб нафақаларни, қарзларингизни адо стасиз, одамлар сизга қандай муомалада бслишларини схши ксрсангиз, уларга худди сшандай хулқ ва лутф билан муомала қиласиз". (Саъдий).
Nom: Тўққизинчи суҳбат: Иймонли инсонлар Аллоҳ учун гувоҳ бўлиб, адолатни қоим қилади
Yuborildi: Salmoni Forsiy 09 Mart 2008, 17:24:27
Муфассирнинг фикрларича, адолатнинг снг буюк ксринишлари одамларнинг оғизларидан чиқадиган ссзларда ва ссзловчиларнинг сзларида намоён бслади. Адолат қиладиган одам икки хил ссздан бирига сзи схши ксргани учун ён босиб кетмайди. Аки талашаётган икки одамдан бирига сзининг алоқаси борлиги учун унинг фойдасига ҳукм чиқармайди. Балки ҳар икки ссз ёки ҳар икки шахс сртасида адолат қилишни сзи учун асосий мезон қилиб олади.

"Аллоҳ айтадики, агар гувоҳлигингиз сизнинг сзингизнинг зарарингизга ёки ота-онангизнинг ё қариндошларингизнинг зарарига бслса ҳам, бу ишда адл билан қоим туринглар. Ҳақиқатни очиқ айтиб, гувоҳликни асли қандай бслса сшандайича тсғри адо стинглар. Бойлиги учун бойнинг ёнини олиб, камбағалнинг зарарига гувоҳлик берманглар. Аки камбағалга унинг камабағаллиги учун ён босаман деб, бойнинг зарарига ссз айтманглар - зулм қилган бсласизлар. Чунки сизларни уларнинг ҳар бирига нисбатан адолат билан гувоҳлик беришга буюрган, бой ва камбағалнинг ҳукмини баробар қилиб қсйган Аллоҳ айтадики, агар гувоҳлигингиз сизнинг сзингизнинг зарарингизга ёки ота-онангизнинг ё қариндошларингизнинг зарарига бслса ҳам, бу ишда адл билан қоим туринглар. Аллоҳ уларнинг ҳар иккисига сизлардан ксра сқинроқ ва ёрдам беришга ҳақлироқдир". (Табарий).
Nom: Тўққизинчи суҳбат: Иймонли инсонлар Аллоҳ учун гувоҳ бўлиб, адолатни қоим қилади
Yuborildi: Salmoni Forsiy 09 Mart 2008, 17:25:11
"Адолат билан гувоҳлик бериш снг буюк амаллардан биридир. Бу нарса шу ишни адо стаётган одамнинг динига, тақвосига, Исломдаги мартабасига далолат қиладиган снг ёрқин далилдир. Шунинг учун сзига сзи холис насиҳат қиладиган, сзинининг нажот топишини истайдиган одам бу ишга жуда қаттиқ аҳамист бериши, буни доимо ксз снгига қсйиб қсйиши, қалбига жо қилиб олиши ва адолатни ирода қилишдан ёки шуни амалга оширишдан тссадиган ҳар қандай монелик ва тссиқни сзидан даф стиши фарзи айндир". (Саъдий).

Аллоҳ учун гувоҳлик беришдан бош тортиш қалб ксрлигидан ёки ҳақни ксра била туриб менсимасликдандир. Аллоҳ бундай кишиларни оғир оқибатдан огоҳлантирган.

Аима учун баъзи одамлар ҳақнинг оёқ ости бслганини ксриб туриб индамай кетаверадилар? Ҳақни ҳимос қилиш, мазлумга ёрдам бериш учун йсл қидирмайдилар? Аки ҳеч бслмаганда ихтиёрий равишда гапиришга тсғри келиб қолган пайтларда ҳам гапни бурадилар ё сса ҳақиқатнинг зиддини айтиб гувоҳликка стадилар? Бу саволларга ҳам муфассирларнинг ссзлари жавоб бслади.
Nom: Тўққизинчи суҳбат: Иймонли инсонлар Аллоҳ учун гувоҳ бўлиб, адолатни қоим қилади
Yuborildi: Salmoni Forsiy 09 Mart 2008, 17:26:43
"Бу ишни бажариш йслидаги снг катта тссиқ ҳавога сргашишдир. Шунинг учун Аллоҳ мана шу тссиқни кетказишни буюриб огоҳлантирди: "Шундай скан, ҳавога сргашиб, адолат қилишдан четлаб кетманглар". Яъни ҳаққа тескари турувчи нафсларингиз хоҳишига сргашиб кетманглар, деди. Чунки агар сизлар унга сргашсанглар, тсғри йслдан бурилиб кетасизлар ва адолатга муваффақ бслолмайсизлар. Аегаки ҳаво ё сз сгасининг қалб ксзини кср қилиб қссди, кейин у ҳақни ботил деб, ботилни сса ҳақ деб ксра бошлайди. Аки ҳақни танийдию ҳавоси туфайли уни тарк стади. Демак, кимки нафсининг ҳавосидан омон бслса, у ҳақни топишга муваффақ стилади ва Сироти мустақимга ҳидост қилиб қсйилади.
Nom: Тўққизинчи суҳбат: Иймонли инсонлар Аллоҳ учун гувоҳ бўлиб, адолатни қоим қилади
Yuborildi: Salmoni Forsiy 09 Mart 2008, 17:27:30
Аллоҳ адолатни қоим қилишнинг вожиб сканини баён қилгандан сснг унинг зиддидан қайтарди. Бу гувоҳлик бериш пайтида ва бошқа сринларда тилни ҳақдан буриш, ҳамма томонлама ёки маълум бир жиҳатдан мақсад қилинган тсғриликдан гапни айлантиришдир. Бунга гувоҳликни сзгартириш, охирига етказмаслик ёки гувоҳнинг (гувоҳликни) бошқа ишга йсйиб юбориши ҳам киради. Чунки булар ҳам (гувоҳликни) сзгартириш ҳисобланади. Сабаби, бу ҳақдан юз сгиришдир.

"...ёки уни адо стишдан юз сгирсанглар", дегани сизларга боғлиқ бслган адолатни тарк стсанглар, масалан, гувоҳ гувоҳлик беришни, ҳоким сз зиммасида вожиб бслган ҳукм қилишни тарк стса, "унда Аллоҳ сизларнинг қилаётган ишларингиздан албатта схши хабардордир". Яъни, У қилган ишларингизни буткул сраб олган ва амалларингизнинг махфийсини ҳам, ошкорасини ҳам билиб туради. Бу ссзда гувоҳликни сзгартирадиган ёки ундан бош тортадиган одам учун қаттиқ таҳдид бор. Ботил билан ҳукм қиладиган ёки ботил гувоҳлик берадиган одамнинг иши сса бундан ҳам ёмон. Чунки унинг гуноҳи ҳаммасидан катта. Аегаки, аввалги икки тоифа одам ҳақни тарк стган бслса, буниси ботил ишни амалга оширди". (Саъдий).
Nom: Тўққизинчи суҳбат: Иймонли инсонлар Аллоҳ учун гувоҳ бўлиб, адолатни қоим қилади
Yuborildi: Salmoni Forsiy 09 Mart 2008, 17:28:21
Ибн Касир وَإِن تَلْوُواْ أَوْ تُعْرِضُواْ - деган калима устида бундай дейдилар: "... Юз сгириш гувоҳликни сширишдир. Аллоҳ айтган: "Кимки гувоҳликни сширса, бас, унинг қалби гуноҳкордир". (Бақара сураси, 283-ост). Аабий соллаллоҳу алайҳи васаллам дедилар: "Гувоҳларнинг схшиси сз гувоҳлигини ссралмасдан олдин олиб келади". Шунинг учун "Аллоҳ сизларнинг қилаётган ишларингиздан албатта схши хабардордир" - деди. Яъни, У сқинда сизларни бу иш учун жазога тортади, демоқчи".

Остдаги "Аллоҳ учун гувоҳ бслиб, адолат билан қоим туринглар" - деган буйруқдан фақат қозининг ҳузурида туриб гувоҳлик бериш англашилмайди. Инсон қозининг олдида бсладими, уйдами, қаерда бслмасин, ҳақ ссзни айтиши остда буюрилган адолатни қоим қилишдир.
Nom: Тўққизинчи суҳбат: Иймонли инсонлар Аллоҳ учун гувоҳ бўлиб, адолатни қоим қилади
Yuborildi: Salmoni Forsiy 09 Mart 2008, 17:29:29
Гувоҳлик деганда қози ҳузурида бериладиган гувоҳликни ҳам тушунилади. Аммо инсоннинг ҳар хил сринларда бирор шахс ёки нарса ҳақида гапираётган ссзлари ҳам гувоҳлик ҳисобланади. Буни аллома Саъдийнинг мана бу ссзлари ҳам тасдиқлайди: "Барча ҳолатларингизда адолатни қоим қилинглар. Бу Аллоҳнинг ҳуқуқларида ва бандаларнинг ҳуқуқларида адл туриш билан бслади". Агар бир инсон зулмга дучор бслган бслса ёки ёрдамга муҳтож бслиб турган бслса, сиз унинг ҳимосси учун сз ссзингизни айтсангиз, бу билан сиз у одамнинг сизнинг устингиздаги ҳаққини адо стишга ҳаракат қилган, Аллоҳ учун ҳақ гувоҳликни бажо қилган бсласиз.

Маълумки, адолат устун бслиши учун ҳаракат қиладиганларнинг йслларида қийинчилик ва машаққатлар учрайди. Шунинг учун ҳам ксп сринларда инсонлар ҳақ ссзни айтишдан сзларини четга оладилар. Шунга ишора қилиб, Ибн Касир раҳимаҳуллоҳ ёзадилар: "Аллоҳ таоло мсмин бандаларини адолат билан қоим туришга буюради. Бас улар адолатдан снгга ҳам, сслга ҳам оғиб кетмасинлар. Маломатчиларнинг маломатлари уларни Аллоҳ йслидан чалғитмасин, ҳеч бир куч уларни адл туришдан бошқа томонга бурмасин. Улар адолат устида бир-бирларига ҳамкор, ёрдамчи, мададкор ва қсллаб-қувватловчи бслсинлар".
Nom: Тўққизинчи суҳбат: Иймонли инсонлар Аллоҳ учун гувоҳ бўлиб, адолатни қоим қилади
Yuborildi: Salmoni Forsiy 09 Mart 2008, 17:30:22
Агар дунёда адолат, ҳақиқат мавжуд бслмаса, уни сақлаш, ҳимос қилиш учун одамлар ҳаракат қилмасалар, мезонлар бузилади, қадристлар топталади, ҳаёт издан чиқади. Ҳақ ботилга, ботил ҳаққа айланади. Агар инсонлар Аллоҳнинг адолат билан қоим туриш ҳақидаги буйруқларига амал қилсалар, ростгсй ва журъатли бслсалар, золимларнинг қсли, мунофиқ ва ёлғончиларнинг тили тийилади. Шунда юртда ҳақ ссз, адолат, тинчлик ва осойишталик ҳукмрон бслади.

Ибн Касир ёзадилар: "Ҳавога сргашиб адолат қилишдан четлашиб кетманглар", дегани ҳаво, маҳаллийчилик (миллатчилик), одамларни ёмон ксришларингиз сизларни сз ҳаракатларингизда адолатни тарк қилишга олиб бормасин. Балки ҳар қандай ҳолатда бслса ҳам адолатга риос қилинглар. Аллоҳ айтади: "Бир қавмга бслган нафратингиз сизларни адолат қилишдан тссиб қсймасин. Адолат қилинглар, у тақвога сқиндир". (Моида сураси, 8-ост). Шу сринда Абдуллоҳ ибн А авоҳанинг ссзларини келтириш жоиз. У кишини Аабий соллаллоҳу алайҳи васаллам Хайбар аҳлининг мевалари ва деҳқончиликларининг миқдорини чамалаб слчаб келишга юборган сдилар. Хайбар аҳли (сҳудийлар) ҳосилни сз фойдаларига ёздириш учун у кишига пора бермоқчи бслдилар. Шунда Абдуллоҳ ибн А авоҳа дедилар: "Аллоҳга қасамки, мен бу ерга сзим учун халойиқларнинг снг маҳбуби бслган зотнинг ҳузурларидан келдим. Сизларни сса маймун ва тснғизлардан ҳам ёмонроқ ксраман. Аммо менинг А асулуллоҳга бслган муҳаббатим, сизларга бслган нафратим сизларга нисбатан адолатсизлик қилишимга сабаб бслолмайди!" Буни сшитиб Хайбар аҳли: "Ҳа, осмонлар ва ер мана шу сабабли тинч туради", дедилар.
Nom: Ўнинчи суҳбат: Аллоҳнинг оятларини сақлаш осон эмас
Yuborildi: Salmoni Forsiy 12 Mart 2008, 03:36:43



وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ * وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَـكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَث ذَّلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُواْ بِآيَاتِنَا فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ

"Биз унга Ўз остларимизни ато қилганимиздан сснг уларнинг ичидан суғурилиб чиқиб, шайтонга қсшилиб кетган ва йслдан озганлардан бслиб қолган кимсанинг хабарини қавмингизга тиловат қилиб беринг. Агар биз хоҳлаганимизда уни сша остлар билан юксак даражага кстарган бслур сдик. Лекин унинг сзи "ер"га интилди ва ҳавосига сргашиб кетди. Унинг мисоли итга схшайдики, ит ҳамла килсанг ҳам тилини чиқариб ҳансирайди, сз ҳолига қсйсанг ҳам тилини чиқариб ҳансирайверади. Бу Бизнинг остларимизни ёлғонга чиқарган қавмларнинг мисолидир. Бас, бу қиссаларни ссйлаб беринг, шосдки фикр юргизсалар".

(Аъроф сураси, 175-176-остлар).

* * *
Nom: Ўнинчи суҳбат: Аллоҳнинг оятларини сақлаш осон эмас
Yuborildi: Salmoni Forsiy 12 Mart 2008, 03:37:38
Илм аҳли бслиш баъзилар сйлаганидек фақат шон-шараф смас. У жуда катта хатар ва оғир масъулистдир. Шарафни ҳамма схши ксради. Масъулистга ҳамма ҳам дош бера олмайди.

Бу остлар маъноларини срганган одамлар тарихда бслиб стган инсоний фожеаларнинг биридан хабардор бсладилар. Аллоҳ мусулмонларга ибрат бслсин учун бу каби ҳодисаларни Ўз каломида тез-тез зикр қилиб келтиради. Ушбу воқеа Аллоҳ Ўз марҳамати билан остлар, съни Ўзининг ҳақ ва сгона Зот сканига далолат қилувчи аломатлар ато қилган, илм ва ҳикматлар берган бир инсон ҳақида бслиб, у одам сзига берилган неъматларнинг қадрига етмасдан икки дунёсини бой бериб қсйган бахтсиз олим сди. Унинг аччиқ қисматини сшитган иймонли инсонларнинг қалблари титраб, тиллари Аллоҳдан паноҳ тилашга бошлайди. Ибрат ксзи билан қарайдиганлар ҳаётнинг қанчалар мураккаб сканини, сна бир марта ҳис қиладилар. Ўзларининг оқибатларини сйлаб хушёр тортадилар. Ҳайҳот, у бахтсиз уламо ким бслган скан?

А ивостларда келишича, унинг оти Балъам (ёки Балъом) бин Боуро бслиб, у Мусо алайҳиссалом замонларида сшаб стган, у кишининг динларида бслган ва Бани Исроил қавмининг обрсли олимларидан сди. Бироқ у сшаётган Мадинатул-жабборийн (Золимлар шаҳри) ҳукмдори кофир ва ста золим бслиб, Мусо алайҳиссаломнинг динлари ёйилишига қаршилик килар, халққа зулм стказар сди...

Келинг, схшиси ҳикосни мсътабар муфассирларимиздан сшитамиз...
Nom: Ўнинчи суҳбат: Аллоҳнинг оятларини сақлаш осон эмас
Yuborildi: Salmoni Forsiy 12 Mart 2008, 03:38:19
Имом Бағавий айтадилар: "Унинг воқеаси бундай бслган сди. Ибн Аббос... ва бошқаларнинг зикр қилишларича, Мусо айлайҳиссалом золимларга қарши урушиш учун Шом юртига қарашли Бани Канъон деган ерга тсхтаган пайтларида Балъамнинг қавми (ташвишга тушиб) унинг олдига келишди. Чунки Балъам Исми Аъзамни билар сди. Унга айтишдики, "Мусо жуда кучли одам, унинг аскарлари жуда ҳам ксп. У бизни юртимиздан ҳайдаб чиқариш, слдириш ва срнимизга Бани Исроилни жойлаштириш учун келди. Сен дуоси қабул бсладиган одамсан. Чиқиб Аллоҳга дуо қил, токи У бизлардан Бани Исроилни қайтариб юборсин". Шунда Балъам деди: "Ҳолингизга вой бслсин , нималар деспсиз?! Бу Аллоҳнинг Лайғамбари бслса, у билан бирга мсминлар ва малоикалар турган бслса, қандай қилиб унга қарши дуо қиламан?! Ҳолбуки мен Аллоҳ билдирган қанча нарсаларни биламан. Агар мен бу ишни қилсам, дунёю Охиратим йсқ бслиб кетади".
Nom: Ўнинчи суҳбат: Аллоҳнинг оятларини сақлаш осон эмас
Yuborildi: Salmoni Forsiy 12 Mart 2008, 03:39:03
Аммо қавм унга қайта-қайта мурожаат қилавердилар. Уни қистаб туриб олдилар. Шундан кейин у: "Аввал А аббимдан ссраб олайин-чи", - деди. У то сзига нима буюрилиши тушида аён бслмагунча дуо қилмас сди. У Мусонинг қавмига қарши дуо қилиш ҳақида Аллоҳдан ссради. Тушида унга дуо қилмаслик ҳақида айтилди. У қавмига : "Мен А аббимдан ссрадим, мен бу ишни қилишдан қайтарилдим", деди. Шундан кейин қавм унга ҳадс келтирдилар. Балъам ҳадсни қабул қилди. Кейин унга сна мурожаат қилишди. У: "То А аббимдан ссрамагунимча бу ишни қилмайман", деди. Аллоҳдан ссради. Унга ҳеч нарсага рухсат стилмади. У: "Мен ссрадим, менга ҳеч нарсага рухсат берилмади", деди. Шунда қавмлар: "Агар А аббинг уларга қарши дуо қилишингни ёмон ксрганда сди, сени биринчи марта қайтаргани каби сна қайтарар сди", - деб унга сна илтимос қилишда давом ставердилар. Охири уни алдаб ксндирдилар. У алданди. Хстигига миниб, Бани Исроил аскарлари ксринадиган тоққа қараб жснади..."
Nom: Ўнинчи суҳбат: Аллоҳнинг оятларини сақлаш осон эмас
Yuborildi: Salmoni Forsiy 12 Mart 2008, 03:39:44
Бағавий воқеалар баёни давомида сна бир ривостни келтирадилар: "Муқотил айтади: "Балқо шаҳрининг подшоси Балъамга деди: "Мусонинг зарарига Аллоҳга дуо қил!" Балъам: "У менинг диним аҳли-ку, унга қарши дуо қилмайман", - деди. Бу жавобдан сснг подшо Балъамни осмоқчи бслиб, ёғочдан дор тайёрлатди. Буни ксргач, Балъам сшагига миниб, Мусога қарши дуо қилиш учун йслга тушди".

А овийлар Ибн Аббос, Ибн Исҳоқ ва бошқаларнинг айтишларича, Балъам йслда давом стар скан, унинг сшаги бир неча марта ерга ётиб олади. У бслса, сшагини уриб-тепиб, юргизишга ҳаракат қилаверади. Аслида жониворнинг юрмай тсхтаб олиши Аллоҳ томонидан Балъамга берилган сснгги огоҳлантириш сди. Бироқ бу ҳолат унга таъсир қилмайди. Агар у ақл ва иймон тақозоси билан иш қилганда-ку, ишнинг бошидаёқ туши орқали бу йслга киришдан қайтарилган пайтда сзини қслга олиб, Аллоҳнинг динида мустаҳкам турган бслар сди. У сса Аллоҳнинг унга қилган марҳаматини, съни ҳақ томон қайсию, ботил томон қайси сканини билдириб қсйганининг қадрини билмади. Аллоҳнинг динига қарши бслган қавмнинг "ҳадс" деб аталган порасини қабул қилди. Золимлардан бслган қсрқув, дунё ҳаёти ва матоҳига бслган ҳирс уни очиқ-ойдин ҳаққа қарши боришга рози қилиб қсйди. Буни ксриб Аллоҳ ҳам уни сз ҳолига қсйиб берди. "У Мусонинг қавмига қарши дуо қилди, шундан сснг Аллоҳ унинг устидаги неъматларини суғуриб олди". (Табарий).
Nom: Ўнинчи суҳбат: Аллоҳнинг оятларини сақлаш осон эмас
Yuborildi: Salmoni Forsiy 12 Mart 2008, 03:40:33
Йслдан озган Балъам тоғнинг устига чиқиб, Мусонинг қавмига қарши дуо қила бошлади. Бироқ Аллоҳ унинг дуосини сзининг ва кофир қавмнинг зарарига айлантириб қсйди. Балъамнинг тилини унинг измидан чиқарди. У нима ёмон дуо қилса, сзининг золим қавмига дуо қилиб юбораверадиган бслиб қолди. Аимаики схши дуо сқиса, Мусонинг қавмига сқиб қссверди. Буни сшитган қавм: "А­й Балъам, нима қиласпсан, нега бизнинг ҳаққимизга ёмон дуо қиласпсан?" - дейишди. Балъам: "А­нди бундан бошқа нарса менинг қслимдан келмайди. Буни Аллоҳ қиласпти", деди. Кейин бир маҳал унинг тили оғзидан осилиб кскрагигача тушди.

Бироқ Аллоҳ бандани сз ҳолига ташлаб қсйса, у билиб туриб ҳам нафсининг измидан чиқа олмас скан, сзини сзи стга-чсққа урар скан. Балъам ҳам шунча ост-аломатларни ксриб-билиб туриб, ноҳақ йслда давом ставерди. Иш шунга бориб етдики, охири Балъам деди: "Менинг дунё ва Охиратим кетди, снди макр ва ҳийладан бошқа нарса қолмади. Сизларга ҳийлаларни сргатаман..." Унинг Мусо алайҳиссаломга қарши кофир ва золим қавмга сргатган ҳийлалари тилга олишга ҳам қсрқинчли.
Nom: Ўнинчи суҳбат: Аллоҳнинг оятларини сақлаш осон эмас
Yuborildi: Salmoni Forsiy 12 Mart 2008, 03:41:16
Ҳақиқатда Аллоҳнинг остларини билишдек илмга сга бслган одам, Саъдий иборалари билан айтсак, "чиройли ахлоқлар ва солиҳ амаллар билан сифатланган кишига айланади... Олий даражаларга кстарилади. Юксак мақомларга сришади. Бу шахс бслса Аллоҳнинг китобини орқага улоқтирди, Китоб буюрадиган ахлоқни йиғиштирди, уларни худди кийимни ечгандек ечиб юборди. Улардан суғурилиб чикиб, мустаҳкам қалъани ташлаб, снг паст жарлик томонга қараб кетгандан кейин шайтон уни сгаллаб олди ва гуноҳ ишларга қаттиқ гиж-гижлаб юборди, оқибатда у адашганлардан бслиб қолди". "Агар биз хоҳлаганимизда уни сша остлар билан юксак даражага кстарган бслур сдик". Яъни, уни остлар билан амал қилишга муваффақ қилиб қсйган бслардик, бунинг сабаби билан дунё ва Охиратда мартабаси юқори бсларди, душманларидан омонлик топарди. "Лекин унинг сзи "ер"га интилди", съни тубан шаҳват-истаклар ва дунёвий мақсадларга интилиб, хорликка олиб борадиган ишларни қилди. "...ҳавосига сргашиб кетди". Хожасининг тоатини тарк стди... Унинг дунёга бслган ҳирсининг қаттиқлиги ва қалбининг шунга боғланиб қолганлигининг мисоли "итга схшайдики, ит ҳамла қилсанг ҳам тилини чиқариб ҳансирайди, сз ҳолига қсйсанг ҳам тилини чиқариб ҳансирайверади". Ит ҳамиша ҳансираган ҳолатда бслади. Бу одам ҳам ҳамиша қалби билан шу дунёга боғланган, ҳарис ҳолда бслади. Унинг муҳтожлигини бу дунёнинг бирор нарсаси қондира олмайди.
Nom: Ўнинчи суҳбат: Аллоҳнинг оятларини сақлаш осон эмас
Yuborildi: Salmoni Forsiy 12 Mart 2008, 03:42:10
Бу остларда илмга амал қилишга тарғиб бор. Илм сзининг соҳиби учун Аллоҳдан берилган бир мартаба ва шайтондан ҳимосдир. Бу ерда сна илмга амал қилмасликдан қсрқитиш бор. Илмга амал қилмаслик снг аснчли тубанликка олиб кетишидан, шайтонни унга ҳоким қилиб қсйишидан огоҳлантириш бор. Ҳавога сргашиш ва шаҳват-орзуларга кснгил қсйиш хорликка сабаб бслади". (Саъдий).

"Қутайбий айтадилар: "Ҳамма жонзот ҳансирайди. Улар фақат чарчоқдан ёки ташналикдан ҳансирайди. Аммо ит чарчаган пайтда ҳам, роҳат пайтида ҳам, касаллик пайтида ҳам, соғлик пайтида ҳам, сувга қонган бслса ҳам, ташна бслса ҳам ҳансирайверади. Шунинг учун Аллоҳ уни Ўз остларини ёлғонга чиқарган кимсага мисол қилди. Ундай одам сен ваъз қилсанг ҳам адашади, уни сз ҳолига қсйсанг ҳам адашади. У итга схшайди... Ҳаким Термизий "Ааводирул-усул" китобида айтганлар: "У кимсани бошқа йиртқичлар орасидан итга схшатганининг сабаби шуки, итнинг қалби слик бслади. Унинг ҳансираши қалбининг слик сканидандир.

Бу мисол таъвил билан шуғулланувчи кспгина аҳли илм назарида Қуръон берилган ва унга амал қилмайдиган ҳар қандай одам ҳақидадир. Яна айтишадики, итнинг табиати шунақаки, у сзи қсрқмайдиган одамни ксрса биринчи бслиб ташланади. Кейин озгина арзимас нарса свазига ғазаби кетиб, тинчланиб қолади. Шу сабабли Аллоҳ динда пора қабул қилиб А аббисининг остларидан маҳрум бслган кимсани шунга мисол қилди..

Бу ост фикр юритган одам учун ҳеч ким сзининг илми ва амалига мағрур бслмаслиги кераклигига далолат қилади. Чунки у сзининг оқибати нима билан тугашини билмайди". (Қуртубий)
Nom: Ўн биринчи суҳбат: Омонатга хиёнат қилмайлик
Yuborildi: Salmoni Forsiy 13 Mart 2008, 08:55:51


يأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَخُونُواْ اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُواْ أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ* وَاعْلَمُواْ أَنَّمَآ أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلاَدُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ*

"А­й иймон келтирган инсонлар, Аллоҳ ва А асулга хиёнат қилманглар, бир-бирларингизнинг омонатларингизга ҳам билиб туриб хиёнат қилманглар. Билингларки, мол-дунёларингиз ва фарзандларингиз (сизлар учун) имтиҳондир. Аллоҳ ҳузурида буюк мукофот бор".

(Анфол сураси, 27, 28-остлар)

* * *
Nom: Ўн биринчи суҳбат: Омонатга хиёнат қилмайлик
Yuborildi: Salmoni Forsiy 13 Mart 2008, 08:56:40
А­нг катта омонат Аллоҳнинг дини, А асулуллоҳнинг Суннатларидир. Аллоҳ ва А асулнинг буйруқларини сширину ошкора ҳолатларда бир хилда сақлаш омонатдорлик бслади.

Бу остларда Аллоҳ таоло иймонли бандаларини мсминликка хилоф келадиган снг ёмон амал - хиёнатдан сақланишга буюрган. Сабаби - саҳобалар замонларида Мадинада мусулмонларнинг ораларида аралашиб сшаётган мунофиқ кимсалар мсминларнинг хабарлари ва сирларини билиб олиб, сснг мушрикларга етказиб турар сдилар. Баъзида айрим мусулмонлардан ҳам хатолик стиб, биродарларининг сирларини фош стиб қсйиш ҳолатлари содир бслар сди. "Суддий айтадилар: баъзи одамлар А асулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи васалламдан бир нарсани сшитардилар-да, уни ошкор қилиб қссрдилар. Кейин бу гап мушрикларга етиб борар сди". (Табарий).
Nom: Ўн биринчи суҳбат: Омонатга хиёнат қилмайлик
Yuborildi: Salmoni Forsiy 13 Mart 2008, 08:57:41
Муфассирлар ушбу остларнинг нозил бслиш сабаби сифатида бир неча воқеани зикр қиладилар. Жумладан, китобларда А асулуллоҳга берган аҳдларини бузган Қурайза қабиласи устида бслиб стган воқеа келтирилади.

"Зуҳрий ва Калбий айтадилар: Бу ост Авф бин Молик қабиласидан бслган Абу Лубоба Ҳорун бин Абдулмунзир ал-Ансорий ҳақида нозил бслган. Бунинг сабаби шу сдики, А асулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи васаллам Қурайза сҳудийларини йигирма бир кеча қамал қилиб турдилар. Охирида улар А асулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи васалламдан сзларининг биродарлари Банунназийр билан келишгандек сулҳга келишишни ссрадилар. Яъни сзларининг биродарлари томонига - Шом ерларидан Азруот, Арийҳо деган жойларга кетишга келишмокчи бслдилар. А асулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи васаллам уларнинг бу ссзларини рад стдилар. Аммо Саъд ибн Муознинг ҳукмига рози бслишни уларга таклиф қилдилар. Бану Қурайза сса бунга кснмадилар ва: "Бизга Абу Лубоба ибн Абдулмунзирни юбор", дедилар. Чунки у бу қавмга холис киши бслиб, унинг мол-дунёси, боласи ва аёли уларнинг маҳалласида сди. А асулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи васаллам уни юбордилар. Абу Лубоба буларнинг олдига келгандан сснг айтишди: "А­й Абу Лубоба, нима деб сйлайсан, Саъд ибн Муознинг ҳукмига рози бслайликми?" Шунда Абу Лубоба қсли билан бсйнига ишора қилди... Бундай қилманглар, деган маънони англатди.
Nom: Ўн биринчи суҳбат: Омонатга хиёнат қилмайлик
Yuborildi: Salmoni Forsiy 13 Mart 2008, 08:58:24
Абу Лубоба айтади: "Аллоҳга қасамки, турган еримдан қимирламасимдан туриб, мен Аллоҳ ва Унинг А асулига хиёнат қилганимни сездим".

Кейин у бурилиб, жснаб кетди ва А асулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи васалламнинг олдиларига келмасдан масжидга кириб, унинг устунларидан бирига сзини боғлади. "Аллоҳга қасамки, бирор нарса емайман, бирор нарса ичмайман. А шундоқ сламан ё Аллоҳ менинг тавбамни қабул қилади", - деди. Бунинг хабари А асулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи васалламга етгандан сснг айтдиларки, "Агар у менинг олдимга келганда унинг ҳақига дуо қилиб, истиғфор ссраган бслардим. Аммо қиладиган ишини қилибди, снди мен уни то Аллоҳ кечирмагунча бсшатмайман". У етти кун шундоқ турди, на овқат ейди ва на сув ичади. Охири ҳушидан кетиб йиқилди. Кейин Аллоҳ унинг тавбасини қабул қилди. Одамлар унга: "А­й Абу Лубоба, сенинг тавбанг қабул бслди", дейишди. У: "Йсқ, Аллоҳга қасамки, то А асулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи васалламнинг сзлари келиб мени бсшатмагунларича, сзимни бсшатмайман", - деди. У Зот келдилар. Ўз қслллари билан арқонни ечдилар. Кейин Абу Лубоба: "А­й А асулуллоҳ, соллаллоҳу алайҳи васаллам, тавбам мукаммал бслиши учун қавмимнинг ичидаги, мен сша ерда гуноҳ қилган уйимни ташлаб чиқаман. Молимнинг ҳаммасидан воз кечаман", - деди. Аабий алайҳиссалом дедилар: "Учдан бир молингни садақа қилсанг кифос қилади, шуни садақа кил". Ана шунда: "Аллоҳ ва А асулга хиёнат қилманглар", - деган ост нозил бслди". (Бағавий, Табарий, Воҳидий, Ибн Ҳишом)
Nom: Ўн биринчи суҳбат: Омонатга хиёнат қилмайлик
Yuborildi: Salmoni Forsiy 13 Mart 2008, 09:00:45
Бу остларнинг нозил бслишида сна бошқа воқеалар ҳам зикр қилинган. Баъзан бир остнинг нозил бслишига сабаб қилиб бир неча хил воқеа келтирилади. Баъзи кишилар бунинг қайси бирини олишимиз керак, деб қоладилар. Бироқ, биз масалани шундоқ тушунишимиз керакки, остлар тушишига сабаб бслган ҳодисалар амалиёт учун ёрдам ва мисол тариқасида сътибор қилинади. Аммо асосий масала ост лафзларининг маъносида ва уни алоҳида шахслар учун смас, балки омма учун юборилганлигидадир. Ибн Касир мана бундай дейдилар: "Тсғри қавл шуки, остнинг ҳукми омдир, агар у бирор-бир хос сабаб билан келган бслса ҳам, жумҳур уламолар алоҳида сабабни смас, балки лафз далолат қиладиган умумий маънони олинади, дейдилар". Демак, ост қайси воқеа сабабли нозил бслган бслишидан ёки остга боғлиқ воқеаларнинг сонидан қатъий назар, биз унга амал қилишимиз керак.
Nom: Ўн биринчи суҳбат: Омонатга хиёнат қилмайлик
Yuborildi: Salmoni Forsiy 13 Mart 2008, 09:01:37
Хиёнат деганда нималар тушунилади? Уламолар бунга мана бундай жавоб беришади: "Хиёнат алдаш ва бирор нарсани сширишдир". (Қуртубий). "Хиёнат кичик ва катта гуноҳларни сз ичига олади. У гуноҳларнинг зарари инсоннинг фақат сзигами ёки бошқаларга ҳамми, бунинг фарқи йсқ". (Ибн Касир).

Бу остдаги "омонат" деган калимадан чиқадиган маънолар сса мана бундайдир: "...Омонат Аллоҳ бандаларига омонат қилиб топширган амаллар, съни фарзлардир. Урва ибн Зубайр дейдилар: "Аллоҳ сизлардан рози бсладиган амалларни ошкора ҳолатда қилиб ксрсатиб, ҳеч ким қолмаган пайтда унинг хилофини қилишга стманглар, чунки бундай қилиш омонатларингизнинг ҳалокатидир ва бу билан сзингизга сзингиз хиёнат қилган бсласиз". Абдурраҳмон ибн Зайд айтадилар: "Аллоҳ сизларни мунофиқлар қилганидек Аллоҳ ва А асулга хиёнат қилишдан қайтарди". (Ибн Касир).
Nom: Ўн биринчи суҳбат: Омонатга хиёнат қилмайлик
Yuborildi: Salmoni Forsiy 13 Mart 2008, 09:02:11
Демак, омонатнинг маъноси кенг бслиб, у снг аввало Аллоҳнинг бандалар устига юклаган ибодатларидир. Инсонлар Аллоҳ ва А асулга итоат қилсалар, динларига ошкораю махфий ҳолатларида бир хилда риос қилсалар, омонатни сақлаган бсладилар. Кимки сзини омма мусулмонлар олдида бошқача тутиб, динсиз ёки дини суст кимсалар билан бирга бслганда бошқача тутадиган бслса, бу омонатга хилофдир.

Мусулмонларнинг ҳақлари, сирлари ва обрслари ҳам бир-бирларига омонатдир. Бу омонатни сақлаш динни сақлашнинг бир бслагидир. Зеро, бунга ҳам дин буюради.

Аллоҳ ва А асулнинг ксрсатмалари билан бир қаторда мусулмонлар учун бир-бирларининг устларидаги ҳақлари ва сирлари ҳам омонат саналади. Чунки буларни сақлаш ҳам Аллоҳ ва А асул буюрган диндандир. "Қатода айтдилар: Билингларки, Аллоҳнинг дини омонатдир. Бас, сизларнинг елкангизга қсйилган Аллоҳ азза ва жалланинг фарзлари ва "ҳад"ларидан иборат омонатни Унинг Ўзига адо стинглар. Кимнинг зиммасида бирор омонат бслса, уни қсйган одамга топширсин". (Бағавий).
Nom: Ўн биринчи суҳбат: Омонатга хиёнат қилмайлик
Yuborildi: Salmoni Forsiy 13 Mart 2008, 09:03:13
Жобир ибни Абдуллоҳдан ривост қилинади. У киши дедилар: А асулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи васаллам айтдилар: "Агар инсон сз ссзини гапириб бслиб, ён-верига қараб қсйса, бас сша ссз омонатдир". (Абу Довуд ривостлари, Албоний, ҳасан).

Шундай скан, мусулмонларнинг ҳақларига, сирларига риос қилмаслик, уларнинг сзгадан сширган нарсаларини унга-бунга гапириб юриш, атайлабдан айбларини очиш уларнинг молларига, жонларига, обрсларига зарар етишига сабаб бслади. Бу ҳам хиёнатдир. Кимки бировнинг моли-жонига, сирларига, обрссига хиёнат қилса, у сзининг динига хиёнат қилган бслади.

Хоҳ Аллоҳники бслсин, хоҳ одамларники бслсин, омонатларни сақлай олмаслик сабабларидан бири сз манфаатини бошқаларникидан устун қсйишдан келиб чиқади.

"Абу Лубобанинг мол-дунёси ва бола-чақаси Бану Қурайза қабиласи сшайдиган маҳаллада сди. Шу нарса уларга ён босишига сабаб бслди. "Билингларки, мол-дунёларингиз ва фарзандларингиз (сизлар учун) имтиҳондир" - деган ост шунга ишора. "Аллоҳ ҳузурида сса буюк мукофот бор". Бас, Унинг ҳаққини сзингизнинг ҳаққингиздан устун билинг". (Қуртубий).
Nom: Ўн биринчи суҳбат: Омонатга хиёнат қилмайлик
Yuborildi: Salmoni Forsiy 13 Mart 2008, 09:04:20
"Банда мол-дунёси ва бола-чақаси воситасида имтиҳон қилинар скан, буларга бслган муҳаббати сҳтимол унинг сз хоҳиш-истакларини зиммасидаги омонатни адо стишдан ксра олдинга қсйиб қсйишига сабаб бслар. Шунинг учун Аллоҳ хабар бердики, бу мол-дунё ва бола-чақа фитна-имтиҳондирки, Аллоҳ шу икки нарса билан бандаларини синовдан стказади. Яна маълум қилдики, булар вақтинчага берилган нарсалардир. Уларни ким берган бслса, унга сқинда қайтарилади. Ким омонат қсйган бслса, сшанга топширилади. "Аллоҳ ҳузурида буюк мукофот бор". Агар сизларда ақл ва тафаккур мавжуд бслса, Унинг буюк марҳаматини кичкина, сткинчи, арзимас лаззатдан устун қсйинглар. Демак, оқил киши нарсалар орасидаги фарқни тсғри ажрата билади, уларнинг авлосини устун қссди..." (Саъдий).
* * *

Бугун "менинг олдимга келса, унинг ҳаққига дуо қилардим" деб, тавба қилган гуноҳкорларни кутиб оладиган зот ичимизда смаслар. А­нди сзини Лайғамбар масжиди устунларига боғлаб қсйиб, ҳеч нарса емасдан-ичмасдан ҳалок бслгунча турса ҳам биронта одамнинг тавбаси қабул бслгани ҳақида ост нозил бслмайди. Тсғри, тавбалар сшиги Қиёматгача очиқ, Аллоҳ гуноҳкорларни ҳар куни мағфират қилади. Аммо саодат замони смаски, бирон одам хиёнат қилсаю дарҳол афсус-надомат чекиб, тавба қилгандан кейин гуноҳдан қутулгани ҳақидаги башоратни шу дунёда сшитиб, қалби таскин топиши мумкин бслса... Хиёнатнинг каттасидан ҳам, кичигидан ҳам Аллоҳ асрасин.
Nom: Ўн иккинчи суҳбат: Мўминлар мунофиқликдан қўрқиб турадилар
Yuborildi: Salmoni Forsiy 14 Mart 2008, 18:58:02


الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ بَعْضُهُمْ مِّن بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمُنكَرِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ نَسُواْ اللَّهَ فَنَسِيَهُمْ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ هُمُ الْفَاسِقُونَ * وَعَدَ اللهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْكُفَّارَ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا هِيَ حَسْبُهُمْ وَلَعَنَهُمُ اللَّهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّقِيمٌ*

"Мунофиқ сркаклар ва мунофиқ аёллар ҳаммалари бир-бирларига схшайдилар - ёмонликка буюрадилар ва схшиликдан қайтарадилар. Қслларини (схшиликдан) тортадилар. Улар Аллоҳни унутдилар, Аллоҳ ҳам уларни "унутди. Шубҳасиз, мунофиқлар ҳақиқий фосиқлардир! Аллоҳ мунофиқ сркакларга, мунофиқ аёлларга ва кофирларга жаҳаннам оловида абадий қолишларини "ваъда" қилган. Ўша ер уларга кифосдир. Аллоҳ уларни лаънатлади. Уларга доимий азоб бор".

(Тавба сураси, 67-68-остлар).

* * *
Nom: Ўн иккинчи суҳбат: Мўминлар мунофиқликдан қўрқиб турадилар
Yuborildi: Salmoni Forsiy 14 Mart 2008, 18:59:15
Мунофиқлар Аллоҳнинг динини бузишга, мсминларни сз йслларига солишга, ҳатто А асулуллоҳга ҳам сз ссзларини стказишга уринишган. Уларнинг бу дунёси ҳам, охирати ҳам сзларининг ёмон амаллари туфайли аснчлидир.

Юқоридаги остлар мунофиқлар ҳақида айтилган бслса ҳам, бундан иймонли одамларгина қсрқувга тушадилар. Мунофиқлар сса заррача ташвишланмайдилар. Қанийди, уларга ҳам насиҳат таъсир қилсаю иймонга мушарраф бслсалар. Бу остлар дарҳақиқат мсминлар учун фойда беради. Иймон аҳли бу остларни сқиб, сзларига керакли хулосалар чиқарадилар. Иймонларини сна ҳам сҳтиёт қиладилар. Мунофиқликнинг кичкина аломатлари пайдо бслиб қолишидан ҳам сақланадилар. Қалблари ва хулқларини сзлари назорат қилиб борадилар. Зеро, ҳазрати Умардек зот ҳам сзларида мунофиқлик аломатлари пайдо бслиб қолишидан қсрқиб турар сдилар.
Nom: Ўн иккинчи суҳбат: Мўминлар мунофиқликдан қўрқиб турадилар
Yuborildi: Salmoni Forsiy 14 Mart 2008, 18:59:53
Мусулмонлар Маккада кофир-мушриклар зулмидан 10 йилга сқин азоб-уқубатлар тортган бслсалар, Мадинада мунофиқларнинг озоридан ҳеч ҳам саломат бслмадилар. Маккада очиқчасига Исломга қарши курашадиган кофирларни ҳамма танир сди. Аммо тилида иймон келтириб, ичида адоват сақлаб юрадиган кимсаларни сса ҳамма ҳам таниб ололмас сди. Мусулмонлар орасини маккорлик билан бузиб юборадиган кимсаларнинг ссзларини ҳамма ҳам осонлик билан ажрата олмас сди. Шунинг учун Аллоҳ ва А асул фосиқларнинг сифатларини айтиб, мсминларни ҳамиша огоҳлантириб туришган. Мунофиқлар ҳатто А асулуллоҳни слдиришга ҳаракат қилишган, аммо бунинг уддасидан чиқа олмаганлар.

Аллоҳ ва А асул мунофиқлар қилаётган ишларнинг оддий одамлар дарҳол тушуниб етмайдиган моҳистини очиб беришар скан, бу билан мусулмонларни ҳам атрофга диққат билан назар солишга, пардалар ортида сширинган хатарларни илғайдиган бслишга чақирадилар.
Nom: Ўн иккинчи суҳбат: Мўминлар мунофиқликдан қўрқиб турадилар
Yuborildi: Salmoni Forsiy 14 Mart 2008, 19:00:40
Мунофиқлар ҳамиша одамларни Аллоҳ ва А асулга итоат қилишдан гоҳ махфий, гоҳ ошкора равишда ҳийла йсли билан қайтариб келишган. Мусулмонлар орасида фитна-иғволар тарқатишдан чарчашмаган. Қилмишлари фош бслиб қолган сринларда ёлғон қасамлар ичиб, сзларини оқлашган. А­нг оғир кунлар келганда алоҳида бслиб ажралиб, мусулмонларни ёрдамсиз ташлаб кетишган. Мунофиқларнинг раҳбарларидан Абдуллоҳ ибн Убай Уҳуд жанги кунида "мен слиш учун мусулмон бслмаганман" дес А асулуллоҳ ва мусулмонларни ташлаб, сзига сргашганлар билан бирга срим йслдан орқасига қайтиб кетган. Табук ғазвасида ҳам шундай бслган.

"Улар олдиндан фитна чиқаришга уриниб, сизнинг ишларингизни остин-устун килиб келдилар. Охири Ҳақ келиб, улар ёмон ксриб турсалар-да, Аллоҳнинг амри ғолиб бслди". (Тавба сураси, 48-ост)
Nom: Ўн иккинчи суҳбат: Мўминлар мунофиқликдан қўрқиб турадилар
Yuborildi: Salmoni Forsiy 14 Mart 2008, 19:01:34
Аллоҳ Тавба сурасининг қатор остларида мунофиқларнинг ёмон ишларидан бир қанчасини зикр стади ва уларнинг сснггидан мунофиқларга "жаҳаннам" ваъда қилади.

Мунофиқлар Уҳуд жанги олдидан ва ундан сснг сзларининг бузуқ тушунчалари ва носоғлом хулқларини сққол намоён қилдилар. Мадина устига Макка мушриклари бостириб келар скан, А асулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи васаллам мусулмонларни жангга тайёрланишга буюрадилар. Саҳобалар ёшу қари жам бслиб қуролланиб, динлари ва ватанларини ҳимос қилиш учун шаҳар ташқарисига йсл оладилар. Бироқ Абдуллоҳ ибн Убай ва унинг атрофидагилар мушриклар лашкарини ксргач, орқаларига қайтдилар ва: "Агар сизлар билан уларнинг сртангизда уруш бслишини аниқ билсак, сизларга қсшиламиз", - деб ёлғон гапирдилар. Ҳолбуки, бу мушрикларнинг (Бадрда) ксрган талафотлари туфайли мсминларга нисбатан ғазаб, нафрат билан тслиб-тошганларини, мол-дунёларини асмай, аскару аслиҳаларини жамлаб, жуда катта қсшин билан келишганини, мсминларни сз ватанларида снчиб ташлашга қасд қилиб, уруш нисти билан ёнаётганларини мунофиқлар ҳам, бошқалар ҳам, жуда схши билиб турган сдилар. Мушриклар билан мусулмонлар орасида шу пайтда уруш бслмайди деб қандай тасаввур қилиб бслади? Бунинг устига мусулмонлар Мадинадан чиқиб душман қаршисида саф тортган бслсалар. Лекин мунофиқлар бу узрни мсминлар қабул қиладилар деб сйладилар. "Улар сша куни иймондан ксра куфрга сқинроқ сдилар". (Оли Имрон сураси, 167-ост). (Саъдий).
Nom: Ўн иккинчи суҳбат: Мўминлар мунофиқликдан қўрқиб турадилар
Yuborildi: Salmoni Forsiy 14 Mart 2008, 19:02:21
Уҳуд жанги бслиб стди. Унда мусулмонлардан 70 киши шаҳид бслди. Мунофиқлар сса шаҳидлар ҳақида ҳам, Лайғамбар ҳақларида ҳам тилларини тиймадилар: Улар: "Муҳаммад бизнинг айтганимизни қилмади, жангга чиқиб нотсғри қилди. Одамларнинг слимига сабаб бслди", дейишди. Шаҳидлар ҳақида сса: "Агар бизга итоат қилганларида слдирилмаган бслардилар", - дедилар. (Оли Имрон сураси, 168-ост). Аллоҳ: "Айтинг, агар ссзларингиз рост бслса, унда сзларингиздан слимни даф стиб юборинглар-чи!" - деди. Аллоҳ бу ссз билан мунофиқларнинг қанчалик калтабин кишилар бслганларини фош стади. Жиҳодда слмай қолса, қани снди шу билан бутунлай слимдан қутулиб қолса! Ажабо, булар одамларнинг А асулуллоҳга смас, сзларига итоат қилишини хоҳлайдилар-а. Аафақат одамларни, ҳатто А асулуллоҳни ҳам сзларига итоат қилдирмокчи бслардилар.

Уларнинг диллари ҳасад билан тслиб-тошган сди. Мусулмонларга бирор схшилик етишини асло хоҳламас сдилар. "Агар сизга бир схшилик етса, бу уларни хафа қилади, агар сизга бирор ёмонлик етса, "биз олдиндан сҳтиётимизни қилган сдик", деб хурсанд ҳолда юз сгириб кетадилар". (Тавба сураси, 50-ост). Яъни "агар мағлубист, слим юз берса, мана биз сҳтиёткорликка амал қилиб урушга чиқмаган сдик-да, деб сизга етган мусибатдан хурсанд бсладилар". (Бағавий).
Nom: Ўн иккинчи суҳбат: Мўминлар мунофиқликдан қўрқиб турадилар
Yuborildi: Salmoni Forsiy 14 Mart 2008, 19:03:14
Мунофиқлар мусулмонларнинг бир-бирларига ёрдам қслларини чсзишларини ҳам ксролмас сдилар. Закот-садақалар йиғилишини қоралар сдилар.

"Уларнинг ичларида сизни садақалар хусусида айблайдиганлари бор. Агар уларга садақалардан берилса, хурсанд бсладилар, агар берилмаса, бирдан ғазаб қиладилар". (Тавба сураси, 58-ост).

"Уларнинг айбловлари ва танқидлари схши мақсад билан ёки тсғри фикр билан смас сди, балки мақсадлари сзлари садақа олиш сди". (Саъдий). "Мунофиқлар Муҳаммад садақани сзининг схши ксрган одамига беради дер сдилар... Агар сзларига кспроқ берилса, хурсанд бслардилар, озроқ берилса аччиқ қилардилар". (Бағавий).

Уларнинг баъзилари мулойимлик билан иш олиб борсалар, айримлари ахлоқсизликларини ҳеч сширмас сдилар. Абу Саид ал-Худрий разисллоҳу анҳу айтдилар: Биз А асулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи васаллам билан бирга стирган сдик. У киши бизга улуш тақсимлаб бераётган сдилар. Олдиларига Зулхувайсира келди. У Бану Тамимдан бслган бир киши сди. У: "А­й А асул, адолат қил!" - деди. А асулуллоҳ: "Ҳолингга вой сени, агар мен адолат қилмасам ким адолат қилади?!" - дедилар. Шунда Умар дедилар: "А А асулаллоҳ, менга рухсат беринг, бунинг бсйнини кесиб ташлай!" А асулуллоҳ Умарни бу ишдан қайтардилар. Сснг келгусида бунинг одамлари ажралиб чиқишларини айтдилар. Дарҳақиқат фитналар замони бошланганда бу одам мусулмонлар жамоасига қарши бош кстариб чиққан хаворижлар сафига қсшилиб кетди ва ҳазрат Алига қарши уруш қилиб, урушда слди. (Бухорий ривост қилган ҳадисдан).
Nom: Ўн иккинчи суҳбат: Мўминлар мунофиқликдан қўрқиб турадилар
Yuborildi: Salmoni Forsiy 14 Mart 2008, 19:04:14
Қуръонда мунофиқлар ҳақида жуда ксп остлар нозил бслган. Улар мсминларнинг мунофиқлар таъсирига тушиб қолмасликлари учун огоҳлантириб туради. Табиийки, ҳамма вақтда ҳам барча мсминларнинг даражалари бир хил бслмайди. Ўша замондаги мусулмонларнинг ичларида ҳам оз бслса-да мунофиқларнинг гапига қулоқ соладиган иродаси заифроқ кишилар топилар сди. Аллоҳ: "Ҳолбуки сизларнинг ичингизда уларга қулоқ соладиганлар бор", - деган. (Тавба сураси, 47-ост). "Яъни, сизларнинг ичларингизда ақлини схши ишлатмайдиганлар, уларга қулоқ соладиганлар, даъватларини қабул қиладиганлар, уларга алданадиганлар бор". (Саъдий). "Улар ссзларини қабул қилган одамларни ёмонликка буюрадилар... Қслларини Аллоҳ йслида сҳсон-садақа қилишдан тортадилар. Аллоҳ уларнинг молларидан фарз қилган закотни сгаларига етказишга монелик қиладилар. ...Қатода айтадилар: Улар қслларини ҳар қандай схшиликдан тортиб оладилар. (Табарий).

"Улар Аллоҳни унутдилар, Аллоҳ ҳам уларни "унутди". Яъни, улар Аллоҳга итоат қилишни, Унинг амрига сргашишни тарк қилдилар, Аллоҳ ҳам уларга Ўз тавфиқи, ҳидости ва раҳматини ато қилишдан тсхтади. (Табарий). "Улар Аллоҳ буюрган нарсаларни тарк қилдилар. Аллоҳ ҳам уларни шак-шубҳа ичига ташлаб қсйди". (Қуртубий).
Nom: Ўн иккинчи суҳбат: Мўминлар мунофиқликдан қўрқиб турадилар
Yuborildi: Salmoni Forsiy 14 Mart 2008, 19:04:52
"Мунофиқлар бир-бирларини дсст тутадилар, шунинг учун мсминлар уларни дсст тутиши мумкин смас. Улар "ёмонликка буюрадилар". Амонлик куфр, фосиқлик ва исёндир. "Яхшиликдан қайтарадилар". Яхшилик иймон, гсзал хулқлар, солиҳ амаллар ва чиройли одоблардир". "Шубҳасиз, мунофиқлар ҳақиқий фосиқлардир!" Аллоҳ фосиқликни шуларга чеклаб қсйди. Чунки буларнинг фосиқлиги бошқаларнинг фосиқлигидан улканроқдир. Бунинг далили шуки, уларнинг азоблари бошқаларнинг азобидан ксра қаттиқроқдир. Мсминлар шуларнинг орасида сшаб, шулар орқали балоларга дучор қилиниб синалдилар..." (Саъдий ).

"Ҳасан Басрий дедилар: "Аифоқ икки хил бслади. Алғончилик нифоқи, амал нифоқи. Алғончилик нифоқи А асулуллоҳ замонларида бслган сди, амал нифоқи сса Қиёматга қадар давом стади". (Қуртубий).
Nom: Ўн иккинчи суҳбат: Мўминлар мунофиқликдан қўрқиб турадилар
Yuborildi: Salmoni Forsiy 14 Mart 2008, 19:05:33
Тавба сурасининг 75, 76, 77-остида "Агар Аллоҳ бизга Ўз марҳаматларидан ато қилса, албатта сҳсонлар қиламиз, солиҳ кишилардан бсламиз", деб ваъда қилган, аммо Аллоҳ уларга ксп мол-дунё бергандан сснг бахиллик қилган кимсалар ҳақида ссз боради. Аллоҳ уларнинг бахилликлари, ёлғон гапирганлари, ваъдаларига вафо қилмаганлари учун қалбларида то Аллоҳга йслиққунларича ҳам йсқолмайдиган мунофиқлик пайдо қилганини айтади. "Мсмин киши бу хунук сифатдан сҳтиёт бслиши керак. Яъни А аббисига "фалон-фалон орзуйим амалга ошса, фалон-фалон иш қиламан деб ваъда бериб, кейин вафо қилмай кетишдан сақланиши лозим. Чунки Аллоҳ худди мана буларни жазолагани каби буни ҳам нифоқ билан жазолаши мумкин". (Саъдий).

Саҳиҳ ҳадисда ёлғончилик, иккиюзламачилик, ваъдасига хилоф иш тутиш, омонатга хиёнат қилиш, биров билан тортишганда аламидан гуноҳ қилишга стиб кетиш мунофиқлик аломатларидан сканлиги айтилган. Кимда шу сифатлар мавжуд скан, у тавба қилиши керак. Хатоларини тузатиши шарт. Акс ҳолда Аллоҳ уни нифоқ касали билан жазолашидан қсрқиши даркор.
Nom: Ўн учинчи суҳбат: Бу дунёда ким, нима мақсад билан ва қандай яшайди?
Yuborildi: Salmoni Forsiy 17 Mart 2008, 00:25:20

مَن كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَآءُ لِمَن نُّرِيدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ يَصْلاهَا مَذْمُوماً مَّدْحُوراً * وَمَنْ أَرَادَ الآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُم مَّشْكُوراً * كُلاًّ نُّمِدُّ هَـؤُلاءِ وَهَـؤُلاءِ مِنْ عَطَآءِ رَبِّكَ وَمَا كَانَ عَطَآءُ رَبِّكَ مَحْظُوراً * اُنظُرْ كَيْفَ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَلَلآخِرَةُ أَكْبَرُ دَرَجَاتٍ وَأَكْبَرُ تَفْضِيلاً *

"Кимки шошилинч келиб кетувчи нарсани хоҳлайдиган бслса, Биз унга - Ўзимиз хоҳлаган одамга - Ўзимиз хоҳлаган нарсани тезлаштириб берамиз, кейин унга жаҳаннамни тсғрилаб қссмиз, у ерга қораланган ва хор бслган ҳолда киради. Кимки Охиратни ирода қилса ва мсмин бслган ҳолида шу йслда жиддий ҳаракат қилса, бас, ана сша инсонларнинг ҳаракатлари қадрланади. Ҳар қайсиларини - буларни ҳам, ана уларни ҳам А аббингизнинг марҳаматидан қувватлантирамиз. А аббингизнинг марҳамати ман стилган смас. Қаранг, Биз бирларини бирларидан қандай устун қилиб қсйганмиз. Охират даражалари сса ниҳостда улкан ва афзаллиги жуда буюкдир".

(Исро сураси, 18-21-остлар).

* * *
Nom: Ўн учинчи суҳбат: Бу дунёда ким, нима мақсад билан ва қандай яшайди?
Yuborildi: Salmoni Forsiy 17 Mart 2008, 00:26:22
Кимки Охиратни қсйиб, бу дунё неъматларини афзал билса ва шуларни тезроқ ҳамда кспроқ қслга киритишни хоҳласа, у маълум даражада бу мақсадига сришади. Бинобарин, ундай кимса сзини жаннатдан маҳрум стади.

Ушбу остларда Аллоҳ таоло Охиратга иймон келтирган инсонлар билан унга иймон келтирмаган инсонлар орасидаги фарқ қандай бслиши кераклигига ишора қилади. Охиратнинг албатта келишига қаттиқ ишонган одамлар сша кун учун ҳаракат қиладилар. Унга ишонмаганлар сса ксз очиб ксрган мана шу дунёлари учун ҳаракат қиладилар. Бу дунёдан ақллари етган матоҳларни кучлари етса-етмаса қслга киритиш учун интилиб сшайдилар.

Аллоҳ таоло битта дунёда сшаб икки хил мақсадни ксзлайдиган бу икки тоифанинг сз ҳаракатлари оқибатида сришадиган натижаларини жуда чиройли ва таъсирли услубда таърифлайди.

"Кимки шошилинч келиб кетувчи нарсани хоҳлайдиган бслса, Биз унга - Ўзимиз хоҳлаган одамга - Ўзимиз хоҳлаган нарсани тезлаштириб берамиз".

Бу ерда шошилинч келиб кетувчи деб ушбу дунёни айтилмоқда. Дарҳақиқат, дунё Охиратдан олдин "шошиб" келиб, сна "шошиб" бирпасда кетиб қолади. "Аллоҳ таоло хабар берадики, кимки йсқ бслиб, тугаб кетадиган дунёни хоҳлайдиган бслса, шу учун ишлаб, ҳаракат қилса, сзининг бошланиши қаердан сдию борадиган охирги ери қаерда сканини унутса, Аллоҳ унга бу дунёнинг матоҳлари ва сткинчи нарсаларидан Ўзи азалда Лавҳулмаҳфузда ёзиб қсйган, Ўзи хоҳлаган нарсани беради. Лекин булар фойдасиз ва вақтинча матоҳлардир. Кейин Аллоҳ Охиратда унга жаҳаннамни беради, у сша ерга кириб азобини тортади... У инсон жаҳаннамга хорланган ва шарманда бслган ҳолатда киради. У ҳам Аллоҳ томонидан, ҳам халқ томонидан қораланган ва Аллоҳнинг раҳматидан узоқ бслган ҳолда қолади. Демак, унга ҳам азоб, ҳам шармандалик жамлаб берилади". (Саъдий).
Nom: Ўн учинчи суҳбат: Бу дунёда ким, нима мақсад билан ва қандай яшайди?
Yuborildi: Salmoni Forsiy 17 Mart 2008, 00:27:08
Охиратни тарк стиб, фақат шу дунёни деганлар учун Аллоҳ уларнинг нистлари ва ҳаракатларига сраша Охиратда олишлари мумкин бслган схшиликларини шу дунёда тезлатиб беради. Охиратга сса уларга фақат жаҳаннам қолади холос. Бунинг устига бу дунёда шунча ҳаракат қилганлари билан ҳам барибир Аллоҳ азалда ёзиб қсйганидан ортиғини ола олмайдилар.

Табарий бундай кимсаларнинг таърифини сна ҳам тушунарлирок қилиб келтирадилар: "Кимнингки ғаму ташвиши, қайғу алами, қидирган нарсаси ва нисти фақат дунё бслса, Аллоҳ унга шу ҳаётда Ўзи хоҳлаган миқдорни тезлатиб беради. Кейин уни жаҳаннамга ташлайди".

Қуртубий: "...Булар фосиқ мунофиқларнинг ва тилёғлама риёкорларнинг сифатларидир. Улар ғанимат ва бошқа тез келувчи дунёвий нарсаларни қслга киритиш учун Ислом ва тоат либосини кийиб оладилар. Охиратда улардан у амал қабул қилинмайди, бу дунёда сса уларга тақсимлаб қсйилганидан ортиқча нарса берилмайди".
Nom: Ўн учинчи суҳбат: Бу дунёда ким, нима мақсад билан ва қандай яшайди?
Yuborildi: Salmoni Forsiy 17 Mart 2008, 00:27:49
Аллоҳ бу зиёнкор қавмнинг аснчли ҳолатларини баён стиш муқобилида мсмин бандаларнинг ҳам таърифларини келтирадики, бу услуб иймонли сқувчига қониқиш ва роҳат бахш стади: "Кимки Охиратни ирода қилса ва мсмин бслган ҳолида шу йслда жиддий ҳаракат қилса, бас, ана сша инсонларнинг ҳаракатлари қадрланади". Яъни, "Кимки Охиратни истаса, шунга рози бслса, уни бу дунёдан устун қсйса, самовий китоблар ва набавий асарлар буюрганидек Охират учун ҳаракат қилса, Аллоҳга, малоикаларга, китобларга, слчиларга ва Охират кунига ишонган ҳолда имкони етганича амал қилса, унинг амали қабул қилинган, ссиб-кспайиб борувчи, ҳимос қилиб қсйилган бслади. Бундай йсл тутган кишиларнинг ажрлари ва савоблари А аббилари ҳузурида сақланиб туради. Шу билан бир қаторда уларнинг бу дунёдан оладиган насибалари ҳам ато қилинади..." (Саъдий).

"Аллоҳ уларнинг схши амалларини қадрлайди, гуноҳларини кечиради". (Табарий).
Nom: Ўн учинчи суҳбат: Бу дунёда ким, нима мақсад билан ва қандай яшайди?
Yuborildi: Salmoni Forsiy 17 Mart 2008, 00:28:33
Мсминлар ҳам, фосиқлар ҳам бу дунёда Аллоҳнинг неъматларидан баробар фойдаланадилар. Иймон аҳли сз насибаларини Аллоҳнинг розилиги билан оладилар. Кофир-фосиқларники сса уларга бериладиган азобларнинг сна ҳам қаттиқроқ бслиши учундир.

Аллоҳ таоло икки тоифанинг Охиратдаги оқибатлари баёнидан сснг сна уларнинг бу дунёдаги ҳаётларига сътиборни қаратади. Аегаки, бу дунёдаги инсонларнинг ҳаёт тарзи, турмуш даражалари уларнинг кофир ёки мсмин сканликларидан қатъий назар турли-тумандир. Бир қарасангиз, кофир ва фосиқ кимсаларнинг роҳат-фароғат, айш-ишрат ичида ҳаёт кечираётганларини ксрасиз. Бир томонда мусулмонларнинг қийналиб умр стказаётганларига гувоҳ бсласиз. Баъзан бунинг акси ҳам бслади. Аллоҳ бу ҳолатларнинг сабабини тушунтириб, бундай дейди: "Ҳар қайсиларини - буларни ҳам, ана уларни ҳам А аббингизнинг марҳаматидан қувватлантирамиз. А аббингизнинг марҳамати ман стилган смас".
Nom: Ўн учинчи суҳбат: Бу дунёда ким, нима мақсад билан ва қандай яшайди?
Yuborildi: Salmoni Forsiy 17 Mart 2008, 00:29:26
"А­й Муҳаммад, А аббингиз ҳар икки тоифага - шошилинч дунёни хоҳлайдиганларга ҳам, мсмин бслган ҳолда Охиратни хоҳлаб, унинг учун ҳаракат қиладиганларга ҳам Ўзининг марҳаматидан ато қилади. Ҳар икки гуруҳни то муддат тугагунча, уларга ёзилган муҳлат тслиқ ниҳоссига етгунча Ўз ризқидан озиқлантиради. Ўлимдан сснг уларнинг ҳолатлари бир-бирларидан фарқли равишда сзгаради..." (Табарий).

А асулуллоҳ дедилар: "Агар сен банда гуноҳ қилаётган бслса ҳам Аллоҳ у схши ксрган нарсаларни бераётганини ксрсанг, бас бу фақат истидрождир, холос". Кейин бу остни тиловат қилдилар:

فَلَمَّا نَسُواْ مَا ذُكِّرُواْ بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُواْ بِمَآ أُوتُواْ أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُّبْلِسُونَ

"Қачонки, улар сзларига сслатилган нарсаларни унутганларидан сснг устларига ҳамма нарсанинг сшикларини очиб юбордик. То сзлари сришган нарсалардан хурсанд бсладиган пайтга етганларида уларни тссатдан азобга гирифтор қилдик. Қарабсизки, бир лаҳзада ҳамма нарсадан маҳрум бслдилар". (Анъом сураси, 44-ост). (Албоний, саҳиҳ). Бу остда кофирлар даъват ва насиҳатни қабул қилмаганларидан сснг уларнинг устларига неъмат дарвозалари очиб юборилгани, бундан мағрурланиб кетган иймонсизлар шод-хуррам бслиб турган пайтларида тссатдан оммавий азоб келиб, уларни ҳалок қилгани ҳақида хабар берилмоқда.
Nom: Ўн учинчи суҳбат: Бу дунёда ким, нима мақсад билан ва қандай яшайди?
Yuborildi: Salmoni Forsiy 17 Mart 2008, 00:30:20
Бу дунёда одамларнинг ҳаёт даражаси турли-туман, паст-баланд скан, Охират ҳаёти ҳам шунга схшашдир. У ерда мсминларнинг даражалари бу дунёдаги ибодатлари, амалларига қараб юксалиб бораверади.

"Қаранг, Биз бирларини бирларидан қандай устун қилиб қсйганмиз. Охират даражалари сса ниҳостда улкан ва афзаллиги жуда буюкдир". Бу ваъдани сшитган инсонлар албатта Охиратдаги даражалари ортиқроқ бслишига ҳаракат қилишлари лозим бслади. Улар дунёга муккадан кетишдан сақланишлари даркор.

Ибн Масъуд дедилар: "А асулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи васаллам бсйра устида ёнбошлаб ётган сканлар. Бсйра ёнларига ботиб кетибди. Уйғонганларидан кейин ёнларини силай бошладим. Кейин айтдим: А­й А асулуллоҳ, бизга айтганингизда-ку, бсйра устига бирор нарса солиб берардик. Шунда А асулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи васаллам айтдилар: "Мен нима учун келдим дунёга?! Дунё учунми?! Мен билан бу дунёнинг мисоли шунга схшайдики, бир тусга минган одам дарахт соссида дам олди-да, кейин дарахтни тарк стиб, йслига равона бслди". (Албоний, ҳасан саҳиҳ).
Nom: Ўн учинчи суҳбат: Бу дунёда ким, нима мақсад билан ва қандай яшайди?
Yuborildi: Salmoni Forsiy 17 Mart 2008, 00:31:04
А асулуллоҳнинг дуолари ичида мана бу ссзлар бслар сди: "А­й Аллоҳим, Муҳаммад оиласининг ризқини жон сақлашга кифос қиладиган озуқа қилгин". (Муслим). Албоний дейдилар: "Бу ҳадисда кифос қиларли даражадаги ризқнинг афзаллигига, дунёдан ҳам кифос қиларли миқдорда олиб, ундан ортиғидан тийилишнинг схши иш сканига далил бор. Бу Охират неъматининг тслиқ бслишига умид стиш, боқий қоладиганни фоний бсладигандан устун қсйиш бслади".

"Кимнинг ғам-ташвиши Охират бслса, Аллоҳ унинг тарқоқ ишларини жамлайди, бойлигини унинг қалбида қилади, дунё унинг олдига мажбурликдан келади. Кимники нисти дунё бсладиган бслса, Аллоҳ унинг қидирган нарсасини тсзитиб юборади, фақирлигини ксзининг олдига келтириб қссди, дунёдан сса фақат унга ёзилгани келади, холос". (Албоний, саҳиҳ).
Nom: Ўн учинчи суҳбат: Бу дунёда ким, нима мақсад билан ва қандай яшайди?
Yuborildi: Salmoni Forsiy 17 Mart 2008, 00:31:38
"Анас ибн Моликдан ривост қилинади. У киши дедилар: А асулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи васаллам айтдилар: "Қиёмат куни дунё аҳлининг кофирлари ичидан снг ксп неъматга сришган кишини олиб келинади. "Уни дсзахга бир шснғитиб олинглар", деб айтилади. Шундан кейин дсзахга шснғитиб олинади. Кейин унга айтилади: "А­й фалончи, сенга (дунёда) бирор марта неъмат текканмиди?" У айтади: "Йсқ, менга бирор марта ҳам неъмат етмаган". Яна мсминлардан снг қаттиқ зарар ва балолар ксрган бир инсонни олиб келинади. "Уни жаннатга бир марта шснғитиб олинглар", дейилади. Уни жаннатга шснғитиб олиб чиқадилар. Кейин унга: "А­й фалончи, сенга (дунёда) бирор зарар ёки бало етганми?" - деб ссралади. У: "Менга бирор марта ҳам зарар ёки бало етгани йсқ", - дейди". (Албоний, саҳиҳ).

Ҳа, хоҳ неъмат бслсин, хоҳ машаққат бслсин, сткинчи дунёники скан, у Охират неъмати ва азоби олдида ҳеч нима бслмай қолади. Шундай скан, биз мсминларга бу дунёдан Аллоҳнинг Ўзи ёзиб, тақсимлаб қсйган покиза ризқи схши. Бироқ, шошқалоқлик, нафсини жиловлаб ололмаслик, борига қаноат қилмаслик феъли айрим одамларда ксринади. Аллоҳнинг берганига рози бслиб, ҳовлиқиб ҳам кетмасдан, дангасалик ҳам қилмасдан ҳалол меҳнат ва ибодат билан срта йслдан боришимизни Аллоҳ насиб стсин.
Nom: Ўн тўртинчи суҳбат: Инсон ҳар қанча илмли бўлса-да, адашиб қолиши мумкин
Yuborildi: Salmoni Forsiy 19 Mart 2008, 03:15:36

وَإِن كَادُواْ لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَآ إِلَيْكَ لِتفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ وَإِذاً لاَّتَّخَذُوكَ خَلِيلاً * وَلَوْلاَ أَن ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئاً قَلِيلاً * إِذاً لأذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ ثُمَّ لاَ تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيراً * وَإِن كَادُواْ لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الأَرْضِ لِيُخْرِجوكَ مِنْهَا وَإِذاً لاَّ يَلْبَثُونَ خِلافَكَ إِلاَّ قَلِيلاً * سُنَّةَ مَن قَدْ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِن رُّسُلِنَا وَلاَ تَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَحْوِيلاً *

"Улар сизнинг Биз ваҳй қилганимиздан бошқа нарсаларни гапириб, бизга туҳмат қилишингиз учун сизни ҳақдан чалғитиб юборишларига сал қолди. Агар уларнинг айтганлари бслганда сизни сзларига снг сқин дсст қилиб олар сдилар. Агар Биз сизни ҳақ йслда собит қилиб қсймаганимизда, уларга озгина мойил бслишингизга сқин қолган сди. У ҳолда сса сизга бу дунё азобини ҳам, Охират азобини ҳам икки баробар қилиб берган бслур сдик. Кейин сизни биздан ҳимос қиладиган бирор ёрдамчи топа олмас сдингиз. Ҳақиқатда улар бу ердан чиқариб юбориш мақсадида сизни қсзғатишларига оз қолган сди. Агар шундай қилганларида сиздан кейин сзлари ҳам ксп сшамаган бслардирлар. Бу сиздан аввал юборган слчиларимиз давридаги қонунистдирки, бизнинг қонунимизнинг ҳеч сзгарганини ксрмассиз".

(Исро сураси, 73, 74, 75, 76-остлар).

* * *
Nom: Ўн тўртинчи суҳбат: Инсон ҳар қанча илмли бўлса-да, адашиб қолиши мумкин
Yuborildi: Salmoni Forsiy 19 Mart 2008, 03:16:41
Агар инсонга Аллоҳнинг ёрдами бслмаса, оғир синовга дуч келганда одам сзини қслга олмаса, у сз динини бенуқсон ушлаб тура олмайди. А асулуллоҳни ҳам Аллоҳ бу ҳақда қаттиқ огоҳлантирган.

Бу остларни сқиб тушунган инсон ҳайрат ичида шу нарсани англаб етадики, агар Аллоҳнинг ёрдами бслмаганда А асулуллоҳдек зот ҳам кофир ва мушриклар таъсирига тушиб қолиш хавфига тсқнаш келган сканлар. Шундай скан, оддий мусулмонлар рспара келиши мумкин бслган турли хил қийин ҳолатларни ксз снгимизга келтирсак, бу остлар биз учун ниҳостда аҳамистли сканига амин бсламиз. А асулуллоҳки, шундай қалтис ҳолатга тушган сканлар, бошқа оддий иймонли одамларда ҳам бундай мураккаб лаҳзалар пайдо бслиши аниқ. А асулуллоҳни-ку, Аллоҳ Ўзининг раҳматини ато қилиб, ваҳй орқали ботил йсллар ва таълимотларнинг зараридан ҳимос қилган скан. Аммо снди у кишидан сснг бошқа одамларга ваҳй келмайди-ку?! Мусулмонлар бу каби фитнали синовлар келганда қандай қилиб сақланадилар? Турли ташвиқотлар гирдобига ёки ҳайронлик ва шубҳалар ксчасига кириб қолган инсон нима қилиши керак? Алҳамдулиллоҳки, бу саволларнинг жавоби мана шу остлардан топилади. Бу остлар А асулуллоҳга ҳақ йслни ксрсатган скан, биз учун хам иншоаллоҳ кифос қилади. Биздан сса фақат чинакам иймон, тсғри тушунча, қатъий таваккул, сабр-бардош, журъат ва давомли амал талаб қилинади.

Хсш, А асулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи васаллам дуч келган келган фитна нимадан иборат бслган сди? А асулуллоҳнинг икки дунё азоби ҳақида огоҳлантирилишларига сабаб бслган ҳодиса нима сди? Бу ҳақда муфассирлар бир неча хил ривостларни зикр қилишган.
Nom: Ўн тўртинчи суҳбат: Инсон ҳар қанча илмли бўлса-да, адашиб қолиши мумкин
Yuborildi: Salmoni Forsiy 19 Mart 2008, 03:17:22
Табарий ёзадилар: "Қатода айтадилар: ...Бизга билдиришларича, Қурайш (катталари) А асулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи васаллам билан бир кеча тонггача холи қолиб суҳбат қилишди. Улар Лайғамбарни улуғлаб, у кишига раисдек муомала қилиб, сзларини сқин олиб туришди. Уларнинг ссзлари ичида мана бундай гаплар ҳам бор сди: "Сен одамлардан ҳеч ким олиб келмаган нарсани олиб келаспсан. Сен бизнинг саййидимизсан. Саййидимизнинг сғлисан". Улар тсхтамай шундай гапларни гапиравердилар". Қурайшийлар шу йсл билан сзлари хоҳлаган ишлардан баъзиларини қилишга А асулуллоҳни ксндиришга роса уриндилар. "Охири А асулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи васаллам уларга мойил бслай дедилар. Кейин Аллоҳ у кишини бундан ман стди ва Ўзи сақлади... У айтдики: "Агар Биз сизни ҳақ йслда собит қилиб қсймаганимизда уларга озгина мойил бслишингизга сқин қолган сди".
Nom: Ўн тўртинчи суҳбат: Инсон ҳар қанча илмли бўлса-да, адашиб қолиши мумкин
Yuborildi: Salmoni Forsiy 19 Mart 2008, 03:18:11
Қуртубий бу борада сна бошқа ривостларни ҳам келтирадилар: "Саид ибн Жубайр айтдилар: Аабий соллаллоҳу алайҳи васаллам тавоф қилган пайтларида Ҳажарул-асвадни силар сдилар. Қурайшийлар у кишини бундан тссиб қсйишди ва: "То бизнинг худоларимизни ҳам озгина тавоф қилмасанг, рухсат бермаймиз", - дейишди. А асулуллоҳга "Булар менга Ҳажарул-асвадни тавоф қилишим учун рухсат берадиган бслса, буларнинг худосига ҳам қслимни тегизсам нима бсларкин? Аллоҳ билади-ку, мен уларни ёмон ксраман", - деган хаёл келди. Аллоҳ сса буни рад стди ва бу остни нозил қилди.

Ибн Аббос айтадилар: Бу остлар Сақифдан келган вакиллар ҳақида нозил бслган. Улар А асулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи васалламга келиб у кишидан ноҳақ нарсани ссрадилар. Улар: "Бир йил худоларимизни бизга қсйиб бер. Токи уларга келадиган ҳадсларни йиғиб олайлик. Ҳадсларни олиб бслиб, кейин худоларни синдириб ташлаймиз ва мусулмон бсламиз. Кейин Маккани ҳарамга айлантирганинг каби бизнинг водийимизни ҳам ҳарам деб сълон қиласан. Токи араблар бизнинг устунлигимизни ксришсин", - деб айтишди. А асулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи васалламнинг хаёлларидан улар ссраётган нарсага рози бслсаммикин, деган фикр стди. Шунда бу ост нозил бслди".
Nom: Ўн тўртинчи суҳбат: Инсон ҳар қанча илмли бўлса-да, адашиб қолиши мумкин
Yuborildi: Salmoni Forsiy 19 Mart 2008, 03:18:52
Табарий ҳам бу ривостларнинг барчасини сз китобларида келтириб бслиб, сснггидан мана бундай хулоса қиладилар:

"Бу ҳақдаги тсғри ссз шуки, Аллоҳ таоло Ўз пайғамбари соллаллоҳу алайҳи васаллам ҳақларида хабар беради. Мушриклар у кишини фитнага дучор қилишди, съни у кишини Аллоҳ ваҳй қилган нарсалардан чалғитиб, ундан бошқа нарсага - Аллоҳга туҳмат бслиб тушадиган нарсаларга амал қилишга ундадилар. Бу ерда улар А асулуллоҳни мушрикларнинг худоларини силашга, қисман сътироф стишга даъват қилган бслишлари ҳам мумкин, сна ...Сақиф қабиласининг иши ва уларнинг А асулуллоҳдан ссраган нарсалари бслиши ҳам мумкин. Бундан бошқа сабаблар бслиши ҳам мумкин. Модомики, на Китобда ва на хабарда буларнинг бирини қатъий қилиб чеклаб қссдиган ссз йсқ скан, остнинг зоҳирига иймон келтиришдан бошқа тсғрироқ йсл йсқдир". (Т).*

Ҳақиқатан ҳам тафсирларда зикр қилинган воқеалар хилма-хил бслса-да, Табарий айтганларидек буларнинг биронтаси ҳам сҳтимолдан узоқ смас. Бунинг устига снг муҳим масала шуки, тафсирларда зикр қилинган воқеаларнинг ҳаммаси ё у, ё бу ксринишда мусулмонлар ҳаётида учраб туради. Мунофиқ ва кофирлар, Ислом аҳлидан, уламолардан, талабалардан доимо сзларига қайсидир ишда мойил бслишни талаб қиладилар. Улар динингдан қайт деб айтмасдан туриб ҳам диндан чиқариб қсйишлари мумкин. Агар инсон сз динидан ниманидир ён беришга рози бсладиган бслса, бунинг оқибати ста ёмондир.
Nom: Ўн тўртинчи суҳбат: Инсон ҳар қанча илмли бўлса-да, адашиб қолиши мумкин
Yuborildi: Salmoni Forsiy 19 Mart 2008, 03:20:05
Динидан ён берадиганлар қслга киритадиган нарса билан улар қслдан бой берадиган нарса асло бир-бирига баробар бслмайди.

Тсғри, бундай ён беришнинг свазига инсон ниманидир қслга киритади. Аммо ҳеч қачон қслга киритгани, қслдан бой берганига арзийдиган нарса бслмайди. "Қслга киритадиган" нарсалардан бири рақиб томоннинг бундай кишини схши ксриб қолиши, сзига сқин дсст қилиб олишидир. "Агар уларнинг айтганлари бслганда сизни сзларига снг сқин дсст қилиб олар сдилар". Бу остни Саъдий бундай шарҳлайдилар: "Агар улар хоҳлаётган ишни қилганингизда улар сизни ҳақиқий, суюкли ва ҳаммадан ҳам ксра азиз дсст қилиб олган бслардилар. Аегаки, Аллоҳ сизни узоғу сқинни ҳам, дссту душманни ҳам сзига жалб қиладиган схши хулқ ва чиройли одоб соҳиби қилиб сратган".

Бироқ қслдан кетадиган, алмашиладиган нарса нима? У Исломнинг ҳаммаси ёки унинг бир бслагидир. "Лекин сиз шуни билингки, улар сизнинг сзингизга душманлик қилмайдилар, сизнинг шахсингизга адоват сақламайдилар. Балки сиз олиб келган ҳаққа душманлик қиладилар..."
Nom: Ўн тўртинчи суҳбат: Инсон ҳар қанча илмли бўлса-да, адашиб қолиши мумкин
Yuborildi: Salmoni Forsiy 19 Mart 2008, 03:20:47
"Шу билан бир қаторда агар биз сизни ҳақ устида собитқадам қилиб, сизни уларнинг таклифларига рози бслмайдиган қилиб қсймаганимизда сди, (дин учун) ксп ташвиш чекишингиз ва уларнинг ҳидостга келишини схши ксришингиз сабабли уларга озгина мойил бслай дедингиз. Агар шундай бслиб, улар хоҳлаётган нарсага мойил бслиб қолганингизда сди, сизга дунёда ва Охиратда икки баробар азоб юборган бслур сдик. Чунки сизга Аллоҳнинг неъмати мукаммал ато стилган, сизнинг Аллоҳни танишингиз ҳам нуқсонсиз бслган. "Кейин сзингиз учун биздан ҳимос қиладиган", сизни сзингизга келган азобдан қутқариб оладиган "бирор ёрдамчи топа олмас сдингиз". Лекин Аллоҳ таоло сизни ёмонликдан ва унга олиб борадиган сабаблардан сақлади. Сизни тсғри йслга ҳидост қилди ва унда мустаҳкам қилиб қсйди. Сиз уларга бирор жиҳатдан мойил бслмадингиз. Демак, Унинг сизга ато қилган неъмати ниҳостда мукаммал, марҳамати тскисдир". (С).

Бу остлар ссзимизнинг аввалида айтганимиздек ҳар бир мсмин учун қимматлидир. "Бу остларда банда Аллоҳнинг қсллаб-қувватлашига қаттиқ муҳтож скани, доимо Аллоҳга слиниб-ёлбориб, сзини иймонда мустаҳкам қилишини ссраб туриши, шунга сриштирадиган амалларни бажаришга ҳаракатда бслиши лозим сканига далил бор. Чунки халойиқнинг снг мукаммали бслмиш Аабий соллаллоҳу алайҳи васалламга Аллоҳ: "Улар сизнинг Биз ваҳй қилганимиздан бошқа нарсаларни гапириб, бизга туҳмат қилишингиз учун сизни ҳақ йслдан чалғитиб юборишларига сал қолди", - деб айтди. Шундай скан, у кишидан бошқа одамлар ҳақида нима дейиш мумкин?!" (С).
Nom: Ўн тўртинчи суҳбат: Инсон ҳар қанча илмли бўлса-да, адашиб қолиши мумкин
Yuborildi: Salmoni Forsiy 19 Mart 2008, 03:21:13
Аксарист ҳақ даъватчилар сз даъватлари йслида дуч келадиган одатий натижа ватанларидан қувиб чиқарилишдир. А асулуллоҳга ҳам у кишини тушунишни истамаган қавмлари шу муомалани қилдилар. Аллоҳ айтади: "Улар сизнинг сз ичларида сшаб турганингизни ёмон ксрганлари туфайли "бу ердан чиқариб", ксчириб "юбориш мақсадида сизни қсзғатишларига оз қолган сди". Борди-ю шундай қилганларида сиздан кейин сзлари ксп турмас сдилар. Аллоҳнинг барча халқларда амал қилган қонунистига мувофиқ буларга азоб келиб қолар сди. Лайғамбарини ёлғончига чиқарган ва уни ватанидан чиқариб юборган барча умматларнинг азобини Аллоҳ тез фурсат ичида юборган". (С).

Ҳақиқатан ҳам Аллоҳнинг қонунистлари сзгармасдир. У Муҳаммад алайҳиссаломдан аввал ҳам амалда сди. У зотнинг даврларида ҳам амал қилди. Орадан ксп вақт стмади. А асулуллоҳни Маккадан чиқариб юборган Абу Лаҳаб, Абу Жаҳл ва сна жуда ксплаб ашаддий кофирларни Аллоҳ Бадрда ҳалок қилди.
Nom: Ўн тўртинчи суҳбат: Инсон ҳар қанча илмли бўлса-да, адашиб қолиши мумкин
Yuborildi: Salmoni Forsiy 19 Mart 2008, 03:22:35
"Бу остларда сна шундай хулосалар ҳам борки, агар банда сзига айб бсладиган ишни қиладиган бслса, унинг мартабасининг юксаклиги ва унга Аллоҳдан берилган неъматларнинг миқдори, даражасига қараб унинг гуноҳи катталашади, айби оғирлашади". "Яна бу ердан шу маъно ҳам чиқадики, агар Аллоҳ бирор халқни ҳалок қилишни хоҳласа, уларнинг гуноҳлари катталашади, кспасди. Шундай қилиб Аллоҳнинг азоб калимаси уларга лойиқ келиб қолади ва стган қавмлар сз Лайғамбарларини юртдан чиқариб юборганларида юз бергани каби уларга бало ёпирилади". (С).

Шу остлар нозил бслгандан сснг пайғамбаримиз мана бу дуони сқидилар:

«رب لا تَكِلْنِي إلى نَفْسي طَرْفَةَ عَيْنٍ»

"А­й А аббим, мени ксз очиб юмишдек лаҳзага ҳам сзимни сзимга ташлаб қсйма". (Т).

Шундай скан, ҳеч бир инсон бу фитнали замонда сзига сзи бино қсймаслиги, сз илми, ақли ва кучига ортиқча ишониб қолмаслиги керак. Доимо "Ўз ишимни сзим схши биламан" - деб сйлаш катта хатодир.


* Бундан кейин қавс ичида келганда Табарийни (Т), Қуртубийни (К), Бағавийни (Б), Ибн Касирни (И), Жалолайнни (Ж), Саъдийни (С) деб ксрсатамиз.
Nom: Ўн бешинчи суҳбат: Иймон озуқаси бўлган қисса
Yuborildi: Salmoni Forsiy 20 Mart 2008, 16:34:09


أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ ٱلْكَهْفِ وَٱلرَّقِيمِ كَانُواْ مِنْ آيَاتِنَا عَجَباً * إِذْ أَوَى ٱلْفِتْيَةُ إِلَى ٱلْكَهْفِ فَقَالُواْ رَبَّنَآ آتِنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً وَهَيِّىءْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَداً * فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي ٱلْكَهْفِ سِنِينَ عَدَداً * ثُمَّ بَعَثْنَاهُمْ لِنَعْلَمَ أَيُّ الحِزْبَيْنِ أَحْصَىٰ لِمَا لَبِثُواْ أَمَداً *

"Каҳф ва А ақийм соҳибларини Бизнинг остларимиз ичида снг таажжублиси деб сйладингизми?! А­сланг, бир гуруҳ йигитлар ғорга сшириниб, сй А аббимиз, бизга Ўз ҳузурингдан марҳамат ато қил ва бизга бу ишимизда тсғри йслни осонлаштириб қсй, дедилар. Бас, Биз уларни шу ғорда бир неча йил ухлатиб қсйдик. Кейин уларни уйғотдик, токи, қани ксрайлик-чи, икки гуруҳнинг қайси бири уларнинг ғорда бслган вақтларини аниқроқ биларкинлар".

(Каҳф сураси, 9, 10, 11, 12-остлар).

* * *
Nom: Ўн бешинчи суҳбат: Иймон озуқаси бўлган қисса
Yuborildi: Salmoni Forsiy 20 Mart 2008, 16:34:52
Аллоҳ мсмин бандаларининг иймонларига қувват бахш стиш ва Ўз йслининг ҳақ сканини ксрсатиш учун ҳамма замонларда ҳам Ўзининг мсъжиза, аломатларини ксрсатиб боради.

Ерда одамзот ҳаёт кечиришни бошлаган пайтдан бери унга ҳамроҳ бслиб келаётган иймон ва Ислом сзининг неча минг йиллик тарихи давомида жуда ксплаб қаршиликларни, қаттиқ тазйиқларни енгиб стишига тсғри келган.

Ҳар галги қаршилик ва ҳужумлар мсминлар қалбидан жой олган иймонни заифлаштиришга смас, балки уни кучайтиришга, сгона ҳақиқат шу иймон ва Ислом сканини намойиш стишга, бу йслда снги-снги дсстларнинг, мсминларнинг пайдо бслишига хизмат қиларди. Иймонни асраш йслидаги меҳнат-машаққат ва курашлар снги-снги мсъжизалар, ажойиб ва ғаройиб ҳодисалар юз беришига сабаб бслар сди. Қуръони каримдаги Асҳоби каҳф қиссаси ҳам ана шундай ажиб воқеалардан бири ҳақида ҳикос қилади.
Nom: Ўн бешинчи суҳбат: Иймон озуқаси бўлган қисса
Yuborildi: Salmoni Forsiy 20 Mart 2008, 16:35:29
Бироқ, шуни таъкидлаш лозимки, Қуръони каримда ҳам, саҳиҳ ҳадисларда ҳам Асҳоби каҳф қиссаси тслиқ тафсилот билан келмаган. Бу ҳақда тафсир китобларида зикр қилинган ривостлар асосан Исломга келган аҳли китоблардан ва исроилиёт деб таърифланадиган ҳикослардан олинган. Табиийки, одамлар Аллоҳ Қуръонда зикр қилган воқеа ҳақида кспроқ билишни истайдилар. Бундан сса мусулмонлар сзларининг иймонларини мустаҳкамлаш, Қуръондан снада кспроқ ибратлар олишни мақсад қиладилар. Аммо саҳиҳ ривостлар билан келмаган тафсилотларга чуқур киришиб кетиш тсқима афсоналар пайдо бслишига ва тарқалишига сабаб бслади. Бизнинг қиссаларга нисбатан муносабатимиз шундай бслиши лозимки, бу асарлардан енгил-елпи сакраб стиб кетиш ҳам, улар атрофида тарқалган асоссиз ҳикосларга шснғиб кетиш ҳам нотсғридир. Вазифамиз бирор қиссани ипидан игнасигача майда тафсилотлари билан срганиш смас, балки ундан ҳосил қилинадиган асосий хулосалар ва ибратларни сзлаштиришдир. Зеро, Қуръон ҳиссиз сқиладиган китоб смас. Аки у қиссалар мажмуаси ҳам смас. Модомики, Аллоҳ: "Қуръон маънолари устида тафаккур қилмайдиларми?" - деган скан (Аисо сураси, 82-ост), унда келган ибратли қиссаларга алоҳида сътибор қаратиб, динимиз, иймонимиз учун зарур озуқаларни ҳосил қилишимиз даркор. Биз мана шу нистлар билан тафсирларда келтирилган қиссалар ичидан баъзиларини танлаб оламиз ва қадимги диндошларимизнинг воқеаларидан бугунимиз учун сабоқ ҳосил қиламиз.
Nom: Ўн бешинчи суҳбат: Иймон озуқаси бўлган қисса
Yuborildi: Salmoni Forsiy 20 Mart 2008, 16:36:29
А­нг аввал Асҳоби каҳф қиссасининг зикр стилишига ва Каҳф сурасининг нозил бслишига сабаб бслган воқеа хусусида икки оғиз ссз.

Маълумки, Макка мушриклари илмсиз ва ниҳостда жоҳил сдилар. Улар сз қавмлари ичидан чиққан пайғамбар борасида сзларидан ксра илмлироқ бслган сҳудийлар билан маслаҳатлашардилар. Яҳудийлар сса Қурайшийларга: "Муҳаммадга фалон денглар, ундан мана буни ссранглар", деб сргатиб турар сдилар. Шундай қилиб мушриклар А асулуллоҳнинг олдиларига келиб, сҳудийлардан сшитган саволларини ссрадилар. Улар учта нарса ҳақида савол бердилар: Қадим замонда ғойиб бслган йигитлар ким сдилар, Зулқарнайн ким бслган, руҳ нима? Шу саволлардан бирмунча вақт стгач, Аллоҳ Каҳф сурасини нозил қилди. Унда Асҳоби каҳф қиссаси ҳам зикр стилди.

Ҳикоснинг аввалида Аллоҳ таоло ксзга тез ташланадиган ёки қулоққа ғалати сшитиладиган ғаройиб воқеаларга бир томонлама ёндошиб, асосий мақсаддан чалғиб кетмаслик кераклигига ишора қилади: "А­й Муҳаммад, сиз Каҳф ва А ақийм соҳибларини бизнинг остларимиз ичида снг таажжублиси деб сйладингизми?" "...Яъни, бу иш сизга савол бераётган кофирлар бсрттириб ксрсатгани каби буюк нарса смас. Чунки Аллоҳнинг бошқа ост-аломатлари буларнинг қиссаларидан ксра буюкроқ ва машҳурроқдир..." (Қ). Дарҳақиқат, кофирлар агар Муҳаммад шу саволларга тсғри жавоб берса, унинг пайғамбарлигига ишонамиз, бслмаса йсқ, деган сдилар. Ҳолбуки, Аллоҳ Ўз пайғамбарига бундан ксра кучлирок ва таажжублирок ост-аломат ва мсъжизаларни ато қилган сди-ку. Мушриклар сшаларга ҳам ишонмаган сдилар-ку!
Nom: Ўн бешинчи суҳбат: Иймон озуқаси бўлган қисса
Yuborildi: Salmoni Forsiy 20 Mart 2008, 16:37:26
Бу ост тафсирини муфассирлар мана бундай шарҳлайдилар: "...Яъни Асҳоби каҳф қиссаси ва улар атрофида бслиб стган ҳодисаларни Аллоҳнинг бошқа остларидан ксра ажойиброғи, ҳикматлар ичида схшаши йсқ бслгани, қиссалар ичида мислсиз ва бебаҳоси, деб сйламанг. Балки Аллоҳ таолонинг Асҳоби каҳфдаги ҳаққа даолат қилувчи остлари қаторида ундан-да буюкроқ бслган ажойиб-ғаройиб остлари ниҳостда кспдир. Аллоҳ бандаларига коинот уфқларида ва уларнинг сз ичларида бслган ост-аломатларни, съни ҳақдан ботилни ажратишга хизмат қиладиган, ҳидостдан залолатни ажратиб берадиган остларини давомли суратда ксрсатиб боради. Лекин бу ссзлардан мақсад Асҳоби каҳф қиссасининг ажойиб қиссалардан бири сканини рад стиш смас. Аксинча, бу қисса Аллоҳнинг ажиб остларидан биридир. Аммо бунга схшаган ҳикослар, воқеалар жуда ҳам ксп... Мсминларнинг вазифалари Аллоҳ бандаларни тафаккур юритишга чақирган ҳамма остлари устида фикр қилишдир. Чунки бу иш иймон калити, илм ва ишонч ҳосил қилиш йслидир". (С).

""¦Мен сратган осмонлар ва ер ҳамда ундаги ажойиб нарсалар Асҳоби каҳфнинг ишидан ксра ажойиброқдир. Сизнинг қавмингизга ва Менинг улардан бошқа бандаларим устига ҳужжатим ана шу остлар билан собит ва қоимдир". (Т).
Nom: Ўн бешинчи суҳбат: Иймон озуқаси бўлган қисса
Yuborildi: Salmoni Forsiy 20 Mart 2008, 16:38:29
Шундай қилиб бу олам сгона Аллоҳнинг мулки сканига далолат қилувчи, Унинг амр-фармонларини бажо стишимиз йслида бизга тасалли, мадад ва даъват бслувчи ажойиб ост-аломатлардан бири - Асҳоби каҳф қиссаси билан танишишга киришамиз.

"Каҳф" ссзи тоғдаги каттакон ғор маъносида келади. Агар оддий, кичкина ғор бслса, уни араб тилида хам "ғор" деб айтилади. "Асҳоби каҳф" ғор соҳиблари дегани. "А ақийм" сса ғорга кириб сширинган йигитларнинг исмлари ва қиссалари ёзилган китоб ёки лавҳа. "Саид ибн Жубайр айтдилар: А ақийм тошдан ссалган лавҳа. Унга Асҳоби каҳфнинг қиссасини ёзиб ғорнинг оғзига қсйиб қсйилган". (И).

Хсш, ғор соҳиблари устида нима воқеалар содир бслган скан?

Табарий Муҳаммад Ибн Исҳоқдан ривост қилишларича, Асҳоби каҳф воқеаси А ум мамлакатида содир бслган. Исо алайҳиссаломдан сснг Инжил аҳлининг ишлари аралаш-қуралаш бслиб, хатолари кспайиб кетди. Лодшоҳлари Дақёнус тсғри йслдан озиб, ҳаддан ошди. У халқ сртасида бутларга сиғинишни, санамларга қурбонликлар қилишни авж олдирди. Шундай бслса-да, халқ орасида Исо алайҳиссаломнинг динлари Исломда мустаҳкам туриб, ёлғиз Аллоҳга ибодат қиладиган, Унинг тавҳидини сақлайдиган мсминлар бор сдилар. Дақёнус мамлакатда кимки бутларга сажда қилмаса, Исо алайҳиссалом динларида давом стса, уни слдирарди. У А ум мамлакатининг қайси шаҳарига келмасин, сша ердагиларнинг ҳаммасини ибодатхонага тсплаб, санамларга сиғинтирар, бутларга қурбонликлар қилдирар сди. Дақёнус сз одати бсйича бир шаҳарга келади. У шаҳар аҳолиси ичидаги мсминлар бундан безовта бслиб сзларини четга ола бошладилар. Улар подшоҳнинг зулмидан пана жойларга сширинишга ҳаракат қилдилар. Баъзилари сшириндилар, баъзилар қочдилар.
Nom: Ўн бешинчи суҳбат: Иймон озуқаси бўлган қисса
Yuborildi: Salmoni Forsiy 20 Mart 2008, 16:39:06
Дақёнус шаҳарга келганидан сснг Исо алайҳиссаломга иймон келтирганларнинг кетига тушиб қидиришни, ҳаммаларини топиб, бир ерга тсплашни буюрди. Ўша қишлоқнинг кофирларидан миршаблар тайинлаб иймонли кишиларни уйларидан ва бекинган ерларидан топиб, сзининг олдига олиб келишни талаб қилди. Келтирилган мусулмонларни ботил худолар учун қурбонлик қилинадиган майдонда турғазиб қсйиб, уларга икки йслдан бирини танлашни айтди. А слдирилиш ёки бутларга ибодат қилиб, қурбонлик қилиш. Майдонга келтирилганлардан баъзилари ҳаётларини ксзлари қиймас, слдирилишдан қсрқар сдилар. Улар шу сабабли ҳақ динларидан қайтдилар. Баъзилар Аллоҳдан бошқага ибодат қилишдан бош тортар ва қатл қилинар сдилар. Буни ксрган иймон аҳлидан бслган мустаҳкам иродали кишилар ичида ихтиёрий равишда келиб, сзларини азоб ва слимга топширадиганлари ҳам бслар сди. Улар слдирилиб, таналари бслакларга ажратилар, кейин шаҳарнинг ҳамма ёқдаги деворларига, дарвозаларига осиб қсйилар сди...

Аҳли иймон устидаги фитна мана шундай тарзда кучайиб, оғирлашиб бораверди. Шаҳардаги мсминларнинг ичларида бир гуруҳ ёш йигитлар ҳам бор сдилар. Улар бу қирғинлардан қаттиқ хафа бслганларидан ранглари сарғайиб, баданлари ориқлаб борар сди. Улар сширинча намоз, рсза, садақа, зикр-тасбеҳ, тазарруъ ва йиғилар билан Аллоҳга илтижо қилиб ҳаёт кечириб борардилар. Улар ёш ва озод йигитлар бслиб, А ум давлатининг мансабдор ва обрсли кишиларининг фарзандлари сдилар.


* Бундан кейин қавс ичида келганда Табарийни (Т), Қуртубийни (К), Бағавийни (Б), Ибн Касирни (И), Жалолайнни (Ж), Саъдийни (С) деб ксрсатамиз.

(Давоми кейинги суҳбатда)
Nom: Ўн олтинчи суҳбат: Улар Раббиларига иймон келтирган йигитлар эдилар
Yuborildi: Salmoni Forsiy 22 Mart 2008, 09:01:01


نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ نبَأَهُم بِالْحَق إِنَّهُمْ فِتْيَةٌ آمَنُواْ بِرَبهِمْ وَزِدْنَاهُمْ هُدًى * وَرَبَطْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُواْ فَقَالُواْ رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ لَن نَّدْعُوَاْ مِن دُونِهِ إِلـهاً لَّقَدْ قُلْنَا إِذاً شَطَطاً *

"Биз сизга уларнинг хабарини ҳаққонист ила ссйлаб берурмиз. Дарҳақиқат, улар А аббиларига иймон келтирган ва Биз уларнинг ҳидостларини зиёда қилган йигитлардир. Биз уларнинг қалбларини қувватлантириб қсйдик, шундан улар туриб айтдиларки, Бизнинг А аббимиз осмонлар ва Ернинг А аббисидир, биз Ундан сзгага асло ибодат қилмасмиз! Акс ҳолда биз ноҳақ ссзни айтган бслиб қоламиз".

(Каҳф сураси, 13, 14-остлар).

* * *
Nom: Ўн олтинчи суҳбат: Улар Раббиларига иймон келтирган йигитлар эдилар
Yuborildi: Salmoni Forsiy 22 Mart 2008, 09:01:52
Ҳамма замонларда ҳам кофир ва золимлар иймон аҳлига қарши бор кучлари билан курашиб келганлар. Аммо хайрли оқибат, ҳусни хотима сабрли мсмин-мусулмонларга насиб бслган.

Асҳоби каҳф қиссаси муфассир Табарий келтирган ривостларга ксра қуйидагича давом стади. А ум подшоси Дақёнус барча фуқароларни ботил худоларга сиғинишга мажбурлашда давом стар скан, шаҳардаги мсминлар орасида подшоҳнинг сқин кишиларидан саналган бир гуруҳ йигитлар ҳам бслиб, улар кечасию кундузи сширин ҳолатда Аллоҳга ибодат қилар сдилар. Аллоҳдан ёрдам ва нусрат ссрардилар. Дақёнуснинг шаҳарга киргани, одамларни йиғиб, санамларга қурбонлик қилишга буюрганини сшитиб, улар: "А­й Аллоҳ, Сен осмонлар ва Ернинг А аббисисан, биз Сендан сзга ҳеч кимга ибодат қилмаймиз, акс ҳолда ноҳақ ссзни айтган бслиб қоламиз. Мсмин бандаларингдан бу фитнани Ўзинг кстаргин, бу балони даф стгин, токи улар Сенга ошкора ибодат қиладиган бслсинлар", деб дуо қилар сдилар. Йигитлар мана шундай ҳолатда давом стар сканлар, кофир айғоқчилар уларнинг ибодат қилаётган ерларини топиб бордилар. Йигитлар сса сз ибодатларида давом стардилар. Айғоқчилар ёшларнинг ссзларини сшитиб, қилаётган ибодатларини ксриб, бунинг хабарини Дақёнусга етказдилар. Лодшоҳга бориб дедиларки, "Одамлар сизнинг худоларингизга қурбонлик қилиш учун жамланиб турган пайтларида сизнинг сқинларингиздан бслган бир тсп ёшлар ибодатга келмасдан сизни масхаралаб стирибдилар. Устингиздан куласптилар. Улар Исо ибн Марсмнинг тарафдорларига қсшилиб, бирга намоз сқисптилар. Уларнинг сизнинг мамлакатингизда бсла туриб, шу ишларни қилишларига йсл қсйиб берасизми?!"
Nom: Ўн олтинчи суҳбат: Улар Раббиларига иймон келтирган йигитлар эдилар
Yuborildi: Salmoni Forsiy 22 Mart 2008, 09:02:29
Дақёнус бу хабардан ғазабланиб кетди ва йигитларни олиб келтирди. У: "Аима учун сизлар бу ёққа ибодатга келиб, шаҳар аҳолисига намуна бслмасдан бошқага ибодат қиласпсизлар?" - деди. Шунда мсминларни сссётган, ҳамма ундан сзини олиб қочиб сширинаётган золим подшоҳнинг олдида турган бу йигитларга Аллоҳнинг Ўзи жасорат ва шижоат ато қилди. Аллоҳ айтади: "Биз уларнинг қалбларини қувватлантириб қсйдик, шундан улар туриб айтдиларки, Бизнинг А аббимиз осмонлар ва Ернинг А аббисидир, биз Ундан сзгага асло ибодат қилмасмиз!" (14-ост). Йигитлар подшоҳга: "Бизнинг Илоҳимиз шундай Зотки, Унинг буюклиги Ер ва осмонларни тслғазади. Биз Ундан бошқа худога асло ибодат қилмаймиз. Сен бизга буюраётган бу нарсаларга ҳеч ҳам сиғинмаймиз. Биз фақат А аббимиз Аллоҳгагина ибодат қиламиз. Унга ҳамдлар, такбирлар, тасбеҳлар, сано ва мақтовлар бслсин! Унгагина ибодат қиламиз, Ундангина нажот ва схшилик кутамиз. Биз сзимизни сзимиз шайтонларга қул қилиб қсймаймиз. Сенинг айтганингни қилмаймиз. Бизни нима қилсанг қилавер", дедилар. Шундан кейин подшоҳ уларнинг устларидаги обрсли шахслар кисдиган кийимларини ечиб олди. Сснгра дедики, "Демак, сизлар қиладиган ишларингни қилиб, шу йслга стиб бслган скансизлар, унда мен сизларни мамлакатим фуқаролигидан ва сзимнинг сқин кишиларим бслишдан маҳрум қиламан! Сенларни албатта жазолайман! Мен ҳозироқ азоб беришим мумкин сди, аммо сенларнинг ҳали ёш сканлигинг мени тсхтатиб турибди. Мен сенларга бир оз муҳлат бераман. Шу вақт ичида бир сйлаб оларсанлар, ақлларингни ишлатарсанлар", деди ва уларни чиқариб юборди. Дақёнус шундан кейин қсшни шаҳар аҳолисини ибодат қилдириш учун жснаб кетди.
Nom: Ўн олтинчи суҳбат: Улар Раббиларига иймон келтирган йигитлар эдилар
Yuborildi: Salmoni Forsiy 22 Mart 2008, 09:03:20
Йигитлар йиғилишиб маслаҳатлашдилар ва бир қарорга келдилар. Улар бир-бирларига: "Агар сизлар улардан ва уларнинг Аллоҳдан бошқага қилаётган ибодатларидан юз сгирган скансизлар, снди ғорга кириб, сширининглар. А аббингиз сизлар учун Ўз раҳматини ёсди ва ишларингизда ёрдам ато қилади", - дедилар. (16-ост). "...Аегаки, кофирларга қарши жанг қилишга йигитларнинг имконистлари йсқ сди. Улар бошқа динда сканлар, уларнинг ораларида сшашнинг иложи ҳам қолмаган сди". (С). Сснг ҳар бирлари сз уйларидан оталарининг молларидан бир оздан маблағ олишди ва бир қисмини садақа қилишди, бир қисмига озиқ-овқат сотиб олишди. Кейин шаҳар ташқарисидаги тоққа қараб йсл олишди. Улар тоғдаги бир ғорга кириб сшириндилар ва у ерда фақат Аллоҳга ибодат қилиш, Унинг розилигини ссраш билан машғул бслдилар. Бу дунё ҳаётидан ксра Охиратни, шаҳардаги шоҳона қасрларидан тоғу тошлар орасидаги ғорни афзал билдилар. Улар агар Дақёнус сна шаҳарга келса, қайтиб унинг олдига борамиз, унга сна сз ссзимизни айтамиз, кейин у бизни нима қилса қилади, унгача А аббимизга хотиржам ибодат қиламиз деб маслаҳатлашган сдилар.
Nom: Ўн олтинчи суҳбат: Улар Раббиларига иймон келтирган йигитлар эдилар
Yuborildi: Salmoni Forsiy 22 Mart 2008, 09:04:17
Йигитларнинг бирлари вақти-вақти билан сширинча шаҳарга тушиб, булар учун озиқ-овқат сотиб олиб келар сди. У шаҳарга кирганда одамлар билиб қолмасин учун тиланчилар каби кийиниб олар сди. Бозордан егулик сотиб олиш билан бирга шаҳардаги гап-ссзлар ва воқеалардан хабардор бслар, кейин сшитган-билганларини биродарларига етказиб турар сди.

Бир куни шаҳарга сна золим Дақёнус келди. Ўз одати бсйича шаҳар катталарига буюриб, сна аҳолини бир ерга тсплашни ва худоларга қурбонликлар ссйдириб, ибодат қилдиришни тайинлади. Иймонли кишилар бундан қаттиқ безовта бслдилар. Қочганлар қочдилар. Бекинганлар бекиндилар. Лодшоҳнинг миршаб ва айғоқчилари ҳамма ерларни текшира бошлади. Бу пайтда озиқ-овқат олиб келадиган йигит шаҳарда сди. Шум хабарни сшитгач, тез ортига қайтиб кетди ва бслаётган воқеаларни дсстларига айтиб берди. Улар бу хабардан қатттиқ хафа бслдилар ва Аллоҳга қаттиқрок ёлборишга бошладилар. Унга тазарруълар билан ибодат қилдилар. Улар ксзларидан ёшлар тскиб, бслаётган фитналардан қутқаришини ссраб, Аллоҳга дуолар қилардилар. Улар мана шу ҳолатда узоқ ибодат қилиб, кейин бир маҳал уйқуга кетдилар. Уларга сргашиб келган, ғорнинг оғзида ётган итлари ҳам улар каби ухлаб қолди. Шу билан улар қайтиб уйғонмадилар. Аллоҳ уларни мана шу ҳолатда ниҳостда узоқ йиллар ухлатиб қсйди. Улар 309 йил ухладилар.
Nom: Ўн олтинчи суҳбат: Улар Раббиларига иймон келтирган йигитлар эдилар
Yuborildi: Salmoni Forsiy 22 Mart 2008, 09:05:05
Шаҳарда сса Дақёнус бу йигитларни қидиртира бошлади. Аммо уларни ҳеч ким топа олмади. Лодшоҳ агар улар келиб тавба қилса, мен уларни кечираман, азобга тортмайман, деди. Шаҳарнинг катталари подшоҳга: "Улар сизнинг раҳм қилишингизга арзимайди. Улар фожирлар, исёнчилар, золимлар ва жиностчилардир. Сиз уларга муҳлат бердингиз, аммо улар тавба қилмадилар. Шаҳарда пулларини сочиб гуноҳ ишларни қилиб юравердилар. Сизнинг келишингизни сшитиб қочиб кетдилар. Уларнинг ота-оналаридан сғилларини топиб беришни талаб қилинг", дейишди. Лодшо йигитларнинг ота-оналарини келтириб уларни слдириш билан қсрқитгандан сснг улар айтишдики, "Биз сизга итоатдамиз, худоларингизга ибодат қиламиз. Бизни у срамасларни деб слдирманг. Улар бизнинг пулларимизни олиб қочиб кетдилар. Улар фалон-фалон ердаги тоғда, фалон ғорга бекинган", деб айтдилар. Лодшо сз аскарлари билан сша тоққа қараб йсл олди. Бироқ, унинг одамлари ғорга кириб ҳеч кимни топа олмадилар. Аллоҳнинг иродаси билан ухлаб ётган йигитларни улар ксрмай чиқиб кетдилар...
Nom: Ўн олтинчи суҳбат: Улар Раббиларига иймон келтирган йигитлар эдилар
Yuborildi: Salmoni Forsiy 22 Mart 2008, 09:07:20
Лодшоҳ хонадонида иймонини сшириб юрган сна икки мсмин бор сди. Уларнинг икковлари ҳеч кимга билдирмасдан бу йигитларнинг исмлари ва воқеаларини бир тош лавҳага битдилар-да, ғорнинг оғзига олиб бориб сшириб жойлаштирдилар. Шосдки келажак замонлар учун бу бир ёдгорлик бслар деб умид стдилар.

Дарҳақиқат, Аллоҳ бу ҳодисанинг ва ушбу иймонли йигитларнинг келажак авлодларга ибрат бслишларини хоҳлаган сди. Орадан неча замонлар стди. Ажали етиб Дақёнус ҳалок бслди. Ундан кейин ҳам қанча подшоҳлар келиб-кетди. Йигитлар сса ҳеч нарса билмасдан уйқуларида давом стардилар. Аллоҳ бу ёшларнинг воқеалари Охират ҳақ сканига, слгандан сснг тирилиш борлигига ҳужжат бслишини ирода қилган сди. Орадан юзлаб йиллар стса ҳамки, ҳали ҳам одамлар орасида ғорга кириб ғойиб бслган солиҳ йигитлар ҳақидаги ҳикос тилдан-тилга стиб давом стиб келар сди. Дарҳақиқат, одамлар золим кофир подшоҳлардан қутулганларига шукр қиладилар. Уларни лаънатлар билан сслайдилар. Шунингдек, мсмин ва солиҳ инсонларни ссдан чиқармайдилар. Ана шундай замонлар сзгарган кунларнинг бирида Аллоҳ Асҳоби каҳфни уйқудан турғизди: "Кейин уларни уйғотдик, токи, қани ксрайлик-чи, икки гуруҳнинг қайси бири уларнинг ғорда бслган вақтларини аниқроқ биларкинлар". (12-ост). Бу икки гуруҳнинг бири Асҳоби каҳфнинг сзлари, иккинчи гуруҳ сса шаҳар аҳолиси сдилар. (Қ). Баъзилар сса бу икки гуруҳдан мурод слгандан сснг тирилиш ҳақида баҳслашаётган мсминлар ва кофирлар гуруҳи сди дейишган.
Nom: Ўн олтинчи суҳбат: Улар Раббиларига иймон келтирган йигитлар эдилар
Yuborildi: Salmoni Forsiy 22 Mart 2008, 09:08:15
Асҳоби каҳф уйғониб, бир-бирларидан қанча ухладик деб ссрадилар. Бир кун ёки ундан камроқ ухладик шекилли дейишди. "Уларнинг ғорда қанча қолиб кетганларини аниқлаш орқали ҳисоб юритишнинг аҳамисти, Аллоҳ таолонинг қудрати, ҳикмати ва раҳмати намоён бслади. Агар улар уйқуларида давом ставерганларида, уларнинг қиссаларидан бу айтилган нарсаларнинг биронтаси ҳам маълум бслмай қолиб кетар сди". (С).

Йигитлар уйғониб, ёнларидаги пулларига озиқ-овқат олиб келиш учун шерикларини сна шаҳарга юборишди. Шаҳарга кетаётган йигитга сҳтиёт бслишни, ҳеч ким сезмаслиги лозимлигини, акс ҳолда золимлар буларни диндан чиқаришга ҳаракат қилишини айтиб огоҳлантирдилар. Йигит шаҳарга кириб борар скан, ҳамма нарса сзгариб кетган, уйларнинг ксриниши, одамларнинг қиёфалари сзгача... У ҳеч нимани тушунмайди. Ўзига бирор касаллик етганми деб қсрқади. Кейин тезроқ кета қолай бу ердан деб шошилиб бозорга киради. Овқат сотаётган одамга қслидаги пулни беради. Сотувчи пулни ксриб, бу қаернинг пули, сен қаерликсан, деб ссрайди. Йигитнинг жавобларини сшитиб, бу ё ақлдан озган ёки бирор хазина топиб олган, деб сйлайди. Бу воқеа шаҳарга тарқалади. Иш шов-шувга айланиб, подшоҳликка етиб боради. Бу пайтда юртнинг подшоси мусулмонлардан сди. Орадан қанча вақт стган бслса ҳамки, одамлар йигитларнинг қиссаларини ёддан чиқармаган сдилар. Охири ҳақиқат маълум бслади. Одамлар подшоҳларига сргашиб, ҳайрат билан ғорга қараб борадилар. Йигит одамлардан олдинроқ ғорга кириб биродарларини огоҳлантирмоқчи бслади. "Шундай қилиб одамларга уларни ксрсатдик, токи билсинлар Аллоҳнинг ваъдаси ҳақ ва Қиёматнинг келишида ҳеч бир шубҳа йсқдир..." (21-ост).
Nom: Ўн олтинчи суҳбат: Улар Раббиларига иймон келтирган йигитлар эдилар
Yuborildi: Salmoni Forsiy 22 Mart 2008, 09:08:55
Аллоҳ бу воқеа орқали Ўзининг дсстларини ҳеч кимнинг хаёлига келмайдиган кароматлар билан сийлаши ва асрашини ксрсатади. Кофир-мушриклар иймонсизларни ҳурматлаб, Аллоҳнинг дсстларини хорламоқчи бслдилар. Аммо Аллоҳ дунёнинг вақтинчалик иззати ва мартабасидан ксра иймонни сақлаш йслида тоғу тош ва ғорни афзал билган ростгсй йигитларнинг иззат-икромларини икки дунёда мукаммал қилди. Уларни тоғ бағрида, ғорнинг қсйнида кофирларнинг қсли етмайдиган ерда саломат сақлади. Аллоҳнинг ибодатига сгилган баданларини на ерга ва на ваҳшийларга ем қилди. Аа ҳашаротларга талатди. Аксинча орадан уч юз йил стгач, уларга сна бир марта дунё юзини ксрсатди ва инсонлар учун ибрат ва ажойиб қиссага айлантирди. А­нди бу қисса то Қиёмат келгунига қадар иймонларга қувват, қалбларга умидбахш, қулоқларга ёқимли муборак қисса бслиб қолди. Тилларда тиловат қилинадиган Қуръонга айланди
Nom: Ўн еттинчи суҳбат: Мўминлигимиз даражасини ўлчайдиган мезон
Yuborildi: Salmoni Forsiy 25 Mart 2008, 04:33:28


قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ * الَّذِينَ هُمْ فِي صَلاَتِهِمْ خَاشِعُونَ * وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ ٱللَّغْوِ مُّعْرِضُونَ * وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَـاةِ فَاعِلُونَ * وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ * إِلاَّ عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ * فَمَنِ ابْتَغَى وَرَآءَ ذلِكَ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الْعَادُونَ *

"Мсминлар шубҳасиз нажот топдилар. Улар намозларида хокисорлик билан турувчилардир. Улар беҳуда ишлардан юз сгирувчилардир. Улар закотни бажо қилувчилардир. Улар "фарж"ларини сақлагувчилардир, илло сзларининг жуфтлари ва чсрилари бундан мустасно. Чунки улар маломат қилинувчи кишилар смасдирлар. Кимки, булардан бошқани истайдиган бслса, ундай кимсалар ҳаддан ошувчилардир".

(Муъминун сураси, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7-остлар).

* * *
Nom: Ўн еттинчи суҳбат: Мўминлигимиз даражасини ўлчайдиган мезон
Yuborildi: Salmoni Forsiy 25 Mart 2008, 04:34:24
Муъминун сурасининг дастлабки сн ости Аллоҳ таолодан биз мсмин бандалар учун хушхабар ҳамда бахт-саодат йслига тарғиб ва тавсисдир. "Банда сзини ва бошқаларни мана шу остга солиштириб текшириб ксрсин. Шунда у сзида ва бошқаларда иймондан нималар борлигини билиб олади. Унинг зиёдаси ва нуқсонини, оз ёки ксплигини ксради". (С).

Аллоҳ айтади: "Мсминлар шубҳасиз нажот топдилар". Яъни, мсминлар шубҳасиз, ғалаба қозондилар, саодатга етишдилар, муваффақистга сришдилар. Улар Аллоҳга иймон келтириб, слчиларни тасдиқлаган мсминларнинг мақсад қиладиган барча нарсаларини қслга киритдилар. Уларнинг сифатлари мана будир:

"Улар намозларида хокисорлик билан турувчилардир". Аамозда хокисорлик ("хушуъ") билан туриш дегани бу Аллоҳнинг сқин сканини ҳис қилган ҳолда қалбни Унинг ҳузурида холис қилиб туришдир. Шунда қалб тин олади, банданинг руҳини осойишталик сгаллайди, жасад ҳаракатлари тинчланади, атрофга назар солишлари камасди. Банда намознинг бошидан охиригача нима сқиётгани ва нима ҳаракат қилаётганини хаёлига келтириб, Аллоҳнинг ҳузурида сзини одоб билан тутади. Мана шу билан васвасалар ва ёмон фикр-хаёллар даф бслади. Мана шу намознинг руҳидир ва намоздан мақсад шунда ҳосил бслади. Бандага намоздан савоби ёзиладигани шудир. "Хушуъ" ва ҳузури қалб бслмаган намоз гарчи жоиз ва савоб берилиши мумкин деб айтилса-да, лекин унга бериладиган савоб қалб шу намоздан қанчасини идрок стган бслса, сшанга сраша бслади. (С).
Nom: Ўн еттинчи суҳбат: Мўминлигимиз даражасини ўлчайдиган мезон
Yuborildi: Salmoni Forsiy 25 Mart 2008, 04:35:10
"Муҳаммад ибн Сийриндан ривост қилинади. А асулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи васаллам намоз сқиганларида осмонга қараб қсср сдилар. Шунда мана шу ост нозил бслди. Шундан кейин у киши назарларини сажда қиладиган ерга қаратиб турадиган бслдилар... Муфассирлар бу ерда "хушуъ"дан мурод нима скани ҳақида турли фикрларни айтишган. Баъзилар, бу намозда бадан аъзоларининг ҳаракатсиз туришидир, деганлар". (Т).

Муфассирлар имоми Табарий саҳобалар ва Лайғамбаримизнинг Ислом аввалида намозни ён-атрофга қараб-қараб ҳам сқишганини, бу ост нозил бслгандан кейин сса фақат ерга, саждагоҳга қараб сқийдиган бслишганини ривост қиладилар. Бунинг сснггидан "хушуъ"нинг бошқа маъноларини баён стадилар.

"Бошқалар сса бу сринда хавф-қсрқув назарда тутилган, дедилар. ..."Улар намозларида "хушуъ" билан турувчилардир" - дегани улар қсрқиб турадилар деганидир...
Nom: Ўн еттинчи суҳбат: Мўминлигимиз даражасини ўлчайдиган мезон
Yuborildi: Salmoni Forsiy 25 Mart 2008, 04:36:03
Биз бундан аввалда стган ёзувларимизда "хушуъ" хокисорлик, бсйсуниш сканини баён қилганмиз. ...Модомики, ақл билан қаралганда ҳам, нақлга қаралганда ҳам Аллоҳ таоло Ўзининг бу калимадан ирода қилган нарсасини муайсн бир маънога чеклаб қсймаган скан, бундан маълум бсладики, бунинг маъноси умумни ифода қилади. Шундай скан, каломнинг таъвили аввал тавсифлаганимдек, мана бундай бслади: "Улар шундай кишиларки, Аллоҳ уларга вожиб қилган фарзлар ва ибодатларни давомли равишда бажо қилиб, намозларида сзларини Аллоҳга хор тутиб турадилар". Агар банда намозда сзини Аллоҳ учун хор тутиб турса, унинг бсйсунишдаги хокисорлиги аъзойи баданининг қимирламасдан туришида, фарзини бажо қилиш билан машғуллигида, намозда тарк қилишга буюрилган нарсаларни тарк стишида ксриниб туради". (Т).

"Улар беҳуда ишлардан юз сгирувчилардир". "Лағв" унда схшилик ҳам, фойда ҳам бслмаган ссздир... Агар улар беҳуда ссзлардан юз сгирган сканлар, ҳаромдан юз сгиришлари аниқдир. Агар банда тилига кучи етиб, уни фақат схши ишларга ишлатишнинг уддасидан чиқа олса, у сз ишига сзи сгалик қила олади. А асулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи васаллам Муоз ибн Жабалга насиҳат қилган пайтларида: "Мана шуларнинг ҳаммасини қслга киритишнинг йслини айтиб берайми?" - деган сдилар. Муоз: Ҳа айтиб беринг, дедилар. А асулуллоҳ сзларининг тилларига ишора килдилар ва "мана буни тийгин" дедилар.
Nom: Ўн еттинчи суҳбат: Мўминлигимиз даражасини ўлчайдиган мезон
Yuborildi: Salmoni Forsiy 25 Mart 2008, 04:36:45
Демак, мсминларнинг чиройли сифатларидан бири - улар сз тилларини беҳуда ва ҳаром ссзлардан тийиб олган бсладилар.

Абу Умома разисллоҳу анҳудан ривост қилинади. Аабий соллаллоҳу алайҳи васаллам дедилар: "Ҳаё ва камгаплик иймондан икки шохчадир. Устсизлик ва сергаплик нифоқдан икки шохчадир". (Термизий, Ҳоким, Аҳмад).

Мсминнинг иймони уни ҳамиша Аллоҳдан ва одамлардан ҳаё қилиб туришга мажбур қилади. Шундан у хунук ишларни қилишдан, ёқимсиз ссзларни гапиришдан сзини тисди. Ўйламасдан ссйламайди. Оғзига келганини гапириб юборавериш сса нифоқ аломатидир. Чунки мунофиқлар сзларини асосан ссз билан ушлаб турадилар. Гапбозлик ва маҳмадоналик билан кун ксрадилар. Ўзларининг иймонлари йсқ сканини ссз билан сшириб кетадилар. Мсмин одамнинг сса қалби билан зоҳири бир хил бслади. Унинг ссз билан сзини сраб-чирмаб бекитишга сҳтиёжи йсқ. Мсмин беҳуда ссзлар ва ишларнинг срнига керакли ва фойдали ссзни айтиб, гапни қисқа қилади-да, сз ишига равона бслади. Ўзини ҳақ қилиб ксрсатиш учун беҳуда гап талашиб вақтни исроф қилмайди.
Nom: Ўн еттинчи суҳбат: Мўминлигимиз даражасини ўлчайдиган мезон
Yuborildi: Salmoni Forsiy 25 Mart 2008, 04:37:50
Керагидан ортиқча фасоҳатли ва чиройли гапираман деб сзини овора қилиш хам тсғри смас. Мсмин учун қисқа, содда, рост ва тушунарли қилиб гапиришнинг сзи кифос бслади. Ўзини гапга чечан қилиб ксрсатиш, ҳар қандай баҳсда ютиб чиқаётганидан хурсанд бслиб юриш мсминнинг орзуси бслмаслиги керак. Аммо кофир-мунофиқлар билан Аллоҳнинг динини ҳимос қилиш устида мунозара юритиш, уларни мағлуб стишга ҳаракат қилиш бошқа нарса. Мсминлар сз кучларини қаерга сарфлаш кераклигини, Аллоҳ берган қобилист, илм ва ақл-заковатни қандай ишлатиш лозимлигини схши ажратишлари зарур.

"Улар закотни бажо қилувчилардир". Яъни, улар молларнинг турли хил навларидан закот чиқариб, сзларининг нафсларини ёмон хулқлардан, нолойиқ амаллардан тозалайдилар... Улар намозни "хушуъ" билан сқиш орқали Холиқнинг ибодатини ҳам чиройли суратда адо стдилар, закотни бажо килиш билан халқларга ҳам схшилик қилдилар.
Nom: Ўн еттинчи суҳбат: Мўминлигимиз даражасини ўлчайдиган мезон
Yuborildi: Salmoni Forsiy 25 Mart 2008, 04:38:33
"Улар "фарж"ларини" (авратларини) зинодан "сақлагувчилардир". Сақлаш мукаммал бслиши учун улар назар солиш, ушлаш каби ҳаромга олиб борувчи воситалардан ҳам узоқ бслдилар. Улар "фаржларини" ҳар қандай кишидан сақладилар". "Кимки, булардан" съни аёл ва чсрилардан "бошқани истайдиган бслса, ундай кимсалар ҳаддан ошувчилардир". Бундайлар Аллоҳ ҳалол қилган нарсалардан У ҳаром қилган нарсалар томонга тажовуз қиладиган, Аллоҳнинг чегараларини бузишдан тап тортмайдиган кимсалардир. Бу остнинг умумий маъносидан "мутъа" (вақтинчалик) никоҳ ҳаром скани англашилади. (С).

Ибн Касир айтадилар: "Имом Шофеий ва у кишининг фикрига қсшилганлар "истимно"нинг (қсл билан сунъий равишда маний келтириш) ҳаром сканига мана шу остни далил қилиб келтиришган. У киши айтганларки, бу иш остдаги икки қисмдан ташқаридадир".
Nom: Ўн еттинчи суҳбат: Мўминлигимиз даражасини ўлчайдиган мезон
Yuborildi: Salmoni Forsiy 25 Mart 2008, 04:39:25
Шундай қилиб, биз ҳозир ксриб стган 7 та остда мсминларнинг бу дунёда муваффақистларга сришиб, Охиратда нажот топишларига сабаб бсладиган тсртта сифат зикр стилди. Бу сифатлар намозни хокисорлик билан адо стиш, беҳуда ссз ва ишлардан узоқ юриш, тилни жиловлаб олиш, қодир бслса, закотни чиройли адо стиш, нафсни тийиб, авратни ҳаром ва шубҳалардан сақлашдан иборатдир.

Бу остлардан кейин келадиган 4 та остда сна учта сифат баён қилинади. Улар омонатдорлик, аҳдга вафо қилиш ва намозларни сз вақтида доимий сқиб юришдир.

Дарҳақиқат, бу айтилган ишлар инсонлар ҳаётида муҳим аҳамистга сга. Аллоҳ белгилаб берган мезонга тслиқ риос қилинмаётган ерлардаги мсминларнинг ҳаётларида бслиб стаётган нохуш воқеалар, сзаро муносабатлардаги салбий ксринишлар бизга етарли танбеҳ бслиши керак.

Аллоҳ барчамизни иймондек улуғ шарафни оқлашимизни, шунга лойиқ инсонлар бслишимизни насиб ва осон қилсин. Мсминликнинг ҳар икки дунёдаги самараси ва мукофотини олишга мусссар бслайлик.
Nom: Ўн саккизинчи суҳбат: Омонатдорлик, вафо, намоз иймондандир
Yuborildi: Salmoni Forsiy 27 Mart 2008, 08:44:49


وَالَّذِينَ هُمْ لأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ * وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ * أُوْلَـئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ * الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ *

"Улар омонатлари ва аҳдларига риос қилувчилардир. Улар намозларини муҳофаза стувчилардир. Ана сшалар, сшалар Фирдавсни мерос қилиб оладиган ворислардир! Улар сша ерда абадий қолувчилардир".

(Муъминун сураси, 8, 9, 10, 11-остлар).

* * *
Nom: Ўн саккизинчи суҳбат: Омонатдорлик, вафо, намоз иймондандир
Yuborildi: Salmoni Forsiy 27 Mart 2008, 08:45:53
Омонатдорлик, вафо, намозни сз вақтида сқиш бир-бирига чамбарчас боғлиқ сифатлар бслиб, булар мусулмонларнинг ҳаётларини тартибга солиб туради. Шу уч неъмат бслмаган ерда сзаро ишонч ҳам, меҳр-оқибат ҳам, демак, бахт ҳам бслмайди.

Инсонни сратган Зот унинг ҳаёти ва бахт-саодати учун нималар зарурлигини ҳам Ўзи билган ва бандаларига шу нарсаларни ато қилган. Омонатдорлик, вафо, намозни сз вақтида сқиш бахт истаган ва бошқаларнинг бахтига сабаб бслишни нист қилган ҳар бир инсон сзида пайдо қилишга интилиши зарур бслган неъматлардир. Зеро, булар иймон дарахтининг снг қиммат ва снг гсзал мевалари ҳисобланади. Одамзот бу дунёда мана шу омонатдорлик, вафо ва намоз туфайли мақсадга сришади, нажот топади.

Агар инсонлар омонатдор, бир-бирларига вафодор бслмасалар ёки фараз қилайлик, бу сифатлар бу дунёдан кстарилиб кетгудек бслса, бундан ортиқ даҳшат бслмайди. Чунки бунда одамзот бир-бирини ғажишга тайёр гала-гала ваҳший ҳайвонларга айланиб кетади. Дарвоқе, Қиёмат ҳам ана шундай пайтда содир бслади.
Nom: Ўн саккизинчи суҳбат: Омонатдорлик, вафо, намоз иймондандир
Yuborildi: Salmoni Forsiy 27 Mart 2008, 08:46:40
Қиёматдан, оқибатдан, ҳисоб-китобдан қсрққан инсонлар албатта мсмин бсладилар. Мсминлик сса ажойиб-ажойиб неъматларнинг, ниҳостда ноёб хислатларнинг дунёга келишига сабаб бслади.

Аллоҳ таоло Муъминун сурасида мсмин бандаларнинг сифатларини баён қилишда давом стиб шундай дейди: "Улар омонатлари ва аҳдларига риос қилувчилардир".

Бу остга муҳтарам уламоларимиз ёзган шарҳлар, жумладан қуйидагилардан иборат:

"Зикри олий Зот айтадики, улар (мсминлар) шундай кишиларки, устларига қсйилган омонатларига ва одамлар билан тузган аҳд-шартномаларига риос қилувчилар, уларни сақловчилардир". (Т).

"Омонат ва аҳд дин ва дунё ишидан хоҳ ссз бслсин, хоҳ иш бслсин, инсоннинг зиммасига юклатилган барча вазифаларни сзида жамлайди. Бу одамлар билан бсладиган муносабатлар, келишувлар ва бошқа нарсаларни ҳам сз ичига олади. Булардан мақсад шу нарсаларни ҳимос қилиш ва амалга оширишдир. Омонат аҳддан ксра кенгроқ маъноларни билдиради. Аҳд омонатнинг ичига киради..." (Қ).
Nom: Ўн саккизинчи суҳбат: Омонатдорлик, вафо, намоз иймондандир
Yuborildi: Salmoni Forsiy 27 Mart 2008, 08:47:45
"Бас, Аллоҳ бандасига вожиб қилган жамики нарсалар омонатдир. Уларни сақлаш, съни мукаммал бажариш бандага вожибдир. Шунингдек, бунинг доирасига одамларнинг омонатлари, масалан, пул-буюмлар, сир-асрорлар ва бошқа омонатлар ҳам киради. Бас, бандага шу икки ишнинг риоссини қилиш, икки омонатни адо стиш вожиб бслади. Шунингдек, (остдаги) аҳд мсминлар билан бандалар орасидаги аҳдни ҳам сз ичига олади. Бу банда сз устига оладиган мажбуристлар, тузадиган шартномалардир. Демак, инсон уларга риос стиши, вафо қилиши лозим. Бепарво бслиши, сътиборсиз ташлаб қсйиши ҳаромдир". (С).

"Улар мунофиқларнинг сифатларидан йироқ бсладилар. Мунофиқлар ҳақида А асулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи васаллам айтганлар: "Мунофиқнинг аломати учтадир: ссзласа ёлғон ссзлайди, ваъда қилса хилоф қилади, омонат қсйилса хиёнат қилади". (И).

Аҳдга вафо қилишнинг муҳим амал скани мана бу остда ҳам баён қилинган:

"А­й иймон келтирган инсонлар, келишув-битимларга вафо қилинглар..." (Моида сураси, 1-ост).

Табарий бу ердаги "ақд" - битимдан мурод ҳамма уламолар наздида аҳддир, дейдилар.

Саъдий ёзадилар: "Бу Аллоҳ таолодан мсмин бандалар учун иймон тақозо қиладиган ишларни бажо қилишларига, съни келишув-битимларга вафо қилишларига бслган амрдир..."
Nom: Ўн саккизинчи суҳбат: Омонатдорлик, вафо, намоз иймондандир
Yuborildi: Salmoni Forsiy 27 Mart 2008, 08:50:02
Шу сринда таъкидлаб стиш лозимки, остда айтилаётган аҳд, ваъда, битим деганда биринчи галда қоғозларга ёзиладиган ёки гувоҳлар ҳузурида тузиладиган битимлар тушунилади. Шу билан бир қаторда бу остдаги аҳднинг доирасига бошқача шаклдаги муносабатлар ҳам киради. Масалан, ҳаётда оғзаки келишувлар, ваъдалашувлар бслади. Шунингдек, қоғозга умуман ёзилмайдиган, ҳатто оғзаки равишда ҳам ваъдалашилмайдиган муносабатлар ҳам борки, улар ҳам шу остда айтилаётган, бажарилиши шарт бслган аҳддандир. Жумладан, одамгарчилик, биродарлик муносабатлари ана шундай сз-сзидан амал қилинаверадиган аҳддир. Бироқ, баъзи кишилар мусулмонларнинг манфаати ксндаланг бслиб қолган сринларда бирор хизмат чиқиб қолса, қслларидан кела туриб ҳам устларидаги мсминлик масъулистини ҳис қилмайдилар. Борди-ю, сша сринда аҳдга вафо қилиш ҳақида ссз очилиб қолса, улар: "Мен ҳеч кимга аҳд, ссз бермаганман, ҳеч кимдан хизмат, ёрдам қарзим йсқ", деб айтишлари табиий. Ҳолбуки, Аллоҳга иймон келтириш билан инсон сз устига маълум вазифаларни олган бслади. "А­й иймон келтирган инсонлар, келишув-битимларга вафо қилинглар..." (Моида сураси, 1-ост) деган остга Саъдий раҳимаҳуллоҳнинг ёзган тафсирлари бу ссзнинг исботидир. У киши остдаги келишув, битим инсонлар сртасидаги ҳамма муомалотларни, жумладан ота-она ва қариндошларга схшилик қилиш, улардан узилишиб кетмаслик вазифасини ҳам сз ичига қамраб олишини баён қиладилар. Маълумки, ҳеч қачон ота-она ёки қариндошлар билан келишув имзоланмайди, оғзаки аҳд-ваъда ҳам олинмайди. Аммо уларнинг ҳақларини адо стиш бошқа ост-ҳадислар қаторида бу ост билан ҳам фарз бслади. Саъдийнинг ссзларидаги снг муҳим нуқта мана бу ерда: "Бу буйруқ Аллоҳ "Албатта мсминларгина бир-бирларига биродардирлар" - (Ҳужурот сураси, 10-ост) деган ссзи билан мусулмонлар орасида тузиб қсйган битимга амал қилишни, уларнинг ҳуқуқларини адо стишни ҳам сз ичига олади. Бу ҳақ устида бир-бирларига ёрдам бериш, ҳамкорлик қилиш, мусулмонлар орасини бирлаштириш, узилишиб кетмасликни назарда тутади".

Nom: Ўн саккизинчи суҳбат: Омонатдорлик, вафо, намоз иймондандир
Yuborildi: Salmoni Forsiy 27 Mart 2008, 08:50:39
Демак, "Албатта мсминларгина бир-бирларига биродардирлар", деган ост биз мсминлар учун Аллоҳ тузиб берган битим скан. Бас, снди кимки сзини мсмин деб билса, бу битимни ссзсиз қабул қилади. Кимки Аллоҳга иймон келтирган бслса, "А­й иймон келтирган инсонлар, келишув-битимларга вафо қилинглар..." - деган остга амал қилади ва мусулмонларни бир-бирларига мададкор бслишга чақиради. Ўзи бошқаларга намуна бслади. Мана шу Аллоҳга берган аҳдига вафо қилиш ҳисобланади.

Шундан келиб чиқиб, одамларнинг ичларида Ислом ва мусулмонларнинг хизматига бел боғлаган инсонлар бсладилар. Ҳеч ким томонидан мажбурланмасалар-да, сзлари масъулист сезиб ва Аллоҳ ваъда қилган улкан савобларни умид стган ҳолда машаққатли юмушларни сз зиммаларига оладилар. Бу ҳам Аллоҳ билан аҳдлашишдир. Яъни, бир томон хизмат қилади, иккинчи томон савоб беради. Бинобарин, узрсиз равишда бу ишларга сусткашлик қилиш гуноҳ бслади. Баъзи одам бир ишни бошлашга бошлаб қссди-да, кейин жамоат олдида ҳеч қандай масъулистни бсйнига олмай "сркин" юрган одамларни ксрганда уларнинг юришига ҳавас қилиб қолади. Ҳолбуки, бу инсон бошқаларга насиб бслмаган шарафли ишга қсл урган сди. Унга бошқаларга берилмайдиган бениҳос ажр-савоблар тайёрлаб қсйилган сди. А­нди у сзини сзи ана шу схшиликлардан маҳрум қилиб қсймаслиги керак. "А­ркин" бслиб юриш сса ҳавас қилишга арзийдиган иш смас. Умид стамизки, биз срганган ости карималар бу борадаги камчиликларимизнинг бартараф бслишига ёрдам беради.
Nom: Ўн саккизинчи суҳбат: Омонатдорлик, вафо, намоз иймондандир
Yuborildi: Salmoni Forsiy 27 Mart 2008, 08:51:37
Омонатдорлик ва аҳдига вафо қилиш ҳақидаги таълимотлардан сснг А аббимиз мсминликнинг сна бир муҳим сифати - намозларни сз вақтида адо стиш ҳақида хабар берди: "Улар намозларини муҳофаза қилувчилардир". Табарий айтадилар: "Яъни, мсминлар намоз вақтларини муҳофаза қиладилар. Ўтказиб юбормайдилар. То намоз қазо бсладиган вақтгача бошқа ишлар билан машғул бслиб стирмайдилар".

"Аамозларни муҳофаза қилиш дегани уларни бажо қилиш учун, аввалги вақтида адо стиш учун шошилиш, рукуъ-сужудларини мукаммал бажаришдир". (Қ).

Ибн Масъуд айтадилар: "Мен А асулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи васалламдан ссрадим: А­й А асулуллоҳ, қайси амал Аллоҳга маҳбуброқ? У киши дедилар: "Аамозни сз вақтида сқиш". Мен дедим: Кейин-чи? У киши дедилар: "Ота-онага схшилик қилиш". Мен дедим: Ундан кейин-чи? У киши айтдилар: "Аллоҳ йслида жиҳод қилиш". (Бухорий ва Муслим).
Nom: Ўн саккизинчи суҳбат: Омонатдорлик, вафо, намоз иймондандир
Yuborildi: Salmoni Forsiy 27 Mart 2008, 08:52:27
"Улар намозларини муҳофаза қилувчилардир". "Яъни, улар намозларини сз вақтида, қоидаларига риос қилган ҳолда, шартлари ва рукнлари билан давомли суратда бажо қиладилар. Шундай қилиб Аллоҳ мсминларни "хушуъ" билан намоз сқиш ва уни доимий равишда бажариб юриш сифати билан мадҳ стди. Чунки намоз икки нарса билан мукаммал бслади. Демак, кимки намозни доимий равишда, аммо "хушуъ"сиз сқиса ёки доимий смас, баъзи-баъзида лекин "хушуъ" билан сқиб юрса, бу қораланадиган ва ноқис амалдир".

"Аллоҳ бу чиройли сифатларнинг зикрини намоз билан бошлади ва сна намоз билан тугатди. Бу намознинг снг афзал амал сканига далолат қилади. Шунингдек, А асулуллоҳ бундай дедилар: Ҳақда собит бслинглар, асло адоғига ета олмайсизлар, билингларки, амалларингизнинг снг схшиси намоздир. Доимо таҳоратли бслишнинг уддасидан фақат мсмингина чиқа олади". (И).
Nom: Ўн саккизинчи суҳбат: Омонатдорлик, вафо, намоз иймондандир
Yuborildi: Salmoni Forsiy 27 Mart 2008, 08:53:57
Шундай қилиб, Аллоҳ Муъминун сурасининг ибтидосида нажот топган мсминларнинг еттита сифатларини келтирди. Кейин сса ушбу сифатларга сга бслган бандалари учун тайёр қилиб қсйган улкан мукофотини зикр килди:

"Ана сшалар, сшалар Фирдавсни мерос қилиб оладиган ворислардир!"

Ҳаммага аёнки, мерос деганда аслида бошқа бировники бслган мол-мулкни маълум шаръий сабаб билан сз тасарруфига олиш тушунилади. Бу остдаги мерос ссзининг маъноси нима?

"Зикри олий Зот айтадики, дунёда мана шу сифатларга сга бслган кишилар Қиёмат кунида дсзах аҳлиниг жаннатдаги сринларини мерос қилиб оладилар". (Т).

"Абу Ҳурайра разисллоҳу анҳудан ривост қилинади. А асулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи васаллам дедилар: "Сизлардан бирор кимса йсқки, унинг икки манзили бслмаса. Жаннатда бир манзил, дсзахда бир манзил. Агар у слиб, дсзахга кирса, жаннат аҳли унинг манзилини мерос қилиб оладилар. Аллоҳнинг "Ана сшалар ворислардир" деган ссзи бунинг далилидир". (Ибн Можа, Албоний).
Nom: Ўн саккизинчи суҳбат: Омонатдорлик, вафо, намоз иймондандир
Yuborildi: Salmoni Forsiy 27 Mart 2008, 08:54:34
"Саид ибн Жубайрдан ривост қилиндики, мсминлар кофирларнинг сринларини мерос қилиб оладилар. Чунки улар аслида ҳеч бир шериги бслмаган ёлғиз Аллоҳга ибодат қилиш учун сратилган сдилар. Аммо мана бу мсминлар сзларига вожиб бслган ибодатларни бажарган бслсалар, ана улар сса сзларининг сратилишларидан ксзланган мақсадни, съни буюрилган ибодатни тарк стдилар. А­нди мана булар ана уларнинг агар итоат қилганларида сзлари олишлари мумкин бслган насибаларини ҳам оладилар".

Аллоҳ бу остда Фирдавс жаннати ҳақида ссйлади. Фирдавс жаннати ҳақида Муслим ривост қилган ҳадисда бундай дейилган: Лайғамбар дедилар: "Агар Аллоҳдан (жаннатни) ссрасанглар, Фирдавсни ссранглар, чунки у жаннатнинг сртаси, жаннатнинг снг юқорисидир. Жаннат дарёлари ундан отилиб чиқади". Яна бир ривостда Фирдавснинг устида А аҳмоннинг Арши бор дейилган.

"Ана сшалар, сшалар Фирдавсни мерос қилиб оладиган ворислардир". "Аки бундан мурод жаннатнинг ҳаммаси, дейилгани бслади. Шунда бу иборанинг остига мсминларнинг ҳаммалари дохил бсладилар. Яъни, улар сзларининг мартабаларига қараб турли даражаларга сга бсладилар. Ҳар ким (жаннатдан) сзининг ҳолига сраша срин олади". (С).
Nom: Ўн Ñ‚Ñžққизинчи суҳбат:Раҳмоннинг суюкли бандалари
Yuborildi: Salmoni Forsiy 29 Mart 2008, 15:13:44

وَعِبَادُ الرَّحْمَـنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الأَرْضِ هَوْناً وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الجَاهِلُونَ قَالُواْ سَلاَماً * وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّداً وَقِيَاماً * وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَاماً * إِنَّهَا سَآءَتْ مُسْتَقَرّاً وَمُقَاماً *

"œА аҳмоннинг (суюкли) бандалари ерда оғир-босиқлик билан юрадиган, жоҳиллар хитоб қилиб қолса, уларга чиройли муомала қиладиган, тунларини А аббилари учун саждада ва қиёмда стказадиган зотлардир. Улар: "œА­й А аббимиз, биздан жаҳаннам азобини буриб юборгин, зеро, унинг азоби шаксиз сз аҳлига қаттиқ ёпишгувчидир", дес илтижо қиладиган инсонлар. Албатта жаҳаннам маскан ва манзилгоҳларнинг снг ёмонидир". (Фурқон сураси, 63-66-остлар).
Nom: Ўн Ñ‚Ñžққизинчи суҳбат:Раҳмоннинг суюкли бандалари
Yuborildi: Salmoni Forsiy 29 Mart 2008, 15:14:33
Аллоҳ таоло бу остларда Ўзининг севимли бандаларининг Ердаги ҳаётлари қай тарзда стишини, Аллоҳ ҳузуридаги бандаликларининг сифатлари қандай сканини баён стади.

Муфассир Саъдий ёзадилар: "œАллоҳга бандалик икки хил бслади: Биринчиси — Аллоҳнинг рубубистига бандалик. Бунда барча халойиқнинг — мусулмоннинг ҳам, кофирнинг ҳам, схшининг ҳам, ёмоннинг ҳам иштироки баробардир. Чунки уларнинг ҳаммалари Аллоҳнинг бандалари бслиб, У томонидан парвариш қилинадилар, бошқариладилар.

{إِن كُلُّ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ إِلاَّ آتِي الرَّحْمَـنِ عَبْداً}

"œОсмонлару Ердагиларнинг барчаси А аҳмоннинг ҳузурига қул бслиб келгусидир!" (Марсм сураси, 93-ост).

Бандаликнинг иккинчи хили Аллоҳнинг улуҳисти, ибодати ва раҳматига тааллуқли бандаликдир. Бу Аллоҳнинг пайғамбарлари ва авлиёларининг бандаликларидир. Бу остда мақсад қилинган бандалик мана шудир. Шунинг учун Аллоҳ бу бандаликни Ўзининг "œАр-А аҳмон" исмига изофа қилдики, бу нарса (солиҳ) бандаларнинг мана шу ҳолатга Унинг раҳмати туфайли етишганларига ишорадир. Шунинг учун Аллоҳ уларнинг сифатлари снг комил сифатлар сканини, таърифлари снг юксак таърифлар сканини баён қилди. Аллоҳ ана сша бандаларни мана бундай таърифлади: "œА аҳмоннинг (суюкли) бандалари ерда оғир-босиқлик билан юрадиган, жоҳиллар хитоб қилиб қолса, уларга чиройли муомала қиладиган зотлардир". Яъни улар Аллоҳга ва халойиққа сокинлик ва тавозе билан муомала қиладилар. Бу уларнинг Аллоҳга ҳам, бандаларга ҳам оғир-босиқлик билан, камтарлик билан муносабатда бслишларини билдиради"
Nom: Ўн Ñ‚Ñžққизинчи суҳбат:Раҳмоннинг суюкли бандалари
Yuborildi: Salmoni Forsiy 29 Mart 2008, 15:15:09
Табарий ёзадилар: "œА аҳмоннинг бандалари ерда ҳалимлик, осойишталик ва босиқлик билан, кибрланмасдан ва кеккаймасдан, бузғунчиликка берилмасдан ва Аллоҳга маъсист қилмасдан юрадилар".

Остдаги يَمْشُونَ عَلَى الأَرْضِ — "œерда юрадилар" иборасининг замирида инсонларнинг йслда қадам босиб юришлари ҳам, ер юзида ҳаёт кечиришларию унда амалга оширадиган ишлари ҳам, одамлар билан борди-келди муносабатлари ҳам ифодаланган. (Қуртубий).

Ибн Касир айтадилар: "œУлар ерда зсравонлик, катталик ва кибр билан смас, балки осойишталик ва босиқлик билан юрадилар... Бундан мурод худди касал одамлардек бслиб юриш ёки сзини сунъий равишда сипо ксрсатиш учун риёкорлик қилиш смас... А ивост қилинишича, Умар разисллоҳу анҳу секин-секин юриб кетаётган бир йигитни ксрдилар ва унга қараб: "œСенга нима бслган, касалмисан?" дедилар. У: "œЙсқ, сй амирулмсминийн", деб жавоб берди. Умар дарраларини юқори кстариб, йигитни шахдамроқ юришга буюрдилар".
Nom: Ўн Ñ‚Ñžққизинчи суҳбат:Раҳмоннинг суюкли бандалари
Yuborildi: Salmoni Forsiy 29 Mart 2008, 15:15:52
Яна Саъдий тафсирларида сқиймиз: "œ(А аҳмоннинг суюкли бандалари) жоҳиллар хитоб қилиб қолса, уларга чиройли муомала қиладиган зотлардир". Яъни жоҳиллар андишасизлик билан гап гапирсалар, солиҳ бандалар уларга жавоб қайтарган пайтларида гуноҳдан сақланган ҳолда ва жоҳилларга жоҳилча муомала қилишдан сзларини тийиб туриб жавоб қайтарадилар. Бу таърифлар уларнинг ниҳостда ҳалимликлари, ёмонлик қилганларга ҳам схшилик билан жавоб қайтаришлари ва жоҳилларни кечириб юборишларига қарата айтилган мақтовдир. Бу ссзлар уларни бундай даражага сришишлари учун сабаб бслган ақлларининг етуклигига Аллоҳдан юборилган олқишдир".

Суюкли бандаларнинг кунлари мана шундай хулқу одоб ва ажру савоблар билан стади. Тунлари сса одам боласи стказадиган кечаларнинг снг схшиси бслади:
Nom: Ўн Ñ‚Ñžққизинчи суҳбат:Раҳмоннинг суюкли бандалари
Yuborildi: Salmoni Forsiy 29 Mart 2008, 15:16:26
"œ(Улар) тунларини А аббилари учун саждада ва қиёмда стказадиган зотлардир". Улар кечалари А аббиларига ихлос билан, сзларини Унинг ҳузурида хор тутиб ксп намоз сқийдилар. Улар: "œА­й А аббимиз, биздан жаҳаннам азобини буриб юборгин", съни "œбизни жаҳаннамга олиб борувчи ишлардан сақлаш билан ҳамда азобга гирифтор қилувчи гуноҳларимизни кечириш билан биздан дсзах азобини даф стгин", деб дуо қиладилар.

"œЗеро, унинг азоби шаксиз сз аҳлига қаттиқ ёпишгувчидир". Худди қарз берган одам қарздорнинг кетидан қолмасдан таъқиб қилгандек, жаҳаннам азоби ҳам сзига керакли кимсани асло тинч қсймайди.

"œАлбатта жаҳаннам маскан ва манзилгоҳларнинг снг ёмонидир". Бу ссзлар А аҳмоннинг бандалари томонидан А аббиларига тазарру сифатида айтилади ва бунда уларнинг А аҳмонга ниҳостда муҳтож сканликлари, жаҳаннам азобини кстаришга ҳеч ҳам тоқатлари етмаслиги арз қилинади. Бу зикрларда Аллоҳнинг уларга қилган миннатини сслатиш борким, зеро, оғир кулфатни даф стишнинг аҳамисти сша кулфатнинг кслами ва даҳшатига сраша бслади. Ундай кулфатнинг воқе бслиши бениҳост оғирдир ва ундан қутулиб қолиш билан сришиладиган хурсандлик ҳам шубҳасиз улкандир. (Саъдий).
Nom: Ўн Ñ‚Ñžққизинчи суҳбат:Раҳмоннинг суюкли бандалари
Yuborildi: Salmoni Forsiy 29 Mart 2008, 15:17:07
Аллоҳнинг каломидан ҳосил қилинадиган хулосалар:

1. А­нг меҳрибон Зот А аҳмоннинг хос бандалари халққа бағри кенглик ва олийжаноблик билан билан, Холиққа қсрқув ва муҳаббат билан муомала қиладилар. Оқибатда дунёда мсминларнинг, Охиратда Аллоҳнинг сҳтиромига мушарраф бсладилар.

2. Инсон йслда юрганда сзига бино қсйиб, кеккайиб юриши ҳаромдир. Шошиб ҳам кетмасдан, имиллаб ҳам қолмасдан сртача суръат билан юриш — Лайғамбар суннатлари.

3. Жоҳиллар беодоблик билан ссз қотганда улар билан тенглашиш, счакишиш мусулмон одамга срашмайди. Бундай пайтда инсон сз ҳурматини сақлаган ҳолда вазистни тсғри баҳолаб, ҳикмат ва босиқлик билан таъсирли ссз айтиши, чиройли насиҳат қилиши жоиз.

4. Қалбида жаҳаннам ташвиши ва жаннат умиди бор бслган бандалар тунларини бир маромда ором ва кетма-кет уйқу билан стказавермайдилар. Одамлар ухлаган пайтда таҳажжуд намозлари сқишга одатланадилар.

5. Жаҳаннам азобидан қсрққан банда доимо ундан паноҳ ссраб, Аллоҳга ёлвориб юради.
Nom: Йигирманчи суҳбат:Раҳмоннинг бандалари ҳар ишда ўрта йўлни тутадилар
Yuborildi: Salmoni Forsiy 31 Mart 2008, 11:10:45

وَالَّذِينَ إِذَآ أَنفَقُواْ لَمْ يُسْرِفُواْ وَلَمْ يَقْتُرُواْ وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَاماً * وَالَّذِينَ لاَ يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَـهَا آخَرَ وَلاَ يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ وَلاَ يَزْنُونَ وَمَن يَفْعَلْ ذلِكَ يَلْقَ أَثَاماً * يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَاناً *

"А аҳмоннинг бандалари сҳсон қилганларида исроф ҳам, хасислик ҳам қилмайдиган, бу иккисининг орасида срта йсл тутадиган инсонлардир. Улар Аллоҳга қсшиб, бошқа худога сиғинмайдиган, Аллоҳ ҳаром қилган жонни ноҳақ слдирмайдиган, зино қилмайдиган зотлардир. Кимки, сшандай ишларни қилса, жазога дучор бслади. Унга Қиёмат куни азоб кспайтириб берилади ва у хор бслиб, азоб ичра абадий қолиб кетади". (Фурқон сураси, 67-69-остлар).
Nom: Йигирманчи суҳбат:Раҳмоннинг бандалари ҳар ишда ўрта йўлни тутадилар
Yuborildi: Salmoni Forsiy 31 Mart 2008, 11:11:28
Аллоҳ таоло бу остларнинг биринчисида Ўзи схши ксрган бандаларининг ҳаётлик чоғларида қиладиган сҳсон ва харжлари срта ҳолда бслишини баён стади.

Аллома Абдурраҳмон Саъдий остни мана бундай шарҳлайдилар: "А аҳмоннинг бандалари" вожиб ва мустаҳаб садақаларни адо стиб, "œсҳсон қилганларида" чегарадан чиқиб, "œисроф ҳам қилмайдиган", зиммаларидаги вожиб ҳақларни бепарволик билан ташлаб қсймайдиган, бахиллик ва "œхасислик ҳам қилмайдиган", сҳсонлари исроф ва хасислик орасида бсладиган инсонлардир. ...Улар бу бобда бировга ҳам зарар етказмасдан, сзлари ҳам зарар ксрмасдан иш тутадилар. Бу уларнинг адолат ва иқтисодларига далолат қилади".

Маълумки, "œнафақа", "œинфоқ" деганда Аллоҳ йслида қилинадиган фарзу мустаҳаб сҳсон-садақалар ҳам, инсоннинг сзига ва оиласига қиладиган кундалик сарф-харажатлари ҳам назарда тутилиши мумкин. Одамлар мана шу ишларда ё исроф қиладилар ёки хасислик қиладилар. Тсғри йслда кетаётганлар сса шу иккисининг сртасида бсладилар.
Nom: Йигирманчи суҳбат:Раҳмоннинг бандалари ҳар ишда ўрта йўлни тутадилар
Yuborildi: Salmoni Forsiy 31 Mart 2008, 11:12:20
Имом Табарий ост тафсирида бир қанча фикрларни келтириб, сснггидан айтадилар: "œБу борадаги тсғри ссз шуки, бу сринда Аллоҳ айтаётган нафақа қилишдаги исроф Аллоҳ бандаларига рухсат бериб қсйган чегарадан чиқиб, ундан бошқа ёққа стиб кетишни англатади. Хасислик сса Аллоҳ буюрган нарсада нуқсонга йсл қсйишдир. Тсғриси шу иккисининг орасидадир... Бу (исроф, хасислик ва меъёр) ҳар бир ишда: емоқ, ичмоқ, киймоқ, садақа қилмоқда ва бошқа хайрли ишларни бажаришда ксринади... Овқат еётган одам тсйгани устига ҳам есвериб баданига зиён етказиши, аъзоларини издан чиқариши, сзини А аббининг тоатидан, фарзларини адо стишдан чалғитиб юбориши, буларнинг бари исрофдан саналади. Имкони бсла туриб емоқни тарк стиши, бу билан сзини сзи заифлаштириши, қувватларини кесиб, А аббининг буйруқларини адо стишдан ожиз бслиб қолиши хасисликдир. Ўрта йсл сса бу иккисинигш орасида бслади".

Қуртубий ёзадилар: "œАуҳос айтадилар: Бу маънода айтилган ссзларнинг снг схшиларидан бири шуки, кимки Аллоҳнинг тоатидан бошқа сринга сарф қилса, у исрофдир, кимки Аллоҳнинг тоатига сарф қилишдан тортилиб турса, у бахилликдир. Кимки Аллоҳнинг тоатида сарф қилса, ана сша сртаси ва тсғрисидир".
Nom: Йигирманчи суҳбат:Раҳмоннинг бандалари ҳар ишда ўрта йўлни тутадилар
Yuborildi: Salmoni Forsiy 31 Mart 2008, 11:13:20
Бироқ киши агар ақлини ишлатмаса, "œмен молимни Аллоҳнинг тоатида ва схши ишларда сарф қиласпман" деб туриб ҳам исрофга стиб кетиши мумкин. Бундан ташқари исроф, бахиллик ва срта меъёр ҳамма учун бир хил қолипда бслмаслигини ҳам сътиборга олиш лозим. Қуртубийнинг мана бу ссзлари шунга далил: "œЎртачаликнинг меъёри ҳар бир инсон учун унинг ҳолатига қараб белгиланади. Оиласининг катта-кичиклиги, моддий аҳволи, сзининг сабр-бардоши, касб-кор қилишдаги чидам ва саботига қараб бу слчов ҳар хил бслади. Ишларнинг схшиси сртача бслганидир. Шунинг учун А асулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи ва саллам Абу Бакрни бор мол-мулкларини садақа қилиб юборганларида ҳам бу ишдан қайтармадилар. Чунки у кишининг диндаги матонатлари ва сабрларига қараладиган бслса, бундай қилишлари сртача иш сди. Аммо Лайғамбар у кишидан бошқани бундай иш қилишдан қайтарганлар". Демак, бундай сринда киши иймонининг даражаси, унинг моддий ва маънавий ҳолати ҳам аҳамист касб стади. Кимнингдир мол-мулки ксп, даромади етарли. Унинг харажати ёки сҳсони ҳам шунга сраша бслиши мумкин. Бундай ҳолатга етмаган одам сса сз ҳолига қараб иш тутиши лозим. Бой одам учун оддий ксринган сарф-харажат камабағал одам учун исроф бслиши мумкин. Камабғал одам учун саховат бслиб туюладиган иш бойга нисбатан олинса хасислик бслиши мумкин.
Nom: Йигирманчи суҳбат:Раҳмоннинг бандалари ҳар ишда ўрта йўлни тутадилар
Yuborildi: Salmoni Forsiy 31 Mart 2008, 11:14:08
Шуни таъкидлаш лозимки, исроф кспинча бой-бадавлат одамларда кузатилади. Бой кишининг: "œсзим топганман, нима қилсам сзим биламан" қабилида иш тутиши ва сарф-харажат бобида меъёрни бузиши исрофдир. Ҳар бир ишда иқтисод ва сртача йслни топа билиш зарур. А асулуллоҳнинг мана бу ҳадислари шуни англатади:

ثلاث مهلكات: شح مطاع، وهوى متبع، وإعجاب المرء بنفسه. وثلاث منجيات: خشية الله في السر والعلانية، والقصد في الفقر والغنى، والعدل في الغضب والرضا.

"œУч нарса инсонни ҳалокатга олиб боради: сзига қул қилиб оладиган хасислик, сзига сргаштириб кетадиган ҳаво, инсоннинг сзига сзи маҳлиё бслиб қолиши. Уч нарса инсонни нажотга бошлайди: сширину ошкора Аллоҳдан қсрқиш, фақирлик ва бойликда сртача бслиш, ғазаб ва розилик пайтида адолат қилиш". (Албоний, ҳасан).
Nom: Йигирманчи суҳбат:Раҳмоннинг бандалари ҳар ишда ўрта йўлни тутадилар
Yuborildi: Salmoni Forsiy 31 Mart 2008, 11:15:01
Кейинги остда Аллоҳ Ўзининг суйган бандалари тавҳидлари холис инсонлар бслишларини, гуноҳи кабиралар — одам слдириш ва зино қилишдан сақланган кишилар сканликларини айтиб мадҳ стади:

"œУлар Аллоҳга қсшиб, бошқа худога сиғинмайдиган", аксинча динни Унга холис қилган ҳолларида, доимо ҳаққа интилган, Аллоҳ томонга юзланган, Ундан бошқасидан юз сгирган ҳолларида ёлғиз Унинг Ўзига ибодат қиладиган кишилардир.

Улар "œАллоҳ ҳаром қилган жонни", съни мусулмон ёки сулҳ остида сшаётган кофир инсонни "œноҳақ слдирмайдиган" кишилардир. Аммо бировни слдирган кишини, оилали бсла туриб зино қилган мусулмонни ёки қатл қилиниши ҳалол бслган кофирни слдириш бундан мустасно. Улар "œзино қилмайдиган", авратларини ҳаромдан сақлайдиган "œзотлардир". "œАёллари ва чсрилари бундан мустасно". Кимки, бундай ишларни қилса", съни Аллоҳга ширк келтирса ёки Аллоҳ ҳаром қилган жонни ноҳақ слдирса ё зино қилса, тезда "œжазога дучор бслади". Шундан кейин Аллоҳнинг Ўзи бу жумлани тафсир қилди: "œУнга Қиёмат куни азоб кспайтириб берилади ва у хор бслиб, азоб ичра абадий қолиб кетади"
Nom: Йигирманчи суҳбат:Раҳмоннинг бандалари ҳар ишда ўрта йўлни тутадилар
Yuborildi: Salmoni Forsiy 31 Mart 2008, 11:15:43
Азоб ичида аадий қолиб кетишини айтиб таҳдид қилиниши мазкур гуноҳларнинг ҳаммасини қилган кимса учундир. Ушбу ҳукм қатъий бслиб, унда ҳеч қандай шубҳа йсқлиги аниқ. Шунингдек, қаттиқ азоб берилиши ҳақидаги таҳдид бу учта гуноҳнинг ҳар биттаси учун алоҳидадир. Чунки у гуноҳлар ё ширк ёки гуноҳи кабиралардир.

Аммо азобда абадий қолиб кетиш таҳдиди одам слдирган ва зино қилган кимсага тегишли смас. Чунки Қуръон ва Суннати набавийс ҳужжатлари шунга далолат қиладики, барча мсминлар дсзахдан чиқадилар. Аима гуноҳ қилган бслса ҳам дсзахда биронта мсмин қолмайди. Аллоҳнинг юқоридаги учта гуноҳга алоҳида азоб ваъда қилишининг сабаби шуки, ширк бу динларни бузади, қатл халқни қиради, зино номусларни топтайди". (Саъдий).

Аллоҳнинг каломидан ҳосил қилинадиган хулосалар:

1. Исрофгарчилик ҳам, бахиллик ҳам гуноҳ. Инсон сзига, оиласига ва сқинларига қиладиган сарф-харажатларини, бошқаларга берадиган ёрдамларини сртамиёна қилиб бориши матлуб. Фарзандларни молу мулкни тежаб ишлатишга сргатиб бориш керак.

2. Ҳамма вақт скка Аллоҳнинг сзига сусниш, сътиқодни мустаҳкам қилиш, гуноҳлардан сақланиш Аллоҳнинг муҳаббатига сабаб бслади.

3. Ширк келтирганлар ва гуноҳи кабира қилганлар учун жаҳаннамда қаттиқ азоб бор. Ширкдан бошқа гуноҳи кабира қилган инсон дсзахда абадий қолмайди.
Nom: Йигирма биринчи суҳбат: Ким чинакам тавба қилса, албатта кечирилади
Yuborildi: Salmoni Forsiy 03 Aprel 2008, 08:40:42


إِلاَّ مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلاً صَالِحاً فَأُوْلَـئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَّحِيماً * وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحاً فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتاباً*

"œБироқ тавба қилган, иймон келтирган ва солиҳ амаллар қилган инсон бундан мустаснодир. Ана ундай зотларнинг ёмонликларини Аллоҳ схшиликларга алмаштириб қссди. Аллоҳ Ғафурдир, А аҳиймдир. Кимки тавба қилса ва солиҳ амал қилса, бас у чиндан Аллоҳ томонга қайтган бслади". (Фурқон сураси, 70-71-остлар).
Nom: Йигирма биринчи суҳбат: Ким чинакам тавба қилса, албатта кечирилади
Yuborildi: Salmoni Forsiy 03 Aprel 2008, 08:41:46
Аллоҳ таоло бундан аввалги остда учта катта гуноҳ: ширк келтириш, ноҳақ одам слдириш ва зино қилишни қоралаган ҳамда бундай иш қилган кимсаларга Қиёмат куни қаттиқ азоблар борлигини айтиб таҳдид қилган сди. Мушрикларнинг сса жаҳаннамда абадий қолишларини баён қилган.

Бугун срганаётган остларимизда гуноҳдан тавба қилган инсонларнинг ҳолатлари ҳақида ссз боради. Аегаки, Аллоҳ инсон боласини азалий ҳикмати билан хато ва гуноҳ қиладиган қилиб сратган ҳамда унга тавба йслларини ҳам ксрсатган.

Аллоҳ стган остда гуноҳкорларни қаттиқ азоблашини айтиб, унинг сснггидан дарҳол истисно қилади. "œБироқ тавба қилган, иймон келтирган ва солиҳ амаллар қилган инсон бундан мустаснодир". "œ...Бу ва бошқа гуноҳлардан "œтавба қилган", съни улардан дарҳол тсхтаган, сша ишларни қилиб қсйгани учун афсус чеккан ва қайтиб уни қилмасликка қарор қилган ва гуноҳларни тарк стишни, тоатларни бажо қилишни тақозо стадиган даражада "œиймон келтирган" ва шоре буюрганидек "œсолиҳ амаллар қилган инсон" агар шу ишлари билан Аллоҳнинг юзини ирода стган бслса, азобдан омон бслади. "œАна ундай зотларнинг ёмонликларини Аллоҳ схшиликларга алмаштириб қссди". Яъни уларнинг ёмонлик қилишга қаратилган ҳаракатлари сзгаради ва схшиликка айланади. Шундай қилиб уларнинг ширклари иймонга, гуноҳлари тоатга алмашади. Ҳар битта гуноҳга тавба қилганлари, унинг сснггидан тоат-ибодат қилганлари туфайли — остнинг зоҳирига қараганда — аввал қилган ёмонликларининг сзи ҳам схшиликка айланади. Бу борада айрим гуноҳларини Аллоҳ ҳисоб—китоб қилган одамнинг ҳадиси ворид бслган. Аллоҳ у одамга гуноҳларини санаб ксрсатган, кейин ҳар битта гуноҳнинг срнига биттадан схшилик ато қилиб қсйган сди. Шунда ҳалиги одам: "œМенинг баъзи гуноҳларим бор сди, бу ерда уларни ксрмаспман-ку", дейди. Аллоҳ билгувчироқ
Nom: Йигирма биринчи суҳбат: Ким чинакам тавба қилса, албатта кечирилади
Yuborildi: Salmoni Forsiy 03 Aprel 2008, 08:42:24
"œАллоҳ" тавба қилган киши учун улкан гуноҳларни кечирувчи "œҒафурдир", бандаларига меҳрибон "œА аҳиймдир". Чунки У Ўзининг муқобилига улкан гуноҳлар билан қарама-қарши келаётган бслсалар ҳам, бандаларни тавба қилишга чақирди, тавбага муваффақ қилди, кейин улардан тавбаларини қабул стди.

"œКимки тавба қилса ва солиҳ амал қилса, бас у чиндан Аллоҳ томонга қайтган бслади". Яъни банда схши билсинки, унинг тавбаси ниҳостда мукаммал тавба бслган бслади. Чунки тавба Аллоҳга олиб борадиган йслга қайтишдир. У шундай йслки, банданинг айни саодати ва нажотидир. Бас, у тавбасида холис бслсин, уни турли фосид ғаразларнинг арашмаларидан озод қилсин.

Бу ссзлардан мақсад тавбани мукаммал қилишга тарғиб қилиш ва унга снг афзал суратда ва ниҳостда юксак даражада риос қилишга даъват стишдир. Токи, банда сзи тавба қилган Зотга интилсин ва Аллоҳ ҳам унинг ажрини тавбасининг камолига сраша тслиқ ато стсин". (Саъдий).
Nom: Йигирма биринчи суҳбат: Ким чинакам тавба қилса, албатта кечирилади
Yuborildi: Salmoni Forsiy 03 Aprel 2008, 08:43:14
Ибн Касир раҳимаҳуллоҳ "œАна ундай зотларнинг ёмонликларини Аллоҳ схшиликларга алмаштириб қссди", деган ост тафсирида бундай ёзадилар: "œБу ҳақда икки хил қавл бор. Биринчиси. Бу бандалар ёмон ишларнинг срнини схши амаллар қилиш билан сзгартирадилар. Али Ибн Аби Талҳа Ибн Аббосдан бу ост тафсирида ривост қилади. У киши айтганлар: "œБу бандалар мсминлардир. Улар иймон келтирмасларидан аввал ёмон ишлар қилар сдилар. Аллоҳ уларни сша ишлардан кснгилларини совутди ва схши ишларга буриб қсйди. Шундай қилиб, ёмонликлар срнини схшиликлар билан алмаштирди. ...Яъни аввалги ҳолатлари бошқа ҳолатга сзгарди". Саид ибн Жубайр айтадилар: "œАллоҳ уларни бутларга ибодат қилишдан А аҳмонга ибодат қиладиган қилиб сзгартирди. Мусулмонларга қарши урушадиган кишилардан мушрикларга қарши урушадиган инсонларга айлантирди Мушрикларга уйланадиган инсонлардан мсминотларга уйланадиган қилиб сзгартирди". Ҳасан Басрий айтадилар: "œАллоҳ улардаги ёмон амалларни солиҳ амалларга айлантирди. Ширкларини ихлосга, фужурларини сҳсонга, куфрларини Исломга алмаштирди". Иккинчи қавл. Ўтган гуноҳлар насуҳ тавбанинг сзи билан ҳасанотларга айланади. Чунки инсон ҳар гал стган гуноҳларини сслаган вақтда надомат чекади, афсусланади, истиғфор айтади. Шу жиҳатдан гуноҳ тоатга айланади. Қиёмат куни гарчи сша гуноҳларни ёзилган ҳолда ксрса ҳам, унга зарари бслмайди ва саҳифасида турган ерида ҳасанотларга айланади. Бу ҳақда Суннатда айтилган ва солиҳ салафлардан ривостлар келган".
Nom: Йигирма биринчи суҳбат: Ким чинакам тавба қилса, албатта кечирилади
Yuborildi: Salmoni Forsiy 03 Aprel 2008, 08:43:56
Қуртубий ёзадилар: "œАгар банданинг тавбаси дуруст бслган бслса, ҳар бир ёмонликнинг срнига биттадан схшилик битиб қсйиш Аллоҳ таолонинг карамида қийин иш смас. Лайғамбар соллаллоҳу алайҳи ва саллам Муозга айтгандилар: "œАмон ишнинг кейинидан схши иш қилгин — ёмонликни счириб юборади. Одамларга сса чиройли муомалада бсл".

Маълумки, тавбанинг учта шарти бор. Биринчиси — қилиб турган гуноҳ амалидан зудлик билан тсхташ. Иккинчиси — қилган ишига қаттиқ афсус чекиш. Учинчиси — бу ишга қайтиб қадам босмасликкка қатъий қарор қилиш. Агар гуноҳ бирор банданинг ҳаққига тажовуз қилишдан иборат бслган бслса, тсртинчи шарт ҳам юзага чиқади. У шарт — сша банданинг ҳаққини қайтариш, уни рози қилиш. Агар гуноҳ Аллоҳнинг буйруқларидан биронтасини тарк стишдан иборат бслган бслса, тавба билан бир қаторда сша ибодатни стаб қсйиш шарт.

Аллоҳнинг каломидан ҳосил қилинадиган хулосалар:

1. Агар банда чин дилдан тавба қилса, тавбанинг шартларини бажо стса, Аллоҳ ҳар қандай гуноҳни албатта кечиради.

2. Амон иш қилиб қсйган одам тавба қилиб, шу ишнинг кейинидан албатта савобли бирор иш қилиб қсйиши схши ва фойдали иш.

3. Бир-бирларининг кснгилларини оғритган инсонлар сзаро кечирим ссраб, снди дилларга хурсандлик соладиган ишларни кспроқ қилишлари схши амаллардандир.
Nom: Йигирма иккинчи суҳбат: Ботил ишга гувоҳлик бериш мўминликка хилоф
Yuborildi: Salmoni Forsiy 08 Aprel 2008, 13:34:19


وَالَّذِينَ لاَ يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّواْ بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِراماً * وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُواْ بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّواْ عَلَيْهَا صُمّاً وَعُمْيَاناً *

"Улар ботил ишлар содир стилаётган ерда ҳозир бслмайдиган, беҳуда гап ва амаллар устидан чиқиб қолганларида назокат билан стадиган, А аббиларининг остлари сслатилган пайтда "œкар" ва "œкср" бслиб олмайдиган инсонлардир". (Фурқон сураси, 72, 73-остлар)
Nom: Йигирма иккинчи суҳбат: Ботил ишга гувоҳлик бериш мўминликка хилоф
Yuborildi: Salmoni Forsiy 08 Aprel 2008, 13:34:53
А аҳмон исмли меҳрибон А аббимиз Ўзининг севимли бандалари сифатларини баён қилар скан, уларнинг каттаю кичик салбий ксринишлардан йироқ, пасткаш амаллардан холи, разил хулқлардан покиза, олийжаноб инсонлар сканликларини урғулайди.

وَالَّذِينَ لاَ يَشْهَدُونَ الزُّورَ — А аҳмоннинг суюкли бандалари "œботил ишлар содир стилаётган ерда ҳозир бслмайдиган" инсонлардир. Муфассирлар бу остдаги "œзур" калимасига бир неча хил маъноларни берганлар. Имом Табарий бу борадаги барча фикрларни келтириб стганларидан сснг бундай дейдилар: "œБу калима таъвилидаги снг тсғри ссз шуки, улар ботил ишлардан биронтасининг устида — хоҳ у ширк бслсин, хоҳ мусиқа, хоҳ ёлғон, хоҳ бошқаси бслсин — ҳозир бслмайдиган инсонлардир".

وَالَّذِينَ لاَ يَشْهَدُونَ الزُّورَ жумласининг тафсирида Саъдий ёзадилар: "œУлар "œзур" съни ҳаром қилинган ссз ва ҳаром иш устида ҳозир бслмайдилар. Ҳаром қилинган ссзлар ёки ишларни сз ичига олган ҳар қандай мажлисдан узоқ бсладилар. Аллоҳнинг остларига жоҳиллик билан шснғиш, ботил тортишувларга берилиш, ғийбат қилиш, чақимчилик, сскиш, бировни бадном қилиш, масхаралаш, ҳаром ашула, ароқхсрлик, ипак тсшак, сурат ва ҳоказо нарсалардан узоқ бсладилар. Агар улар ботил ишлар устида ҳозир бслмас сканлар, ботил иш қилиш ёки ботил ссз айтишдан ҳам албатта ҳазар қилишлари аниқ. Алғон гувоҳлик бериш ҳам ботил ссзнинг доирасига киради, шундан ушбу остнинг ҳукми биринчи галда унга ҳам тааллуқлидир".
Nom: Йигирма иккинчи суҳбат: Ботил ишга гувоҳлик бериш мўминликка хилоф
Yuborildi: Salmoni Forsiy 08 Aprel 2008, 13:35:30
Ибн Касир لاَ يَشْهَدُونَ الزُّورَ иборасига бундай шарҳ берадилар: "œУлар ёлғон гувоҳлик беришга (شهادة الزور — "œшаҳодатуз-зур") ҳозир бслмайдилар. "œЗур" бу сзидан бошқанинг зарарига қасддан ёлғон гапиришдир. Саҳиҳайнда келадики, Абу Бакрадан ривост қилинади, у киши айтади: А асулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи ва саллам дедилар: "œМен сизларга катта гуноҳларнинг снг каттасини айтиб берайми?" Биз: "Ҳа ё А асулуллоҳ", дедик. У киши: "œАллоҳга ширк келтириш, ота-онага оқ бслиш", дедилар. Анбошлаб ётган сдилар, стириб олдилар. Сснг айтдилар: "œОгоҳ бслинглар, ёлғон гувоҳлик бериш!" У киши шу ссзни тсхтамай такрорлай бошладилар. Ҳатто биз "œҚанийди тсхтасалар", деб қолдик.

Бу ҳадис ёлғон гувоҳликнинг нақадар ёмон сканини англатади. Шу билан бирга ушбу ҳадис ва юқоридаги остдан рост гувоҳлик бериш йсли билан, гсёки ҳақиқатни айтаётган бслиб, бировга қасддан зарар етказиш ҳам ботил иш скани маълум бслади. А ост, аммо бир инсоннинг душманига етиб борадиган ссзни гапириш шубҳасиз "œшаҳодатуз-зур"дир. Табарийнинг لاَ يَشْهَدُونَ الزُّورَ иборасига берган маъноларига қараладиган бслса, бу ост ёлғон гувоҳлик беришни ҳам, ундан бошқа ботил ишларни ҳам ҳаром қилади. Аллома Саъдий ҳам ғийбат, чақимчилик ва бировни бадном қилишни шу ост билан қораладилар. Чақимчи албатта рост ссзлайди, аммо унинг қилаётган иши ботил, гуноҳи кабира сканига шубҳа йсқ.
Nom: Йигирма иккинчи суҳбат: Ботил ишга гувоҳлик бериш мўминликка хилоф
Yuborildi: Salmoni Forsiy 08 Aprel 2008, 13:36:31


وَإِذَا مَرُّواْ بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِراماً — А аҳмоннинг бандалари "œбеҳуда гап ва амаллар устидан чиқиб қолганларида назокат билан стадиган" инсонлардир. Агар улар ҳеч бир схшилиги бслмаган, динга ҳам, дунёга ҳам фойдаси йсқ, беҳуда ссзлар айтилаётган ердан, масалан жоҳилларнинг олдидан стиб қолсалар, сзларининг ҳурматларини сақлайдилар, уларнинг ссзига аралашиб кетишдан тийиладилар. Агар уларнинг суҳбатига қсшилиб кетишда бирор гуноҳ ксрмасалар ҳам, бу иш ақлли инсоннинг иши бслмайди. Олийжаноблик, назокат ва жиддийликка хилоф бслади. Шунинг учун бундай ишлардан сзларини сҳтиёт қиладилар".

Табарий ёзадилар: "œМенинг назаримда бу жумла хусусидаги снг тсғри ссз шуки, ...агар улар ботил ишларнинг устидан чиқиб қолсалар, сшитсалар ёки ксрсалар, бу ишларнинг баъзисидан сзларини узоқ тутиб, масалан, мусиқа-ашула бслса, уни сшитмасдан стиб кетадилар. Баъзи сринда сса жоҳиллардан юз сгириб, кечириб кетадилар. Бу улардан хунук гап сшитиб қолганларидаги ҳолат. Баъзи пайтларда сса масалан, мункар ишни ксрсалар, уни агар ссз билан қайтариш мумкин бслса, қайтарадилар. Баъзи ҳолатда сса мункарни қилич солиб бслса ҳам тсхтатадилар. Бу масалан, бир қавм бошқасини қароқчилик билан талаётгандаги ҳолат. Бунақа пайтда улардан кимдир ёрдам ссраса, уни ҳимос қилиб, ёрдам берадилар. Мана шу айтилганларнинг барчаси уларнинг назокат билан стишлари бслади".
Nom: Йигирма иккинчи суҳбат: Ботил ишга гувоҳлик бериш мўминликка хилоф
Yuborildi: Salmoni Forsiy 08 Aprel 2008, 13:37:17


وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُواْ بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّواْ عَلَيْهَا صُمّاً وَعُمْيَانا — Улар қулоқ солишга, сргашишга буюрилган "œА аббиларининг остлари сслатилган пайтда "œкар" ва "œкср" бслиб олмайдиган", съни остлардан юз сгирмайдиган, сшитмагандек бслиб кетавермайдиган, назарлари ва қалбларини тескари қилиб олмайдиган инсонлардир. Бундай қилиш остларга иймон келтирмаган, уларни тасдиқламаган кимсаларнинг одатидир. Остлар сслатилганда, сқилганда А аҳмоннинг бандалари тушадиган ҳолат сса мана бу остда айтилгани кабидир: "œБизнинг остларимизга фақат шундай инсонлар иймон келтирадиларки, остлар сслатилганда улар А аббиларига тасбеҳлар айтиб, саждага йиқиладилар. Улар ҳеч кибр қилмайдилар". (Сажда сураси, 15-ост). (Саъдий).
Nom: Йигирма иккинчи суҳбат: Ботил ишга гувоҳлик бериш мўминликка хилоф
Yuborildi: Salmoni Forsiy 08 Aprel 2008, 13:37:46
Аллоҳнинг каломидан ҳосил қилинадиган хулосалар:

1. Аллоҳ схши ксрадиган инсонлар ёлғон гувоҳлик бермайдилар, бировга туҳмат қилмайдилар. Ғийбат бсладиган, одамлар масхара қилинадиган, ҳаром ишлар содир стиладиган жойларга бормайдилар. "œА ост гапириб", чақимчилик қилмайдилар.

2. Чин мсминлар беҳуда ишлар бслаётган ёки жоҳиллар суҳбат қилаётган ердан стиб қолган пайтларида сзларининг ҳурматларини сақлаб, улардан узоқроқ стадилар. Уларнинг озорларига сабр қиладилар. Шароитга қараб, жоҳилларга мулойимлик билан насиҳат қиладилар, тоқатлари етганча мункар ишларни рад стадилар.

3. А аҳмоннинг бандалари Қуръон остлари сқилганда, унинг маънолари айтилганда сзларини камтар ва ҳокисор тутадилар. Куръони каримда келган, уларнинг нафсларига ёқмайдиган, камчиликларини ксрсатадиган остларни ҳам мутакаббирлик қилмасдан қабул қиладилар.
Nom: Йигирма учинчи суҳбат:Зурриётингиз кўзлар қувончи бўлсин, ўзингиз эса – тақводор
Yuborildi: Salmoni Forsiy 12 Aprel 2008, 03:14:34


وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَاماً *

"Улар: "œА­й А аббимиз, бизга жуфтларимиздан ва зурриётларимиздан ксзларимизни қувонтирадиган зотларни ато қилгин ва бизларни тақводорларга имом қилгин" дес илтижо қиладиган инсонлардир".(Фурқон сураси, 74-ост).
Nom: Йигирма учинчи суҳбат:Зурриётингиз кўзлар қувончи бўлсин, ўзингиз эса – тақводор
Yuborildi: Salmoni Forsiy 12 Aprel 2008, 03:15:25
А аҳмон схши ксрадиган бандалар фақат сзлари ҳақида смас, аҳлу аёллари, фарзанд-зурриётлари, ака-ука, қариндош-уруғлари, ёру дсстлари ҳақида ҳам ташвиш чекадилар. Уларнинг ҳидости ҳақида сйлайдилар, дуо қиладилар, шу йслда амалий ҳаракатда бсладилар. Бундай олийжаноб инсонлар сабабидан одамлар ҳидост топади. Улар сшаётган жамист покланади, ривожланади.

Муҳтарам муфассирларимизнинг бу остга бағишлаган шарҳлари билан танишамиз.

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ — А аҳмоннинг суюкли бандалари: "œА­й А аббимиз, бизга жуфтларимиздан ва зурриётларимиздан ксзларимизни қувонтирадиган зотларни ато қилгин..." дес илтижо қиладиган инсонлардир".

"œЯъни улар Аллоҳдан насллари ва зурриётларидан Аллоҳнинг ёлғиз Ўзига итоат ва ибодат қиладиган инсонларни чиқаришини тилайдилар... Ҳасан Басрийдан бу ост ҳақида ссрашди. У киши дедилар: "œАллоҳ мусулмон бандага унинг аёли, ака-укаси ва сқин дсстининг Аллоҳга тоат-ибодатда турганларини ксрсатишидир. Аллоҳга қасамки, Аллоҳга итоатда бслган фарзанд ёки набира ё ака-ука ё сса сқин дсстдан ташқари мусулмоннинг ксзини қувонтирадиган ҳеч нарса йсқ ". (Ибн Касир).
Nom: Йигирма учинчи суҳбат:Зурриётингиз кўзлар қувончи бўлсин, ўзингиз эса – тақводор
Yuborildi: Salmoni Forsiy 12 Aprel 2008, 03:16:22
"œИбн Журайж айтадилар: Сенга ибодат қиладиган, ибодатингни чиройли адо стадиган, бизга турли мусибатларни олиб келмайдиган зурриётларни насиб ст". (Табарий).

Саъдий раҳимаҳуллоҳ солиҳ бандаларнинг бу дуоларидан ҳосил бсладиган манфаатлар умуммусулмонларга ҳам тегишлидир, дейдилар. "œЧунки, — дейдилар аллома, — зикр қилиб стилган инсонларнинг тузалиши улар билан алоқада бслган ва улардан фойда оладиган жуда кспчиликнинг тузалишига сабаб бслади".

Остнинг биринчи қисмида аҳлу оила, сқин қариндошлар ва зурриётлар зикр қилинган бслса, иккинчи қисмида омма мусулмонлар ссга олинади. Уларнинг ичларидаги муттақийлар улуғланади. Инсонлар тақволи бслишга, балки тақводорларнинг олдинги сафида туришга ундалади.

وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَاماً — "œбизларни тақводорларга имом қилгин". "œЯъни сй А аббимиз, бизни сиддиқларнинг ва комил, солиҳ бандаларнинг олий даражаларига етказгин. Бу динда имомлик даражаси бслиб, у муттақийларга ссзда ҳам, ишда ҳам намуна бслиш мақомидир. Ундай кишиларнинг феълларига сргашилади ва ссзларидан кснгил таскин топади. Аҳли хайр ана сшаларнинг орқаларидан борадилар. Ундай кишилар ҳидостга бошлайдилар ва ҳидостда собит бсладилар". (Саъдий).
Nom: Йигирма учинчи суҳбат:Зурриётингиз кўзлар қувончи бўлсин, ўзингиз эса – тақводор
Yuborildi: Salmoni Forsiy 12 Aprel 2008, 03:17:25
Бу ссзлардан маълум бсладики, мусулмон инсон схшилар ичида схши бслишга интилиши лозим, ёмонлар ичида схши бслишга смас. Аллоҳ айтганидек тақводорлар имоми бслишни ссраш, сша мақомга интилиш, сшандай инсонларга тенглашиш, шу йслда мусобақалашиш Қуръон чақирадиган йслдир. وَفِى ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَـفِسُونَ - "œМусобақалашмоқчи бслганлар ана шу йслда мусобақалашсинлар". (Мутаффифийн сураси, 26-ост). Бироқ тақвоси сустлар томонига қараб қадам босиш, дини ва амали заиф одамлардан ибрат олиш, "œАна улар ҳам юрибди-ку, сшалардек юрса ҳам бслар скан-ку", деб сзини овутиш, сзини ҳам, бошқаларни ҳам схшироқ амал қилишдан совутиш бу остларга хилоф.
Nom: Йигирма учинчи суҳбат:Зурриётингиз кўзлар қувончи бўлсин, ўзингиз эса – тақводор
Yuborildi: Salmoni Forsiy 12 Aprel 2008, 03:18:50
Саъдий айтадилар: وأن يكونوا في أعلى، ما يمكن من درجات الخلق بعد الرسل - "œ(Бу дуо) уларнинг халойиқ ичида А асуллардан сснгги снг олий даражада бслишга интилишларини тақозо қилади".

Ҳасан Басрий айтадилар: "Сиз биродарингизни то у қила олмайдиган ишларга ҳам буюрмагунингизга қадар, зиммангиздаги унга нисбатан бслган насиҳат ҳаққини адо қилган бслмайсиз".

"œМаълумки бир нарсага етишни ссраб дуо қилиш сша нарсага олиб борадиган нарсани ссраб дуо қилиш деганидир. Диндаги имомлик даражасига ҳам фақат сабр ва қатъий ишонч билангина сришилади. Аллоҳ айтган: "œСабр қилганлари ва остларимизга қатъий ишонганлари учун уларнинг ичларидан Бизнинг амримиз билан ҳидостга бошлайдиган имомларни чиқардик". Демак, юқоридаги дуо солиҳ амаллар қилишни, Аллоҳга тоат қилишда ва Унинг маъсистидан тийилишда сабрли бслишни тақозо стади. Шунингдек, тақдирнинг аччиқ синовлари келганда ҳам бардош билан туришни талаб қилади. Яна бу дуо сз соҳибини "œсқийн" (қатъий ишонч) даражасига олиб чиқадиган чуқур илмга сга бслишни... халойиқ ичида А асуллардан сснгги снг олий даражада бслишга интилишни тақозо қилади". (Саъдий).

"œБизларни тақводорларга имом қилгин", дегандан мурод масжидга имом бслишни ссраш смас. Балки иймон, илм ва ахлоқда, солиҳ амалларнинг барча турида одамларга срнак бслиш, деганидир. Иброҳим Аахаий айтадилар: "Улар сзлари раҳбарлик талаб қилмайдилар, аммо динда намуна бсладилар". (Қуртубий).
Nom: Йигирма учинчи суҳбат:Зурриётингиз кўзлар қувончи бўлсин, ўзингиз эса – тақводор
Yuborildi: Salmoni Forsiy 12 Aprel 2008, 03:20:20
Аллоҳнинг каломидан ҳосил қилинадиган хулосалар:

1. Аҳл-оила, фарзанд зурриётлар, ёру дсстлар ҳақига схши дуода бслиш ва уларнинг солиҳ инсонларга айланишлари учун ҳаракат қилиш лозим.

2. Инсон сзини ва сқин атрофидагиларни ислоҳ қилиши билан омма мусулмонларга манфаат етказади. Шу йсл билан жамист ислоҳ бслади.

3. Инсон риёдан сақланган ҳолда тақво ва солиҳ амаллар билан Аллоҳ ва мсминлар ҳузурида юқори мартабаларга кстарилишга интилиши лозим.

4. Исломда юқори мартаба деганда амал, мансаб тушунилмайди. Динда юқори мартабага шуҳратпарастлик, мансабпарастлик ва мол-дунё билан сришиб бслмайди. Аксинча, бундай мақомга чин иймон, ихлос, илм, ҳилм, камтарлик, ҳокисорлик, ҳаммага баробар схшилик қилиш, ҳамма турдаги солиҳ амалларни бажаришга интилиш, Охират ҳаётини бу дунёдан устун қсс билиш билан мусссар бслинади.
Nom: Re: Qur'oniy suhbatlar.
Yuborildi: Robiya 12 Aprel 2008, 13:45:04
Assalomu alaykum! Alloh rozi bo'lsin, Salmoni Forsiy.
Nom: Йигирма тўртинчи суҳбат:Сабрингиз учун мукофот – жаннат
Yuborildi: Salmoni Forsiy 16 Aprel 2008, 15:27:47


أُوْلَـئِكَ يُجْزَوْنَ الْغُرْفَةَ بِمَا صَبَرُواْ وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلاَماً * خَالِدِينَ فِيهَا حَسُنَتْ مُسْتَقَرّاً وَمُقَاماً * قُلْ مَا يَعْبَأُ بِكُمْ رَبِّي لَوْلاَ دُعَآؤُكُمْ فَقَدْ كَذَّبْتُمْ فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَاماً *

"œАна сшалар сабр қилганлари туфайли жаннатнинг олий даражаси билан мукофотланадилар ва у ерда олқиш ва саломлар билан қарши олинадилар. Улар жаннатда абадий қоладилар. У ер қандай ҳам схши қароргоҳ ва манзилгоҳдир. (Кофирларга) айтинг: А аббим дуо-ибодатингиз бслмаса, сизларни нима ҳам қиларди?! Сизлар ҳақни инкор қилдинглар, снди сқинда бунинг оқибати келиши муқаррардир!"(Фурқон сураси, 75, 76, 77-остлар).
Nom: Йигирма тўртинчи суҳбат:Сабрингиз учун мукофот – жаннат
Yuborildi: Salmoni Forsiy 16 Aprel 2008, 15:28:45
Биз Фурқон сурасидан А аҳмоннинг суюкли бандалари таърифига бағишланган остлар билан танишиб келиб, ниҳост бугун уларга бериладиган мукофотлар зикрига етдик. Суранинг сснггидаги остларда у бандаларни кутаётган олий мукофот баён стилади. Биз қуйида ана шу остга муфассирлар ёзган шарҳлардан бирма-бир иқтибос келтирамиз:

Табарий: "œЗикри олий Зот айтадики, Менинг бандаларимдан сифатларини келтирганим, съни "œА аҳмоннинг (суюкли) бандалари ерда оғир-босиқлик билан юрадиган", деган ибтидодан бошлаб, то "œУлар: "œА­й А аббимиз, бизга жуфтларимиздан ва зурриётларимиздан ксзларимизни қувонтирадиган зотларни ато қилгин..." деган остгача бслган ерда сифатлари зикр қилинган Менинг бандаларим "œҒурфа" билан мукофотланадилар. "œҒурфа" жаннатнинг юксак манзилларидан биридир".

Саъдий: أُوْلَـئِكَ يُجْزَوْنَ الْغُرْفَةَ بِمَا صَبَرُواْ — "œАна сшалар сабр қилганлари туфайли жаннатнинг олий даражаси билан", съни кснгилларга хуш ёқадиган, ксзлар лаззат оладиган ҳамма нарсаларни сз ичига жамловчи юксак манзилгоҳлар, гсзал масканлар билан "œмукофотланадилар". Улар нимага сришган бслсалар, сабрлари сабабли сришдилар...
Nom: Йигирма тўртинчи суҳбат:Сабрингиз учун мукофот – жаннат
Yuborildi: Salmoni Forsiy 16 Aprel 2008, 15:29:36


وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلاَماً — "œу ерда" А аббилари ва улуғ малоикалар томонларидан ҳамда бир-бирларидан "œолқиш ва саломлар билан қарши олинадилар". Ҳар қандай камчилик ва кснгил хираликдан холи ва саломат бсладилар.

Хулоса шуки, Аллоҳ уларни оғир-босиқлик, Яратганга ва бандаларга тавозели бслиш, чиройли одоб, ҳалимлик, бағри кенглик, жоҳилларга кечиримли бслиш, улардан узоқ юриш, уларнинг ёмонликларига схшилик билан жавоб қайтариш, тунлари ихлос билан ибодат қилиш, дсзах азобидан қсрқиш, ундан халос қилишни ссраб, А аббиларига тазарру билан ёлвориш, вожиб ва мустаҳаб садақаларни адо стиш, бу ишда сртамиёна йсл тутиш билан таърифлади...

Яна уларни гуноҳи кабиралардан сақланиш, Аллоҳга ибодатда ихлосли бслиш, қон ва обрс тскишдан пок юриш, булардан биронтаси содир бслиб қолса, тавба қилиш, хоҳ ҳаракат, хоҳ ссз билан содир бсладиган мункар ишлар устида ҳозир бслмаслик, сзлари ҳам ундай ишларни қилмаслик билан сифатлади...

Яна уларнинг Аллоҳ остларини хушнудлик билан қабул қилишлари, маъноларини англаб, уларга риос стишлари ва аҳкомларини амалда қсллашга ҳаракатда бслишларини айтиб мақтади...
Nom: Йигирма тўртинчи суҳбат:Сабрингиз учун мукофот – жаннат
Yuborildi: Salmoni Forsiy 16 Aprel 2008, 15:30:26
А аҳмоннинг бандалари Аллоҳга снг комил суратда дуо қиладилар. Уларнинг дуоларидан, жуфтлари ва зурриётларининг солиҳ бслишидан сзлари ҳам, уларга алоқадор кишилар ҳам ва барча мусулмонлар ҳам фойда оладилар. Бу нарса шуни тақозо қиладики, улар бу айтилган кишиларга таълим беришга, ваъз-насиҳат қилишга саъй-ҳаракатда бсладилар. Чунки ким бир нарсани хоҳласа ва уни дуо қилиб ссраса, унинг сзи сша ишга сабаб бслиши лозим...

Офарин! Қандай олижаноб сифатлар-а!!! Қандай юксак ҳимматлар! Қандайин буюк мақсадлар! Қандай асл инсонлар! Қандай покиза қалблар! Қандай ҳам сараланган зотлар! Қандайин тақводорлар!

Аллоҳнинг уларга ато қилган ва шу туфайли уларни буюкликка сриштирган фазли, неъмати, раҳмати қандай ҳам схши! Уларни бундай мартабаларга кстарган лутфу марҳамати не қадар қимматли!
Nom: Йигирма тўртинчи суҳбат:Сабрингиз учун мукофот – жаннат
Yuborildi: Salmoni Forsiy 16 Aprel 2008, 15:31:07
Аллоҳ ана сшаларнинг сифатларини бандаларига баён қилиб бериши, ҳолатларининг таърифини келтириши, ҳимматларини ксрсатиб қсйиши, ажрларини тушунтириб стиши миннат қилса арзийдиган иш! Зеро, мана шунда бандаларда бу сифатлар билан безанишга иштиёқ пайдо бслади. Бу йслда бор куч-ғайратларини сарф қиладилар. Ана уларга неъматлар ато қилган, ҳурматларини оширган Зотдан буларни ҳам худди сшаларни ҳидост қилгани каби ҳидост қилишини, улар каби буларни ҳам Ўзининг хос тарбиссига олишини ссрайдилар. Чунки У Зотнинг фазлу марҳамати ҳамма замон ва маконлар учун, ҳар қандай лаҳза ва онлар учун муносибдир...

Аллоҳ таоло хабар бердики, У бу айтилган инсонлардан бошқаларига сътибор бермайди. Агар сизларнинг Унга ибодат қилишингиз, ҳожатларни ссрашингиз бслмаса, сизларни назарга олмайди ва схши ксрмайди".

قُلْ مَا يَعْبَأُ بِكُمْ رَبِّي لَوْلاَ دُعَآؤُكُمْ — "œ(Кофирларга) айтинг: А аббим дуо-ибодатингиз бслмаса, сизларни нима ҳам қиларди?!"
Nom: Йигирма тўртинчи суҳбат:Сабрингиз учун мукофот – жаннат
Yuborildi: Salmoni Forsiy 16 Aprel 2008, 15:31:58
Ибн Касир: "œЯъни агар сизлар Унга ибодат қилмасанглар, сизларни сътиборсиз ташлаб қссди ва назарга олмайди. Чунки у халойиқларни Ўзига ибодат қилишлари ва кечаю кундуз Уни улуғлашлари учун сратган. Мужоҳид ва Амр ибн Шуайб айтади: А аббим сизларни нима ҳам қилсин?"

Табарий: "œА­й Муҳаммад, сиз слчи бслиб келган бу қавмга айтингки, А аббим сизларни нимангизни ҳисобга олсин ва сизларни нима ҳам қилсин?!... Ибн Аббос айтади: Агар дуоларингиз бслмаса, дегани иймонларингиз бслмаса деганидир. Аллоҳ кофирларга хабар бердики, уларни мсминлар қилиб сратмагани сабаб уларнинг Аллоҳга кераги йсқ..."

فَقَدْ كَذَّبْتُمْ فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَاما — "œСизлар ҳақни инкор қилдинглар, снди сқинда бунинг оқибати келиши муқаррардир!"

Табарий: "œЗикри олий Зот А асулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи ва салламнинг қавмлари Қурайш мушрикларига айтади: А­й қавм, сизлар сзингизга юборилган А асулингизни инкор қилдингиз ва А аббингизнинг амал қилишга буюрган амрига тескари иш тутдингиз. Агар амал қилганингизда сди, У сизларга аҳамист қаратар сди. Бас, снди А аббингизнинг А асулини инкор стишингиз ва Яратувчингиз амрига тескари иш тутганингиз сқинда сизларга қаттиқ ёпишиб оладиган азоб бслади... Аллоҳ уларга бу нарсани ксрсатди, "œваъда"сини амалга оширди ва Бадр кунида авлиёларининг қсли билан уларни ҳалок қилди".
Nom: Йигирма тўртинчи суҳбат:Сабрингиз учун мукофот – жаннат
Yuborildi: Salmoni Forsiy 16 Aprel 2008, 15:32:30
Аллоҳнинг каломидан ҳосил қилинадиган хулосалар:

1. Ўзини ва аҳл-оиласини, зурриётлари ва ёру дсстларини Аллоҳнинг севимли бандаларига айланишлари учун жон чекиб ҳаракат қилиш, бу йслда сабр-бардошли бслиш жаннатнинг снг олий даражаларига сриштиради.

2. Мсминларни жаннатга киришдаги дастлабки лаҳзаларида малоикалар салом ва олқишлар, табрик ва тасаннолар билан кутиб оладилар. Аллоҳнинг саломини етказадилар. Мсминлар ҳам бир-бирлари билан саломлашадилар ва қутлашадилар.

3. А аҳмоннинг олийжаноб бандалари бу дунёда кечирадиган ибратли ҳаёт, Охиратда ксрадиган иззату икромлар ҳақида суҳбатлашиш фарзандлар тарбисси учун муҳим аҳамистга сга.

4. Инсон агар Аллоҳга иймон келтириб, ибодатга киришмас скан, Аллоҳу А асулнинг ксрсатмаларига риос стмас скан, Аллоҳ ҳузурида унинг заррача қадри бслмайди. Ундай кимсалар бу дунёда ҳам, Қиёматда ҳам азобга қоладилар.
Nom: Йигирма бешинчи суҳбат: Айрим инсон бойлик туфайли туғёнга кетади
Yuborildi: Salmoni Forsiy 21 Aprel 2008, 17:18:21

إِنَّ قَارُونَ كَانَ مِن قَوْمِ مُوسَى فَبَغَى عَلَيْهِمْ وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَآ إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُوْلِي الْقُوَّةِ إِذْ قَالَ لَهُ قَوْمُهُ لاَ تَفْرَحْ إِنَّ اللَّهَ لاَ يُحِبُّ الْفَرِحِينَ * وَابْتَغِ فِيمَآ آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الآخِرَةَ وَلاَ تَنسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِن كَمَآ أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلاَ تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لاَ يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ *

"Қорун Мусонинг қавмидан сди, уларга зулм қилди. Биз унга дунё хазиналаридан шунчалик ксп берган сдикки, унинг калитлари бир гуруҳ кучли кишиларга ҳам оғир келар сди. А­сланг, қавми унга бундай деган сдилар: "œСен ксп хурсанд бслма, чунки Аллоҳ ҳаддан зиёда хурсанд бслиб кетганларни ёқтирмайди. Аллоҳ сенга берган нарсалар ёрдамида Охират уйини ксзла ва бу дунёдан ҳам насибангни унутма. Аллоҳ сенга схшилик қилгани каби сен ҳам схшилик қил ва ерда фасод тарқатма. Шубҳасиз, Аллоҳ бузғунчиларни схши ксрмайди". (Қасас сураси, 76, 77-остлар).

Бу ва буларнинг сснггидан келадиган остларда аввал мусулмон бслиб, кейин молу дунёга ҳирс қсйиши, мутакаббирлик қилиши сабабли ҳақ йслдан чиқиб кетган, охир-оқибат балога йслиқиб ҳалок бслган одам — Қорун ҳақида ҳикос қилинади ҳамда иймон ва ақл сгаларини бу ҳодисадан ибратлар олишга чақирилади.
Nom: Йигирма бешинчи суҳбат: Айрим инсон бойлик туфайли туғёнга кетади
Yuborildi: Salmoni Forsiy 21 Aprel 2008, 17:19:27
Саъдий: "œҚорун Мусонинг қавмидан сди", съни сз замонасида бутун олам аҳлининг афзали қилиб қсйилган, Аллоҳ зиёда марҳаматларини ато қилиб берган Бану Исроилдан сди. Лекин Қорун сз қавмининг йслидан озиб кетди, шундан "œуларга зулм қилди" ва сзига берилган улкан фитнали ишлар туфайли туғёнга кетди".

Ибн Касир: "œҚатода ибн Даома айтади: ...Қорун Мусонинг амакисининг сғли сди. Тавротни чиройли сқигани учун уни Мунаввар деб айтишар сди. Аммо Аллоҳнинг душмани худди Сомирий каби мунофиқ бслиб кетди. Моли ксплиги оқибатида унинг зулми сзини ҳалок қилди".

Қуртубий: "œАллоҳ баён қиладики, Қорунга дунё берилган сди, у мағрурланиб, сзидан кетди. Худди Фиръавннинг дунёси уни сақлаб қола олмагани каби Қоруннинг дунёси ҳам уни сақлаб қола олмади. А­й мушриклар, сизлар сон ва мол жиҳатидан Қорун ва Фиръавндан ортиқ смассизлар. Фиръавнга унинг аскарлари ва мол-дунёси фойда бермади. Қорунга ҳам унинг Мусога қариндошлиги ва хазиналаридан наф бслмади".
Nom: Йигирма бешинчи суҳбат: Айрим инсон бойлик туфайли туғёнга кетади
Yuborildi: Salmoni Forsiy 21 Aprel 2008, 17:21:02
Саъдий: "œБиз унга дунё хазиналаридан шунчалик ксп берган сдикки, унинг калитлари бир гуруҳ кучли кишиларга ҳам оғир келар сди". ... Яъни унинг мол-дунёси хазиналари калитларини кстариш бақувват хизматкорлардан иборат гуруҳни ҳам қийнаб қсср сди. Калитларининг сзи шунақа бслса, хазиналари ҳақида нима деб сйлайсиз?!

"œА­сланг, қавми унга" насиҳат қилиб ва туғёнга кетишдан огоҳлантириб, "œбундай деган сдилар: "œСен ксп хурсанд бслма, чунки Аллоҳ ҳаддан зиёда хурсанд бслиб кетганларни ёқтирмайди". Яъни бу улкан бойлик билан хурсанд бслиб, фахрланиб кетма, бу нарсалар сени Охиратдан чалғитиб қсймасин. Чунки Аллоҳ дунё билан хурсанд бсладиганларни, унга муҳаббат билан шснғиб кетадиганларни схши ксрмайди".

Қуртубий: " لاَ تَفْرَحْ — хурсанд бслма, дегани нонксрлик ва мутакаббирлик қилма деганидир... Зажож айтади: "œБунинг маъноси мол билан хурсанд бслма, чунки молига хурсанд бслган одам унинг ҳаққини адо стмайди". Мубашшир бин Абдуллоҳ деди: "œХурсанд бслма — фасод қсзғамайсан".
Nom: Йигирма бешинчи суҳбат: Айрим инсон бойлик туфайли туғёнга кетади
Yuborildi: Salmoni Forsiy 21 Aprel 2008, 17:25:24
Саъдий: "œАллоҳ сенга берган нарсалар ёрдамида Охират уйини ксзла". Яъни сенга бошқаларда бслмаган миқдорда мол берилган скан, демак, сенда Охират ободлигини қслга киритиш воситаси бор. Бас, бу восита билан Аллоҳ ҳузуридаги нарсаларни изла, садақалар қил, фақат кснгил хоҳлайдиган нарсалар ва лаззатларни қслга киритиш билан сралашиб қолма. "œБу дунёдан ҳам насибангни унутма". Биз сени ҳамма молингни садақа қилиб, ҳеч нарсасиз қолишга чақирмаймиз. Балки Охиратинг учун ҳам сҳсон қил, динингга нуқсон етказмайдиган, Охиратингга зарар бслмайдиган тарзда дунёингдан ҳам баҳраманд бсл".

Қуртубий: "œБаъзилар айтишган: Унутма, сен ҳамма молингни қолдириб кетасан, магарам мана бу насибангни бирга олиб кетасан, у ҳам бслса кафандир. Шоир ҳам шуни таъкидлайди:

Инсон бу дунёдан териб-йиққани,
Ичра бир насиба — кафанин олур.
Қабр бслур охир зсрға сиққани,
Бошқаси — алвидо! Кузатиб қолур".

Саъдий: "œАллоҳ сенга" бу молу дунё билан "œсхшилик қилгани каби сен ҳам" Аллоҳнинг бандаларига "œсхшилик қил ва ерда" кибр-ҳавога берилиш, Аллоҳга гуноҳкор бслиш, неъматга берилиб кетиб, неъмат берганни ссдан чиқариш билан "œфасод тарқатма. Шубҳасиз, Аллоҳ бузғунчиларни схши ксрмайди", аксинча ундай кимсаларни қилмишлари учун ниҳостда қаттиқ жазолайди".
Nom: Йигирма бешинчи суҳбат: Айрим инсон бойлик туфайли туғёнга кетади
Yuborildi: Salmoni Forsiy 21 Aprel 2008, 17:25:56
Аллоҳнинг каломидан ҳосил қилинадиган хулосалар:

1. Бойлик Аллоҳнинг неъмати бслиши билан бирга, фитна-синов ҳамдир. Иймони заиф кимсалар молу дунё сабабидан Исломдан чиқиб кетиб қолиши мумкин.

2. Мол-давлат кишининг схши ёки ёмон сканига далолат қилмайди. Аллоҳ схшига ҳам, ёмонга ҳам ксп мол-мулк бериши ёки хеч нима бермаслиги мумкин. Бу Аллоҳнинг Ўзи биладиган чуқур ҳикмат тақозоси билан содир бслади.

3. Инсонлар бир-бирларига насиҳат қилиб туришлари, хато ёки гуноҳ қилаётган одамни чиройли насиҳатлар билан тсғри йслга даъват қилишлари лозим.

4. Аллоҳ схши инсонни дунё томонидан кенгу мсл қилиб қсйган бслса, ундай одам молидан сзининг ҳалол сҳтиёжларини қондиришда Аллоҳ ва А асул ксрсатган чегарада истифода стади. Бу неъматларнинг шукронаси учун дунёсидан доимо Аллоҳ розилиги йслида сарфлаб боради, Охират уйи — жаннатни қслга киритишга ҳаракат қилади.
Nom: Йигирма олтинчи суҳбат: “Ўзим топган молим – нима қилишни ўзим биламан!”
Yuborildi: Salmoni Forsiy 28 Aprel 2008, 17:27:11


قَالَ إِنَّمَآ أُوتِيتُهُ عَلَى عِلْمٍ عِندِيۤ أَوَلَمْ يَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ أَهْلَكَ مِن قَبْلِهِ مِنَ الْقُرُونِ مَنْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُ قُوَّةً وَأَكْثَرُ جَمْعاً وَلاَ يُسْأَلُ عَن ذُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ *

"Қорун: "œМенга бу мол-дунё фақат сзимнинг илмим туфайли берилган!" деди. Ахир у билмасмиди, Аллоҳ ундан аввал стган асрларда ундан ксра кучлироқ ва моли кспроқларни ҳалок қилган. Жиностчилардан уларнинг гуноҳлари ҳақида ссраб стирилмайди. (Қасас сураси, 78-ост).
Nom: Йигирма олтинчи суҳбат: “Ўзим топган молим – нима қилишни ўзим биламан!”
Yuborildi: Salmoni Forsiy 28 Aprel 2008, 17:27:54
Дастлаб Мусо алайҳиссаломга иймон келтирган, аммо улкан бойлик берилгандан сснг хақ йслдан озиб, туғёнга кетган Қорунга унинг қавми насиҳат қилдилар. Бироқ Қорун бу насиҳатларни буткул рад стди.

Ибн Касир: "œҚоруннинг қавми унга насиҳат қилган, схшилик йслига даъват қилган пайтларида Қоруннинг уларга қайтарган жавоби ҳақида Аллоҳ таоло хабар беради:

قَالَ إِنَّمَآ أُوتِيتُهُ عَلَى عِلْمٍ عِندِيۤ — "œҚорун: "œМенга бу мол-дунё фақат сзимнинг илмим туфайли берилган!" — деди". Яъни мен сизлар айтаётган гапларга муҳтож смасман. Чунки Аллоҳ таоло менга бу молни менинг шунга лойиқ сканимни билгани ва мени схши ксргани учун берган..."

Табарий: "œҚорун: Аллоҳ мени бу мол билан сизлардан устун қилди, чунки у биладики, мен сизлардан афзалман, деди".

Демак, баъзи одам Аллоҳга иймон келтирдим деб туриб ҳам кофир бслиб қолади. Бунда унинг нафсининг кучлилиги, бойликка счлиги иймондан ажратади.

Саъдий: "œҚорун уларнинг насиҳатларини рад стиб ва А аббининг неъматига кофир бслган ҳолда айтди: قَالَ إِنَّمَآ أُوتِيتُهُ عَلَى عِلْمٍ عِندِيۤ Яъни бу молларни сзим касб-кор қилиб ишлаб топдим, пул топиш йслларини билганим ва ақллилигим туфайли қслга киритдим, деди. Аки Аллоҳ мени схши билгани учун, менинг шу бойликларга лойиқлигимни ксргани учун берган, сизлар нега Аллоҳ Ўзи хоҳлаб берган нарса учун мени тергаспсизлар, деди".
Nom: Йигирма олтинчи суҳбат: “Ўзим топган молим – нима қилишни ўзим биламан!”
Yuborildi: Salmoni Forsiy 28 Aprel 2008, 17:28:54
Баъзи муфассирлар Қорун сзининг диний илмда пешқадам бслгани туфайли бундай улкан бойликка сришганини айтиб мақтанганини ёзишади. Қорун ҳам бой, ҳам "œолимлиги" учун сзини Мусо ва Ҳорундан кам санамас сди ҳамда у икковларига ҳасад қиларди. Инсонда чин иймон ва ихлос бслмаса, унинг диний илмлари ксп бслишининг ҳам нафи бслмайди. Аксинча, бу илм унинг зарарига ҳужжат бслади ва унинг азоби ҳам бошқаларникидан қаттиқроқ бслади. "œҚорун Бану Исроил ичида Мусо ва Ҳорундан сснг Тавротни снг схши биладиган одам сди". (Жалолиддин Маҳаллий).

Бойликка муккасидан кетган одам сзини ким деб сйламасин, барибир ҳеч қачон моддий аҳволи унинг маънавий даражасини белгилаш учун меъёр бсла олмайди. Аксинча, дунёси кспайган сайин одам боласининг қаршисида хатарлар кучайиб бораверади.
Nom: Йигирма олтинчи суҳбат: “Ўзим топган молим – нима қилишни ўзим биламан!”
Yuborildi: Salmoni Forsiy 28 Aprel 2008, 17:29:38
Саъдий: "Аллоҳ кимгадир мол-дунё тортиқ қилиши сша одамнинг схши инсон сканига далил бслмаслигини баён қилиб айтади: أَوَلَمْ يَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ أَهْلَكَ مِن قَبْلِهِ مِنَ الْقُرُونِ مَنْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُ قُوَّةً وَأَكْثَرُ جَمْعاً "œАхир у билмасмиди, Аллоҳ ундан аввал стган асрларда ундан ксра кучлироқ ва моли кспроқларни ҳалок қилган". Бас, Биз Ўз одатимиз ва қонунимизга ксра бошқа асрларда ҳам унга схшаган ва ундан улканроқ бслган кимсани — агар у ҳалок стишни тақозо қиладиган ишни қилса — ҳалок қилишимизга нима ҳам монелик қиларди?!

وَلاَ يُسْأَلُ عَن ذُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ — «Жиностчилардан уларнинг гуноҳлари ҳақида ссраб стирилмайди». Балки Аллоҳ Ўзи улар ҳақида билган илми бсйича жазо юбориб, азоблайверади. Улар гарчи сзларига сзлари схши баҳо берсалар ҳам, сзларини нажотга лойиқ деб ҳисобласалар ҳам, уларнинг ссзлари қабул стилмайди ва бу ҳаракатлари улардан азобни заррача тссиб қололмайди. Чунки уларнинг гуноҳлари ҳеч кимга сир смас, шунинг учун уларнинг сз қилмишларини инкор стишларига срин йсқ".
Nom: Йигирма олтинчи суҳбат: “Ўзим топган молим – нима қилишни ўзим биламан!”
Yuborildi: Salmoni Forsiy 28 Aprel 2008, 17:30:16
Муфассирларнинг сна ёзишларича, бу дунёда жиност ва гуноҳ қилганларнинг башаралари Қиёмат куни хунук суратда бслади. Юзлари қорайиб, ксзлари кскариб кетади. Азоб фаришталари ҳам уларни осонгина танийдилар ва нима гуноҳ қилганларини ссраб стирмайдилар. Ксрган заҳотлари уларни ҳибс ва занжирбанд қилиб, жаҳаннам томонга судрайдилар.

Саъдий: "œҚорун қайсарлиги ва зулмида, қавмининг насиҳатини рад стишда давом ставерди. Унинг нонксрлиги ва кибри ошгандан ошиб кетди. У сзига сзи маҳлиё бслганича, молу дунёсига маст сди".

Аллоҳ адаштирган инсонларнинг зарари фақат уларнинг сзлари билан чекланмайди. Аксинча, уларнинг ҳаётини, юриш-туришини ксрган айрим иймони заиф кимсалар таъсирланадилар. Баъзилар срта ҳол ҳаёт кечиришга қаноат қилмайдилар. Фақирлик ва етишмовчиликка ҳар ким ҳам чиройли сабр қила олмайди. Аатижада иродаси ва дини суст кимсалар ҳам тсғри йслдан озишлари мумкин. Қорун замонасида ҳам шундай бслди...
Nom: Йигирма олтинчи суҳбат: “Ўзим топган молим – нима қилишни ўзим биламан!”
Yuborildi: Salmoni Forsiy 28 Aprel 2008, 17:30:51
Аллоҳнинг каломидан ҳосил қилинадиган хулосалар:

1. Бойлиги ёки куч-қудрати туфайли ҳақ йслдан чиқиб кетган инсон сзини дунёда снг ақлли, снг илмли ва снг кучли деб сйлай бошлайди. Бу унинг ҳавоси ва шайтонига қул бслганидандир.

2. Агар Аллоҳ Ўзининг азалий ҳикматига ксра кимнидир ҳидост қилишни хоҳламаса, у кимсанинг диний илмларни сгаллаган бслиши ҳам фойда бермайди.
Nom: Йигирма еттинчи суҳбат:Иймони заифлар кофирлар ҳаётига маҳлиё бўлади
Yuborildi: Salmoni Forsiy 06 May 2008, 13:06:07

فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ قَالَ الَّذِينَ يُرِيدُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا يلَيْتَ لَنَا مِثْلَ مَآ أُوتِيَ قَارُونُ إِنَّهُ لَذُو حَظٍّ عَظِيمٍ * وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْعِلْمَ وَيْلَكُمْ ثَوَابُ اللَّهِ خَيْرٌ لِّمَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحاً وَلاَ يُلَقَّاهَآ إِلاَّ الصَّابِرُونَ*

"(Қорун) қавмининг олдига зийнатларига бурканган ҳолда чиқиб келди. Дунё ҳаётини истайдиганлар дедилар: "œҚани снди бизга ҳам Қорунга берилгани каби нарсалар берилсайди! У ниҳостда бахтли одам-да!" Илм ато қилинган инсонлар (уларга) айтдилар: "œА­ҳ, ҳолингизга вой бслсин! Иймон келтирган ва солиҳ амалар қилган кишилар учун Аллоҳ берадиган савоб схшироқдир. Унга сса фақат сабр қилувчиларгина етиша оладилар". (Қасас сураси, 79, 80-остлар).
Nom: Йигирма еттинчи суҳбат:Иймони заифлар кофирлар ҳаётига маҳлиё бўлади
Yuborildi: Salmoni Forsiy 06 May 2008, 13:06:40
Қорун насиҳат қилганларнинг ссзларини рад қилди ва сзига берилган беҳисоб молу мулкдан мағрурланиб, туғёнида давом ставерди.

Саъдий: "Кунлардан бир кун Қорун "œқавми олдига зийнатларига бурканган ҳолда", дунёда бслиши мумкин бслган снг юқори даражадаги ҳолатда "œчиқиб келди". Унинг ихтиёрида ҳаддан зиёда молу дунё тспланган бслиб, шулардан снг қиммматбаҳо кийимлар билан ссаниб олганди. Бундай зийнатлар одатда одамлар учун ҳайратланарли бслади. У бу дунёнинг ҳамма зийнатлари ва гсзалликларини, фахр ва нафисликларини сзида жамлаган сди. У ана сша ҳолатда ксзларни қамаштирар, қалбларни сзига ром стар, нафсларни мойил қилиб олар сди".

"œҚорун сзига сргашган жуда ксп одамлари билан от ва хачирларга миниб, олтин ва ипакдан тайёрланган кийимлар кийиб чиқиб келди". (Жалолайн)

Муфассирлар унинг бир неча сн минг хизматчи ва чсрилари бслгани, ана сшаларнинг ҳаммасига снг чиройли кийимларни кийдириб, ссантириб, халқнинг олдига ксз-ксз қилиб олиб чиққанини ёзишади. Бойликка ҳирс қсйган, Охиратдан умиди йсқ киши учун ҳаммани дунё билан қойил қолдириш, одамларни ҳавас билан сзига қаратиш снг лаззатбахш амалдир.
Nom: Йигирма еттинчи суҳбат:Иймони заифлар кофирлар ҳаётига маҳлиё бўлади
Yuborildi: Salmoni Forsiy 06 May 2008, 13:07:18
Саъдий: "œШундай бир вазистда унга қараб турганлар икки қисмга бслиниб қолдилар. Ҳар қайси гуруҳ сзининг ҳиммати ва қизиқишидан келиб чиқиб, гапира бошлади.

"œДунё ҳаётини истайдиганлар", съни мақсадлари дунёга боғланиб қолган, снг катта интилишлари ва ташвишлари дунёдан бошқа нарса бслмаган одамлар "œдедилар: "œҚани снди бизга ҳам" бу дунёдан, унинг матоҳларидан ва гсзалликларидан "œҚорунга берилгани каби нарсалар берилсайди! У ниҳостда бахтли одам-да!"

Бу одамлар Қорунни бахтли одам деб билдилар. Агар иш булар орзу қиладиган нарсаларнинг сзи билан тугайдиган бслса ва бу дунёдан сснг бошқа ҳаёт бслмаса, унда дарҳақиқат, Қорунга бу оламдаги снг олий неъматлар бериб қсйилган сди. У мана шу нарса билан сзи истаган барча нарсаларини қслга киритган, шундай қилиб уларнинг назарларида улкан бахт унга насиб бслган. Аммо бундай фикрлаётган "œҳиммат" сгалари сзларининг ҳаётдаги снг олий мақсадлари ва снг охирги талабларини жуда ҳам паст ва снг арзимас нарсага тенглаштириб қсйган бсладилар. Бундай аснчли тушунчалар олий нистлар, бебаҳо манзиллар сари бирор қадам ҳам боса олмайдиган одамларда бслади".
Nom: Йигирма еттинчи суҳбат:Иймони заифлар кофирлар ҳаётига маҳлиё бўлади
Yuborildi: Salmoni Forsiy 06 May 2008, 13:07:55
Дарҳақиқат, молпараст одамлар бой-бадавлат инсонни ксрганларида унинг ким сканига қизиқмайдилар. У бундай молу дунёга сғирлик билан сришдими ёки қимор биланми ёки рибо биланми, фарқи йсқ. Олтин тақинчоқлар ва нафис кийимлар остидаги, снг қимматбаҳо уловлар устидаги одамнинг асл башараси, унинг маънавий қиёфаси ҳақида асло сйламайдилар. Аксинча, нима қилиб бслса ҳам унга сқин бслиб олиш учун хушомад қиладилар, турли йсллар билан унга интиладилар. Улар учун сшандай одамнинг ақл-заковати, фаҳм-фаросати, ахлоқ-одоби ёки дину диёнати аҳамистсиз бслиб қолади. У бойми, демак, у жуда зср, ақлли ва схши одам! Бундай енгил-елпи тафаккур ҳаётга ниҳостда юзаки қарайдиган, айш-ишратда умр стказишни истайдиган одамларда бслади ва улар сз-сзини билиб туриб алдайди. Аафсига қул бслган одам ёлғон, ботил ва ҳаром нарсаларга билиб туриб ҳам қизиқаверади. Чунки унинг нафси айнан мана шу ҳаром иш билан ором олади. Бироқ, алҳамдулиллоҳким, олам фақат шундай кимсалардан иборат смас.

Саъдий: "œИлм ато қилинган", нарсаларнинг ҳақиқатини англаган, анавилар дунёнинг фақат зоҳирига боқиб турган бир пайтда унинг ботинини ҳам ксраётган "œинсонлар" анавиларнинг сзлари учун орзу қилган нарсаларидан ларзага тушдилар, уларнинг ҳолатларига ачиниб, улар айтаётган ссзларни қораладилар ва (уларга) айтдилар: "œА­ҳ, ҳолингизга вой бслсин!..."
Nom: Йигирма еттинчи суҳбат:Иймони заифлар кофирлар ҳаётига маҳлиё бўлади
Yuborildi: Salmoni Forsiy 06 May 2008, 13:08:37
Сизлар ҳавас қилишга арзимайдиган қадри паст нарсага ва снг пасткаш одамга ҳавас қилдингиз. Бунинг оқибати ҳали нима бслишини сйламаспсизлар! Аслида бошқа нарсани орзу қилсангиз схши сди. Дунёда сизлар ҳавас қилаётган ва маҳлиё бслаётгандан ксра авлороқ ва аълороқ нарсалар йсқ смасди.

Саъдий: "œИймон келтирган ва солиҳ амаллар қилган кишилар учун Аллоҳ" бу дунёда "œберадиган савоб", съни ибодат, Аллоҳни схши ксриш, Унга бсйсуниш ва Унга интилиш лаззати, сна Охиратда берадиган жаннати ва ундаги нафсларга хуш ёқадиган, ксзлар лаззат оладиган савоблари сизлар ҳозир орзу қилаётган ва интилаётган нарсалардан ксра "œсхшироқдир". Ишнинг асл моҳисти мана шундай. Аммо бу нарсаларни биладиганларнинг ҳаммаси ҳам бунга интилмайди ва бунга мусссар стилавермайди. "œУнга фақат сабр қилувчиларгина етиша оладилар". Улар сз нафсларини Аллоҳнинг тоатига боғлаб қсйган, нафсни Унга маъсист қилишдан жиловлаб, У битган аччиқ тақдирга бсйсундириб олган, дунё ва унинг жозибали орзу-ҳаваслари, кснгилга ёқадиган нарсалари қаршисида сабр қилган, А аббиларидан чалғиб кетмаган, дунёнинг фитналари уларни чин мақсадлардан тссиб қсймаган одамлардир. Бундай инсонлар Аллоҳнинг савобини бу фоний дунёдан устун қссдиган инсонлар бсладилар".
Nom: Йигирма еттинчи суҳбат:Иймони заифлар кофирлар ҳаётига маҳлиё бўлади
Yuborildi: Salmoni Forsiy 06 May 2008, 13:09:04
Аллоҳнинг каломидан ҳосил қилинадиган хулосалар:

1. Бойлиги туфайли ҳақ йслдан озган инсон мақтанчоқ ва риёкор бслади. Ўзининг мол-мулкини ҳаммага ксз-ксз қилишни схши ксради.

2. Бировнинг дини ва ахлоқига аҳамист бермасдан унинг фақат бойлигига ҳавас қилиш иймони заиф одамларнинг ёки иймон келтирмаган одамларнинг иши.
Nom: Йигирма саккизинчи суҳбат: Бойлик иймон ва куфрга қараб тақсимланмайди
Yuborildi: Salmoni Forsiy 12 May 2008, 05:02:35

فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الأَرْضَ فَمَا كَانَ لَهُ مِن فِئَةٍ يَنصُرُونَهُ مِن دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنتَصِرِينَ * وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنَّوْاْ مَكَانَهُ بِالأَمْسِ يَقُولُونَ وَيْكَأَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَوْلاۤ أَن مَّنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا لَخَسَفَ بِنَا وَيْكَأَنَّهُ لاَ يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ *

"Бас, Биз унинг сзини ва уй-жойини ерга юттириб юбордик. Унга Аллоҳдан бошқа ёрдам берадиган бирор гуруҳ топилгани ҳам йсқ ва у сзини сзи қутқара олгани ҳам йсқ. Кеча унинг срнида бслишни орзу қилганлар снди бундай деб гапира бошладилар: "œВой аттанг! Аллоҳ хоҳлаган бандасига ризқни кенг қилиб, хоҳлаганига торайтириб қссркан-а! Агар Аллоҳ бизга мараҳамат қилмаганда бизни ҳам юттириб юборган бсларкан-а! Во ажабо, кофирлар нажот топмас сканлар-а?!" (Қасас сураси, 81, 82-остлар).
Nom: Йигирма саккизинчи суҳбат: Бойлик иймон ва куфрга қараб тақсимланмайди
Yuborildi: Salmoni Forsiy 12 May 2008, 05:03:32
Молпарастлик, шуҳратпарастлик, манманлик инсонни не ксйларга солмайди. Қоруннинг кеккайиши шу даражага етган сдики, у ҳатто Мусо алайҳиссалом билан баслашмоқчи бслди.

Ибн Касир: "œҚорун сзининг дадабаю асъасаси билан Мусо алайҳиссаломнинг даъватлари бслаётган ердан стди. Мусо алайҳиссалом одамларга Аллоҳ сратган кунларни сслатиб, огоҳлантираётган сдилар. Одамлар Қорунни ксрганларидан кейин юзларини сша томонга бурдилар ва унинг маҳобатини томоша қила бошладилар. Шунда Мусо алайҳиссалом Қорунни чақирдилар ва нима учун бунақа иш қилганини ссрадилар. Қорун деди: "œА­й Мусо, агар сен мендан пайғамбарлик билан устун қилиб қсйилган бслсанг, мен сендан дунё билан устун қилиб қсйилганман. Агар хоҳласанг, сртага чиқиб дуо қилишамиз. Сен менга қарши, мен сенга қарши дуо қиламиз.

Мусо ва Қорун сз қавмлари билан майдонга чиқишди. Мусо алайҳиссалом дедилар: "œСен аввал дуо қиласанми ёки мен?" Қорун деди: "œЙсқ, аввал мен дуо қиламан!" Қорун дуо қилди, унга ҳеч қандай ижобат бслмади. Кейин Мусо айтдилар: "œМен дуо қилайми?" Қорун "œҳа" деди. Мусо: "œА­й Аллоҳим, ерга буйруқ бергин, у бугун менга итоат қилсин", дедилар. Аллоҳ Мусо алайҳиссаломнинг дуоларини ижобат қилди..."
Nom: Йигирма саккизинчи суҳбат: Бойлик иймон ва куфрга қараб тақсимланмайди
Yuborildi: Salmoni Forsiy 12 May 2008, 05:04:14
Саъдий: "œҚоруннинг зулми ва кеккайиши сзининг чсққисига кстарилгач, дунёси ҳам гуллаб-сшнаб, унга ҳирси ниҳостда зсрайгач, кутилмаган пайтда унинг устига азоб ёғилди. "œБас, Биз унинг сзини ва уй-жойини ерга юттириб юбордик". Бу унинг амалига мувофиқ жазо сди. Чунки у сзини Аллоҳнинг бандаларидан устун қсйган сди, Аллоҳ унинг сзини ҳам, у мағрур бслган нарсаларини ҳам қсшиб, ҳовли-жойи, асбоб-анжомлари ва бойликлари билан бир қилиб, асфаласофилинга қулатиб юборди".

Ибн Касир: "œУнга Аллоҳдан бошқа ёрдам берадиган бирор гуруҳ топилгани ҳам йсқ ва у сзини сзи қутқара олгани ҳам йсқ". Яъни унинг моли ҳам, тсдаси ҳам, хизматкорлари ҳам, шотирлари ҳам фойда бермади. Ундан Аллоҳнинг жазоси ва азобини тссиб қололмадилар".

Саъдий: "œКеча унинг срнида бслишни орзу қилганлар", съни фақат дунё ҳаётини хоҳлайдиганлар ва "œҚани снди бизга ҳам Қорунга берилгани каби нарсалар берилсайди!" деганлар бугунги воқеадан ҳасжонга тушиб, ибрат олиб ва сзларига ҳам азоб келиб қолишидан қсрқиб, "œснди бундай деб гапира бошладилар: "œВой аттанг! Аллоҳ хоҳлаган бандасига ризқни кенг қилиб, хоҳлаганига торайтириб қссркан-а!" ... Биз снди тушундик, Аллоҳ Қоруннинг ризқини кенг қилиб қсйиши унда схшилик борлигига далил смас скан, биз Қорун "œниҳостда бахтли одам-да!" деб хато қилган сканмиз.

"œАгар Аллоҳ бизга марҳамат қилмаганда бизни ҳам юттириб юборган бсларкан-а!" Тағинам Аллоҳ бизни кеча айтган ссзларимиз учун жазоламади, агар унинг фазлу карами ва миннати бслмагандами?!
Nom: Йигирма саккизинчи суҳбат: Бойлик иймон ва куфрга қараб тақсимланмайди
Yuborildi: Salmoni Forsiy 12 May 2008, 05:04:59
Шундай қилиб Қоруннинг ҳалокати унинг сзига жазо, бошқаларга сса ибрат ва мавъиза бслди. Ҳатто унга ҳавас қилганларнинг ҳам қандай надоматлар чекканлари сшитилиб турди. Уларнинг аввалги фикрлари сзгарди. "œВо ажабо, кофирлар" дунёда ҳам, Охиратда ҳам "œ нажот топмас сканлар-а?!"

Аллоҳ Қорунга қсшиб, унинг атрофидаги шотирларини ҳам, унга алданган қалби кср малайларни ҳам ерга юттириб юборган сди. Аллоҳнинг ҳақ пайғамбари тирик бсла туриб, бир мутакаббир фосиққа сргашганларнинг оқибати шу сди.

Аллоҳ сзининг чуқур ҳикмати билан ҳамма замонлар ва юртларда ҳам сзига сраша кофиру золимларни, манман ва нонксрларни, мунофиқу фосиқларни, аро йслда қолиб иккиланганларни ҳамда иймони заиф одамларни сратиб, уларнинг ҳар қайсиларига узун йсллар бериб қссди. Бу катта фитна ва анчага чсзиладиган синовдир.
Nom: Йигирма саккизинчи суҳбат: Бойлик иймон ва куфрга қараб тақсимланмайди
Yuborildi: Salmoni Forsiy 12 May 2008, 05:06:05
Синовлиги шуки, кофирлар, мунофиқлар ва фосиқлар даъво қиладилар:

— Мана ксрмаспсизларми, биз ва бизга сргашганлар ҳақ ва тсғри йслда бслганимиз учун Худо ҳам бизга ёрдам бераспти. Биз бошқалардан афзал бслганимиз сабабли ҳеч қандай офатга йслиқмаспмиз. Биз снг зсрмиз!

Кундек равшан бслган ҳақ йслни ксрмасдан иккиланиб юрганлар ва қалбида дунёга мойиллиги борлар айтадилар:

— Булар ҳақиқатдан ҳам жуда ёмон одамларга схшамайди. Ссзлари кучли. Ишлари авжида. Йсллари очиқ. Имконистлари кенг, ҳамма нарсалари бор. Гапларининг ҳам унақа ёмон ери йсқ. Худога ишонамиз деспти. Шуларга қсшилсак ҳам бслади. Бизнинг ҳам ишларимиз ривож топади.

Иймони ва иродаси заиф одамлар ҳам уларнинг ташвиқотига алданадилар. Улар айтадилар:

— Ана фалончи-пистончилар ҳам маза қилиб, отдек юрибди. Дунёнинг ксп ишлари ва бойликлари уларга стиб кетиб қоласпти. Уларга бирор ёмонлик келаётгани йсқ. Демак, улар ҳам аслида жуда ёмон одамлар смас. Биз ҳам жуда сшаларга схшамасак ҳам сал сртачароқ иш қилсак бслади. Бу дунё аслида шунақа. Еб-ичиб, сйнаб-кулиш унақа гуноҳ иш смас. Гуноҳ бслса ҳам Аллоҳ кечиради. Бундан ортиғи бизнинг қслимиздан келмайди-ку.
Nom: Йигирма саккизинчи суҳбат: Бойлик иймон ва куфрга қараб тақсимланмайди
Yuborildi: Salmoni Forsiy 12 May 2008, 05:06:47
Чин мсминлар кофирларга ҳам, мунофиқ ва фосиқларга ҳам, иккиланганлар ва иймони заиф инсонларга хам насиҳат қиладилар. Ўзаро бир-бирларини сабрга чақирадилар:

— Кимнинг ишлари авжига миниб кетаётган бслса, бу унинг ҳақлигига далолат қилмайди. Кимнинг иши орқага кетган бслса, бу унинг адашганлигини билдирмайди. А ивожланиш ёки орқага кетиш вақтинчалик ҳолат. Зоҳирий бойлик ва бемалолликка берилиш, фосиқларнинг ташвиқотларига учиш керак смас. Аима бслганда ҳам биз Аллоҳ ва А асулнинг ссзларидан ортга чекинмаймиз. Уларнинг дсстларини дсст, душманларини душман тутамиз. Агар Аллоҳу А асулнинг йслларини ушлаганимиз учун йслларимиз тссилса, то ҳақ қарор топгунча сабр қиламиз. Тушунчаси тор одамлар каби атрофдаги шахслар ва ишларнинг зоҳирига қараб баҳо бермаймиз. Зийрак мсмин ишларнинг ксзга ксринмайдиган жиҳатларини ҳам илғаб олади. У ҳеч қачон иккиланмайди ва тсғри йслдан адашмайди. Қийинчиликларга сабр қилади. Шунда унинг ажр-савоблари ортиб, иймони зиёдалашади. Ҳар қанча узоқ вақт стса ҳам Аллоҳнинг мадади барибир мсминларга насиб бслади.
Nom: Йигирма саккизинчи суҳбат: Бойлик иймон ва куфрга қараб тақсимланмайди
Yuborildi: Salmoni Forsiy 12 May 2008, 05:07:15
Аллоҳнинг каломидан ҳосил қилинадиган хулосалар:

1. Аллоҳ фитна ва имтиҳон учун кофир, мунофиқ, золим ва фосиқ кимсаларнинг ишига вақтинчалик ривож беради. Буни "œистидрож" дейилади.

2. Амонларнинг ботил ишлари фош бслиб, халойиқнинг тсғри йслга келиши учун Аллоҳнинг ҳикмати билан баъзи вақтлар ва юртларда офат ва балолар келиши табиий қонунистдир.

3. Аллоҳ кофир ва фосиқларни бу дунёда ҳам Охиратда ҳам жазолайди. Ундай кимсалар ҳар қанча гуркираб сшнаса ҳам, охири ҳалокат чоҳига қулайдилар. Мсминларга сса — агар улар ҳақ устида сабр билан давом стсалар — вақт стса ҳам, албатта нусрат келади.