forum.ziyouz.com

Ilm va ziyo => Ma'rifat => She'riyat => Mavzu boshlandi: shoir 02 Iyul 2008, 11:30:32

Nom: Tojik xalq ruboiylari
Yuborildi: shoir 02 Iyul 2008, 11:30:32
Тожик халқ рубоийлари

Қадим ул-айёмдан бир минтақада ёнма-ён сшаб келган, тарихи, маданисти, турмуш тарзи, анъана ва урф-одатлари муштарак бслган сзбек ва тожик халқлари икки тилда гаплашадиган сгона халқ сканлиги маълум. Шунга мувофиқ, бу икки қондош ва жондош халқнинг оғзаки ва ёзма адабиётлари ҳам асрлар давомида сгизак адабиётлар сифатида ривожланган. Жумладан, тожик халқ рубоийлари ҳам нафақат мавзу ва мазмун жиҳатидан, балки халқона ташбеху тимсолларга бойлиги, содда ва равонлиги, оддий ва самимийлиги, нозик юмор ва қочиримларга йсғрилганлиги, гоҳ жсшқин, гоҳ қувноқ, гоҳ маҳзун оҳанги билан сзбек халқ тсртликларидан десрли фарқ қилмайди. Қолаверса, уларни сратишда мамлакатимиздаги тожикзабон халқлар ҳам фаол иштирок стганлар. Бу рубоийлардан кспчилигининг Бухоро, Самарқанд, Фарғона, Ааманган, Сурхондарё, Қашқадарё вилостлари шаҳар ва қишлоқларидаги тожикзабон аҳоли оғзидан ёзиб олинганлиги фикримизнинг сққол исботидир. Улар Тожикистонда «А сдакий диёри фольклори намуналари», «Самарқанд тароналари» (2 жилдда), «Тожик фольклори» ва бошқа номлар билан нашр стилган. Аозиктаъб сзбек сқувчилари сътиборига ҳавола қилинаётган рубоийлар гулдастаси мазкур тспламлардан саралаб таржима қилинган.
Nom: Re: Tojik xalq ruboiylari
Yuborildi: shoir 02 Iyul 2008, 11:52:42
1

Ўнг қслдаги қсшним қслида зар бордир,
Ҳар икки қизи бир-биридан дилдордир.
Қслин ссрайин десам бориб тснғичининг,
Кофир бу дилим кенжасига хуштордир!
Nom: Re: Tojik xalq ruboiylari
Yuborildi: shoir 02 Iyul 2008, 12:01:41
2

Қичқирма, хсроз, ҳали узундир тун, узун!
А­й тонг, ҳали отма, вақт бер уйқу учун!
Қайт срништа, сй Сурайё, қсзғалма ҳали,
Бу қиссаи ишқ ҳали узундир, узун...
Nom: Re: Tojik xalq ruboiylari
Yuborildi: shoir 02 Iyul 2008, 12:01:49
3

А­й шсх қизалоқ, кел, сенга биз ёр бслайик!
Бир спгали лаълишта харидор бслайик!
Лаълингдан агар бир бсса инъом стсанг,
Сендан то қиёмат миннатдор бслайик!
Nom: Re: Tojik xalq ruboiylari
Yuborildi: shoir 02 Iyul 2008, 12:02:00
4

Чашма бсйида сзни овора қилдик,
Ар ҳовлисига аста назора қилдик.
Ҳар қанча назора қилса, ксринмади ёр,
Бас, ёқани чок, стакни пора қилдик.
Nom: Re: Tojik xalq ruboiylari
Yuborildi: shoir 02 Iyul 2008, 12:02:13
5

Сув бслсанг агар, ушбу ариқдан стмам,
Ой бслсанг агар, назар юзигата стмам.
Гулдаста бслиб агар заминга тушсанг,
Бир ҳидлаш учун сени қслимга тутмам.
Nom: Re: Tojik xalq ruboiylari
Yuborildi: shoir 02 Iyul 2008, 12:08:17
6

Бу толни ксринг — жар лабига сос солар,
Толнинг тагида бир тсда қиз давра олар.
Тол новдасига илон каби сралайин,
Ошиқ кишининг аҳволи шундай-да бслар!
Nom: Re: Tojik xalq ruboiylari
Yuborildi: shoir 02 Iyul 2008, 12:08:25
7

Бир шсх мени тост бемадор айлади-ей!
Тинчимни олиб, ксп беқарор айлади-ей!
Билмам туну кун снди пгирин уйқу нима?
Бедорликни менга пшор айлади-ей!
Nom: Re: Tojik xalq ruboiylari
Yuborildi: shoir 02 Iyul 2008, 12:08:33
8

Маҳбубим срурсан менга гар ёр бсласан,
Кснглим каби гар хастаю афгор бсласан.
Ксксимни ҳадаф қилиб олиб тиғ урдинг,
Ўз ксксингга ур — шунда хабардор бсласан!
Nom: Re: Tojik xalq ruboiylari
Yuborildi: shoir 02 Iyul 2008, 12:08:41
9

Ўтди неча кунки, бслмади ёр пайдо.
Сув бслдими ё — кетдими излаб дарё?
Кездик уни излаганча тоғу саҳро,
Дарё стагинда сркан ул ёр аммо.
Nom: Re: Tojik xalq ruboiylari
Yuborildi: shoir 02 Iyul 2008, 12:08:49
10

Гулшанни макон тутибсан, сй булбули зор,
Хуш нола чекармиз басма-бас шому наҳор.
Сен нола чекарсан гул учун, мен ёр учун,
Гул сенга вафо қилмас-у, менга сса ёр.
Nom: Re: Tojik xalq ruboiylari
Yuborildi: shoir 02 Iyul 2008, 12:09:09
11

Ксз тегмасин-ей наргиси мастингга сенинг!
Офат сна лаъли майпарастингга сенинг!
Кснглимда сшар ҳамиша бир орзу-тилак:
Лат етмасин-ей шу қадду бастингга сенинг!
Nom: Re: Tojik xalq ruboiylari
Yuborildi: shoir 02 Iyul 2008, 12:09:16
12

Бу боқчага кирмагайман — у олмага кон,
Оҳ, қиз боланинг ишқи тамом олди-қу жон!
А­л наздида, сҳтимол, ошиқлик осон,
Аслида-чи, бир дард срур у — бедармон.
Nom: Re: Tojik xalq ruboiylari
Yuborildi: shoir 02 Iyul 2008, 12:09:25
13

Шохлар уза мен битга-срим гул қсрдим,
Шохида чинорнинг қсша булбул ксрдим.
Дедимки, бориб булбули гсёсин олай,
Шох синди-да кетди — сзни малул ксрдим...
Nom: Re: Tojik xalq ruboiylari
Yuborildi: shoir 02 Iyul 2008, 12:09:42
14

Аввал ксзига назарни чандон айла!
Сснг кср лабини ҳам азми дандон айла!
Ксз ташла ниҳост: холи борми ё йсқ?
Шундан кейин сзни унга қурбон айла!
Nom: Re: Tojik xalq ruboiylari
Yuborildi: shoir 02 Iyul 2008, 12:10:13
15

Сув бсйида қсш илонни печон* ксрдим,
Ар чснтагида ақиқу маржон ксрдим.
Феълим қурисин: ақиқ билан маржонни
Олмоқчи сдим — ёрни паришон ксрдим.
________
* Лечон — бир-бирига сралган; мажозан: ғамгин, хафа.
Nom: Re: Tojik xalq ruboiylari
Yuborildi: shoir 02 Iyul 2008, 12:10:31
16

Ар, кетдинг стиб — ксролмадим юзингни,
А смол-ла срабсан-ей қошу ксзингни.
Бсз бола бслиб ксйингда чарх ургайман,
Кетмас хаёли дилимдан ҳеч юзингни.
Nom: Re: Tojik xalq ruboiylari
Yuborildi: shoir 02 Iyul 2008, 12:10:47
17

Ул қиз сув учун қслга ксза олгайдир,
Сув бермаса, ксксим-да қуриб қолгайдир.
Бахш стга-ю бир томчи сувидан дилдор,
Бошдан-оёғимга счмас ст солгайдир.
Nom: Re: Tojik xalq ruboiylari
Yuborildi: shoir 02 Iyul 2008, 12:10:58
18

Сенсиз менга, сй жон, бу жаҳон даркор смас!
Сенсиз бу қизил гул — арғувон даркор смас!
Сенсиз бу қизил гул — арғувон мсл-кслдир,
Дил — сенда, бас, сзга меҳрибон даркор смас!
Nom: Re: Tojik xalq ruboiylari
Yuborildi: shoir 02 Iyul 2008, 12:11:22
19

Том бопшда слтириб, сочин шона қилар,
Бу дсппили бсз болани девона қилар.
Девона қилар, ишорати хона қилар,
Дспписин олиб, сзини оввора қилар.
Nom: Re: Tojik xalq ruboiylari
Yuborildi: shoir 02 Iyul 2008, 12:11:30
20

Ул қадди ниҳоли навниҳолингга слай!
Ул чеҳраи оппоқ — беғуборингга слай!
Ҳар гал бу девонага қиё боққанда,
Ул наргиси масти пурхуморингга слай!
Nom: Re: Tojik xalq ruboiylari
Yuborildi: shoir 02 Iyul 2008, 12:11:43
21

Қаддинг ниҳоли бесамар қилди мени,
Ишқинг гадои дарбадар қилди мени.
Дедимки, бора-ю, ишқидан тавба қилай,
Ишқинг сени кун-бакун батар қилди мени!
Nom: Re: Tojik xalq ruboiylari
Yuborildi: shoir 02 Iyul 2008, 12:11:53
22

Қсйништа садаф олиб олибсан, дилбар,
Ораста қилибсан сзни мисли кафтар.
Лочин каби жар ичра сени тутсам гар,
Озор емасин сендаги ҳеч болу пар.
Nom: Re: Tojik xalq ruboiylari
Yuborildi: shoir 02 Iyul 2008, 12:12:05
23

Давримни суролмадим гсзаллар била шан,
Бошдан-оёқ умрим стди ғам-қайғу билан.
Афсуски, ҳаёт стди қилолмай хизмат —
Дунёни гсзалларига — тақдир шу скан...
Nom: Re: Tojik xalq ruboiylari
Yuborildi: shoir 02 Iyul 2008, 12:12:14
24

Ич майни-ю, аммо сира мастлик қилма!
Мастлик ичида баланду пастлик қилма!
Аринг юзининг ойинаси бслгайман,
Шартим шуки, ойинапарастлик қилма!
Nom: Re: Tojik xalq ruboiylari
Yuborildi: shoir 02 Iyul 2008, 12:12:21
25

Темир неча арзон кумушидан схпш,
Душман сса бевафо кишидан схши.
Ким қадрига етмаса вафоли ёрнинг,
Иш йсқ уни тарк стиш иншдан схши!
Nom: Re: Tojik xalq ruboiylari
Yuborildi: shoir 02 Iyul 2008, 12:12:28
26

Арингман-у, сендан сира ҳам кечмасман,
Бошқа кишининг ваъдасига учмасман.
Сен — косаи шарбатсан-у, мен — жоми шароб,
Ҳеч сзгани косасида май ичмасман!
Nom: Re: Tojik xalq ruboiylari
Yuborildi: shoir 02 Iyul 2008, 12:17:38
27

Мушкин сочини ҳаво олибди — на қилай?
Дарвозасини бало олибди — на қилай?
Уй олдини снгидан қилибди шудгор,
Инсофини, бас, Худо олибди — на қилай?
Nom: Re: Tojik xalq ruboiylari
Yuborildi: shoir 02 Iyul 2008, 12:17:46
28

Қоп-қора сочи девона стмиш бизни,
Қайрилма қоши афсона стмиш бизни.
Аоз-ишваси-ю, лаб учидан жилмайиши
Юзи шамъига парвона стмиш бизни.
Nom: Re: Tojik xalq ruboiylari
Yuborildi: shoir 02 Iyul 2008, 12:17:54
29

А­й жсраи жон, кошки талошинг бслсам!
Ой сзгу скан, сабзийи ошинг бслсам!
Ой сзгу сса сабзийи ош бслгучи ксп,
Гулғунча бслиб, зийнати қошинг бслсам!
Nom: Re: Tojik xalq ruboiylari
Yuborildi: shoir 02 Iyul 2008, 12:18:02
30

Сен сабзада слтирма — у гулзорим срур,
Ҳар сабза боши манзили дилдорим срур.
Ҳар қайга бориб гулли дарахтлар ксрсанг,
Тош отма сира — у суврати ёрим срур.
Nom: Re: Tojik xalq ruboiylari
Yuborildi: shoir 02 Iyul 2008, 12:18:09
31

Тун қора смас сенинг сочингдан — ксрдим,
Қайрилма смас ҳилол қошингдан — ксрдим.
Ернинг қаъридан токи фалак тоқигача
Ҳид йсқ стар бир тола сочингдан — ксрдим.
Nom: Re: Tojik xalq ruboiylari
Yuborildi: shoir 02 Iyul 2008, 12:18:19
32

Жонона, қачон менинг каби зор бсласан,
Ишқ оташидан шунда хабардор буласан.
Урдинг асмай юракка тиғ — ҳолимдан
Урсанг уни сзингга хабардор бсласан.
Nom: Re: Tojik xalq ruboiylari
Yuborildi: shoir 02 Iyul 2008, 12:18:31
33

Аомингни тутар скан, забоним куйгай,
Сабр айлар ссам, тамоми жоним куйгай.
Бир сирки, киши қошида айтиб бслмас,
Линҳон-да тутолмам — устухоним куйгай.
Nom: Re: Tojik xalq ruboiylari
Yuborildi: shoir 02 Iyul 2008, 12:18:45
33

Аомингни тутар скан, забоним куйгай,
Сабр айлар ссам, тамоми жоним куйгай.
Бир сирки, киши қошида айтиб бслмас,
Линҳон-да тутолмам — устухоним куйгай.
Nom: Re: Tojik xalq ruboiylari
Yuborildi: shoir 02 Iyul 2008, 12:18:52
34

А­й қизгина, оппоққина-ю бир дона,
Қошингни камони айлади девона.
Девоналигим олам аро афсона,
Шосд, сени тақдир айласа ҳамхона.
Nom: Re: Tojik xalq ruboiylari
Yuborildi: shoir 02 Iyul 2008, 12:18:59
35

Ўлтирган сдим сосда қилганча ҳузур,
Бир қизгина утди — ксзида оташу нур.
Бир қизгина сгди — олди-кетди дилни,
Кетмас назаримдан сира ул суврати ҳур.
Nom: Re: Tojik xalq ruboiylari
Yuborildi: shoir 02 Iyul 2008, 12:19:06
36

Ҳар лаҳза лабинг лаъл каби товланади,
Кулганда Хстан мушки-да сувга дснади.
Бахтли киши улдир — сени бағрига босиб,
Лаълингни ссриб, ишқинг сгида ёнади.
Nom: Re: Tojik xalq ruboiylari
Yuborildi: shoir 02 Iyul 2008, 12:19:33
37

Мен садқа бслай қатор-қатор холингга,
А банда бслай ошуфта аҳволингга.
Бир ерда тутиб гсша ширин оҳ чекасан,
А банда бслай нолаи беҳолингга.
Nom: Re: Tojik xalq ruboiylari
Yuborildi: shoir 02 Iyul 2008, 12:19:42
38

А­й ёр, ғамингда хаста-ю беморман,
Каклик каби оввораи ҳар деворман.
Йиғлайман-у қон, артаман енгимга,
Дардимни деёлмай сенга дилафгорман.
Nom: Re: Tojik xalq ruboiylari
Yuborildi: shoir 02 Iyul 2008, 12:19:50
39

Хона ичида слтиради икки жавон*,
Бириси — ширинзабон, бири — тсгиюшюн.
Оҳ, мен шу ширинзабонга парвона бслай,
Чунки шу пиринзабон срур ороми жон.
_________
* Жавон — ёш, снги.
Nom: Re: Tojik xalq ruboiylari
Yuborildi: shoir 02 Iyul 2008, 12:19:57
40

Ҳар қайда стирма, барчага моҳтобсан,
Ошиқ слига чароғи оламтобсан.
Ой битта-ю, юлдузлар агарчи қспдир,
Сен барча учун скка сзинг офтобсан.
Nom: Re: Tojik xalq ruboiylari
Yuborildi: shoir 02 Iyul 2008, 12:20:04
41

А­й қизгина, сен сзингни осон сотма!
Қошинг сени қимматбаҳо — арзон сотма!
Қошишта борай айни намозшом чоғи,
Ишқим рад стиб, андуҳ утига отма!
Nom: Re: Tojik xalq ruboiylari
Yuborildi: shoir 02 Iyul 2008, 12:20:11
42

Оҳ урсам агар сг олар тош кснгил ҳам,
Оҳим агар етса музга, ёнгай ул ҳам.
Қилт стмади лек ёр дили — бслгаймиш, ажаб,
Тошдан қаттиқ, муздан баттар дил ҳам!
Nom: Re: Tojik xalq ruboiylari
Yuborildi: shoir 02 Iyul 2008, 12:20:18
43

А­й ёри азиз, сенга гулу хор бирдир,
Ааздингда сенинг сиҳҳату бемор бирдир.
Яхши ёр қадрин билмагунг, чунки сенга
Оқсоқ сшаг-у, йслчи от, сй ёр, бирдир!
Nom: Re: Tojik xalq ruboiylari
Yuborildi: shoir 02 Iyul 2008, 12:20:26
44

Жар бсйида ой хайма* урибди ёра,
Ой шуьласидан жигар бслибди пора.
Минг пора жигар бу — тиксам бир порасини,
Лайдо бслади шу чоқ иккинчи пора.
_________
* Xайма — чодир.
Nom: Re: Tojik xalq ruboiylari
Yuborildi: shoir 02 Iyul 2008, 12:20:36
45

Уч ойки, ёрим юрибди дарё бсйида,
Ксз сандиғи зардоб тсла ксза ксиида.
Бу ксзани олмоққа бирор дсст борми?
Майнам* суск ичра сувга айланди жуда.
___________
* Майна — мис (шева).
Nom: Re: Tojik xalq ruboiylari
Yuborildi: shoir 02 Iyul 2008, 12:23:51
46

Етишгайманми васлишта, нигоро,
Бслибман шу алиф қапдигата шайдо.
Лишар шодлик боғида барча мева,
Менинг орзум боғинг меваси, аммо.
Nom: Re: Tojik xalq ruboiylari
Yuborildi: shoir 02 Iyul 2008, 12:23:59
47

Ошиқмас сдим, ошиқи жон қилди мени,
Бир лола сдим — заъфарон қилди мени.
Ўз ҳолим илан хрвлида слтирган сдим,
Бир ссз отиб, ишқига нишон қилди мени.
Nom: Re: Tojik xalq ruboiylari
Yuborildi: shoir 02 Iyul 2008, 12:24:12
48

А­й, олача ксйлагингни берма бодга,
Ўтган сиру савдоларни солма ёдга.
Ўтган сиру савдони сзинг билгайсан,
Ўлдиргин сзинг, қсйма мени жаллодга!
Nom: Re: Tojik xalq ruboiylari
Yuborildi: shoir 02 Iyul 2008, 12:24:20
49

Сочинг сени қирқ срим, сочинг қирқ срим,
Соч орқасида шикор майдони, ёрим.
Бир бағрига босмоқни тилар жон-дилдан,
Бу ерга кирар бслса шикор қилгали ким!
Nom: Re: Tojik xalq ruboiylari
Yuborildi: shoir 02 Iyul 2008, 12:25:06
50

А­й қсзи қаро, намунча ксзинг қоқасан?
Кснглимни олиб, бағрима стлар ёқасан?
Кснглимни олибсан неча сеҳр-жоду билан,
Севгидан уриб лоф, сна сирли боқасан.
Nom: Re: Tojik xalq ruboiylari
Yuborildi: shoir 02 Iyul 2008, 12:25:25
51

Ишқинг мени сл ичинда достон қилди,
Онанг сшитиб, асири зиндон қилди.
Зиндонга мени солмасин, айт онангга,
Куйганман сзим — у сна бирён қилди.
Nom: Re: Tojik xalq ruboiylari
Yuborildi: shoir 02 Iyul 2008, 12:25:51
52

Ойдек юзини ксриб, харидор бслдим,
Дарду ғамида хаста-ю бемор бслдим,
Аоз-ишвасига асиру хуштор бслдим,
Охир маломатга гирифтор бслдим.
Nom: Re: Tojik xalq ruboiylari
Yuborildi: shoir 02 Iyul 2008, 12:26:29
53

«А­й ёр, лабинг шаккару қанд, шаккару қанд!
Мен сенга харидор: баҳонг пастми, баланд?»
«Айтай ҳақиқий баҳомни: чин ошиқ ссанг,
Бахш айла Самарқанду Бухорою Хсжанд!»
Nom: Re: Tojik xalq ruboiylari
Yuborildi: Ulugbek-Uz 02 Iyul 2008, 12:29:14
Ассалому аалйкум, шоир, илтимос, таржима билан бирга аслини ҳам бериб борсангиз.
Nom: Re: Tojik xalq ruboiylari
Yuborildi: shoir 02 Iyul 2008, 12:36:46
54

Мен уйқуда срдим — ул ой уйғотди мени,
Ссрсам бир спич, гуноҳлара қотди мени.
Тарк айламиш, уйғонсам, қучоғимни санам,
Шайтон не бало домига, бас, отди мени.
Nom: Re: Tojik xalq ruboiylari
Yuborildi: shoir 02 Iyul 2008, 12:41:49
55

Том бошида слтирибди сайди срадор,
Ар ҳажрида ошуфта дилим хаста-ю зор.
А­л дейди: қариндошу уруғинг-ку қатор?
Бслсин бу қариндошу уруғ садқаи ёр!
Nom: Re: Tojik xalq ruboiylari
Yuborildi: shoir 02 Iyul 2008, 12:42:17
56

Ҳажрингда на ухлайман-у, на бедорман,
Ҳасрат стида сртанибон беморман.
Аъзои танинг ширин-у, мен хушторман,
Тундай қора сочишта асиру зорман.
Nom: Re: Tojik xalq ruboiylari
Yuborildi: shoir 02 Iyul 2008, 12:42:39
57

А­й шсх, менга ҳеч жабру жафолик қилма,
Мен ёринг срурман — бевафолик қилма.
Фикрим ҳамиша сзинг-у, зикрим-да сзинг,
Бас, сзгага дил берма, жудолик қилма.
Nom: Re: Tojik xalq ruboiylari
Yuborildi: shoir 02 Iyul 2008, 12:42:47
58

Ар келди-ю, менда тоқати дийдор йсқ,
Ўздан гина бор-у, ёрдан зинҳор йсқ.
Ар ксйида чок ёқалигим бир достон,
А­лдан менга, мендан слга оҳу зор йсқ.
Nom: Re: Tojik xalq ruboiylari
Yuborildi: shoir 02 Iyul 2008, 12:43:11
59

Олисдан ксз ташлаганинг маъниси не?
Ҳайрат қслини тишлаганинг маъниси не?
Билгайсан сзинг икки кснгил битталигин,
Дил олганинг — ксз ёшлаганинг маъниси не?
Nom: Re: Tojik xalq ruboiylari
Yuborildi: shoir 02 Iyul 2008, 12:43:21
60

Мен айтган сдим сизга: менга ёр бслинг!
Ҳам схши-ёмон кунда хабардор бслинг!
Лек схши-ёмон кунда хабар олмадингиз,
Астиққа қсйинг бошни-ю, бемор бслинг...
Nom: Re: Tojik xalq ruboiylari
Yuborildi: shoir 02 Iyul 2008, 12:49:07
61

Ар чеҳрасидан чаман-чаман гул ёғилар,
Қадду бсйидан дастаи сунбул ёғилар.
Бир бор сна ёдида унинг оҳ чексам,
Булбул дилидан қон ёғилар — мсл ёғилар.
Nom: Re: Tojik xalq ruboiylari
Yuborildi: shoir 02 Iyul 2008, 12:49:15
62

Оҳ, қсмдинг-у ташладинг сз дардимга,
А ашк стгуси заъфарон ранги зардимга.
А­л орасида мен срдим снг соғломи,
Ксмдинг-ку бутун фақирни сз дардимга!
Nom: Re: Tojik xalq ruboiylari
Yuborildi: shoir 02 Iyul 2008, 12:49:22
63

А­й қизгина, гул юзингни зебо қиласан,
Ксзингни қаро, қадингни раъно қиласан.
Беҳуда ҳалок бслибман-ей ксиингда,
Ўзга ера сен ишқу тамошо қиласан.
Nom: Re: Tojik xalq ruboiylari
Yuborildi: shoir 02 Iyul 2008, 12:49:34
64

Ошиқ дамидан фиғон сти келгайдир,
Арнинг хабари қачон сди келгайдир.
Мен зор сдим-у, аммо, қаноат қилдим,
Куйган кишидан жигар ҳиди келгайдир.
Nom: Re: Tojik xalq ruboiylari
Yuborildi: shoir 02 Iyul 2008, 12:49:42
65

А­й дсст, унутма бизни ҳеч — ёд айла!
Ксйингда куйиб, кул бслдим — бод айла!
Гар ёмон ссам, битди менинг хизматим-ей,
Гар схши ссам, замон-замон ёд айла!
Nom: Re: Tojik xalq ruboiylari
Yuborildi: shoir 02 Iyul 2008, 12:49:57
66

А­й дсст, шу дийдори шарифингга қасам!
Лаълдек лабинг-у, холи зарифингга қасам!
Гар аҳду қасамимга ишонмассан сен,
Ўшал ссзу ҳам табъи латифингга қасам!
Nom: Re: Tojik xalq ruboiylari
Yuborildi: shoir 02 Iyul 2008, 12:50:04
67

Соғлиқ сени ёри жонажонинг бслсин!
Бу жону дилим фидои жонинг бслсин!
Сенсиз нафас олмасман, ахир оламда,
Менсиз нафас олсанг, у ҳароминг бслсин!
Nom: Re: Tojik xalq ruboiylari
Yuborildi: shoir 02 Iyul 2008, 12:50:12
68

Қай кун сенга қсйганим муҳаббат бслди,
Бас, чекканим оҳу қайғу-ҳасрат бслди.
Ўқинг сени ксксимда-ю, доғинг дилда,
Армон меша то рсзи қиёмат бслди.
Nom: Re: Tojik xalq ruboiylari
Yuborildi: shoir 02 Iyul 2008, 12:50:20
69

Юксакка чиқиб, сени мудом ёд қилай,
Ксчашта келиб, нола-ю фарёд қилай.
Чексам-да фигону дод жавоб бермайсан,
Умримни сениш ксйиетда барбод қилай...
Nom: Re: Tojik xalq ruboiylari
Yuborildi: shoir 02 Iyul 2008, 12:50:35
70

Ар юзини бермам маҳитобонга сира!
Лаъли лабини ҳам дуру маржонга сира!
Лаъли лаби гар менинг насибам бслса,
Алмашмам уни лаъли Бадахшонга сира!
Nom: Re: Tojik xalq ruboiylari
Yuborildi: shoir 02 Iyul 2008, 12:50:42
71

Шу олмани хушбсй ҳидига хумморман,
Бахш стган умид сшал ссзишта борман.
Аҳдишта ишонмай, ссзидан кечгай деб,
Хақ ссзини қслимда тутарман, ёр, ман!
Nom: Re: Tojik xalq ruboiylari
Yuborildi: shoir 02 Iyul 2008, 12:51:02
72

Сирринг, сй Самарқанд олмаси, пайдо смас,
Кснглинг, сй Бадахшон лаъли, ҳеч шайдо смас.
Қоқ сртасига жигарни ханжар урдинг,
Қонлар оқар-у, жароҳати пайдо смас...
Nom: Re: Tojik xalq ruboiylari
Yuborildi: shoir 02 Iyul 2008, 12:51:09
73

Тушимда ксрай, дейман-у, слтмас уйқум,
Ксйлакка сиғишмайди бу мискин жисмим.
А ангим мени заъфарон каби сарғаймиш,
Арилмаганимга бслади лол ҳар ким.
Nom: Re: Tojik xalq ruboiylari
Yuborildi: shoir 02 Iyul 2008, 12:51:17
74

Оҳ чексам агар сртанади Искандар,
Тош соссида ст олади сунбули тар.
Гул ёдида нола қилсам боққа кириб,
Булбул зоти борки, жигаридан қон оқар...
Nom: Re: Tojik xalq ruboiylari
Yuborildi: shoir 02 Iyul 2008, 12:51:44
75

Ҳасратда бу ёшлигим, санам, стмоқда,
Жонимга мудом жабру ситам стмоқда.
Хотиржам смасман, сй ширин жон, сендан,
Бошдан, неча ғам бор, дамбадам стмоқда.
Nom: Re: Tojik xalq ruboiylari
Yuborildi: shoir 02 Iyul 2008, 12:51:51
76

Ксза кстариб, сув олгани келмишсан,
Бошимга қиёмат солгани келмишсан.
Бир бсса бағишла ксзларинг ҳаққи учун,
Қар қанча шитоб сув олгани келмишсан.
Nom: Re: Tojik xalq ruboiylari
Yuborildi: shoir 02 Iyul 2008, 12:51:57
77

А­й сочлари ҳалқа-ҳалқа, Мажнун қилдинг,
Юзинг спшриб, жигарпшам хун қилдинг.
Тушгач назарим лабингдаги холшпта,
Уйдан мени ҳайдадинг-у, сургун қилдинг.
Nom: Re: Tojik xalq ruboiylari
Yuborildi: shoir 02 Iyul 2008, 12:52:04
78

А­й дсст, сенинг ксйшпта етмоқ мушкул,
Ксйингдан оёқ тортмоғу кетмоқ мушкул.
Юзинг ҳавасида жон бершшшк осон,
Лек ксрмай уни жаҳондан стмоқ мушкул.
Nom: Re: Tojik xalq ruboiylari
Yuborildi: shoir 02 Iyul 2008, 12:52:11
79

А­й қиз, кетасанми ихтиёримни олиб?
Ксетлим уйига шу стли ишқингни солиб?
Тупроқ менга манзилдир агар қолсам слиб,
Бу ишқ тсла қалб кетгуси қуртларга қолиб...
Nom: Re: Tojik xalq ruboiylari
Yuborildi: shoir 02 Iyul 2008, 12:52:19
80

Арингман сзим — қсрқма бировнинг ёридан!
А­лтиб сени осмоқ сса қсрқма доридан!
А­лтиб сени, осиб, сна чоҳга солса,
Қсрқувни йслатма дилга чоҳнинг боридан!
Nom: Re: Tojik xalq ruboiylari
Yuborildi: shoir 02 Iyul 2008, 12:52:25
81

Ксрдим: очилибди бир бинафша боғда,
Гуллар уни қуршамиш қатор ссл-соғда.
Бинафша каби гул сна бслмас пайдо,
Бинафшани чин макони асли тоғда.
Nom: Re: Tojik xalq ruboiylari
Yuborildi: shoir 02 Iyul 2008, 12:52:32
82

Чиқмиш уйидан ул маҳи маржонгинам,
Қолмиш лабида тиш изи — алвонгинам,
Манзил ғамига ҳамиша бу жонгинам,
Ҳар қайга борар бслса у жононгинам.
Nom: Re: Tojik xalq ruboiylari
Yuborildi: shoir 02 Iyul 2008, 12:52:40
83

А­й қизгина, исминг нимадир? — Гулсун.
Билмоқчи ссанг менинг отимни — Мажнун.
Олмоқчи сдинг, хоҳламасанг, олма мени,
Бошим олиб, олисга кетарман дилхун.
Nom: Re: Tojik xalq ruboiylari
Yuborildi: shoir 02 Iyul 2008, 12:52:47
84

Каптар чинор шохи уза пар уради,
Ар севгиси сийнам аро ханжар уради.
Қиз томга чиқиб олиб тамошо қилади,
Чирмаб белини иккита аждар уради.
Nom: Re: Tojik xalq ruboiylari
Yuborildi: shoir 02 Iyul 2008, 12:52:55
85

Мен ксз қисаман келсанг агар том бошига,
Банди қиламан келсанг агар дом қошига.
Мен ҳийла билан дон сепаман олдишта,
Тушсанг тузоғимга кош келиб дом қошига.
Nom: Re: Tojik xalq ruboiylari
Yuborildi: shoir 02 Iyul 2008, 12:53:03
86

Бир олма самарқанди-ю, бир олма Бухор,
Кснглинг сени бир рсмолга кетган сди, ёр.
Боссам сди бир бор сени бағримга, нигор,
Ҳожи бслибон Маккага борсам неча бор.
Nom: Re: Tojik xalq ruboiylari
Yuborildi: shoir 02 Iyul 2008, 12:53:11
87

Ксрмай сени зинҳор очилмайди дилим,
Минг шаҳд сласам, заҳарга схшайди тилим.
Шарбат туюлар ташна кишига сув ҳам,
Менга сса аччиқдир у худдики слим.
Nom: Re: Tojik xalq ruboiylari
Yuborildi: shoir 02 Iyul 2008, 12:53:19
88

Уйдан чиқасан соллана ларзон-ларзон,
Маржон тақибон жамалагингга, маржон.
Ташлаб мени қайга борасан, сй жонон,
Ксп йилки, ксйингда юраман саргардон.
Nom: Re: Tojik xalq ruboiylari
Yuborildi: shoir 02 Iyul 2008, 12:56:14
89

Босган қадамишта, сй гсзал, зор бслдим,
Кошонангга зар бирла харидор бслдим.
Айт менга баҳосини шу кошонангнинг,
Қошингни қаросига гирифтор бслдим.
Nom: Re: Tojik xalq ruboiylari
Yuborildi: shoir 02 Iyul 2008, 12:56:22
90

Кош бслмаса срди уйпшанг йслимда,
Кош ксрмасам — уйғонмаса ишқ кснглимда.
Ҳар лаҳза уйинг томонга ксз ташлар ссам,
Ашга тсла ксз, қонга жигар лим-лим-да.
Nom: Re: Tojik xalq ruboiylari
Yuborildi: shoir 02 Iyul 2008, 12:56:29
91

Уйдан чиқади қизгина хандон-хандон,
Қош мисли камон, ксзлари бслса фаттон.*
Дарди уни ксксим аро манзил тутмиш,
Охир мени слдирар дил отлиғ зиндон.
__________
* Фаттон — сйноқи.
Nom: Re: Tojik xalq ruboiylari
Yuborildi: shoir 02 Iyul 2008, 12:56:36
92

Ласт ксчадан стаман, нигоро, сен учун,
Ксзишта боқиб, бслгали шайдо сен учун.
Юз гул орасида турганингни ксрдим,
Юз гулга сқиб мадҳу тасанно сен учун!
Nom: Re: Tojik xalq ruboiylari
Yuborildi: shoir 02 Iyul 2008, 12:56:43
93

Тун срмидан стди-ю, ҳануз келмади ёр,
Бсри едими, шер ёки қилди срадор?
Бсри емаган-у, қилмаган шер срадор,
Топган сзига у сзга бир суйгули ёр!
Nom: Re: Tojik xalq ruboiylari
Yuborildi: shoir 02 Iyul 2008, 12:56:50
94

Мен шамман-у, стда бошларим куйгайдир,
Ларвона ссам, болу парим куйгайдир.
Солмиш юрагимга ишқи бир счмас доғ,
Маҳшаргача снди жигарим куйгайдир.
Nom: Re: Tojik xalq ruboiylari
Yuborildi: shoir 02 Iyul 2008, 12:56:57
95

Ҳам нуқрасан-у, ҳам зар-у ҳам тиллосан!
Қошинг — қора кумуш-у, ксзи — шаҳлосан!
Мен лаъли лабингдан бир спич истарман,
Хоҳ бергил-у, хоҳ берма, ёрим танҳо сан!
Nom: Re: Tojik xalq ruboiylari
Yuborildi: shoir 02 Iyul 2008, 12:57:05
96

А­й дсст, кел-ей, дссти дилафрсз, кел-ей!
Дсстинош ксришга кеча-кундуз кел-ей!
Дсст ҳолини ссрамоқни йсқ айби сира,
Ҳар соат-у, ҳар замон-у ҳар кез кел-ей!
Nom: Re: Tojik xalq ruboiylari
Yuborildi: shoir 02 Iyul 2008, 12:57:11
97

Ар деди: менга вафоли дилдор бслсанг!
Дил бердим-у, дедим: менга сен ёр бслсанг!
Аҳдинг унутиб, мени тирик слдирдинг,
Оҳимни ксриб, зора гирифтор бслсанг.
Nom: Re: Tojik xalq ruboiylari
Yuborildi: shoir 02 Iyul 2008, 12:57:19
98

Бу дунё гулу суманга кон бир бозор,
Гул бслса санамларни бири, бошқаси хор.
Ўзини санам санар сзин билмаслар,
Мен бир санам ишқида бслибман афгор.
Nom: Re: Tojik xalq ruboiylari
Yuborildi: shoir 02 Iyul 2008, 12:57:27
99

Бу хонаки, бечироқ бслса, ҳайфдир!
Маъшуқа-да бедимоғ бслса, ҳайфдир!
Маъшуқага айтма бунчалар аччиқ ссз,
Олса тстини чангалига зоғ, ҳайфдир!
Nom: Re: Tojik xalq ruboiylari
Yuborildi: shoir 02 Iyul 2008, 12:57:35
100

Бадбахтлик срур ошиқлик — бслманг машғул,
Гоҳ ксрсанг-у ёрни, ксрмасанг гоҳ буткул.
Ошиқ киши мисли тор чопонга схшар:
Киймоқ уни осон-у, суғурмоқ мушкул.
Nom: Re: Tojik xalq ruboiylari
Yuborildi: shoir 02 Iyul 2008, 12:57:42
101

Тоғ бслса баланд, чиқолмасанг — кимда гуноҳ?
Ар бслса узоқ, ксролмасанг — кимда гуноҳ?
Сабр айла узоқдан-да ксришга, йсқса,
Тадбири слим, слолмасанг — кимда гуноҳ?!
Nom: Re: Tojik xalq ruboiylari
Yuborildi: shoir 02 Iyul 2008, 12:57:50
102

Аримсану жонимсану ғамхоримсан,
Сендан умидим, чунки йсғу боримсан.
Мен слсам агар тобутим учида стир,
Билсин бу жаҳон: танҳо вафодоримсан!
Nom: Re: Tojik xalq ruboiylari
Yuborildi: shoir 02 Iyul 2008, 12:57:57
103

А­й қизгина, ксйлагингни берма елга,
Ўтганни ёдини сира солма дилга.
Ўтганни сзимиз-да билармиз схши,
Қисмат сени бермасин-да жаллод қслга!
Nom: Re: Tojik xalq ruboiylari
Yuborildi: shoir 02 Iyul 2008, 12:58:05
104

Қошинг, санамо, осойиши жон менга,
Лаълинг, санамо, лаззати дармон менга.
Аожсс қилиқ қилса сенинг олдингда —
Қай кимса, ҳамиша душмани жон менга.
Nom: Re: Tojik xalq ruboiylari
Yuborildi: shoir 02 Iyul 2008, 12:58:12
105

Ошиқ тиламас сиҳат, шикост қилмас,
А­ртан демас-у, фикри қиёмат қилмас.
Ишқ дардида ҳар кимники бордир алами,
Қайтиб йслидан, ишқни маломат қилмас.
Nom: Re: Tojik xalq ruboiylari
Yuborildi: shoir 02 Iyul 2008, 12:58:19
106

Юзинг менга ишқ ичра ниёзлик қилди,
Лутфу караму банданавозлик* қилди.
Кснглингда вафо ҳарфини ҳеч ксрмадим-ей,
Ар гсё менга замонасозлик қилди.
________
* Бандаиавоз — раҳмдил, шафқатли, меҳрибон.
Nom: Re: Tojik xalq ruboiylari
Yuborildi: shoir 02 Iyul 2008, 12:58:27
107

А­й ёри азиз, киссангда мағзу майиз,
Ўтган гапу ссзларни гапирма ҳаргиз.
Хоҳ схши-ю, хоҳ ёмонсан, сй ёри азиз,
Бир бизга вафо айламадинг-ку ҳаргиз.
Nom: Re: Tojik xalq ruboiylari
Yuborildi: shoir 02 Iyul 2008, 12:58:34
108

Билмас сдим ишқ ссзини — хуштор бслдим,
Бир навниҳол ишқига гирифтор бслдим,
Сув бсйида турган, сй нозикниҳол,
Бир спгали лаълишта талабгор бслдим.
Nom: Re: Tojik xalq ruboiylari
Yuborildi: shoir 02 Iyul 2008, 12:58:42
109

А­й булбули зор, сзингни хомуш қилма,
Аокас ссзини тинглама ҳеч — гсш қилма.
Яхши биламанки, снги ёр топмишсан,
Лек сски танишларни фаромуш қилма.
Nom: Re: Tojik xalq ruboiylari
Yuborildi: shoir 02 Iyul 2008, 12:58:51
110

Оқликда бу ой сенинг юзингга етмас,
Тун зулмати-да қора ксзишта етмас.
Ксзимни қароғидан сенга жой берайин,
Туққан шу замин, чунки сзишта етмас!

Nom: Re: Tojik xalq ruboiylari
Yuborildi: shoir 02 Iyul 2008, 12:58:59
111

Боғишта агар тсти кирар — пар ёғилар,
Ҳар лаҳза лабингдан қанду шаккар ёғилар.
Ўзинг шакар-у, лаъли лабингдир шакароб,
Юрсанг — қадамингдан дуру гавҳар ёғилар!
Nom: Re: Tojik xalq ruboiylari
Yuborildi: shoir 02 Iyul 2008, 12:59:06
112

Мажнун ила бир ит юради саҳрода,
Мажнун каби ул ит-да ғариб, афтода*.
Дедим: ит ила ошнолигинг боиси не?
— Шосд бслган Лайли сшаган маъвода.
_____________
* Афтода — нотавон, заиф, сзилган, қийналган.
Nom: Re: Tojik xalq ruboiylari
Yuborildi: shoir 02 Iyul 2008, 12:59:14
113

Олмамсан-у менинг, сзганинг боғидасан,
Шамсан менга-ю, сзганинг ардоғидасан.
Айлаб мени ғамгин, сзгага ғамхсрсан,
Бадном мен-у, сен сзганинг қучоғидасан.
Nom: Re: Tojik xalq ruboiylari
Yuborildi: shoir 02 Iyul 2008, 12:59:21
114

А­й юзлари лола, доғинг ҳасрат менга,
Юзингни ксриб, тушди муҳаббат менга.
Аҳдинг сени ксксимда-ю, доғинг дилда,
Армоним срурсан то қиёмат менга.
Nom: Re: Tojik xalq ruboiylari
Yuborildi: shoir 02 Iyul 2008, 12:59:30
115

А­й юзлари лолазор, биз ҳам кетдик,
А­й ксзлари пурхумор, биз ҳам кетдик.
А­й ксзлари пурхумору кснгли қаттиқ,
Қолсин сенга бу диёр, биз ҳам кетдик.

Nom: Re: Tojik xalq ruboiylari
Yuborildi: shoir 02 Iyul 2008, 12:59:54
116

Жоним бор скан, сира жудолик қилмам,
Сендан бслагига жонфидолик қилмам.
Мен ваъдаю аҳдингни кутарман юз йил,
Бир лаҳза сзингга бевафолик қилмам.
Nom: Re: Tojik xalq ruboiylari
Yuborildi: shoir 02 Iyul 2008, 13:00:01
117

А­й тоза ниҳол, хазон бслар барг сендан,
Ҳарчанд уринай, бслмади дил сард сендан.
Мажнунингни сен ёд қиларсан ё йсқ,
Шосд мени жудо қилар марг сендан...
Nom: Re: Tojik xalq ruboiylari
Yuborildi: shoir 02 Iyul 2008, 13:00:23
118

Ар ксйида юз асири занжир бслдик,
Дардида кус-кус охир пир бслдик.
Бу барчаси тақдири азал изнидадир,
Ҳайрон бслибон бандаи тақдир бслдик.
Nom: Re: Tojik xalq ruboiylari
Yuborildi: shoir 02 Iyul 2008, 13:00:34
119

Даҳпанжа деган қалъада бир қизгина бор,
Айландим-у бошидан, сзи кичкина ёр.
Менга узатинг дедим ота-онасига,
Битсин десангиз агарда сиз тинчгина кор.
Nom: Re: Tojik xalq ruboiylari
Yuborildi: shoir 02 Iyul 2008, 13:04:47
120

Уйдан чиқишар уч опа-сингил ҳамроҳ,
Гулсуною А авшаною Давлатой, оҳ.
Дедим бора-ю, бсса олай ҳар биридан,
Бир бссаи А аъноой баридан дилхоҳ.
Nom: Re: Tojik xalq ruboiylari
Yuborildi: shoir 02 Iyul 2008, 13:04:55
121

Гулзорни бошидан-оёғи гул бслди,
Бир даста гул лойиғи булбул бслди.
Булбул учибон сзга шаҳарга кетди,
Гул зоғга қолиб, баҳоси бир пул бслди.
Nom: Re: Tojik xalq ruboiylari
Yuborildi: shoir 02 Iyul 2008, 13:05:46
122

Қилганда сафар йслишта ташла ксзни,
Чоҳ учраса гар, сҳтиёт айла сзни.
Дсстлар уйида агарда меҳмон бслсанг,
Одобини бузма дилу қслу ксзни*.
_____________
* Бу рубоий жузъий фарқлар билан Лаҳлавон Маҳмуд ижодида ҳам учрайди.
Nom: Re: Tojik xalq ruboiylari
Yuborildi: shoir 02 Iyul 2008, 13:05:57
123

Бу қандай гул? Бу гули меҳмонимнинг,
Доғиш рақиби шу слмаган жонимнинг.
Ҳар қайда оқар сув сегашг олдингдан чиқар,
Тсккан ёшидир у чашми гирёнимнинг.
Nom: Re: Tojik xalq ruboiylari
Yuborildi: shoir 02 Iyul 2008, 13:06:10
123

Бу қандай гул? Бу гули меҳмонимнинг,
Доғиш рақиби шу слмаган жонимнинг.
Ҳар қайда оқар сув сенинг олдингдан чиқар,
Тсккан ёшидир у чашми гирёнимнинг.
Nom: Re: Tojik xalq ruboiylari
Yuborildi: shoir 02 Iyul 2008, 13:06:18
124

Зулфинг сени тор-тор, сй дастаи гул,
Оғзингни дури катор, сй дастаи гул.
Гар лаъли лабинг бслса насибим менинг,
Ўпай уни бешумор*, сй дастаи гул!
_________
* Бешумор — сон-саноқсиз.
Nom: Re: Tojik xalq ruboiylari
Yuborildi: shoir 02 Iyul 2008, 13:06:28
125

Бир жуфт баҳор булбулидир гулшанда,
Учратдим-у Мажнунни-да шу масканда,
Дардимга даво борми, дедим, сй банда?
Деди у: давони топасан слганда!
Nom: Re: Tojik xalq ruboiylari
Yuborildi: shoir 02 Iyul 2008, 13:07:09
126

Дардинг сени банд стди тамом бошимни,
Қолдирмади бир заррача бардошимни.
Ксп бслди сени ксрмаганимга, сй ёр,
Йсқотдим тирик туриб қаламқошимни.
Nom: Re: Tojik xalq ruboiylari
Yuborildi: shoir 02 Iyul 2008, 13:07:17
127

Гул ҳажрида булбул бу қадар нола қилар?
Гул суҳбати ҳар кимсани ҳам вола қилар.
Мен қушман-у, дона тераман том лабидан,
Қайғумни ксриб, дашту дала нола қилар.
Nom: Re: Tojik xalq ruboiylari
Yuborildi: shoir 02 Iyul 2008, 13:07:24
128

Ошиқ туну кун сенинг учун мотамда,
Булбул кута гул очилшшши ғамда.
Кундуз-кеча ҳажрингда қилиб оҳ-нола,
Мажнун каби ксксим чок-у, ксзим намда.
Nom: Re: Tojik xalq ruboiylari
Yuborildi: shoir 02 Iyul 2008, 13:07:30
129

Ошиқ кишининг кснгли тсла ғам бслгай,
Ксклам булутидек ксзида нам бслгай.
Зулмат каби хонамга қадам ранжида қил,
Бу хона менга қуёшли олам бслгай!
Nom: Re: Tojik xalq ruboiylari
Yuborildi: shoir 02 Iyul 2008, 13:07:37
130

Сендан менга, сй ёри азиз, йсқ роҳат,
Сувдай стади ёнингда вақту соат.
Бу ғамзада кулбамга бошинг суқсанг, ёр,
Кулбам ёришиб, чироққа қолмас ҳожат.
Nom: Re: Tojik xalq ruboiylari
Yuborildi: shoir 02 Iyul 2008, 13:07:43
131

Чеҳрангни ксриб, чаманда гул бемордир,
Ошиқ сени ёдингда мудом бедордир.
Биз ёққа нигоҳ ташламагайсан бир қур,
Ксзинг сени думли юлдуз каби бордир.
Nom: Re: Tojik xalq ruboiylari
Yuborildi: shoir 02 Iyul 2008, 13:09:03
132

Ўлтирдим, с жонона, чироқ соссида,
Садбарг каби боғни бир жсссида.
Дедим: гул узиб азонда, тсйиб ҳидлай,
Шосд, сени бсйинг сширин гул исида.
Nom: Re: Tojik xalq ruboiylari
Yuborildi: shoir 02 Iyul 2008, 13:09:11
133

Том бошида доим мени пойлоқчим бор,
Кулбамга киринг, сизга ниҳон гап бор, ёр.
Таскин сира топмайди бу дили афгор,
Ўлтирмаса девор соссида дилдор.
Nom: Re: Tojik xalq ruboiylari
Yuborildi: shoir 02 Iyul 2008, 13:09:18
134

«Бир бсса олай лабингдан, сй нозик адо!»
«Ортгирма, — деди ғамза билан, — бошга бало».
«Қай ерда макону манзилинг, ссйла, аё?
Жоним сенга пайванду таним бслса жудо».
Nom: Re: Tojik xalq ruboiylari
Yuborildi: shoir 02 Iyul 2008, 13:09:49
135

А­й лола, маконинг сени тоғ бирла камар,
Ҳайфоки, бу нозик қадинг нам ерда унар.
Дунёни тамошосига бордик дарё,
Ксрдик тамошосини — бир зумда стар...
Nom: Re: Tojik xalq ruboiylari
Yuborildi: shoir 02 Iyul 2008, 13:09:56
136

Қоп-қора ксзинг масту хумор қилди мени,
Дил хоҳлар-у, шубҳа беқарор қилди мени.
Дедим: қилай ошиқлигидан минг тавба,
Ксз ксрди-ю, тавба синди — зор қилди мени.
Nom: Re: Tojik xalq ruboiylari
Yuborildi: shoir 02 Iyul 2008, 13:10:04
137

Ксшлимни тамом олибсан-ей нозли қараб,
Сарварман-у юз кишига, қул сенга, ажаб?
Сув ичсанг агар қслдаги жоминг бслайин,
Коса лабига қссй лабинг ёдида лаб.
Nom: Re: Tojik xalq ruboiylari
Yuborildi: shoir 02 Iyul 2008, 13:10:11
138

Ар бир куни кснглим ичра пайдо бслади,
Ул Боғи А­рамда зср тамошо бслади.
Ар юзи қизил, ранги сариқ ошиқнинг,
Қар иккиси қсшилса, на зебо бслади!
Nom: Re: Tojik xalq ruboiylari
Yuborildi: shoir 02 Iyul 2008, 13:10:18
139

Бодом гулидир ксзинг, лабинг — найшакар,
Гул баргига схшамас юзинг — пок шу қадар.
Дардингни олиб, чекай ғаминг жоним ила,
Сендан-да ғаминг вафолироқ, билсанг агар!
Nom: Re: Tojik xalq ruboiylari
Yuborildi: shoir 02 Iyul 2008, 13:10:24
140

Бир каптари беқарор қилдинг бизни,
Бир сокини шу диёр қилдинг бизни.
Бир сокини шу диёрман-у, ёрим йсқ,
Шармандаю шармисор қилдинг бизни.
Nom: Re: Tojik xalq ruboiylari
Yuborildi: shoir 02 Iyul 2008, 13:10:30
141

Қаддинг алифдир сени, қошинг сса дол,
Юз йил каби бир лаҳза жудолик бемалол.
Куйгум сени дардингда азалдан то абад,
Бир бор демадинг: шу ошиғим қилдим увол.
Nom: Re: Tojik xalq ruboiylari
Yuborildi: shoir 02 Iyul 2008, 13:10:36
142

А­й ёри азиз, бало скансан — билдим,
Бир дилбари бевафо скансан — билдим.
Ўзимга азалдан сени дсст тутган сдим,
Сен сзгага мубтало скансан — билдим.
Nom: Re: Tojik xalq ruboiylari
Yuborildi: shoir 02 Iyul 2008, 13:10:43
143

Ксзинг қораси сурмани бекор қилди,
Қаддинг неча девонани ҳушёр қилди.
Бу сарв каби қаддингу гулгун юзинг
Бечора ошиқтаринпш бемор қилди.
Nom: Re: Tojik xalq ruboiylari
Yuborildi: shoir 02 Iyul 2008, 13:10:50
144

Ксрмай сени сй нигор, касалманд бслдим,
Тушдим-у ғаминг занжирига банд бслдим.
Қоронғу шу ҳужрамда ғазаллар сқиб,
Қаттоки слимимга ризоманд бслдим.
Nom: Re: Tojik xalq ruboiylari
Yuborildi: shoir 02 Iyul 2008, 13:10:57
145

Ар, лаъли лабинг новвоту шаккар сотади,
Тундек қора сочинг мушку анбар сотади.
Ксзингни дскондорлигига ҳайронман:
Ай бирла сқу шамширу ханжар сотади.
Nom: Re: Tojik xalq ruboiylari
Yuborildi: shoir 02 Iyul 2008, 13:11:04
146

А­й ёр, лабинг ҳамиша хандон бслгай,
Қанду асалу набот арзон бслгай.
Қар гал қадаминг етса агар биз ёққа,
Йслингдаги тошлар дуру маржон бслгай.
Nom: Re: Tojik xalq ruboiylari
Yuborildi: shoir 02 Iyul 2008, 13:11:11
147

Кетдим — мени ишқ домидан озод айла,
Бир олма берай — озуқаи роҳ айла.
Дол қсйдирибон саллангни кетдинг, ёр,
Ул олмани еганда мени ёд айла.
Nom: Re: Tojik xalq ruboiylari
Yuborildi: shoir 02 Iyul 2008, 13:11:19
148

Ҳисор тепасида бир туп бодом ксрдим,
Деҳқонбачани ёш, сна нодон қсрдим.
Деҳқонбача тсн стагини бар урган,
Уч юз ишқ гулини унда печон ксрдим.
Nom: Re: Tojik xalq ruboiylari
Yuborildi: shoir 02 Iyul 2008, 13:11:26
149

Янтоқ гулидек заъфарон қилди мени,
Қам лола каби дилимни қон қилди мени,
Ғалвир мисол илма-тешикдир жигарим,
Ип ғалтагидек саргардон қилди мени.
Nom: Re: Tojik xalq ruboiylari
Yuborildi: shoir 02 Iyul 2008, 13:11:32
150

Ул сарви хиромонига жоним садақа!
Ул хуршиди тобонига жоним садақа!
Ул лаблари хандонига жоним садақа!
Ул зулфи паришонига жоним садақа!
Nom: Re: Tojik xalq ruboiylari
Yuborildi: shoir 02 Iyul 2008, 13:11:39
151

Зулфинг сенинг ҳамиша хам бслга-ю хам,
Кснглимда менинг ҳамиша ғам бслга-ю ғам.
Дунёни слакдан қайта стказсанг агар,
Менинг каби мотамзада кам бслга-ю кам.
Nom: Re: Tojik xalq ruboiylari
Yuborildi: shoir 02 Iyul 2008, 13:11:54
152

Томинг тепасидаги хасу хорман сзим,
Ксгарма овозингни — срадорман сзим.
Мажруҳман сзим, юз бора беморман сзим,
Дил дарди туфайли хастаю зорман сзим.
Nom: Re: Tojik xalq ruboiylari
Yuborildi: shoir 02 Iyul 2008, 13:12:02
153

Юксак бу тол соси рухсор бслгай,
Ҳар ким сени ксрса, зору бемор бслгай.
Ксрмай мени сен билан маломат қилишар,
Шосд рақибинг сенинг гирифтор бслгай.
Nom: Re: Tojik xalq ruboiylari
Yuborildi: shoir 02 Iyul 2008, 13:12:12
154

Қиз — Қоратегинда, она манзили — Ҳисор,
Анжир гули бслса қиз, тикандек она хор.
Дедим: шу тикан гулин бориб ҳидлайлик,
Ксз ёши баҳор ёмғиридек шашқатор.
Nom: Re: Tojik xalq ruboiylari
Yuborildi: shoir 02 Iyul 2008, 13:12:30
155

Том бошида слтирибдилар Одинаой,
Душманга юз-у, бизга қилиб орқани, вой.
Юзингни сгир бизга-да, сй Одинаой,
Ўрлар дилимиздан қора дуд, ҳойнаҳой.
Nom: Re: Tojik xalq ruboiylari
Yuborildi: shoir 02 Iyul 2008, 13:12:44
156

Толор тагида гсзал санам слтиради,
Амғир суви кокилини чсмилтиради.
Дедим: «Санамо, битта юзингдан сптир!»
Аоз бирла кулиб деди: «Отам слдиради!»
Nom: Re: Tojik xalq ruboiylari
Yuborildi: shoir 02 Iyul 2008, 13:12:52
157

Бир ёр топайинки, сзи деҳқон бслса,
Ҳайдаб ҳскизин, қслида гаврон бслса.
Кундуз менга ҳамроҳ, кечалар қсйнимда,
Мсйлови қора-ю, ёшу чаққон бслса.
Nom: Re: Tojik xalq ruboiylari
Yuborildi: shoir 02 Iyul 2008, 13:13:00
158

Оппоғу бодомқовоғу нозикбадан,
«Бслсин сенга садқа, — дер сди, — шу жону тан!»
Бахш стмади сзни менга лекин у суман,
Қилдим шу сабабли бу фақир тарки ватан.
Nom: Re: Tojik xalq ruboiylari
Yuborildi: shoir 02 Iyul 2008, 13:13:08
159

Кош стсам сди балиқ бслиб дарёни,
Сайр стсам сди лочин бслиб саҳрони.
Булбул каби нола чексам сз ҳолимдан,
Тслдирсам оҳу фиюнга бу дунёни!
Nom: Re: Tojik xalq ruboiylari
Yuborildi: shoir 02 Iyul 2008, 13:13:17
160

Юлдузни санаб бслармикан ҳеч — қайда?
Кимнинг ёридир шу сочи майда-майда?
Бизнинг ёр срур шу сочи майда-майда,
Тунлар мени қсинимда-ю, кундуз қайда?
Nom: Re: Tojik xalq ruboiylari
Yuborildi: shoir 02 Iyul 2008, 13:13:38
161

Мен чиқдим-у хонадан, шароб бермишлар,
Ишқ дафтаридан битта китоб бермишлар.
Мен сқимай ишқи дафтаридан бир бет,
Ксргил бу рақиблар не азоб бермишлар?..
Nom: Re: Tojik xalq ruboiylari
Yuborildi: shoir 02 Iyul 2008, 13:13:46
162

«Зардолу гулидек очилибсан, ёр-е,
Минг дарди дилимга битта бссанг дори!»
«Оввоза қиларсан слма-сл юрганда,
Бермам бсса дарбадарга — бслма зоре».
Nom: Re: Tojik xalq ruboiylari
Yuborildi: shoir 02 Iyul 2008, 13:13:53
163

Елгон ила рост — иккаласи ёр бслмиш,
Борган ерида суйгули ёр хор бслмиш,
Ҳақ ссзлагучи ҳаққа талабгор бслмиш,
Ссзи амалу иш ила пойдор бслмиш.
Nom: Re: Tojik xalq ruboiylari
Yuborildi: shoir 02 Iyul 2008, 13:14:00
164

Фарёдки, бир умр гадомиз, афсус!
Кскламдаги қордек бебақомиз, афсус!
Гар умр вафо қилса-ю, юз йил сшасак,
Охир-оқибат сна гадомиз, афсус!
Nom: Re: Tojik xalq ruboiylari
Yuborildi: shoir 02 Iyul 2008, 13:14:07
165

Дунё мени қсзимни мудом нам қилди,
А изқимни менинг асли азал кам қилди,
У хаммани гарчи шоду хуррам қилди,
Бу бандани қисматини мотам қилди.
Nom: Re: Tojik xalq ruboiylari
Yuborildi: shoir 02 Iyul 2008, 13:14:15
166

Лешонани шсрини қаламданми дейин?
Бахтимни қаролиги-ю ғамданми дейин?
Ссрганда аросатда Худо қози бслиб,
Айтайми ситамдан ё аламданми дейин?
Nom: Re: Tojik xalq ruboiylari
Yuborildi: shoir 02 Iyul 2008, 13:14:51
167

Юзи қизил олма каби ёр, зоринг сзим,
Умрим борича ташнаи дийдоринг сзим.
Юртингда фақир дарбадар-у, йсқ ватаним,
Бир бор шу тилинг ссйласа бас: «Аринг сзим!»
Nom: Re: Tojik xalq ruboiylari
Yuborildi: shoir 02 Iyul 2008, 13:15:30
168

Қар кимсани гар мақсадидир кину фасод,
Бтказмади чарх муродига, стмади шод.
Ўз жонига охири бало етгусидир,
Қилган сса камбағалга ким зулм-бедод.
Nom: Re: Tojik xalq ruboiylari
Yuborildi: shoir 02 Iyul 2008, 13:15:42
169

Амирлар зулмидан келдик фигонга,
Бу бойлар хсрлиги тегди-ку жонга.
Амирлар сз уйида ором олгай,
Топилмас чора халқи нотавонга.
Nom: Re: Tojik xalq ruboiylari
Yuborildi: shoir 02 Iyul 2008, 13:16:30
170

Чиққан сдим уйдан сйнаб-сйноқлаб,
Қози итлари олиб кетишди боғлаб.
Қсш сқли камон ссаб, бу золимларни
Отсанг сди худди кскрапши чоғлаб!
Nom: Re: Tojik xalq ruboiylari
Yuborildi: shoir 02 Iyul 2008, 13:17:46
172

Давронни жафою жабридан дилгирмиз,
Азуқ шу скан-да — бандаи тақдирмиз.
Оҳ, кошки туғилмаса сдик онадан,
Тушдик сзимиз домга, демак, маъзурмиз.
Nom: Re: Tojik xalq ruboiylari
Yuborildi: shoir 02 Iyul 2008, 13:17:53
173

Ғаму ғусса мени қилди адо-да,
Ғаму ғусса сочимдан ҳам зиёда.
Қутулмасман қочиб ҳам ушбу ғамдан,
Сабаб: ғам отлиқ-у, мен-чи, пиёда.
Nom: Re: Tojik xalq ruboiylari
Yuborildi: shoir 02 Iyul 2008, 13:18:12
174

Бир дсст қани — билгучи ҳамдам қадрин?
Дил борми куйиб, қилгучи ҳис ғам қадрин?
Тупроғи бу одамни олинган қайдан?
Одам сса билгай сди одам қадрин!
Nom: Re: Tojik xalq ruboiylari
Yuborildi: shoir 02 Iyul 2008, 13:18:45
175

Дард аҳлини юзи сира хандон бслмас,
Дардига йиғидан сзга дармон бслмас.
Ул ксздан узоқ юрайки, гирён бслмас,
Тарк айлайин ул бошни — паришон бслмас.
Nom: Re: Tojik xalq ruboiylari
Yuborildi: shoir 02 Iyul 2008, 13:18:52
176

Тун ёруғ-у, манзил менга саҳро ҳар тун,
Дил оҳи мисоли мавжи дарё ҳар тун.
Давлат сенга ёр-у, ишларинг авжидадир,
Мен мунтазиру ғарибу танҳо ҳар тун.
Nom: Re: Tojik xalq ruboiylari
Yuborildi: shoir 02 Iyul 2008, 13:19:00
177

Жонона, баҳор бслди — қачон келгайсан?
Вақти гули хор бслди — қачон келгайсан?
Қор ёққанида — қишда қилувдинг ваъда,
Қор кетди, баҳор бслди — қачон келгайсан?
Nom: Re: Tojik xalq ruboiylari
Yuborildi: shoir 02 Iyul 2008, 13:19:07
178

Мусулмонлар, бу злда мен ғарибман,
Касал бслдим-у, муҳтожи табибман.
Керак бслса, келар у мулки Қинддан,
Ватан тупроғи гар бслса насибам.
Nom: Re: Tojik xalq ruboiylari
Yuborildi: shoir 02 Iyul 2008, 13:19:15
179

Мен чиқдим уйимдан ксчага ксз тсла нам,
Ксз тсла нам-у дилимда қайнайди алам.
А­л дер: нимадан дилингда бор мунча алам?
Бу доғи мусофирлик скан гирдоби ғам!
Nom: Re: Tojik xalq ruboiylari
Yuborildi: shoir 02 Iyul 2008, 13:19:22
180

Мозор четида ссар бир туп дслона,
Хор қилди мени бу қавми ёт, бегона.
Бегона кишилар мени қайдан билгай?
Тслди бу ғариблик ғамидан паймона.
Nom: Re: Tojik xalq ruboiylari
Yuborildi: shoir 02 Iyul 2008, 13:19:30
181

Юлдуз санаб, ксп интизорман бул тун,
Кел қошима, хаета, бемадорман бул тун.
Кел қопюма жон узар маҳалда, сй ёр,
Муштоқ-у, юзинг ксришга, зорман бул тун.
Nom: Re: Tojik xalq ruboiylari
Yuborildi: shoir 02 Iyul 2008, 13:19:38
182

Боғ теграсини бошдан-оёқ хор тутмиш,
Келди хабари: ул бевафо ёр тутмиш.
Ер тутса-да ул менинг каби ёр тутмас,
Гулдан кечибон у домани хор тутмиш.
Nom: Re: Tojik xalq ruboiylari
Yuborildi: shoir 02 Iyul 2008, 13:19:45
183

Каптармиз-у, маъвомиз срур ксҳу камар,
Бизлар кетамиз-у, дсстимиз бехабар.
А­й дсст, мени дсзах хавфидан қсрқитма,
Кснглимдаги хавф дсзах хавфидан баттар!
Nom: Re: Tojik xalq ruboiylari
Yuborildi: shoir 02 Iyul 2008, 13:19:52
184

Дилим реш-у, дилим реш-у дилим реш,
Вафо қилди на бир бегона, на хеш.
Агар бегонани бошга кстарсам,
Илон бирлан чаёндек ниш урар, ниш.
Nom: Re: Tojik xalq ruboiylari
Yuborildi: shoir 02 Iyul 2008, 13:19:59
185

Биз булбули мастмиз-у, чаман йсқ бизга,
Биз бунда ғарибмиз-у, ватан йсқ бизга.
Бу умри азиз беватан стмоқда,
Қилдик сафар олисга — кафан йсқ бизга.
Nom: Re: Tojik xalq ruboiylari
Yuborildi: shoir 02 Iyul 2008, 13:20:06
186

Кетмоқдаман-у, бунда нигор қолмоқда,
Кснглимдаги бор сабру қарор қолмоқда.
Бойсғли келиб кулбамиз устига деди:
«Вайрона бу уй менга тайёр қолмоқда».
Nom: Re: Tojik xalq ruboiylari
Yuborildi: shoir 02 Iyul 2008, 13:20:16
187

А­й қизгина, ишқинг мени бадном қилди,
Миршаб сшитиб, тутди-ю, зиндон қилди.
Бир қунжида зиндошш ётибман ғамгин,
Куйганман сзим-у, сна бирён қилди.
Nom: Re: Tojik xalq ruboiylari
Yuborildi: shoir 02 Iyul 2008, 13:20:23
188

Юзинг даврида йсқ гулда малоҳат,
Лабинг қошида йсқдир лаълда қиммат.
Ларичеҳра, сенга ким ошиқ срмас,
У пайғамбар срур худди беуммат.
Nom: Re: Tojik xalq ruboiylari
Yuborildi: shoir 02 Iyul 2008, 13:20:30
189

Қилиб нозу карашма, банда қилдинг,
Мени сл ичра хор, шарманда қилдинг.
Менга ёр бслмадинг сен чин кснгилдан,
Гуноҳим не сдики, ганда* қилдинг?
__________
* Ганда — ёмон.
Nom: Re: Tojik xalq ruboiylari
Yuborildi: shoir 02 Iyul 2008, 13:20:37
190

Илоҳо, бслмасин шу сарв қадинг хам!
Яқин ҳам келмасин шод кснглигата ғам!
Умидим гулисан сен, нозаниним,
Қсниб шохингга булбул бслмасин кам!
Nom: Re: Tojik xalq ruboiylari
Yuborildi: shoir 02 Iyul 2008, 13:20:56
191

Қадинг мисли гулу ксзинг хумордир,
Юзинг оппоғу шаффоф, беғубордир.
Дедим дилданки: шу пушту паноҳим,
Сенинг ишқингда дил беихтиёрдир.
Nom: Re: Tojik xalq ruboiylari
Yuborildi: shoir 02 Iyul 2008, 13:21:44
192

А­шик ёнига борсам, банду баста,
Чиқай тоғларга снди зору хаста.
Деди: оч сшигингни, сй сшикбон,
Гсзал ёрим менинг келмоқда аста.
Nom: Re: Tojik xalq ruboiylari
Yuborildi: shoir 02 Iyul 2008, 13:21:51
193

Бориб чашма бошига нола қилдим,
Аигоҳ сшал соҳибжамола қилдим.
Аигоҳим тушмади соҳибжамолга,
Ақамни чок, дилимни пора қилдим.
Nom: Re: Tojik xalq ruboiylari
Yuborildi: shoir 02 Iyul 2008, 13:22:00
194

Алиф срдим, қсйингда дол бслибман,
Кигиз кийиб, қаландарвор бслибман.
Гсзал гуллар ичида бир гул срдим,
Ғарибликка тушиб, мен хор бслибман.
Nom: Re: Tojik xalq ruboiylari
Yuborildi: shoir 02 Iyul 2008, 13:22:11
195

Жонона жудою мен жудо тушмишман,
Қсйнингдан узоққа, дилрабо, тушмишман.
Ар, ссга тушир сшал ширин кунларни,
Армон менга суҳбатинг — жудо тушмишман.
Nom: Re: Tojik xalq ruboiylari
Yuborildi: shoir 02 Iyul 2008, 13:22:19
196

А­й суйгули ёр, дилингда не бор? — Ссйла!
Топдингми сзингга сзга бир ёр? — Ссйла!
Бор бслса-да, йсқ бслса-да, айт, ростини,
Мен сенга-ю сен кимга харидор? — Ссйла!
Nom: Re: Tojik xalq ruboiylari
Yuborildi: shoir 02 Iyul 2008, 13:22:26
197

Уч ой тслди — ёнимда ёрим йсқдир,
Боғнинг гули-ю, менинг баҳорим йсқдир.
Айланса-да жаннатга бу кулбам снди,
Ақмас менга, чунки унда ёрим йсқдир.
Nom: Re: Tojik xalq ruboiylari
Yuborildi: shoir 02 Iyul 2008, 13:22:40
198

А­й ёр, мени олмасанг, умидвор стма,
Илк севгинг сдим — андиша қил, хор стма.
Қошингда мени ёмонласа ҳар нокас,
Аокас ссзини деб менга озор стма.
Nom: Re: Tojik xalq ruboiylari
Yuborildi: shoir 02 Iyul 2008, 13:22:47
199

Гул фаслида қслимга менинг гул тутдинг,
Гул срнига гсёки ёниқ дил тутдинг.
Мен сенга вафо билан кснгил берган сдим,
Сен-чи, бевафолик сари йсл тутдинг...
Nom: Re: Tojik xalq ruboiylari
Yuborildi: shoir 02 Iyul 2008, 13:22:58
200

Уч ой зимистондир-у уч ой баҳор,
Амғирни кутар гул, биз сса ёрга хумор.
Майса ниш уриб, қсй-қсзи стга чопса,
Биз ошиқамиз сен сари, сй севгили ёр!
Nom: Re: Tojik xalq ruboiylari
Yuborildi: shoir 02 Iyul 2008, 13:23:44
201

Сос солади бу толлар рухсорингга,
Ксрмай туриб ошиқ стар дийдорингга.
Ксрмай ҳали бизни бирга таъна қилишар,
Қсймас бу ҳасадгсй зоти сз ҳолингга.
Nom: Re: Tojik xalq ruboiylari
Yuborildi: shoir 02 Iyul 2008, 13:23:52
202

Булбулман-у, орзуи чаман қилгайман,
Майли гулу лолаю суман қилгайман.
Опқочма нигоҳимдан сзингни, қора ксз,
Олисда ғариб ёди ватан қилгайман...
Nom: Re: Tojik xalq ruboiylari
Yuborildi: shoir 02 Iyul 2008, 13:24:18
203

Кслобга келин бслди-ю, жонон кетди,
Куйдирди-ю ҳижронида, пинҳон кетди.
Дедим: борайин-у, қайтарайин йслидан,
Қимматли гулим, ҳайфки, арзон кетди.
Nom: Re: Tojik xalq ruboiylari
Yuborildi: shoir 02 Iyul 2008, 13:24:25
204

Сендан бу дилим жудо қилайми ё йсқ?
Ксйишда бопшм фидо қилайми ё йсқ?
Оҳ, менга қилармисан вафо ёким йсқ?
А сзга сари ҳаво қилайми ё йсқ?
Nom: Re: Tojik xalq ruboiylari
Yuborildi: shoir 02 Iyul 2008, 13:25:18
205

Садбарг сдим* — ёр ғамида юз пораман-ей,
Дилхастаю девонаю оввораман-ей.
Худди тамакидек юрагим куйди чунон,
Ишқ стида кул бслган бечораман-ей.
__________
Садбарг — хушбсй гул. Барги ксплиги учун садбарг — юз баргли гул дейишади. Шунга ишора стиб, бу ерда ссз сйини қилинган: юз баргли гул сдим — ёр ғамида юз пора бслдим.
Nom: Re: Tojik xalq ruboiylari
Yuborildi: shoir 02 Iyul 2008, 13:25:27
206

Бу дил шу қадар елиб-югурди, басдир,
Бу бошга-да оқ иниб улгурди, басдир.
Ҳар қанча югурса-да гсзаллар изидан,
Ҳар лаҳза фақат жафони ксрди, басдир.
Nom: Re: Tojik xalq ruboiylari
Yuborildi: shoir 02 Iyul 2008, 13:25:38
207

Ааврсз сна келди-ю, сна гулда қслим,
Тслди гулу лола ҳидига снгу сслим.
А­й ёр, срашиб олгали кел мен бирлан,
Ҳозирча саломатман-у, сенда кснглим.
Nom: Re: Tojik xalq ruboiylari
Yuborildi: shoir 02 Iyul 2008, 13:25:49
208

А­й барно йигит, дилим ҳавойи қилдинг,
Дил сандиғини тсла рубойи қилдашг.
Дил сандиғи тслмади рубойи бирлан,
Аҳдингни бузиб, бахтимни зоеъ қилдинг.
Nom: Re: Tojik xalq ruboiylari
Yuborildi: shoir 02 Iyul 2008, 13:25:57
209

Сув бсйида икки дсст хандон сдик,
Ишқ оламида ошиқи нодон сдик.
Аокас кишилар бизни маломат қилишар,
Биз бслса, бу таъналарга ҳайрон сдик.
Nom: Re: Tojik xalq ruboiylari
Yuborildi: shoir 02 Iyul 2008, 13:26:15
210

Устингдаги ксйлагинг булутдек оппоқ,
Енгишта сширганинг не? Анжир ёки нок?
Оҳ, анжиру ноку сна юз мисли анор,
Бас, ссйла сзиш — сендан узай дил қандоқ?!
Nom: Re: Tojik xalq ruboiylari
Yuborildi: shoir 02 Iyul 2008, 13:26:22
211

Какликни тутиб, каптар деб ном қиламан,
А­й бевафо, сен деб сзни бадном қиламан.
Бадномзада қилди мени сл ксйингда,
Шосд сени бир ишва билан ром қиламан.
Nom: Re: Tojik xalq ruboiylari
Yuborildi: shoir 02 Iyul 2008, 13:26:33
212

Аримга бориб, ошиқи зордан ссйланг,
Васлига менингдек интизордан ссйланг.
Кснглимдаги доғ ададини ссрса агар,
Йсқ, денг, адади — хазор-хазордан ссйланг.
Nom: Re: Tojik xalq ruboiylari
Yuborildi: shoir 02 Iyul 2008, 13:26:45
213

Оҳ, бу на кеча — никох. қилишди ёрни,
Мендан бир умр жудо қилишди ёрни.
Бордим ксча бошига — олов ёнгайдир,
Бир бевага мубтало қилишди ёрни.
Nom: Re: Tojik xalq ruboiylari
Yuborildi: shoir 02 Iyul 2008, 13:26:54
214

Бу ёрни сира дилдорлик одати йсқ,
Тош пораси у — бир зарра шафқати йсқ.
Ҳажрида адо бслдим-у золим ёрнинг,
Ҳаргиз дилида ошиғига рағбати йсқ.
Nom: Re: Tojik xalq ruboiylari
Yuborildi: shoir 02 Iyul 2008, 13:27:02
215

А аҳмим келади сенга-ю, сртоқмасман,
Севсанг-да мени, мен сенга хеч боқмасман.
Сен мисли тариқ илдиз отарсан хар ён,
Бслсам-да булут, устюпта мен ёғмасман.
Nom: Re: Tojik xalq ruboiylari
Yuborildi: shoir 02 Iyul 2008, 14:11:46
216

Ар қадди мисоли сарв — қилганда назар,
Кснгли уни(нг) бегонада-ю, мен — бехабар.
Мен ишқида гсёки дили қон лола,
Қай ерда юрар у бехабар — куйди жигар.
Nom: Re: Tojik xalq ruboiylari
Yuborildi: shoir 02 Iyul 2008, 14:11:58
217

А­й бола, қилиб кибру ҳаво юргайсан,
Ҳусништа сзингча махлиё юргайсан.
Биз бслдик адо ғамингда, сй тоза нихол,
Биздан нима стдики, жудо юргайсан.
Nom: Re: Tojik xalq ruboiylari
Yuborildi: shoir 02 Iyul 2008, 14:12:15
218

Қаршимда турибсан, нигорим, шундай,
Билмайман сзим — ссзимни бошлай қандай?
Кснглимни тутиб ётган ажиб ссзларни
Билмайман сзим — айтмайми ё айтай?..
Nom: Re: Tojik xalq ruboiylari
Yuborildi: shoir 02 Iyul 2008, 14:12:48
218

Қаршимда турибсан, нигорим, шундай,
Билмайман сзим — ссзимни бошлай қандай?
Кснглимни тутиб ётган ажиб ссзларни
Билмайман сзим — айтмайми ё айтай?..
Nom: Re: Tojik xalq ruboiylari
Yuborildi: shoir 02 Iyul 2008, 14:13:52
219

Осмонни баланд, заминни паст ксргайман,
Мусичанинг уйида магас ксргайман.
Куйсин-да, илоё, азалий шср бахтим:
Аримни биров-ла ҳар нафас ксргайман.
Nom: Re: Tojik xalq ruboiylari
Yuborildi: shoir 02 Iyul 2008, 14:14:02
220

Бу қирмизи олманинг холи бордир,
Қссй оёғим қайга — қадамда хордир.
Олам тсла хор-у, душманим бисёрдир,
Ер юзида снг ширин нарса ёрдир.
Nom: Re: Tojik xalq ruboiylari
Yuborildi: shoir 02 Iyul 2008, 14:14:37
221

Боғишта келай, сайри гулу лола қилай,
Уйингга кела-ю, минг бир нола қилай.
Уйингга келиб, топмасам уйда ёлғиз,
Ханжар ола-ю, жигарни юз пора қилай...
Nom: Re: Tojik xalq ruboiylari
Yuborildi: shoir 02 Iyul 2008, 14:14:48
222

Ошиқ смас сдим шу йили зор бслдим,
Ар, қадди нихрлишта гирифтор бслдим.
А­й, сув бсйида тоза ниҳол, ишқингда —
Охири маломатга сазовор бслдим.
Nom: Re: Tojik xalq ruboiylari
Yuborildi: shoir 02 Iyul 2008, 14:14:56
223

А­й, сен тслин ой-у, осмон хона сенга,
А­й сарви равон, шу бола девона сенга,
Осмондаги қушлар гсё дона сенга,
Бизлар сса чин ошиғу мастона сенга.
Nom: Re: Tojik xalq ruboiylari
Yuborildi: shoir 02 Iyul 2008, 14:15:18
224

А­й қизгина, кичкинапша, бир дона,
Бслдим-ку жамолингни ксриб девона.
Девоналигим сл ичида афсона,
Оҳ, бслса сдинг кошки менга жонона!
Nom: Re: Tojik xalq ruboiylari
Yuborildi: shoir 02 Iyul 2008, 14:15:28
225

Оҳ, қизгина, кснглимни асир айладинг-ей,
Бир ксргали юзинг мунтазир айладинг-ей.
Бир ксргали юзинг мунтазирлар кспдир,
Сен кетдинг-у, бизни мисли ер айладинг-ей.
Nom: Re: Tojik xalq ruboiylari
Yuborildi: shoir 02 Iyul 2008, 14:15:45
226

Турган сди олманг рсмолимда боғлиқ,
Сслибди-қолибди — шунга дилим доғлик.
«Бу олмани ташла снди», — дер одамлар,
Шу олма сгасига дилим боғлоқлик...
Nom: Re: Tojik xalq ruboiylari
Yuborildi: shoir 02 Iyul 2008, 14:16:03
227

Ар ёнига бордиг-у, у бедор бслмас,
Юз чарх урибмиз-у, хабардор бслмас.
Юз чарх урибмиз сзгалар ёри учун,
Билдикки, улар бизга вафодор бслмас.
Nom: Re: Tojik xalq ruboiylari
Yuborildi: shoir 02 Iyul 2008, 14:16:33
228

Келди-ю муҳаррам, мени(нг) ёрим кетди,
Боғдан ой-у, қсйнимдан нигорим кетди.
Бу ҳовли агар беҳишту жаннат бслса,
Безорман ундан, чунки ёрим кетди.
Nom: Re: Tojik xalq ruboiylari
Yuborildi: shoir 02 Iyul 2008, 14:17:04
229

Биз икки дугона бирга слтирган сдик,
Дилни бсшатиб, ширин гурунг қурган сдик.
Ҳар қанча гапирса, битмади сирларимиз,
Сснг хотира дафтарига дил ёрган сдик.
Nom: Re: Tojik xalq ruboiylari
Yuborildi: shoir 02 Iyul 2008, 14:17:33
230

Бошингдаги рсмолишта садқа бслайин!
Қоп-қора сшал холишта садқа бслайин!
Мен айтган сдим асли азал: дсст бслайик,
Шу ҳусни безаволишта садқа бслайин!
Nom: Re: Tojik xalq ruboiylari
Yuborildi: shoir 02 Iyul 2008, 14:18:09
231

Булбулман-у, гулдан жудо юргайман,
Манзил менга дашти Карбало — юргайман.
Айбим не Худойим қошида — билмасман?
Ул севгили ёрдан жудо юргайман.
Nom: Re: Tojik xalq ruboiylari
Yuborildi: shoir 02 Iyul 2008, 14:18:47
231

Булбулман-у, гулдан жудо юргайман,
Манзил менга дашти Карбало — юргайман.
Айбим не Худойим қошида — билмасман?
Ул севгили ёрдан жудо юргайман.
Nom: Re: Tojik xalq ruboiylari
Yuborildi: shoir 02 Iyul 2008, 14:20:02
232

Қиз боғ ичида бошини сгиб юради,
А смоли боши устида қис туради.
А смолини каж бойлашидан маст бслдим,
Кснглим ичида бир ст аланга уради.
Nom: Re: Tojik xalq ruboiylari
Yuborildi: shoir 02 Iyul 2008, 14:20:19
233

Ар ҳовлиси қаршисида бир зардоли,
Шу зардоли остидан стар ёр йсли.
Бер икки спич: ҳам туну х.ам кундуз учун,
Кетдим: сафарим қариди — сен хуш қол-е!
Nom: Re: Tojik xalq ruboiylari
Yuborildi: shoir 02 Iyul 2008, 14:21:18
234

Ток новдасидай қомати ақлимни олар,
Лекин хабар олмайди — узоқдир йсллар.
Йсл аслида бир баҳона — ортмас сзидан,
Зср фожиадир тирик жудо бслсанг гар.
Nom: Re: Tojik xalq ruboiylari
Yuborildi: shoir 02 Iyul 2008, 14:21:47
235

Бошимда рсмол — гуллари дона-дона,
Қошимда мудом онагинам парвона.
Дерлар менга: «Хола схшими ё она?»
Хола схши, бироқ она бир дона.
Nom: Re: Tojik xalq ruboiylari
Yuborildi: shoir 02 Iyul 2008, 14:23:10
236

Оҳ, она, она, жонга баробар она,
Бслмас икки бор сира мусссар она.
Ўршши босар на опа, на хола унинг,
Ойина каби қизга муқаррар она.
Nom: Re: Tojik xalq ruboiylari
Yuborildi: shoir 02 Iyul 2008, 14:24:05
237

Арим бслсанг, сзга-ла суҳбат қурма,
Ссзимни менинг унга сира еткурма.
Қслингда сенинг мен-ку ширин олма сдим,
Мен бор скан, аччиқ олмага тиш урма!
Nom: Re: Tojik xalq ruboiylari
Yuborildi: shoir 02 Iyul 2008, 14:24:52
238

Ар олма узатди менга худди гавхар,
Лаъли лаби қанду тили шаҳду шаккар.
«Бор, бир спич ол ёр лабидан!» — дер дсстлар,
Гулдай очилиб, ой каби тслмиш дилбар.
Nom: Re: Tojik xalq ruboiylari
Yuborildi: shoir 02 Iyul 2008, 14:25:37
239

Аринг бслайин мен сени(нг) кслоблик йигит,
Афғонча чиройли рсмол олиб туҳфа ст.
Афғонча рсмолини бирма-бир йиртилади,
Ҳар гал сна снгисидан стгайман умид.
Nom: Re: Tojik xalq ruboiylari
Yuborildi: shoir 02 Iyul 2008, 14:26:30
240

Қай кунки, бошим оғриса, нола қиламан,
Бегонага ксз қиримни-да ҳайф биламан!
Бегона вафо қилса-да — бир лаҳза, холос,
Тузсиз бу таомдан нима ҳам оламан?
Nom: Re: Tojik xalq ruboiylari
Yuborildi: shoir 02 Iyul 2008, 14:34:08
241

Аскар бола, ксп кибру ҳаволик қилма,
Аринг бсламан, бас, бевафолик қилма.
Аринг бсламан, қайғу-ғамингни оламан,
То тслмаса паймона жудолик қилма.
Nom: Re: Tojik xalq ruboiylari
Yuborildi: shoir 02 Iyul 2008, 14:34:29
242

Мен айланайин ксзлари турконангдан,
Ҳеч икки ксзим узилмасин хонангдан.
Бир ссз демадингки, қолдириб кснглимни,
Узсам қадамимни токи остонангдан.
Nom: Re: Tojik xalq ruboiylari
Yuborildi: shoir 02 Iyul 2008, 14:34:58
243

Биз тсрт оғайнимиз — ватан бизга А оғ,
Боғ ичра мисоли новдалармиз сшноқ.
Аодон киши қсрқади слимдан, чунки
Дарвоз* нима паймона тслар бслса, не А оғ?
__________
* Дарвоз ва А оғ — Тожикистоннинг Хатлон вилостидаги қишлоқлар номи.
Nom: Re: Tojik xalq ruboiylari
Yuborildi: shoir 02 Iyul 2008, 14:36:00
244

Етди қарилик — ҳаёт йсли кам бслди,
Қслимда асо-ю, қоматим хам бслди.
Узилди қслим қалам, ксзим китобдан,
Билдимки, ссзларим адо ҳам бслди...
Nom: Re: Tojik xalq ruboiylari
Yuborildi: shoir 02 Iyul 2008, 14:36:43
245

Кошки Ховалинг* гсзали, ёринг бслсам,
Боғнинг ичида мен интизоринг бслсам.
Орзу қиламан: қанийди боғ сртасида
Илон каби сралиб, нисоринг бслсам!
___________
* Ховалинг — Хатлон вилостидаги мавзелардан бири.
Nom: Re: Tojik xalq ruboiylari
Yuborildi: shoir 02 Iyul 2008, 14:37:13
246

Зулфининг узун занжири Мажнун қилди,
Юзини ксриш орзуси дилхун қилди.
Аогоҳ назарим лабдаги холига тушиб,
Шунга бу шаҳардан мени қувғин қилди.
Nom: Re: Tojik xalq ruboiylari
Yuborildi: shoir 02 Iyul 2008, 14:37:23
247

Ад стса сени, дилимда ст чоқилади,
Тарк стса, жигар лахталари ёғилади.
Гар мени билан боғласанг ҳаёт риштасини,
Умрим қадаҳи шаҳду шакарга тслади.
Nom: Re: Tojik xalq ruboiylari
Yuborildi: shoir 02 Iyul 2008, 14:37:30
248

Ар ошиғининг қолидан олмайди хабар,
Лаъли лабисиз менга асал мисли заҳар.
Тошлар-да фигон чекди-ю фарёдимдан,
Кснглига унинг қилмади бир зарра асар.
Nom: Re: Tojik xalq ruboiylari
Yuborildi: shoir 02 Iyul 2008, 14:37:51
249

Ар қадди ниҳрлдир, ниҳолдир, ниҳол,
Қош худди ҳилолдир, ҳилолдир, ҳилол.
Оппоқ юзи ҳасратида кетсак-да слиб,
Бир бор демади у: уволдир, увол...
Nom: Re: Tojik xalq ruboiylari
Yuborildi: shoir 02 Iyul 2008, 14:38:14
250

Бизнинг Ховалингни хуш ҳавоси бордир,
Гул шохида булбул навоси бордир.
Дунёни(нг) жафосидан бслибман булбул,
Ҳар дардки юзланса, давоси бордир.
Nom: Re: Tojik xalq ruboiylari
Yuborildi: shoir 02 Iyul 2008, 14:39:11
251

Шом кирса-да, биз ҳали-ҳануз дарбадар-ей,
Биз ксчада-ю уйқучи ёр бехабар-ей.
Тақдирга ксниб, биз-ку кетармиз бадар-ей,
Сен схши қол, сй ёр, биз — раҳгузар-ей...
Nom: Re: Tojik xalq ruboiylari
Yuborildi: shoir 02 Iyul 2008, 14:39:57
252

Йсқ ҳеч нимадан ёр хабари — айланади,
Том чеккасида мисли пари айланади.
Том чеккасида мисли пари юрган ксп,
У худдики тонг кабутари айланади.

А­ргаш Очилов таржималари