forum.ziyouz.com

Kutubxona => Boshqa kitoblar => Mavzu boshlandi: Abdul_Malik 19 Sentyabr 2009, 17:00:38

Nom: Tohir Malikning qiziqarli hikoyalari
Yuborildi: Abdul_Malik 19 Sentyabr 2009, 17:00:38
Жиззахдан Тошкентга саёхат

Азизлар, бугун жиззахлик дехкон киёфасида сизлар билан бирга Тошкентга саёхат киламиз.

Хуллас, омадим келиб, юк машинаси сотиб олдим. Омади бор одамнинг хсрози хам тухум килади, дейишгандай, хосил хам мсл бслиб, бир машина сара ковун билан «Кайдасан, Тошкент!» деб йслга тушдим. Кслимда Хотинхсжа ёзиб берган отнинг калласидек рсйхат. Шу рсйхат бсйича Тошканд бозорларини овлашим керак. Минг турли орзулар билан кетаётувдим ГАИ деганлари ола таёгини кстариб «Тсхта!» деди. Айтмокчи, илгари ГАИ дердик, хозир «йсл харакати хавфсизлиги нозири» деркан. Ола таёгидан хам номи узайибди барака топгурларнинг. Топиш-тутиши хам шу номига караб узайдимикин, дейман. ГАИ бола, хужжатларни текширгиси келиб турган скан, хамма когозларни бердим. «Ака, хамма хужжатингиз жойида скан, ссон-омон бориб келинг, Худо бозорингизни берсин», дейишини кутиб, «Янгангиз билан дехкончилик килувдик, снди мехнатнинг рохатини ксрадиган бслиб турибмиз» деб юбормайманми? «Ие,- деди ГАИ бола,- хали снгам билан бирга дехкончилик килдингизми? Бунинг хужжати йск-ку?» Мен хом калла хотиним билан бирга далада ишлаганим хакида когоз килиб олмаган сканман. ГАИ бола «бу хужжатсиз сизга шахарга йсл йск», деб туриб олди. Яхши каллам ишлаб колди. «Болангдан айланай, ГАИ бола, иккита ковун берсам сша хужжатнинг срнини босадими?» дедим. ГАИ бола «Аима, мен порахсрманми!» деб мени жеркиб берди. Савдони барибир пишитдим. Ўнта ковун порага кирмас скан, сзи танлаб олиб, менга «ок йсл» тилади. Йслда ГАИ болалар хам ксп скан. Хаммасига ола таёк етказиб берганларга хам койилман. Хаммаси мени ксриши билан таёгини сйнатиб колса-ас! Биттаси «далада бирга ишлаганингиз чин хотинингизми ё сйнашингизми, нега хужжати йск», деса иккинчиси «сша аёлингиз хотин жинсидан сканига гинекологдан хужжат олишингиз керак сди», дейди. Аммо биттаси хам порахср смас скан. Ўнта-снта ковун билан ишларимни хужжатлаштириб боравердим. Тошканга етай деганимда машина тепасига чикиб карасам, худди атай санагандай снтагина ковун колибди. Аист - холисда! Бу кайси бахти кулганга насиб килганийкин, деб турувдим, сна битта ГАИ бола келди. Когозлар скиб чикиб: «Хужжатга караганда машина сркак кишиники скан» деди. «Ўша сркак - аканг карагай бслади, акаси жонидан» дедим. У менга схшилаб караб олиб: «Бу ерда сркаклигингиз хакида хужжат йск-ку?» деди. «А­ркаклигимни ксриб турибсан-ку?» десам, бола пакир, «Мен ксриб турганимга ишонмайман, хужжатга ишонаман» деди. Хуллас колган снта ковун свазига сркаклигимга ишонтирдим. Ковун кетса кетсин обрс кетмасин, дедимда!
Шахаргача келиб, оркага кайтиб кетавермай, деб бир айлангим келди. Яхши хамки хотиним ковун сотилгунча ишлатиб турарсиз, деб пича пул берган сдим. Шахар ичида хам олатаёклар кстарилиб турар скан. Хар кстарилганда чснтак кокилаверди. Охири юткизган киморвоз хотинини тиккандай машинанинг бир бслагини ташлаб кетавердим. Биттасига тсртта гилдирак кетди. Инсофи бор скан, боланинг машинани Камазнинг кажавасига ортиб берди. Кадрдон ГАИ боллар кайтишимни кутиб туришган скан, уларни хам курук ксймадим. Кишлокка кираверишда елкамда битта тсну, кслимда машинанинг калити колган сди. Охирги ГАИ бола, отасига рахмат, калитни олмадим, «сизга биздан ссдалик бслсин», деди аммо тснимни олди. «А­скирок бслса хам сизники табаррук, итимнинг тагига соламан», деди.
Саргузаштларимга хотиним ишонмас, девдим, йск, калитни далил килгач, дарров ишонди. Аммо икковимиз хам ранжимадик. Афанди битта така топиб олиб, «сна тсртта така топилса, тепасига биттагина сшак топсам бас», деган скан. Бизда калит бор, тсртта гилдирагу, битта мотор, сна кузов деганларидай, топиш кийин сканми? Лекин кейинги йил Самаркандга боришни мслжал килиб ксйдим. Шу шахарни ксрмаганман. Тижорат бслмаса зиёрат, деганлар, а, лаббай? Хозир шошиб турибман, узр. «Каёкка кетспсиз?» дейсизми? Хотинимнинг кайнонамнинг кизи скани хакида хужжат олиб ксйишим керак. Яна ким билади, йсл узок...
Nom: Re: Tohir Malikning qiziqarli hikoyalari
Yuborildi: Abdul_Malik 19 Sentyabr 2009, 17:32:58
Хотира

19.07.2009 й.

1

Зухрани каргашди. Султонни лаънатлашди. Икковлари гам газаб тошлари билан тошбсрон килиндилар. Миш-миш гаплар тупрогига ксмилдилар.
-Улар аввалдан дон олишиб юришар скан, кочиб кетишганмиш...
-Вой слмасам, кочиб кетишганмиш-а...
-Ха, кочиб кетишибди...
...ким билади, балки тсгридир...
-Ўлиб кссколсин, жувон слгур, боласини ташлаб кетмай кора ерга кирсин. Битта ср камлик килибдими?
-Ўлиб кссколсин, жувон слгур...
-Битта ср камлик килибдими...
-Болаларини ташлаб, сйнаши билан кочибдими, а?
...ким билади, балки тсгридир...
-Корнида бола бслиб колган скан, сриданмас, Султонданмиш...
-Султонданмиш...
-Боласини олдирмокчи сканми?..
...ким билади, балки тсгридир...
Бу гаплар кичкина ишхона доирасидан чикиб, шахарчага таркалди. Танишлар учраб колганда сухбатлари шу "œснгилик" билан бошланиб, ксшимча маълумотлар билан тслдирилган холда скунланарди. Бир хафтача шундай бслди. А­зилиб ёккан ёмгир тинди. Булутлар таркалди. Куёш ернинг ховурини кстариб, киздириб юборди. Одамлар сухбатининг мавзуи сзгарди.

2

Туман идорасидан вилост бошкармасига ишга стган Султон Зухрани биринчи марта ксрганидаёк унга махлиё бслиб колган сди. Оппоккина, дсмбоккина, чарос ксз бслмаса хам жонни олгудай караши бор... Аз кечасидаги осмон хусни - хилолни сслатувчи коши коп-кора... Кизга сукланиб караб турган Султоннинг ксзи бармогидаги никох узугига тушди-ю, афсусдан нафаси кайтди. Бир хонада ишлагандан кейин истайсанми-истамайсанми ксз-ксзга тушиб туради. Султонга шайтон "œсри бслса нима бспти, схтимол ота-онаси зсрлаб узатгандир, балки срига кснгли йскдир", деб васваса хам килиб турди. Лекин Зухранинг она хам сканини билгач, унга сукланиб карашдан сзини тийди. Гойибона ошик бслиб юраверди.Жувонни хар ксрганида шайтон васвасасини бошларди-ю, лекин уни маглуб стишга ожизлик киларди. Султон енгилтак хаёллари учун сзини сзи койий бошлаганда сса шайтон шайтонлаб коларди.
Кейинги кунлар ичи хавонинг авзойи айниди. Бир ёмгир кусди, бир шамол туриб одамни учириб юборай деди. Баъзан сса офтоб ксриниб одамни ланж килиб юборади.
Бугун срталаб хаво очик сди. А­нди майдалаб ёмгир ёгспти. Бунака пайтда хонада когоз титиб стирган хам дуруст сди. Укасининг кснгирогидан сснг Султон йслга отланишга мажбур бслди. Ташкарига чикиб, машина пешойнасига сачраган лойни артаётганида ксшни бино томондан келаётган Зухрага ксзи тушди. Елкасига рсмол ташлаб олган Зухра унинг ёнидан ста туриб, бир нафасга тсхтади:
-Кетспсизми?-деб ссради.
-Хсжайин йсгидан фойдаланиб Мирзабодга бориб келай,-деди Султон.
-Мирзабодгами?-Шундай деб Зухра сйланиб колди.-Менам бориб келишим керак сди-с. Дугонам бир хафтадан бери касалхонда скан, уйдан ортиб боролмаспман, уст бслиб кетди. Битта дори ссратувди, топиб ксювдим. Ишингиз ксп бслмаса дорини ташлаб ста оласизми?
-Ташлаб стишнинг менга огирлиги йск. Лекин дугонангизни ксргингиз келаётган бслса, бирга бориб кела колинг.
-Борсам схши бсларди-ю, лекин... хсжайинимдан ссрамаганман.
-Юраверинг. Иш вакти тугагунча кайтиб келамиз. Бориб-келишга кспи билан икки соат вакт кетади. Ярим соат дугонангиз билан хасратлашиб олишга етадими? Унгача мен уйга кириб укамнинг топширигини бажариб чикаман.
-Канака топширик?
-Физикадан тест саволларининг ечимини ишлаб ксювдим. Укам бу йил скишга кириши керак. Имтихонга тайёрлаш вазифаси менинг елкамда.
Зухра бир оз иккиланиб турди-да, Султон таклифни сна такрорлагач, ичкари кириб палтосини кийиб чикди.

3

Зухранинг дугонаси деразадан ташкарига тикилиб турган сди. Унинг машинадан тушиб келганини ксриб "œким у йигит, хушторингми?" деб хазиллашиб ссради. Зухра жилмайиб, хазилга хазил билан жавоб берди: "œсенга ёкдими, хушторликка арзийдими?"
Йигит хакида бошка гаплашишмади. Зухранинг йсколгани маълум бслиб, миш-мишлар таркалгач, дугонаси сша гапни сслади. "œХазиллашмаган сканда...", деб скинди. Аммо дардини бировга билдирмади.
Султон укасига саволларни умумий тарзда тез-тез тушунтирди. Укаси унинг хасжонини сезди.
"œАка, шошилспсизми?"-деб ссради.
"œШошилспман",-деб жавоб берди Султон.
"œКаёкка?"
"œБир кизнинг олдига", шундай деб жилмайди. Укаси буни хазил деб сйлаб, у хам жилмайди.
"œБслажак снгамизмилар?"
"œБалки..."
Укаси унинг шундай деб хсрсиниб ксйганига ахамист бермаган сди. Акаси йсколиб, у хакда турли миш-мишлар тскилган кезлари ёдига олди. Аммо дардини бировга билдирмади.

4

Кайтишда аввал баллон тешилиб колди. Гилдиракни алмаштиргунча Султон адабини еди. Кейин мотор хадеганда ст олавермади. Султон автомашинани хайдашнигина биларди, унинг "œкасали"га сса акли етмасди. Жувонга сир бой бермаслик учун сзича моторни титган бслди. Кейин ёрдам ссраб йсловчи машиналарга ксл кстара бошлади. Бунака хавода тсхтаб, бировга ксмак беришни истовчи инсоф сгасининг топилиши осон бслмайди.
Машина шом коронгусида йслга тушди. Хавотир чодирига сралган Зухра мик стмай стирарди, айбига икрор Султон хам жим сди. Факат "œкатта йслга чикиб олсак, бир пасда етамиз", деб овунтирмокчи бслди. Лекин катта йслга чикишганда куюк туман багрига кириб, тезлашишнинг имкони бслмай колди.
Шахарга борадиган кенг йслда катнов сийраклашган. Султоннинг юраги дук-дук уради. Аегадир хансирайди. Ичини нимадир ёндираётгандай бслади. Машинани йсл четига олиб чикиб тсхтатгиси келади-ю, шайтонга сна бсйин бермайди.
Султон йслдан ксз узмайди. "œАнхор скин колди. Хозир ксприк келади. Йсл чапрокка бурилади..."
Султон мслжалда адашди: ксприкка канча борлигини билолмай каловланди.
Жувонга карашга ботинмайди. Караса, худди дахшат ичида колиб кетадигандай туюлади. Зухра хамон жим. Бошини ойнакка тираб олган: уйга боргач, бсладиган савол-жавобни сйлаётгандир схтимол...
Султон машина тезлигини оширди. Шу имиллаб юриши бслса сзини тутолмай колиши мумкин. Иродаси чидаш бера олмайди. Ўнг оёги сзига бсйсунмайди, нукул тормоз педалини босмокчи бславеради...
Тезликни сна оширди.
Машина бирдан пастликка шснгиди.
"œ...оббо, ксприк томонга бурмабман-ку?!"
Султоннинг хаёлига шу фикргина келди... Тормоз ишламади. Машина каттик-каттик силкинди.

5

Ўша куни Зухраларнинг уйида чирок счмади. Жажжигина Аафиса "œасжон-асжон" деб йиглайвериб ухламади.
А­ртасига миш-миш таркалди.
Шахардагилар бу вокеани аста унута бошлашди. Бахор келинчаклик либосини ечиб, срнини ёзга бсшатиб берди. Аз хам стди. "œКочок"ларнинг дараги чикавермади. Куёшнинг тафти кесилиб, шамол корнинг исини олиб келди. Ана шунда дехконлар анхорни тозалагани хашарга чикишди. Сувни тсхтатишди. Кимдир ксприк скинида тепаси лой босган бир нарсани ксриб колди. Карашса — автомашина. Хамма сша ерга йигилди. Ичини очишди. Машинанинг ичида одамга схшаш, лекин таниб бслмайдиган икки жасад бор сди.
Машинанинг ракамига караб, сгаси Султон сканлиги аникланди.

6

Шахарчада сна миш-миш таркалди:
-Ўликлари анхордан чикибди...
-Кочиб кетишаётганда тушиб етишганмикин?
-Ким билади...
-Бечоралар...Nom: Re: Tohir Malikning qiziqarli hikoyalari
Yuborildi: Abdul_Malik 19 Sentyabr 2009, 22:43:19
Мехр манзаралари (туркум)

19.07.2009 й.

1.Аркон узилди

Бахор... Анокларни майин шабада силайди. Дарахтларнинг ёш сурхлари кийгос гуллар ичида — ок зарга ботириб олингандай...
Хув анави дснгликдаги майсазорга бир ксй билан счки боглаб ксйилибди. А­чкининг икки улокчаси дикир-дикир сакрайди. Ксйнинг хам ксзичаси бор. Улокчалар билан сйраб, югуришиб юрибди. Шунчасм дсмбокки... Сакрашганини, сйрашганини ксриб, улар билан бирга сйнагиси келади кишининг... Бир махал нимасм бслди-ю, сйнашибми ё талашибми, ксзичок улокча билан калла ксйиша кетди. Она ксй "œбслди, шсхлик килма", дегандай маъраб ксйди. Ксзичок сса парво килмади. Она счки хам майсадан бошини кстармай ме-мелади. Болачалар сна хазилларини ксйишмади. Шунда ксй чсзиб маъради. Боласига интилди. Лекин бсйнида аркон — ксймас сди. Ксзичокни икки улок сртага олиб, гох униси, гох буниси туртар, уни ранжитарди. Она ксй чидаб туролмади. У ер депсиниб боласини "œодобсизлар" озоридан куткаришга интилди...
Улокчанинг бири ксзичокнинг бикинига бехосдан калла урди. Ксзичок "œонажон, куткаринг!" дегандек каттик маъраб юборди. Шунда ксй арконни сна зарб билан силтади...
Она мехри арконни узди...
 
Nom: Re: Tohir Malikning qiziqarli hikoyalari
Yuborildi: Abdul_Malik 19 Sentyabr 2009, 22:44:18
2.Бувижоним

-Кенжа набиралари сиз смасмисиз?-деб ссради хамшира Сарварнинг кслидаги тугунчани ола туриб.
-Ха, мен...-деди Сарвар бу саволдан таажжубланганини сширмай.
-Унда бир оз кутиб туринг.
У шундай деди-да, илдам юриб, юкори каватга кстарилди. Хамширанинг бу буйруги Сарварнинг кснглига гашлик солди. Хар хил хаёлларга бориб, беморлар рсйхатидан бувисининг номини излай бошлади. А сйхатдаги белгига караганда бувисининг иситмаси тушибди, ахволи бир мунча схшиланибди. Бундан кснгли таскин топган бслса-да, хамшира чиккунича диккат бслиб кетди. Аихост зинада хамшира ксринди. Худди Сарварга кутиб туришни буюрмагандай бамайлихотир тушиб келди. Бу хам етмагандай Сарварга караб кулимсираб ксйди. Йигитчага скин келгач, бир парча когоз узатди.
-Бувингиз бериб юбордилар. Кеча сизни менга тасвирлаб бериб, келса кетиб колмасин, деганидилар.
Сарвар "œшу гапни аввалрок айтсангиз бслмасмиди!" дегиси келди-ю, ортикча гапдан сзини тийиб, когозни шошилиб очди. Бувисининг сша равон-равон таниш харфлари:
"œЖоним болам. Буни кара-с, бугун сенинг тугилган кунинг-у, мен бслсам, хотиржам шифохонада ётибман. Хафа бслмайсанда, а? Совга хам килолмадим... Агар уйда бслганимда тандирда мазали ковок сомса, пиёзли нон ёпиб берардим. А­сингдами, болалигингда мен тандирга ст ёксам жуда-жуда кувониб кетардинг. Ойинг сомсани менчалик ёполмайди, тсгрими? Хозир хам шу одатинг бор... А­нди такдир, кексалик скан, бу ерда ётибман. Тойчогим, тугилган кунинг муборак бслсин! Бахтимизга илохим сз панохида асрасин сени!
Дуо билан: бувинг.
Ха, айтмокчи, ойингларга тайинлаб ксй: ертсладаги ковокни ишлатмай турсин. Ўзим чикай, схшилаб сомса ёпамиз..."
Хатни скиётганида томогига нимадир тикилгандай бслди. Ашлигида бувисининг хар хил ширинликларни енгларининг учига сшириб, "œакаларинг ксришмасин", деб беркитиб беришлари, дадасидан сскиш сшитганда сса, бошини силаб, сркалаб уйига олиб кириб кетишлари, насихат килишлари ксз олдига келди. Ўзини тутишга харчанд уринмасин, барибир ксзига ёш келаверди.
"œБувижоним! Ахир бужмайиб колган кадок ксларингиз билан бошимни силашингиз, юзимни мехр тсла сийнангизга ксйиб тин олишим, оппок сочингиздан спиб, ксзимга суртишимнинг сзи менга катта совга смасми!!" деган хитоб юрагини ларзага келтирди. Хамширанинг хай-хайлашига карамай, козикда илиглик турган ок халатлардан бирини олиб, елкасига ташлади-ю, юкорига югурди.
Бувижонининг ксксига бошини ксйди.
Nom: Re: Tohir Malikning qiziqarli hikoyalari
Yuborildi: Abdul_Malik 19 Sentyabr 2009, 22:44:54
3.Ўгай она

-Ўкимас смишман,-деди Окил сна сжарлик билан.
-Ахир ким сенга шундай деди, бизга айтгин,-куюнди директор.
-Менга барибир снди... Хеч кимнинг ёрдами керакмас. Агар сзимнинг ойим бслганларида...
Окилнинг лаблари титради, ксзлари ёшланди. Бурнини тортиб ксйди-да, сзин тутиб олиш учун шифтга каради. Директор гап нимада сканини тахминан англади. Бирон хулосага келиш учун бу тахмин етарли смасди, шу сабабли боладан сна ссради:
-Окилжон сглим, сжарлик килма. Уйингда нима гап бслганини менга очик айтавер. Биз сени хафа килдириб ксймаймиз.
Окил директорга "œрост айтспсизми?" дегандай бир караб олди-да, нигохини деразага кадаб гап бошлади:
-Ўзим сшитдим,-деди у сна бурнини тортиб ксйиб.-Анави... снги ойим дадамга "œсглингиз катта йигит бслиб колди-с, снди ёнингизга олсангиз хам бслади",-деди. Тагин мен уни...
Окил гапини тугата олмади. А­шик очилиб, бир ёшлар чамасидаги ширингина болани кстариб олган ксхликкина жувон кириб келди.
-Мумкинми, вой хайристей!-деди у остона хатлаб ичкарига киргач.- "œОкилжонни мактабларига чакириб олиб кетишди", дейишса, нима гап скан, деб жонимни ховучлаб югуриб келаверибман. Тинчликми сзи?
Жувоннинг саломлашишни хам унутиб кириб келиши унинг гост хавотирда сканидан дарак бериб турарди. Директор буни тушунди. Унинг ким сканлигини хам хасжонли ссзларидан англади. Шу сабабли гапни айлантирмай муддаога стишни маъкул ксрди.
-Тинчлик,-деди у хотиржам охангда сснг болага юзланди:-Окилжон сглим, сен ташкарига чикиб тур-чи.
Окил ковогини уйганича "œхсп", деди. Чикаётганида аёлнинг кслидаги бола "œатта!" деб унга осилди...
Директор Окилнинг бир неча кундан бери мактабга келмаётганини, бугун дарсдан кейин уйидан топтириб чакиртириб келганини ва нихост, боланинг охирги гапларини айтиб берди.
Аёл ксйлагининг енги билан ксз ёшларини артиб, пик-пик йиглади. Кейин "œВой, гапирмайгина мен слайин", деди-да, ташкарига чикиб Окилни олиб кирди.
-Вой гапирмайгина мен слайин, болажоним. Мен сени катта бслиб колганингни айтиб сркалатмокчийдим-а! Сен скиб олим бслсанг, уканг хам изингдан боради, деб доим дуо киламан-ку? Гапга нснок онангни кечир, болажоним...-Аёл шу гапларни такрор-такрор айтиб Окилни кучоклаб олганича юз-ксзларидан спаверди...
Окилнинг кслидаги укаси бу холатдан ажабланиб хайрон бслб турди Аввалига сал ксркди хам. Кейин бир акасини, бир онасини спа кетди...
Nom: Re: Tohir Malikning qiziqarli hikoyalari
Yuborildi: Abdul_Malik 19 Sentyabr 2009, 22:45:19
4. Ксзлари очик сди

Бсйнига чекич урилгандай "œчстир" бслиб колган мусича каердандир овкат топиб, инига учиб келди. У хар галгидек болаларининг инларидан бош чикаришиб, огизларини катта-катта очиб, чийиллашларини кутган сди. Бирок, инда болалари ксринмади. Онанинг ксзлари олазарак бслди. Ўзини хар томон уриб, жигаргсшларини ахтарди. Топди! Хали парвозга схши шайланмаган жажжи мусичалар шсхлик килиб пастга тушишган скан. Улар ховли рсссида бир-бирлари билан кувалашиб, бамайлихотир сйнаб юришарди. Она мусича уларни ксриб кувонгандай бир-икки канот кокиб ксйди. Ластак бир шохга ксниб, бсйнини хиёл кийшайтириб, уларнинг сйинини кузатди...
Бирдан она безовталанди. Болаларининг олдига тушиб, канотини патиллата кетди: у бурчакда пусиб ётган мушукни ксриб колган сди. Мушук мусичанинг пайкаб колганини сезиб, слжасига сапчиди. Кушчалар канот кокишиб пана томонга стишди. Лекин юкорига, бехавотир инларига учиб чикишга канотлари заифлик килди. Мушук кушчаларни кува бошлади. Улар канча уринишмасин, канот кокишмасин юкорига кстарилишга курбилари етмасди. Оналари атрофида айланишдан сзга чоралари йск сди.
Она безовта. Она иложсиз! Болалари учолмайди... Шунда у аллакандай овоз чикариб юкорига кстарилди-ю, сснг бирдан канотлари сингандай ерга гуп стиб тушди. У "œсиник" канотларини ерга шап-шап урганча парвозга урингандай бслиб мушукнинг атрофида айлана бошлади. Мушук кушчаларни кувиб юришдан ксра тайёр турган слжани ейишни маъкул ксриб, уни таппа босди.
Мусича сса хамон канотларини патиллатади. Галати овоз билан фарёд чекиб, болаларини учишга ундайди...
Мушук унинг хикилдогини тишлаб, чеккага судради. Онанинг ссник ксзлари срим очик: "œболаларим кочдими?" дегандай уларни излайди. Канотларини ахён-ахёнда мажолсиз силкитади. Гсй очкаб колган болалари олдига учиб бориб, хозиргина топиб келган овкатини бермокчи бслади...
Ластак бутокка учиб чикиб ксниб олган мусичалар сса ксркувдан дир-дир титрашади...
Nom: Re: Tohir Malikning qiziqarli hikoyalari
Yuborildi: Abdul_Malik 19 Sentyabr 2009, 22:45:48
5. Аввойи мушук

Яна сша ёввойи мушук пайдо бслди. Авваллари одам шарпасини сшитиб, жунини хурпайтирганича бакрайиб турадиган, кейин кочиб коладиган мушук негадир олдимизда бемалол юришга одатланди. Бу жуда кизик ходиса сди. Мушукнинг сирини билишга ошикдим. Унга бир бслак гсшт ташладим. У сахийлигимга ишонкирамагандай бир менга, бир гсштга караб ксйди. Кейин чакконлик билан гсштни тишлаб олиб, уйдан чикиб кетди. Хар гал емиш топса емай, олиб чикиб кетиши хам ажабланарли хол сди. Мушукнинг изидан чикдим. У ховли бурчагидаги стин турадиган бостирмага кириб кетди. Чсчитиб юбормаслик учун тиркишдан мсраладим: мушук чалканча ётиб олган, тсрт мушукча сса уни смарди... Мушукнинг бирдан ксринмай колгани-ю, кейин бегонасирамай ксйгани сабабини снди англадим.
"œБитта боласини жиснларимга олиб берсаммикин?" деган фикрда сшикни очиб, ичкари кирдим. Мушук сапчиб срнидан турди. Жунини хурпайтирди. Ксзлари ёнди. Хунук овоз чикарди. Яна бир кадам ксйсам менга ташланиши турган гап сди. Бундай холатда у сзини бокаётган одамни хам танишни истамасди. Чунки ёнида сз жонидан хам азиз бслган болалари бор сди!
Изимга кайтдим. Шу-шу мушук мени ксрса бостирма томон кочадиган бслиб колди. Мушукнинг болалаганини сшитган жиснларим бугун унинг бостирмадан нари кетишини пойлаб туриб, оладан келган чиройли боласини олиб чикишибди.
Кош корайганда мушук бостирмадан скдай отилиб чикди. Аиманидир ахтара бошлади. Кейин сшигимиз тагига келиб, мендан хам хайикмай зорланиб, чсзиб-чсзиб миёвлай бошлади. А­шикни очдим. У уйга отилиб кирди. Дам стмай боласини тишлаб олиб чикди. Бостирма томон кетди.
Мушук бизга срганиб колган бслса хам болаларини ишонмас сди...
Nom: Re: Tohir Malikning qiziqarli hikoyalari
Yuborildi: Abdul_Malik 24 Sentyabr 2009, 23:09:48
* * *

     Бир йигит казо килди. Бундай холларда «бевакт вафот стди», дейишга ксникканмиз. Билмаймизки, слим бевакт келмайди. Аллох тайин стган аник нафасда келади. Инсон ризкида белгиланганидан бир лукма хам ксп емай, бир лукма кам хам емайди. Бир нафасни ортикча хам, кам хам олмайди. Юраги битта ксп хам, кам хам урмайди. хар бир одам сз вактида слади. Биз буни билмаймизми? Биламиз, факат «бевакт» деб сзимизни алдаймиз. Хсп, алдамас сканмиз, «вактида» келган слим кандай бслади? качон ва кай холда келади? Етмиш ёшдами ё саксондами? Балки тсксон бешдадир. Аниги шуки, слим айни вактида келади. Биз, сзимиз уни каршилашга, Тангри берган омонатни кайтариб беришга, у дунёда кутилажак савол-жавобга вактида тайёр бслмаймиз.
     Ўкишда имтихон куни, соати белгиланган бслади. Тунни кунга улаб, тайёрланиб борамиз. Тайёргарлигимизга ксра бахо оламиз. Фоний дунё хам имтихон скан, тайёргарлигимиз кандай, сйлаймизми? Муаллимга пора бериб, бахо олиш мумкин. Охират имтихонида сса бунака гап йск. Баъзилар йилда бир ёки икки, ёки унданда ксп марта ксй ссйиб, номи «худойи» деб аталмиш зиёфатлар беришади. Лешоналари сса бирон марта саждага тегмайди, бузук йсллардан хам кайтмайдилар. Улар сша «худойи»ларини охиратга тайёргарлик, деб хисоблайдилар. Аслида сса улар муаллимга пул бериб имтихондан стмокчи бслаётган билимсиз ва нодон талабага схшашади.
     Мавзудан чекинмокни бас килиб, асосий ссзга кайтайлик: хуллас, «бевакт» вафот стган биродарига ачиндилар. Дсстлардан бири сухбатга аралашмай стирган сди. Кимдир «сиз ачинмайсизми?» деган мазмунда гап ташлади. У бир оз кспол тарзда бслса-да, тсгрисини айтди: «Мен биродаримизнинг слганига ачинмайман». Ажабланишди, хатто кснгиллари огриди. Изох берди: «Йигилиб олиб ачинганимиз билан тирилиб, кайтиб келмайди-ку? Ундан ксра дуолар килайлик ва сагирларига ёрдам беришни сйлайлик. Ким, кандай ёрдам бериши мумкин — шуни ссзласин. «Унинг вафотига ачинмайман», дейишимнинг боиси, у бугун бслмаса сртагами ё сн йил кейинми бу дунёни барибир ташлаб кетарди. Мен унинг ибодатсиз кетганига ачинспман. Унинг нариги дунёдаги ахволи нима бслади снди? Менинг кайгум шунда. Бу дунёдаги улфатчиликлар, зиёфатлар, кизлар, кадахлар... у ёкда ёрдам бермайди, балки кабр азоблари сшикларини очиб беради. Биродаримизни бу азоблар йслидан кайтара олмаганим учун мен хам айблиман. Бу айбим учун балки киёматда жавоб берарман...»
     Дсстлар хакида кайгуришни олдинроок бошласак накадар гсзал бслур сди...

* * *
Nom: Re: Tohir Malikning qiziqarli hikoyalari
Yuborildi: Abdul_Malik 24 Sentyabr 2009, 23:16:58
* * *

     Бир ксшикчи синглимизнинг телемухбир билан килган сухбатлари кишини таажжубга солди. Синглимиз санъат чсккисини ксзлаб, шахарга келибдилар. А­рлари билан ажралишибдилар. Уч ёшли фарзандлари кишлокда, оналари тарбиссида скан. «Уйга борсам, болам мени танимайди», деб кулдилар. (Аклли она бундай холда йиглаши керакмасми?)Яна дедиларки, устоз ксшикчи опаларидан «оиламни нима килай?» деб ссраган сканлар, «сен санъатни сйла», деган «доно» насихатни кулокка олибдилар.
хеч ким «аввало она бслинг», демабди.
хозир «уйга борсам болам танимайди», деб кулсптилар.
Кейинчи, йиллар стиб йигламайдилармикин?
     Икки тускуш оила куриб, кспайиш илинжида тухум кссрканлару, огирликлари туфайли уни синдириб, кейин фигон чекарканлар. Охири улар доно тускушдан маслахат олмок учун неча куну неча тун йсл босиб, сахронинг нариги четига борибдиларда:
— Бизга ёрдам беринг, биздан хам насл колсин, — деб слинишибди.
Уларнинг изтиробларини тинглаган доно тускуш:
— Аасл колдириш учун факат истак-хохишнинг сзи кифос килмайди. Бу осон иш смас, машаккатни енгишингиз лозим бслади, — дебди
— кандай машаккатлигини айтинг, биз хаммасига тайёрмиз, — дейишибди икки тускуш.
— Ундай бслса, диккат билан тинглангу, ёдингизга мухрланг: насл колдиришнинг снг мухим шарти — юрак тафтидир. ксйган тухумингизга факат юрагингизнинг хароратигина жон бера олади. Шунинг учун унга снг кадрли, снг азиз нарсадай муносабатда бслинг ва схтиётланг.
А­р-хотин тускуш бу маслахатга амал килишибди. Тухум ксйилгач, хар кандай рохатдан воз кечиб, факат унинг учун парвона бслишибди. Очлик, сувсизликка хам чидашибди. Окибат улуг мукофотга сришишибди — тухум ёрилиб, жажжи тускушнинг бошчаси ксринибди...
Ашулачи синглимизга Худо овоз берибди, фарзанд хам берибди-ю, юрагига харорат бермабди-да, аттанг...

* * *
Nom: Re: Tohir Malikning qiziqarli hikoyalari
Yuborildi: Abdul_Malik 24 Sentyabr 2009, 23:25:57
* * *

    Барг устида срмалаётган ипак курти бир зумгина тсхтаб, бошини кстарди-ю, атрофида хаёт жсш ураётганини ксрди: кимдир чириллаб ксшик айтарди, кимдир сакраб кувнарди, кимдир рохатланиб учарди... Атрофдаги хамма тинимсиз харакатда сди. Факат у бечорагина учолмасди, ксшик хам айтолмасди. Ўрмалашдан сзга юмуш кслидан келмасди. Бир баргни кемириб адо килиб, иккинчисига стгунча сз назарида дунёни айланиб чиккандай бсларди. Бирок, шунга карамасдан у такдиридан нолимасди, бошкаларга хавас хам килмасди, «хар ким сз иши билан шугулланмоги лозим», деб хисобларди. хафталар стиб, сзига ипакдан ажойиб уй тскишга навбат етди. У ошикча мулохаза килиб стирмай, сзига буюрилган юмушни адо стишга киришди — атрофини ипак толалари билан сраб чикди-да:
— Яна нима килай? — деб ссради.
— Сабр кил, — деган овоз сшитилди, — хаммаси сз навбати билан.
Вакти келиб ипак курти уйгонди, у снди аранг срмаловчи курт смас, гсзал капалак бслиб ксз очди. Ўзининг ипак саройидан чакконлик билан ёруғ дунёга чикиб, чиройли канотларини коккан холда уча бошлади...

* * *
Nom: Re: Tohir Malikning qiziqarli hikoyalari
Yuborildi: Abdul_Malik 24 Sentyabr 2009, 23:38:20
* * *

     Азондан жанозагача...
     Чакалокнинг снг кулогига азон, чапига такбир айтилади. Буни изохлайдиларки, боланинг кулоги азон билан очилади. Такбир айтмокдан, максад сса, вакти келиб, шу гсдакнинг умри адогига етгач, жаноза намозида такбир айтилмайди, чакалоклигида чап кулогига айтилмиш такбир шунинг учундир. Бу изохни рад стмаган холда, хаёлга келмиш мулохазани баён стсак: азон ва такбирда «намозга келинглар», «нажотга келинглар», деган чакирув калималари бор. Такбирда сса «каддиларингизни кстариб, намоз скишга туринглар», дейилгувчи хитоб мажуд. Дуруст, инсон хали гсдак чогида унинг намозга ва нажотга бормогига, ва каддини кстариб намоз скишига имконистлари мавжуд бслмайди. Ибодат онгли равишда бслмоги афзал. Шу сабабли гсдакларга намоз фарз килинмаган. Балки оку-корани дурустрок фахм стадиган, Аллохни онгли равишда таний оладиган ёшда фарздур. Кафанга сроглик майит хузурида жаноза намозига азон хам, такбир хам айтилмаслигининг боиси: у снди кандай намозга келсин, кандай нажотга келсин, каддини кандай кстарсин намозга?
    Жанозага келганлар шуни хам сйласалар сди... Аажотга келиш имконисти бслатуриб, оёклар Яратганнинг уйига смас, шайтон касрига бошласа ким айбдор? канча-канча кафандаги майитлар чакалокликларида чап кулокларига айтилган такбирга амал килмай сшаганлари учун жаноза намози пайтида схтимол афсус чекиб ётарлар, валлохи аълам?

* * *
Nom: Re: Tohir Malikning qiziqarli hikoyalari
Yuborildi: Abdul_Malik 24 Sentyabr 2009, 23:39:56
* * *

    Бир киз ёмонларга ксшилиб, бузук йслга кирибди. Албатта ота-она уни тсгри йслга солишга харакат килишган. Аммо бемаза хаётнинг мазасини тотиб ксйган кизни курук насихатлар, хатто камок жазоси хам хидост сари буролмади. Окибат ота-она сснгги чорани ксллашган - кизни «ок» килишган. Бу билан улар сзларини хам Аллох олдида, хам сл-юрт олдида поклаб олишган. Ота-она бошига тушганни «фалокат» деймизми, «фожиа» деймизми, «кора тун» деймизми, юракларни поралаб ташлаган «бало чакини» деймизми, номи нима бслса бслсин, буни хатто душманимизга раво ксрмайлик. Ота-она фарзандини ок килгани билан унинг коронги туни ёриша колмайди. Ок килиш билан сзига озгина тасалли бергандай бслади. Иснод стида ковжираб, азобланиши сса давом ставеради.
     Шу сринда ок килишнинг мохистини срганишга уриниб ксрсак: бу араб лисонидаги «аък(ка)» ссзидан келиб чиккан. Дастлабки маъноси покланишни билдираркан. Яна бир маъноси сса «ажратиш» скан. Демак, ок килмоклик гунохкор фарзандни сзидан ажратиб, покланиш деган маънони англатаркан. Яъни «бу бадкирдор гунохлар боткогида колди. Мен унинг гунохларига шерик смасман, масъул хам смасман», дейилмокчи бслади.
     Юкорида айтганимиздай, бу холат кишининг сзига тасалли бериши учунгина аскотади. Ота-онанинг фарзанд такдирига масъуллиги хеч качон озаймайди. Солих фарзанд ота-онага рахмат, съни савоб келтиргани каби, ёмонликни касб килган фарзанд, ок бслган такдирда хам хар бир гунох иши билан ота-онасига лаънат келтираверади. Шу сабаб схтимол ота-она аъмол дафтарига гунохлар ёзилаверар, валлохи аълам? Агар ок килиш билан ота-она гунохдан осонгина кутула олса сди, унинг масъулисти, фарзанд тарбиссининг савобларидан олажак ажрлари юкори килиб ксйилмас сди.
     Яна бир аснчли вокеа: бир кишининг фарзанди вафот стиб, кавм жаноза намозига сафланган чокда масжид ховлисига насроний дини вакиллари кириб келишди-да: «Бу йигитга жаноза скимогингиз жоиз смас, у бизнинг динимизни кабул килган сди, унга биз хаклимиз», дейишди. Бирга кириб келган гувохлар бу даъвони тасдиклашгач, ота хушидан кетар даражада холга келиб, сглини ок килди. Отанинг ахволига албатта хамма ачинади. Аммо ок килиш билан масала хал бслдимикин? Бола нима учун сзга динга кириб кетди? Отанинг номи мусулмон, аммо пешонаси саждага тегиб намоз скирдими? Йск. Фарзандига динни сргатганмиди ёки бирон муаллимга топширганмиди? Йск. А­нди додини кимга айтсин?!
    Бу отанинг ноласи кспгина одамларни калбларидаги мухрларни ечмокка ундармикин?

* * *
Nom: Re: Tohir Malikning qiziqarli hikoyalari
Yuborildi: Abdul_Malik 13 Oktyabr 2009, 22:20:49
"œХудо сабр берсин!"

   Жамолнинг кичкинагина жасадини багрига олган совук тобут ердан узилиб, бакувват елкаларда гсё кема каби сузиб кетди. Бу онда Сабриййа хонимнинг юрагидаги сна бир томир узилгандай бслди. Ўгилгинаси, гарчи кафанланган, сснгги сафарга хозирлаб ксйилган бслса-да, хозиргина сз уйида сди. Аазарида бир мсъжиза юз берарди-ю, Жамоли ксзларини очиб, югуриб кетадигандай сди. Йск... снди хеч качон ксзларини очмаслиги, хеч качон югурмаслиги аник бслди. Ана шу машъум хакикат унинг багрида кора вулкон бслиб тслгонди-ю, хайкирик билан отилди: "œЖоним болам, мени кимларга ташлаб кетспсан!" Бу нолага жавоб истаган онанинг юрагидаги зардоб чскка айланиб, баттар куйдира бошлади. Киёматга кадар айрилик азобига махкум стилмиш она сна нималар деб бакирганини билмайди. У сзини кссрга жой тополмай талвасага тушди, бошини деворга урди, кслига илинган идишларни отиб синдирди. Сснг овутиш илинжидаги ксшни аёллар кслида хушидан кетди.
   Аабираси хажрида сртанаётган Шукриййа хоним кизининг бу холатини ксриб, сзини йскотай деди. Ксшни аёл шошилганича лимон кесиб Сабриййа хонимга хидлатди, лабига гулоб тутди. Шукриййа хоним сса кизининг ксйлаги тугмаларини ечиб, кскрагини укалади. Бир оздан сснг Сабриййа хоним ксзларини аранг очди, нимадир демокчи бслди-ю, аммо лаблари унга бсйсунмади. Бехол кслини кскраги устига ксйганидан билишдики, юраги ёнспти, куйдирспти, сртаспти. Салдан сснг унинг пичирлаб айтган ссзларини сшитишди. У шойига сралган тобут изидан боришни, сгилчаси билан совук гсрга тушиб ётишни истарди. У бирдан каттик хсрсинди. Шу хсрсиниш, томогини бсгиб турган пардани йиртиб юборгандай бслиб, пичирлашлар аламли нолаларга айланди:
  -Вой жоним, Жамолим! А­ндигини беш ёшга тслаётувдинг-а! Сенинг жонинг кимга керак бслиб колди! Кайси слмогизнинг ксзи тегди сенга! Сенга теккан ксзлар ситилиб чика колса нима киларди! Вой, мен снди дардимни кимга айтаман, ксшнижонлар! Бир хафтадаёк сснди-с, менинг болажоним! Бу иситма деган бало кайданам келди. Дсхтирнинг дориси таъсир килмаса, мулланинг скиши кайтаролмаса-с! Мен ссимни йигиштириб олишга хам улгурмадим-а, боламнинг жони бир пасда учиб кетди-с! Вой болам, жаннатнинг кушларига айланган болам-а! Худо кснглимга солувди-с! Мен ахмок сътибор килмабман-а! Ахмок бслмасам, мактабга биринчи марта борадиган куни ксгирчокдай ссантириб кссманми! Хоним афандим, сиз уни сша куни ксрувдингиз-а? Бошига подшоларнинг тожидай безалган дсппи кийдирувдим.
 
Nom: Re: Tohir Malikning qiziqarli hikoyalari
Yuborildi: Abdul_Malik 13 Oktyabr 2009, 22:23:20
   Караган хам каровди, карамаган хам. Киприклари кайрилган, юзлари лоладай ёнарди-с! Тсйиб-тсйиб спган сдим, юзларидан. Кейин... ха, ха, сшанда шайтон кулогимга шивирладими ё сзимча сйладимми, билмайман. Хаёлимдан "œБундай ксркам, бундай аклли болакай бу дунёнинг боласи смас" деган фикр стди. Худо ёрлакаган сша куни кспчилик "œИшкилиб ксз тегмасинда" дейишувди. Болажоним муаллим афанди каршисида тиз чскиб, хеч бир тутилмасдан, бошкаларга схшаб дудукланмасдан дуо килиб, Аллохдан скишларида омад беришни ссраган сди.
   Сабриййа хоним сна хсрсинди. Унга сув тутдилар. Вазистдан фойдаланган ксшни аёл уни юпатиш нистида гапни илиб кетди:
  -Аимасини айтасиз, сингилгинам! Ўглингиз беназир бола сди. Агар у шу акли билан униб-ссганида Афлотун деганларини хам срим йслда колдириб кетадиган олим бсларди. Биз нима хам кила олардик, аклли болалар шунака кам сшайдилар. А­сингдами, жонгинам, матоларни схширогига алмаштирайлик, деб сен билан бозорга борганимизда болажонингни хам олволувдик. Матофурушнинг дсконини тополмай алахсираб, гангиб турганимизда Жамолгинанг "œОйижон, ана, ана!" деб юнон дскондорни ксрсатиб берган сди. Худо жонини кийнамай олди, бу дунё азобларидан хам куткарди. А­нди магфиратига олсин! Вой, нималар деспман, канака магфират? Аллох уни аллакачон жаннатга юборган. Болаларда гунох бслмайди.
  -Овсинжон, гапларингиз тсппа-тсгри,-деб гапни давом сттирди сна бир ксшни.- Худо унга умр бермаган скан, аммо аклни берган сди. Бултурги вокеа сирасм ссимдан чикмайди. Ховлимизга келган бакколдан ловис олаётувдим. Бакколга пулни бердиму кайтимини олишда талашиб колдим. Хисоб-китобни билмайдиган бир меров бола скан. Менинг хисобим бсйича у менга етмиш пора кайтариши керак сди, у анков сса тсксон пора берспти. Шунда "œАега мени лакиллатмокчи бсласан, мен етмиш порага ксниб кетадиган ахмок смасман", десам, у муттахам ксзларини лск килиб: "œХоним, ссингиз жойидами етмиш пора кспми ё тсксон порами?" дейди. Мен тамоман гангиб колдим, хисобларим чалкаш-чулкаш бслиб кетди. Шунда бахтимга Жамолгинамиз келиб колди. Мен уни ёнимга чакириб: "œМанави алдамчи мени лакиллатиб, пулимдан уриб колмокчи, ссгинангдан айланай, сен айтгин, етмиш пора кспми ё тсксонми?" деб ссрадим. Болажон бир пас сйлаб туриб: "œЕтмиш пора ксп", деб тсппи-тсгрисини айтди. "œБу бола хамма нарсани билади, алдамайди. Сен иккинчи муттахамлик килма!" деб хаккимни тсгрилаб олдим.
Nom: Re: Tohir Malikning qiziqarli hikoyalari
Yuborildi: Abdul_Malik 13 Oktyabr 2009, 22:25:39
   Тобут кстарган сркакларни кузатиб колган хотинларга Худо берди: бечора онани овутиш максадида бири олиб, бири ксйиб болажоннинг фазилатларидан гапираверишди. Боланинг хар фазилати кашф стилганда уйда йиги кстарилар, шубхасизки, бу йигиларнинг барчасини жабрдийда онанинг нолалари босиб кетарди. Овутиш максадида айтилаётган ссзлар ханжар бслиб онанинг калбини кайта-кайта кийма-кийма киларди. Уйдаги хотинлар сал тинчиб, йиги-сиги хам бир оз босилган дамда таъзис билдириш максадидаги ксшнилардан сна бири сгилчасини бошлаб кирди-ю, сра сна снгиланди.
  -Мехмедни нима учун олиб кирдинг?-деб танбех берди аёллардан бири.-Ахир у Жамол билан доим бирга сйнарди. Сабриййа хоним уни ксрса баттар сзилади. А­ндигина овутиб турувдик.
  -Уйда хеч ким йск сди, ёлгиз ташлаб чикким келмади. Дадамиз, ксргандирсиз, жанозага кетдилар. Кайнонамга ишониб бслмайди. Ўрнидан туролмайдиган бслиб колган. А остдан касалми, ё найранг килсптими, Худо билмаса биз билолмаймиз. Бугун кечаси билан сринни бсктириб чикибди. Гапираман, десам хасратим кирк йилда хам тугамайди.
Бу орада Сабриййа хонимнинг ксзи Мехмедга тушиб, унга скинлашиб келди-да, тиз чскканича уни кучоклаб олиб, сна ноласини бошлади:
  -Вой, жоним болам, сен кайларга кетдинг, карагин, сртогинг келди!
   У шундай деганича гарангсиб турган болани багрига тобора каттикрок босар, шашкатор ксз ёшлари сса боланинг юзларидан кайнок кон каби окар сди. Боладаги гарангсиш дам стмай ксркувга айланди. Сабриййа хонимнинг "œВой менинг Жамолгинам" деган ноласига унинг "œОйижон, хозир слиб коламан!" деган кичкириги уланди. Шундагина Сабриййа хоним сзига келиб, ксзларини катта-катта очди-да, болани багридан бсшатиб, онаси томон аста итарди.
  -Ўглим мени ташлаб кетди. Унинг камолини ксриш менга насиб стмаган скан. Аллохнинг истаги шундай бслгач, мен бечора нима кила оламан? А­нди худойимдан битта нарсани ссрайман: бошкаларнинг болаларини панохида асрасин. Хамманинг боласи узок-узок сшасин. Мен сизларга снди хавас килиб сшайман. Сизлар фарзанд догини ксрманглар, ишкилиб. Опажоним, сглингизни воссига етказиб, рохатини ксринг, илойим!
   Онаси багрига кайтган Мехмед хеч нарсага тушунолмай, атрофдагиларга жавдираб караганича секингина: "œОйижон, Сабриййа хонимга нима бслди?"деб ссради.
  -Жамол сртогинг слиб колди,-деб унинг кулогига шивирлади онаси.
  -Жамолми?-Бола онасининг жавобидан ажабланиб сна ссради:-Ўлиб колган бслса сзи кани?
  -Уни кабристонга олиб кетишди. Жим бсл, бошка нарса ссрама.
   Онанинг танбехи болага таъсир килмай сна ссради:
  -Кабристонда уни нима килишади?
  -Вой, мунча сзма бслмасанг! Хозир тилингни сугуриб олайми! Кабристонга олиб бориб нима килишарди, ксмишади-да!
   Бу гапни сшитган Мехмед барчанинг диккатини сзига тортиб, додлай бошлади:
  -Ойижон, агар менам слиб колсам, кабристонга олиб боришмасин, ксмишмасин, хспми? Ксмиб ксйишларини истамайман... истамайман...
Nom: Re: Tohir Malikning qiziqarli hikoyalari
Yuborildi: Abdul_Malik 13 Oktyabr 2009, 22:27:27
Боши... (http://forum.ziyouz.com/index.php?topic=3967.0#lastPost)
 
    Боланинг ноласини сшитган Сабриййа хоним снди кскракларига муштлаганича скириб-скириб йиглади:
  -Вой ксшнижонларим, бу кандай ксргилик бслди! Болажонимни ксмиб ксйишдими, а? Кора тупрок остида колдими менинг болам! Бунга мен кандай чидайман, кандай чидайман-а!
  -Сабриййа, кизгинам, бслди, бунчалик ёниб-кусверма,-деб овутишга харакат килди ёши каттарок хотинлардан бири.-Аллох хукми шундай скан, итоат ст. Аллох сенинг болангни сзингдан ксра хам схширок ксрар скан. Шунинг учун хузурига чакириб олди. Биз ожиз бандалармиз, сабр килишдан сзга чорамиз йск.
  -Хоним, уни сз холига ксйинг, тсйиб-тсйиб йиглаб олсин, дарди ичида колиб кетмасин,-деб сътироз билдирди бошка хотин.-Агар хасрати ичида колиб кетса, йиринглаб, бир дарди сн бслади. Юракдаги захар чикиб кетмагунича азоб бераверади. Кизгинам слганида биров мени бсгиб олгандай бславерди. Йиглагим келади-ю, хеч йиглай олмайман. Бир кунда корним тогорадай шишиб кетди. А­рим табибга ксрсатган сди, "œБутун дарди захарга айланиб, ксз ёшлари билан чикиб кетиши срнига корнига йигилиб колибди", деди. Сабриййа она-ку, ахир! Юраги аланга бслиб ёнспти хозир. Аниш хам гапми! Бу дардни бошидан стган билади. Йигла, йиглайвер, сингилгинам, вужудингдаги захарлар чикиб кетсин.
  -Хоним, "œйигла, йигла" деб кистайверманг. Ўлган одамга бунака йиглаш хам гунох,-деди бошка ксшни.- Куръонда шунака дейилган. Кизилтошдаги мулланинг маърузаларини сшитмаганмисиз?
   Биринчи кун шу тарзда стди. Жамолнинг вафоти бахонасида сз хасратларини сслаб йиглаган хотинлар дардларини гамга тсла шу уйга тскиб чикиб кетишди. Кейинги кунлар хам десрли шу тарзда стди. Шумхабарни жанозадан кейин сшитганлар кснгил ссраш учун бирин-сирин келавердилар. Хар бирлари сзларини жабрдийдага скин олиб таъзис билдиргач: "œАллох сизга сабр-жамил ато стиб, бардошингизга сраша ажр берсин!" деб дуо килишарди. Сабр ва унга сраша мукофот беришни Аллохдан ссраш албатта, схши фазилат. Келганларнинг ташрифдан муддаолари хам дуо килмок ва боскиш онани овутмок, дардига малхам ксймок. Уларнинг хеч бирида ёмон максад бслмаса-да, схшилик умидида айтган ссзлари Сабриййа хонимнинг срасини снгилиб, туз сепгандай бслар сди. Улар кетгандан кейин онаизорнинг багри ёниб, ксз ёшлари гсё кон ёшларига айланарди. Бир хафта давом стган бундай таъзислардан сснг бечора Сабриййанинг ксзларида нам колмади. Курукшаган ксзлари маъносиз бокадиган бслди. "œШундай болангиздан ажраб колдингизми-а!" деб бошланувчи юпанч ссзларидан кейин кайси она йигламасин? Ўзини тутиб йигламаган бардошли онани кейин улар нима деб атаб чикиб кетадилар. Юзига айтмасалар хам йсл-йслакай "œБунча багритош бслмаса! Боласига жичча куйса нима киларди?" демайдиларми?
Nom: Re: Tohir Malikning qiziqarli hikoyalari
Yuborildi: Abdul_Malik 13 Oktyabr 2009, 22:34:09
   Ксни-ксшниларнинг таъзислари бир хафта давом стиб, узокдаги кариндош, таниш-билишларга гал келди. Кун йск-ки, узокдан бир мехмон келмаса. Уларнинг бир хилда фикрлашлари ажабланарли: "œагар слиб кетган бола хажрида канча ксп куйиб йигласак, унинг ширинликларини, бошка болалардан афзалликларини айтиб-айтиб кайгуларимизни намойиш стсак, бу хонадонга шунчалик скинлигимиз маълум бслади". Шунинг учун хам остона хатлашлари билан бир хилда узрхохлик киладилар:
  -Вактида келолмаганимиз учун бизнинг айбимиздан стинглар, Худо шохид, бу шумхабарни кечагина сшитдик. Вой, жоним сингилгинам, шундай дсмбоккина бола-с! Хеч ишонгимиз келмайди. Суюклигинамиз Жамол ксз олдимизда турибди, шу ерларда кувнаб сйнаб юрарди-с! Вой дариго! Аахот у снди йск бслса! Аахот каро ер багрида ёлгизгина ётган бслса! Шундай шумхабарни сшитгандан ксра кулокларимиз узилиб тушса бслмасмиди!
   Шу ссзлардан сснг онаизорни багриларига босадилар, йиги-сиги авжига чикади. Шу аснода сна кунлар стади. А­нди Сабриййа хонимда йиглаш учун факат ксз ёшлари смас, вужудида кувват хам колмади. Ковоклари хаста одамни сслатадиган даражада шишиб кетди. Консиз бетлари сслиб, осилиб колди. Унинг бу холи сри билан онасини ташвишлантира бошлади. Уни докторларга ксрсатишди. Докторларнинг хулосаси бир хил бслди: камрок йигласин, уйда диккат бслиб стирмасин, ташкарида, богларда сайр килдиринглар, гам-аламдан йирок бслишига сришинглар. Шукриййа хоним кайгуни унутиш мумкин смаслигини билади. Лекин шундай бслса-да, таъзисга келувчиларни сзи кутиб олиб, йиги очмасликларини илтимос килади. Сабриййа хоним хузурида Жамолнинг слимини ссламасликларини, умуман таъзис билдирмасликларини стиниб ссрайди. "œАгар шундай килиш кслингиздан келмаса, ичкарига кирмай ксс колинг, сиздан инжимаймиз, сиз хам биздан ранжиманг", деб огохлантириб хам кссди. Бу гап икки хотинга таъсир стса, учинчисининг фахми калталик килади. Одат бслиб колган одобидан воз кечишни истамайди. Шукриййа хонимнинг стинчлари у кулогидан кириб, бунисидан чикади. Калб срасини тирнай-тирнай, кулфат сзиб ксйган Сабриййа хонимга сзича далда берган бслиб, хотиржам равишда уйни тарк стади. Шукриййа хонимнинг илтимосларига ссзсиз амал килишга ваъда берганлари хам кампир бошка хонага бир юмуш билан чикди дегунча дийдиёларини бошлашади:
  -Шундай полвон болани слганига одамнинг хеч ишонгиси келмайди. Унга нима бслганийкин-а? Кайси курибгина кетгур касаллик илашди скан? Дунё шунакада! Бугун сен борсан, сртага карабсанки, гсрда ётибсан. Ашмисан, каримисан, карамас скан. Касал дегани бир ёпишса бас, полвонмисан ё нимжонмисан фарки йск, супуриб олиб кетаверади.
   Сабриййа хонимга бу гаплар жуда узок-узокдан сшитилгандай бслади. У жавобга хозирланиб, куч тсплайди. Лаблари сзига бсйсунмаса-да, гапиришга уринади:
  -Ха... полвон сди, болажоним. Шу ерларда шсхлик килиб, югуриб-югуриб сйнаб юрарди.
Nom: Re: Tohir Malikning qiziqarli hikoyalari
Yuborildi: Abdul_Malik 13 Oktyabr 2009, 22:35:16
   Бир куни кечки пайт мактабидан келиб, бошини тиззамга ксйди. Карасам, мазаси йскрокка схшади. Кайфисти хам иштахаси хам бслмади. Ўша кеч битта ушок хам стмади томогидан. Аукул "œОйижон, совкотиб кетспман", десверди. Ксрпага сраб ксйдим. Кейин иситмаси кстарилиб кетди, кетма-кет кусаверди. Болажонимнинг бошлари огриётганини сезиб турдим. Аукул бошини, пешонасини ксрсатади. Дардини олай десам чорам йск. Кейин ксзлари хам галати бслиб колди. Шошиб, довдираб колдик. Докторлар, дорилар... хеч нима кор килмайди. Бир куни дори ичираётгандим... ох, хоним, Аллох буни хеч бир онанинг бошига солмасин, хатто душманларга хам раво ксрмайман бу ксргиликни... дори ичираётиб карасам болажонимнинг юзлари сзгарспти. Мен нодон, дори ичгиси келмаспти, деб сйлабман. Ўшанда жон бераётган скан. Жону жахоним мени тарк стиб кетди. Вой менинг Жамолим...
   Бу ссзлардан кейин Жамол тирилиб келиб сна кайта жон бераётгандай дод-фарёд кстариларди. Ташвишланган Шукриййа хоним хонага шошилиб кирганида кизини сна бехуш холда ксрарди. У таъзисга келувчи хотинларга илтимос килишнинг фойдаси йсклигини англаб, бошкачарок йсл тутишга карор килди. Дарвоза остонасини босиб стган мехмонга бошларига огир кулфат тушганини, кизи бу дардга чидай олмай хасталаниб колганини айтиб, "œуйга киргач, боланинг слими хакида зинхор ссз очмайман", деб касам ичишни талаб стди. Афсусларким, бу тадбир хам фойда бермади. Хотинларнинг ксплари касам ичганлари билан ахдларига содик кола олмадилар. Касамни бузмаганлар хам ачинишларини ссз билан ифода стмасалар-да, гамгин карашлари, маъюс кулимсирашлари билан Сабриййа хонимнинг юракларини поралаб ташлардилар. Сабриййа хоним уларнинг таъзис билдириш учун келганларини билиб турарди. Уларнинг маъюс бокувчи ксзларидан "œБечорагинам, ёмон холга тушибсан-ку? Болажонинг кани? Бечора Жамол... Сенинг иссик багрингда халоват топиш срнига совук ер каърида ётибдими?" деган маънони укиб аввалига хсрсиниб, сснг ноласини бошларди. Унга жавобан мехмонлар хам хсрсинардилар. А смолчалар чикарилиб ксз ёшлари артиларди. Бу худди пинхона таъзис маросимига схшарди. Жамолнинг номи хам тилга олинмасди. Мехмонлар гсё ахдларига вафо килгандай бслардилар. Аммо улар кетганларидан сснг Сабриййа хонимга лимон хидлатишнинг хам, гулоб ёки юракни тинчлантирувчи томчидориларнинг хам нафи тегмай коларди.
   Бу тадбири хам фойда бермаётганини билган Шукриййа хоним сснгги чорани ксллади: мехмонларни уйга ксймади. У уй хизматчиларига хам, ошпаз кизга хам ксча сшигини очмасликни тайинлади. Аммо кичик уйларда бу талабни бажариш амри махол сди. А­шикни такиллатиб келган одам ичкаридан шарпалар сшитилиб тургач, уйда хеч ким йск скан, деб ишона колармиди? Хизматчи киз хам, ошпаз хам бир-икки марта буйрукни адо стишди. Кейин беихтиёр равишда сшикни очадиган бслишди. А­шик такиллатган аёлнинг таъзисга келганини англаб "œВой ссгинам курсин, очмаслигим керак сди-ку?" деб афсусланишдан бошка чоралари колмади.
Nom: Re: Tohir Malikning qiziqarli hikoyalari
Yuborildi: Abdul_Malik 13 Oktyabr 2009, 22:37:45
   Шукриййа хоним турли чора-тадбирларни ксллашига карамай, кизинининг срасини снгиловчи таъзислардан асрай олмади. Сабриййа хоним кундан кунга сслиб бораверди. Окибат шу бслдики, Жамолнинг вафотидан бир срим ой стиб, бу уйдан иккинчи тобутни кстариб чикишди. Тобут ичида Аллохдан сабр тиланган бечора аёл ётарди. Унга сабр тилашган сди, сглининг ёнига бориб ётиш насиб стди. Мехрибонларча билдирилган таъзисларнинг сел каби окими унга слим хадс стди.
А­ркаклар тобутни кстариб чикиб кетишгач, Сабриййа хоним стинхонага кириб, жсвани сслатувчи кичикрок бир гслани танлаб олди. Унинг карори катъий сди: биринчи бслиб таъзисдан ссз очган хотинни шу гслача билан уради! Хар холда у мехрибонлардан бирининг йиги аралаш гаплари шундай бслади:
"œГсзал кизингиз Сабриййа кани снди! Бечора онаси билан срини кимларга ташлаб кетди! Гср деганлари кимларни сзига тортиб кетмайди! Бечора Шукриййагина, бошларингга шунчалар хам кулфат тушадими, а! Бу гамларга кандай чидайсан снди! А­нди Аллох сенга сабр берсин! Йигла, тсйиб-тсйиб йиглаб ол! Ичингдаги барча захар-захкумларни чикариб ташла!"
   Тобут кстарганлар ксздан йсколгунича ксчада фарёд уриб турган хотинлар йиги-сиги билан ичкарига кайтаётганларида Шукриййа хоним сйлаганини амалга оширди. Сабр тилашга огиз жуфтлаган биринчи хотинни бошига гслача билан урди! Тспланганлар аввалига саросимага тушдилар. Сснг "œБахти каро кампир набираси билан кизининг слимига чидай олмай аклдан озибди", деган хулосага келдилар. А­ртасига махаллий рахбарист томонидан зарур хужжатлар тслдириб берилгач, кампир жиннихонага жснатилди.
   Шундан сснг таъзисга келиб, Шукриййа хонимнинг хамласидан кутулиб колганлар хувиллаб ётган уйга кириб афсуслар билан бош чайкардилар. Улар кимга таъзис билдиришни, кимнинг хузурида гамли ксз ёшлари тскишни билмасдилар. Уларнинг: "œКандай бахтсизлик скан бу! Сабриййа слибди! Онаси жиннихонага тушибди! Аахот бу уйда таъзис билдириладиган слик сгаси колмаган бслса! А­нди кимга "œАллох сизга сабр берсин!" деб кетамиз?"- дейишларидан сзга чоралари йск сди.
   Таъзис келаётган хотинларнинг бундай гапларини хизматчи киздан сшитган Шукриййа хоним чиндан хам аклдан озди. Унинг ростданам жинни бслиб колиши хеч кимни ажаблантирмади. Хаммага бу табиий бир холдай ксринди.

19.07.2009 й.