forum.ziyouz.com

Umumiy bo'lim => Islom => Mavzu boshlandi: Muhammad Amin 28 Fevral 2010, 12:33:45

Nom: YIGITLARGA 100 NASIXAT
Yuborildi: Muhammad Amin 28 Fevral 2010, 12:33:45
Йигитларга 100 насихат

Аллохнинг ёлгиз сзига хамду санолар бслсин, пайгамбарларнинг сснггиси бслган зотга, унинг ахлига, асхобларига ва киёмат кунигача уларга сргашган кишиларга салот ва саломлар бслсин
Лайгамбар саллаллоху алайхи ва салламдан Тамим ад-Дорий розисллоху анху ривост килган сахих хадисда дедилар: «Дин холисликдир, дин холисликдир, дин холисликдир»
— кимга холислик ё расулуллох?
—Аллохга, унинг китобига, унинг расулига, мусулмонларнинг бошликларига ва оммаларига. (Имом Муслим ривости).
Анас ибн Молик розисллоху анху ривост киладилар, расулуллох саллаллоху алайхи ва саллам дедилар: «Сизларнинг бирингиз биродарига хам сзи учун севган нарсани севмагунича иймони тсла бслмайди» (Муттафакун алайхи).
Жарир ибн Абдуллох ал Бажалий розисллоху анху айтади: «Мен расулуллох саллаллоху алайхи ва салламни; намозни барпо килиш, закотни адо стиш ва хар бир мусулмонга насихатгсй бслишга байъат килганман» (Муттафакун алайхи).
Азиз биродарим, насихат дегани бировларнинг ишларига носрин бурнини сукиш смас, уларни хижолатга ксйиш смас, ёки уларни камситиш смас, ёки насихатгсйнинг насихат килинаётган кишидан устунлигини ксрсатиб ксйиш смас, балки у бу маънолардан ксра олийрок ва улугрокдир. У мухаббат белгиси, дсстлик аломати, сидк ва вафо нишонасидир.
Аасихат Ўрталарни тузатиш асбоби... ажру-савоблар ва фойдалар... ростгсйлик ва нажотдир.
Аасихат: Каршингизда йслни ёритиб берувчи нур.
Аасихат: Аасихатгсй сизга такдим килаётган схшилик гулдастаси.
Аасихат: Сизни омонлик ерига етказиш учун жсшиб турган фитна тслкинларини шиддат билан ёриб бораётган кемадир.
Аасихат: Аасихатгсйнинг бсйнидаги сизнинг хаккингиз ва сизнинг каршингиздаги унинг вазифаси.
Nom: Re: YIGITLARGA 100 NASIXAT
Yuborildi: Muhammad Amin 28 Fevral 2010, 12:34:13
Менинг Аш биродарим! Аасихат учун кснглингизни кенгрок килинг.
Билингки: Аасихатгсйни сизга насихат килишга ундаган нарса сизни схши ксриши ва окибатингизни ёмон бслишидан ксрикиши, холос.
Шуни хам билингки: Аасихатгсй сизга Аллох ва расулининг ссзларини етказувчи, холос. Сиз унга тавозе килиб, насихатини кабул килсангиз А аббингиз жалла ва алога тавозе килган хамда пайгамбарингиз Мухаммад саллаллоху алайхи ва салламга сргашган бсласиз. Агар насихатни кайтариб, уни инкор килсангиз А аббингизнинг каломини ва пайгамбарингиз Мухаммад саллаллоху алайхи ва салламнинг суннатларини кайтарган бсласиз.
Севикли биродарим, билингки: Ўнгланишнинг аввали камчиликни ксра билиш, уни сътироф стиш ва нафси амморага нафрат ва тахкирлаш ксзи билан карашдир. Алгон, сохта узрларни пеш килиб тортишманг, хатойингизни бсйнингизга олинг, кибр килманг. Калбида зарра микдорида кибр бслган одам жаннатга кирмайди.
Агар сиз хакикатда бир хатони килиб турган бслсангиз уни тан олганингиздан кейин бу гунохни тарк килинг, уни килиб ксйганингизга пушаймон бслиб унга асло кайтмасликка азм килинг.
Агар насихатгсйга миннатдорчилик билдириб унинг хаккига дуо килсангиз, бу сизнинг саховат ва олийжаноблигингиздан хамда схшиларнинг схшиликларини тан олишингиздан. Агар сиз буларни килмасангиз у сиздан аслида мукофот ва миннатдорчиликни хохлаган смасди.
Nom: Re: YIGITLARGA 100 NASIXAT
Yuborildi: Muhammad Amin 28 Fevral 2010, 12:35:02
Аасихатлар

Биродарим куйида сизга такдим стмокчи бслганимиз тиллодан киммат насихатлар ва улуг васистлар сиз уларнинг схшиликларидан ва уларга амал килишдан сзингизни махрум килманг! Сиз сзингизни уларни тарк килиш ва улардан юз сгиришга мажбур килманг! Бахтли одам бошкалардан ибрат олган одам, бахтсиз одам фойдали нарсадан юз сгиргандир.
1-Аасихат.  Биродарим, калимайи тавхид «ла илаха иллаллох» айтувчисига факат саккизта шарт билангина фойда беради:
Билмаслик-жохилликка срин ксймайдиган билим
Шакка срин ксймайдиган ишонч
Ширкка срин ксймайдиган ихлос
Алгонга срин ксймайдиган тсгрилик
Аафратга срин ксймайдиган мухаббат
Бсйинтовлашликка срин ксймайдиган итоат
Инкорга срин ксймайдиган кабул
Аллохдан бошка сигинилаётган хар нарсани тарк килиш
Мана шу шартларни амалга оширишга харакат килинг, уларнинг биронтасида сусткашлик килманг.
Nom: Re: YIGITLARGA 100 NASIXAT
Yuborildi: Muhammad Amin 28 Fevral 2010, 12:35:54
2-Аасихат. Билингки, Исломни бузувчи нарсалар снта:

1) Аллох таъолога ибодат килишда шерик килиш.

2) Аллох билан сзи сртасида воситачилар килиб, уларга дуо, таваккул килган ва улардан шафоат ссраган киши кофир бслади.

3) Мушрикларни кофир деб хисобламаган, ёки уларнинг кофир сканлигида шубха килган, ёки уларнинг йсллари ва окимларини тсгри деб хисоблаган киши кофир бслади.

4) «А асулуллох соллаллоху алайхи ва салламдан бошка кимсанинг йсли расулуллох соллаллоху алайхи ва салламнинг йслидан ксра мукаммалрок, хукми расулуллох соллаллоху алайхи ва салламнинг хукмидан ксра гсзалрок»- деб сътикод килган киши кофирдир. Золимларнинг хукми унинг хукмидан ксра афзал деганлар шу жумладан.

5) А асулуллох соллаллоху алайхи ва саллам олиб келган таълимотларнинг баъзисини, гарчи сзи унга амал килса-да, ёмон ксрган киши кофир бслади.

6) А асулуллох соллаллоху алайхи ва саллам олиб келган дин ва шу диндаги савоб ва жазолар устидан масхара килган киши кофир бслади.

7) Сехр, ким унга амал килса ва унинг килинишига рози бслса кофир бслади.

8) Мушриклар билан дсслашиш ва мусулмонларга карши уларга ёрдам бериш куфрдир.

9) «Баъзи одамларнинг расулуллох соллаллоху алайхи ва саллаамнинг шариатидан чикишга хаклари бор»- деб сътикод килган киши кофирдир.

10) Аллохнинг динидан юз сгириш: уни срганмаслик ва унга амал килмаслик куфрдир.

Биродарим, сиз исломни бузувчи амалларни килиб ксйис‰дан жуда жуда схтиёт бслинг. Чунки, булар билан бирга схши амал фойда бермайди.
Nom: Re: YIGITLARGA 100 NASIXAT
Yuborildi: Muhammad Amin 28 Fevral 2010, 12:36:51
3-Аасихат.  Аллохга иймон келтириш факат калб билан сътикод ёки факат тил билан айтиладиган ссзгина смас. Балки, у калб билан сътикод килиш, тил билан ссзлаш ва аъзолар билан амал килиш, тоат билан зиёдалашади осийлик билан камасди. Сиз А ахмонга итоат килинг, унга осийликни ташланг. Мана шулар иймонингизнинг зиёдалашишига йслдир.
Nom: Re: YIGITLARGA 100 NASIXAT
Yuborildi: Muhammad Amin 28 Fevral 2010, 12:37:43
4-Аасихат. Билингки, Аллох таоло бизни шериксиз, ёлгиз сзининг ибодати учун сратгандир. Аллох субхонаху деди: «Жин ва инсонларни факат Ўзимга ибодат килишлари учун сратдим» (Зориёт: 56) Ибодатни холис килиш факат Аллохдан бошкаси ибодатга лойик сканини инкор стиш, кейин сса уни Аллохнинг Ўзигагина бслишини тасдиклаш билан амалга ошади. Мана шу «ашхаду ан ла илаха иллаллох» маъносининг такозоси. Аллох таоло деди: «кимда ким тогутга кофир бслса ва Аллохга иймон келтирса, у хеч ажраб кетмас мустахкам халкани ушлабди. Аллох сшитувчи ва билувчидир» (Бакара: 256) Аллохнинг ёлгиз сзига ибодатни холис килинг, бирон ибодатни ундан бошкага килиб ксйишдан схтиёт бслинг.
Nom: Re: YIGITLARGA 100 NASIXAT
Yuborildi: Муҳаммад Соҳиб 28 Fevral 2010, 15:17:35
Ассаламу алайкум. Мухтарам Мухаммад Амин илтимос манбани хам курсатиб юборинг.
Nom: Re: YIGITLARGA 100 NASIXAT
Yuborildi: Muhammad Amin 01 Mart 2010, 18:16:09
5-Аасихат. Билингки, ибодат Аллох схши ксрадиган, рози бсладиган, зохирий ва ботиний ссз ва амалларнинг хар бирини сз ичига оладиган умумий ссздир. Ларвардигорингиз сусдиган амалларни билишга тиришинг ва ана шу амалларининг фазилатларини изланг.

6-Аасихат. Билингки, ибодатларнинг снг афзали Аллох сизга фарз килган ибодатдир. Аллох субхонаху хадиси кудусийда: «Бандам менга мен унга фарз килган амалдан ксра севиклирок бслган амал билан скинлик килмайди» деди. (Имом Бухорий ривости)
Менинг ёш биродарим, фарз амалларга каттик сътибор беринг, уларга каттик амал килинг ва уларни иложи борича комил суратда адо стинг.
Nom: Re: YIGITLARGA 100 NASIXAT
Yuborildi: Muhammad Amin 01 Mart 2010, 18:17:12
7-Аасихат. Билингки, ибодат Аллох учун холис килиш ва пайгамбар саллаллоху алайхи ва салламга сргашишлик билангина кабул бслади. А иё амални барбод килади ва азоб-укубатга сабаб бслади. Бидъат хам шу кабидир.

8-Аасихат. Беш вакт намозни сз вактида адо стишга риос килинг. Бу амалларнинг снг улугидир.

9-Аасихат. Аамозга тахоратни схши ва комил килинг, чунки поклик иймоннинг срмидир ва билингки, тахорат намознинг калитидир. Комил иймонлик мсмингина тахоратни схши килишга риос килади.

10-Аасихат. Аамозни масжидда жамоат билан адо стишдан кечикманг. Жамот билан намоз скиш вожиб бслиб, уни узрсиз тарк килиш мумкин смасдир.
Nom: Re: YIGITLARGA 100 NASIXAT
Yuborildi: Muhammad Amin 01 Mart 2010, 18:17:57
11-Аасихат. Жамоат намозининг биринчи такбирига ва биринчи сафда намозни адо стишга харис бслинг. Калбингизни намозда хозирлаб хокисорлик билан туришга ва скилаётган нарсаларнинг маъноларини сйлаб, фикрингизда хозирлаб туришга тиришинг.

12-Аасихат. Аамоз ахкомлари ва А асулуллох саллаллоху алайхи ва салламнинг намоз скишдаги ксрсатмалари кандай сканлигини срганинг. Бунинг учун имом Мухаммаднинг «Аамоз шартлари» ва аллома Ибн Бознинг «Аамоз сифатлари» каби китоблардан фойдаланинг.

13-Аасихат. Бомдод намозига ухлаб колиб уни зойе килманг, намозни вактида адо стишлик учун скинларингиздан сйготиб ксйишларини илтимос килинг. Бомдод намозини доим бир масжидда адо стишга харакат килинг, токи сиз намозда бслмай колсангиз масжид жамоати сизни ссрайдиган бслсин.

14-Аасихат. Бомдод намозидан ухлаб колишга сабаб бсладиган узок бедорлик ва кеч ётишдан сакланинг.
Nom: Re: YIGITLARGA 100 NASIXAT
Yuborildi: Muhammad Amin 01 Mart 2010, 18:18:45
15-Аасихат. Аамоздан сснг айтиладиган машруъ бслган зикрларга астойдил бслинг, зикрларни тугатишдан илгари масжиддан чикиб кетишга шошилманг.

16-Аасихат. Бомдоднинг фарзидан илгари икки ракаат, пешиннинг фарзидан олдин тсрт ракат, ундан сснг икки ракат, шомнинг фарзидан сснг икки ракат, хуфтоннинг фарзидан сснг икки ракат, жами сн икки ракат суннат (равотиб)ни уйда адо стишга астойдил бслинг.

17-Аасихат. Аамоз скиётган кишининг олдидан кесиб стманг. Бу ишга стиборсиз бслманг балки сизга йсл очилгунча кутиб туринг.

18-Аасихат. Витр намозини колдирмай скишга риос килинг, чунки А асулуллох саллаллоху алайхи ва саллам сафарда хам мукимликда хам витрни тарк килмаганлар.

Nom: Re: YIGITLARGA 100 NASIXAT
Yuborildi: Muhammad Amin 01 Mart 2010, 18:19:44
19-Аасихат. Билинг жума намози хар бир балогатга етган, муким, озод сркак кишига фарздир.Жума намозига хозир бслиш, унга сртарок бориш, ювиниб хушбсйланиш, мисвак килиш, хутбага кулок солиб унда айтилаётган ссзларга диккат килишга харис бслинг. Бехуда харакатлар, хутбага ахамист бермай гофил стириш ва одамларнинг елкаларидан хатлаб стишдан сакланинг.

20-Аасихат. Хар доим, хусусан жума кунида А асулуллох саллаллоху алайхи ва салламга ксп дуруд ва салом айтинг, бунга А асулуллох саллаллоху алайхи ва саллам буюрганлар.

21-Аасихат. Жумъа кунида дуо кабул бсладиган бир вакт бор, сиз намоз скиш, дуо килиш ва хожатларингизни ссраш билан бу вактни ганимат билинг.

22-Аасихат. Агар сиз дунёдор, закот ахлидан бслсангиз, закотни беришга шошилинг, чунки закот сизга поклик, молингизга ссиш ва нафсингизни поклашдир.
Nom: Re: YIGITLARGA 100 NASIXAT
Yuborildi: Muhammad Amin 01 Mart 2010, 18:20:31
23-Аасихат. Аафл садакаларни кспрок беринг. Киёмат кунида киши сз садакотининг соссида бслади.

24-Аасихат. Бахиллик ва хасисликдан сзингизни халос стинг, инъом килиш ва схши ишларга сарфлашга ва одатланинг.

25-Аасихат. Берилаётган садака оз бслсада унга стиборсиз бслманг. Оиша онамиз разисллоху анхо бир узум донасини садака килиб сснг дедилар: «Бу узум донасида канчадан-канча зарралар бор холбуки Аллох: «Ким бир зарра мисколича схшилик килса уни (киёмат кунида) ксради»— деди». (Залзала: 7)
Nom: Re: YIGITLARGA 100 NASIXAT
Yuborildi: Muhammad Amin 01 Mart 2010, 18:21:20
26-Аасихат. Берилаётган садакаларда риёкорликдан схтиёт бслинг. Билингки, сширинча берилган садака парврдигорнинг газабини ссндиради, шу боис садакаларингизни махфий килинг токи снг кслингиз берганини чап кслингиз билмасин.

27-Аасихат. А амазон ойи хидост ва магфират ойидир бу улуг ойга схши тайёрланинг.

28-Аасихат. Салафлар (сахобалар, тобиинлар, улуг имомлар) рамазонга еткизмокни ссраб олти ой Аллохга дуо килишар ва рамазондан кейин олти ой рсзаларини кабул килмогини дуо килиб ссрашар сдилар. Сиз хам сзингизни уларга киёслаб ксрингчи.
Nom: Re: YIGITLARGA 100 NASIXAT
Yuborildi: Muhammad Amin 01 Mart 2010, 18:23:05
Ассаламу алайкум. Мухтарам Мухаммад Амин илтимос манбани хам курсатиб юборинг.

Manbasini oxiriga joylamoqchiman. Oz qoldi manbasini oxiriga joylab qo'yaman.
Nom: Re: YIGITLARGA 100 NASIXAT
Yuborildi: Muhammad Amin 03 Mart 2010, 07:03:46
29-Аасихат. А амазон ойи рсза тутиш ва кечалари коим бслиш ойидир. Аллохга тоат-ибодат килиб гунохларни тарк килишда рамазоннинг кунлари ва кечаларини ганимат билинг.

30-Аасихат. А сзангизни хакорат, лаънатлаш ва бехаё ссзлар ва ишлар билан зойе килманг. Агар бир киши сиз билан жанжаллашса ёки хакорат килса мен рсзадорман денг.
Nom: Re: YIGITLARGA 100 NASIXAT
Yuborildi: Muhammad Amin 03 Mart 2010, 07:04:24
31-Аасихат. А амазон ойини - гунохлардан тийилиш, тоат-ибодат килиб Аллохга кайтиш ва сзингизни хисоб-китоб килиш ойи деб билинг. Ибодатларга астойдил бслинг ва вактларни ганимат билинг, хатто рамазондан кейин хам бу амаллар сизни доимий одатингиз бслишига тиришинг.

32-Аасихат. Масжидларда имом оркасида жамоат билан таровех намозини скишга риос килинг. Имом намозни тугатмагунча намоздан чикиб кетманг токи сизга кечанинг хаммасида коим турганлик савоби ёзилса.
Nom: Re: YIGITLARGA 100 NASIXAT
Yuborildi: Muhammad Amin 03 Mart 2010, 07:05:09
33-Аасихат. А асулуллох саллаллоху алайхи ва саллам рамазон ойининг охирги сн кунида сътикоф стирардилар, бу кспчилик тарк килган суннатдир уни сиз тирилтиринг Аллох калбингизни тирилтирсин ва кадрингизни баланд килсин.

34-Аасихат. Кадр кечаси рамазоннинг охирги сн кунидадир. Бу кечадаги ибодат бошка унда кадр кечаси бслмаган минг ойлик съни саксон уч йиллик ибодатдан схширокдир. Сиз бу муборак кечада нима билан машгул бслмокчисиз?.
Nom: Re: YIGITLARGA 100 NASIXAT
Yuborildi: Muhammad Amin 03 Mart 2010, 07:05:34
35-Аасихат. Куръонни ксп тиловат килинг, хусусан рамазон ойида. Куръон мсминлар учун шифо, хидост, мавъиза ва рахматдир.
Nom: Re: YIGITLARGA 100 NASIXAT
Yuborildi: Muhammad Amin 03 Mart 2010, 07:06:03
36-Аасихат. А асулуллох саллаллоху алайхи ва саллам одамларнинг сахийроги сдилар, рамазон ойида снада сахийрок бслардилар. Бу амалда А асулуллох саллаллоху алайхи ва салламни сзингизга пешво ва йслбошчи килиб олинг.
Nom: Re: YIGITLARGA 100 NASIXAT
Yuborildi: Muhammad Amin 03 Mart 2010, 07:06:29
37-Аасихат. Аафл рсза тутишга одатланинг. Уларнинг баъзилари куйидагилардир: Душанба, пайшанба кунлари, хар (камарий) ойнинг сн уч, сн тсрт, сн бешинчи кунлари, хожилардан бошкаларга арафот куни, бу кун рсза тутиш икки йиллик гунохларга каффорат бслади, мухаррам ойининг снинчи куни, бу кунинг рсзаси бир йиллик гунохга каффорат бслади, шаввол ойида олти кун рсза тутиш кабилар
Nom: Re: YIGITLARGA 100 NASIXAT
Yuborildi: Muhammad Amin 03 Mart 2010, 07:07:02
38-Аасихат. А амазон ойида умра килишга харакат килинг, чунки бу ойда килинган умранинг ажри бир хажнинг савобига тенгдир.

39-Аасихат. Аллохнинг зикри калбларнинг давоси, гамларнинг ёзилиши ва нафснинг рохатидир. Доим Аллохнинг зикрида бслинг. Аллох, уни зикр килган банда билан биргадир. Аллохнинг зикрисиз ксп гапириш инсонни тошбагир килади.
Nom: Re: YIGITLARGA 100 NASIXAT
Yuborildi: Muhammad Amin 03 Mart 2010, 07:07:46
40-Аасихат. Истигфорни (Аллохдан гунохларни кечиришини илтижо килиб ссрашни) кспрок айтинг Аллох сизга хар бир гамдан кутулиш ва хар бир тангликдан чикишни насиб килади ва сизни сйламаган ерингиздан ризклантиради.

41-Аасихат. Билингки дуо Аллохга снг шарафли нарсадир. Дуо бало келгандан сснг уни даф килиш сабабидир. Дуо Аллох бандасини саклаши сабабларидандир. Дуони ксп килинг ва Аллох азза ва жаллага ксп илтижо килинг. Билингки банда парвардигорига снг скин бсладиган лахза у саждада тургандадир буни кадрига етинг ва ксп дуо килинг.
Nom: Re: YIGITLARGA 100 NASIXAT
Yuborildi: Muhammad Amin 03 Mart 2010, 07:08:27
42-Аасихат. Хаж катта фарз амал, ислом рукнларининг бири ва улуг амалларнинг снг афзалларидандир дир. Хажни адо стишга шошилинг уни кечиктирманг. Ахли илмларнинг сахих ссзларига биноан кодир бслган одамга зудлик билан адо стишлиги фарздир.

43-Аасихат. Хажингиз мабрур бслишига харис бслинг. Хажжи мабрурнинг мукофоти факат жаннатдир. Хажжи мабрур у А асулуллох саллаллоху алайхи ва салламнинг ксрсатмаларига мувофик бслган, бехаё гап-ссз ва ишлар хамда жанжал ва гунох ишлар бслмаган хаждир.
Nom: Re: YIGITLARGA 100 NASIXAT
Yuborildi: Muhammad Amin 03 Mart 2010, 07:08:55
44-Аасихат. Хаж сзидан олдинги гунох ва хатоларни вайрон килиб йскотади. Кимки хажда А асулуллох саллаллоху алайхи ва саллам ксрсатган йсллари асосида у зотга сргашиб хаж килиб кайтса, онадан тугилган кунидаги каби гунохлардан пок бслиб кайтади. Хажингиздан гунох, маъсист ва хатолардан тоза, холий, пок бслиб кайтишга астойдил урининг.
Nom: Re: YIGITLARGA 100 NASIXAT
Yuborildi: Muhammad Amin 03 Mart 2010, 07:09:29
45-Аасихат. Хаж билан умрани доим кетма-кет килинг. Хаж ва умра бозгон темирнинг зангини кеткизганидек факирлик ва гунохларни кеткизади

46-Аасихат. Зулхижжа ойининг аввалги сн кунида тоатлар ва солих амалларни кспрок килинг, бу сн кундаги солих амаллар Аллох таолога ундан бошкадагиларидан севиклирокдир.
Nom: Re: YIGITLARGA 100 NASIXAT
Yuborildi: Muhammad Amin 03 Mart 2010, 07:10:06
47-Аасихат. Илм талаб килиш фарздир сзингизни нодонлик ва нафс хохишига слжа килиб ташлаб ксйманг.

48-Аасихат. Билингки шаръий илмлар бутун умрингиз давомида билган нарсалардан ксра буюкрокдир. Билишингиз лозим бслган илмни срганишга гайрат килинг ва снг заруррогидан бошланг. Вактингизни бефойда нарсаларга сарфламанг.
Nom: Re: YIGITLARGA 100 NASIXAT
Yuborildi: Muhammad Amin 03 Mart 2010, 07:10:46
49-Аасихат. Уламолар жамоасига ёндашинг, уларнинг сухбатларига харис бслинг. Ўзингиз мустакил илм талаб килишдан сакланинг. Кимнинг устози факат китоб бслса унинг хатолари ксп бслади.

50-Аасихат. Яхшиликка буюриш, ёмонликдан кайтариш ва хар бир мусулмонга холис бслишни сзингизга вазифа килиб олинг, зеро схшиликка чакирувчи уни килгувчи кабидир.
Nom: Re: YIGITLARGA 100 NASIXAT
Yuborildi: Muhammad Amin 03 Mart 2010, 07:11:32
51-Аасихат. Сизнинг холис насихатингизга одамларнинг хаклироги хонадонингиздагилар сканини билинг. Уларга насихат килишда ва йсл ксрсатиб илм сргатишда гайрат килинг сснгра улардан кейин сизга скин бслган кишиларга таълим беришга харакат килинг.

52-Аасихат. Яхшиликка буюриб ёмонликдан кайтаришда дсстона муносабатда бслинг, токи одамлар сиздан кабул килсинлар, сиздан кочиб тарклмасинлар.
Nom: Re: YIGITLARGA 100 NASIXAT
Yuborildi: Muhammad Amin 03 Mart 2010, 07:12:00
53-Аасихат. Яхшиликка буюриб сзи килмайдиган, ёмонликдан кайтариб сзи шу ёмонликни киладиган кишилардан бслманг.

54-Аасихат. Аллохдан ксркиш ва унинг доимо сизни ксриб, билиб турганлигини хис стиш сизни ичингизу ташингиздаги шиорингиз бслсин.
Nom: Re: YIGITLARGA 100 NASIXAT
Yuborildi: Muhammad Amin 03 Mart 2010, 07:12:32
55-Аасихат. Хар бир ишингизда Аллохга таваккул килинг, бу сизни сабабларни килишингизга хилоф смас.

56-Аасихат. Аллох сизга таксим килиб ксйган нарсага рози бслинг. Дунё ишларида сзингиздан паст бслган кишиларга бокинг ва билингки бойлик каноатдадир.
Nom: Re: YIGITLARGA 100 NASIXAT
Yuborildi: Muhammad Amin 03 Mart 2010, 07:13:21
57-Аасихат. А оббингиздангина умид килинг гунохингиздан ксркинг.

58-Аасихат. Аллох азза ва жалланинг мухаббатини олиб келадиган сабабларни махкам ушланг, бунинг снг зсри А асулуллох саллаллоху алайхи ва салламнинг суннатларини махкам тутиш ва нафл ибодатларни адо стишдир.
Nom: Re: YIGITLARGA 100 NASIXAT
Yuborildi: Muhammad Amin 03 Mart 2010, 07:13:51
59-Аасихат. Аллох йслида жиход килиш ислом сркачининг чсккисидир. Билингки: «Ким газот килмаса ва сзига газот килиш хаккида гапирмаса у слса мунофикликнинг бир тармогида слади.

60-Аасихат. Хар бир жойдаги мусулмон ака-укаларингизнинг хабарларини ишончли манбалардан билиш пайида бслинг. Кслингиздан келганича уларни ксллашга урининг ва гоибона улар хаккига дуо килишни унутманг.
Nom: Re: YIGITLARGA 100 NASIXAT
Yuborildi: Muhammad Amin 03 Mart 2010, 07:14:29
61-Аасихат. Ота-онангизга ок бслишдан (уларни норози килишдан) сакланинг. Ота-она сизнинг схши муносабатингизга одамларнинг снг хаклисидир.

62-Аасихат. Ота-онангизнинг бирлари сиздан газабланиб колсалар уни рози килмагунча хотиржам бслманг.
Nom: Re: YIGITLARGA 100 NASIXAT
Yuborildi: Muhammad Amin 03 Mart 2010, 07:15:02
63-Аасихат. Сиз ва сизнинг мол-дунёнгиз отангизникидир, молингизни ва схшилигингизни ота-онангиздан кизганманг.

64-Аасихат. Яхшилик килишда, хурмат килишда ва силайи рахм килишда онангизни биринчи сринга ксйинг ва уни газаблантириб ксйишдан каттик схтиёт бслинг. Жаннат онангизнинг икки кадами остидадир.
Nom: Re: YIGITLARGA 100 NASIXAT
Yuborildi: Muhammad Amin 03 Mart 2010, 07:15:36
65-Аасихат. Кариндошларингиз сиздан алокаларини узсалар хам сиз улар билан богланинг. Якинларингизга сзгулик ва схсонни доимо килиб туринг.

66-Аасихат. Агар оилавий келишмовчиликлар бслса уни ислох килишга харакат килинг, чунки орани ислох килиш хасанотларнинг снг улугларидан.
Nom: Re: YIGITLARGA 100 NASIXAT
Yuborildi: Muhammad Amin 03 Mart 2010, 07:16:08
67-Аасихат. Ксшниларингизга схшилик килинг улардан бирон кишига озор берманг.

68-Аасихат. Ахлингиз, ксшниларингиз ва ёр-биродарларингиз билан гсзал хулкли бслинг, зеро киёмат куни амал тарозусида гсзал хулкдан ксра огиррок нарса бслмайди.
Nom: Re: YIGITLARGA 100 NASIXAT
Yuborildi: Muhammad Amin 03 Mart 2010, 07:16:36
69-Аасихат. Мехмонни иззат-икром килиш имондандир. Бу одамгарчилик ва пасткашликнинг зидди бслган саховат ва хотамтойлик далилидир.

70-Аасихат. Мусулмонлардан бирон кишини истехзо ва масхара килманг, у сиздан ксра схширок бслиши мумкин.
Nom: Re: YIGITLARGA 100 NASIXAT
Yuborildi: Muhammad Amin 03 Mart 2010, 07:17:16
71) Яхшилар билан дсстлашинг. Амонлар билан бирга бслишдан хазар килинг, чунки инсон табиати бирга аралашиб турганларнинг хислатини сзига олиб олади.

72) Мусулмонлардан таниган ва танимаган кишиларга салом беришга шошилинг. Бу одамлар сртасида мухаббат ва дсстлашувга сабаб бслади.
Nom: Re: YIGITLARGA 100 NASIXAT
Yuborildi: Muhammad Amin 03 Mart 2010, 07:17:49
73) Яхуд ва насороларга салом беришга шошилманг токи улар саломни бошламагунларича. Агар салом берсалар «ва алайкум» деб жавоб беринг, чунки улар саломга лоик инсонлар смас.

74) Мусулмонлар йслларидан озор берувчи нарсаларни четлатинг. Бу жаннатга кириш сабабларидандир.
Nom: Re: YIGITLARGA 100 NASIXAT
Yuborildi: Muhammad Amin 03 Mart 2010, 07:18:22
75) Адашганга йсл ксрсатинг, мухтожга ксмаклашинг, мазлумга ёрдам беринг ва ёмонлик килувчини ёмонлигидан кайтаринг. Ксча хакларини адо стинг.

76) Бегона аёлларнинг сзлари ва суратларига карашдан ксзингизни сакланг, бу ксчаларда, скранларда бслсин, ёки жарида ва ойномаларда бслсин. Салафлардан бири соглик ксйга карашдан бслса хам ксзингларни сакланглар деган сканлар.
Nom: Re: YIGITLARGA 100 NASIXAT
Yuborildi: Muhammad Amin 03 Mart 2010, 07:19:37
77) Жинсий аъзойингизни аёлингиздан бошка хаммадан сакланг. Зинодан схтиёт бслинг, зино имонни кетказувчи ва дсзахга туширувчидир.

78) Онанизм (капакилик)дан сакланинг. Бу жирканч ифлос одатдир, у инсоннинг шахвати, хирси ва заифлигини зиёда килади.
Nom: Re: YIGITLARGA 100 NASIXAT
Yuborildi: Muhammad Amin 03 Mart 2010, 07:20:16
79) Шахватни тийиш учун пайгамбар саллаллоху алайхи ва салламнинг муолажаларини кслланг, у уйланишдир. Агар уйланишга кодир бслмасангиз, рсза тутинг у шахватни кесади.

80) Сизга махрам бслмаган аёллар билан холий колиш ва аралашишдан сакланинг.Чунки холий колиш ва аралашиш зинонинг катта сабабларидандир.
Nom: Re: YIGITLARGA 100 NASIXAT
Yuborildi: Muhammad Amin 03 Mart 2010, 07:21:02
81) А­ркак-аёл аралаш жойларда бслмасликка харис бслинг, мас: бозор ва шу каби жойларда. Иложингиз бслмаса, факат хожатингизни бажариш микдорича бслсин.

82) Телефонда ёки ундан бошка сринларда бслсин, шилкимлик килишдан сакланинг. Чунки, у хасрат-надоматнинг бошидир
Nom: Re: YIGITLARGA 100 NASIXAT
Yuborildi: Muhammad Amin 03 Mart 2010, 07:21:41
83) Сизга ксл бериб ссрашишлик халол бслмаган аёллар билан ссрашмокдан хазар килинг. А асулуллох саллаллоху алайхи ва саллам сзига халол бслмаган аёл киши билан хеч качон ксл бериб ссрашмаганлар.

84) Кийинишингиз, ссзлашингиз ва хамма ишларингизда мутавозе бслинг. Тавозелик пайгамбарлар ва солихларнинг шиорларидир.
Nom: Re: YIGITLARGA 100 NASIXAT
Yuborildi: Muhammad Amin 03 Mart 2010, 07:22:15
85) Кийимингиз тспикдан пастга тушиб туришидан сакланинг. Бу кибрга далил ва манманлик аломатидир. Кирбдан холи бслган такдирда хам унинг жазоси жаханнамдир. А асулуллох саллаллоху алайхи ва саллам дедилар: «Изор (белдан пастга кийиладиган барча кийим)нинг тспикдан пасти стдадир». (Бухорий ривост килдилар)

86) Кийимда, ссзда ва сочни кискартиришда кофирларга схшашдан сакланинг. А асулуллох саллаллоху алайхи ва саллам «Ким бир кавмга сзини схшатса, у сша кавмдандир» деганлар. (Ахмад ва Абу Довуд ривостлари. Албоний сахих дедилар).
Nom: Re: YIGITLARGA 100 NASIXAT
Yuborildi: Muhammad Amin 03 Mart 2010, 07:22:54
87) Аёлларга схшашдан схтиёт бслинг. А асулуллох саллаллоху алайхи ва саллам сзини аёлларга схшатган сркакларни лаънатладилар.

88) Ипак кийим кийманг, олтин такинчок, занжир ва билагузук такманг. Булар аёлларнинг зийнатларидир.
Nom: Re: YIGITLARGA 100 NASIXAT
Yuborildi: Muhammad Amin 03 Mart 2010, 07:23:26
89) Сигаретдан сакланинг, у зиёнкорликнинг бошидир.

90) Маст килувчи ичимликлар, наркотик моддаларни истеъмол килиб сзингизни халок килманг, булар жаханнамга йслдир, булардан сакланинг.
Nom: Re: YIGITLARGA 100 NASIXAT
Yuborildi: Muhammad Amin 03 Mart 2010, 07:24:03
91)Тилингизни ёлгон, гийбат, чакимчилик, бсхтон, хакорат ва лаънатдан сакланг. Буларнинг срнига зикр, тасбих, тахлил, такбир, хамд ва санолар айтинг.

92) Бошкаларнинг айбини кидириш билан сзингизни оввора килманг. Ўзингизни айбингизни тсгрилашга интилинг.
Nom: Re: YIGITLARGA 100 NASIXAT
Yuborildi: Muhammad Amin 03 Mart 2010, 07:24:47
93) Музика ва ксшик тинглашдан хазар килинг. Шуни схши билингки ким ксшик ва мусика сшитишга муккасидан кетса, унинг калбидан куръон нури кстарилади.

94) Зулмдан сакланинг. Зулм киёмат кунида ксп зулматлардир.
Nom: Re: YIGITLARGA 100 NASIXAT
Yuborildi: Muhammad Amin 03 Mart 2010, 07:25:24
95) Хазиллашиб бслса хам ёлгон гапирманг. Факат хак устидагина тортишинг.

96) Халим бслинг Аллохдан бошкаси учун асло газабланманг. Газабланиш шайтондандир.
Nom: Re: YIGITLARGA 100 NASIXAT
Yuborildi: Muhammad Amin 03 Mart 2010, 07:26:12
97) Мухаббатингизни, ёмон ксришингизни, беришингиз ва кайтаришингизни, ссзлашингиз, ва сукутингизни факат Аллох учун ва Аллох йслида килинг. Чунки, хар бир килган ва тарк килган нарсага ажрланасиз.

98) Жонли нарсалар суратидан уйингизни пок тутинг. Фаришталар ит ва сурат бор уйга кирмайдилар.
Nom: Re: YIGITLARGA 100 NASIXAT
Yuborildi: Muhammad Amin 03 Mart 2010, 07:26:47
99) Жинсий филмлар, бузуклик ва разилликларни намойиш стадиган ва стмайдиган телеканалларни ксрманг ва интернетдаги бузукликни ёювчи сайтларга киришдан сакланинг.

100) Бало, кийинчилик ва мусибат вактида сабрли бслинг, кенгчилик, фаровонлик вактида шукр килинг, казо-кадарга рози бслинг бахтли кишилардан бсласиз.


Nom: Re: YIGITLARGA 100 NASIXAT
Yuborildi: Muhammad Amin 03 Mart 2010, 07:27:22
101) Аллохдан бошкага касам ичманг. Аллохдан бошка билан касам ичиш ширкдир.

102) Мусулмонга озор берманг.
Nom: Re: YIGITLARGA 100 NASIXAT
Yuborildi: Muhammad Amin 03 Mart 2010, 07:28:04
103) Каллоблик килманг, алдаманг, хиёнат килманг, амонатга хиёнат килманг, ваъдага хилоф килманг, мухокамада жабр (адолатсизлик) килманг.

104) Сиз сзингизни ислом худудларининг душман келиши мумкин бслган томонларидан бирида турибман деб билинг ва сиз тарафдан исломга тажовуз бслишидан Аллохдан ксркинг (съни, нолойик ссз ёки ишни килиб муслмонлар ва исломга зарар етказиб ксйишдан Аллохдан ксркинг).
Nom: Re: YIGITLARGA 100 NASIXAT
Yuborildi: Muhammad Amin 03 Mart 2010, 07:28:47
105) Гамингиз, исломни ёйиш ва мусулмонларнинг улугворлигини кайтадан тиклаш бслсин.

106) Еб-ичишда исрофга йсл ксйманг. Чунки, у бсшашиш, дангасалик, ксп ухлаш ва шахватларнинг жунбушига сабаб бслади.
Nom: Re: YIGITLARGA 100 NASIXAT
Yuborildi: Muhammad Amin 03 Mart 2010, 07:30:41
107) Кунингизни Аллохга содик тавба килиш ва сзингизни хисоб китоб килиш билан скунланг. Бугунингиз кечангиздан, сртангиз сса бугунингиздан схширок бслсин.

Аллохдан сзимга ва сизга хидост, тавфик ва тсгрилик ссрайман.
Ссзимизнинг охирида Оламларнинг парвардигори Аллохга хамдлар бслсин деб дуо киламиз.

МААБА:Дорул ватан нашриёти тайёрлади.
Ислом Аури тахриристининг таржимаси.
Nom: Re: YIGITLARGA 100 NASIXAT
Yuborildi: Muhammad Amin 03 Mart 2010, 07:32:06
Ксшик ва мусика куръон ва суннатда

Бисмиллахир А охманир А охим
Аллохга хамдлар, пайгамбаримизга, унинг оиласи ва уларга схшилик билан сргашган кишиларга салавот ва саломлар бслсин.
Шайтон бизнинг сшаётган давримизда Аллохнинг бандаларини адаштириш учун танлаган катта восита — ксшик ва мусикадир. Мусика ва ксшик Аллохнинг каломини сшитиш ва унинг калб ва тилларга бслган таъсирини тссувчи, калбларни иймондан «тозалаб», Шайтон йслларини очиб, Аллохнинг йслидан махрум килувчи сабаблардан биридир. Мусика ва ксшик — намознинг зиддидир. Чунки, намоз фахш ва гунохларни такикласа, ксшик ва мусика фахш ва гунох нарсаларга амр стади. Бундай ахволга тушган одамнинг Аллохнинг йслига хидостланиши амри махолдир.
Мусика ва ксшикнинг инсон аклига хукмрон бслиш табиати бслгани учун хам, Шайтон ва унинг схудий ва насроний лашкарлари хамда уларга сргашган кимсалар фурсатни бой бермай бутунжахон оммавий ахборот воситаларига хукмрон бслдилар. Улар оммавий ахборот воситаларини сон-саноксиз ксшикчи аёл ва сркаклар, бастакорлар, Аллох бирон бир хужжат тушурмаган ксшик шоирлари билан тслдирдилар ва уларни молу дунё ва маст килувчи ичимликлар ва турли «мафтункор» нарсалар билан таъминладилар. Халкларни сса сзларининг исломга зид бслган максадлари томон йслладилар. Ахир кизларнинг инсон «бсрилар» кучогига отган ксшик смасми?! Исломий бирдамликка карши курашга чакириб худосизлик фикри, слкачилик ва миллатчилик госларининг ёйилишига сабаб бслган ксшиклар озми?!..
Мусулмон дсстлар, шунинг учун хам, биз сизлар учун Аллохнинг китоби, суннат ва уламоларнинг ссзларига биноан мусика ва ксшикнинг хукмини баён килмокчимиз.
Аллох таъолодан йслимизни тсгри килишини, сз йслида юришда бизга илхом беришини, шу рисола билан берк калблар ва огир кулокларни очишини ссраймиз. У - тсгри йслга хидостловчи ва бу ишга кодирдир.
Nom: Re: YIGITLARGA 100 NASIXAT
Yuborildi: Muhammad Amin 03 Mart 2010, 07:32:44
Таърифлар
 
«Ксшик» - шеър ва наср билан овозни кстариш ва уни севиш билан кувониш (шодланиш). У баъзида мусика хамрохлигида бслади. Уламолар истилохида ксшикнинг бир неча исмлари бор. Улар: сйин-кулгу, ботил, ёлгон, карсак, хуштак, зинонинг турткиси, Шайтоннинг овози, Шайтоннинг оханги, мунофиклик манбаси, ахмокона ва фожир товуш.
«Мусика» (музика) — юнонча ссз бслиб, уд, камон, дсмбира, дутор ва шу каби чолгу асбоблари воситасида чикадиган охангдир.
Ксшикниг хусусистлари:
- Харом нарсаларни чиройли килиб ксрсатади;
- Аафсни схтиросли ишларга ундайди;
- Калбни чалгитади ва унинг Аллохни сслаш йслида тссик бслади;
- Калбни каро килади. Аатижада, калб Аллохнинг амрларига унамайди ва гунохларни инкор ста олмайди;
- Шайтоний холатларни кучайтиради.
Ксшикнинг турлари
Ксшик икки турлидир: Мубох (рухсатли) ва харом ксшиклар.
Биринчи: Мубох ксшиклар..
Бу турдаги ксшиклар- таркибида шариатга зид бслган ширк, хаёсизлик, мусулмонларни хажв ёки масхара килиш бслмаслиги, маст килувчи ичимликларни мактамаслик, ажнабий ва балогат ёшига етган аёллар томонидан сркаклар олдида ёки парда оркасида айтилмаслиги, бирон бир фарзни адо килишдан чалгитмаслиги ёки чалгитишга сабаб бслмаслиги ва ксп айтилмаслиги хамда чолгу асбоблари ёки мусика жсрлигида айтмаслик шарти билан овозни кстариш ва уни оханг билан айтишдир.
Мубох ксшикларнинг турлари:
- Иш ксшиклари. Бу турдаги ксшиклар иш асносида малолни кетказиш, химматни ошириш ва иш огирлигини енгиллатиш учун айтилади.
- Уруш пайтида айтиладиган ксшиклар. Бу турдаги ксшиклар жангчиларни жангга киришга жасоратлантириш учун айтилади.
- Онанинг бешикдаги боласини ухлатиш ёки кслидаги боласини сйнатиш учун айтиладиган ксшиклар.
- Аикох тсйи, сафардагиларнинг кайтиши ёки байрамларда аёлларнинг аёллар ичида айтган ксшиклари. Бунинг шарти дуф (доира) дан бошка мусика асбобларининг жср бслмаслиги, доира кичик ва кснгирокчалари бслмаслиги, уни аёлларгина чалиши ва шариатда рухсат берилиган меъёрдан ошмаслигидир. Доирани сркаклар чалиши мумкин смас.
Nom: Re: YIGITLARGA 100 NASIXAT
Yuborildi: Muhammad Amin 03 Mart 2010, 07:33:20
Иккинчи: Харом бслган ксшиклар.

Бу турдаги ксшиклар юкоридаги шартларга жавоб бермаган ксшиклардир. Бирон бир чолгу асбоби воситасида айтилган, таркибида шариатга зид ссзлари бслган, фарзларни адо стишдан чалгитган, сркаклари (номахрам) аёлдан сшитган, иш хаки олинган ёки суюкликка даъват стадиган оханглар билан куйланган ва бошка ксшиклар. Бу ксшиклар шаръан жоиз смасдир. Чунки, бу ксшиклар Аллохни сслашдан тссади ва инсоннинг сралиш госси бслмиш ибодатдан чалгитади.
А­нди ксшик ва мусика асбобларининг харом сканига Аллохнинг китоби куръон карим ва расулуллох саллоллоху алайхи ва салламнинг суннатлари, салаф солих ва мазхаб уламоларининг ссзларидан олинган далилларни баён киламиз.
Nom: Re: YIGITLARGA 100 NASIXAT
Yuborildi: Muhammad Amin 03 Mart 2010, 07:35:36
Ксшик айтиш ва мусиканинг харом сканига Куръон Каримдан далиллар: Биринчи ост: «Одамларнинг баъзилари билимсизлик билан (сзгаларни) Аллохнинг йслидан адаштириш ва у (йсл) ни масхара килиш учун «лахвал-хадис» (ксшик) ни сотиб олади. Уларга хорловчи азоб бордир.» (Лукмон:6).
Абдуллох ибн Масъуд розисллоху анху ушбу остдаги «лахвал-хадис» хакида ссралганида: «Ундан бошка илох бслмаган зотга касамки, у- ксшикдир» - деб уч марта такрорлади. (Ибн Касир тафсири).
Абдуллох ибн Аббос, Абдуллох ибн Умар ва Жобир ибн Абдуллох розисллоху анхумлар хам айни ссзни айтдилар. Сахобанинг ссзи тафсир килишда хужжатдир. Бу тафсир илмида маълумдир. Шунингдек, тобеъинларнинг бир остнинг тафсирига килган ижмоълари хам хужжатдир. Дархакикат, сахоба ва тобеъинлар «лахвал-хадис» нинг ксшик сканига ижмоъ килдилар. Уларга хеч ким мухолиф бслмади.
Иккинчи ост: «Улардан кучинг еган кимсани овозинг билан ксзгат, уларнинг устига отлик ва пиёда лашкарларингни торт, топган мол-давлат ва бола-чакаларида шерик бсл ва ваъда кил. Дархакикат, Шайтон уларга ёлгон нарсаларнигина ваъда килади.» (Исро: 64).
Муфассирларнинг имоми Мужохид рахимахуллох Иблиснинг овозини: «У- ксшик, чолгу асбоблари, ботил ва бехуда нарсалар» - деб тафсир килди. Даххок рахимахуллох сса: «Чолгу асбобларининг товуши» - деб тафсир килди. (Куртубий тафсири: 10/288).
Учинчи ост: «Сизлар ушбу ссз (ост) лардан хайратланиб ундан таъсирланиш срнига сомид холларингизда кулспсизларми!» (ан-Аажм: 59).
Абдуллох ибн Аббос розисллоху анхумо ушбу остдаги «сомидуун» ссзини: у — ксшикдир деб тафсир килдилар. Бу ссз сманликлар шевасида истеъмол килинади. Улар «Усмуд лана» съни «Бизга ксшик айт» дейдилар.
Мужохид ибн Жабр рахимахуллох хам : «У ксшикдир. Яманликлар ксшик айтган кимса хакида «Самада фуланун» дейдилар- деб тафсир килди. (Игосатуллахфон: 1/285).
Тсртинчи ост:« У (мушрик) ларнинг Каъба олдидаги ибодатлари мукоъ ва тасдис сди».  (Анфол:35). Мукоъ — хуштак чалиш, тасдис — карсак чалиш.
Ксшик айтиш ва мусиканинг харом сканига расулуллох саллоллоху алайхи ва салламнинг суннатларидан далиллар:
- А асулуллох саллоллоху алайхи ва саллам дедилар: «Умматим ичида зино, ипак, хамр (маст килувчи ичимлик) ва маозифни халол килиб оладиган кишилар чикади» (Имом Бухорий ривости).
Хадисдаги «маозиф» ссзи барча чолгу ва сйин- кулгу асбобларини сз ичига олган пурмаъно ссздир.
А асулуллох саллоллоху алайхи ва саллам дедилар: «А оббим азза ва жалла менга хамр, кимор, дсмбира ва ксшик айтишни харом килди» (Имом Ахмад ривости: 1/274, сахих хадис). Вахоланки хозирги кунда ксшиклар дсмбирасиз айтилмай колди.
А асулуллох саллоллоху алайхи ва саллам дедилар: «Умматимдан бир тоифаси хамр ичади ва уни бошкача ном билан номлайди. Уларнинг даврасида чолгу асбоблари ва ксшикчи аёллар бслади. Аллох таъоло уларни Ерга юттиради ва уларни маймун ва чсчкаларга айлантиради». (Ибн Можжа ривости, сахих хадис).
А асулуллох саллоллоху алайхи ва саллам дедилар: «Лаънат килинган икки товуш бор: Аеъмат пайтида чолгу асбобларининг товуши ва мусибат пайтида фарёд стилган товуш.» (ас-Силсилатус-сахийха).
А асулуллох саллоллоху алайхи ва саллам: «Умматим ичида Ер ютиш, бошка махлукка айланиш ва тухматлар бслади» - дедилар. Сахобалар улар «ла илаха иллаллох» дейдиларми деб савол бердилар. А асулуллох саллоллоху алайхи ва саллам: «Ха, чолгу асбоблари пайдо бслган, хамрлар (ичилган) ва (сркаклар томонидан) ипак (кийим) лар кийилган пайт» - деб жавоб бердилар. (Ибн Аби Шайба: 15/164).
А асулуллох саллоллоху алайхи ва саллам ксшикчи аёлнинг (ксшикчилик) касбидан топган маблагни (ишлатишни) такикладилар. (Багавий, Шархуссунна: 8/22).
Абдуллох ибн Умар розисллоху анхумонинг кули Аофеъ деди: «Мен ибн Умар билан бирга (бир сшак ёки тусга) минган сдим. У чолгу асбоблари чалинган ердан стар скан бармокларини кулоклари ичига тикди ва йслдан четлашди. Бироздан кейин «хой Аофеъ бирор нарса сшитспсанми?» - деб ссради. Мен: Йск деб жавоб бердим. У бармокларини кулокларидан чикарди ва: «Мен расулуллох саллоллоху алайхи ва саллам билан бирга мингашган сдим. Бунга схшаш нарсани сшитишлари билан мен килган ишни килган сдилар.» - деди. (Абу Довуд ривости, сахих хадис).
Муфассир Куртубий рахимахуллох Абдуллох ибн Умар розисллоху анхумонинг ссзларини келтирганидан сснг: «Меъёридан ошмаган овоз хакидаги уламоларимизнинг фикри шу бслса, замондошларимизнинг ксшиклари ва чолгу асбобларининг товушлари кандай бслар скан» - деди.
А асулуллох саллоллоху алайхи ва саллам «Кснгирок Шайтоннинг чолгу асбобидир» - дедилар. (Имом Муслим ривости).
А асулуллох саллаллоху алайхи ва саллам: «Ит ва кснгирок хамрох бслган дсстларга фаришталар хамрох бслмас» - дедилар. (Имом Муслим ривости).
Агар кснгирок фаришталарнинг хамрох бслишига тссик бслса, инсондаги хар бир аъзо ва хар бир тукни кимирлатган замонавий слектрон мусика асбобларининг хукми кайндай бслар скан?!!
А асулуллох саллаллоху алайхи ва саллам дедилар: «Одам боласига зинодан бслган насибаси ёзилди. У уни топиши мукаррар. Ксзларнинг зиноси караш, кулокларнинг зиноси сшитиш... (Имом Муслим ривости).
Сахоба, тобеин ва тсрт имомдан накл килинган хабарлар.
Абу Бакр розисллоху анху икки кичик кизнинг доира чалиб ксшик айтаётганларини ксрди ва уларни таъкиклаб: «А асулуллох саллаллоху алайхи ва саллам хузурида Шайтон куйлари чалинадими?» - деди. А асулуллох саллаллоху алайхи ва саллам унинг бу ссзларига сътироз стмадилар. (Имом Бухорий ривости).
Усмон розисллоху анху Аллох таъолонинг сзига берган фазли ва бу гунохни килмаганини билдириб: «Ксшик айтмадим ва айтишни орзу хам килмадим» - деди. (Ибн Аби Осим: 2/595).
Абдуллох ибн Масъуд розисллоху анху: «Ксшик калбда мунофикликни ундиради» - деди.
Анас ибн Молик розисллоху анху: «Касбларнинг снг ифлоси ксшикчи аёлнинг касбидир» - деди. (Ибн Абид- Дунё, Заммул- малаахий).
Абдуллох ибн Умар розисллоху анхумо схром кийган ва даврасида ксшик куйлаётган бир киши бслган гурух олдидан стди ва : « Аллох сизлар (нинг дуоларингиз) ни сшитмасин! Аллох сизлар (нинг дуоларингиз) ни сшитмасин! — деди. (Ибн Абид-Дунё, Заммул- малаахий).
Абдуллох ибн Аббос розисллоху анхумо деди: «Чилдирма харомдир, чолгу асбоблари харомдир, дсмбира харомдир ва торли чолгу асбоблари харомдир». (Имом Бухорий ривости).
Умар ибн Абдулазиз рахимахуллох ксшик хакида шундай деди: «Унинг бошланиши Шайтондан бслиб, окибати Аллох азза ва жалланинг газабидир.» (Ожуррий Умарнинг таржимайи холларида айтган ссзларида ривост килди).
Вакиъ ибн Жаррох рахимахуллох: « Абдуллох ибн Умар каби танбурни олиб, сгасиниг бошига тушурсам» - деди. (Халлол ривости: 126).
Фузайл ибн Иёз рахимахуллох деди: «Ксшик зинонинг рукссидир». (Ибн Абид-Дунё, Заммул-Малаахи).
Имом Аъзам Абу Ханифа рахимахуллох ксшик устидан харом деб хукм чикарган имомларнинг биридир. У ксшик сшитишни гунох деб хисоблар сди. (Талбису Иблис).
Имом Шофеий рахимахуллох: «Ксшик ботил ёки малохига схшаш макрухдир. Уни ксп айтган киши гувохлиги кабул килинмайдиган пасткашдир» - деди.
Имом Шофейийнинг «Макрух» деб айтган ссзи харом демакдир. Зеро Аллох таъоло хам: «У ( Аллох) сизларга куфр, фиск ва осийликни макрух килди» деди. Бу остдаги «Макрух» ссзи хам «Харом» маъносидадир. Имом Шофеий «Мен Ирокда «Тагриб» ксшик деб номланган нарсани ташлаб келдим. Уни одамларни куръондан тссиш учун зиндиклар сйлаб топганлар» - деди.
Имом Молик рахимахуллохдан ксшик хакида ссралганида: «У билан биз тарафларда фосиклар шугулланадилар» деб жавоб берди.
Имом Ахмад рахимахуллох: «Аай, камиш най, сурнай, танбур, рубоб ва шунга схшаш чолгу асбоблари харомдир» - деди.
Шаъбий рахимахуллох: «Ксшикчи ва унга ксшик айтилган шахс малъундир» -деди. (Ибн Абид-Дунё, Заммул- малаахий).
Шайхулислом Ибн Таймийс рахимахуллох: « Шайтоний холатларни кучайтирадиган сабабларнинг снг кучлиси ксшик ва бехуда нарсаларни сшитишдир. Холбуки, бу мушрикларнинг иши». (Мажмуъул-фатава: 11/295).
Имом Куртубий рахимахуллох: «Ксшик куръон карим ва суннат билан таъкикланган» - деди.
Ибн Салох рахимахуллох: «Чолгу асбоблари жсрлигида айтилган ксшикнинг харомлигига ижмоъ килинган» - деди.
Ижмоъ бир асрда сшаган ва Ислом уммати ичидан етишиб чиккан етук олимларнинг диний ишлардан бирига иттифок келишларидир. Ижмоъ фикх манбаларининг Куръон Карим ва А асулуллох саллаллоху алайхи ва салламнинг суннатларидан кейинги учинчи манбадир. У хам унда хилоф килнмайдиган катъий хужжатдир. Аллох таъоло деди: «Ким Хак йслни аник билганидан сснг пайгамбарга хилоф иш килса ва мсминларнинг йслларидан бошка йслга сргашиб кетса, биз уни кетганича ксйиб берамиз. Сснгра жаханнамга дохил киламиз. Аакадар ёмон жой у.» (Аисо: 115).
Ушбу остда Аллох таъоло Мсъминларнинг йслларидан бошка йслга сргашган кимсаларнинг окибати жаханнам сканидан хабар берди. Аллох таъоло бизларни жаханнамаг тушишдан сакласин!
Мусулмонларнинг ижмоси хам хакикатдир. Уларнинг ижмоъларига мухолиф бслган одамнинг сса мазкур остдан насибаси бор. Юкорида зикри стган мавзумиз хакида келтирганимиз Исломнинг биринчи уч нурафшон асрида сшаган сахоба, тобеин ва уларнинг атбоъларининг ижмоси хам шариат доирасидан четда бслган ксшик айтишнинг харомлигидир. Уларнинг биронтаси хам ксшик айтишга рухсат бермади. Балки, чолгу асбоблари жсрлигида айтилган ксшикларни айтишни харом дедилар.
Азиз дсстим, агар ижмоънинг хужжат бслиб унга мухолиф бслиш мумкин смаслигини билган бслсангиз, сз-сзидан куйидаги савол тугилади: «Мусика ва ксшик айтиш ихтилофли масалами ёки харомлигига ижмоъ килинган ва бахс сшиклари ёпилган масалами?».
Жавоб: бу масала сахобалар ва уларга сзгулик билан сргашган тобеинлар, хусусан тсрт мазхаб имомлари томонидан харом сканига ижмоъ килинган масаладир. Агар бу масала ихтилофли бслса сди, улар бу кадар жиддий бслмас ва ихтилофли масалаларда мухолиф бслган кимсалар хакида «фосик», «фожир», «малъун» ва «Шайтон» деб айтмас сдилар.
Nom: Re: YIGITLARGA 100 NASIXAT
Yuborildi: Muhammad Amin 03 Mart 2010, 07:36:24
Хотима  

Мусулмон дсстим, мусика ва ксшикнинг Ислом динидаги хукми сизга маълум бслган ва сиз мусика ва ксшикнинг харом сканини, улар айтилиб, чалинаётган ерлардан мусулмон узок бслиши хамда бу борада сустлик килмаслик кераклигини билдингиз. А­нди бу «бало» нинг ичида бслсангиз уни тарк стишингиз, ичида бслмасангиз Аллохга сизни саклагани учун хамд айтишингиз ва Аллохдан сизни хакикат узра собиткадам килишини ссрашингиз керак. Сиз мусулмон биродарларингизга насихат килинг, Аллохнинг бу масаладаги хукмларини баён стинг. Бу масала хакидаги далиллар очик-ойдиндир, сизга факат етказиш колди холос. Агар тилингиз билан етказишга кодир бслмасангиз бу гунохга тушган дсстларингизга совга килинг.
Биз сса : «А­й Аллох ва расулини севган банда, «Хакикатдан кейин сса факатгина йслдан озиш бор холос» деб айтамиз.
Аллохим етказдимми?! Аллохим сзинг гувох бсл!
Аллох таъоло пайгамбаримизга, унинг оиласи ва барча сахобаларга салавот ва саломлар йслласин.
Nom: Re: YIGITLARGA 100 NASIXAT
Yuborildi: Muhammad Amin 03 Mart 2010, 07:37:14
МААБА: Дорул ватан нашриёти тайёрлади.
Ислом Аури тахриристининг таржимаси.