forum.ziyouz.com

Jamiyat va inson => Oila va jamiyat => Mavzu boshlandi: Robiya 29 Avgust 2010, 14:11:17

Nom: "Ey qizcham". Hazrati Ali Tantoviy
Yuborildi: Robiya 29 Avgust 2010, 14:11:17
                                                                                         1-қисм

Одамларда ислоҳ қиламиз, одамларни тузатамиз деб маърузалар қилдик. Китоблар ёздик. Гапиравериб тилларимиз чарчади, ёзавериб қаламларимиз. Биз одамларни тузатамиз десак, одамларнинг бузилиши кспайиб кетспти. Фасоднинг доираси кенгайиб бир шаҳардан иккинчи шаҳарга қараб чсзилиб кетспти. Худо манъ стган, ҳаром деб айтган иш бутун дунёга ёйилиб кетспти. Жаннатнинг сшиги турганда, сзларини дсзахнинг сшигига қараб урспти одамлар. Кскрак очиқлик, бош сланғочлик, беҳаёлик, сатри авратнинг йсқлиги аёлларнинг ичида бир шаҳардан иккинчи шаҳарга қараб чсзилиб кетспти. Ҳатто бошидан оёғигача, бутун баданини ёпиб юрадиган, паранжилилари бор ислом давлати — Сурис давлатининг аёллари ҳам ксчага кскраги очиқ ҳолатда, боши очиқ ҳолатда чиқиб кетспти. Шунча гапириб, муваффақистга сриша олмадик, нажот тополмадик ҳам. Муваффақистга сришамиз деб, умид ҳам қилолмайман. Аимага, биласанми?

Сабаби шуки, шунча насиҳатлар, шунча даъватлар қилибмиз-у, одамларни тузатамиз дебмиз-у, одамларни тузатадиган жойнинг сшиги қаердалигини билмаган сканмиз. А­шиги қолиб, биз деразадан кириб юраверган сканмиз. Одамларни тузатадиган йсл қаерда? Ҳалиги, айтилган сшиги қаерда? А­шикнинг калити кимнинг қслида? Биз билмас сканмиз буни. Охири билдикки, одамларни тузатадиган сшик у аёл киши скан. Одамларни тузатадиган сшикнинг калити аёлларнинг қслида скан. Шу нарсага снди иймоним комил бслди. Минг афсуски, бу нарсаларни умрим охирлаганда билдим.

Гуноҳ жуда ҳам катта йсл. Бу катта йслга биринчи қадамни сркак киши қссди. Аёл киши бу йслга қадамни биринчи бслиб қсймайди, съни сркак киши бслмаса аёл киши бузилмайди, бузила олмайди.

Илк қадамни сркак киши қсйиши рост, сй қизим, аммо сенинг розилигинг бслмаганда у бу қадамни қсс олмас сди, - дейди у. — Сени мулойимлигинг бслмаганда, сркак киши дағаллик қила олмас сди. Сен унга сшикни очиб, баайни сғри-қароқчига сшикни очиб, марҳабо, келсинлар, мана уйимиз, ташриф буюринг дегансан. Ўғри кириб, бутун борлигингни, уйингдаги бор ашё, асбоб-ускунани сғирлаб чиқиб кетганидан кейин ксчага чиқиб олиб «войдод, одамлар, уйимни сғри урди» деб бақирган одамсан. Уйингни сғирлаб кетган сғри чиқиб кетганидан кейин, агар ксчага чиқиб дод солсанг, сғрини топиш мумкин. Ўғирлаб кетган матоҳларингни, агар сотиб юбормаган бслса, топиш мумкин. Аммо сенинг ор-номусингни сғирлаганларидан кейин, сғрини отанг топиб келса ҳам, аммо сғирланган ор-номусингни топиб келиб бслмайди. Бсрига қаршисида турган қсйнинг чиройли териси ҳам, мароқли маъраб бериши ҳам керак смас. Ширингина бир-икки кило гсшти керак. Сенга рсбарс бслган бегона сркак учун ҳам сенинг чиройли хулқ-одобинг керак смас. Кийган чиройли ламбада ксйлагинг ҳам керак смас. У бутун ҳаётингда сенга шараф бериб турган, фахринг, зийнатинг бслиб турган ҳаётингни, ору номусингни талаб қилади. У кутилмаганда қсйга ёпирилган бсри олиб келаётган мусибатдан ксра ёмонроқ мусибатни талаб қилади. Сени номусинг қсйнинг бир-икки кило гсштидак нарса смас. Ор-номусингнинг қиймати шунақанги юқори нарсаки, агар поймол бсладиган бслса, қиёматгача наслингнинг ҳаммасига таъсир қилади. Ана шундай баҳодаги нарсани ссрайди.

Сен атрофингда айланишиб қолган бегона сркакларнинг «сизнинг чиройли гапиришингиз мени адо қилмоқда», «мен сизнинг хулқ-одобингиз гадосиман», «менга сизнинг ору номусингиз керак смас», деган гапларига ишонспсанми, шу гапларга алданспсанми? Аллоҳга қасамки, бегона сркак бегона аёлни ксрганда, хаёлан унинг кийимларини ечиб ташлаб, уни сланғоч тасаввур қилиб ксрмаса, келиб менинг юзимга туфлагин. Ҳар бир бегона сркакнинг «сизни дсстона схши ксрамиз» деган гапларига учдингми? Сен бу гапларга алданмагин. Бегона сркакларнинг хилват, қоронғу жойларда, аёл кишилар бслмаган давраларда аёллар тсғрисида гапирган беъмани, беҳаё гапларини сшитганингда, уларнинг бетларига туфлаган бслардинг. Улар аёлни қанча пулга гаплашганларини, қанча пулга обрссини, ору номусини поймол қилганликларини мақтаниб гапириб стирганларини сшитганингда сен ҳам уларга бор нафратингни изҳор қилган бслардинг.

А­й, қизим, - дейди, - бу жамист шунақанги жамистки, инсонист шунақанги инсонистки, зино, ҳаром иш, очиқ-сочиқлик олиб борувчи номуссизлик шунақанги доғ бслиб тушадики, сени гуноҳга, зинога даъват қилган, сенинг ору номусингга тегиб олдингдан чиқиб кетганидан кейин сркакнинг ҳалиги гуноҳлари ссидан чиқиб, ксчада хотиржам юрган вақтида, гуноҳнинг орқасидан келган расволиклар умр бсйи сенинг қаддингни букиб туради. Бу жамист, инсонист гуноҳга бошлаган сркакни сртага кечириб юборади, «ҳа, снди йигитчиликда бслган-да», - дейди. Лекин қиз боланикини кечирмайди. Ашинг бир жойга бориб, кексайиб, тавба-тазарру қилган ва, худо кечирган бслса ҳам булар сени бари-бир кечирмайди. Бузуқ аёл деган тамға бир умрга тушади пешонангга. Аёлники ёмонроқ бслади. Аёл кишининг ор-номусига бир нарса бслса, бутун авлоди, бутун насл-насабига доғ тушади. У доғни кейин ҳеч ким покиза столмайди.

Шунинг учун мен аёлларга насиҳат қилаётганимда, насиҳатнинг биринчисини Худодан қсрқинглар деб бошлардим. Ҳамма ишнинг аввали худодан қсрқишдир. Худодан қсрққани схши одамнинг. Қороғида, ҳеч ким бслмаса ҳам зино қилмаспти-ку. Ҳеч нарса монелик қилмаспти унга, ҳеч ким ксрмаспти ҳам, фақат худодан қсрқиш уни тсхтатиб турибди. Худодан қсрққанлиги учун у одам, буни тушунмаса ҳам, билмаса ҳам, ёлғон гапирмаспти-ку. Худодан қсрққанлиги учун бозорда қасам ичмаспти. Худодан қсрққанлиги учун ароқ ичмаспти, худодан қсрққанлиги учун, ҳеч ким ксрмасасм ота-отасини ҳурмат қилспти. Аимага? Чунки худода қсрққанлигидан қилспти шуни. Шу сабабли насиҳатимни, сй, қизларим, худодан қсрқинглар деб бошлар сдим. Инсон сзи шунақа, табиати қизиқ: охиратдан гапирсам, охиратнинг гапи таъсир қилмайди унга. Кспроқ сз ксзи билан ксрган нарсалардан таъсирланадилар.

Уларга иккинчи гапирадиган гапим — касаллик. Уларни касаллик билан қсрқитган бслардим. Бу ёмон ишнинг, зинонинг оқибатида ёмон дардлар бор, тузалмас касалликлар бор дердим. Агар буни ҳам тушунмасалар, уларга айтардимки, сй қизим, дунёда ҳеч бир нарса абадий, бардавом турмаганидек, сени бу гсзаллигинг ҳам бардавом смас. Одамларни сзига жалб қилиб турган бу гсзалликлар, юзингдаги чиройли терилар бир кун келиб ғадир-будур бслиб, ҳайдалган ерга схшаб кетишлари бор. Бир ҳовуч буғдойни ташласанг ҳаммаси унга жо бслиб, ерга тушмайдиган бслиб кетишлари бор. Ҳар хил рангга бссб юрилган бу сочларнинг сшак думига схшаб кетишлари бор ҳали. Ҳеч бир нарсада камолот бардавом турмайди. Қуёш ҳам чиқиб дастлаб камол топади, сснгра бари бир заволга қараб кетади. Ҳар бир нарсанинг заволи бор. Сенинг ҳуснинг ҳам абадий смас. Атрофингда юрган бу зотлар ҳозирча ҳусну жамолингга ишқивоз бслсалар, сендан ҳусн-жамол юз сгирганда, улар ҳам бошқа тарафга юз сгириб кетадилар, сен сртада, аросатда қолиб кетасан. Қариганингда ғам-ташвишингни ким ейди, ким қайғуради сенга? Ҳаром-хариш йслларга қадам ташлаганингда атрофимда парвона бслганлар дерсан, балки. Ҳеч ким ғам-ташвишингни қилмайди. Афсус ва надомат стида қовриласан ва ксрасанки, бошқа қариган кампир, аёлларнинг ғам-ташвишини фарзандлари, неваралари ейди. Ўша вақтда, ғам-ташвишини фарзанд ва неваралари еб турган вақтда улар катта бир саройда стирган маликадек, бошига бахт тожи кийдирилган подшоҳдек стирадилар.
Nom: Re: "Ey qizcham". Hazrati Ali Tantoviy
Yuborildi: Robiya 29 Avgust 2010, 14:14:43
                                                                                             2-қисм

Фарзандларнинг тарбисси.

Мен мана шу камтаргина насиҳатларимни оталар ва оналарга ҳавола қиламан. Бу аслида маълум ва машҳур нарса. Бу гапларни айтар сканман, бу билан Архимеднинг снги қонунини кашф қилдим деб даъво қилмайман. Кимлар буни ссидан чиқарган бслса, сслатиб қссман, ссида бслганларни сса унга амал қилишга даъват қиламан, холос.

Биринчидан, фарзанди учун отаси билан онаси амалий намуна бслиши керак, съни уларнинг сзи сз фарзандига срнак бслиши керак. Отанинг сзи астойдил намоз сқимаса, фарзандига астойдил намоз сқигин дес олмайди. Фарзанди онаси бир кунда йигирма марта ёлғон гапирганини ксриб тургач, онанинг фарзандига ёлғон гапирмагин дейишидан нима наф? Айтайлик, она синглимникига бориб келдим дейди, ваҳоланки боласи онасининг бозорга бориб келганидан хабардор.

Боласининг ксз снгида дскондан икки ссмга олган нарсасини беш ссмга олдим деб отасидан пулини ундириб турган бслса-чи?! Отаси фарзандининг олдида ёшлигимда фаришда бслганман деб даъво қилмасин, хулқим шунақанги чиройли бслганки, хулқим гсзалликда, қомат зеболигида, сқиган мактабимда, дарсларни ёдлашда, имтиҳонларда биринчиликни олишда сгона бслганман демасин. Чунки фарзанд отаси болалигида ғирт шайтон бслганлигини бувисидан ёки аммасидан сшитиб бслган. Мактабда дангасаликда унинг олдига тушадигани бслмаганлигини ҳам, сн йилда аранг еттинчи синфни тамомлаганини ҳам сшитган.

Воиз — гапиргувчи одам айтиб турган гапига кафил бслса, феъллари сса унинг айтиб турган гапларини тасдиқлаб турган бслса, хсп-хсп. Вақтики, унинг насиҳати фақатгина оғиздан чиқадиган гап бслса, фақатгина бошлиқ бслиб қолганлиги учун расмий тарзда гапираётган бслса, у бировга ҳеч ҳам фойда қилмайди, манфаат ҳам бермайди — хоҳ у насиҳат ота тарафидан бслсин, хоҳ она тарафидан бслсин ёинки мактабдаги мударрис тарафидан бслсин ёки минбарда турган хатибники бслсин!

Ҳазрати Али Тонтови айтадиларки, болани тарбис қилишдаги биринчи шарт уни саҳиҳ тарбис қилишда ота билан она аввал сзини ислоҳ қилсин-у, ундан кейин фарзандларини ислоҳ қилсин, съни аввал сзларини тузатиб олсин.

Болани тарбис қилишдаги иккинчи шарт шуки, бола билан ота-она жуда ксп гаплашсин, съни болани сзидан ажратиб қсйишмасин. Ота ишга барвақт, срта тонгда кетса, тонгда бола ухлаётган бслса, ота пешинда овқатлангани келганда бола мактабда бслса, ота кечқурун чойхонага, стириш-зиёфатларга кетса, қайтиб келганда бола сна ухлаб ётган бслса, айтингчи, бу алфозда фарзанд отасини қачон ксради? Ота фарзандининг тарбисси билан қачон машғул бслади? Аки она, у ҳам боласини тарбисчиларга бериб, қсни-қсшниникида қолдириб, бошқа жойларга кетаверса, ишга ёки бозорга борса ёинки ҳали у, ҳали бу дугонасиникига юриш топса, бу бола қаерда тарбис олади? Ахир у ота-онанинг меҳридан, хайрихоҳлигидан маҳрум бслиб қолмоқда-ку! Жоҳил, худони танимайдиган ходималар қслида қолиб кетаётир-ку. Улар боғча опа ёки ходималарнинг аъмолларига рспара бслиб, истаса-истамаса, уларнинг жоҳиллик, худо бехабарлик меваларидан баҳраманд бслади. Хулқи хунуклашиб, ёмонлик устига ёмонлик зиёда бслади.

Ота билан она фарзандининг ксчада тенгқур болалар билан сйнашига бепарво бслмаслиги ва ҳамиша ҳам бунга изн беравермаслиги керак. Бола биринчи дарсни, илк сабоқни ксчадан олади. Ўтган-кетган одамлардан гапиришга ор қилинадиган, хунук гапларни сшитади. Ўткинчиларга азист беради. Машиналар ҳалокатга учраган жойларда уймалашиб қолади. Аогаҳон бегона бир тош учиб келиб унинг бошини ёради. Хуллас сзининг ошиёнига жасадидасм, руҳидасм фақатгина зарар билан қайтиб келади.

А­нди ёмон онанинг қслида катта бслган бола қаерда-ю, уйда стирган, сз ксксини тутиб уни сзи смизган, сз қсли билан унга хизмат қилган, кечалари билан бедор бслиб унга тарбис берган схши онанинг фарзанди қаерда? Қайси хотин уйини таниса, уйим-жойим деса, срини таниса, унинг иззат-ҳурматини жойига қсйса, боласининг тарбиссини бошқа нарсалардан устун қсйса, турмуши осойишта кечади.

Ота билан фарзанднинг муомаласи шундай бслиши керакки, срталаб бамдодга турган отанинг биринчи вазифаси сзи уйғонганидан кейин фарзандини уйғотсин, съни унга юзлансин. Ишидан қайтиб келганидан кейин ҳам у билан бирга бслсин. Унинг сайрини, юриш-туришини, сулҳини, музокарасини, мурожаатини, гапираётган ссзларини, гапларининг оҳангини муроқабат қилиб кузатсин, унинг хулқини тузатсин, дарс қилиши, таълимига сътибор берсин, агар ота ташқарига айлангани чиқадиган бслса уни ҳам сзи билан олиб чиқсин. Йсл-йслакай насиҳатини қилиб борсин. Ана шундай қилинганда сиз стирган, сшаб турган уйингиз дорил омон бслади. Муҳаббат билан скдиллик уйига айланади. Унда бир бутунликлар-у, иттифоқлар жамулжам бслади. Бундай гсшада ҳамма одамлар аввало сзидан, қолаверса бошқалардан рози бслади, худойи таоло ҳам рози бслади.

Яна иккинчи шарт шундан иборатки, ота сз тижоратини, сзининг сйин-кулгусини, фосиҳ сртоқлари билан гаплашишликни боласининг тарбиссидан устун қсймасин. Она ҳам ишлайдиган ишини, дугонасини зиёрат қилишни ёинки туғилган кун баҳонасидаги қандайдир зиёфатларга боришликни фарзандининг тарбиссидан устун қсймасин. Учинчи шартига келсак, ҳар бир ота билсинки, иймон билан куфр, солиҳ билан фасод — ҳамма-ҳаммаси уруғини боланинг ёшлигидан қссди. Иймон, фасод ёинки бошқа ҳаммаси уруғи боланинг ёшлигида скилади. Бола Аллоҳ таолога иймонни, схшиликка муҳаббатни, ҳаққа сргашишликни ёшлигида срганиб бслади. Ҳазрати Али Тонтови бу ижодимда қисқагина қилиб гапирган гапларимни кейинчалик муфассал гапирсам керак деган умидим бор дейди ишонч билан.

Nom: Re: "Ey qizcham". Hazrati Ali Tantoviy
Yuborildi: Robiya 29 Avgust 2010, 14:18:15
                                                           3-қисм

Лекин ана шу одамларнинг нафсидаги скилган дарахтларнинг томирини ксрсангиз, унинг уруғини дадаси сккан бслиб чиқади. Ашлигида олган тарбиссининг меваси бслади. Куфр, иймон, солиҳ, фасод — булар ҳаммаси сз уруғини бола бир ёшдан сн ёшгача бслган даврда унинг ақл деб аталмиш заминига ташлайди. Боланинг қалби аслида оппоқ бир қоғозга схшайди. Аима нарса нақшланган, чизилган бслса, сша қоғозда шундоққина қолиб кетаверади. Ундаги нақшларни чизадиган зот ота билан онадир. Аинки ота билан онанинг бепарволиги туфайли ксчадаги бошқа одамлар чизиб қссди.

Ота сз фарзандини иймонли бслиб улғайтириш учун нима қилиши керак? Мен биламан дейдиган одамлар сзини овутиш учун қслига маза қилиб газета, журнал олади, бекорчи вақтини шунга сарфлайди. Менинг насиҳатомуз гапларимни улар сзига қаттиқ олади, гапларимни сшитгиси ҳам келмайди. Бундай одамларга кспроқ қайсидир артистнинг қанақа қилиб кийинишлиги, қанақа қилиб бсснишлиги тсғрисидаги маълумотлар керак. Улар гсё схши одамлар ёмонликнинг олдидан стаётганларида ксзларини юмиб, сзларини ксрмаганликка олиб бепарволик билан стганидек болани схши, иймон-сътиқодли қилиб тарбислаш тсғрисидаги гапларга сътиборсиз бсладилар.

Аммо фойда, манфаатни хоҳлаган одамлар ҳар бир схши гапни сзининг йсқотиб қсйилган нарсаси деб билади. Яхши гап, ҳикматли гап мсминнинг йсқотиб қсйган нарсаси ҳисобланади. Қаердан топса ҳам, ким гапирса ҳам олаверади. Ҳикматли гапларни сзининг йсқотган нарсаси деб биладиганлар, қаердан топсам ҳам олишга ҳаққим бор деб сйлаганлар бу гапларнинг мағзидан сзларига катта бир ҳикматли, фойдали, манфаатли нарса топадилар.

Гоҳида шу нарсаларни олиш билан болаларимизнинг иймонини бут сақлаб қоламиз, сзимизни сса дсзах стидан сақлаб қолган бсламиз. Мен бу гапларни бирорта китобдан насиҳат сифатида сқиганим йсқ, — дейди Ҳазрати Али Тонтови. — Мен буни бировдан сшитиб нақл қилиб гапираётганим ҳам йсқ. Лекин бу сз қизларимни тарбислашдаги тажрибаларимнинг натижалари, шунингдек уларнинг фарзандларини — набираларимни тарбислашда сришган натижаларим.

Тажрибаларим шуки, бола уч ёшга кирган вақтида, гапни секин-аста тушунишни бошлаган вақтида ҳамма нарса Аллоҳдан сканлигини билсин. Ҳамма нарса Аллоҳдан деган тушунча унда пайдо бслсин. Буни амалий тарзда бажариш учун менинг қиладиган ишларим шунда иборат сдики, боламнинг олдига бирон бир ширинлик кстариб келиб, бу нарсалар қаердан келди, билдингми деб ссрар сдим. Уч ёшга кирган болам йсқ, билмадим деса, буни Аллоҳ берди дердим. Майли, бу гапларни у тушунмаса ҳам гапиргин. Аллоҳ ким сканлигини у тушунмайди, лекин бу ҳақиқатнинг унинг қулоғига кириши, ксп сшитишини хоҳлаган сдим. А­ртасига ҳам бирон бир нарса олиб келсанг, индамасдан, лоқайдлик билан бермагин: болам, буни ҳам Аллоҳ бериб юборди деб бергин. Шу зайл секин-секин боланинг фикрида ҳамма нарса Аллоҳдан скан деган тушунча пайдо бслиб срнашади.

Унга ҳамма нарса Аллоҳнинг қслида, сен схши ксрган ширинлик ҳам, сйинчоқ ҳам Аллоҳда бор деб тушунтиргин. Биз ксриб турган ҳамма нарса — ой ҳам, қуёш ҳам, ер ҳам худоники дегин унга. Шуларни даражама даража, ҳеч қандай фалсафасиз тушунтиргин, содда қилиб гапиргин. Мана бу остга ёки мана бу ҳадисга мувофиқ деб гапирмагин. Боланинг ёшига монанд тушунтиргин.

Болага дуо қилишни ҳам сргатгин. Масалан, сендан у қанд ссради дейлик. Болам, Аллоҳдан ссрагин, ундан: «А­й, Аллоҳ, менга қанд бергин», — деб ссрашни сргат. Бу гапларни сзимнинг тажрибамдан айтспман. А­й болам, овозингни чиқармасдан айтсанг ҳам Аллоҳ таоло сшитади, секин ссрайвергин дегин. Шу нарсани тушунтиргинки, Аллоҳ таоло сен айтиб турган ҳамма гапларни тинглайди, у бизни доим ксриб туради. Қаерда бслсак ҳам, сшикни беркитиб қсйсак ҳам, чироқни счириб қсйсак ҳам, болам, у бизни ксриб тураверади дегин. Аллоҳдан ссраган нарсанг қслингга келиб тушганидан кейин худога шукрона ҳам айтиб қсйгин, болам, қачон сен шукур қилсанг, сенга ҳар доим ссраб турган нарсангни беради, индамасанг бошқа бермайди деган тушунчани болага сингдириш керак.

Алҳамдулиллоҳ дейишни сргансин. Бола каттароқ бслиб 5-6 ёшга кирганда Аллоҳдан бирон нарса ссраб дуо қилди, аммо дуо қилиб ссраган нарсаси қслига келиб тушмади дейлик. Унга айтгинки, Аллоҳ таоло сен ссраган нарсани бермади, сен қилган биронта ишинг Аллоҳга ёқмаган бслса керак, бирон бир гуноҳ қилибсан шекилли дегин. Масалан, сен кеча онангга ёлғон гапириб турганингни сшитган сдим, шунинг учун сенга бермади шекилли дегин. Акангга қаттиқ гапирганингни сшитувдим, укангни урганингни ксрувдим, ёинки сен кеча онангнинг айтганини қилмаган сдинг шу сабабли ссраган нарсангни бермади. Кимки гуноҳ қиладиган бслса, парвардигор ундан рози бслмайди, рози бслмаганидан кейин ссраган нарсасини бермайди деган тушунчани боланинг ақлига сраша тарзда тушунтиргин.

Болага худойи таоло солиҳ бслинглар деган, намоз сқинглар, ёлғон гапирманглар, осийлик қилманглар деган. Тушунтиргинки, агар биз буларга амал қиладиган бслсак, схшиликларимизни худо кспайтиради, бизни жаннатга киргизади. Агар бу ишларни қилмайдиган бслсак, худо бизни жаҳаннамнинг стида куйдиради деган гапларни такрор ва такрор болангга уқтиргин.

Болангга сна шуларни ҳам тушунтиргинки, жаннат деган бир беназир бсстон бор. Унда ҳамма гсзаллик мужассам, мевали дарахтлари, чиройли қушлари бор. Унда ширин таомлар, ичимликлар бор. Аимаики ссрасанг, ҳаммаси олдингда ҳозир бслиб қолаверади дегин. Жаннатда совуқ бслмайди. Меҳнат бслмайди. Қсрқув бслмайди. У ерда ҳеч кимдан қсрқмайсан дегин. Жаҳаннамда сса, ёниб турган стлар бор. Ери ҳам, томи ҳам, деворлари ҳам стдан унинг. Унга кирган ҳар бир одам шиддатли алам билан ёнади, доим стда кусди. Чанқаса, ичгани сув тополмайди, илло бир ифлос сув топади, аммо ундан, топган суви қайнаб турганлиги учун ичолмайди деган гапларни ҳам унга тушунтиргин.

Шунақа мисолларни ҳар доим, нима муносабат бслса ҳам гапиравераман дейди Ҳазрати Али Тонтови. Масалан, болам бирон нарса ссраб қолди, гапнинг охирини Аллоҳга тақаб қссвераман. бирон бир баҳона топилиб қолса бслди, динга тақаб қссвераман, дейдилар у киши ссзларини давом сттириб. Катта бслиб, мактабга борадиган бслганда боламга остларнинг маъноларини айтишни бошлайман.

Гсзал ахлоқларнинг ҳаммасини, Аллоҳнинг зикрини олдига қсшиб туриб таъриф ст ва таълим бергин. Унга ёлғон гапирмагин, чунки Аллоҳ ёлғонни ёмон ксради дегин. Ҳар кимки ёлғон гапирадиган бслса, Аллоҳ уни дсзах билан азоблайди дегин. Ўғирлик қилмагин, чунки Аллоҳ таоло бизни сғирликдан қайтарган деб уқтиришдан сринма. Онангга ғазаб қилмагин, чунки онасига ғазаб қилганга Аллоҳ ғазаб қилади деган гапларни гапиравергин.

Агар боланг бир гуноҳ иш қилиб қсйгудек бслса, унга уриш билан таҳдид қилмагин, ураман деган гап билан қсрқитмагин. Шу иш сабаб сзингга етган жабр уқубат, азоб ҳақида унга оғиз очмагин. Лекин сен уни худонинг иқобидан, худонинг азобидан қсрқитгин. Айтгинки, агар сен менга ёлғон гапирадиган бслсанг, мен сенинг оғзингдан чиққан ёлғоннинг ҳақиқатини билмайман. Сен ёлғон гапириб турганингда худойи таоло ҳақиқатинисм билади, ёлғонингга сраша жазоингни ҳам беради дегин. Гуноҳ иш қилганингда ҳам шу. Ана шу тахлит у схши ишни қилишни ҳам, ёмон ишни тарк стишни ҳам срганади.

Болаларни тарбис қилишдаги енгилгина, саҳиҳ йсл мана шу. Агар сен, сй болам, сғирлик қилмагин, агар сғирлик қилсанг қамаб қсйишади ёки сзим қамаб қссман десанг, у сғирликдан тийилади, унда қамалишдан қсрқиш бслса, сзига сзи бу номаълум ишни тақиқ қилади. Борди-ю одамлар мени ксрмаспти деб сйласа ёки мени қамаб қссдилар деб қсрқмайдиган бслса, сғирликни қилаверади. Сен унга авратингни очмагин, уни одамлар ксрадиган бслса, айб бслади десанг, бекитиб юради. Одамлар ксрмайдиган бслса, сна очишга стади. Одамлар фасодга учраса, иштонсиз юриш уларнинг урфига кириб кетса, уларнинг наздида бу юриш айбга айланмайдиган бслса, боланг иштонсиз юришга орланмайдиган бслиб қолади.

Аммо ёмонликдан фақатгина Аллоҳдан қсрққанлиги учун тийиладиган бслса, одамларнинг урфи сзгариб кетса ҳам у бу ишни қилмайди. Чунки у ҳамма қилаётган ишидан Аллоҳ таоло хабардорлигини билади. Қайси ахлоқ, қайси хулқ дин асосига бино қилинмаган бслса, пойдевори динга асосланмаган бслса, Аллоҳ ксриб турибди-ку деган тушунчага сга бслмаса, жаннатдаги савобдан ҳам ортиқ бино қсйиладиган бслса, дсзахдаги Аллоҳнинг азобидан қсрқишлик устига барпо қилинмаган бслса, буларнинг ҳаммаси қумга қурилган бинога схшайди. Заиф бир иморатга схшаб қолади.

Сен болангга тоат-ибодатларни ёшлигидан сргатгин. Аамоз сқийдиган бслсанг, ёнингда турсин. Сен қилаётган ишни бирга қилсин. Сен билан бирга туриб, бирга стирсин, лекин сен унга тазйиқ стқазмагин. Совуққа олиб чиқиб, муздек сувда таҳорат қилдирмагин. Балки уни рағбатлантиргин. Аллоҳу акбар дейишни сргатгин. Фотиҳани сргатган бслсанг, снди унга мукаммал намозни ҳам сргатгин. Агар ёш бсла туриб намоз сқишни мукаммал срганиб олган бслса, сен уни жамоатнинг олдига олиб чиқишдан сринмагин. Жамоат билан бирга намоз сқишни сргансин. Аамозни тугатганидан кейин унга зикрларни ҳам сргатгин. Зикрларни у тушунадиган қилиб шарҳлаб бергин.

Агар фарзандинг қиз бола бслса унга ёшлигидан шарманда кийимлар кийишликни, сонлари очиқ ҳолда бировларнинг олдига чиқишликни ман қилгин.
Мен бу гапни ёш қизчанинг ҳам аврати борлиги учун айтмаспман. Мусулмонча либосга уни ёшлидан одатлантиришни хоҳлайман, холос. Енги узун кийимларни кийдиргин, бошига рсмол срашга одатлантиргин ва тушунтиргинки, болам, бу нарса сенга зарур, лекин бунга одатланганинг маъқул. Сенга ҳали сраниб юриш вожиб бслмаган десанг ҳам майли. У балоғат ёшига бориб қолганда, ёпиниб юришликка одатланиб қолади, бундай юриш унинг учун баайни фарз бслиб қолади. А­нди уни ҳаргиз тарк столмайди. Сенга лозим ва лобитлик иш шуки, қизинг бошига рсмол сраб турган вақтида уни зарур сканлигига иймон келтирган ҳолда срасин, худонинг уқубатидан хавф қилиб срасин, шу ишни қилмасам худо азоблар скан деган тушунча билан срасин. Сендан қсрққанлиги учун срамасин асло.

Ҳижоб сраган аёлларнинг жуда кспидан биз мушоҳада қиламиз. Айримлари ҳижобни отасидан қсрққанидан срайдилар. Вақтики, бундайлар отасидан узоқроқ жойда бслсалар, очмаган жойлари қолмайди. Оталарнинг мусибати шуки, ҳар қанча катта бслиб қолган бслса ҳам қизларини улар ҳали ҳам ёш деб сйлайдилар.

Агар қизлари 13 ёки 14 га кириб қолган бслса-да, сйлайдиларки, қизимга мен қандай назар билан қарасам, ксчадагилар ҳам шундай назар билан қарайди — ҳа, улар адашадилар. Ксп оталарни ксрамиз — рсза тутади, намоз сқийди, масжиддан ажрамайди, лекин катта-катта қизлари бор: сонлари, бсйинлари очиқ юраверади ксчада. Йслда жуда ксп кампирларни ксраман, бсй-басти билан тенг қизлари очиқ-сочиқ кетаверади олдиларида. Ваҳоланки, кампир билан қизни солиштирганингизда кампир очиқ юрса-ю, қиз ёпиниб олганда, зарари камроқ, гуноҳи кичикроқ бслар сди.

Қслингдан келганча болангни радио ва телевизордан йироқроқ тутгин. Агар боланг телевизор орқали худога ёқмайдиган, худо рози бслмайдиган ксрсатув ёки кинони ксрган бслса, бу ишни қилаётган кишилардан худо рози бслмаслигини, улар дсзах азобида куйишларини сен тушунтиргин унга.

Айтилган гаплардан зарур хулоса шуки, ҳар куни болаларимиз учун алоҳида бир мажлис ташкил қилиб стиришимиз керак. Уларга китоб сқиб берайлик, улар билан бирга китоб сқийлик, ҳалол билан ҳаромни тушунтирайлик, исломнинг қоидаларини уларга баён қилайлик, динимиз арконларини, съни исломда нима буюрилган-у, нимадан қайтарилган — буларни гапиришдан биз ҳаргиз сринмайлик.

Сен ҳам сз фарзандларингга Лайғамбаримиз (САВ) сийратларини танитишга ҳаракат қилгин, биродари азиз. Лайғамбаримизнинг (САВ) ахлоқларини, саҳобаларининг ахлоқларини, улар оилада қандай бслганлар-у, одамлар билан қандай бслганлар — шарҳлашдан асло зерикмагин. Аллоҳ таоло уларнинг чиройли хулқлари учун дунёнинг зафарларини, саодатни насиб қилганлигини, охиратда сса улар учун нималар — баланд иқболлар тайёрлаб қсйганлигини ҳам айтишдан зерикмaгин.
Nom: Re: "Ey qizcham". Hazrati Ali Tantoviy
Yuborildi: Robiya 29 Avgust 2010, 14:21:48
                                                                                             4-қисм

Шаҳватлар касаллигининг дастлаб намоён бслиши ҳижобни ташлашдан бошланади. Ўғил болалар билан қиз болаларнинг аралашуви замин бслади. Аш қизлар билан ёш йигитларга фаҳш ишлар сари йсл тайёрлаб беришдан илҳом олади.

Мана шу ишларни қилишликка, съни сркаклар билан аёлларнинг сртасида ёмон ишларни тарқатишлик учун саноғини айтиб бслмайдиган даражада қувват мусаххар бслган. Яъни бунга жуда катта пуллар ташланган, катта илмли одамлар, зср университетлар бунга ишлаган ва тинимсиз ишламоқда. Биз ҳаммамиз йиғилиб, бир жамист бслиб ҳаракат қилганимизда ҳам уни қувиб чиқара олмаймиз.Аёл киши билан сркак кишининг бузилишига сарфланаётган пулларга қарши мусулмон одам ҳеч нарса қила олмайди. Илло ота сзининг қизини сақласа, ср хотинини сақласа, ака синглисини сақлай олса бслди.

Мен Маккада сшайман — дейди Ҳазрати Али Тонтови. — Маккада иссиқ жуда ҳам қаттиқ бслади, ҳарорат гоҳида 50 даражага чиқади. Мен бу ҳолатда нима қила оламан? Менинг қслимдан Абу Қубайс тоғига бутун Маккаю Мукаррамани совутадиган катта бир кондияионер қсйиш келармиди? Ҳамонки, бу нарса қслимдан келмаса, ҳеч бслмаса, сзимнинг уйимга кичкинагина кондияионер қсйиб олиб, маза қилиб стирганим схши смасми? Модомики дунёнинг ҳаммасини тузата олмас сканман, ақалли сз уйимни тузатиб олсам ҳам бслди, қизимни сақлаб олсам ҳам бслди. Бизга лозими шуки, аввал сзимизни сақлайлик. Худои таоло бизни кимларга бошчи қилиб қсйган бслса, шу рутбада туриб аҳилларимиз, авлодимиз, фарзандларимизни сақлаб қолайлик.

Қизларим ҳижобда бслиши учун мен нима қилай деган савол туғилади. Хусусан мен қизимни бу борада мажбурлашликни хоҳламайман. Ўзи хоҳламаган тарзда ҳижобга киришини ҳам сира хоҳламайман. Мен у ҳижобни қаноатланиб кийсин, қалби хотиржам бслиб кийсин, схши ксриб кийсин дейман. Биринчи қизимнинг ёши тсққиздан стиб снга қараб кетаётган кезларда ёки ундан сал олдинроқмиди, ссимда йсқ, лекин ҳали балоғатга етмаган кезлар сди, мен фикр қилдим, Аллоҳдан ёрдам ссрадим. Онасига айтдимки, сй онаси, бозорга бориб қизимга жуда ҳам нафис, қимматбаҳо рсмол сотиб олиб кел. Ҳалигача ссимда, сшанда оддий рсмолни икки ссмга берарди. Агар нархи жуда ошиб кетган бслса ҳам уч ссмга берарди. Хотиним ахир қизимиз ҳали ёш, рсмол сраб борса, мактабдаги дугоналари устидан кулади, сочини ёпиб борадиган бслса, уни ҳамма масхара қилади деб қолди гапим тугар-тугамас. Мен айтдимки, сй хотин, мен бу нарсаларнинг ҳаммасининг ҳисобини қилиб бслдим. Унга шундай рсмол сотиб олгинки, бозорда снг қиммати бслсин, ҳеч кимнинг пули етмайдигани бслсин! Кейин хотиним бозорга кетди. Бозордан менга телефон қилиб айтдики, тақсир, мен бир жойдан рсмол топдим: сзи ипакдан скан, лекин нархи қирқ ссм смиш. Шуниси снг қиммати скан, деди. Бу сша пайтда топадиган ойлигимнинг нақ срми сди. Унга сотиб олавергин десам, хотиним ажабланди. Мени гапимдан қайтармоқчи бслди. Мен айтган гапимда туриб олдим. Алҳол хотиним рсмолни олиб келди.

Қизим шу рсмолни сраб мактабига борди. Мактабда қизимнинг рсмол сраб борганига ажабланишдан ксра рсмолнинг чиройлигига ажабланиб қарашлик зиёда бслибди. А смолнинг чиройлигига ҳамма ҳайрон қолибди. А смолини ҳамма мақтабди. Аксарист қизлар ҳасад ҳам қилишибди. Ҳаммаси уйга боргач, шундай рсмол бслмаса ҳам ҳар қалай шунга схшаш рсмол олиб беринг деб оталарининг ҳоли-жонига қсйишмабди. Мен олиб берган рсмолга схшаш рсмол олдиришибди.

Хуллас қизимнинг рсмол срашлиги шу зайл — фахр билан бошланган. Бинобарин биров мажбур қилмаган. Халқда қимматбаҳо нарсанинг нархи сзида деган гап бор. Ўша рсмол сзининг баҳоси билан, сзининг гсзаллиги билан, сзининг савлати, оҳорлиги билан аслича қолди. Ундан кейин сингиллари ҳам шу рсмолни срашди. Ҳалигача снгидай турибди бу ажиб рсмол. Қизларимнинг ҳаммаси ҳижоб сраниб катта бслди. Ҳамма қизларим иқтидо билан, схши ксриб, қаноатланиб, холислик билан сради уни.

Ўша қизим сзининг қизи билан ксп йил Европада сшади, лекин бирон марта юзини очмаган, кийинишини сзгартирмаган. Қизимнинг қизи — Ҳодис Германисда сқиди. Бир куни неварамнинг муаллимаси синфига кириб келса, неварам билан дугоналари тортишиб турган скан. Овозлари баландлаб кетган, ҳаммаси нимага рсмол срайсан деб неварамни юмма талагудек бслишаётган скан. Муаллими гап нимада сканлигини суриштириб билгач, неварамга сенга сн дақиқа вақт бераман, шу ерда стирган қизларнинг ҳаммасига нимага ҳижоб срайсан-у, унинг фойдаси нимада сканлиги тсғрисида гапириб берасан дебди. Аеварам туриб, олмон тилида ҳижобнинг фойдаси тсғрисида бийрон-бийрон гапириб берибди. Шундан кейин ҳеч ким унинг олдида ҳижоб тсғрисида гап очмайдиган бслибди.

Қизим бир маротаба, ижоза олган вақтида Оммонга келди (биз сша вақтда Оммонда турардик). Иттифоқо, қизимнинг тиши оғриб тиш докторига боришга тсғри келибди. Тиш даволаш муассасасида бир жамоат юзлари очиқ, сонлари очиқ мусулмон араб хотинлар, сзларини тараққиёт сгаларимиз деб сйлаган, кофирга сргашишликни сзларига фахр деб билган мусулмон хотинлар қизимнинг устидан кулмоқчи бслибдилар. Қизимга қараб туриб сиз қайси қишлоқдансиз дейишибди. Қизим ҳам мен Женева деган қишлоқданман дебди. Женевадаги сзининг ҳаёти тсғрисида, нечта тилни билишлиги, молу дунёда улардан нечи чандон бойлиги ҳақида гапиргандан кейин ҳаммалари ҳайрон қолиб сукут сақлабдилар.

Қизим олмонисда ксп вақтдан бери сшаганлиги учун немис, франяуз, инлиз тилларини схши билар сди. Хуллас мана шу нарсалар юзаки кофирликка сргашиб юрган сша мусулмон хотинларга жуда таъсирли бслди.

Менинг тушунчам бсйича — дейди Ҳазрати Али Тонтови, — гсзал ахлоқни, гсзал одатни скишликнинг отини тарбис дейди. Шу нарсани неча марта қилса одат бслади, биласизми дейди ва жавоб тариқасида бундай дейди: «фуқаҳоларнинг айтишига қараганда, бир марта билан одатга айланади. Фарзандингизга бир ишни қилдирдингизми, худо хоҳласа, мана шу нарса унга одат бслиб қолади. Одатнинг саноғи 50 ёки 60 та смас, битта. Ҳа, битта билан одатланиб қолади».

Ҳаётий тажрибаларимнинг биттаси шуки, қизларимнинг ёшлигидан уларнинг одатлари дурустлашишлигига ҳаракат қиламан. Гсдак, ҳали тсрт ёшга кирмаган қизчамга овқат чайнаётганда оғзингни очмагин деб сргатсам, аҳилларим ҳайрон бслишарди. Мен унга оғзимга овқат солмасдан, оғзимни очмасдан қандай қилиб қимирлатишни ксрсатиб берардим. Гоҳида оғзимга овқат солиб туриб мана шундай қилиб ейиш керак деб гапиришдан сринмасдим, — дейди Ҳазрати Али Тонтови.

Лайғамбар алайҳиссалом мусулмонларга номоз аҳкомларини сргатаётганларида, уларнинг олдида намоз сқиётганларида уларга «Менинг намозни қандай қилиб сқиётганимни ксриб, Сиз ҳам намозни шундай қилиб сқинглар» дер сдилар. Лайғамбар алайҳиссалом мусулмонлар билан ҳаж қилдилар. Аҳкоми ҳажни уларга талқин қилиб сргатаётганларида «Ҳаждаги қилинадиган ибодатларни мендан срганинглар» деганлар.

Муқосса қилиш жилла жоиз бслмаса-да, ростини айта қоламан: мен қизимга қслни совун билан қандай қилиб ювишни сргатишдан ҳам сринмаган одамман. Қизимнинг тиши чиқиши билан унга мисвоқ олиб келиб тишни қандай тозалашни сргатишдан ҳам сринмаган одамман. Мактабларда сргатишда гапиришдан нарига стишмайди, мен сса сринмасдан ювинишга мслжалланган жойга қизимни қслидан етаклаб кириб, қслимни, тишимни ювиб сргатардим. Қизим салгина катта бслганидан кейин санчқи (вилка) билан қошиқни қандай қилиб ишлатишни сргатдим. Мен франяузларнинг одатини схши ксрганим учун бундай қилмадим, балки кофирларнинг ичига кириб қолганда қизим ҳижолат бслиб қолмаслиги учун сргатдим.

Баъзи уқувсизлар гумон қилганидек, бу ишларнинг суннатга ҳилоф тарафи йсқ. Лайғамбар алайҳу вассаллам ҳам гсштни кесишликда пичоқ ишлатганлар. Динимиз ҳам маслаҳат билан бслган одатлардан ҳаргиз қайтармайди. Қизимнинг ейишига, одобига, озодалигига шу даражада сътибор бериш баробаринда мен бундан-да сътиборлироқ, юқорироқ нарсага ҳам аҳамист берардим. Бу нарса унинг қалбига иймон дарахтининг уруғларини скишлик сди. Қизларимнинг тарбисси билан боғлиқ гапларни радиода ҳам, телевизорда ҳам ксп гапирганман. Аллоҳ ҳақида қизчамнинг қулоғига қуйишни у уч ёшга тслар-тслмас бошлаганман.

Такрор бслса ҳам сна қайтараман, ҳолва олиб келсам ҳам, сйинчоқ олиб келсам ҳам Аллоҳ берди деб айтардим. Қизим сйинга берилиб кетган пайтда ҳам қслига Аллоҳ берди деб сйинчоғини тутқазар сдим. Ва бир куни у Аллоҳ қаерда деб ссради. Сен уни ксзинг билан ксролмайсан дедим. Лекин у ҳозир сенинг гапингни сшитиб турибди, бирон нарса ссрасанг сшитиб, сен ссраган нарсани юборади дедим. Агар қизчам сй Аллоҳ, менга шу нарсани бергин деб ссраса, мен сринмасдан шу нарсани олиб келиб берардим. Мана қизим, сен Аллоҳдан ссраган сдинг-а, сенга мендан бериб юборди дердим. А­й қизим, сенга Аллоҳ таоло бераспти, лекин у ҳам сзи ёқтирган болаларгагина беради.

Ота-онасининг айтганини қилдиган, ёлғон гапирмайдиган, таҳорат қилиб юрадиган қизларни схши ксради. Шунақа, схши қизларга Аллоҳ ссраганини беради. Агар ссраган нарсангни бермаса, сен Аллоҳга ёқмайдиган иш қилганинг учун бермаган бслади. Худога ёқадиган иш қилгин. Қилаётган ишингни менга айтгин. Дада, мана шу ишни қилсам бсладими, Аллоҳга ёқадими, мендан хафа бслиб қолмайдими — деб ссрасанг, мен қилаётган ишингни тсғри ёки нотсғрилигини айтаман. Шундай қилиб, мен қизимга тарбис беришликда қадам-бақадам силжиганман. Ақли зиёда бсла бошлагани кейин «А­й қизим, агар схши иш қилсанг сенга у ёки бу нарсани олиб келиб бераман» дейиш срнига «Аллоҳ бунинг учун сени жаннатга олиб киради» дейишни бошлаганман. Тоинки, мендан бирон нарсани умид қилиб қолмасин, мен шу ишни қилган сдим, дадам ҳеч нарса бермади деб айтмасин. Агар бирон бир ёмон иш қиладиган бслса, ҳаргиз уни ураман деб таҳдид қилмас сдим. Ҳар ким шу ишни қиладиган бслса, худо уни дсзах азобида қийнайди деб қссверардим.

Бир куни қизим мендан жаннат нима, дадажон деб ссраб қолди. Мен айтдимки, жаннат жудасм катта ҳовли, атрофида катта-катта ҳовлилари бор. Ичида ширинликлари ҳам, сйинчоқлари ҳам бор. Аима хоҳласанг, ҳаммаси бор. Ҳамма нарсаси бепул. Яхши болаларни худо жаннатга олиб киради. У кофирларни, намоз сқимаганларни, гапга кирмаганларни дсзахга олиб киради дердим.

Аслида қизим жаннат ҳақида ссради, лекин мен дсзах ҳақида ҳам гапираверардим. Қизларим билан мана шунақанги йсл тутардим. Уларга насиҳатларни, ваъзларни гоҳида кенг-кенг гаплар билан ҳам гапирардим. Қачонки қизларимга бир иш буюрсам, орқасидан Аллоҳнинг савобини, ваъдасини қилишдан ҳам сринмас сдим. Хуллас, менинг қизларим ёшлигидан худодан қсрқиш билан, худо ксриб турибди-ку деган ақида билан катта бслишган.

Масалан, қизим бирорта дугонасининг уйига борганида уларнинг оиласида бирон бир аёл очиқ юрганини ксрса, уйга келибоқ дада, аёл киши очиқ юриб бслмас сди-ку, фалончи очиқ юрибди деб айтарди. Қизим, сен унақа қилмагин асло. У худонинг гапига қулоқ солмас скан. Аллоҳ уни сратган, Аллоҳ унга хоҳлаган ҳамма нарсасини берган. Ўша хоҳлаган ҳамма нарсасини бериб туриб жисмингни бегона сркаклар олдида очмагин деган. Лекин у худонинг гапини қилмабди-да, қизим дердим. Аллоҳнинг айтганини қилмабди десам, у аёлга нисбатан қизимнинг қалбида ёмон ксришлик пайдо бслиб қолар сди. Бир куни келиб, дада, сиз «худо ёмонларнинг жазосини беради», — дердингиз, у аёл ҳали ҳам юрибди-ку, худо жазосини бермади-ку деб ссрайди. А­нди мен унинг гапига муносиб жавоб топишим керак. Хсш, мен нима дейишим мумкин? Ундан «Қизим, сен биринчи синфдан иккинчи синфга қачон стасан?», — деб ссрадим. «Имтиҳондан кейин», — деди. «Ҳа, худди шундай, қизим, имтиҳондан кейин стилади, — дедим. — Имтиҳонда одам ё хор бслади ёки азиз бслади. Имтиҳонгача ҳамма "азиз" бслиб юраверади, аммо ҳақиқий азизлик имтиҳондан кейин бслади. Ўша мактабингдаги имтиҳон аслида жуда кичкина имтиҳон. Ана шу имтиҳондан «йиқилиб», биринчи синфдан иккинчи синфга столмаган одам озгина аламланади. Синфдошлари, дугоналари, қсни-қсшниларининг олдида юзи озгина шувут бслади. Лекин олдинда роса катта имтиҳон бор. У имтиҳонга ҳамма киради. Муаллиму, шогирду, катта-ю, кичкина-ю, ҳоким ҳам, маҳкум ҳам. Ҳамма слганлар — Одам алайҳиссаломдан тортиб сша кунгача дафн қилинганларнинг ҳаммасини Аллоҳ таоло битта жойга жамлаб, уларнинг амалларини торозига тортади. Яхшилик қилган бслса, иймон билан слган бслса, жаннатга боради. Кимки кофир бслган бслса, Аллоҳ уни дсзах билан азоб беради. Ана сша ердаги шармандалик ҳамма инсоннинг олдида, ҳамма инсоннинг ксз снгида бслади. Шунақанги имтиҳон бор. Ана сша имтиҳонгача Сизни ажаблантирган аёл ва унга схшаганлар юриб тураверади.

Қизларимга ақида усулларини, қалбларига иймон уруғларини шундай қилиб скар, сингдирар сдим. Ҳар бир гапимни ёш бола тушунадиган услуб билан гапирардим. Чунки баъзи гапларни ёш бола тушуниши қийинроқ, — дейди Ҳазрати Али Тантови. Ҳазрат Али Тантови раҳматуллоҳи-алайҳнинг ушбу китобларида ёритилган бу муаммолар бизнинг бугунги кунимиз учун ҳам жуда долзарбдир. Аллоҳ бу китобдаги солиҳ фарзанд тарбисси йслидаги бой тажрибадан бизнинг ҳам тскис фойдаланишимизга муваффақ айласин. Фарзандларимизнинг Аллоҳнинг иймонли, сътиқодли ва солиҳ бандаларидан бслишига етказсин. Амин.

Қсқонлик Арқинжон қори тарафидан таржима қилинган.

А­й қизчам. Ҳазрати Али Тантовий (http://www.muslima.uz/node/863)
Nom: Re: "Ey qizcham". Hazrati Ali Tantoviy
Yuborildi: Robiya 29 Avgust 2010, 14:35:33
 :as:

Qadrli forumdoshlar, kechagina Yorqinjon qorining ushbu ma'ruzalaridan parcha eshitgan edim...

Alhamdulillah, mana bugun to'lig'ini o'qish sharafiga musharraf bo'ldim.

 Bundan juda xursandman hamda ushbu quvonchimni Siz azizlar bilan baham ko'rishni xohladim...