forum.ziyouz.com

Jamiyat va inson => Salomatlik => Tibbiy kutubxona => Mavzu boshlandi: AbdulAziz 15 Avgust 2011, 14:04:35

Nom: Go'dak bolani ovqatlantirish
Yuborildi: AbdulAziz 15 Avgust 2011, 14:04:35
Go'dak bolani ovqatlantirish

(http://www.ziyouz.com/images/books/bolani_tugri_ovqatlantirish.jpg) (http://www.ziyouz.com/index.php?option=com_remository&Itemid=57&func=fileinfo&id=1269)

Muallif: D.M.Niyozov
Hajmi: 200 Kb
Fayl tipi: pdf, zip
(http://www.ziyouz.com/components/com_remository/images/download_trans.gif) Saqlab olish (http://www.ziyouz.com/index.php?option=com_remository&Itemid=57&func=fileinfo&id=1269)
Online o'qish (http://forum.ziyouz.com/index.php?topic=6139.0)
Nom: Re: Go'dak bolani ovqatlantirish
Yuborildi: Humayro 15 Sentyabr 2011, 11:18:37
ЎзССА  СОҒЛИҚАИ САҚЛАШ МИАИСТА ЛИГИ
 
А ЕСЛУБЛИКА СААИТАА ИЯ МАОА ИФИ УЙИ
УЗБЕКИСТОА ҚИЗИЛ ЯА ИМ ОЙ ЖАМИЯТИ
МАА КАЗИИ КОМИТЕТИ


Д. М. АИАЗОВ

ГЎДАК БОЛААИ ОВҚАТЛААТИА ИШ
(Тсртинчи нашри)


ТОШКЕАТ
ЎзССА 
«МЕДИА¦ИАА»
1984
Nom: Re: Go'dak bolani ovqatlantirish
Yuborildi: Humayro 15 Sentyabr 2011, 11:19:22
Бола дунёга келган биринчи кундан бошлабоқ унинг овқатланишини тсғри ташкил қилиш муҳим аҳамистга сгадир. Боланинг овқати нозик организмнинг физиологик сҳтиёжларига жавоб бериши ва овқатни ҳазм қила олиш имконистларига мос келиши керак. Чақалоқнинг сиҳат-саломат бслиши ва схши ривожланишига фақат тсймай қолиши смас, балки жуда ҳам тсйиб кетиши, ҳадеб бир хил овқат берилиши, дуч келган пайтда овқатлантиришнинг ҳам зарарли таъсир ксрсатиши илмий жиҳатдан исботланган.
Nom: Re: Go'dak bolani ovqatlantirish
Yuborildi: Humayro 15 Sentyabr 2011, 11:19:47
БОЛА МЕАªДА-ИЧАК ЙУЛИАИАГ ЎЗИГА ХОС ХУСУСИЯТЛАА И

Бола организми ёши катта одамнинг организмидан жисмоний ва ақлий жиҳатдан ривожланиши, айрим органларнинг ҳолати ва ишлаши, овқатланиш режими билан катта фарқ қилади.
Бола организмининг анатомик-физиологик хусусистларини билиш ота-оналарга уларни қсшимча овқатлантиришни тсғри ташкил қилиш, снги овқат турларини аста-секин ва меъёрида бера бошлашга риос қилиш, шунингдек овқат ҳазм қилишнинг бузилишини олдини олиш учун нималар қилиш кераклигини билиб олишда ёрдам беради.
Боланинг оғиз бсшлиғи кичкина, тили нисбатан катта, бироқ калта ва снли. Оғиз бсшлиғи шиллиқ пардаси қон томирларга бой, аммо сслак безлари бола ҳаётининг биринчи уч ойида сслак ва шиллиқни кам ишлаб чиқаради. Олти ойлик болага одатда суюқ овқат берилади, бундай овқатни у чайнамайди ва сслак билан намламайди. Чақалоқнинг оғиз бсшлиғи шиллиқ пардаси қуруқ бслганидан салга жароҳатланади, шу сабабли, чақалоқ оғзини авайлаб артиш керак, она сса болани смизишдан олдин қслини ювиши, кскраги учини чайганидан кейингина боланинг оғзига солиши зарур.
Соғлом боланинг тишлари одатда 6-8 ойлигидан бошлаб чиқа бошлайди, бир ёшга етганда 8 та, икки ёшида 20 та тиш чиқиши керак. Боланинг тишлари чиққанидан кейин унга суюқ овқат срнига снди бстқасимон овқатлар бера бошланади, 2-3 ёшидан бошлаб қуюқ, қаттиқ овқатларни ес бошлайди. Бола тишларининг чиқиши физиологик ҳолат бслиб, ҳар қандай касаллик аломатларисиз стади. Боланинг тишлари чиқаётганда ва ссаётганда иситмаси чиқмайди, ичи кетмайди. Ота-оналар бола иситмалаб, ичи кетганда буни «тиш чиқишидан» ксриб, жиддий касаллик ривожланаётганини билмай қоладилар.
Nom: Re: Go'dak bolani ovqatlantirish
Yuborildi: Humayro 15 Sentyabr 2011, 11:20:04
Бола меъдасининг сиғими ҳаётининг беш ойи давомида 100 дан то 180 миллилитргача бслади, 6 ойликдан то бир ёшгача 200-250 миллилитрни ташкил қилади.
Меъда ширасининг ҳазм қилиш қобилисти кскрак сутини, сутли аралашмаларни ва бошқа суюқ ҳамда бстқасимон овқатларни ҳазм қилишга мслжалланган, бундай овқатлар тез ҳазм бслади, қуюқ овқатга қараганда меъдадан тез чиқиб кетади. Шу сабабли, болага меъда-ичак йслини унча қисқартирмайдиган, осон ҳазм бсладиган юмшоқ овқатларни орадан маълум соат стказиб, оз-оздан бериб туриш зарур.
Бола меъдасининг ҳажми аста-секин катталаша боради, у горизонтал ҳолатдан вертикал ҳолатга стади, Бироқ қизилснгачдан меъдага стадиган жой ёши катта одамникига қараганда анча кенг, бу ердаги мускуллар суст ривожланган. Меъданинг ингичка ичакка стадиган жойи аксинча ривожланган, у мускул ҳалқасига сга бслади, унинг қисқариши (бола йиғлаганда, ҳолатини сзгартирганда) меъданинг тсла бсшалмай, унда овқат йиғилиб қолишига олиб келиши мумкин, шуида бола смган сутини қайтариб ташлайди.
Болани узоқ (15—20 минутдан ортиқ) смизганда ҳам у кскрак сутини қайтариб ташлаши, смизаётган пайтда бола нотсғри ҳолатда турса, ҳавони ютиб юбориши мумкин. Шу сабабли, болани белгиланган муддатдан ортиқ смизмаслик ва смизиб бслгандан кейин уни оҳиста тик кстариш керак, шунда боланинг меъдасидан ҳаво чиқиб кетади. Боланииг смган сутини қайтариб ташлаши умумий ҳолатига таъсир қилмайди.
Аерв системасининг тонуси ошса, шунингдек турли хилдаги касалликлар натижасида меъданннг чиқиш мускули қисқарса, бола қусади (кспинча еган овқати фонтанга схшаб отилиб чиқади).
Nom: Re: Go'dak bolani ovqatlantirish
Yuborildi: Humayro 15 Sentyabr 2011, 11:20:32
Боланинг сн икки бармоқ ичагида, шунингдек ингичка ичагида катта одамларникидаги каби овқатни ҳазм қиладиган ширалар ва ферментлар бслади, бироқ уларнинг миқдори кам, активлиги сса анча суст. Айни вақтда боланинг ичаги катта одамларникига қараганда 1,5 баравар узун бслади.
Жигар овқат ҳазм бслишида муҳим роль сйнайди ва шунингдек сзига хос хусусистларга сга. Чақалоқда жигар, ҳужайралари ва ст пуфаги чала ривожланган бслади, натижада ёғни ҳазм қилиш учун зарур бслган ст жуда кам миқдорда ҳосил бслади ва ичакка кам ажралади. Баъзи оилаларда снги туғилган болаларга схши семирсин, деб қайнатиб пиширилган думба ёғи бериш каби зарарли одат бор, бу меъда-ичак йслида оғир сзгаришларни келтириб чиқаради.
Меъда ҳажми кенгайиши ва овқат ҳазм қилиш системасинииг ривожлана бориши натижасида болага овқат бериш сони камайиб боради, масалан, снги туғилган бола бир кунда 7 маҳал смизиладиган бслса, бир сшар бслган болага 4-5 маҳал овқат берилади. Овқатлантириш сртасидаги муддат 4 соатга узасди. Бола тез-тез овқатлантирилганда ва берилиши лозим бслган овқат миқдори кспайтириб юборилганда меъдада ҳали схши ҳазм бслмаган овқатга снгиси аралашади ва снди унинг ҳазм бслиши қийинлашади.
Овқатланишлар сртасидаги белгиланган танаффусларга риос қилинганда ингичка ичакда касаллик қсзғатувчи бактерислар кспаймайди, чунки бу даврда ингичка ичакларда қолган микробларни озод ичак ширалари слдириб юборади.
Бундан ташқари, шуни унутмаслик керакки, болани кечаси овқатлантириб бслмайди, чунки бу даврда боланинг овқат ҳазм қилиш органлари 6-8 соат мобайнида дам олиши шарт. Бунинг сабаби жуда оддий, бола меъда-ичак йслининг ҳазм қилиш ва ҳаракатчанлик қобилисти катталарникига қараганда анча суст бслади. Бундан ташқари, тунда овқатни парчалашга ёрдам берадиган ичак ферментларининг активлиги сусасди.
Nom: Re: Go'dak bolani ovqatlantirish
Yuborildi: Humayro 15 Sentyabr 2011, 11:20:45
Ҳар бир овқатнинг снги хилини болага аввал оз-оз-дан бера бошлаш, кейин ёшига сраша кспайтириш лозим. Бу қоидага, албатта риос қилиш зарур, чунки боланинг ҳали етарлича шаклланиб улгурмаган меъда-ичак йсли озиқ моддаларни ҳазм қилиш учун катталарникига қараганда анча ксп куч сарф қилади. Масалан, бола тсрт-беш ойлик бслганида икки баравар, ёшига етганида сса 3,5 дан 10 килограммгача семиради. Унинг бсйи ҳаётининг биринчи йилидаёқ 50 дан 75 сантиметргача ссади. Шу сабабли, боланинг ҳар куни бир килограмм вазнига овқат билан оладиган калорисси катта, одамларнинг ҳар килограмм вазнига бслган сҳтиёжига нисбатан 3-4 ҳисса ортиқ бслиши керак.
Бола ҳали ҳар қандай овқатни ҳазм қилолмайди. Шу сабабли, болага овқат тайёрлашда етарли даражада майдаланган озиқ-овқат маҳсулотлари (парҳез гуруч, гречка унлари ва бошқалар)ни ишлатиш керак.
Ўсимликлардан олинадиган маҳсулотларда қийин ҳазм бсладиган клетчатка ксп бслади. Шунинг учун уларда меъдани таъсирлайдиган қобилист кучли. Шу сабабли, уларни иложи борича майдалаб, қириб бериш керак, аке ҳолда меъда-ичак иши бузилиб (ҳатта болага сал ёқмайдиган овқат берганда ҳам), уни қийнаб қсйиши мумкин. Картошка, сабзи, карам, олма клетчаткаси анча нозик бслади. Улардан болаларга кспроқ бериб туриш тавсис стилади.
Бола иссиқ ёз кунларида жуда исиб кетганда ҳам овқатни схши ҳазм қила олмай қолиши мумкин, чунки бола иссиқда терлаб, ксп сув йсқотади, бунга мурғак бола организми жуда сезгир бслади.
Nom: Re: Go'dak bolani ovqatlantirish
Yuborildi: Humayro 15 Sentyabr 2011, 11:20:56
Иссиқда ва бола организми жуда исиб кетганда овқат ҳазм қилиш безлари схши ишлай олмай қолади, натижада ажраладиган шира миқдори камасди ва сифати сзгаради.. Шу сабабли, сунъий овқат ёки қсшимча овқат барвақт бера бошланган болада сткир меъда-ичак касалликлари салга пайдо бслади. Она сутида касаллик қсзғатувчи микроблар бслмайди ва унда болани меъда-ичак ҳамда бошқа касалликлардан муҳофаза қилиб турадиган ҳимос таначалари бслади. Мана шунинг учун ҳам болани ёз пайтида кскракдан ажратиш тавсис қилинмайди.
Кскрак сути бериб боқиладиган болалар схши ривожланади ва камроқ касал бслади. Болага турли хилдаги овқатларни бера бошлагандан кейин ҳам она сстининг хосисти билинади.
Она сути бола организмига шунинг учун ҳам схши таъсир ксрсатадики, унда овқатнинг барча зарур таркибий қисмлари бслади ва жуда енгил сингади. Она сутидаги оқсил асосан нозик майда оқсил (снг майда заррачалар) — альбуминдан иборат бслади.
Она сутининг оқсили сз тузилишига ксра бола қонинг оқсиллари ва тсқималарига сқин бслади, шу сабабли, чақалоқнинг меъда шираси кислоталилиги анча паст бслсада, смган сути дарров парчаланади ва бирмуича тсла сингади.
Сигир сути ичириладиган бола организми «ёт» оқсилларни «сзиники» қилиб олишга мажбур бслади. Бунинг устига сигир сутидаги оқсиллар схши сингмайди ва ссаётган бола организмининг сҳтиёжини қондириш учун улар икки ҳисса ксп керак бслади. Боланинг овқат ҳазм қилиш аппарати ҳамиша ҳам бу хилда катта нагрузканинг уддасидан чиқавермайди. Бу нагрузкани камайтириш, шунингдек, бир ойлик болага берилаётган сигир сутидаги ёт оқсилнинг аллергик хусусистини камайтириш учун сигир сутига ёрмалар қайнатмаси қсшиш тавсис стилади.
Nom: Re: Go'dak bolani ovqatlantirish
Yuborildi: Humayro 15 Sentyabr 2011, 11:21:07
Она сутидаги ёғ схши ҳазм бслади, чунки у она сутида майда-майда бслакларга парчаланган ҳолатда бслади, ичакни таъсирлайдиган ёғ кислоталарни ҳам тутади. Бундан ташқари, она сути ёғида овқатнинг айрим таркибий қисмларини ҳазм қилишда қатнашадиган ферментлар бслади. Масалан, липаза ферменти ёғнинг кейинчалик парчаланишига имкон беради. Кскрак сутидаги тсйинмаган ёғ кислоталар иммунитет ишланиб чиқишига, тери қопламининг майин бслишига, боланинг семиришига ва бсйининг ссишига схши таъсир қилади.
Кскрак сути таркибига кирадиган углеводлар овқат ҳазм қилиш прояесслари учун, бола ичагида унга фойдали бслган микроблар ривожланишини активлаштириш, шунингдек ичак таёқчаларининг кспайишига қаршилик ксрсатиш учун қулай муҳит сратиш хусусйстйга сга. Бундан ташқари, фойдали микроблар болани ич кетишидан сақлайди, чунки улар В группасидаги витаминларни ва шунга схшаш антибиотик моддаларни ишлаб чиқариш хусусистига сга.
Она сутидаги оқсиллар, ёғлар ва углеводларнинг нисбати сутдаги сриган ва осма ҳолдаги тсйимли моддаларнинг ҳазм бслиши ва ссрилиши учун жуда схши шароит сратади. Она кскрагини смадиган болалар рахит билан кам касалланади, чунки унинг таркибидаги кальяий ва фосфор тузлари бола сускларида схши йиғилади. Она сутида бсладиган темир ва мис тузлари болани анемис (камқонлик)дан сақлайди.
Она сутида сна гормонлар ва ҳимос иммунтаналар бсладики, булар болани ҳаётининг биринчи ойларида баъзи юқумли касалликлар (қизамиқ, скарлатина, спидемик паротит (тепки), полиомиелит ва бошқалар)дан сақлаш хусусистига сга.
Nom: Re: Go'dak bolani ovqatlantirish
Yuborildi: Humayro 15 Sentyabr 2011, 11:21:21
Бинобарин, она сути чақалоқ учун бебаҳо овқат ҳисобланади. Шунинг учун ҳар бир она боласининг сиҳат-саломат, бақувват бслиб ссишини истаса, смизиб боқиши керак.
Бола организмида ҳамиша моддалар алмашинуви содир бслиб ва снергис ажралиб туради. Боланинг тез ссиши ва рнвожланиши овқатдаги айрим таркибий қисмларнииг зср бериб сингишини талаб қилади. Шу муносабат билап моддалар алмашинуви ва снергис ажралиши прояессларининг кучли бслиши бола организмининг асосий хусусистларидан бири ҳисобланади.
Болаларда снерғиснинг бир қисми (катталардагидан фарқ қилиб) тсқима моддалар, асосан оқсил табиатидаги тсқима моддаларнинг ссиши ва йиғилиши учун сарф бслади, бу ссаётган организмнинг иккинчи хусусисти ҳисобланади. Бундан ташқари, бола организмида сингиш прояесслари парчаланиш прояессларидан доимо устун бслади, иатижада бола организмига киритиладиган оқсил миқдори сийдик ва ахлат билан чиқиб кетадиган оқсил миқдоридан ортиқ бслиши керак.
А­нергис фақат бола смаклаганида, юрганида, йиғлаганида смас, балки у бутунлай тинч турганида ҳам сарф бслиб туради. Бола ухлаб ётганида ҳам органлар фаолисти давом ставеради, овқатнинг меъда-ичак йслида ҳазм бслиш прояесси содир бслиб туради. Бола организмида снергис сарфланиши иссиқлик. ҳосил бслишига ҳам боғлиқдир, бусиз тананинг турғун температурасини тутиб туриш мумкин бслмаган бслур сди. Боланинт ссиши, ривожланиши, мускулларининг қисқариши ва ички органларининг фаолисти, тана температурасини тутиб туриш учун зарур бслгаи снергисни у қаердан олади?
Nom: Re: Go'dak bolani ovqatlantirish
Yuborildi: Humayro 15 Sentyabr 2011, 11:21:39
Оқсиллар, ёғлар ва углеводлар бола организмига овқат билан тушади. Овқат маҳсулотлари ҳазм йслидан стар скан, муттасил равишда емирилиб, сз химисвий таркибига ксра анча оддий моддаларга. парчаланади. Ана шу сзгаришлар прояессида снергис ажралади. У организмда турли орган ва системаларнинг фаолисти ва емирилганлари срнига снги оқсиллар, ёғлар ҳамда углеводлар ҳосил бслиши учун сарфланади, лекин снди булар одам организмига хос бслади. Организмга овқат билан ва нафас олганда тушадиган моддаларнинг бу барча мураккаб сзгаришлари моддалар алмашинуви деб аталади.
Одам организмининг ҳар бир ҳужайраси қон еткаказиб берадиган озиқ моддаларнинг муттасил равишда тушиб туришига муҳтож бслади. Бу моддалар қонга ичакдан тушади. Овқат танадаги ҳужайраларнинг кспайиши учун ҳам зарур. Боланинг тез ссиши ва ривожланиши у овқат билан бирга оладиган моддалар ҳисобига снги ҳужайралар ва тсқималар ҳосил бслиши билан кечади.
Шу билаи бирга қон, тери ҳужайралари ва тананинг бошқа тсқималари ҳар куни емирилиб туради. Организмдан чиқариб юбориладиган емирилган ҳужайралар срнига снгилари пайдо бслади, тирноқ ссади ва ҳоказо. Бу ишларнинг ҳаммаси учун сса организмга зарур моддалар овқат билан доимо тушиб туриши керак.
Бинобарин, овқат бола учун фақат спергис ва иссиқлик манбаи бслмай, балки гсё «қурилиш» (пластик) материал ҳамдир, бусиз бола сса олмаган ва ривожлана олмаган бслур сди.
Nom: Re: Go'dak bolani ovqatlantirish
Yuborildi: Humayro 15 Sentyabr 2011, 11:22:58
ОВҚАТАИАГ ТАА КИБИЙ ҚИСМЛАА И ВА УЛАА АИАГ АҲАМИЯТИ

Ота-оналар болани сҳтиёжига жавоб берадиган овқат билан таъминлаш ҳақида тушунчага сга бслишлари керак. Боланинг нормал ривожланиши ва ссиши учун у ҳар куни етарли миқдорда оқсиллар, углеводлар, минерал тузлар, сув ва витаминлар олиб туриши зарур.
Оқсиллар — ҳар қандай тирик ҳужайранинг асосий таркибий қисми. Ҳеч қандай бошқа модда, ҳатто ёғлар, углеводлар ҳам оқсилнинг срнини: боса олмайди, чунки снги ҳужайра ва тсқималарнинг қурилиши учун сарфланадиган азот оқсилда бслади. Шуниси ҳам борки, болаларнинг оқсилга бслган сҳтиёжи катта одамдагига қараганда анча ортиқ бслади. Бола гавдасининг ссиш прояесси қанчалик кучли бслса, бу талаб шунча ортиқ бслади.
Оқсиллар шунингдек моддалар алмашинувида, турли касалликларни юқтиришга мойил бслмасликда, гормонлар ва ферментлар деб аталадиган махсус моддаларнинг ишланиб чиқишида қатнашади.
Оқсиллар овқат ҳазм қилиш йслларига тушиб, меъда ва ичак шираси таъсирида бирмунча оддий бирикмалар — аминокислоталарга парчаланади. Аминокислоталар ичак девори орқали қонга ссрилиб, бутун организмга тарқалади. Ҳозир йигирмата аминокислота, шулардан срнини ҳеч нарса боса олмайдиган саккизта аминокислота (триптофан, фенилаланин, лизин, метионин, валин, лейяин, изолейяин, треонин) мавжудлиги маълум. Улар организмда ҳосил бслмай, фақат овқат билан тушади.
Ҳайвонлардан олинадиган маҳсулотлар (тухум, сут, творог, гсшт, балиқ ва бошқалар) да бсладиган оқсилларнинг биологик жиҳатдан жуда ҳам актив скани аниқланган. Бундан ташқари, уларда инсон учун зарур бслган барча зарур аминокислоталар бор.
Nom: Re: Go'dak bolani ovqatlantirish
Yuborildi: Humayro 15 Sentyabr 2011, 11:25:11
Айниқса смадиган чақалоқлар тсла сифатли оқсилга жуда муҳтож бслади ва организмга овқат билан тушадиган оқсиллар умумий миқдорининг 90 прояентини ташкил қилади.
Ўсимлик маҳсулотлари (нон, картошка, сабзавотлар, ёрмалар ва бошқалар)да бсладиган оқсиллар аминокислота таркибига ксра анча оз бслади, бунинг устига ҳайвон оқсилларига қараганда ёмон сингади.
Ўсимлик маҳсулотларини ҳайвонлар маҳсулотлари билан тсғри аралаштириб, бирини иккинчиси билан бойитиб, одам организми оқсиллари ва аминокислоталари таркибига сқин оқсиллар аралашмасини олиш ва уларнинг сингишини ошириш мумкин. Мана шунинг учун ҳам болага ҳар хил ҳайвон ва ссимлик маҳсулотларидан иборат турли овқатларни берган маъқул.
Ағлар фақат снергис ва иссиқлик манбаи бслибгина қолмай, балки орган ва тсқималар ҳужайраларининг таркибига киради. Организмда бир грамм ёғ ёнганда бир грамм оқсил ва углевод ҳосил қилгандагига қараганда икки ҳисса ксп иссиқлик ҳосил бслади. Ағлар тери остида йиғилиб, организмнинг иссиқлик йсқотишининг камайишига имкон бёради, ички органларни турли механик шикастланишлардан сақлаб туради.
Ағлар ҳам оқсиллар каби тсла сифатли ва сифатсиз бслади. Сут маҳсулотлари (сариёғ, қаймоқ, сметана, творог, пишлоқ) таркибига кирадиган сут ёғи, балиқ мойи, шунингдек тухум сариғида бсладиган ёғ снг фойдали ёғларга киради. Уларда боланинг саломатлиги ва ссиши учун зарур бслган витамин А ва В бслади. Мол, қсй ёғида бу витаминлар жуда кам бслади, ссимлик мойида десрли йсқ. Бироқ ссимлик мойи ссиб келаётган организм учун зарур бслган баъзи фойдали тсйинмаган ёғ кислоталар ва фосфатидларнинг манбаи ҳисобланади, булар моддалар алмашинувида ва иммунитет ишланиб чиқишида қатнашади. Шу сабабли, ҳайвон оқсиллари билан бир қаторда ёшидан ошган бола овқатига ссимлик мойини ҳам ишлатиш керак.
Nom: Re: Go'dak bolani ovqatlantirish
Yuborildi: Humayro 15 Sentyabr 2011, 11:25:32
Углеводлар миқдорига ксра овқатнинг бирмунча ксп таркибий қисми ҳисобланади. Улар шунингдек снергис ва иссиқлик ҳосил бслиши учун хизмат қилади. Болаларнинг углеводларга бслган кундалик сҳтиёжи улар жуда серҳаракат бслганидан катталарникига қараганда икки хисса ортиқ бслади.
Ўсимликлардан тайёрланадигаи маҳсулотлар (нон, ёрмалар, картошка, сабзавотлар, мевалар) углеводларнинг манбаи ҳисобланади, чунки уларда ксп миқдорда қанд, крахмал ва клетчатка бслади. Ҳайвоплардан олинадиган маҳсулотлардан фақат сут қандга бой бслади. Болаларнинг овқатида оддий қандлар — глюкоза ва фруктозадан иборат енгил сингадиган углеводлар муҳим роль сйнайди. Булар мевалар, сабзавотлар, шарбатлар, шунингдек сут (сутда сут қанди — лактоза бслади) билан бирга организмга тушиб туради.
Крахмал қандга қараганда тузилиши анча мураккаб углевод. У сувда сримайди, бироқ организмда ҳазм ширалари таъсирида қандга айланади. Крахмал айниқса нонда, ун маҳсулотлари, ёрмалар, картошка ва бошқаларда ксп бслади. Қанд ва крахмал организмда емирилиб, айни вақтда снергис ажратади, бу снергис асосан мускул фаолисти учун сарфланади. Тсрт-беш ойлик бола овқатида (онасини смганида) фақат сут қанди — лактоза бслади. Бола овқатидаги углеводлар миқдори аралашмаларга аста-секин қанд қсшиш, шунингдек, крахмалга бой ёрма маҳсулотлар ва сабзавотдар бера бошлаш ҳисобига ортади. Бола беш ойлик бслганида оғзида углеводларни парчалаш қобилистига сга бслган, таркибида птиалин ферменти бсладиган сслак ҳосил бслади.
Сабзавотларда, меваларда ва турли хилдаги ёрмаларда жуда ксп бсладиган ссимлиқ клетчаткаси бутунлай бошқа аҳамистга сга. Унинг озиқа сифатидаги қиммати арзимасдир, чунки у ҳазм бслмайди. Бироқ клетчатканииг озроқ миқдори овқат ҳазм бслиши учун фойдали, чунки у ичак ҳаракатини кучайтиради, ҳазм бслмай қолган овқат қолдиқларининт ичакда ссрилишига ёрдам беради ва ичакнинг мунтазам равишда бсшалиб туришини таъминлайди. Шу сабабли, бола срим ёшдан ошгач, унга мева ва сабзавот бстқаси ҳамда ширасини бериш тавсис стилади.
Nom: Re: Go'dak bolani ovqatlantirish
Yuborildi: Humayro 15 Sentyabr 2011, 11:26:35
Минерал тузлар. Озиқ-овқат маҳсулотларида оқсиллар, ёғлар ва углеводлардан ташқари, турли хилдаги минерал моддадар — кальяий, фосфор, магний, темир, натрий, калий, йод, мис тузлари бслади ва ҳоказо. Ўсаётган организмга айниқса кальяий, фосфор ва магний тузлари зарур, бу тузлар скелет сусги ва тишларнинг тузилиши учун керак бслади. Темир, мис ва кобальт тузлари нормал равишда қон сратилиб туриши учун зарур.
Сутда ва сут маҳсулотларида бсладиган кальяий тузларн осон ҳазм бслади. Улар шунингдек тухум сариғида, дуккаклиларда ва сабзавотларда мавжуд. Сутда, пишлоқ, тухум сариғи, гсшт, балиқ, сули ёрмаси, мевалар, ёнғоқ ва бошқаларда фосфор ксп.
Ҳар хил ёрмалар, мевалар, гсшт, балиқ, дуккаклилар магний тузларига бой. Чақалоқлар учун творог, олма, сули ёрмаси бстқаси, мева шарбатлари ва каттароқ ёшдаги болалар учун гсшт, сабзавот-картошка ва бошқалар темир манбаи ҳисобланади.
Калий ва натрий тузлари сув-туз алмашинувида иштирок стади. Аатрий организмга ҳайвонлардан олинадиган маҳсулотлар ва ош тузи билан, калий тузлари сса картошка, карам, творог, гсшт, балиқ билан тушади ва ҳоказо.
Боланинг нормал ривожлаяиши учун сна микрослементлар зарур (тана тсқималарида) жуда оз бслганидан шундай деб аталади), улар йод, фтор, рух ва ҳоказолардир.
Ҳайвон ва ссимлик маҳсулотларидан олинадиган турли-туман овқатлар болаларнинг ҳар хил минерал тузларга бслган сҳтиёжини қондиради.
Nom: Re: Go'dak bolani ovqatlantirish
Yuborildi: Humayro 15 Sentyabr 2011, 11:28:33
Витаминлар. А ус олими А. И. Лунин овқатда оқсил, ёғ, углевод ва минерал тузлардан ташқари, инсон саломатлигини сақлаб туриш учуп зарур бслган бошқа моддалар мавжудлигини биринчи бслиб исботлаб берди. Кейинчалик бу моддалар витаминлар деб аталди.
Болаларга витаминлар фақат улар соғлиғини мустаҳкамлаш, моддалар алмашипувипинг жуда схши бслиши учун смас, балки уларпинг нормал ссиши ва ривожланиши учун ҳам зарур Шу сабаблн, витаминларни болаларга ҳар куни етарли даражада бериб туриш керак. Бола овқатида витаминлар етарли бслмаса у инжиқ бслиб қолади, тез-тез касалликларга чалинади, дарров чарчайди, иштаҳаси схши бслмайди.
Ҳозирги пайтда сттизга сқин ҳар хил витаминлар борлиги маълум. Уларни белгилаш учун лотин алифбесидан фойдалаиилади.
Бир хил витаминлар ёғда сриса, бошқалари сувда срийди. Ағда срийдиган витаминлардан А ва А­, сувда срийдиганларидан С ва В группасидаги витаминлар болалар учун снг муҳим аҳамистга сга.
Витамин А тери ва нафас ҳамда овқат ҳазм қилиш органлари шиллиқ пардаси ҳолатига схши таъсир ксрсатади, бу билан бола организминннг шамоллаш ва юқумли касалликларга чидамини оширади. Бундан ташқари, у ксришнииг, сусклар ссишининг (айниқса витамин В) нормал даражада бслиб туришига имкон беради. Бола организмини бу витаминлар билан таъминлаш учун овқат раяионига сут, сут маҳсулотлари, сар-ёғ, сметана, тухум сариғи, жигар, гсшт ва хусусан балиқ мойини қсшиш керак.
Мева ва сабзавотларда (сабзи, помидор, кск пиёз, исмалоқ, қовоқ, срик, шафтоли, олча ва бошқаларда) каротин деб аталадиган модда бслади. Каротип бола организмига тушиб (у еган овқатда ёғ бслганда) схши ҳазм бслади ва витамин А га айланади. Ярим ёшдан ошган болаларга махсус консервалар (сабзи, исмалоқ пюреси ва бошқалар)ни бериб туриш фойдали.
Nom: Re: Go'dak bolani ovqatlantirish
Yuborildi: Humayro 15 Sentyabr 2011, 11:29:05
Витамин В (кальяиферол) бола скелети ва тишларининг тсғри ссиш учун зарур. У фосфор-кальяий алмашинувининг регулстори сифатида сускларда фосфор ва кальяий тузларининг йиғилишига ёрдам беради. Витамин Б бола организмига фақат овқат билан тушмайди. Унинг ажойиб хусусисти бор. Витамин В нинг бола организмида қуёш нури таъсирида тери қопламида бсладиган сргостерин провитаминидан ҳосил бсдади. Аммо витамин В ҳосил бслиши учун зарурий ультрабинафша нурлар одатдаги дераза ойнасидан стмайди. Мана шунинг учун ҳам бола иложи борича очиқ ҳавода ксп бслиши керак. Витамин Д нинг бола овқатида етарли бслмаслиги, шунингдек организмнинг ёруғлик ва қуёш нурига «ёлчимаслиги» (болани бешикда боққанда, турмуш шароити ёмон бслганда) рахитга олиб келади.
А ахитда минерал моддаларнинг ичакда ссрилиш прояесслари бузилиши натижасида организмдан кальяий ва фосфор тузлари ксплаб ажрала бошлайди, бунинг натижасида скелет сусклари юмшаб қолади, оёқ сусклари бола гавдасини кстара олмай, қийшасди, мсрт бслиб қолади. Кспинча кскрак қафасининг шакли сзгаради. А ахит бслган болаларнинг тиши, тили ҳам кеч чиқади, кеч юра бошлайди.
Витамин Д тухум сариғида, сарёғда, ҳайвонлар жигарида, сутда бслади. Бу витамин балиқ мойида айниқса ксп. Балиқ мойини қиш пайтида фақат врач маслаҳати билан бериш керак. Озиқ-овқат маҳсулотларида витамин Д етишмаганда унинг срнини балиқ мойи тслдиради.
Витамин С (аскорбат кислота) моддалар алмашинувида қатнашади, қон томирларни мустаҳкамлайди, милк қонашининг олдини олади, организмнинг юқумли касалликларга чидамини оширади, темирнинг сингишига, шунингдек организм ҳужайралари ва тсқималарининг кислородни сингдиришига ёрдам беради.
Nom: Re: Go'dak bolani ovqatlantirish
Yuborildi: Humayro 15 Sentyabr 2011, 11:29:25
Витамин С организмга фақат озиқ-овқат маҳсулотлари билан тушади. У овқатда кам бслса, хусусан срта баҳорда болалар рангпар бслиб қолади, иштаҳаси йсқолади, салга чарчайди, семирмайди. Ўсимлик маҳсулотлари (сабзавотлар ва мевалар) витамин С нинг асосий манбаи ҳисобланади. Витамин С кск пиёзда, укропда, шовулда, исмалоқда, снги ва тузланган карамда, помидорда, олма, қовун, тарвузда жуда ксп бслади. Лекин наъматак, смородина, лимон, апельсин, мандарин бу витаминга айниқса бой. У картошкада ҳам етарла миқдорда бслади. Шу сабабли, картошка қиш пайтида ёши катта одамлар ва срим ёшдан ошган болалар овқатида витамин С нинг асосий манбаи ҳисобланади. Чақалоқлар 2 ойлигидан бошлаб витамин С ни мева ва сабзавот шарбатлари билан оладилар.
В группадаги витаминлар (В1, В2, В6, В12, В15) моддалар алмашинувини идора стишда фаол қатнашади, организмдаги муҳим ферментлар таркибига киради, нерв, қон сратилиши ва овқат ҳазм қилиш системаси ишига таъсир ксрсатади.
В группадаги витаминларнинг организмга овқат билан етарли миқдорда тушмаслиги уйқучан бслиб қолишга, салга толиқишга, серзардаликка, камқонлик ривожланишига, сочнинг тскилиб кетишига, ксзнинг хира тортишига олиб боради ва ҳоказо. В группадаги витаминлар сутда, сув ва гсшт маҳсулотларида, тухум сариғи, йирик тортилгаи ундан ёпилган нон, ачитқилар, ловис, нсхат, ёрмаларда (сули, гречиха ёрмасида), картошка, карам ва бошқаларда бслади.
Nom: Re: Go'dak bolani ovqatlantirish
Yuborildi: Humayro 15 Sentyabr 2011, 11:29:51
Сув. Одам организми ҳар куни етарли миқдорда сув билан таъминланиб туришга муҳтож бслади, сув барча органлар ва тсқималар, қон, лимфа, овқат ҳазм қиладиган ширалар ва ажралма маҳсулотларйнинг таркибий қисми ҳисобланади. Сув овқат ҳазм бслишида, моддалар алмашинувида, қон сратилишида, ссиш прояессларида, бола тана температурасининг доимо бир хилда туришида катта роль сйнайди.
Шунга қарамай, кспчилик ота-оналар болага сут ичиришнинг сзи кифос қилади, деб сйлайдилар. Сут бола учун овқат ҳисобланади ва унинг сувга бслган сҳтиёжини қондирмайди. Чақалоққа ҳаётининг биринчи кунларидан бошлаб смизишлар сртасида, боланинг ёшига ва мавсумга қараб қайнатилган сув ёки ширинроқ чой (ҳар куни 50 граммдан 100 граммгача) бериб туриш зарур. Сув организмга сна суюқ овқат (сут, шсрва, кисель, компот), мевалар, сабзавотлар ва ичимликлар (чой) билан тушади. Маълум миқдордаги сув овқат билан организмга тушган оқсиллар, ёғлар ва углеводлар парчаланганда ҳосид бслади.
Nom: Re: Go'dak bolani ovqatlantirish
Yuborildi: Humayro 15 Sentyabr 2011, 11:30:47
ОТА-ОААЛАА  ИИМАЛАА АИ БИЛИШЛАА И КЕА АК?
(бир ёшгача бслган соғлом болага қсшимча овқат беришнинг асосий қоидалари)

Овқатланиш режими бола ҳаётшшнг биринчи йилида катта аҳамистга сга. Кун мобайнида овқатланишлар сртасидаги маълум муддатларга риос қилиш шартли рефлекс ишланиб чиқишига ёрдам беради, смизиш вақтига келиб онанинг сути кспасди. Боланинг овқат ҳазм қилиш органларида сса шира ажралиши ортади.
Янги туғилган болалар овқатлантириш режимига жуда тез срганадилар ва белгиланган соатда уйғонадилар. Бола ҳаётининг биринчи икки ойида болани суткасига 7 маҳал (ҳар уч соатда) смизиш керак. 3-5 ойлигида чақалоқни суткада 6 маҳал (ҳар 3,5 соатда), 5 ойлигидан бошлаб бир ёшлик бслгунча 5 маҳал (ҳар 4 соатда) смизиш лозим. Қечаси 6-8 соат смизилмайди, бу пайтда она ва бола дам олади.
Агар бола кундузи смадиган пайтида ухлаб ётган бслса, срим соатча кутиб туриб, кейин уйғотиб смизса бславеради. Бироқ снаги сафар чақалоқни албатта белгиланган вақтда смизиш лозим, акс ҳолда сргатилган тартиб бузилади. Кечаси умуман болани смизиш учун уйғотмаслик керак. Бунда бола уйғониб, йиғлайдиган бслса, унинг нега безовта бслаётганини аниқлаш керак (таги ҳсл, қорни оғриётган бслиши мумкин ва ҳоказо), бироқ асло смизмаслик лозим.
Болани узоғи билан 15-20 минут смизиш керак. Ҳар сафар смизганда кскрагининг фақат биттасини бериш лозим. Кскракнинг бутунлай бсшалиши жуда муҳим. Кейинги сафар смизгунга қадар снги сут тслиб туради. Болага кскрак шу хилда бериб турилганда онада мастит (кскрак безлари сллиғланиши) ривожланмайди. Битта кскракдаги сут камлик қилса, иккинчи кскракни бериш мумкин, лекин снаги сафар смизганда сша биринчи кскракни бериш лозим.
Nom: Re: Go'dak bolani ovqatlantirish
Yuborildi: Humayro 15 Sentyabr 2011, 11:31:03
Ой-куни етиб туғилган чақалоқларга бир срим-икки ойлигидан, чала туғилган чақалоқлар ва сгизакларга сса ҳаётининг 3-4 ҳафтасидан бошлаб витамилар, хусусан витамин А, С ва Д ни мева ва сабзавот шарбатлари билан бериб туриш керак, булар жигарда ст ҳосил бслишини ва унинг ичакка ажралишини кучайтиради. Мева ва сабзавотларнинг шарбатлари ҳам, шунингдек, меъда ости безининг шира ажратишини кучайтиради, бу сса ёғнииг ҳазм бслишини схшилайди, рахитнинг олдини оладиган профилактик восита ҳисобланади, чунки улар бола организмининг кислотали-ишқорий реакяиссига схши таъсир қилади. Шарбатларда анемис (камқонлик)нинг олдини оладиган минерал тузлар (темир, мис, кобальт ва ҳоказолар), шунингдек овқат ҳазм бслишига схши таъсир қиладиган ферментлар ва пектин моддалар бслади.
Меъда-ичак йсли иши бузилмаслиги учун болага шарбатларни дастлаб 3-5 томчидаи бера бошлаш, кейин аста-секин кспайтириб, срим чой қошиққача, сснгра бир чой қошиққача (5 грамм) етказиш керак. Болага 5 ойлигидан бошлаб ҳар куни 2 ош қошиқ (30 г), 6 ойлигидан то бир сшар бслгунича 50-70 г шарбат бериб туриш керак. Шарбатлар ҳар куни 2-3 маҳал берилади. Аордон шарбатлар смизишдан олдин ичирилади. Ширин шарбатларни смизишдан кейин бериш керак, чунки у иштаҳани пасайтирадн.
Шарбатларда асосан минерал тузлар бслади, шу сабабли болага 2 ойлигидан бошлаб қайнатиб пиширилган олманинг псстини арчиб бериш мумкин. Ярим чой қошиқдан бера бошлаб, бола 6 ойлик. бслганда 6г гача, 7-8 ойлик бслганда ва ёшига етғунча аста-секин 90-100г гача етказилади. Бола 4 ойлик бслганда олмани пиширмасдан қириб берилади. Қирилган олмада бола организми учун зарур витамин С, минерал тузлар бслади, булар ичак фаолистини схшилайди. 4 ойлик болаларга балиқ мойи (чой қошиқнинг учдаи бири) 2 маҳал берилади, йил охирига бориб 2-3 қошиққа етказилади. Балиқ мойини дастлаб (схшиси куз-қиш ойларида) бир неча томчидан бера бошлаш, сснгра аста-секин нормага етказиш лозим. Балиқ мойи болани овқатлантириб бслгандан кейин берилади, чунки у меъда шираси ажралишини сусайтиради.
Nom: Re: Go'dak bolani ovqatlantirish
Yuborildi: Humayro 15 Sentyabr 2011, 11:31:17
Болага 4-4,5 ойлигидан, агар сунъий овқатлантирилаётган бслса, 3 ойликдан бошлаб кунора тухум сариғининг тсртдан бир қисмини, кейии сса сримтасини сзиб едириш фойдали. Тухумни фақат қайнатиб пиширилгандан кейингина унинг сариғи болага берилади, акс ҳолда бола оргаиизмига касаллик қсзғатувчи микроблар тушиши мумкин. Бола ёшига тслганда кунора сримта тухум бериш мумкин. Бу норма ошириб юборилса, организмнинг оқсилга сезгирлиги ортиб кетиши мумкин.
Бола 5-6 ойли бслгач снга қсшимча овқат бера бошлаш керак, чунки она сутидаги-темир, кальяий ва фосфор тузлари снди унинг ривожланиши учун етмай қолади. Ўсимликлардан олинадиган маҳсулотлар (ун, ёрмалар, сабзавотлар) шу моддаларга бой бслади. Шу сабабли, 5-6 ойликдан бошлаб болага кскрак сутидан ташқари, бстқа ва сабзавотлар пюреси бериб турилади.
Агар қсшимча овқат бериладиган вақт иссиқ кунларга тсғри келса, қсшимча овқатни бир ой олдин бера бошлаш керак, бслмаса боланинг ичи кетиши мумкин.
Орадан икки ҳафта стгач картошка, сабзи, карам пюресига тухум сариғининг тсртдан бир қисмини ёки срмини, ё бслмаса 50 грамм творог қсшиб бериш мумкин. Сабзавотлар пюреси айниқса чала туғилган скссудатив диатези (тери ва шиллиқ пардаларнинг кучли қитиқланиши, аллергис), рахити бор, озиб кетган болаларга фойдалидир.
Қсшимча овқатнинг кейинги тури — 5% ли манний бстқасидир, у сутга тенг қисмда сув ёки сабзавот қайнатмаси қсшиб пиширилади.
Болага ҳар қандай овқатнинг снги хилини оз-оздан (1-2 чой қошиқдан) смизиш олдидан албатта, қошиқда бера бошлаш керак. 10 кун давомида қсшимча овқат миқдори 150-200 граммгача етказилади ва бир галги смизиш срнига овқат едирилади. Бинобарин, 5-6 ойлик бола онасини тсрт маҳал смади ва бир марта смиш срнига сабзавот пюреси ёки манний бстқаси ейди. 6-6,5 ойлик болага сувга пиширилган анча қуюқ (10%ли) манний бстқаси бериш мумкин, баъзан унинг срнига сзилтириб пиширилган гречиха, сули, гуруч бстқаси берса бслади. Бстқага қаймоқ, сарёғ (3-5 г гача) ёки тухум сариғи қсшиш мумкин.
Nom: Re: Go'dak bolani ovqatlantirish
Yuborildi: Humayro 15 Sentyabr 2011, 11:31:39
Бола 7-7,5 ойлик бслганда унга гсштли шсрва (бир кунда кспи билан 50 миллилитр) ва қотирилган оқ нон бера бошланади. Шундай қилиб, бу даврда она иккинчи смизиш срнига болага 50 мл суюқ ош, 150 г сабзавот пюреси ва 30 грамм снги қирилган олма едиради.
8-8,5 ойлигидан бошлаб болага қсшимча овқатнинг учинчи тури—кефир (сунъий овқатлантириладиган болага 6 ойликдан), ёғи олинмаган сут, творог, қаймоқ, печенье бера бошланади. Кун ора овқатга 25-30 грамм қайнатиб пиширилган гсшт (товуқ ёки бузоқ гсшти)ни қийма қилиб (дастлаб срим қошиқ) берилади. 3-4 кунгача овқатни бир ош қошиққача (30 г) етказилади.
Киселни, агар врач тавсис қилган бслса, бстқа ёки пюре берилаётганда сзини алоҳида оз-оздан (50-70 г) ичириб турилади. Киселга шарбатлар қсшиб берилса, унинг озиқлик қиммати ортади.
Бола 10 ойлик бслганда, тиши чиққан бслса, гсшт қиймасини юмалоқлаб пишириб бериш мумкин, бир ёшида буғда пиширилган котлет ва шовла (сритилган сарёғда пиширилган), кун ора товуқ тухумидан сримта берилади. Бола бу ёшида тсрт марта овқатлантирилади, кечқурун бир маҳал смизилади. Бола ёшига етганда уни кскракдан ажратса бслади. Агар бола касал бслса ёки сқин орада профилактик смлашлар қилинадиган бслса, уни кскракдан ажратмай туриш зарур. Аз ойларида (Ўзбекистонда май ойидан то октсбргача) болани асло кскракдан ажратмаслик керак.
Nom: Re: Go'dak bolani ovqatlantirish
Yuborildi: Humayro 15 Sentyabr 2011, 11:32:11
Бизнинг, озиқ-овқат саноатимиз бир ёшгача бслган болалар учун қуруқ сут, ёғи кам сут, смадиган чақалоқлар учун қуруқ сут, қуруқ сутли аралашмалар (В-гре-чиха, В-сули, В-гуруч), қуруқ қаймоқ, кефир, простокваша ва сабзавот пюреси, сабзавот, гсшт-сабзавот ва жигарли суюқ оши ишлаб чиқараспти ва ҳоказо.
Кейинги пайтларда «Малютка» ва «Малиш» деган қуруқ аралашмалар чиқарилспти (улар озиқ-овқат факторлари миқдорига ксра аёл сути таркибига сқин), шунингдек, тсйимли қуруқ сутли бстқалар ишлаб чиқарилспти. «Малютка» аралашмасини болага туғилганидан кейинги биринчи кунлардан бошлабоқ, шунингдек чала туғилган болаларга ҳам беравериш мумкин. Болалар 1-2 ойлик бслганидан ёшига етгунича «Малиш» аралашмаси бериш ксрсатилган, тсйимли сутли бстқалар одатдаги бстқалар срнига 5-6 ойлик болаларга қушимча овқат сифатида берилади.
Ота-оналар болаларнинг қуруқ сутли аралашмаларини ишлатишда йсл қссдиган хатолари туфайли бу аралашмаларнинг қиммати пасайиб кетади. Боланинг овқатини фақат бир марта беришга етарли қилиб тайёрлаш керак. Қолган овқатни иситганда ундаги тсйимли моддалар, витаминлар, минерал тузлар анча парчаланиб кетади. Шунингдек аралашма солинган қутичаларда ксрсатилган қуруқ аралашма ва суюқлиқ миқдорини она асло сзича сзгартирмаслиги керак.
Баъзан ота-оналар бир стакан сувга икки ош қошиқ аралашма солиш срнига, уч-тсрт қошиқ соладилар. Бундай қилиш мумкин смас, чунки керакли миқдордан ошиб кетганда аралашманинг қиммати йсқолади. Аралашмадаги тсйимли моддалар (оқсиллар, ёғлар ва углеводлар) нинг нисбати кескин бузилади, тсйимли моддалар сингмайди, меъда-ичак йслининг иши бузилади (бола еган овқатини қайтариб ташлайди, қусади, ичи кетади), умумий аҳволи ёмонлашади.
Nom: Re: Go'dak bolani ovqatlantirish
Yuborildi: Humayro 15 Sentyabr 2011, 11:34:05
Аш болаларга қуюлтирилган консервланган сутни (ҳатто бстқа тайёрлаш учун) ишлатиш ҳам асло мумкин смас, чунки у озиқ факторлари нисбати жиҳатидан она сути таркибидлн бутунлай фарқ қилади. Шакарли қуюлтирилган сутда углеродлар жуда ксп бслади, бу сса меъда-ичак ишининг бузилишига сабаб бслади ва скссудатив диатез пайдо бслишига олиб боради. Қуюлтирилган сутни бир ёшдан ошган болаларга чойга солиб бериш мумкин.
Атрофимиздаги ҳавода, сувда, тупроқда, барча нарсаларда талайгина миқдорда ҳар хил касаллик қсзғатувчи микроблар бслади. Она болага кскрак беришдан олдин қслини совунлаб ювиши, кскрагини ва кскрак учини 2 прояентли борат кислотага ҳслланган (бир чой қошиқ борат кислота бир стакан қайнаган сувга солинади) ёки қайнаган сувга ботирилган дока билан артиши зарур. Болани ҳар сафар смизишдан олдин бир-икки томчи сутни соғиб ташлаш керак, шунда сут билан бирга сут безлари йслларига тасодифан тушиб қолган микроблар чиқиб кетади.
Ичи бсш ссрғичлар болага жуда зарар қилади. У аксари полга тушиб ва бошқа нарсаларга тегиб ифлос бслади. Кспинча ота-оналар ерга тушган ссрғични оғизларида ҳсллаб олиб, кейин болага беришади. Бунда катта одам оғзидаги микроблар чақалоқ организмига тушиб, уни оғир касалликларга чалинтириши мумкин. Агар бола ссрғичга срганиб қолган бслса, бир нечта ссрғични қайнатиб, стаканга ёки банкага солиб, устини ёпиб қсйиш керак.
Бундан ташқари, оилада бирорта ёши катта касал одам ёки баяилла ташувчилар (булар «соғлом» кишилар бслиб, улариинг ажралмаларида дизентерис, ич терлама микроблари ва бошқалар бслиши мумкин) бслса, улар микробларни тарқатиб юришади. Лашша, шунингдек, суварак, каламуш ва сичқонлар юқумли касалликларни тарқатишда катта роль сйнайди, иложи борича уларни қириш керак.
Nom: Re: Go'dak bolani ovqatlantirish
Yuborildi: Humayro 15 Sentyabr 2011, 11:34:18
Чақалоқларнинг меъда-ичак касалликлари ва бошқа хасталикларга йслиқмаслиги, шунингдек овқатдан заҳарланиб қолмаслиги учун қуйидаги қоидаларга албатта риос қилиш лозим: болага сифатли маҳсулотлардан снги тайёрланган овқат (пюре, бстқа, суюқ ош, қийма ва ҳоказо) бериш керак. Бу овқатларни алюмин ёки сирланган кастрюлькада (сири ксчмаган бслиши шарт) пишириш зарур. Болага хомлигича бериладиган барча нарсаларни водопровод сувида ёки қайнаган сувда схшилаб чайиш зарур. Гсшт ва сутни фақат магазиндан ёки колхоз бозоридан сотиб олиш керак, улар бу ерда ветеринарис текширувидан стказилади. Боланинг сз идиш-товоғи бслиши лозим. Аиҳост, болага овқат тайёрлайдиган одамнинг қсллари ва кийими ҳамиша тоза бслиши зарур.
Бир ёшгача бслган болалар сиҳат-саломат, зуваласи пишиқ бслиб ссишлари мақсадида педиатр врачлар ва срта медияина ходимлари ота-оналар билан бирга жон куйдиришлари керак. Ана шундагина гсдак болалар сртасида касалланишни камайтиришда анчагина муваффақистларга сришиш мумкин.