Takriximiz 2700 yil emas , 5000 yillikdir .  ( 6443 marta o'qilgan) Chop etish

1 2 B


kanishka  10 Mart 2007, 13:43:07

Исторические параллели

/04.02.07/

В древности в низовьсх Мургаба, на территории современного Марс‹йского веласта Туркменистана, располагалась яветус‰ас страна, именуемас античнс‹ми авторами Маргианой, а по обе сторонс‹ верхнего теченис Амударьи (севернас часть современного Афганистана, часть территории Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана) располагалась Бактрис.

Архитектуроведческой науке мало что бс‹ло известно о строительной культуре стих двух древнейших государственнс‹х образований. Лишь во второй половине XX века археологические открс‹тис на территории Бактрии и Маргианс‹ дали большой фактологический материал по материальной культуре и земледелию, архитектуре и предметам прикладного искусства, идеологии и сояиальному устройству древнейших обс‰еств, возникших в даннс‹х областсх Туранской низменности А¦ентральной Азии в коняе III - начале II тс‹ссчелетис до н.с. А езультатс‹ археологических исследований позволили более углубленно охарактеризовать историко-культурнс‹е прояессс‹, протекавшие в бактрийско-маргианском регионе в споху бронзс‹ и раннего железа, а также ответить на рсд других вопросов, касаюс‰ихсс возникновенис и развитис древнеземледельческих культур юга Средней Азии.

Аеояенимс‹й вклад в открс‹тие и изучение древностей Бактрии и Маргианс‹ несомненно принадлежит Виктору Сарианиди, которс‹й и в настосс‰ее времс совместно с туркменскими коллегами продолжает плодотворнс‹е исследованис на Гонур-депе в Маргиане.

У исследователей сус‰ествуют различнс‹е точки зренис на возникновение вс‹сокой земледельческой культурс‹ Маргианс‹ и Бактрии. Однако все они сходстсс во мнении (и сто подкреплсетсс большим археологическим материалом), что Маргиана и Бактрис в древности имели теснс‹е историко-культурнс‹е свсзи, и не стоит рассматривать их каждую в отдельности как самостостельную область. А­то объсснсетсс расселением на землсх Маргианс‹ и Бактрии родственнс‹х племен, имевших обс‰ее культурное и генетическое происхождение. Вот почему в научной литературе предлагаетсс не вс‹делсть самостостельнс‹е археологические культурс‹ Маргианс‹ и Бактрии спохи бронзс‹, а обозначить их как Бактрийско-маргианский археологический комплекс (БМАК).

Античнс‹е и средневековс‹е архитектурнс‹е памстники Средней Азии, в том числе бактрийские и маргианские, изучались исследователсми на протсжении нескольких десстилетий (особенно интенсивно в 20-70 годах XX в.). Однако в те годс‹ в свсзи с довольно скуднс‹м материалом по монументальной архитектуре спохи бронзс‹ и раннего железа, исследователи ограничивались изучением памстников архитектурс‹ античного времени, впитавших в себс, по мнению многих исследователей, определеннс‹е слементс‹ сллинистической культурс‹. Если об архитектуре ахеменидского периода на территории Средней Азии в те годс‹ можно бс‹ло судить только по отдельнс‹м памстникам (в основном по известнс‹м раскопкам в Хорезме), то о доахеменидском монументальном зодчестве вообс‰е не приходилось говорить. И вопросс‹ истории среднеазиатской архитектурс‹ той спохи сводились лишь к описанию рсдовс‹х хаотичнс‹х застроек поселений снеолита и бронзс‹, в большом количестве вс‹свленнс‹х на территории Южного Туркменистана.

Ло результатам раскопок на Алтс‹н-депе впервс‹е бс‹л поставлен вопрос о сус‰ествовании в бронзовую споху на территории юга Туркменистана протогородской яивилизаяии. Отдельнс‹е строенис Алтс‹н-депе уже отличаютсс монументальностью.

Крупномасштабнс‹е археологические исследованис последних лет на территории Бактрии и Маргианс‹ вс‹свили множество интереснейших памстников монументальной архитектурс‹ спохи бронзс‹ и раннего железа, которс‹е не только восполнили недостаюс‰ее звено в яепи сволюяии среднеазиатской архитектурс‹, но и поставили перед исследователсми рсд новс‹х вопросов. В частности, обозначилась проблема возможного сус‰ествованис в Восточном Иране и Средней Азии доахеменидских государств, среди которс‹х уже назс‹валсс и «Большой Хорезм» с яентрами в Мерве и Герате. Аа основе изученис письменнс‹х памстников многие исследователи предположили, что задолго до возникновенис империи Ахеменидов на указаннс‹х территорисх уже сус‰ествовала яентрализованнас власть. Сегоднс ста гипотеза подкреплсетсс большим археологическим материалом и, в первую очередь, вновь вс‹свленнс‹ми археолого-архитектурнс‹ми памстниками. Они свидетельствуют о большом строительном опс‹те народа, населсвшего сти земли во II - начале I тс‹ссчелетис до н.с. и достаточно вс‹сокой сояиально-обс‰ественной структуре отдельнс‹х поселений и яелс‹х оазисов.

Вс‹свленнс‹е на территории Бактрии и Маргианс‹ остатки построек как гражданского, так и культового назначенис, позволсют сделать определеннс‹й анализ строительнс‹х приемов, сус‰ествовавших в доахеменидском зодчестве, рассмотреть архитектурно-планировочнс‹е композияии сооружений, проследить преемственность планировочнс‹х приняипов и их влисние на архитектуру последуюс‰их спох.

Легендарнас Бактрис упоминаетсс во многих сочиненисх античнс‹х авторов. О ней говоритсс в одном из древнейших документальнс‹х источников - Авесте. К стой загадочной стране всегда бс‹л повс‹шеннс‹й интерес в ученом мире. Интенсивное и плодотворное археологическое исследование памстников Бактрии проводилось советскими спеяиалистами с перерс‹вами с 30-х по 80-е годс‹ XX столетис. За сто времс вс‹свлено и изучено большое количество памстников, давших богатейший материал по архитектуре, бс‹ту и культуре различнс‹х периодов истории Бактрии, от древнеземледельческих поселений до памстников позднего средневековьс.

Ло археологическим исследованисм древнебактрийских памстников вс‹делсютсс два крупнс‹х очага древнеземледельческой культурс‹ Бактрии: Саппалинский культурнс‹й очаг в Северной Бактрии и Дашлинский в Южной Бактрии, возникновение которс‹х исследователи относст ко второму тс‹ссчелетию до н.с., что подкреплсетсс большим и разнообразнс‹м археологическим материалом.

Аа сегоднс остаетсс открс‹тс‹м вопрос происхожденис древне-бактрийских культурнс‹х яентров. Ло стому вопросу среди исследователей сус‰ествует двоское мнение: одни придерживаютсс коняепяии о южнотуркменском влиснии на происхождение древнебактрийского очага культурс‹ (часть древнеземледельческих племен с прикопетдагской равнинс‹ Южного Туркменистана, передвигассь в восточном направлении, осваивают дельту Мургаба, отдельнс‹е же группс‹ стих племен, двигассь дальше, оседают на территории Бактрии, куда приносст с собой историко-культурнс‹е традияии), по предположению других во II тс‹ссчелетии до н.с. древнебактрийские оазисс‹ осваиваютсс племенами, пришедшими из Северо-Восточного Ирана. Ае исключено и месопотамское влисние на возникновение и развитие древнебактрийской культурс‹.

В пользу всех вс‹сказаннс‹х предположений говорст археологические находки с древнебактрийских поселений, имеюс‰ие аналогии с археологическим материалом как Маргианс‹ и позднебронзовс‹х культур предгорий Копетдага, так и Северо-Восточного Ирана. Имес различнс‹е точки зренис на возникновение древнебактрийской культурс‹, исследователи сходстсс в одном: в середине II тс‹ссчелетис до н.с. в Бактрии сус‰ествовали крупнс‹е земледельческие оазисс‹ с большими и малс‹ми поселенисми, жители которс‹х имели вс‹сокий по тем временам сояиально-культурнс‹й уровень.

Огромнс‹й археологический материал с древнебактрийских памстников свидетельствует о достаточно вс‹соком мастерстве древних ремесленников, которс‹е стремились сделать свою продукяию не только практичной, но и сстетически привлекательной. Аемалс‹х успехов достигло древнее население Бактрии и в строительстве. Ло своей планировочной схеме древнебактрийские поселенис отличались четкой ориентаяией по странам света и своеобразной функяиональной завсзкой. В них отразилось стремление создателей придерживатьсс определеннс‹х геометрических канонов. В качестве основного строительного материала, как и повсюду в А¦ентральной Азии, применслись пахса и сс‹ряовс‹й кирпич прсмоугольной формс‹. Известнс‹ древнебактрийские сооруженис как культового, так и гражданского назначенис - дворяс‹ и храмс‹, архитектура которс‹х отличалась определенной монументальностью.

В середине I тс‹ссчелетис до н.с. территорис Бактрии вошла в состав ахеменидского Ирана, и как одна из крупнс‹х сатрапий Ахеменидов, включас в себс и Маргиану, просус‰ествовала вплоть до греко-македонского вторженис.

В IV в. до н.с. огромнас империс Ахеменидов рушитсс под ударами греко-македонского войска, под предводительством Александра Македонского, и в Бактрии одна политическас ветвь (ахеменидскас) заменсетсс новой - Селевкидами.

Лримерно в 250 г. до н.с. сатрап Бактрии Диодот объсвил себс независимс‹м правителем, положив начало образованию самостостельного Греко-бактрийского яарства, которое просус‰ествовало более ста лет, пройдс бурнс‹й, динамичнс‹й, насс‹с‰еннс‹й собс‹тисми исторический путь, нашедший отражение в летописсх античнс‹х греческих и римских авторов. Археологами вс‹свлен и изучен рсд памстников греко-бактрийского периода. Самое значительное из них - городис‰е Ай-Хунам.

В 140-130 гг. до н.с. Греко-бактрийское яарство покорили кочевс‹е племена, вторгшиесс с севера. Вскоре на развалинах стого государственного образованис сложилась одна из крупнейших держав античности - Кушанскас империс, чьи гранияс‹ со временем значительно расширились в результате присоединенис значительной части А¦ентральной Азии, Лакистана и Северной Индии.

Возникшие во II тс‹ссчелетии до н.с. своеобразнс‹е историко-культурнс‹е древнебактрические традияии, имеюс‰ие много обс‰его с древнейшей культурой Маргианс‹ - как уже отмечалось, свидетельствуют о едином генетическом очаге. А­ти традияии постоснно обогас‰ались благодарс влиснию соседних стран и сохранслись на протсжении последуюс‰их спох. Особенно четко стот прояесс прослеживаетсс в архитектурно-планировочнс‹х решенисх, строительнс‹х приемах и конструкяисх, применсвшихсс древнейшим населением Бактрии, уже в споху бронзс‹ и раннего железа возводившим великолепнс‹е храмс‹, дворяс‹, крепости с развитой фортификаяией. Как и на всем Древнем Востоке, строительству в Бактрии уделслось большое внимание, в свсзи с чем оно получает широкий размах. И недаром античнс‹е авторс‹ назс‹вали Бактрию страной тс‹ссчи городов.

Анализ архитектурс‹ Бактрии и Маргианс‹ спохи бронзс‹ и раннего железа позволсет сделать заключение о сус‰ествовании задолго до образованис Ахеменидского государства на территории стих областей городских поселений с монументальной гражданской и культовой архитектурой. Храмс‹ в зависимости от планировочной схемс‹, предположительно, делились на два типа:

- храмовс‹е комплексс‹, свсзаннс‹е с культом огнс и свсс‰енного напитка типа Хаомс‹;

- храмс‹ астрального культа, в которс‹х велись астрономические наблюденис.

Лоследние, как правило, в плане имели круглую планировку. Ло архитектурно-планировочной композияии культовас архитектура отличалась от архитектурс‹ чисто гражданского назначенис.

Аесмотрс на то, что Бактрис и Маргиана находились в теснс‹х историко-культурнс‹х контактах со странами древневосточного мира, а позднее бс‹ли включенс‹ в состав огромной ахеменидской державс‹, что, конечно же, нашло отражение на обс‰ем развитии культурс‹ народов Бактрии и Маргианс‹, зодчие стих стран в монументальном строительстве максимально придерживались местнс‹х строительнс‹х канонов, вс‹работаннс‹х ес‰е в позднебронзовую споху. Ламстники данной спохи демонстрируют планировочнс‹е приняипс‹, в основе которс‹х лежат четкие геометрические формс‹: квадрат, круг, прсмоугольник, имевшие, видимо, символическое значение, свсзанное с мировоззрением древних племен.

Отличительной стороной стой архитектурс‹ свлслись: замкнутость планировки, строгас ориентаяис по странам света, симметричность. Обсзательнс‹ми планировочнс‹ми слементами застройки бс‹ли: внутренний двор, обводной коридор (либо система коридоров), крепостнс‹е стенс‹ оформлслись башнсми прсмоугольного или округлого в плане очертанис. В яелом архитектурно-планировочнс‹е приняипс‹, окончательно сформировавшиесс в архитектуре бактрийско-маргианского региона во II тс‹ссчелетии до н.с., впоследствии в результате теснс‹х историко-культурнс‹х контактов, влисют, в определенном смс‹сле, на архитектуру соседних стран, в частности, Ларфии и Хорезма. А­ти же планировочнс‹е решенис в реформированном виде как «канва» ложатсс в основу многих монументальнс‹х построек Средней Азии античного и средневекового периода и преемственно сохрансютсс в народной архитектуре вплоть до начала XX столетис.


М.МАММЕДОВ


Qayd etilgan


Muhammad Amin  08 May 2007, 17:57:42

Tarix bu bizning vatanimizning o'tmishi. Har bir mamlakatning tarixi bo'lganidek bizning ham o'ziga xos tariximiz bor. Vatanimiz tarixi voqealarga juda boy va qiziqarli shu bilan birga ayanchli yo'llarni bosib o'tgan. Biz yoshlarimizga tariximizni aniq qilib etkazib bera olishimiz kerak.
Ming afsuslar bo'lsinkim tariximizni bilmaydigan, unga befarq qaratdigan yurtdoshlarimiz ham ko'plab topiladi. Bir o'ylab ko'ring tarixni bilmaslik bu o'zligini bilmaslik. Tarixni bilmagan insonning kalajagi yo'q deb bejiz aytishmagan.

Qayd etilgan


Akrombek  31 Iyul 2010, 13:58:21

Tarix bizning xazinamiz. Uning ichida bizning kelajagimiz uchun dastur bo`luvchi barcha saboq mujassam. uni o`rganib, ibratlanishikiz kerak. Mqaola mulallifiga omad tilaymiz.

Qayd etilgan


Ansora  31 Iyul 2010, 14:16:10

Tariximiz istar 10 ming yillik bo'lsin- istar 1 yillik, men qadriga yetmaganimdan keyin nima qizig'i bor!

Qayd etilgan


Akrombek  31 Iyul 2010, 14:49:22

Kapalakka farqi yo`q, uning umri baribir bir kunlik bo`ladi. 

Qayd etilgan


Ansora  31 Iyul 2010, 14:52:58

Kapalakka farqi yo`q, uning umri baribir bir kunlik bo`ladi. 

Siz nima demoqchi ekanligimni tushunmadiz shekilli???

Qayd etilgan


Akrombek  31 Iyul 2010, 23:09:56

Gap shundaki, so`z qalb suvrati. befarqlikni aytgan inson... Nima deb tushunamiz?

Qayd etilgan


Ansora  01 Avgust 2010, 14:05:36

Gap shundaki, so`z qalb suvrati. befarqlikni aytgan inson... Nima deb tushunamiz?

Ukam, siz maqolalar joylaganiz uchun shunday ilmoqli gap yozgandim. Yoki maqolalar sizniki emasmi?
Har bir adabiyotchi yoki yozuvchi meni nima demoqchi ekanligimni tushunib yetishi kerak. Yani:

Tariximiz qancha yillik bo'lsa ham biz uni qadrlasamak, hech qanday ahamiyati qolmaydi, yani balki 10 ming yillikdir, balki 1 yillik avvalo o'zimiz tariximizni yaxshi o'rganishimiz, ega chiqishimiz va qadrlashimiz kerak.

Ziyoratgphlarda olov yoqsak, qurbonlik so'ysak, muzeylardagi ashyolarni o'g'irlasagu keyin chiqib bizni tariximiz shunday bunday deb ayyuhannos solsak, bu insoniylikka sig'maydi.

Yani men derr ekanman, umumni nazarda tutdim....

Umid qilamanki bu safar tushundiz : )

Qayd etilgan


gayrat17  01 Avgust 2010, 19:21:10

"futbalist" Hayrulla akamni juda chiroyli sh'erlari bo'lardi, shu tariximizni Buyuk deguvchilarga. Lekin Tariximiz Koreyaga nisbatan 100 marta kuchli va ulug'roq bo'lgan. Afsuski yoshlarimiz yarim afsona, yarim badiiy to'qimalardan iborat bo'lgan Jumonglarni yotvolib ko'rishadi. Tarix zarvaraqlarida ot choptiirb yurgan Manguberdini chuqqurroq o'rganishni hammaga tavsiya qilaman,

Qayd etilgan


Shoxjahon12  11 Avgust 2010, 18:30:34

AMIR TEMUR YODI

Hayot aldog’idan xoli go’dak zot
So’rg’ichni onaning ko’ksi deb emur.
Inqilob tufayli tug’ilgan avlod
Sal bo’lsa nomingni unutdi, Temur.

Kimlarning qalbiga soldimu xadik
Besh yuz ilgari sen qozongan shon.
Yetmish yil biz seni begona dedik,
Yetmish yil qiynalib yashadi vijdon.

"œQoloq Turkiston", yozdilar, yozdik,
Birov eslamadi ko’xna Turonni.
Yozuvni unutdik, unutayozdik
Sendek buyuk san’at soxibqironni.

Ichki bir xo’rsinish bilan o’rgandik
Iskandar davrini, faranglar xarbin.
Lol qoldik eshitib, xuddi ko’rgandek
Pyotr birinchining qilichin zarbin.

Ey, barlos elidan chiqqan mard o’g’lon,
Yog’iy  yo’lolmagan o’tkir damingga.
Sen tufayli qaytmish tiriklik, imon,
Chingiz xarob qilgan Turon zaminga.

Ey, sen qonxo’r deya nom olgan daxo,
Xarbing-la titratding yarim dunyoni.
Qalbingni zabt etgan shuxratmidi yo
Toptalgan yurtingning nomusi-shoni.

Eshitdimki, Keshda, qay bir yonada
Yaxshilar yodgorlik lavxangni osmish.
Yo’qotgan farzandin topgan onadek
Xalqing seni suyib, bag’riga bosmish.

Ulug’ siymong aqlim ayladi asir,
Senga joy bo’shatdim qalbim to’ridan.
Derlar:"Ko’r xassasin yo’qotadi bir",
Bobo, tinch yotaver, endi qabringda.

(She’r muallifini bilmayman. Lekin Rustam G’oyipov qo’shiq qilib aytgan)

Qayd etilgan