Namoz vaqtlari haqida hadislar  ( 17028 marta o'qilgan) Chop etish

1 2 3 4 5 B


Munira xonim  09 Sentyabr 2007, 19:02:54

Assalamu alaykum va rahmatullohi va barakatuh!!!
Quyida har muslim va muslimaga foyda beradigan mo'jazgina risolani e'tiboringizga havola qilmoqchimiz. Bu risola Iymonning asosi, Islomning besh ustunidan ikkinchisi hisoblangan, har bir muslim va muslima uchun farz hisoblangan namoz haqida.
Sizlarga ozgina bo'lsa ham foydasi tegar, degan umidda, bu risola forumimiz a'zosi Sitora xonimni saytlaridan www.islam.nm.dan (www.sitora.ucoz.ru) olindi. Bundan kelgan savoblar faqat va faqat u kishiga tegishli. Rozi bo'ladilar degan umiddamiz.
Alloh barcahmizni to'g'ri yo'lga boshlasin.

Qayd etilgan


Munira xonim  09 Sentyabr 2007, 19:03:28

БИСММЛЛОҲИА  А АҲМОАИА  А АҲИЙМИ

ААМОЗ ВАҚТЛАА И ҲАҚИДА КИТОБ

Оллоҳ   таоло    бу   хусусда:     «Аамоз   вақтлари   мсъмин бандаларга Китобда белгилаб берилмшидир»,— дейди.
Абдуллоҳ ибн  Муслима ривост қиладилар:   «Бир куни Умар   ибн   Абдулазиз    намозни    кечиктириб   сқиди    (аср намози   бслса   керак).   Шунда   унинг   ҳузурига   Урва   ибн Зубайр кириб:   «Бир куни Муғира ибн Шуъба Ироқдалик кезида   намозни   кечиктириб   сқиганида   Абу   Масъуд   ал-Ансорий:    «Бу   несидир,   сй   Муғира!   Мен   сенга   Жаброил алайҳиссалом осмондан тушиб, намоз сқидилар,  А асулул-, лоҳ  саллаллоҳу  алайҳи   ва   саллам   ҳам   намоз  сқидилар Жаброил алайҳиссалом -сна намоз сқидилар, Жаноб А асу-луллоҳ ҳам намоз сқидилар Жаброил алайҳиссалом сна;намоз сҳидилар, Жаноб А асулуллоҳ ҳам намоз сқидилар;] Жаброил алайҳиссалом сна намоз сқидилар. Жаноб А асу-луллоҳ ҳам  намоз сҳидилар  Жаброил  алайҳиссалом сна намоз сқидилар, Жаноб А асулуллоҳ ҳам намоз сқидилар. Кейин:    «Менга   шундоқ   қилмоқ   (съни,   беш   вақт   намоз сқимоқ) амр қилинмишдир»,— дедилар, деб сргатмаганмидим?!    »— деди.    Умар    ибн    Абдулазиз    Урвага:     «Аени назарда тутиб ссзлаетганингизни билурмен, Жаброил алай-ҳиссалом Жаноб А асулуллоҳга намоз вақтларини белгилаб бергандйрлар»,— деди. Урва:  «Башийр ибн Абу Масъуд ҳам отаси Абу Масъуд хусусида шундоқ деб ҳикос қилиб берган срди.   Оиша   онамиз:    «А асулуллоҳ   саллаллоҳу   алайҳи   ва саллам асрни ҳужраларига Қуёш тушмасдан илгари сқиб олар срдилар» — деганлар»,— деди».

Qayd etilgan


Munira xonim  09 Sentyabr 2007, 19:04:39

1- боб.   Оллоҳ  таолонинг   «(Оллоҳга)   тавба   қклиб ундан қсрқингиз ва намоз сқингиз, мушрик бслиб  кетмангиз!» — деган  каломи  хусусида
Ибн Аббос разисллоҳу анҳу ривост қиладилар:   «А асулуллоҳ саллаллоҳу алайҳи ва саллам ҳузурларига Абд ул-Қайс қабиласидан вакиллар келиб,   «Анави А абийъа қавмс бизга   халал   бермоқда,   ҳузурингизга   ҳаж   ойидан   бошқа вақт   келмакка   имконимиз   йсқдир.    Бизга   бирор   нарса буюрсангиз,    биз   уни   сиздан   срганиб,    уйимиздагиларга бориб сргатсак!» — дейишди. Жаноб А асулуллоҳ:  «Сизлар-ға  тсрт  нарсани   буюриб,   тсрт  нарсани  манъ  қилғаймеи: Оллоҳга  иймои  келтирмоқ  (съни,   Ло  илоҳа  илла-л-лоҳу, демоқ), менинг Оллоҳнинг А асули сканлиғимни тан олмоқ, намоз   сқимоқ   ва   слжангизнинг   бешдан   берини   закот қилмоқни буюрғаймен ҳамда дуббоъ, ҳантам, муқаййар ва нақийрни манъ қилғайдирмен»,— дедилар».

Qayd etilgan


Munira xonim  09 Sentyabr 2007, 19:05:11

2- боб. Аамоз сқимоққа байъат қилмоқ хссусида
Жарир   ибн   Абдуллоҳ: Мен   А асулуллоҳ   саллаллоҳу алайҳи  ва  салламга  намоз  сқимоқ,   закот  бермоқ  ва  (бу ҳақда ҳар бир    мусулмонга   насиҳат    қилмоққа   байъат қилдим»б-дейдилар.

Qayd etilgan


Munira xonim  09 Sentyabr 2007, 19:05:50

3- боб.   Аамознинг      (гуноҳлар учун)      каффорат
сканлиги ҳақида

Шақиқ разисллоҳу анҳу Хузайфа разисллоҳу анҳудап нақл қиладилар: «Умар разисллоҳу анҳунинг ҳузурларида стирган срдик. «Қайси бирингиз А асулуллоҳ саллаллоҳу алайҳи ва салламнинг фитна тсғрисида айтган ссзларини сс-лаб қолгандирсиз?» —дедилар. «Мен, қандоқ айтган бслеа-лар, шундоқлиғича сслаб қолгандирман»,— дедим, «Қани, айтғилчи!» — дедилар- Мен: «Одамнинг сз аёли, мол-дунёси, болалари ва қсшнисидан содир бсладирған фитналарга намоз, рсза, садақа ҳамда амр ва таъқиққа риос қилмоқ каффорат срур»,— дедим. У киши: «Йсқ, мен буни срмас, балким, денгиз тслқинлари снглиғ босиб келадирган фит-нани назарда тутган срдим»,— дедилар. «А Амир ал-мсъмийин, сиз бундан Қсрқмасангиз ҳам бслур, чунким сиз бирлан сша фитна, сртасинда бир ёпиқ сшик ғов бслиб турибдир»,— дедим. Ҳазрат Умар: «Ўшал сшик синдирил-ғаймидир ёким очилғаймидир?» — дедилар. «Синдирилғай-дир»,—дедим. Ҳазрат Умар: «Демак, кейин мутлақо ёпилмас сркан»,— дедилар. Биз: «Ҳазрат Умар қайси сшик назарда тутилганини англадиларми?» — деб Ҳузайфадан ссрадик. Ул киши: «Ҳа, сртанги кундан олдин тун бслмоғини билганларидек схши билғайдирлар, мен ул кишига Жаноб А асулуллоҳнинг ҳадисларини тсла-тскис (бехато) айтиб' бергандирман»—дедилар. Кейин, биз Ҳу-зайфадан бошқа ссрамакка ботинмай, Масруққа: «Сен ссрағил-чи!»—: дедик. Масруқ ссраган срди, ул киши: «Ўшал сшик Ҳазрат Умарнинг сзларидир»,— дедилар».
Ибн Масъуд разисллоҳу анҳу ривост қиладилар: «Бир киши бир хотиндан қибланинг қайси томонда срканлиғини 'Суриштириб турган срди, Аабий саллаллоҳу алайҳи ва саллам йелиб, унга қиблани ксрсатиб қсйдилар. Шунда Оллоҳ таоло: «А­ртадан кечгача ва туннинг бир қисмида намоз сқиғил, дарҳақиқат схшилиғ ёмонлиғни маҳв стғуси-дир!»— деган ости каримасини нозил қилди. Босги киши: «А А асулаллоҳ, бу менға тааллуқлимидир?»— деди. Жаноб А асулуллоҳ «Барча умматларимға тааллуқлидир»,—дедилар».


Qayd etilgan


Munira xonim  09 Sentyabr 2007, 19:06:36

4- боб,   Аамознинг      фазилати    унинг      сз     вақтида сканлиғидадир
Абу    Умар    ва    Шайбоний  разисллоҳу    анҳумо    ривост     Қиладирлар:   «Абдуллоҳ   разисллоҳу  анху  Аабий  саллаллоҳу    алайҳи    ва    салламдан:     «Бандаларнинг    қайси    амали Оллоҳ    таолога    хуш    келғайдир?» — деб    ссради,    Жаноб А асулуллоҳ:    «Ўз   вақтида   сқилған   намоз»,— дедилар.   Абдуллоҳ:     «Ундан    кейин-чи?» — деди.    Жаноб    А асулуллоҳ, «Ота-онага     итоатли     бслмоқлиғ»,— дедилар.      «Яна     қай-си?»—деди    Абдуллоҳ.     «Оллоҳ    йслида    жиҳод    қилмоқлиғ»,— дедилар Жаноб А асулуллоҳ.   «Буларни меига Жаноб А асулуллоҳ   айтганлар,    агар   унга   заррача   қсшиб-чатган бслсам, худо урсин!» — деганди Абдуллоҳ».

Qayd etilgan


Munira xonim  09 Sentyabr 2007, 19:07:15

5- боб. Беш вақт намоз гусоҳларга каффора!'ДИр
Абу   Хурайра  разисллоҳу   анҳу  ривост  қиладилар:    «А асулуллоҳ   саллаллоҳу   алайҳи   ва   саллам   одамларга:    «Би-рортангаз . уйисгизнинг    олдидан    оқиб    стадирған   дареда (ёким  сойда)  ҳар  куни   беш маҳал  ювинсангаз,   баданимда кир қолмиш,  деб  айтурмисиз?» —дедилар.   Одамлар:,   «Сира ҳам    кир    қолмағайдир»,— дейишди.     Жаноб    А асулуллоҳ: «Беш  шқт  намоз  ҳам  шунга  схшаш  бслиб,   Оллоҳ  таоло улар туфайли гуноҳларни кечирғайдир»,— деб айтдилар».

Qayd etilgan


Munira xonim  09 Sentyabr 2007, 19:07:49

6 боб. Аамоз вақтини бой бермоқ ҳақида
Ғайлон    разиаллоҳу     анҳу    ривост     қиладилар:      «Анас разисллоҳу   анҳу    «Аабий   саллаллоҳу   алайҳи   ва   саллам даврларидагидан    ксра    схшироқ   нарсани    бшшасман,    ул намоз   деб   аталғайдир»,— дедилар.   Кейин:    «Аамозни   бой бермок;   бирлан   ундан   келадирган   савобни   ҳам   бой   бериб қсймадингизми?» — деб қспшб ҳсйдилар».
Зуҳрий разисллоҳу  анҳу ривост  қиладилар:   «Дамашқда Анас   ибн   Моликнинг  ҳузурларига  кирсам,   йиғлаб  стирган срканлар.      «Аечун     йиғлайдирсиз?» —дедим.      Ул     киши: «Узим   билган   нарсалар   ичинда   намоздан   ксра   схширок нарсани  билмасман,   бул  намоз  срса,   бой  берилмишдир»,.-деб айтдилар».

Qayd etilgan


Munira xonim  09 Sentyabr 2007, 19:13:34

7- боб.   Аамозхон    рабби — Оллоҳ    таолога қилғайдир
Анас  разиллоҳу  анҳу  ривост қиладилар:    «А асулуллоҳ саллаллоҳу   алайҳи   ва   саллам:    «Кимки   намоз   сқиғайдир, раббиға   муножот   стғайдир   (съни,    Оллоҳ   бирлан   суҳба-ҳилғайдир),   шу   боисдан   снг   томонига   тулурмасин,   аммо чап оёғи остиға тупурса бслур»,— деб айтдилар».
Қатода разисллоҳу анҳу: «Аамозхон рспараси1-а ёким олд томонига тупурмайдир, аммо чап томонига ёким иккй оёғи остига туггурса бслур»,— дейдилар.
 Шуъба  разисллоҳу  анҳу:    «Аамозхон  олд  томонига  ҳам,
снг   томонига   ҳам   тупурмайдир,   аммо   чап   томонига   ёким оёғи остига тупурса бслур»,— дейдилар.
Анас разисллоҳу анҳу ривост қиладилар: «Аабий салаллоҳу алайҳи ва саллам: «Қоматингизни текис тутиб саЖда қилингиз, билакларингизни ит снглиғ (ерга) ташлаб олмангиз, агар тупурмак лозим срса,рспарангизга ҳам, снғ гомонингизга ҳам тупурмангиз, чунким сиз раббингизға муножот қилурсиз (съни, қалбингиз тили ила раббингиз бирлан суҳбатлашурсиз)»,— деб айтдилар».


Qayd etilgan


Munira xonim  09 Sentyabr 2007, 19:15:10

8- боб.  Жазирама       кунларда       салқин       тушмогини кутиб пешин сқимоқ ҳақида
Абдуллоҳ ибн Умар разисллоҳу анҳу ривост қиладирлар: «А асулуллоҳ саллаллоҳу алайҳи ва саллам: «Кун қаттиқ исиб кетса, намозни салқин тушганда сқингиз, жазирама иссик, жаҳаннам нафаси снглиғдир»,— дедилар».
Абу Зарр разисллоҳу анҳу ривост қиладирлар: «Аабий саллаллоҳу алайҳи ва салламнинг муаззинлари пешинга азон айтди. Шунда Жаноб А асулуллоҳ: «Салқинлатғил, салқинлатғил (ёким салқин тушмоғини кутғил, салқин туш-моғини кутғил)! Жазирама иссиқ жаҳаннам нафаси снглиғ-дир. Кун қаттиқ исиб кетса, тепаликлар ёнида сос пайдо бслганини ксрмагунимизча, намоз сқимай турингиз!» — дедилар».
Абу Ҳурайра разисллоҳу анҳу ривост қиладилар; «Аабий саллаллоҳу алайҳи ва саллам: «Кун қаттиқ исиб кетса, пешинни салқин тушганда сқингиз, жазирама иссиқ жаҳаннам нафаси снглиғдир! Ўт (олов) раббига шикост қилиб: «А раббий, сзимни-сзим еб қсйдим (бир-биримни еб қсйдим)»,— дер. Демак, _ стнинг сзи иккитадир, бири — қишда, иккинчиси — ёзда бслғайдир. Ҳаддан зиёд исиб кетганингизда ёздагисини, ҳаддан зиёд совуқ қотғанингизда срса, қишдагисини ҳис қилғайдирсиз»,— дедилар»,
Абу Саъид разисллоҳу анҳ ривост қиладирлар: «А асулуллоҳ саллаллоҳу алайҳи ва саллам: «Кун қаттиқ исиб кетса, пешинни салқин тушғанда сқингиз, жазирама иссиқ жаҳаннам нафаси снглиғдир!» — дедилар».

Qayd etilgan