Namoz vaqtlari haqida hadislar  ( 17030 marta o'qilgan) Chop etish

1 2 3 4 5 B


Munira xonim  09 Sentyabr 2007, 19:15:56

9- боб.  Сафар    чоғида    пешинни    салқин    тушганда сқимоқ ҳақида
Абу Зарр разисллоҳу анҳу ривост қиладирлар:_ «Аабий саллаллоҳу алайҳи ва саллам бирлан бирга сафарда срдик. Муаззин пешинга азон айтмоқчи бслди. Аабий саллаллоҳу алайҳи ва саллам: «Салқин тушмоғини кутғил!»—дедилар.
Кейин, сна айтмоқчи бслувди: «Тепаликлар ёнида сои пайдо бслганини ксрмагушшизча, кутиб . турғил!» — деди-лар-да, «Жазирама иссиқ жаҳаннам нафаси снглиғдир, агар кун қаттиқ исиб кетса, намозни салқин' тушганда сқингиз!»—деб қсшиб қсйдилар»

Qayd etilgan


Munira xonim  09 Sentyabr 2007, 19:16:58

10-боб. Кун оққанда пешин сқимоқ ҳақида
Жобир разисллоҳу анҳу:   «Аабий саллаллоҳу алайҳи васаллам кун каттик қизиган пайтда намоз сқир срдилар»,—дейдилар.
Анас ибн Молик разисллоҳу анҳу ривост қиладирлар: «А асулуллоҳ  саллаллоҳу  алайҳи  ва  саллам  кун  оққанда, чиқиб,   пешин   сқидилар.   Сснг   минбарга   чиқиб,   қиёмат! ҳақида ва сшал куни бсладирган буюк ишлар тсғрисида сслаб, ссзладилар.  Кейин:   «Кимки бирор нарса тсғрисида, ссрамоқчи  срса,   ссрасин,   ксзим  очиқлиғида   илгари  мен сизларга   айтиб   бермагаиим   нарсалар   хусусинда   ссраб қолингиз!»—дедилар.   Шунда  одамлар  йиғидан  сзларини тис олмадилар, Жаноб А асулуллоҳ бслсалар, нуқул:   «Ссраб қолингиз!» — дер сдилар. -                                                   Иттифоқо,   Абдуллоҳ   ибн   Ҳузофа   ас-Саҳмий   срнидан туриб:  «Менинг отам кимдир?» — деди. Жаноб А асулуллоҳ:; «Отанг Ҳузофадир»,— дедилар, кейин:   «Яна ссрангиз!»—' деб   такрорлайвердилар.   Шунда   Умар   тиз   чскиб   туриб: «Биз Оллоҳни раббимиз деб, исломни динимиз деб, Муҳам-мадни   пайғамбаримиз   деб   тан   олдик»,— деди-да,    жим қолди.   Жаноб  А асулуллоҳ:    «Ҳозиргина   менга   мана  шул девор   томонда   жаннат   бирлан   дсзах   ксрсатилди,   мен бунчалик схшилиғ ва ёмонлиғни   ксрмаган  срдим»,— дедилар».
Абу Барза разисллоҳу анҳу ривост қиладилар: «Аабий саллаллоҳу алайҳи ва саллам бомдодни ҳар биримиз ёнимиздаги намозхонни танийдирган даражада ҳаво ёришганда сқир срдилар ва олтмиштадан юзтагача ост тиловат қилур срдилар. Лешинни кун оққанда, асрни срса, бирортамиз шаҳарнинг снг чеккасига бориб қайтганимизда ҳам куннинг тафти ҳали слмаган пайтда сқир срдилар».
Шуъба разисллоҳу анҳу ривост қиладирлар:  Абу Барза шом   ҳақида   не   деганин   билмасман,   ёдимдан   чиқибдир, -лекин у:   «Жаноб А асулуллоҳ хуфтонни туннинг учдан бир қисмини   стказиб   сқийверар   срдилар»,— деганди,    кейин сна:   «Тун срим бслганда»,— деб қсшиб ҳам қсйганди».
Анас ибн Молик: «Жазирама иссиқ кунлари А асулуллоҳ саллаллоҳу алайҳи ва салламга иқтидо қилиб лешин сқисак, пешонамиз ер тафтидан куйиб қолмоғидан қсрқиб, кийимимизга сажда қилур срдик»,— дейдилар.

Qayd etilgan


Munira xonim  09 Sentyabr 2007, 19:17:39

11-боб. Аср вақти тсғрисида
Абу   Усома  разисллоҳу  анҳу   Х,ишомдан  пақл  қилиб: «Жаноб  А асулуллоҳ  аср  сқиганларида  Оиша  онамизнинг ҳужраларидан қуёш ҳали чиқиб кетмаган срди»,— дейди-
лар-
Оиша онамиз: «А асулуллоҳ саллаллоҳу алайҳи ва сал-лам асрни қуеш ҳали ҳужрамдан чиқиб кетмай туриб, сқир срдилар», — дедилар.
Оиша онамиз: «А асулуллоҳ саллаллоҳу алайҳи ва сал-. лам. қуёш ҳали ҳужрамдан чиқиб кетмай туриб ва ."ҳуйсрамға сос тушмай туриб, аср сҳидилар», — дедилар.
Оиша онамиз: «Аабий саллаллоҳу алайҳи ва саллам қуёш ҳали ҳужрамга тушиб турганда, ҳужрамда сосдан асар ҳам йсқ пайтда аср сқир срдилар»,-- дсдилар.
Сайёр ибн Салома ривост қиладилар: «Мен ва отам Абу Барзанинг ҳузурларига кирдик. Отам у кишидан: «А асу-луллоҳ саллаллоҳу алайҳи ва саллам беш вақт намозни қандоқ сқир срдилар?» — деб ссрадилар. Ул киши: «Сиз-лар увло деб атайдирган пешинни кун оққан пайтда, асрни срса бирортамиз шаҳарнинг снг чеккасига бориб қайтгани-мизда ҳам куннинг тафти ҳали слмаган пайтда сқир срдилар (шом ҳақида айтган гапларини сси^гдан 'чиқариб қсйибдирман), сизлар атама деб атайдирган хуфтонни срса кечиктириб сқимоқни афзал ксрар срдилар ҳамда хуфтон-дан олдин ухламакни ва ундан кейин ссзлашиб слтирмакни ёмон ксрар срдилар. Бомдодни киши. ёнида стирган намозхонни танийдирган даражада ҳаво еришганда сқиб бслар срдилар ва олтмиштадан юзтагача ост тиловат қилур срдилар», — дедилар».
Анас ибн Молик: «Биз аср сқиётган срдик, кейин бир киши Баний Амр ибн Авф қавми олдига бориб қараса, улар ҳам аср сқишаётган сркан», — дедилар.
Саҳл ибн Хунайф разисллоҳу анҳу Абу Умомадан нақл қиладилар: «Биз Умар ибн Абдулазиз бирлан бирга пешин сқидик, сснг чиқиб. Анас ибн Моликнинг ҳузурларига кирдик. Ул киши аср сқиётган срканлар. Мен: «А­й амаки, Ҳозир сиз қай намозни сқидингиз? — дедим. Ул киши: «Аср сҳидим, Жаноб А асулуллоҳ биз бирлан шундоқ намоз сқир срдилар», — деб жавоб қилдклар».


Qayd etilgan


Munira xonim  09 Sentyabr 2007, 19:18:20

12-боб.  (Яна) аср вақти ҳақида
Анас ибн Молик разисллоҳу анху: «А асулуллоҳ саллаллоҳу алайҳи ва саллам қуёш баланддалигида, ҳали унинг тафти сснмаган пайтда аср сқир сдилар.' Кейин, йсловчи (шаҳарнинг) снг чеккасига бориб,қайтса ҳам ҳануз қуёш
баландда турган бслур срди. Шаҳарнинг айрим чекка жойлари бирлан масжид оралиғи тсрт мил ёким шунга сқин келур срди»,— дедилар.
Ибн Шиҳоб разисллоҳу анҳу Анас ибн Моликдан нақл қилиб; «Биз аср сқир срдик. Кейин, бирортамиз Масжид ул-1$абоъга бориб қайтганимизда ҳам Қуёш ҳануз баландда турган бслар срди»,— дейдилар.

Qayd etilgan


Munira xonim  09 Sentyabr 2007, 19:19:09

13-боб. Асрни     қазо     қилиб     қсйган     кишининғ гуноҳи ҳақида
Ибп Умар разисллоҳу анҳу ривост қиладилар: «А асулуллоҳ саллаллоҳу алайҳи ва саллам: «Асрни қазо қилиб қсйган одам бола-чақасию, мол-дунёсидан ажраган киши снглиғдир»,— деб айтганлар».
Абу Абдуллоҳ: «Асрни қазо қилиб қсйсангиз, бирор кишингиз слдирилган еким мол-дунёингиз сғирланган снглиғ катта йсқотиш қилғайдирсиз»,— дейдилар.

Qayd etilgan


Munira xonim  09 Sentyabr 2007, 19:19:47

14-боб. Кимки аср сқимаса,..
Абу Мулайҳа разисллоҳу анҳу ривост қиладирлар: «Бурайда бирлан бирга Зу-Ғайм куни ғазотда бслдик, сшанда ул киши: «Асрни сртароқ сқингиз, Жаноб А асулуллоҳ: «Аср сқимаган киши бирор иши барбод бслган киши снглиғдир, деб аЙтганлар»,— дедилар».

Qayd etilgan


Munira xonim  09 Sentyabr 2007, 19:20:32

15-боб. Аср намозининг фазилати ҳақида
Жарир разисллоҳу анҳу ривост қиладирлар:  «А асулуллоҳ   саллаллоҳу   алайҳи   ва   саллам   бирлан   бирга   срдик. Тунда Ойга (съни, тслин Ойга) қараб:  «Кейинчалик, сизлар мана шул Ойми ксриб турганингиздек раббингизни ксргай-дирсизлар,   уни   ксрурмен  десангиз,   бир-бирингизни   ран-житмангиз! Агар кун чиқмоғи ва кун ботмоғидан олдинги намозларни шайтонга бой бермаслик қслингиздан келғай-дир, уларни доим сқингиз!» —дедилар-да, «Қуёш чиқмоғи-дан  бурун  ҳам,  Қуеш  ботмоғидан  бурун ҳам,  раббингни мақтаб тасбиҳ айтғил!»—деб қироат қилдилар».
Абу Қурайра разисллоҳу ан%у ривост қиладир^лар: «Аабий саллаллоҳу алайҳи ва саллам: «Сизларни малоика-лар кечаю-кундуз кузатиб юрғайдирлар. Бомдод ва асрда келиб тспланишғайдир, сснг сизлар бирлан бирга бслган малоикалар Арши Аълога чиқадирлар, Оллоҳ таоло ма-лоикалардан ксра схшироқ билса ҳам: «Бандаларимни нечук ҳолатда ташлаб келдингиз?» —деб улардан ссрағай-дир. Малоикалар: «Келаетганимизда ҳам, борганимизда ҳам намоз сқиётган срдилар»,— деб айтғайдирлар».

Qayd etilgan


Munira xonim  09 Sentyabr 2007, 19:21:13

16- боб. Кун ботишидан олдмн аср сқиётган киши қолган бир ракъатини сқиб улгурмаслиғини фаҳмлаб қолса, намозини сқиб тугатади
Абу Хурайра разисллоҳу анҳ ривост қиладилар: «А асулуллоҳ саллаллоҳу алайҳи ва саллам: «Қуёш ботмоғидан олдин аср намозининг бир саждасини сқиб улгурмаслигини фаҳмлаб қолган одам намозини ниҳоссига етказғайдйр. Қуёш чиқмоғидан олдин бомдод намозининг бир саждасини сқиб улгурмаслигига ақли етган одам ҳам намозини тугаллағайдир»,—деб айтдилар».


Qayd etilgan


Munira xonim  09 Sentyabr 2007, 19:21:50

17-боб. Шом намози сқиладиган вақт ҳақида
Ато разисллоҳу анҳу: «Касал одам шом бирлан хуфтон-ни қсшиб сқийди»,— дейдилар.
А офиъ ибн Хадийж: «Биз АабиЙ саллаллоҳу алайҳи ва саллам бирлан бирга шомни стирган еримиздан ёй отсак, сқимиз теккан жойни ксра оладиган пайтда сқир срдик»,—дейдилар.
Жобир ибн Абдуллоҳ разисллоҳу анҳу «Аабий саллаллоҳу алайҳи ва саллам пешинни кун қизиган пайтда, асрни қуёш тиниқ пайтда, шомни қуёш ботганда уқир срдилар. Баъзида хуфтонни, намозхонларнинг тспланганини ксрса-лар, тезлаштирар срдилар, уларнинг кечикаётганини кср-ганларида сса, кечиктирар срдилар. Бомдодни қоронғу пайтда сқир срдилар»,— дейдилар.
Салама разисллоҳу анҳу: «Аабий саллаллоҳу алайҳи ва саллам бирлан бирга шомни кун юзига парда тортганда сқир срдик»,— дейдилар.

Qayd etilgan


Munira xonim  09 Sentyabr 2007, 19:22:30

18-боб. Шомни хуфтон деб аташларини макруқ қилган кишм ҳақида
АбдуллоҲ ал-Мазининг ривост қиладилар: «Аабий саллаллоҳу алайҳи ва саллам: «Бадавийларнинг шом деб аталмиш намозингизни бошқа ном бирлан атамоқларига йсл қсймангиз. Бадавийлар шомни хуфтон деб атамоқдалар», — деб айтдилар».

Qayd etilgan