Namoz vaqtlari haqida hadislar  ( 17031 marta o'qilgan) Chop etish

1 2 3 4 5 B


Munira xonim  09 Sentyabr 2007, 19:39:41

39- боб. Хуфтондан   кейин   фиқх,   ва   савоб    хақида ссзлашиб стирмоқ
Анас разисллоҳу анҳу ривост қаладирлар: «Бир куни срим кечага сқинлашиб қолган пайтда Аабий саллаллоҳу алайхи ва саллам келиб биз бирлан намоз сқидилар, сснг: «Одамлар намоз сқиб бслиб, аллакдчон ухладилар, шундоқ смасмидир? Сизлар срсангиз, ҳануз жойнамозни тарк стганингиз йскдир, савоб умид айлаб ибодат қилмакдасиз, савоб умид айлайверингиз!» — деб хутба айтдилар».
Абдуллоҳ ибн  Умар ривост қиладирлар:   «Аабий саллаллоҳу   алайх,и   ва   саллам   ҳаётларида   сснгги   бор   хуфтон  сқидилар.Икки    елкаларига    салом    берганларидан,    сснг, туриб:   «Мана шу ксриб турган кечангиздан бошлаб юз йил стгач, Ер юзида ҳозир мавжуд .бслган кишилардан бирортаси  ҳам  қолмағайдир»,—.дедилар.   Одамлар  Жаноб  А асулул-лоҳнинг ссзларини юз йил ичида ҳеч ким қолмас сркан, деб нотсғри    тушунишиб,    ваҳимага    тушдилар.Аслида    срса, Жаноб  А асулуллоҳ  бугун  мана  шу  ерда  стирган  тенгқур-лардан   бирортаси  ҳам   қолмаслигани  назарда  тутган  срди-

Qayd etilgan


Munira xonim  09 Sentyabr 2007, 19:40:18

40-боб. Хуфтондан   кейин   бола-чақалари   ва   меҳмонлар   бирлан   ссзлашиб   стирмоқ   ҳақида
Абдурраҳмон ибн-Абу Бакр ривост қиладирлар: «Асҳоб Ус-суффа  съни масжиднинг ҳошшсидаги супада сшайдирган уйсиз кишилар ниҳостда камбағал срдилар. Аабий саллаллоҳу алайҳи ва саллам: «Кимнинг уйида икки кишига етғулик овқат бслса, уч кишини, тсрт кишига етғулик овқат бслса, беш-олти кишини олиб кетиб, тсйғазсин!» — Дедилар. Абу Бакр уч кишини олиб келдилар. Жаноб А асулуллоҳ срса сн кишини олиб кетдилар (Уларнинг ичида мен, отам, онам, билмайман, сна хотиним, Абу Бакр бирлан пайғамбаримизнинг хонадонлари сртасидаги югурдак ҳам бор срди шекилли). Абу Бакр пайғамбаримизнинг овқатланиб олмоқларини кутиб турдилар. Туннинг худо хоҳлаганча қисми стгандан кейин уйларига қайтдилар. Шунда хотинлари: «Меҳмонларни ташлаб қай ерларда юрибсиз?» — деди. Абу Бакр: «Уларни овқатлантирмадингми?» — дедилар. Хотинлари: «Сизни келасиз деб уна-мадилар, кетиб қолдилар»,— деди. Абу Бакр сскиндиларда: «Ўзларингиз есверингиз, худо ҳакқи, мен сира емасмен!»— дедилар. Оллоҳга қасам ичиб айтурменким, овқатни қанча есак ҳам, камаймак срнига кспайиб борар срди. Биз тсйгунимизча едик, лекин овқат илгаригидан ҳам кспайиб кетди. Абу Бакр буни ксриб, хотинларига: «А­й Баний Фироснинг синглиси, нега бундай бслди?»— дедилар. Хотинлари: «Ксзларимға ишонгим келмас, овқат илгаригидан уч баробар кспайиб кетди»,— деди. Абу Бакр овқатдан едиларда: «Бу шайтоннинг ишидир»,— дедилар. Яъни, овқат емасмен, деб ичган қасамларини назарда тутдилар. Кейин, сна бир луқма еб, қолганини Аабий саллаллоҳу алайҳи ва салламнинг ҳузурларига олиб кетдилар. Мен сша ерда қолиб тонг оттирдим. Биз бирлан бир қавм сртасида иттифоқ тузилган бслиб, унинг вақти стган срди. Биз сн икки киши бслиб ажралиб чикдик. Уларнинг ҳар бири бирлан қанча одам келганини билар срдим, барчалари биргаликда сша овқатдан едилар».

Qayd etilgan