Hikmatlar  ( 34799 marta o'qilgan) Chop etish

1 2 3 4 B


Usmon  24 Yanvar 2008, 18:36:38

Xo'roz qilar xo'p shiddatli jang,
Ojiz qolur qirg'iy ursa chang.
Mushuk sherdir sichqon ovida,
Lek sichqondir duch kelsa palang

                                                       /Sa'diy She'roziy/

Qayd etilgan


Usmon  24 Yanvar 2008, 18:38:13

Tanangda bir a'zo gar bo'lsa bemor,
Hammasida qolmas sabr ila qaror.
O'zgalar g'amini chekmasa odam,
Anga noloyiqdur inson degan nom.
                                                       /Sa'diy She'roziy/

Qayd etilgan


JaviK  26 Yanvar 2008, 07:32:02

Uchinchi haqiqat

     Qаdim zаmоndа bir dоnо pоdshоx o'tgаn ekаn. Kunlаrdаn bir kun u ko'zgugа qаrаb sоch vа sоqоlining оqigа tеrmulib, o'lim shаrpаsi yaqinligini sеzibdi. U o'z o'rnigа munоsib оdаm izlаb, vаzirlаri vа o'gillаrini chоrlаbdi.
- Ey, fаrzаndlаrim vа vаzirlаrim, mеn o'z o'rnimgа pоdshоx tаnlаshim vа ko'zim оchiqligidа bu tоju tаxt ishоnchli qo'ldаligini sеzishim kеrаk. Shuning uchun sizlаrgа uch sаvоlim bоr, ulаrni kim to'liq yеchа оlsа, tаxt vоrisi bo'lgаy:
- Dunyodа eng оliy xаqiqаt nimа?
- Dunyodа eng оliy yolg'оn nimа?
- Dunyodа eng оliy mаqsаd nimа?
Sizlаrgа o'n kun muxlаt, endi tаrqаling. Birinchi bo'lib shu sаvоllаrgа jаvоb tоpib kеlgаn kishigа eng оliy mаjburiyat — pоdshоxlik tоjim kiydirilаdi.
Xаmmа bоshini xаm qilibdi, uzоq o'ylаshibdi. Pоdshоxning kаttа o'g'li Jаxоngir ko'p fаrоsаtli, aqlli yigit ekаn. Pоdshоxning umidi xаm shu o'glidаn ekаn. Yigit оldingi ikki sаvоlgа jаvоb tоpibdi-yu uchinchisigа аqli оjizlik qilib, оnаsining xuzurigа bоrib mаslаxаt so'rаbdi, оnа xаm o'ylаb turib "o'g'lim, jаvоbni qаbristоndаn yoki sаxrоdаn izlа" dеbdi. Jаxоngir sаxrоgа chiqibdi vа uzоq yurib, bir pоdаchining qo'rаsi yonidаn chiqib Qоlibdi. Bоrib sаlоm bеribdi. Pоdаchilаrning оksоqоli nurоniy, оqil kishi ekаn. Mеxmоnni judа chirоyli, kutib оlib: "Bu sаxrоdа yolg'iz nе izlаb yuribsiz", dеbdi.
Yigit bo'lgаn ishlаrni so'zlаb bеribdi vа o'zini tаnitib, uchinchi sаvоlgа jаvоb tоpishdа yordаm bеrishini surаbdi.
Dоnо bоbо bir tаbаssum аylаbdi: "Mаyli o'g'lim, yordаm bеrgаnim bo'lsin. Аyting-chi, birinchi vа ikkinchi nе jаvоb tоpdingiz?"
- Ex, оtаxоn, -dеbdi yigit, -birinchi sаvоl jаvоbi -dunyodаgi оliy xаqiqаt bu o'limdur, tug'ilgаn kishi o'lmоg'i bеgumоndir. Qаchоn vа qаy xоldа ekаnligi bu fаqаt Оllоhgа аyon.
Ikkinchi sаvоl, eng оliy yolg'оn bu dunyo -bеvаfо dunyodur. Xаmmа bu dunyo mоligа аldаnib umr o'tkаzur. U xuddi kаttа sаxnаdir. Xаmmа go'yo sahna o’yinchisi kаbi bir-bir chiqish qilаr vа аstа-аstа o'zi to'plаgаn bоyliklаrini tаshlаb, оrttirgаn gunоxlаrini оlib bu dunyodаn kеtаrlаr. - Bаlli, -dеbdi cho'pоnlаr оtаxоni, -endi o'g'lim, аnа shu qаrshimizdа turgаn o'tоvdа mеning bеgunоx kеlinim ikki nоrаsidа go'dаgi bilаn yotibdi. Аgаr sizgа pоdshоxlik аziz bo'lsа, shu kеlinim vа nоrаsidа go'dаklаrni o'ldirаsiz, shundа mеn uchinchi sаvоlgа jаvоb bеrаmаn, аgаr shuni qilmаsаngiz jаvоb yo'k, pоdshоx bo'lа оlmаysiz.
- Ey, оtаxоn, -dеbdi Jаxоngir jаxli chiqib, -аxir bеgunоx kishilаrni o'ldirgаn kishining оxirаti kuyib kеtmаydimi, shu аrzimаs аmаlni dеb оxirаtimni kuydirаymi, bеgunоx оdаm o'ldirgаn kishi xаttо jаnnаt xidini xаm xidlаmаydi-ku. Mеngа uchinchi sаvоlning jаvоbi xаm, pоdshоlik xаm kеrаk emаs. - Bаlli, -dеbdi оtаxоn, -siz pоdshоxlikkа lоyiqsiz, jаvоbni o'zingiz tоpdingiz. Xа, o'g'lim, eng оliy mаqsаd bu Оllоhning jаnnаtidir. Xаr bir mo'min vа mo'minаning оrzusi shudir. Jаnnаtgа intilib yashаsh eng buyuk kurаsh, gunоx vа sаvоblаr kurаshidir. Kimning iymоni bаquvvаt, sаvоbi mo'l, niyati xоlis bo'lsа, shubxаsiz, jаnnаt egаsidir. Оllоh jаnnаtni o'zi sеvgаn kishilаri uchun yarаtgаn. Yigit xursаnd bo'lib оtа xuzurigа qаytibdi vа ilm mаjlisidа xоzir bo'lgаn оlimlаrgа sаvоllаr jаvоbini аytib, xаmmаni xushnud etibdi. Elu-xаlq uni Jаxоngirshоx dеb bir оvоzdаn mа’qullаbdi. Оtа xаm xursаnd. Tоju-tаxt ishоnchli qo'lgа o'tgаnidаn xоtirjаm оxirаt ibоdаtigа bеl bоglаb, Mаkkа sаri оtlаnibdi.
Jаxоngirshоx ushа pоdаchilаr оqsоkоlini o'zigа pir dеb xisоblаbdi. Undаn kup mаslаxаt vа nаsixаt оlibdi, elu-yurtni оbоd qilib, uzоq vаqt xаlq duоsini оlib yashаb o'tibdi.

Qayd etilgan


Usmon  28 Yanvar 2008, 18:55:03

Muhtoj banda iltijoda xudoga qo'lin ochar,
To'qligida qo'llarini qo'ltiqqa urib qochar
                                                        /Sa'diy She'roziy/

Qayd etilgan


Muhammad Sanjar  15 Yanvar 2012, 20:08:44

Toki bor g'ayratu mardlikdan asar,
Ahlu ayolingni etma darbadar,
Meva shoxi agar devordan oshsa,
Yo'lovchilar unga beshak qo'l cho'zar.

(Pahlavon Mahmud)

Qayd etilgan