Munojot  ( 19258 marta o'qilgan) Chop etish

1 2 3 4 B


Robiya  09 Mart 2009, 11:21:35

:bs2:

 :as:

Munojot

Ey haqiqiy yaxshilik va ehson sohibi — Mannon!
Ey bandalarining hech qaysi amalini zoye qilmay, ajrini beruvchi — Dayyon!
Ey mislsiz mag’firat sohibi — G’ufron!
Ey bandalariga yo’l ko’rsatuvchi — Burhon!
Ey asl saltanat egasi — Sulton!
Ey barcha aybu nuqsonlardan pok — Subhon!
Ey undan yordam so’raluvchi — Musta’an!
Ey ne’matu bayon sohibi!
Ey amnu omonlik egasi!
Sen butun qusur va kamchiliklardan pok-munazahsan. Sendan boshqa bizga madad beruvchi iloh yo’qdir. Bizga omonlik ber, omonlik tilaymiz, yo Rabbim! Bizga jahannam otashidan panoh ber!   Irfon taqvimi, 2008-2009, 1429/30 (I)


Qayd etilgan


Robiya  29 Mart 2009, 13:28:43

:bs2:

 :as:

Johiz aytadi: "œOllohim! Amal fitnasidan O’zingdan panoh tilaganimiz kabi, so’z fitnasidan ham O’zingdan panoh tilaymiz. Qilgan chiroyli amalimiz bilan kekkayishdan O’zingdan panoh tilaganimiz kabi, qilmagan amalimiz tufayli, zo’rma-zo’raki chiranishdan ham O’zingdan panoh tilaymiz. Mahmadonalik va vaysaqilik yomonligidan saqlashingni so’raganimiz kabi, duduqlik va so’zga no’noqlik yomonligidan ham O’zingdan panoh tilaymiz".

Qayd etilgan


Robiya  29 Mart 2009, 13:41:02

«Allohim, yulduzlarni yorug‘ qilding, ko‘zlarni uxlatding, podshohlarning eshigini berkitding, bu turgan maqomim Sening qo‘l ostingdadir. Allohim, biror hayvonning ovozini eshitishni istamadim, daraxtlarning shivirlashini ham eshitmadim, suvlarning shildirashini, qushlarning sayrashini ham tinglamadim. Lekin Sening yakkaligingni ko‘rib, bunga shohid bo‘ldim! Hech narsa Senga o‘xshamaydi, Sayyidim! Xilvatda Senga yaqinlashuvchilar yaqinlashyaptilar, suvdagi nahanglar ham azamatingga tasbeh aytishyapti. To‘lqinlar Sening muqaddas jalolingga mavj uradi. Tun qorong‘usi ham, kunduzning yorug‘ligi ham Senga tasbeh aytyapti, falakdagi sayyoralaring ham Senga tasbeh aytyapti, yaratgan dengizlaring ham, nur taratib turgan oying ham, yulduzlaring ham - hamma, hamma narsa Sening huzuringda o‘lchangan, Sen albatta Qahhor va buyuk Zotsan!»  Robiya Adaviyya

Qayd etilgan


ziyoda_aliyeva  06 Aprel 2009, 17:45:23

МУАОЖОТ
Илоҳи! Сен aто стган азизлик ва мукаррамликни кстариб юра олмаган ожиз-у нотавон бандангни халокат гирдобига отмагил. Башар сувратидаги мижози хайвонийлар, отвори шайтонийлар зумрасидан қилмагил. Инсонийлик шарафидан махрум стмагилки, тийнат-у хислатда одамга схшайин, қолган умрни одамиёна сшайин. Қазо кспи иймон билан кетмакни насиб қил, жазо кспи мсминликда тирилтир ва биҳишт аҳлига хабиб қил.

Илоҳи! Бани одамни ибодат учун сратганингни илминг ила билдирдинг, самодан заминга китоб индирдинг. Китобинг амалида бсйнига саркашлик тавқинни илганни, ғайри тузукларни, ботил битикларни дастур қилганни газабга дучор стсанг, не суд қилсак ҳам минг дод, фақат сендан тилармиз нажот ва имдод
Илоҳи! Олами сағир тупроғида тиканлар унса санчилгайлар, озоридан сл ижтиноб стгай. Гуллар кскарса очилгайлар, дилларни баҳраёб стгай. Тавиҳ белини илгимга бериб, тиканлар томирини чоптиргил, вужудим оламида гулларни-гсзал фазилатларни қарор топтиргил.
Илоҳи! Китобинг гувоҳ: йсл иккига бслиниб, тсғри билан сгри ажралди. Ҳидостинг ила тсгри йслда юрган ажр олди. А­гри йслга кетган журм лойига ботди, бақо саодатини фонийнинг арзимас матоларига сотди. Қиёсан, нафс - иблиснинг улови, ул лайиннинг қслида бу уловнинг жилови. Қаён тортса борибман, маъсистга роғибман, Иблис макрини барбод айлаб, нафс тизгинини қслга олишни муваффақ қил, ажз-у ниёз ила Сенга юзланур чоғимда сиёҳ юзимни оқ қил.

Илоҳи! Шайтон билан инсон орасини холи қсйганинг ҳикмати сзингга аён, балки бу ақл ва иймон саботи учун имтихон. Савобларга рушд-у иностинг васила, гунохлар - банданинг отвори ғаризасидан хосила.
Исёнга розилик зоти покингда йсқлиги бешак, демакки, банда исёндан тийилмоғи керак.

Илоҳи, туғёнлар йслини беркитгилки, шарр томон қадамим кесилсин. Хайр сари саъй стмакни насиб қилки, намой аъмолимга тарозуни босгудек ракам чекилсин.

Илоҳи! Тавфҳ бер - тавбага гунохдан бурун етгудек. Сабр бер - савоб ажрини маҳшарга қадар кутгудек. Бунда куиганни тонгла стдан йироқ қил. Бу уй изтиробини қабр рохати қил, бундаги кулфатни хашр саодати қил.

Илоҳи! Тазарру билан ризоликни тилабман, мени ахли раддан айиргил ва мақбул қул қилгил. Исёнларимни тавба стига қалабман, уларни ёндириб кул қилгил. А­шигинг гадоси-ю магфират талабман, ҳожатим раво аила. Хавф ичра хаста-ю ташналабман, оби рахматни даво аила.
Илоҳи! Бир сиқим тупрокманки, Сен бахш стган жон уни сочилишдан асраб жисм ҳолида тутиб турибди. Ул омонатни олувчи фаришта хукмингни кутиб турибди. Фано уйида беш кунлик қсноқдирман. Омонатни топширсам, сна тупроқдирман. Сакароти мавт ваҳимаси босадир, сен енгиллик берсанг не хатар, тилдан қолдирма, сснгги дамимни шаҳодат билан чиқар. Ксзимдан нур кетар бслса, сснгги ксрганим Куръон харфи бслсин. Аллоҳ зикри калбимнинг сснгги зарби бслсин.

Илоҳи! Лайгамбар хислатларидан улуш бериб, хулкимни зийнатлагил, сабр ганжини ичимда сийратлагил. Мухтожманки, йсқларим бор ст, озликка қаноатни одату атвор ст. Тангликда қолсам, тоқатни кснглима ёр айла. Кенгликка етсам, схсонни манга кор айла.

Илоҳи! Дахшатли тушлар ксриб, гох чсчиб уйгонурман. Барзах хаётин сйлаб тслғонурман. Йиллар қабрда ётиб, ахвол не бслгай, хар ким сз холи билан бслганда, менга хол не бслгай? Ул тор уйни лутфинг ила кенг маскан қил, масканни рахматинг нури билан равшан қил.

Илоҳи! Ҳаромдан хазар қилмаган дилсиёхларга хамрохманки, тақвога рағбатим йсқ. Ксз снгимда содир бслган гунохларга гувохманки, нахий мункарга журъатим йсқ. Бу феъл билан ёзуққа шерик бслганни фазлинг ила кечиргил, бу маъсистни номаи аъмолимдан счиргил.
Илоҳи! Амри маъруф слга деб, насиҳатлар амалида сзи сусту слқовни бу қусурдан қутқар. Мудрокларни ғафлатдан уйғотиб, сзи уҳуга борганни хушёрликка қайтар. Ссз субутдан айрилиб, бесътибор бслмасин. Илм амалсиз қолиб, хорликка дучор бслмасин.

Илоҳи! Аодонлар жамоатига дохил стма ва жохили бесаводга сргаштирма. Табъимни хушомадга мойил стма, мақтовдан хузур қилгувчи худпарастга тенглаштирма. Маддохликдан асрагилки, бу феъл ила касби маош стмайин. Аопок оёқларни слаган тил ила расволигимни фош стмайин!

Илоҳи! Гарчанд мухтож смассан, хақларинг адоси лозимлигига гумон йсқ. Қарзни тугал узмоқ учун фақир қулда имкон йсқ. Қазо бслган фарзу вожиблар ададини билгувчи Ўзинг, рсзи хисобда ссроқ қилгувчи сзинг. Бошимни қарзлардан холос стсанг - тенгсиз схсондир, туганмас мулку ганжлар сгасига бу осондир.
Илоҳи! Бсйнимга юкланган бандалар хақини адо стмасам, қабр ва хашр азобини тортгувчиман, тамуғ заққумини тотгувчиман. Бу қарзлар дирхам била слчанмас, ссроғидан хеч банда қочолмас.

Отa. Ҳаққи зиммада қолгани бир ёқ, она ҳаққи ундан уч карра зиёдроқ. Қашшоқ қариндошдан юз буриб, ножинс бойга юзландим. Аоним бутун сди, срмини оч қсшнидан қизғондим. Етим ксзида ёш ксрдим, сксик кснглини овлашга химматим етмади. Золимнинг қслида тош ксрдим, мазлумни сусшга қувватим етмади. А аҳмлига хамдард бслмадим. Хасталар холин ссрмадим. Устимда хақи қолганлар кснглини юмшатиб, уларнинг розилигига сазовор стгил. Жазо сиртмоғидан бсйнимни бсшатиб, нажот топганларга сафдошу ёр стгил.

Илоҳи! Ато қилган омонатинг қадрига етмаганимдан хусру зиёндаман. Жоннинг хақини адо стмаганимдан надомату пушаймондаман. Йиллар тоату тақвосиз стди, бундан оғиррок, борму айб?! Азиз умрнинг ғанимат онлари зое кетди, зикрингсиз олинган нафаслар хайф! Захри қотилдан, харом-ботилдан жисмимга абгорлик ва печу тоб етди, гариб жонга жабру изтироб етди. Омонатга бу тахлит хиёнат қилганнинг охири харобу хароб. Ўзинг рахм стмасанг, тонгла қисмати азобу азов. Жон Сендандир, Сенга қайтур, мен хорладим, Сен хорлама. Банданг айби билан озорланган жонларни унда сна озорлама.
Илоҳи! Хато қилмаслик фақат сенга хоски, олдингда қусурсиш рақамкаш, хатодан холи хат йсқ. Тақдир битиклари сзгармаски, ҳарфида ғалат йсқ. Бу хатдан саҳв қидирганларга хамдам стма, фитрат «хато»сини тузатмак йслида гом урганларга ҳамқадам стма.
Илоҳи! Илм сенга сифатки, барча асрордан огохлик ёлгиз сзингга хос. Бизлар сса билдирганингни билурмиз, холос. Билдирганингдан ортиқ билмакка жаҳд стганлар залолатда, динда -ғулу кетганлар халокатда.
Иқрорманки, фаҳмлар идрок ста олмас жабҳада мубохасага аралашдим, тасаввуру хаёлот сахросида адашдим. Ақллилик балосини мендан йироқ килки, ақлим сз хаддидан ташқарига қадам урмасин, ета олмас манзил сари югурмасин. Ақлсизлик балосидан асрагилки, нодонликка юз тутмайин, илохий маърифат чашмасидан бебахра қолиб, ғафлатда стмайин.

Илоҳи! Ларча стга шакар гуфторлиғ бердинг, маънилар изхорида тилга срк — ёрлиғ бердинг. Ақлни ботил фикрдан, ссзни алфози куфрдан ҳоли бслишга муваффақ қил, тилимни мсминликка гувохи барҳақ қил. Хомушлиғ бергилки, демас ссзни демайин. Ғийбат ссзлаб, биродарим стини емайин. Қилғоним йсғида, деганим стида ёндирма. Жоним борида тилимни зикрсиз қолдирма.

Илоҳи! Дунёда неки бор, сенга итоатда ксрдим, амрингга камарбаста холатда ксрдим. Иродангга бсйин суниб, сайёралар низомли, мезонли сайр айлаюр, курраи арз сз мехварида айланур. «Кун!» дединг, кун бслди -олам мунаввар. Ҳол не кечар, қуёшсиз қолсак агар? Хаво бор, нафас ёр, хаволимиз, Ҳавосиз қсйсанг, муқаррар заволимиз. Ҳукминг ила ер-кони зироат, сув - хаётга кафолат. Менда на ер, на сувнинг химмати бор. Илоҳий неъматларнинг шукри йсқ, озайса миннати бор, хар фасл, кеча ва кундуз навбатини билур, мен навбатга тоқатсизман. Хар бири буюрилган ишни қилур, мен хизматга рағбатсизу ғайратсизман. Жумла махлуқотни Яратганга итоатда ксрса хам, ибратланмаган осий қулингнинг ксзини очиб, хоби ғафлатни бархам айла, хидост сари қадамини шахдам айла.

Илоҳи! Ўзинг танлаган Ҳақ динда субикадам қил. Қуръон-у суннат амалида хушуъ ва ихлосни хамдам қил. Тили муслим, дили куфр мунофиққа ёндошишдан сақла-олдимда зорлар қилса хам, сотқинликдан, золимга ён босишдан сақла-ортимда озорлар турса хам.

Илоҳи! Исломга қувват бериб, мсмин-мусулмонларни дин душманлари иғво-тухматидан, золимлар хусуматидан панохингда асрагил ва ҳамиша Ўзинг қсллагил. Ўзаро ёвлашишдан, фитнаангезликдан сақлаб, сироти мустақимга йсллагил.

Илоҳи! Қудратинг чақноқ юлдузларни лаҳзада ссндирур, тинч заминни титратиб силкинтирур ва мавжларни тиндирур. Ироданг барча иродаларни синдирур. Хохладинг, бир бандангни кскка кстариб султон қилдинг. Хохладинг, фазони қучганларни ер билан сксон қилдинг. Бу мехмонхонада на схши, на ёмон қолур, хукминг ила тупроқ барчани бағрига олур, бу ссзлардан мурод - тақдир олдида чорасизлик иқрори, таслимист ва ожизлик изхори. Ўлим дастидан бағри поралар ксп, бири мен фақир. Ажал сийнага солган сралар ксп, бу дард бедаво-ю бетадбир. Тиларманки, мушфиқ онаи зорим билан падари бузрукворимни раҳматингдан баҳраманд, охиратини обод қилгил. Устоз, ёр-биродар ва қариндош-у қарибларни, жумла мсминларни қабр ва хашр азобларидан озод қилгил.

Илоҳи! Талай мусибатларни, тобутларни ксрсак ҳам, гсристонлар ёнидан ҳар куни юрсак ҳам, лоқайдларнинг лоқайдимиз, охират ғамидан узоқдамиз. Чунки шайтони лаин доми сайдимиз, съни тутқунликда, тузоқдамиз. Бизни шафқатинг ила бу тузоқда слишдан қутқариб, паноҳингга олгил. Иблисга ёқиб қсйилган тандир оловида кабоб бслишдан сақлаб қолгил.

Илоҳи! Ажаб кайфистдаман: жаннатдан ссган сабо гоҳ елкамни қоқадир, жаҳаннам пуркаган ст гоҳ жисмимни ёқадир. А ажо билан солиҳ амалларни муштарак ст, хавф боис таквода ҳушёру сергак ст.
Илоҳи! Йслдаман, тез юриб манзилга ошимоқдаман. Ўйласам, бунча шитоб айлаб қаён борурман?.. Бу уй ҳашамати, зеб-зийнатини сйлаб, борадиган жойини обод қилишга бсйни ёр бермаган банда афсус-надоматдадир. Фақир ҳам зое кетган умр фасллари, ою-йиллари учун армону ҳасратдадир.

Хаёлимда дунё тарки вақти етгандек, кснгилдан умр завқ-сурури кетгандек, Дилга ғурур, маҳобат сиғмай қолди, срнида синиқлик ва сснуклик жой олди. Ксзда нур камайгани қоқилганимда билинди, бадан зафъидан қаддим сгилди. Ашлик кетди, қувват кетди, ксркли хусн, ишрат тамонноси бизни тарк стди.

А аббим, нимадан айрилган бслсам, уларни қайтариб бергил демасман. Ҳаёти дунё матоларига ишқибоз смасман. Фақат бир нарсага ижозат тилай. Ихтиёр бергилки, сен билан тижорат қилай. Олганларингнинг қайтиши матлабим смас. А­вазига бир ганжни берсанг бас. Тилаганим иймон гавҳаридирки, шу ганж туфайли икки дунё саодатини менга ёр стгил, дийдор қувончига сазовор стгил. Омин, ё А аббал-оламийн!  Ushbu munojot aziz birodarimiz, ustozimiz qalamlariga mansub... Alloh u kishidan rozi bo'lsin!

Qayd etilgan


Hadija  25 Aprel 2009, 14:10:54

..:: АЛЛОҲАИАГ ГЎЗАЛ ИСМЛАА ИГА МУАОЖОТ ::..

АЛЛОҲ
Аллоҳ, Сенга юз минг юлдуз қуёш бслиб топинар,
Аллоҳ, Сенга дарё-денгиз ксз ёш бслиб топинар,
Менинг севгим олам аро гарчи зарра, қабул ст,
Аллоҳ, Сенга не-не улус бир бош бслиб топинар!

АА -А АҲМОА
Ўзинг асра дсст ксринган мубталодан, ё, А аҳмон!
Ўзинг асра юзи тиниқ, ич балодан, ё, А аҳмон!
Марҳаматинг, қудратига сиғиндим мен, ё, А аҳмон!
Ўзинг асра ҳар қазою ҳар балодан, ё, А аҳмон!

АЛ-МАЛИК
Тахти олий ҳукмдори, арш-моҳларим, ё, Малик!
Сенга аён осийлигим, дил оҳларим, ё, Малик!
Банда бандаси бслмай, бандангдурман, ё, Малик!
Ўзинг кечир маҳкамада гуноҳларим, ё, Малик!

АЛ- ҚУДДУС
Севги Сенинг камолингдир, ё, Қуддус!
Аафас Сенинг шамолингдир, ё, Қуддус!
Муҳаббатим изҳорига ссз лолдир,
Жаннат Сенинг жамолингдир, ё, Қуддус!

АС-САЛОМ
Ҳақсизликдан қоним музлар, ё, Салом!
Кимдир бунга малҳам излар, ё, Салом!
Ер юзида дармон йсқдир бу дардга,
Шифо бергин хаста бизлар, ё, Салом!

АЛ-МУАªМИА
Аетайки мен вафоси йсқ бу жаҳонни, ё, Муъмин!
Юраклардан суғуриб ол бу камонни, ё, Муъмин!
Бир қулингман, фарёдимга қулоқ сол.
Қалб боғида боқий айла гул — иймонни, ё, Муъмин!

АЛ-МУҲАЙМИА
А, Муҳаймин, қалби поклар султони Сен!
А, Муҳаймин, дорул бақо имкони Сен!
А, Муҳаймин, осойишнинг аркони Сен!
А, Муҳаймин, хайру сҳсон макони Сен!

АЛ-АЗИЗ
А, Азиз, Сенга таваккул айладим,
А, Азиз, равшан йслингни танладим,
А, Азиз, руҳни синовга шайладим,
А, Азиз, Сенсиз ҳаётда найладим!

АЛ-ЖАББОА 
Ватанимни обод ксриш муродимдир, А, Жаббор!
Улус дарди бсғзимдаги фарёдимдир, А, Жаббор!
Мен борман-ми, мен йсқман-ми, билинмас,
Лек миллатим бахти кулса, руҳ шодимдир, А, Жаббор!

АЛ-МУТАКАББИА 
Тупроқ сдим, хоки сорман, ё, Мутакаббир!
Сен олдингда хору зорман, ё, Мутакаббир!
Аедан сзни унутайин, бош устимда нигоҳинг,
Қарзни олсанг хоби ёрман, ё, Мутакаббир!

АЛ-ХОЛИҚ
Умид Сендан, бир фаришта юборақол, ё, Холиқ,
Инсофсизлар қилмишини дафтарга сол, ё, Холиқ,
Тили бошқа, дили бошқа муллати-мушрикларни,
Тилин кесиб, қиёматда қозонга сол, ё, Холиқ!

АЛ-БОА ИЙ
Онам мени кутганида кснгил зори Сен сдинг!
Арим бола кутганида дилда Борий, Сен сдинг!
Болам бола кутганида мададкори бсл Ўзинг,
Аеварамнинг неварасин Худо ёри, бсл Ўзинг!

АЛ-МУСАВВИА 
Ксзни чиздинг қош остидан кск осмонни ксрсин деб,
Лабни чиздинг қслга олгач, нур Қуръонни спсин, деб,
Умр бердинг бу дунёда фаросатга тслсин, деб,
Зурёд бердинг слганида роҳат билан слсин деб!

АЛ-ҒАФФОА 
Ўзинг тингла дил оҳимни, ё, Ғаффор,
Кечир қилган гуноҳимни, ё, Ғаффор,
Сақла дсзах азобидан, ё, Ғаффор,
Жаннатдан бер даргоҳимни, ё, Ғаффор!

АЛ-ҚАҲҲОА 
Бсйнимда илон скан, орзуларим, ё, Қаҳҳор,
Қалбимда нолон скан, орзуларим, ё, Қаҳҳор,
Бу дунё орзуларин тарк айладим, ё, Қаҳҳор,
Сенингла шодмон скан, орзуларим, ё, Қаҳҳор!

АЛ-ВАҲҲОБ
Ҳақ йслида хасталарга хастаман, ё, Ваҳҳоб,
Зулм қслида ёнганларга бастаман, ё, Ваҳҳоб,
Жоҳил бслсак, илму сҳсон бағишла, ё, Ваҳҳоб,
Жиҳод излаб фақат Сенга сасдаман, ё, Ваҳҳоб!

АА -А АЗЗОҚ
Сен сратган дунё боғдир, ё, А аззоқ,
Саховатинг юксак тоғдир, ё, А аззоқ,
Душманга хор, дсстларга зор айлама,
Дастурхонга неъмат ёғдир, ё, А аззоқ!

АЛ-ФАТТОҲ
Гулни севдим, тиканидан қон ютдим, ё, Фаттоҳ,
А­лни суйдим, жимлигидан сҳ, куйдим, ё, Фаттоҳ,
Ҳақ йслида ҳақларимдан ажралиб, ё, Фаттоҳ,
Сени севдим, дардларимни унутдим, ё, Фаттоҳ!

АЛ-АЛИЙМ
Жоҳил аҳли иш бошида золим бслди, ё, Алийм,
Қслларида сғирланган молим бслди, ё, Алийм,
Адолатнинг шамчироғин ссндирмагил, ё, Алийм,
Охиратнинг аҳкомида олим бслди, ё, Алийм!

АЛ-ҚОБИЗ
А изқу рсзни Сендан олдим, ё, Қобиз,
Тортиб олсанг ночор қолдим, ё, Қобиз,
Буйруғингдан чиқмай асло, ё, Қобиз,
Қалбга фақат Сени солдим, ё, Қобиз!

АЛ-БОСИТ
Осмон оёқ остида Сен учун, ё, Босит,
Замин оёқ остида Биз учун, ё, Босит,
Сен истасанг осмонни парча-парча стасан,
Бизни сса бу замин ютар бир кун, ё, Босит!

АЛ-ҲОФИЗ
Мен ғарибнинг ҳолига кулар кимлар, ё, Ҳофиз,
Аммо киприк остида нурлар имлар, ё, Ҳофиз,
Қсл силтайман дунёга, сендан мадад оламан,
Гарчи атроф айлана тикан симлар, ё, Ҳофиз!

АА -А ОФИАª
Қулингга бир мансаб ато қил, ё, А офиъ,
Тахтинга ирфонни мато қил, ё, А офиъ,
А­ҳсоннинг йслида гадо қил, ё, А офиъ,
Иймондан тойганда адо қил, ё, А офиъ!

АЛ-МУАªИЗ
А, Муъиз! Бу неъмат, бу шараф дарёси Ўзинг,
А, Муъиз! Кснгил гулшанининг ризоси Ўзинг,
А, Муъиз! Борлиқ ухлаганда рсёси Ўзинг,
А, Муъиз! Олам уйғонганда зиёси Ўзинг!

АЛ-МУЗИЛ
А, Музил! Иймонни отганлар кспайиб кетди.
А, Музил! Зиллатга ботганлар кспайиб кетди.
А, Музил! Ишламай ётганлар кспайиб кетди.
А, Музил! Исмингни сотганлар кспайиб кетди.

АС-САМИЙАª
А, Самийъ! Саслар долғасида срақлаган дур,
А, Самийъ! Сукунат сатҳида кезгувчи ҳузур,
А, Самийъ! Фикр осмонини қуршаб олганлар,
А, Самийъ! Қалбим уришини сзинг тинглаб кср!

АЛ-БАСИЙА 
А, Басийр! Савобу гуноҳим сзингга аён,
А, Басийр! Яшириб ёзсам-да сен учун баён,
А, Басийр! Дунёлар мулкида ғолибсан — шоён,
А, Басийр! Сендан қоча-қоча кетарман қаён!

АЛ-ҲАКАМ
А, Ҳакам! Ҳақиқат изладим дорул фанода,
А, Ҳакам! Ксзларим боғланиб гули раънода,
А, Ҳакам! Билмадим адолат асли маънода,
А, Ҳакам! Сенинг амрингдаман, боқий самода!

АЛ-ОДИЛ
А, Одил! Қайга борсам ксрдим юраклар сро,
А, Одил! Ана-ёна қирмизи қоним қаро,
А, Одил! Ўзинг шавқат фармонини сқигил,
А, Одил! Бош тутайлик одилсизликлар аро!

АЛ-ЛАТИФ
Умри дароз, ризқу фароғ бер, ё, Латиф,
Зулмат аро йслда чароғ бер, ё, Латиф,
Аасибамни майда-майда тергали,
Ўзинг қадоқ қслга сроқ бер, ё, Латиф!

АЛ-ХАБИА 
Гуноҳ қилдик кундузлари, қаро парда — девор қилдинг, ё, Хабир,
Гуноҳ қилдик биз тунлари, Хуршид ила ошкор қилдинг, ё, Хабир,
Қаҳринг Сенинг раҳминг скан, раҳминг огоҳ стгувчи сас,
Билмаганни охиратда тилим-тилим, абгор қилдинг, ё, Хабир!

АЛ-ҲАЛИМ
А, Ҳалим, кснглима шавқатни сол,
А, Ҳалим, йслима ҳурқатни сол,
Гуҳоҳ стсам марҳаматинг асма,
А, Ҳалим, умрима шавкатни сол!

АЛ-АЗИМ
Уммон зарра, Сен азимсан, ё, Азим,
Осмон зарра, Сен азимсан, ё, Азим,
Мен милт стган учқундирман, ё, Азим,
Жаҳон зарра, Сен азимсан, ё, Азим!

АЛ-ҒАФУА 
Бу дунёнинг ҳар куни нур — ёз смас, ё, Ғафур,
Адолатсиз шотилари хсп соз смас, ё, Ғафур,
Синовингда билиб-билмай йиқилдим,
Махфират қил, гуноҳларим ксп, оз смас, ё, Ғафур!

АШ-ШОКИА 
Шукр Сенга, бандага қул бслмадим, ё, Шокир,
Шукр Сенга, ниҳол скан сслмадим, ё, Шокир,
Аеъматингни ҳар лаҳзада ҳис стдим, ё, Шокир,
Шукр Сенга, слиб туриб, слмадим, ё, Шокир!

АЛ-ОЛИЙ
Аркинг аркида йсқдирки адад, ё, Олий,
Қслни очсак сзинг мадад, ё, Олий,
Қиёс излаб қиёсингни топмадим,
Олий Сенсан, олий абад, ё, Олий!

АЛ-КАБИЙА 
А, Кабийр, азмингда илму мурват бслолсайдим,
А, Кабийр, назмингда шеъру-шуҳрат бслолсайдим,
Йсқ, ожизман, мунавварлик Сенга хос,
А, Кабийр, наздингда қули ибрат бслолсайдим!

АЛ-ҲАФИЗ
Отам-онам қабрин нур-ла обод қил, ё, Ҳафиз,
А уҳларини жаннатингда дилшод қил, ё, Ҳафиз,
Осий дунё стганларни унутар, ё, Ҳафиз,
Боқий слда улар номин Сен ёд қил, ё, Ҳафиз!

АЛ- МУҚИТ
Ористни баланд тутдим, хорландим, ё, Муқит,
Хосистни баланд тутдим, зорландим, ё, Муқит,
Ҳийла-найранг тузоғини севмадим, ё, Муқит,
Оқибатда жаннатингга чорландим, ё, Муқит!

АЛ-ҲАСИБ
Сув балоси, олов балосидан қсрқдим, ё, Ҳасиб,
Чув балоси, алдов балосидан қсрқдим, ё, Ҳасиб,
Ҳабисллоҳ-ул-Ҳасиб, сзинг асра,
Қув балоси, ҳийла балосидан ё, Ҳасиб!

АЛ-ЖАЛИЛ
Масканимга шамол келди, ё, Жалил,
Машрабимга камол келди, ё, Жалил,
Сенинг номинг зикр стсам, қай маҳал,
Мансабимга жамол келди, ё, Жалил!

АЛ-КАА ИМ
Тунлар тонгга уланар, "œА, Карим!" десанг,
Мазлум шуур ҳурланар, "œА, Карим!" десанг,
Йслинг етиб Дорулбақога,
А уҳинг қайта нурланар, "œА, Карим!" десанг!

АА - А ОҚИБ
Олам аро бе рақибсан, ё, А оқиб,
Биз таъзимда, бе таъқибсан, ё, А оқиб,
Гуноҳимиз ҳаддан ошиб кетган кун,
Азоб учун ст ёқибсан, ё, А оқиб!

АЛ-МУЖИБ
Сабр биздан, қадр Сендан, ё, Мужиб,
Садр биздан, адр Сендан, ё, Мужиб,
Хиёнатга қулинг муҳтож қолганда,
Қабр биздан, жабр Сендан, ё, Мужиб!

АЛ-ВОСИАª
Мен ишонсам, ишонганим сотди, ё, Восиъ,
Дсстим пойлаб юрагимдан отди, ё, Восиъ,
Фақат Сенга инондим сснг, ё, Восиъ,
Қалбим ҳаёт таъмин тотди, ё, Восиъ!

АЛ-ҲАКИМ
Ҳикмат излаб умр кечди, ё, Ҳаким,
Хотирадан излар счди , ё, Ҳаким,
Ва билмадим, ҳимкат Сенда, ё, Ҳаким,
Ксзбоғимни ажал ечди, ё, Ҳаким!

АЛ-ВАДУД
Қалам қолиб, қилич тушди қслима, ё, Вадуд,
Душман смас, дсстлар чиқди йслима, ё, Вадуд,
Иймон суви келгач кснгил чслима, ё, Вадуд,
Ҳаёт надир, бошни урдим слима, ё, Вадуд!

АЛ-МАЖИД
А, Мажид, Сен азаматлар азамати,
А, Мажид, Сен кароматлар каромати,
Магар Сенинг улуғлигинг ксролмасам,
А, Мажид, Мен маломатлар маломати.

АЛ-БОАªИС
Ае-не зсрлар, зсравонларни ксрдим, ё, Боъис,
Ае-не чсллар, йсл-равонларни ксрдим, ё, Боъис,
Кучсизу заррадирлар пули сиротнинг олдида,
Сендан қсрққан қалб-шодонларни ксрдим, ё, Боъис!

АШ- ШАҲИД
Бсҳтондан чиқмади бошим, ё, Шаҳид,
Андуҳдан сснмоқда қуёшим, ё, Шаҳид,
Фарзандлар доғида ёндирма, фақат,
Аршинга етганда ёшим, ё Шаҳид!

АЛ-ҲАҚ
Ҳақ йслида ноҳақ бслганлар қанча, ё, Ҳақ,
Ҳақ йслида барҳақ бслганлар қанча, ё, Ҳақ,
Ўзларини қуёш деб оқибатда бир куни, ё, Ҳақ,
Қонга ботиб шафақ бслганлар қанча, ё, Ҳақ!

АЛ-ВАКИЛ
Оғоч бслдим, дор бслмадим, ё, Вакил,
Судралдим гоҳ, мор бслмадим, ё, Вакил,
Таваккални Сенга қилдим, ё, Вакил,
Ғариб сдим, хор бслмадим, ё Вакил!

АЛ-ҚОВИЙ
Кскка боқдим тилсим ксрдим, ё, Қовий,
Ўзни омий қил сим ксрдим, ё Қовий,
Таълимотинг чашма снглиғ симиргач,
Сир калитин гулсум ксрдим, ё, Қовий!

АЛ-МАТИЙА
Сен метинсан, мен турғунман, ё, Матийн,
Сен иност, мен туйғунман, ё, Матийн,
Туйнигингдан кириб бордим қасрингга,
Сен лутфсан, мен уйғунман, ё, Матийн!

АЛ-ВАЛИЙ
Одамлар орасидан дсст излабман бефойда, ё, Валий,
Умидларим сув бслиб оқиб кетдилар сойда, ё Валий,
Ҳақиқий дсст Сен кирдинг ҳувиллаган қалбимда, ё, Валий,
Орзуларим чинма-чин юксалдилар бир жойда, ё Валий!

АЛ-ҲАМИД
Ал-ҳамидуллоҳу А аббил-оламин, ё, Ҳамид,
Сен покиза, Сен ҳафизул-оламин, ё, Ҳамид,
Сенга сано айтмоқ қарзу муборак, ё, Ҳамид,
Ҳамд ёзмаса синсин қслда қаламим, ё, Ҳамид!

АЛ-МУҲСИЙ
Тонгда турдим, бош устида Сен сдинг, ё, Муҳсий,
Хаёл сурдим, бош устида Сен сдинг, ё, Муҳсий,
Хох тун сди, хиҳ кун сди — дунё кездим —
Қайда юрдим, бош устида Сен сдинг, ё, Муҳсий!

АЛ-МУБДИЙ
Билмам лоймидим, пахсазаннинг оёғида, ё, Мубдий,
Билмам оймидим, чспонларнинг таёғида, ё, Мубдий,
Одам бслдим Сенинг кароматингдан, ё, Мубдий,
Билмам не хат бор пешонамнинг нарёғида, ё, Мубдий!

АЛ-МУАªИЙД
Асл ссроқ ҳузурингда туришдир, ё, Муъийд,
Асл юриш кспригингда юришдир, ё, Муъийд,
Жаннатингдан бенасиб қолганларга, ё, Муъийд,
Асл азоб дсзахингда куйишдир, ё, Муъийд!

АЛ-МУҲЙИ
Айро тушдим сокин қишлоқ — онамдан, ё, Муҳйи,
Айро тушдим жсшқин шаҳар — отамдан, ё, Муҳйи,
Азобларим зардоб бслиб оқдилар, ё, Муҳйи,
Айро тушдим фоний дунё — оламдан, ё, Муҳйи!

АЛ-МУМИЙТ
Ўлим надир, слим Сенинг қарзингдир, ё, Мумийт,
Ҳаёт надир, ҳаёт Сенинг дарсингдир, ё, Мумийт,
Фаришталар хизматида мунтазир, ё Мумийт,
Одам надир, одам Сенинг фарзингдир, ё, Мумийт!

Qayd etilgan


Hadija  25 Aprel 2009, 14:16:05

АЛ-ҲАЙЙ
Билмадим бу дунёда неткинчимиз, ё, Ҳайй,
Дунё срмон, балки биз стинчимиз, ё, Ҳайй,
Абадист мулкининг соҳибисан, ё, Ҳайй,
Сен тириксан, биз сса сткинчимиз, ё, Ҳайй!

АЛ-ҚАЙЮМ
Садаф тишни терганингдай дунё тиздинг, ё, Қайюм,
Савоб гуноҳ орасида бизни туздинг, ё, Қайюм,
Истаганда бор айлдинг, ёр айладинг, ё, Қайюм,
Истаганда барчасини қайта буздинг, ё, Қайюм!

АЛ-ВОЖИД
Қоча-қоча қайга қочиб бораман, ё, Вожид,
Одил йслда уруғ сочиб бораман, ё, Вожид,
Юрагимга чсғ оловни солдинг Сен, ё, Вожид,
Ана-ёна сшик очиб бораман, ё, Вожид!

АЛ-МОЖИД
Бойликлардан узоқда бой сдим, ё, Можид,
Йслимга рақиб чиқса ёй сдим, ё, Можид,
Давлатим бслмаса-да шарафимни сақладинг,
Дарё лойқа, мен — тиниқ сой сдим, ё, Можид!

АЛ-ВОҲИД
Биз на олову на тутун, ё, Воҳид,
Сен воҳидсан — бир бутун, ё, Воҳид,
Бирлаштиргин қулларингни ё, Воҳид,
Биз тарқоқмиз, зор-юпун, ё, Воҳид!

АС-СОМАД
Сен муҳтож смассан. мен муҳтожман, ё, Сомад,
Мен гултож смасман, сен гултожсан, ё, Сомад,
Сен менга гултожу мен Сенга муҳтожу
Бу дардим гар шоҳ сса, ман хирожман, ё, Сомад!

АЛ-ҚОДИА 
Юрагимда ҳасратим бор, содири Сен, ё Қодир,
Шууримда нусратим бор, нодири Сен, ё, Қодир,
Миллатимга сғил бслиб, хизмат айламоқ учун,
Бу дунёда фурсатим бор, қодири Сен, ё, Қодир!

АЛ-МУҚТАДИА 
Тахту Сулаймонни нетай, тахтинг олдида, ё, Муқтадир,
Бош олиб қайга кетай, шаҳдинг олдида, ё, Муқтадир,
Еру кскда қудрат Сенсан, Ўзинг қслла, ё, Муқтадир,
Мен муродимга етай, аҳдинг олдида, ё, Муқтадир!

АЛ-МУҚАДДИМ
А, Муқаддим, мансаб бердинг ҳсл бслди дудоқларим,
А, Муқаддим, сасинг тинглаб, лов ёнди қулоқларим,
А, Муқаддим, сироти мустақиймда Сени ёдлаб,
А, Муқаддим, оғмадим — тутиб турди оёқларим!

АЛ-МУАХХИА 
Аур Каъбаи мукаррамим осмондир, ё, Муаххир,
Мадинаи Мунавварим достондир, ё, Муаххир,
Тепиб турар кскрагимнинг ичида, ё, Муаххир,
Самарқанду мстабарим сарсондир, ё, Муаххир!

АЛ-АВВАЛ
"А, Аввал!", деганди бобомнинг бобоси,
"А, Аввал!", отамнинг қалб уриш садоси,
"А, Аввал!", умримнинг ибтидо, адоси,
"А, Аввал!", қул бор-ки, бу ссзнинг гадоси!

АЛ-ОХИА 
Қайдан келиб сна кетурмиз қаён, ё, Охир,
Соати етганда қиласан аён, ё, Охир,
Боқийлик срашар зотингга танҳо,
Аввалу-охирдан Ўзингсан шаён, ё, Охир!

АЗ-ЗОҲИА 
Етти мулким сз срнида, Сен моҳирсан, ё, Зоҳир,
Тафаккурим дарёсида, Сен ҳозирсан, ё, Зоҳир,
Муҳаббат не, билмоқ истаган банда, ё, Зоҳир,
Сени севсин, кснгул Зуҳра, Сен Тоҳирсан, ё, Зоҳир!

АЛ-БОТИА
Ақл чашма, Сен тубида ксзисан, ё, Ботин,
Дилим булбул Сен тилида ссзисан, ё, Ботин,
А уҳим Сенсиз сшай олмас бир лаҳза, ё, Ботин,
А уҳим иймон, Сен илмида Ўзисан, ё, Ботин!

АЛ-ВОЛИЙ
А, Волий, ёшга сиҳат, кексаларга умр бер,
А, Волий, бошга ақл, юракларга сабр бер,
А, Волий, ғарибларнинг бурда нонин олдилар,
А, Волий, разолатга ботганларга жабр бер!

АЛ-МУТААªОЛИ
Шубҳа дилни кемиради, ё, Мутаъоли,
Гумон слни емиради, ё, Мутаъоли,
Сендан қайтган нобакорлар нобакори,
Динсизликдан семиради, ё, Мутаъоли!

АЛ-БАА А 
Яхшиликни хайру сҳсонингдан олдим, ё, Барр,
Мурувватни меҳру осмонингдан олдим, ё, Барр,
Амонликни малъун шайтондан олди ким,
Омонликни илму урфонингдан олдим, ё, Барр!

АТ-ТАВВОБ
Тавба чоғи ҳилу ҳилдим, ё, Таввоб,
Гуноҳимни аққол билдим, ё, Таввоб,
Ўзинг кечир, остонангда тиз чскдим,
Тавба қилдим, тавба қилдим, ё, Таввоб!

АЛ-МЎАТАҚИЙМ
Дарра азоблари не смиш, ё, Мунтақийм,
Арра азоблари не смиш, ё, Мунтақийм,
Бошига келганлар англади, ё, Мунтақийм,
Зарра азобларинг не смиш, ё, Мунтақийм!

АЛ-АФУВ
Хсп гуноҳга тслдим ман, авф стармисан, ё, Афув,
Минг пушаймон бслдим ман, авф стармисан,
Игна сшар юрагимнинг остида, зардоб йиғиб, ё, Афув,
Оҳ, қийналиб слдим ман, авф стармисан, ё, Афув!

АА -А АУФ
А, А ауф, дарёлар қуриб битарди дардим тегирмонида,
А, А ауф, қослар нураб кетарди дардим селимонида,
Хайрист, Сен, бардошдан томиримга қон қуйдинг,
А, А ауф, билмам дунё нетарди дардимнинг тсфонида!

МОЛИКУЛ-МУЛК
Моликул-Мулк, Сен бадавлат, мен молсиз,
Моликул-Мулк, Сен басавлат, мен ҳолсиз,
Моликул-Мулк, Сен неъматингдан улуш бердинг,
Моликул-Мулк, Сен сахийсан, мен хасис!

ЗУЛ-ЖАЛОЛИ ВАЛ-ИКА ОМ
А, Зул-Жалоли вал-Икром,
Дардли борки, Сен акром,
Оғир кунда Сенга сиғиндик,
Сиҳат сшаш қил инъом!

АЛ-МУҚСИТ
Саҳар уйғонаман дилимда номинг, ё, Муқсит,
Саждага борганда йслимда номинг, ё, Муқсит,
Вақт ила савашиб келади оқшом, ё, Муқсит,
Уйқуга кетаман тилимда номинг, ё, Муқсит!

АЛ-ЖОМИАª
Бор айладинг осмонни, ё, Жомиъ,
Бор айладинг инсонни, ё, Жомиъ,
Осмон учун қуёшни, Инсон учун, ё, Жомиъ,
Ар айладинг Қуръонни, ё, Жомиъ!

АЛ-ҒААИЙ
Йсқдан борман — Сенинг улкинг, ё, Ғаний,
Аафас олсам, Сенинг мулкинг, ё, Ғаний,
Китобингни ксзга суриб, лабга босдим, ё, Ғаний,
Комил руҳим — Сенинг хулқинг, ё, Ғаний!

АЛ-МУҒАИЙ
Ким камбағал, ким бойдир, ё, Муғний,
Ким юлдузу ким ойдир, ё, Муғний,
Фармон Сендан келадур, ё, Муғний,
Ким камону ким ёйдир, ё, Муғний!

АЛ-МОАИАª
Муродига етмаса қазоси сзидадир, ё, Мониъ,
Айби муқаррар бслса жазоси Ўзингдандир, ё, Мониъ,
Тавбасига таснса, нисти саҳиҳ скан, ё, Мониъ,
Муроди ҳосил бслар, сазоси сзидадир, ё, Мониъ!

АЗ-ЗОА А 
Ҳам фонийда, ҳам боқийда норинг бор, ё, Зорр,
Ҳам заминда, ҳам осмонда ёринг бор, ё, Зорр,
Сен истасанг ғазабингдан кимса қочиб қутулмас,
Ҳам бешикда, ҳам тобутда доринг бор, ё, Зорр!

АА-АОФИАª
Яхши истаб, ёмон бслдим, ё, Аофиъ!
А анги-рсйи сомон бслдим, ё, Аофиъ!
Қслларимни кскка очиб, ё, Аофиъ!
Ҳукминг ила омон бслдим, ё, Аофиъ!

АА-АУА 
Оғочмидим, ёна-ёна кул бслдим, ё, Аур,
Олтинмидим, ссна-ссна пул бслай, ё, Аур,
Мунаввар нур қучоғида сралдим, ё, Аур,
Инсон бслай, Сенга содиқ қул бслай, ё Аур!

АЛ-ҲОДИЙ
Ҳидостсиз ксча-куйда дол сдим, ё, Ҳоди,
Қомат алиф аслида бир зол сдим, ё Ҳоди,
Лутфинг ила шайтонлардан қутулдим, ё, Ҳоди,
Бугун инсон, кеча асли лой сдим, ё, Ҳоди!

АЛ-БАДИАª
Бир томчидан мукаммал жон сратдинг, ё, Бадиъ,
Бир донадан насиба — нон сратдинг, ё, Бадиъ,
Қулларингга ишонч сели ёғдириб, ё Бадиъ,
Ҳар бирини халифа — хон сратдинг, ё, Бадиъ!

АЛ-БОҚИЙ
Амондан доғ, схшидан боғ қолдирдинг, ё, Боқий,
Гулдан тикан, уммондан тоғ қолдирдинг, ё, Боқий,
Сен буюрсанг фоний бақо бслғувси, ё, Боқий,
Инсондан нур, шайтондан зоғ қолдирдинг, ё, Боқий!

АЛ-ВОА ИС
Ўтмишим Сен, келажагим ҳам Ўзинг, ё, Ворис,
Ҳадаф олибелажагим ҳам сзинг, ё, Ворис,
Кимса мендан ҳисоб ссраб толмасин, ё, Ворис,
Мен ҳисобни беражагим ҳам Ўзинг, ё, Ворис!

АА -А АШИД
Замин тунга бсслганда, Сен келасан, ё, А ашид,
Ксзим кунга бсслганда, Сен келасан, ё, А ашид,
Йсл йсқотиб синганимда чил-чил бслиб,
Қалбим хунга бсслганда, Сен келасан, ё, А ашид!

АС-САБУА 
Сабр таги олтин, дейди боболар, ё, Сабур,
Сабр сснгдан олдин, дейди боболар, ё, Сабур,
Сенинг сабр салтанатинг уммондир, ё, Сабр,
Сабр ҳақдин олгин, дейди боболар, ё, Сабур!

АЛ-АҲАД
Сени икки, деган тиллар лол бслар, ё, Аҳад,
Сени йсқдир, деган илм фол бслар, ё, Аҳад,
Сен Воҳидсан, лам слид валам юлад,
Сени хаёл деган кимса мол бслар, ё, Аҳад!

АЛЛОҲ
Аллоҳ, Сени севолдим, гсзал тано керакмас,
Аллоҳ, Сенга сиғиндим, мансаб мано керакмас,
Аллоҳ, Сени куйладим, сзга маъно керакмас,
Аллоҳ, Сенга интилдим, дорулфано керакмас!

ЖАҲОАГИА  МУҲАММАД
Истанбул, 1995 йил.
http://www.jahongir.org/
Manbaa: sardormirzo.com

Qayd etilgan


Robiya  29 Aprel 2009, 14:28:15

:bs1:

 :as:

Munojot!

Ey hamdu sano sohibi!
Ey sharafu ulug’lik egasi!
Ey faxru qiymat sohibi!
Ey ahdu vafo sohibi!
Ey avfu rizo egasi!
Ey yaxshilik va ehson sohibi!
Ey qat’iy so’z va hukm sohibi!
Ey izzat va baqo sohibi!
Ey jo’mardlik va ne’matlar egasi!
Ey beg’araz yaxshilik va maxfiy ezgulik egasi!
Sen barcha aybu nuqson va kamchiliklardan pok — munazzahsan. Bizga madad beruvchi O’zingdan o’zga iloh yo’q. Omonlik ber bizga, omonlik tilaymiz, yo Xojam!
Bizni do’zax azobidan xalos et!

Irfon taqvimi, 2009, 1430 (II)


Qayd etilgan


siddiqa  29 Aprel 2009, 14:40:07

Men kimman senga bir qul ,sen maning hojamsan,Rabbim .
men osiyni ,men gunohkorni kechir ........
Tavba eshiklariga bosh urib keldim ,sen haqda chiroyli gumondaman .
meni mahzunlikdan ,qalb hastaligidan ,fitnakor ,fitnakor do'stlardan asra ,
ularni mendan uzoq qil .
Guvohlik beraman ,Alloh sendan boshqa iloh yo'q ,
Guvohlik beraman Muhammad sening quling va haq rasuling .

Qayd etilgan


Robiya  06 May 2009, 10:03:50


:bs1:

 :as:

Аллохим!!!

А­й , еру осмонни нурлантирувчи! А­й рахмати ва илми хамма нарсадан кенг булган зот! Юзумизни хаё билан калбимизни хикмат билан , онгимизни маърифат билан тулдиргингин. Катта-кичик , махфий-ошкор , билиб-билмай содир килган барча гунохларимизни магфират кил. Охириги нафасимизда иймон кетишимизни насиб айла!

Кабрдаги сурок-саволларини бизлар учун осон кил.

Аллохим!!!

Сен бутун кусурлардан , нуксон камчиликлардан поксан , муназзахсан. Сендан бошка илох йук бизга мадад бергани. Бизни жаханнам аобидан куткар У кундаги омонсиз оловдан омонлик бер . Зеро , олов хам Сенинг амринг билангина куйдирур.

Узингдан узга илох йуклигига гувохлик берамиз Мухаммад (с.а.в) Сенинг банданг ва А асулингдир.

Аллохим!!!

А­й , еру осмонни нурлантирувчи! А­й рахмати ва илми хамма нарсадан кенг булган зот! Юзумизни хаё билан калбимизни хикмат билан , онгимизни маърифат билан тулдиргингин. Катта-кичик , махфий-ошкор , билиб-билмай содир килган барча гунохларимизни магфират кил. Охириги нафасимизда иймон кетишимизни насиб айла!

Кабрдаги сурок-саволларини бизлар учун осон кил.

Аллохим!!!

Сен бутун кусурлардан , нуксон камчиликлардан поксан , муназзахсан. Сендан бошка илох йук бизга мадад бергани. Бизни жаханнам аобидан куткар У кундаги омонсиз оловдан омонлик бер . Зеро , олов хам Сенинг амринг билангина куйдирур.

Узингдан узга илох йуклигига гувохлик берамиз Мухаммад (с.а.в) Сенинг банданг ва А асулингдир.Бисмиллахир А охманир А охийм!!!Аихостда шафкатли ва мехрибон Аллохнинг номи билан бошлайман!!!Алгизим Кодир Аллохим!Ас-Саламу алайкум ва рахматуллохи ва барокатуху ва магфиратуху!Аллох бизнинг хаёлимизга келган ва тасавуримизга сигмайдиган нарсалардан покдир.Унинг поклиги шу даражадаки буни ашрафи махлукот онгига сигдиролмайди.А оббимизнинг кудрати шу даражада каттаки буни хеч бир тасаввур англолмайди.Факат А оббимнинг Узи ва юзигина бокийдир.Аллох жаннатни муъминларнинг мол ва жонлари свазига тухфа килган зотдир.Унинг мархамати шу даражада кенгки унинг поёни Узининг химматидадир.Аллох жалла-жалоллоху халийм ва мехрибон зотдир.Диндош Биродар Аллохдан факат чиройли такво ва сабр сурайман.аввал Узимга кейин Диндош биродарларимга.Аллох тавбаларни кабул Килгувчидир!Мехри кузидан,схшилиги юзидан Билиниб туради.Аллох улар кунглига Мухаббат билан нурланган калблари акс стган ойнадир.Сизла душманлар дустга мусибатлар саодатга айланади.Дунё инсон атаган нарсасини топадиган жой смас.Бир хайрли ишни бажармок истаб,унга имкони булмаса,шу нистиучун хам савоб оларкан.Сиз Аллохни унутмасангиз,Аллох хам сизни унутмайди!Утмишдаги ёмонликларни факат тавба килиш учун сслайлик!Кимки Аллох билан коим булса Хар бир иш Аллох кулидадир.Аллохнинг тоатида нажот бордур,Саодат йулида тикондан кутилишига илож йук.Барча хато килади Хато килганларнинг снг хайрлиси сса Хатоларидан кайтган ва Аллохга тавба стганлар!

Аллох Сизни Узининг нури жамолига назар солмокликга мусссар айласин! Аллох Ишки ила Диндошингиз!!!!!


Izoh: Bir soliha dugonamiz qalamlariga mansub!

Qayd etilgan


Robiya  28 May 2009, 11:04:28

MUNOJOT

1


Garov berib jonimni qattiq kuydim,
Oxir chirkin dunyolardan ham to‘ydim,
Ko‘z yoshima arzimas ekan dunyo...
Parvardigor, sajdangdaman, bosh qo‘ydim,
Rohatlanib Saning uchun yosh quydim...

Odamlarin ko‘rdim insof qilmagan,
Saning uyinga bir marta kelmagan,
Hech bo‘lmasa Haq kalimang bilmagan...
Parvardigor, sajdang uchun bosh qo‘ydim,
Rohatlanib Saning uchun yosh quydim...

Bu shundayin huzur erur, xush xuzur,
Hech kimsaga bu yo‘llarda yo‘q uzr,
Qalbim bugun hotirjamlik istayur,
Parvardigor, sajdang uchun bosh qo‘ydim,
Rohatlanib Saning uchun yosh quydim...

Qochdim so‘ngi ko‘rinmas zulmatlardan
Bezdim riyo aralash himmatlardan,
Yuzim ochib qaro-qum chimmatlardan
Parvardigor, sajdang uchun bosh qo‘ydim,
Rohatlanib Saning uchun yosh quydim...

Ko‘zim ko‘rmas minglab boqar qoroko‘z,
Atrofimda jaranglar ming jilo so‘z,
Taxtdan tushdim, yuztubanlik menga do‘st,
Parvardigor, sajdang uchun bosh qo‘ydim,
Rohatlanib Saning uchun yosh quydim...

Baytingdaman, demak qalbi obodman,
Boshqa yo‘lda aniqki xor, barbodman.
Senga qulman, demak haqqiy Ozodman,
Parvardigor, sajdang uchun bosh qo‘ydim,
Rohatlanib Saning uchun yosh quydim...

Qayd etilgan