Musulmon kishining kofir deyish

Musulmon kishining kofir deyish  ( 5638 marta o'qilgan) Chop etish

1 B


Chustiy  23 Noyabr 2007, 17:23:05КОФИРЛИК XАKИДА ФАТВО БЕРИШ 


 
...Асримизнинг динда g’улувга кетиш оqибатида долзарб масаласига айланган муаммолардан бири мусулмонларни кофир деб фатво чиqаришнинг кўпайганидир. Бу масала кейин чиqqан масалалардандир. Расулуллоh саллаллоhу алайhи вассаломнинг ваqтларида бирор кишини кофир деб hукм чиqарилганини hеч ким бўлмайди. Чунки, Расулуллоh саллаллоhу алайhи вассаломнинг ўзлари мусулмонларни бу ишдан qаттиq qайтарар эдилар...
Анас розияллоhу анhудан ривоят qилинади: «ÐŸÐ°Ð¹g’амбар саллоллоhу алайhи васаллам: «Ð£Ñ‡ нарса иймоннинг аслидир; «Ð›Ð°Ð° илаhа иллаллоhу» деган кимсага тегмаслик: Гуноhи туфайли уни кофирга чиqармаймиз. Амали туфайли уни Исломдан чиqармаймиз», дедилар». Абу Довуд ривоят qилган.
Пайg’амбаримиз саллоллоhу алайhи васаллам: «Ð£Ñ‡ нарса иймоннинг аслидандир», демоqдалар.
Бу масалани баён qилишнинг энг кучли усулларидан биридир. Аввал баён этиладиган нарсаларнинг ададини, аhамиятини айтиб, кейин бирин кетин улар васф qилинади. Демак, биз ўрганадиган нарсаларнинг адади учта. Улар энг муhим нарсалар, чунки иймоннинг аслидан hисобланадилар. Мусулмон киши учун дунёда иймондан муhимроq нарса йўq. Иймоннинг асли эса муhимнинг муhимидир.
1. «Ð›Ð°Ð° илаhа иллаллоhу», деган кимсага тегмаслик».
Яъни, калимаи шаhодатни айтиб, ўзини мусулмонлигини билдириб турган кишига тегмаслик, унинг жонига, молига зарар етказмаслик зарур. Зоhирида мусулмон бўлиб кўриниб, Исломнинг зоhирий амалларини qилаётганлар билан мусулмонча муомала qилинаверади. Кишиларнинг ички сирлари ва hисоб китоблари Аллоhнинг Ўзига hавола!
«Ð“уноhи туфайли уни кофирга чиqармаймиз».
Яъни, «Ð›Ð°Ð° илаhа иллаллоhу»Ð½Ð¸ айтиб, зоhирида мусулмон бўлиб кўринган одамни qилган гуноh иши туфайли кофирга чиqармаймиз. У кофир эмас, осий мўмин бўлади.
«ÐÐ¼Ð°Ð»Ð¸ туфайли уни Исломдан чиqармаймиз».
Яъни, калимаи тавhидни айтиб, Исломни зоhиридан кўрсатиб турган одамни амали туфайли Ислом дини, Ислом миллатидан чиqармаймиз. Бундай одамларга амалига яраша таъйин qилинган шаръий жазо берилади. Эътиqоди бузилмаса, Исломдан чиqqан hисобланмайди. Умумий qоида–шу!
Аммо кейинчалик бўлиб ўтган hодисаларга назар солсак, Пайg’амбаримиз саллоллоhу алайhи васаллам нима учун бу масалага алоhида эътибор бериб, уни иймоннинг аслидан, деб атаётганларини тўлиqроq тушуниб оламиз. Кейинроq айни шу Пайg’амбаримиз «qилмаймиз», деб айтган нарсани qиладиганлар чиqди. Баъзи фирqалар мўмин кишини qилган гуноhи туфайли кофирга чиqаришга киришдилар. Мусулмон одамни qилган ёмон амали сабабидан Исломдан чиqаришни авж олдирдилар.
Бу ишга биринчи бўлиб журъат этганлар «Ð¥Ð°Ð²Ð¾Ñ€Ð¸Ð¶» фирqаси бўлди. Улар, «Ð¼ÑžÑŠÐ¼Ð¸Ð½ киши гуноh иш qилса, кофирга айланади», «ÐÐ¼Ð¾Ð½ амал qилган мусулмон, Исломдан чиqади», дедилар.
Бора-бора «Ð¥Ð°Ð²Ð¾Ñ€Ð¸Ð¶»Ð»Ð°Ñ€Ð½Ð¸Ð½Ð³ qиладиган иши мусулмонларни кофирга чиqаришдан бошqа бўлмай qолди. Уларнинг бу ашаддий мавqифлари qирg’ин барот урушларга, мусулмонларнинг беhисоб qонлари тўкилишига олиб келди. Энг ёмони, аqийда бобида кераксиз ихтилофлар авж олди.

Qayd etilgan


Chustiy  23 Noyabr 2007, 17:24:13

Натижада аqийда пойдевори дарз кетди. Фаqат Аhли сунна ва жамоа мазhаби уламолари жасорати ва улкан меhнати эвазига бу дарз qайтадан Ñ‚Ñžg’риланди.
Кейинги пайтларда hам, hар даврнинг ўз «Ð¥Ð°Ð²Ð¾Ñ€Ð¸Ð¶»Ð»Ð°Ñ€Ð¸ чиqиб турибди. Бизнинг асримизда hам, «Ð›Ð°Ð° илаhа иллаллоh»Ð³Ð° мансуб кишилар ичида, калимаи тавhид аhлини, аhли qиблани кофирга чиqарувчилар оз эмас.
Замонамиз «Ð¥Ð°Ð²Ð¾Ñ€Ð¸Ð¶»Ð»Ð°Ñ€Ð¸ hам, qадимги мазhабдошларидан ўрнак олиб, уларга суяниб иш кўрадилар. Буларнинг hам, ўтмишдаги маслакдошлари каби мусулмонлардан бошqалар билан асло ишлари йўq.
Замонамиз «Ð¥Ð°Ð²Ð¾Ñ€Ð¸Ð¶»Ð»Ð°Ñ€Ð¸ hам, иложи борича кўпроq мусулмонни кофирга чиqаришни ўзларининг бош вазифалари деб биладилар. Уламоларимиз хаворижларчалик Исломга катта зарар етказган куч йўqлигини таъкидлайдилар.
Минг афсуслар бўлсинким, тарихдаги бу нохуш hолат биз яшаб турган замонда hам такрорланди. G’улувга кетган тоифалар аста-секин мусулмонларни кофирга чиqариш ишини такрорладилар. Улар аввал hокимядагиларни, кейин ўзларига очиq qарши чиqqанларни кофирга чиqардилар.
Бора –бора уларнинг доираларида hозирда мусулмонман деб юрганларнинг учдан иккиси мушрик ва кофир дейдиган гаплар тарqалди. Кейинроq бу нисбат яна юqорилаб борди.
Тирикларни кофирга чиqариб бўлганларидан кейин ўлганларга осилишни бошладилар. Ўтган уламоларимизнинг китобларини титкилаб ўзларига ёqмайдиган гапларни топиб уларни hам кофирга чиqаришни бошладилар. Охири бориб аhли сунна ва жамоа мазhабининг икки имомлари Ашъарий ва Ал-Мотуридий раhматуллоhи алайhимолар hам буларнинг дастидан четда qолмадилар.
Ва ниhоят, мазкур «Ñ„атвочилар»Ð½Ð¸Ð½Ð³ шогиридлари устозларини кофирлиги hаqида фатво чиqаришга етишди.
Бу масаланинг ўта хатарли эканини англаб етиш учун куфрнинг маъносини, таърифини ва унга боg’лиq шаръий hукмларни бир оз бўлсада тушуниб етиш керак.

Qayd etilgan


Chustiy  23 Noyabr 2007, 17:25:05

ХАВОРИЖЛАР ВА ДИНДАН ОТИЛИБ ЧИQУВЧИЛАР ХАQИДА

 ÐÐ±Ñƒ Саъид разияллоhу анhудан ривоят qилинади: «ÐÐ»Ð¸ ибн Абу Толиб Ямандан Расулуллоh саллаллоhу алайhи вассаломга тупроg’идан тозаланмаган ёмби тиллони qарз ила ошланган терига солиб юборди. Бас, у зот уни тўрт киши; Уяйна ибн Бадр, ал-Аqраъ ибн Hобис, Зайд ал-Хойл ва Алqама ибн Улоса орасида таqсимладилар. Шунда у зотнинг саhобаларидан бир киши «Ð£Ð»Ð°Ñ€Ð´Ð°Ð½ кўра бунга биз hаqли эдик», деди.
Бас, бу Пайg’амбаримиз саллалоhу алайhи васаломга етди ва: «ÐœÐµÐ½Ð³Ð° ишонмайсизларми?! Hолбуки, мен осмондаги зотнинг ишончлисиман. Менга эртаю кеч осмоннинг хабари келиб туради», дедилар.
Шунда кўзлари ичига кирган, икки яноg’и бўртиб чиqqан, дўнгпешона, серсоqол, таqирбош ва иштонини шимариб олган бир киши ўрнидан туриб:
«Ð­Ð¹ Аллоhнинг Расули Аллоhдан qўрqинг!» деди.
«Ð¨ÑžÑ€Ð¸Ð½Ð³ qурсин! Мен ер аhлининг Аллоhдан qўрqишга энг hаqлиси мен эмасмани?!» дедилар.
Сўнгра hалиги киши ортига qайтиб кетди. Шунда Холид ибн Валид:
«Ð­Ð¹ Аллоhнинг Расули Унинг бўйнига зарба берайми?» деди.
«Ð™Ñžq. Эhтимол у намоз Ñžqир», дедилар.
«Qанчадан qанча намозхон тили билан дилида йўq нарсани айтади», деди Холид.
Шунда Расулуллоh саллаллоhу алайhи вассалом: «ÐÐ»Ð±Ð°Ñ‚та, мен одамларнинг qалбини тешиб кўришга hам, qоринларини ёриб кўришга hам амр qилинмаганман», дедилар.
Сўнгра у зот кетиб бораётган hалиги кишининг ортидан назар солиб туриб:
«ÐœÐ°Ð½Ð° шунинг жинсидан бўлган бир qавмлар чиqади. Улар Аллоhнинг китобини кўп тиловат qиладилар. Аммо у уларнинг бўg’изларидан нарига ўтмайди. Улар диндан худди Ñžq камондан чиqqандек чиqадилар. Агар уларни топсам, албатта, Самуд qавмидек qатл qилардим», дедилар».
Ушбу hадиси шарифда кейинчалик чиqиб, динда g’улувга кетиб мусулмонлар орасида фитна чиqарадиган тоифа аъзоларининг баъзи кўринишлари, сифатлари ва ишлари hаqида маълумотлар келмоqда.
«Ð¨ÑƒÐ½Ð´Ð° кўзлари ичига кирган, икки яноg’и бўртиб чиqqан, дўнгпешона, серсоqол, таqирбош ва иштонини шимариб олган бир киши ўрнидан туриб: «Ð­Ð¹ Аллоhнинг Расули Аллоhдан qўрqинг!» деди».
Уларнинг кўзга кўринган сифатларидан бири мусулмон йўлбошчилар, уламо ва фузалоларга нисбатан беhурмат бўлиш ва ўзларининг ёлg’он даъволари билан уларнинг обрўсини тўкишга hаракат qилиш бўлади.
Ушбу ривоятда зикри келаётган номояндалари hам Расулуллоh саллаллоhу алайhи вассаломни Аллоh таолодан qўрqмасликда, адолат qилмасликда айбламоqдалар. Эътибор беринг-а! Бир бетайин нобокор Расулуллоh саллаллоhу алайhи вассаломни айбламоqда! Унинг издошлари hам Пайg’амбаримиз саллалоhу алайhи васаломнинг меросхўрлари уламоларга нисбатан шундоq муомалада бўладилар.
«Ð£Ð»Ð°Ñ€ Аллоhнинг китобини кўп тиловат qиладилар».
Буни hам бировлардан ажраб туриш учун qиладилар. Чин qалбдан Аллоh таоло учун qилмайдилар. Тиловатни qиладилар.
«ÐÐ¼Ð¼Ð¾ у уларнинг бўg’изларидан нарига ўтмайди».
Qалбларига етиб бормайди. Уни англаб етиш ва онгларига сингдиришга уринмайдилар hам. Шунинг учун
«Ð£Ð»Ð°Ñ€ диндан худди Ñžq камондан чиqqандек чиqадилар».
Бир оз сабаб топилса бўлди. Тезда соqолни qирдириб, кийимни ўзгартиб hеч нарсани кўрмагандек бўлиб тураверадилар.
«ÐÐ³Ð°Ñ€ уларни топсам, албатта, Самуд qавмидек qатл qилардим».
Чунки улар qаерда бўлсалар hам фитна чиqарадилар ва мусулмонларга катта зарарлар етказадилар.
Яна ўша кишидан ривоят qилинади: «ÐÐ»Ð¸ Яманда турганида ёмби тиллони тупроg’и билан Расулуллоh саллаллоhу алайhи вассаломга юборди. Бас, у зот уни тўрт киши; Уяйна, ал-Аqраъ, Зайд ал-Хойл ва алqамалар орасида таqсим qилдилар. Бунда qурайшликлар g’азабландилар ва: «ÐÐ°Ð¶Ð´Ð½Ð¸Ð½Ð³ катталарига бериб бизни тарк qиладими?!» дейишди.

Qayd etilgan


Chustiy  23 Noyabr 2007, 17:25:58

Шунда Расулуллоh саллаллоhу алайhи вассалом: «ÐÐ»Ð±Ð°Ñ‚та, мени буни уларни улфат qилиш учун qилдим», дедилар.
Кейин бир серсоqол, икки ёноg’ бўртиб чиqqан, кўзлари иичига кирган, пешонасин дўнг ва сочи qирилган киши келиб: «ÐÐ»Ð»Ð¾hдан qўрq! Эй Муhаммад!» деди.
«ÐÐ³Ð°Ñ€ мен осийлик qилсам, Аллоhга ким итоат qилади?! У зот мени ер аhлига ишонадию, сизлар менга ишонмайсизларми?!» дедилар.
Сўнгра hалиги одам орqасига qараб кетди. qавмдан бири уни qатл qилишга изн сўради. Шунда Расулуллоh саллаллоhу алайhи вассалом: «ÐœÐ°Ð½Ð°ÑˆÑƒÐ½Ð¸Ð½Ð³ жинсидан бўлган бир qавмлар чиqади. Улар Аллоhнинг китобини кўп тиловат qиладилар. Аммо у уларнинг бўg’изларидан нарига ўтмайди. Улар аhли Исломни qатл qиладилар ва аhли бутларни тарк qиладилар. Улар Исломдан худди Ñžq камондан чиqqандек чиqадилар. Агар уларни топсам, албатта, Од qавмидек qатл qилардим», дедилар». Икки шайх ва Термизий ривоят qилган.
Бу ривоят ўзидан олдингисини тўлдириб ва унга бир оз равшанлик киритмоqда.
«Ð£Ð»Ð°Ñ€ аhли Исломни qатл qиладилар ва аhли бутларни тарк qиладилар».
Мусулмонлар орасида фитна чиqарган ва чиqараётган тоифаларнинг hолига ва тарихига диqqат билан назар соладиган бўлсак, бу улкан hаqиqат яqqол номоён бўлади. Улар доимо аhли Исломга осиладилар. Бошqалар билан ишлари бўлмайди. Балки баъзи бир hолатларда улар мусулмонмаслар билан hамкорлик qиладилар.
Яна ўша кишидан ривоят qилинади: «Ð‘из Пайg’амбаримиз саллалоhу алайhи васалом билан бирга эдик. У зот мол таqсимлаётган эдилар. У зотнинг hузурларига Зулхувайсира келди. У Бани Тамимлик бир одам эди. Бас, у: «Ð­Ð¹ Аллоhнинг Расули Адолат qилинг!» деди.
Шунда Расулуллоh саллаллоhу алайhи вассалом: «Ð¨ÑžÑ€Ð¸Ð½Ð³ qурсин! Мен адолат qилмасам, ким адолат qилади?! Агар адолат qилмасам, ноумид бўлибман, хусронга учрабман!» дедилар.
Бас, Умар ибн Хаттоб: «Ð­Ð¹ Аллоhнинг Расули Менга изн беринг. Унинг бўйнига зарба берай!» деди.
«Ð£Ð½Ð¸ тек qўй. Албатта, унинг шерклари бордир. Сизлардан бирингиз уларнинг намози олдида ўзининг намозини, рўзаси олдида ўзининг рўзасини hаqир санайди. Улар Qуръон qироат qилурлар. Аммо бўg’изларидан нарига ўтмас. Исломдан камондан Ñžq чиqqандек чиqурлар. ÐŽqнинг учига назар qилинса, ундан hеч нарса топилмас. Сўнгра Ñžq учи qадаладиган жойга назар солинса, ундан hам hеч нарса топилмас. Кейин Ñžqнинг ўзига назар qилинса, ундан hам hеч нарса топилмас. Сўнг унинг патига назар qилинса, ундан hам hеч нарса топилмас. Hолбуки, у гўнгдан hам, qондан hам ўтганди. Уларнинг белгиси бир qора одам бўлиб унинг билакларидан бирида аёлнинг маммасига ўхшаш ёки парча гўштга ўхшаш нарса бўлиб ликкиллаб туради. Улар одамлар тафриqага тушганда чиqурлар», дедилар. Икки шайх ва Термизий ривоят qилган.
Бу ривоятда зикри келаётган мол таqсимлаш ва унга боg’лиq hодисалар Hунайн g’азотидан кейин Жаърона номли ерда бўлиб ўтган.
Зулхувайсира машhур нобакорлардан бирининг исми. У ўзининг душманлиги билан машhур бўлган.
Бу ривоятда мазкур фитначи тоифа аъзоларининг бошqа сифатлари hам зикр qилинмоqда.

Qayd etilgan


Chustiy  23 Noyabr 2007, 17:26:57

«Ð¡Ð¸Ð·Ð»Ð°Ñ€Ð´Ð°Ð½ бирингиз уларнинг намози олдида ўзининг намозини, рўзаси олдида ўзининг рўзасини hаqир санайди».
Улар намоз ўqиганларида сиртдан кўрган одам qоил qоладиган qилиб ўqийдилар. Улар рўза тутганларидан сиртдан кўрган одам qоил qоладиган qилиб тутадилар. Hаттоки саhобалар уларнинг намози ва рўзаси олдида ўз намоз ва рўзаларини hаqир санайдиган бўлади.
Кези келганда, эслаб ўтилган ривоятларда зикр qилинган салбий сифатларнинг баъзиларининг рўйхатига кўз ташлаб чиqайлик.
1. Улар Аллоhнинг китобини кўп тиловат qиладилар. Аммо у уларнинг бўg’изларидан нарига ўтмайди.
2. Улар диндан худди ўq камондан чиqqандек чиqадилар.
3. Уларнинг кўзга кўринган сифатларидан бири мусулмон йўлбошчилар, уламо ва фузалоларга нисбатан беhурмат бўлиш ва ўзларининг ёлg’он даъволари билан уларнинг обрўсини тўкишга hаракат qилиш бўлади.
4. Улар аhли Исломни qатл qиладилар ва аhли бутларни тарк qиладилар.
5. Улар гапни гўзал гапирурлар, амални ёмон qилурлар.
6. Улар Аллоhнинг китобига даъват qилурлар. Hолбуки, ўзларида ундан hеч нарса йўq.
Ушбу ва бу борадаги hадисларда келган сифатларни ўзида жамлаган биринчи аqийдада g’улувга кетган тоифа hазрати Али каррамаллоhу важhаhунинг даврларида пайдо бўлди. Масалани теранроq тушуниш учун хаворижлар hаqида бир оз бўлсада сўзлаб ўтишга Ñ‚Ñžg’ри келади.
Аслида хавориж сўзи «Ñ…уруж» qарши чиqишдан олинган бўлиб улар hазрати Али ибн Абу Толиб розияллоhу анhуга qарши чиqqанлари учун шу ном билан аталган эдилар. Кейин уларнинг фикрий хуружлари яна hам зиёда бўлди. Улар hазрати Али ибн Абу Толиб розияллоhу анhу hакамлик ишини qабул qилганлари учун кофир бўлди деб фатво чиqаришди.
Али ибн Абу Толиб каррамаллоhу важhаhу улар билан турли йўлларни ишга солиб гаплашиб кўрдилар, насиhат qилдилар аммо фойдаси бўлмади.
Хаворижлар hазрати Али сафардалик пайтни g’анимат билиб ер юзида катта фасод qилдилар. Улар мусулмонларнинг бегуноh qонини тўкиб, йўлтўсарлик qилиб, Аллоh hаром qилган нарсаларни ўзларига hалол hисобалашган эдилар. Улар ўлдирган кишилар ичида Расулуллоh соллаллоhу алайhи васалламнинг саhобалари Абдуллоh ибн Хаббоб розияллоhу анhу ва у кишининг hомиладор аёллари hам бор эди.
Ишнинг тафсилоти qуйидагича бўлган эди.
Хаворижлар гуруh-гуруh бўлиб шаhар qишлоqларга чиqиб ўзларининг тескари ташвиqотларини олиб боришни бошлаган эдилар. Улар дуч келган одамни тўхтатиб:
«Hакамликни qабул qилиш куфр бўлмаганмиди?
Али hакамликни qабул qилиб гуноhор бўлмадими?
У ўз гуноhига иqрор бўлиб тавба qилмагунича, унинг байъати ва итоатидан холи эмасмизми?» деб сўрашар эди.
Ким, hа, деб жавоб берса уни qўйиб юборишар. Ким, йўq, деб жавоб берса, уни ўлдиришар эди.
Улар Абдуллоh ибн Хаббоб розияллоhу анhуни ва аёларини тутиб qамашиб qўйди. Айнан Абдуллоh ибн Хаббоб розияллоhу анhу уларни биринчи бўлиб хавориж деб номлаган эдилар. Хаворижлар у кишидан Пайg’амбар соллаллоhу алайhи васалламнинг баъзи hадиси шарифлари hаqида сўрашди.
У киши уларга: «ÐœÐµÐ½ отамдан эшитганман, Расулуллоh соллаллоhу алайhи васаллам, келажакда фитна бўладир. Унда ўтирган тургандан яхшидир, турган юргандан яхшидир, юрган саъйи qилгандан яхшидир, деган эканлар, дедилар.
Улар у кишидан hазрати Али ибн Абу Толиб розияллоhу анhу hаqида сўрадилар. У киши яхши гапларни айтдилар. Шунда хаворижлар g’азабланиб Абдуллоh ибн Хаббоб розияллоhу анhу ва у кишининг аёлларини hайдаб кета бошладилар.
Йўлда кетаётиб хурмо дарахтидан бир дона хурмо узулиб тушди. Хаворижлардан бири уни олиб оg’зига солиши билан бошqаси унга qараб, эгасидан сўрамй туриб ёки нархини бермай туриб ейсанми, деб баqирди. Наригиси шоша-пиша оg’зидаги хурмони олиб qўйди ва qаттиq надомат qилиб истиg’фор айта бошлади.
Улар бир неча qадам юриб туриб Расулуллоh соллаллоhу алайhи васалламнинг саhобалари Абдуллоh ибн Хаббоб розияллоhу анhуни hузур qилиб сўйдилар. Сўнгра у кишининг аёлларига ташландилар. Аёл розияллоhу анhо, мен hомиладорман! Аллоhдан qўрqинглар! деб ёлборса hам хаворижларнинг бурунларига пашша qўнганча hам таъсир qилмади. Уни hам бўg’изладилар.
Бу икки улуg’ инсоннинг айби hазрати Али ибн Абу Толиб розияллоhу анhу Ñ‚Ñžg’рисида, ўша пайтда дунёдаги энг афзал мусулмон hаqида Ñ‚Ñžg’ри гапни айтганлари эди.
Ўз ўзидан бир дона хурмони изнсиз емоqни гуноh hисоблаган ерида икки улуg’ инсонни; Расулуллоh соллаллоhу алайhи васалламнинг саhобасини ва у кишининг hомладор аёлини рост гапни айтгани учун тап тортмай бўg’излаб ташлайдиган хавориж деган махлуqлар кимлар ўзи, деган савол пайдо бўлади.
Аслида хаворижлар таълим тарбия кўрмаган, аммо диндорликнинг чўqqисига чиqqанлик даъвосини qилувчи шахслар бўлади. Уларнинг илми бўлмагани учун ўзининг камчилигини озгина билган нарсасини маhкам тутиб hаддан ошиш ва бошqаларни нуqсонда айблаш ила hаспўшлашга ўтадилар.
Али ибн Абу Толиб каррамаллоhу важhаhу даврларида бош кўтарган биринчи хаворижлар асосан саhролик тарбиясиз дайдилар ва qали qасоватли аъробийлардан иборат эди. Уларда одоб-ахлоq, hилм ва босиqлик каби нарслардан асорат hам йўq эди. Илмлари бўлмагани учун кўпроq ўзларига ёqиб qолган нарсага маhкам ёпишишга ўтар эдилар. Худди ана ўша омиллар хаворижларни hазрати Али ибн Абу Толиб розияллоhу анhу энг ашаддий тарафдорлигидан энг ашаддий душманларига айлантирган эди.
Ислом аqийда бобида hам, ибодат бобида hам, ўзини тутиш бобида hам ва бошqа бобларда hам мўътадилликка асосланган. Бундоq мўътадилликнинг чегарасини билиш учун эса асосли илмий мезон керак. Ана ўша асосли мезонга эга бўлиш учун эса Исломий илмларнинг барчасини асл масдарлардан, етук ва таqводор уламолардан тўлиq ўрганиш керак. Бу нарсаларга одоб-ахлоq, hилм ва босилик ва hамда hар бир нарсани ўз ўрнида Ñ‚Ñžg’ри баhолай билиш омиллари qўшилгандагина ўнг ёки сўлга бурилиб hалокат жари Ñ‘qасига келиб qолиш хавфини олди олинган бўлади.
Аqийдада hаддан ошиб g’улувга кетишнинг оqибати жуда ёмон бўлади. Бу иш кўпчиликнинг бошига бало офат бўлади. Уламоларимиз hозирги кунда мусулмонларнинг бошига тушаётган кўплаб бало офатларнинг сабабларидан бири худди шу аqийдада g’улувга кетган замона хаворижлари эканини таъкидлайдилар.

Qayd etilgan


Chustiy  23 Noyabr 2007, 17:27:56

Ma'siyat tufayli kofirga chiqarish

  Аqийдада hаддан ошиб g’улувга кетган тоифалар мусулмонларга ким осий – гуноhкор бўлса, кофирдир, деган qарорга келганлар. Уларнинг тушунчаси бўйича, осийлик ва кофирлик сўзларининг маъноси бирдир.
«Ð–амоату Такфийр вал hижра» ташкилотининг асосчиси ва раhбари Мустафо Шукрийнинг одамлари ўзларининг рисолаларидан бирида: «Ð¨Ð°Ñ€Ð¸Ð°Ñ‚да куфр лафзи фаqатгина иймоннинг аксини ва унинг йўq бўлишини англатиш учун келган», дедилар.
Мазкур ташкилотнинг бош мафкурачиси Моhир Бакрий ўзининг «ÐšÐ¸Ñ‚обул hижра» номли асарида: «ÐžÑÐ¸Ð¹ сўзи Кофирнинг исмларидан бир исмдир. Бу сўз тамомила кофир сўзига баробардир», дейди.
Уларнинг куфрга чиqариш бўйича эътиqодлари qуйидагилардан иборат: Барча исён ва гуноhлар Аллоhга куфр келтиришдир.
Осийдан кофирлик исмини фаqатгина тавба билан кўтариб ташлаш мумкин.
Тавба Исломни янгилаш деганидир. Ким бир маъсиятни qилиши билан дарров тавба qилмаса, у унда давом этаётган кофирдир.
Уларнинг далиллари: Аллоh таоло «Ð¤ÑƒÑ€qон» сурасида: «Hавои нафсини ўзига худо qилиб олганни кўрдингми?!» деган (43-оят).
2. Аллоh таоло «Ð™Ð°ÑÐ¸Ð½» сурасида: «Ð­Ð¹ одам болалари, шайтонга ибодат qилманг, албатта, у сизга очиq-ойдин душмандир», деган (60-оят).
3. Аллоh таоло «ÐÐ¸ÑÐ¾» сурасида: «ÐšÐ¸Ð¼ Аллоhга ва Унинг Расулига исён qилса ва Унинг чегарасидан тажовуз qилса, уни абадий qолиш учун дўзахга киритадир. Ва унга хорловчи азоб бордир», деган (14-оят).
4. Аллоh таоло «Ð‘аqара» сурасида: «Ð™Ñžq! Ким гуноh qилса ва уни хатолари ўраб олган бўлса, ана ўшалар дўзах эгаларидир. Улар унда абадий qолурлар», деган (81-оят).
5. Аллоh таоло «ÐÐ½ÑŠÐ¾Ð¼» сурасида: «ÐÐ»Ð±Ð°Ñ‚та, шайтонлар ўз дўстларига сизлар билан тортишишни васваса qиларлар. Агар уларга итоат qилсангизлар, сизлар hам мушриклардан бўласизлар», деган (121-оят).
6. Пайg’амбар соллаллоhу алайhи васалламдан qуйидаги hадис ривоят qилинади: Абу Hурарйа розияллоhу анhудан ривоят qилинади: «ÐŸÐ°Ð¹g’амбар соллаллоhу алайhи васаллам: «Ð£Ð¼Ð¼Ð°Ñ‚имнинг барчаси жаннатга кирар, лекин бош тортганларгина кирмас», дедилар. Одамлар: «Ð­Ð¹ Аллоhнинг Расули, ким бош тортади?!» дейишди.
У зот соллаллоhу алайhи васаллам: «ÐšÐ¸Ð¼ менга итоат qилса жаннатга киради, ким менга осий бўлса, батаhqиq бош тортган бўлади», дедилар». Бухорий ривоят qилган.
Уларга раддиялар: Уларнинг маъсият сўзи куфрни англатади деганлари араб тилини сал – пал биладиган одамнинг гапи эмас. Hеч qачон улардан бошqа бирор кимса бу гапни айтмаган.
Уларнинг ўз фикрини тасдиqлаш учун далил qилиб келтираётган оят ва hадислар ваъда, холос. Осий бўлганларни дўзах азоби билан qўрqитиш билан бирга унинг муqобилида тоат qилганларга жаннат ваъда qилиш hам бор. Яъни бу борада тарg’иб qилиш билан бирга qўрqитиш баробар олиб борилган.
Аллоh таоло «ÐÐ¸ÑÐ¾» сурасида: «ÐšÐ¸Ð¼ Аллоhга ва Унинг Расулига итоат этса, уни остидан анhорлар оqиб турган жаннатга абадий qолиш учун киритадир. Бу эса, улкан ютуqдир. Ким Аллоhга ва Унинг Расулига исён qилса ва Унинг чегарасидан тажовуз qилса, уни абадий qолиш учун дўзахга киритадир. Ва унга хорловчи азоб бордир», деган (13-14-оятлар).
Аллоh таоло «ÐÐ¸ÑÐ¾» сурасида: «ÐšÐ¸Ð¼ Аллоhга ва Расулга итоат qилса, бас, ана ўшалар Аллоh неъмат берган набийлар, сиддиqлар, шаhидлар ва солиhлар билан биргадирлар. Ва уларнинг рафиqлари qандай hам яхши!» деган (69-оят).
Агар такфирчи – куфрга чиqарувчиларнинг гапига кириладиган бўлса, ушбу икки хил маънони англатувчи оятлар, яъни, маъсиятга дўзахни ва тоатга жаннатни ваъда qилаётган оятлар бир-бирига зид бўлиб qолади.
Ислом тарихида биринчи бўлиб гуноh qилган мўминни кофир дейишга журъат этганлар «Ð¥Ð°Ð²Ð¾Ñ€Ð¸Ð¶» фирqаси бўлди. Улар, «Ð¼ÑžÑŠÐ¼Ð¸Ð½ киши гуноh иш qилса, кофирга айланади», «ÐÐ¼Ð¾Ð½ амал qилган мусулмон, Исломдан чиqади», дедилар.
Бора-бора «Ð¥Ð°Ð²Ð¾Ñ€Ð¸Ð¶»Ð»Ð°Ñ€Ð½Ð¸Ð½Ð³ qиладиган иши мусулмонларни кофирга чиqаришдан бошqа бўлмай qолди. Уларнинг бу ашаддий мавqифлари qирg’ин барот урушларга, мусулмонларнинг беhисоб qонлари тўкилишига олиб келди. Энг ёмони, аqийда бобида кераксиз ихтилофлар авж олди.
Кейинчалик «Ð¥Ð°Ð²Ð¾Ñ€Ð¸Ð¶»Ð»Ð°Ñ€Ð³Ð° мутлаqо qарама-qарши «ÐœÑƒÑ€Ð¶Ð¸Ð°» мазhаби пайдо бўлди. Мусулмонлар орасидаги фирqалар ичида таассубнинг кучайиши оqибатида «ÐœÑƒÑ€Ð¶Ð¸Ð°»Ð»Ð°Ñ€ «Ð¥Ð°Ð²Ð¾Ñ€Ð¸Ð¶»Ð»Ð°Ñ€Ð³Ð° зид ўлароq, «Ð›Ð°Ð° илаhа иллаллоh»Ð½Ð¸ айтса бўлди, бошqа нарсанинг qилмаса hам бўлаверади», дейишди.
Аhли сунна вал жамоа мазhаби «Ðhли qиблалардан бирортасини гуноh туфайли кофир qилмаймиз» дейди.
Яъни, Пайg’амбар соллаллоhу алайhи васаллам келтирган жами нарсаларга иймон келтириб, диннинг асосий нарсаларидан бирор нарсани инкор qилмаган одамни гуноhи кабира ёки гуноh туфайли кофир, деб hукм чиqармаймиз, деганидир.
Энг асосийси, агар такфирчи – куфрга чиqарувчиларнинг гапига кириладиган бўлса, Исломдаги энг катта qоидалардан бирини бузилган бўлади.
Аллоh таоло «ÐÐ¸ÑÐ¾» сурасида: «ÐÐ»Ð±Ð°Ñ‚та, Аллоh Ўзига ширк келтирилишини кечирмас. Ундан бошqани, кимни хоhласа, кечирур», деган (116-оят).
Ушбу оятда гуноhлар икки qисмга, ширк ва шарк бўлмаганга таqсимланмоqда. Бу hаqда «Ð¢Ð°Ð»Ñ…ийси шарhи аqийдатут Тоhавия» китобида qуйидагилар айтилган:
«ÐÐ»Ð»Ð¾h таоло ширк билан гуноhи кабираларнинг орасини ажратгандир. Чунки, ширк, гуноhи кабираларнинг кабирасидир.
Аллоh таоло ва Пайg’амбаримиз соллаллоhу алайhи васаллам хабар берганларидек, ширк гуноhи кечирилмас. Ундан бошqа гуноhларнинг кечирилиши эса Аллоhнинг хоhишига боg’лангандир.
Бўлиши мумкин нарса хоhишига боg’ланади. Бу ширкдан бошqа гуноhни тавбасиз кечиришдир.
Бўлиши мумкин бўлмаган нарса эса, хоhишга боg’ланмайди. Бу ширкни тавбасиз кечиришдир.
Агар hаммаси баробар бўлганида орасини фарqламаган бўлар эди. Балки, иккиси орасида фарq qолмас эди».

Qayd etilgan


Chustiy  23 Noyabr 2007, 17:30:15

Muslulmonni kofir deyish hukmi  
 
 Ð‘у масала жуда hам нозик ва хатарлидир. Айниqса, hозир аqоид илми билимдонлари кам, уни излаганлар ундан hам кам, бўлган-бўлмаган нарса учун кўпчиликни кофир ёки мушрикка чиqариб юборадиганлар кўпайган бир пайтда. Албатта, hар бир ижтимоий муаммонинг ўз сабаблари ва омиллари бўлгани каби, одамларни осонликча кофирга ёки мушрикка чиqариб юборадиганлар кўпайишининг hам ўзига яраша сабаб ва омиллари бор. Уларни батафсил ўрганишни мутахассисларга hавола qилиб, биз ўзимизга тегишли жойини баён qилишга ўтамиз. Ислом борасидаги кўпгина хатолар qатори бу масаладаги хато hам асосан кишиларнинг диний билим савиясининг йўqлиги ёки хатолигидан келиб чиqади. Энг ёмони ўша камчиликни Ñ‚Ñžg’рилашга hаракат qилмасликдир.
Ушбу маънода кишиларга айтиб юрган маълумотларимизни ёзиб hам qўйишга qарор qилдик.
Бу масалада «Ð¨Ð°Ñ€hи аqийдатут Таhовия» китобида qуйидагилар айтилади:
«Ðhли qиблалардан бирортасини гуноh туфайли кофир qилмаймиз. Модомики, ўшани hалол hисобламаса».
Бу каби масалаларда «Ð°hли qибла»Ð´Ð°Ð½ мурод, Пайg’амбар соллаллоhу алайhи васаллам келтирган жами нарсаларга иймон келтириб, диннинг асосий нарсаларидан бирортасини инкор qилмаганлар кўзда тутилади.
Демак, аhли qиблалардан бирортасини гуноh туфайли кофир qилмаймиз» дегани, Пайg’амбар соллаллоhу алайhи васаллам келтирган жами нарсаларга иймон келтириб, диннинг асосий нарсаларидан бирор нарсани инкор qилмаган одамни гуноhи кабира ёки гуноh туфайли кофир, деб hукм чиqармаймиз, деганидир.
Аммо гуноh ишларни qилган одамни кофир бўлди дейдиганлар ўзларининг оят ва hадисларга амал qилиб иш тутаётганларини даъво qиладилар ва далиллар келтирадилар.
Qуръони Карим ва Расулуллоh соллаллоhу алайhи ва салламнинг hадисларида куфр деб номланган гуноhларга мисоллар qуйидагилар:
1. «ÐšÐ¸Ð¼ÐºÐ¸, Аллоh нозил qилган нарса ила hукм qилмаса, бас, ана ўшалар кофирдирлар» (Моида: 44).
2. Пайg’амбаримиз соллаллоhу алайhи васаллам: «ÐœÑƒÑÑƒÐ»Ð¼Ð¾Ð½Ð½Ð¸ сўкмоqлик фисqдир. У билан уруш qилмоq куфрдир», деганлар. Бухорий ва Муслим ривоят qилган.
3. Пайg’амбаримиз соллаллоhу алайhи васаллам: «ÐœÐµÐ½Ð´Ð°Ð½ сўнг баъзингиз баъзингизнинг бўйнингизни чопиб, кофир бўлманг», деганлар. Бухорий ва Муслим ривоят qилган.
4. Пайg’амбаримиз соллаллоhу алайhи васаллам: «ÐœÑƒÑÑƒÐ»Ð¼Ð¾Ð½ билан куфрнинг ўртасида, намозни тарк qилиш бордир», деганлар. Муслим ривоят qилган.
5. Пайg’амбаримиз соллаллоhу алайhи васаллам: «ÐšÐ¸Ð¼ Аллоhдан ўзга ила qасам ичса, батаhqиq кофир бўлибди», деганлар. Имом ал-Hоким ривоят qилган.
Бу масалада аhли сунна ва жамоа айтган хулоса шулки, мўмин одам гуноhи кабира qилиши билан кофир бўлиб qолмайди. Фаqат ўша ишни hалол санаса, кофир бўлади. Мисол учун ароq ичган одам уни hалол деб эътиqод qилса, кофир бўлади. Ароqни hалол деб эътиqод qилмаса-ю, уни ичса осий бўлади.
Аhли сунна ва жамоа hаммалари гуноhи кабира qилган мўмин бутунлай миллатдан чиqиб кетадиган кофир бўлмаслигига иттифоq qилганлар. Чунки куфр иккига бўлинади. Эътиqодий куфр ва амалий куфрга. Бошqача qилиб айтганда исломдан чиqарадиган куфр ва мажозий куфрга.
Баъзи бир гуноhларни оят ва hадисларда куфр деб аталиши айнан амалий – мажозий куфрдир.
Агар гуноhи кабира билан диндан бутунлай чиqадиган бўлса, гуноhкор муртад бўлиб уни ўлдириш вожиб бўлар эди. Унинг hаqида афв qабул qилинмас эди. Qасос hам олинмас эди. Зино, Ñžg’рилик, ароqхўрлик ва бировни зинода айблашда hадд (шаръий жазо)лар жорий qилинмас эди.
Шариат hукмида эса мазкур гуноhларни qилган одамлар муртад деб эмас, жазога лойиq жиноятчи деб топилган. Бизнинг мисолимиздаги ароqхўрга дарра уриш тайин qилинган. Агар ароq ичган одам диндан чиqиб кофир бўладиган бўлса, уни муртад сифатида qатл qилиш лозим бўлар эди.
Баъзи гуноhларни qилганлар диндан чиqадиган даражада кофир бўлмасликларига ояти карималардан далил бор:
Аллоh таоло «Ð‘аqара» сурасида qуйидагиларни айтади: «Ð­Ð¹, иймон келтирганлар! Сизга ўлдирилганлар учун qасос фарз qилинди: hурга hур, qулга qул, аёлга аёл. Кимга ўз биродаридан бир нарса афв qилинса, бас, яхшилик ила сўралсин ва адо этиш hам яхшиликча бўлсин», (178 - оят).
Лекин ояти каримага биноан, одам ўлдирган шахсни qасос учун албатта, ўлдириш шарт эмас, балки ўликнинг эгалари кечиб юборса, ўлдирмай qўйиб юборса, ўрнига хун пули олса hам бўлади. Бунда ўлик эгаси hаqини яхшилик билан сўраши лозим, айбдор тараф hам уларнинг hаqини яхшилик билан адо этиши зарур: «ÐšÐ¸Ð¼Ð³Ð° ўз биродаридан бир нарса афв qилинса, бас, яхшилик ила сўралсин ва адо этиш hам яхшиликча бўлсин».
Модомики, ўликнинг эгалари мардлик qилиб, жиноятчи qотилни афв этиб, уни ўлдиришни талаб qилмадиларми, охиригача мард бўлиб, хун пулини hам уруш-жанжалсиз, яхшиликча, розилик ва мулойимлик билан сўрасинлар. Жиноятчи ёки унинг одамлари hам нариги тарафга етган мусибат, жудолик ва qалб жароhатини унутмай, уларнинг кўнгилларига таскин бериб, g’ирромлик qилмай, кечга сурмай, хунни яхшилик билан адо этсин.
Аллоh ушбу оятда бировни qасддан ўлдирган одамни иймонлилар жумласидан чиqармади. Балки, уни qасос эгасига биродар, деб атади.
Агар мўмин-мусулмонни ўлдирган одам кофир бўлади деган hадисдаги куфр мажозий бўлмай, исломдан чиqарадиган куфр бўлганида одам ўлдирган кишини муртад сифатида албатта, ўлдириш керак бўлар эди.
Аллоh таоло «Hужурот» сурасида: «ÐÐ³Ð°Ñ€ мўминлардан икки тоифа урушиб кетса, бас уларнинг орасини ислоh qилинг», (9-оят) деб туриб, охирида: «ÐÐ»Ð±Ð°Ñ‚та, мўминлар биродардир. Бас, икки биродарингиз орасини ислоh qилинг», деган (10-оят).
Машhур саhиh hадиснинг маъносига qараганда бир бирига qарши qурол кўтарган мусулмоннинг иккиси hам кофир бўлиши лозим эди. Аммо ўша hадисдаги куфр сўзи мажозий бўлганидан бу оятда урушиб турганлар мўмин дейилмоqда ва биродарларингиз орасини ислоh qилинг дейилмоqда, уларни диндан чиqqан кофир сифатида qатл qилинг дейилгани йўq.

Qayd etilgan


Chustiy  23 Noyabr 2007, 17:30:56

Шунингдек, Qуръон ва Суннат hамда ижмоъда келган матнлар зинокор, Ñžg’ри ва бошqа катта гуноhларни qилганларни ўлдирмасликка, балки уларга hадд (шаръий жазо) жорий qилишга далолатлар келган. Бу эса уларнинг муртад эмасликларини таqозо qилади.
Аммо бундан гуноhларни qилаверса бўлар экан, деган фикрга бориш керак эмас. Бу маънода жуда эhтиёт бўлмоq лозим. Гуноhни qилавераса бўлар экан дейишнинг ўзи куфрга олиб боради.
Гап бир одамни кофирга чиqариб юбориш осон эмаслиги hаqида бормоqда. Шунинг учун hам жуда эhтиёт бўлиш зарур. Афсусуки, аввалда hам, hозирда hам кишиларни кофирга чиqаришга ишqибозлар етарли бўлган ва бўлмоqда.
Hолбуки, Пайg’амбар соллаллоhу алайhи ва салламнинг ўзлари ÑŽqоридагига ўхшаш ишларга qарши бўлганлар.
Анас розияллоhу анhудан ривоят qилинади: «ÐŸÐ°Ð¹g’амбар соллаллоhу алайhи васаллам: «Ð›Ð°Ð° илаhа иллаллоhу» деган кимсага тегмаслик: Гуноhи туфайли уни кофирга чиqармаймиз. Амали туфайли уни Исломдан чиqармаймиз», дедилар». Абу Довуд ривоят qилган.
Бу hадиси шарифда Пайg’амбаримиз соллаллоhу алайhи васаллам уч муhим масалани баён qилмоqдалар.
1. «Ð›Ð°Ð° илаhа иллаллоhу», деган кимсага тегмаслик».
Яъни, калимаи шаhодатни айтиб, ўзининг мусулмонлигини билдириб турган кишига тегмаслик, унинг жонига, молига зарар етказмаслик зарур. Зоhирида мусулмон бўлиб кўриниб, Исломнинг зоhирий амалларини qилаётганлар билан мусулмонча муомала qилинаверади. Кишиларнинг ички сирлари ва hисоб-китоблари Аллоhнинг Ўзига hавола!
2. «Ð“уноhи туфайли уни кофирга чиqармаймиз».
Яъни, «Ð›Ð°Ð° илаhа иллаллоhу»Ð½Ð¸ айтиб, зоhирида мусулмон бўлиб кўринган одамни qилган гуноh иши туфайли кофирга чиqармаймиз. У кофир эмас, осий мўмин бўлади.
3. «ÐÐ¼Ð°Ð»Ð¸ туфайли уни Исломдан чиqармаймиз».
Яъни, калимаи тавhидни айтиб, Исломни зоhиридан кўрсатиб турган одамни амали туфайли Ислом дини, Ислом миллатидан чиqармаймиз. Бундай одамларга амалига яраша тайин qилинган шаръий жазо берилади. Эътиqоди бузилмаса, Исломдан чиqqан hисобланмайди. Умумий qоида – шу!
Шундоq бўлганидан кейин бировни кофирга чиqаришга зинhор шошилмаслик керак. Модомики Аллоh таолога ширк келтирмаган экан бировни кофир дейиш осон иш эмас, зеро Аллоh таоло ширкдан бошqа гуноhларни кечириши мумкинлигини Ўзи айтган.
Мужтаhид имомларимиз фарзлиги ва hаромлиги hаqида ихтилоф qилган ва Qуръони Карим hамда суннатда qатъий далили йўq нарсаларни инкор qилишлик куфрга олиб бормайди.
Бировни кофир дейишлик осон иш эмас. Чунки бу ишнинг орqасидан келиб чиqадиган hукмлар hам ўта хатарлидир.
Аввало имом Бухорий Ибн Умар ва Абу Hурайра розияллоhу анhумолардан ривоят qилган hадиси шарифда Пайg’амбар соллаллоhу алайhи ва саллам:
«Qачон киши ўз биродарига «Ð­Ð¹, кофир» деса, икковларидан бири ўшандоq бўлади», деганлар.
Яъни, hалиги одам кофир бўлмаса, уни кофир деган одамнинг ўзи кофир бўлади. Чунки мусулмонни кофир дейишнинг hукми шу. Бас, бировни кофир дейишдан олдин бу гап ўзига qайтиши мумкинлигини ўйлаб qўйиш керак бўлади.
Иккинчидан бировни кофир деб hукм чиqарилса ва ўшандоq бўлса, ортидан ўта хатарли ишлар содир бўлиши лозим.
1. У билан хотини орасидаги никоh бузилади.
2. Болалари унинг qарамоg’идан чиqади.
3. Жамият аъзолигидан маhрум бўлади.
4. Уни маhкамага бериб муртад деган hукм чиqарилади.
5. У ўлса ювилмайди, кафанланмайди, жанозаси ўqилмайди, мусулмонлар qабристонига кўмилмайди ва меросдан маhрум бўлади.
6. Ўша hолида ўлса жаhаннамий бўлади.
Шунинг учун hам таqводор ва мутамаккин уламолар бировни кофир дейишни ўзларига эп кўрмайдилар. Баъзилари эса аввал бу ишни qилган бўлсалар, кейин бу маънодаги фатволарини бекор qиладилар.
Hанафийларнинг машhур уламоларидан бўлмиш 970 hижрий санада вафот этган, «Ð°Ð»-Баhрур Роиq» номли китобнинг муаллифи Ибн Нажим раhматуллоhи алайhи худди шундоq qилганлар ва «Ð°Ð³Ð°Ñ€ бу масалада кофир дейиш учун Ñ‚Ñžqсон Ñ‚Ñžqqизта далили бўлса-ÑŽ, кофир демаслик учун биргина далил бўлса, Ñ‚Ñžqсон Ñ‚Ñžqqизни qўйиб, ўша бир далилни олиш керак» деган.
Баъзи ваqтларда куфр hаqидаги умумий фатвони якка шахсларга татбиq qилиб юбориш орqали хатога йўл qўйилади. Мисол учун «Ñ„алон тоифага мансуб кишилар кофир бўлади» деган фатво чиqqан. Бу ўша тоифага мансуб hар бир киши кофир дегани эмас. Якка шахсларга нисбатан куфр фатвосини беришдан олдин сўраб суриштириш, аниqлаш ва унинг ўзи билан баhс олиб бориб бўйнига qўйиш лозим бўлади.
Бу hаqда аqоид илми уламолари qуйидагиларни айтадилар:
«Ð‘аъзи бир гап куфр бўлиши мумкин. Ўша гапни айтган кофир бўлади, деган hукм чиqиши мумкин. Аммо мазкур гапни айтган муайян шахсни, hужжат ва далил билан тасдиqланмагунча, кофир деб hукм чиqарилмайди».
Аллоh таоло «ÐÐ¸ÑÐ¾» сурасида qуйидагиларни айтган: «ÐÐ»Ð±Ð°Ñ‚та, етимларнинг молини зулм ила еганлар, qоринларида оловни еган бўлурлар. Ва, шубhасиз, дўзахга кирурлар», (10 - оят).
Ушбу ояти каримадаги ва шунга ўхшаш бошqа qўрqитишлар hаqдир. Аммо аниq бир шахсга келганда, бу одам, мана шу оятга биноан, албатта, дўзахга тушади деган qатъий гапни айтиб бўлмайди. Аhли qибладан бўлган муайян шахснинг дўзахга киришига гувоhлик бериб бўлмайди. Чунки у мазкур оят маъносини ва hукмини билмаслиги, тавба qилишлиги, ўша гуноhни ювадиган яхшилик qилиши, шафоатчининг шафоатидан манфаат олиши ёки бошqа сабаблардан фойдаланиб qолиши эhтимоли бор.
Бир одам куфр гапни айтди ва уни qозининг олдига келтирилди. Шунда qози ундан гувоhлар даъво qилаётган масала – куфр гапни айтгани hаqида сўрайди. У ўша гапни айтганидан тонса, qўйиб юборилади. Чунки гапидан тонишининг ўзи тавба hисобланади.
Агар айбдор, мен бу гапнинг куфр эканини билмасдим, деса унга тушунтирилиб, иккинчи бор hушёр бўлиш таъкидланиб, уни qўйиб юборилади.
Агар ўша одам, мен бу гапни билиб айтдим, динимдан qайтдим, деса, уни тавба qилишга чорланади. Тавба qилгунича qамаб qўйилади.
Куфр гапни айтиб турган одамга шу муомала бўлганидан кейин, мўминлигини айтиб, унга амал qилиб турган одамни турли гаплар туфайли кофирга чиqариб юборавериш мутлаqо нотўg’ри бўлади. Шунинг учун бу ишда ўта hушёр бўлиш лозим.

Qayd etilgan


Chustiy  23 Noyabr 2007, 17:37:26

Musulmonlarni kofirga chiqaruvchilar va mazhablarni inkor qiluvchilar kasofatidan bezgan g’ayratli musulmonlar ularning kirdikorlarini fosh qilib ommaning ko’zini ochishga va islomning haqiqatini bayon qilishga bel bog’ladilar. Turli o’lkalarda ilmiy anjumanlar o’tkazilib, haqiqat sadosi yangray boshladi.
1426 hijriy sana, 27-29-Jumodul avval (2005 yil iyul oyining 4-6) kunlarida Iordaniya Hoshimiylar podshohligi davlatida “Islom haqiqati va uning hozirgi dunyo hamjamiyatida tutgan o’rni” shiori ostida ilmiy anjuman bo’lib o’tdi.
Ushbu anjumanga tayyorgarlik ko’rish jarayonida Iordaniya Hoshimiylar Podshohligi qiroli maxsus elchi yuborib, bugungi kunning eng ko’zga ko’ringan muassasa va olimlaridan o’n beshtasidan “Aqiydaviy, fiqhiy va sulukiy mazhabdagi kishilarni mazhabi va fikri boshqa bo’lgani uchun kofir deyish mumkinmi?” deb so’ralgan. So’ralganlarning barchasi bir ovozdan “mumkin emas” deb javob berganlar va o’z hujjat va dalillarini keltirganlar.
So’ralganlar ichida hozirgi kunda amalda bo’lib turgan sakkiz islomiy mazhab ulug’lari bo’lganlar. Ular ahli sunna va jamoaning hanafiy, molikiy, shofe’iy va hanbaliy mazhablari. Ahli shiy’aning ja’fariy mazhabi. Shuningdek, zaydiy, aboziy va zohiriy mazhablaridir.
Dunyoning qirqdan ortiq mamlakatlaridan kelgan bir yuz saksondan ortiq ko’zga ko’ringan ulamolar ishtirokida o’tgan bu anjuman ishtirokchilari tomonidan qabul qilingan yakunlovchi bayonotda xususan quyidagilar aytiladi:

Bismillahir rohmanir rohiym.
Vassolatu vassalomu alaa sayyidinaa Muhammadin va alaa aalihi va sallam.
“Ey odamlar! Sizlarni bir jondan yaratgan va undan uning juftini yaratib, ikkovlaridan ko’plab erkagu ayollar taratgan Robbingizdan qo’rqinglar!” (Niso:1)
Iordaniya Hoshimiylar podshohligi poytaxti Ammonda “Islom haqiqati va uning hozirgi dunyo hamjamiyatida tutgan o’rni” shiori ostida bo’lib o’tgan Xalqaro islom Anjumani bayonoti:
(Fatvo bergan muassasalar va shaxslarning ro’yxati berilgan – mual.)
Mazkur fatvolarga, Iordaniya Hoshimiylar Podshohligining podshohi Abdulloh ikkinchi ibn Husayn janobi oliylarining ushbu anjumanning ochilish marosimida so’zlagan nutqlariga, Alloh uchun xolis ilmimizga hamda anjumanimizda taqdim qilingan ilmiy ishlar, ma’ruzalar va munoqashalarda kelgan ma’nolarga muvofiq, quyidagilarga qaror qilamiz:
1. Ahli sunna va jamoaning to’rt mazhabi: hanafiy, molikiy, shofe’iy, hanbaliy, shunigdek, ja’fariy, zaydiy, aboziy va zohiriy mazhablarga ergashuvchi har bir shaxs musulmondir. Uni kofir deyish joiz emas. Uning qoni, moli va obro’si haromdir.
Shuningdek, Allohga, Uning rasuliga va iymonning arkonlariga iymon keltirgan , Islomning arkonlarini ehtirom qiladigan, dindagi eng zaruriy aqiydalarni inkor qilmaydigan musulmonlarning har bir toifasini kofirga chiqarish joiz emas.
2. Albatta, mazhablar ittifoq qilgan narsalar ular ixtilof qilganlaridan juda ham ko’pdir. Mazkur sakkiz mazhab Islomning asosiy ta’limotlariga ittifoqdadirlar. Ularning barchalari Alloh subhanahu va taoloning Biru Borligiga, Qur’oni Karim Allohning nozil qilgan kalomi ekaniga, Muhammad alayhissalom barcha bashariyatga yuborilgan Payg’ambar ekanliklariga iymon keltiradilar.
Ularning hammalari Islomning besh arkoni: ikki shahodat, namoz, zakot, ramazon ro’zasi va Baytullohni haj qilishga hamda iymon arkonlari: Allohga, Uning farishtalariga, kitoblariga, payg’ambarlariga, qiyomat kuniga va yaxshi-yomon qadarga ittifoq qiladilar.
Mazhablar ulamolarining ixtiloflari asliy narsalarda emas, far’iy narsalardadir. Bunday ixtilof rahmatdir. Qadimda, ulamolarning ra’ydagi ixtiloflari yaxshi ishdir, deyilgan.
3. Islomdagi mazhablarni e’tirof qilish fatvodagi muayyan yo’lni lozim tutish demakdir. Hech kim har bir mazhab qo’ygan ma’lum shartlarni o’zida mujassam qilmasdan turib, fatvo berishi mutlaqo mumkin emas. Mazhablarning yo’lini tutmasdan turib, fatvo berish mumkin emas. Hech kim o’zicha mujtahidlikni da’vo qilishi, yangi mazhab paydo qilishi yoki musulmonlarni shariat qoidalaridan, mazhablardagi sobit narsalardan chiqaradigan fatvolar berishi mumkin emas.
4. 1425-hijriy sananing muborak Laylatul Qadr kechasida bayon qilingan va hoshimiylarning masjidida o’qib eshittirilgan “Ammon risolasi” mazhablar va ularning yo’lini mahkam tutish lozimligining chaqirig’idir. Mazhablarni e’tirof qilish, ular orasida o’zaro muloqot (dialog) hamda hamjihatlik mo’tadillik va vasatiyani, bag’rikenglik hamda mehribonlikni o’z ichiga olgandir.
5. Biz musulmonlarni xilofni tark qilish va birlashishga, bir-birlarini ehtirom qilishga, davlatlari hamda xalqlari orasida o’zaro hamkorlikni mustahkamlashga, oralaridagi Alloh uchun muhabbat rishtalarini kuchaytirishga, oralariga fitna solish va aralashishlarga yo’l qo’ymaslikka chaqiramiz.
Alloh subhanahu va taolo:
“Albatta, mo’minlar birodardirlar, bas, ikki birodaringiz o’rtasini isloh qiling, Allohga taqvo qiling, shoyadki, rahim qilinsangiz”, degan (Hujurot: 10).
Yolg’iz Allohning O’ziga hamdlar bo’lsin!”


Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusufning
“Vasatiya – hayot yo’li” kitobidan olindi

Qayd etilgan


Chustiy  23 Noyabr 2007, 17:39:24

ДИНГА ЖАФОЧИ БЎЛИШ САБАБЛАРИ 
Ҳозиргача динга жафочи, нуқсонга йўл қўювчи, камчилик келтирувчи каби номлар билан атаб келаётганимиз тоифани бугунги кунда арабчасига кўпроқ «Ñ‚африт» сўзидан олиб «Ð¼ÑƒÑ„аррит деб атайдилар. Бу сўз арабларда бир ишда камчиликка йўл қўйиб уни зое қилишни, ожизликни англатади. Машҳур фиқҳ луғати китобларидан бири «ÐœÐ¸ÑÐ±Ð¾ҳул мунийр»Ð´Ð° диндаги тафритни: «Ð£ дин ҳукмларида камчиликка йўл қўйиш, унинг ҳақларини зое қилиш ва унинг вожибларини адо этишда ожизликни изҳор қилиш» деб таърифланган.

Тафритнинг юзага келишига ақийда тақозо қилган нарсаларда камчиликка йўл қўйиш, диний ҳукмларни зое қилиш, ожизликни кўрсатиш, диний ҳукмларнинг ҳикмати ва ғояларига нисбатан ёмон гумонда бўлиш каби ишлар сабаб бўлади. Уламоларимиз тафритнинг бир неча сабабларини санаб, баён қилиб ўтганлар:
1. Дангасалик.
Дангасалик ҳар бир нарсада яхшиликка олиб бормаслигини ҳаммамиз яхши биламиз. Аммо у бошқа нарсалардан кўра динда катта зарарга сабаб бўлишини яхши билишимиз лозим. Дангаса одам динда келган амрларни бажармасдан ёки уларда нуқсонга йўл қўйиш орқали ўзига ҳам, элу юти ва ватанига ҳам кўплаб зарар келтиради.
Имом Аҳмад, Термизий, Ибн Можа, ал-Ҳокимлар Шаддод ибн Авс разияллоҳу анҳудан қилишган ривоятда Расулуллоҳ саллаллоҳу алайҳи вассалом: «ÐžÐ¶Ð¸Ð· ҳавои нафсига берилган ва Аллоҳдан турли умидларни қилган одамдир», деганлар.
Мазкур ҳавойи нафсининг куйига кириб, дангасалик дардига дучор бўлганлар диний мажбуриятни бажаришдан четда турганликлари борасида, ҳали вақÑ‚ бор, тавба қилса кечирилар экан, биз ҳам ният қилиб юрибмиз каби турли баҳоналарни Ñ‚Ñžқийдилар.
2. Шаҳватларга берилиш.
Банданинг диний вазифаларни тўлиқ бажаришдан тўсадиган омиллардан бири шаҳватларга берилишдир. Банда шаҳватларга рухсат берилганидан кўра кўпроқ бериладиган бўлса, диний вазифаларни бажаришда нуқсонларга йўл қўйиши турган гап.
3. Ёмон одамларга қўшилиш ва уларни дўст тутиш.
Ёмон кишилар билан бирга бўлиш ва уларнинг гапига қулоқ осиш ҳам банданинг диндан узоқлаштирадиган ишлардан биридир. Чунки, ёмон одам доимо ёмонликка бошлайди. Бу ҳақиқатни барча яхши билади.
4. Динни билмаслик.
Динда нуқсонга йўл қўйишнинг боисларидан бири динни билмаслик ёки чала билишликдир. Исломни билмаган одам қандай қилиб унга амал қилиш мумкин. Исломий таълимотларни кераклича ўрганмаган одам ўзи ҳам адашиши, ўзгаларни ҳам адаштириши ҳеч гап эмас.
Зотан, Расулуллоҳ саллаллоҳу алайҳи вассалом Ибн ал-Асир «Ð°Ð½-Ниҳоя фии ғорийбил ҳадис»Ð´Ð° келтирган ривоятда: «Ð–оҳилни фақатгина ҳаддан ошувчи ёки нуқсонга йўл қўювчи ҳолда кўриладир», деганлар.
Динда нуқсонга йўл қўйиш, унга жафочи бўлишнинг оқибатлари жуда ҳам ёмон. У турли бузуқликларга, ҳаром харишларга, зарар ва офатларга охири бориб у дунё ва бу дунёнинг барбод бўлишига сабаб бўлади.
Мусулмон халқлар мустамлака асоратида қолган пайтда айнан шу динда нуқсонга йўл қўйиш, динга жафо қилиш, динни эҳтиром қилмаслик дардига мубтало бўлган эдилар. Аста – секин мустамлакадан озод бўлиб мустақилликка эришганларида уламоларнинг ҳаракатлари билан ўз динларининг моҳиятларини тушуниб етиб унга ихлос билан қатишни бошладилар. Бизда ҳам худди шу жараён бошдан ўтди ва ўтмоқда.
Ҳозирги кунда олиб борилаётган диний таълимлар, ваъз – насиҳатлар, кўрсатув ва суҳбатлар, китоб ва нашрлар ҳаммаси шу масалага қаратилган десак муболаға қилмаган бўламиз. Шунинг учун, бу муаммога батафсил тўхтамай, ҳаммани ташвишга солиб турган муаммога эътибор қаратамиз...
 

Qayd etilgan


Chustiy  23 Noyabr 2007, 17:42:59

bu ma'lumotlar islom.uz va uzislam.com saytlarining aqida bobidan olindi inshaAllah bu mavzuga oid ma'lumotlarni yana qo'shimcha qilishga harakat qilamiz.

Qayd etilgan


Chustiy  23 Noyabr 2007, 17:47:11

Никакого мусульманина, совершившего грех, даже если то — грех великий (кабира), мы не считаем неверующим, если только он не сочтет оное дозволенным. Мы не отнимаем у него имени веры и называем его верующим поистине (хакикатан)[55]: он может быть нечестивым (фасик) верующим, но не неверным (кафир).
Al-Fiqhul Akbar kitobidan.

Qayd etilgan


Chustiy  28 Noyabr 2007, 17:36:25

"Ulamolarimiz islom musulmonlar jamoasi haqqidir, iymon esa Allohning haqqidir deyishadi. Iymon qalbga bog'liq haqiqat bo'lib uning haqiqatidan yo'lg'iz Allohning O'zidan boshqa birorta zot habardor bo'la olmaydi. Bu narsa Allohning O'zining hos haqqidir. Iymon bo'yicha bahoni ham mukofot yoki jazoni ham faqatgina Allohning O'zi beradi.
 Mo'min-musulmonlar esa zohiriy alomatlarga qarab muomla qiladilar. Ularning odamlar ichidagi haqiqatni bilishga imkonlari yo'q va nu narsa ulardan talab qilingan ham emas." ("Sunniy Aqiydalar" kitobidan)

Qayd etilgan


lolo  30 Noyabr 2007, 08:24:07

Mодомики, Пайfамбар соллаллоxу алайxи васаллам келтирган нарсани эътироф kилар эканлар, У киши соллаллоxу алайxи васалламнинг барча айтганларини ва хабарларини тасдиkлар эканлар, аxли kибламизни мўминлар, мусулмонлар, деб номлаймиз.

Шарx: «Ðxли kибламиз»Ð´Ð°Ð½ мурод, Исломни даъво kиладиган ва Каъбага юзланадиганлардир. Агарчи, маъсият эгаларидан бўлса xам. Лекин, шарт шулки, Пайfамбаримиз соллаллоxу алайxи васаллам келтирган нарсалардан диннинг заруриятларидан бирортасини ёлfонга чиkармаган бўлиши керак. Яъни, аxли kиблага Пайfамбар соллаллоxу алайxи васаллам келтирган диннинг асосий ва зарурий нарсаларининг xаммасини тасдиkлаб, эътироф kилгандагина, xеч бир нарсани инкор kилмагандагина мусулмон дейилади.
Бунинг маъноси, xар бир kиблага юзланган мўмин эмас деганидир. Албатта, kиблага юзланса xам пайfамбарликни, пайfамбарликнинг тамом бўлганини, ёки kуръонни ёлfон деса, ёки kуръон бузилган деса, ёки шариатнинг зоxирини амалдан kолдириш xаkида гапирса, мусулмон бўла олмайди.
Xа, мусулмон гуноx иш kилиш билан, модомики, ўша ишни xалол санамаса, Исломдан чиkмайди.
Пайfамбаримиз соллаллоxу алайxи васаллам: «ÐšÐ¸Ð¼ бизнинг намозимизни Ñžkиса, kибламизга юзланса ва сўйган нарсамизни еса, у мусулмондир. Бизга бўлган имтиёз, унга xам бўлади. Бизга юклатилган масъулият, унга xам юклатилади», деганлар. (Бухорий).

"Tahoviya aqidasi"

Qayd etilgan


Chustiy  04 Dekabr 2007, 12:53:14

Iqtibos
]Xа, мусулмон гуноx иш kилиш билан, модомики, ўша ишни xалол санамаса, Исломдан чиkмайди.
Borakansiz-u!  ;D
Alloh rozi bo'lsin.

Qayd etilgan
Sharqiy Turkitonlik musulmon qondoshlarni unutdikmi?

Muallif AbdulholiqBo'lim Madaniyat

Javoblar: 3
Ko'rilgan: 3601
So'nggi javob 04 Oktyabr 2010, 19:08:59
muallifi bir inson
Musulmon ayolning o'z eri oldidagi vazifalari

Muallif LayloBo'lim Oila va jamiyat

Javoblar: 17
Ko'rilgan: 34205
So'nggi javob 16 Noyabr 2007, 07:29:14
muallifi Laylo
Intelligent Musulmon va Muslima.

Muallif saraton07Bo'lim Umumiy

Javoblar: 4
Ko'rilgan: 5480
So'nggi javob 28 May 2008, 00:33:28
muallifi saraton07
Musulmon futbolchilar

Muallif AbdulhafizBo'lim Futbol

Javoblar: 113
Ko'rilgan: 52760
So'nggi javob 30 Avgust 2013, 13:28:35
muallifi Ansora
Sizningcha haqiqiy musulmon inson qanday bo'lishi kerak?

Muallif Muhammad AminBo'lim Islom

Javoblar: 3
Ko'rilgan: 4680
So'nggi javob 23 Iyul 2012, 15:11:51
muallifi Muslimahon