Indamaslar olami....  ( 6255 marta o'qilgan) Chop etish

1 2 B


Munira xonim  24 Noyabr 2007, 13:53:10

Assalamu alaykum wa rahmatullohi wa barakatuh!!!
Biz sizlar bilan indamaslar olamiz haqida fikr yuritmoqchimiz.
Hamma o'z fikrlari bilan yohud shu haqdagi hadislar va hikmatli so'zlar bilan ishtirok etishi mumkin.
Har birimizni borar yerimiz bu joy...
Bizning oxirgi uymiz, oxirgi qarorgohimiz, oxirgi boshpanamiz bo'ladigan joy bu...

Siz qabrisotinga borganmizsiz?
Qabriston siz uchun qanday joy?
U yerga qadam bosganingizda o'zingizni qanday his qilasiz?
U yer siz uchun buyuk hikmatlar makonimi yoki snunchaki jasadlarni bag'riga joylagan kattakon bir "bino"mi?
U yerga nima uchun borasiz?
Biror kishingizni ziyorati uchunmi, xuddi uni ko'radigandek yoki o'zingiz ham bir kun shu binoning a'zosi bolishingiz mumkinlgi haqida o'ylaysizmi?
Siz qabristonga borganingizda qo'rqasizmi yoki yo'q? Qabrga kirishingizni hech tasavvur qilganmisiz?

Qayd etilgan


Munira xonim  24 Noyabr 2007, 13:55:11

Индамаслар оламин сайр айладим.
Сайр стиб мен бериё хайр айладим.

А­нг ажаб олам скан бу олами,
Сайр қилсин бслса ҳар кимнинг ғами.

Унда беравзан скан ҳар бир бино,
Ул биноларнинг ичида йсқ ҳаво.

Ссриси йсқ, саҳни йсқ, айвони йсқ.
Ақраболар йсқ, азиз меҳмони йсқ.

Бе счоғу бе палосу бе танур,
Бе таому бе либосу қайда нур?

Аксарин томин босибдур хору хас,
Соҳиби бор-ку валекин бе нафас.

Томи ҳам, девори ҳам туфроқ срур,
А­ски ғордан ҳам қоронғуроқ срур.

Устида сонсиз чумоли йсрғалар,
Турли-турли қурту қснғиз срмалар.

Қору ёмғир томларин қилмиш хароб,
Лойга айланмиш тани олижаноб.

Бу бинолар ёнма-ён, катта-кичик,
Баъзиси кимнинг уйи, номи битик.

Баъзисин устида нақшинкорлик,
Санги мармарга битик ёдгорлик.

А­рми, хотинми, қарими, ёшми,
АКИ жодуксзми қиғоч қошми?

Камбағалми, бойми, ё олиммиди,
Аки ҳоким, ё ҳаким, ул ким сди?

А гадоми, ё ҳалим, ёки чапан,
Ким таниб олгай сускнинг рангидан!

Бир-биридан фарқи йсқ ҳеч кимсанинг,
Лссти йсқ, сснгак фақат жисми анинг.

Qayd etilgan


Munira xonim  24 Noyabr 2007, 13:55:50

Минг такаббур бслса ҳам даъвоси йсқ,
Аозанинлар нозу истиғноси йсқ,

Макр стишга ҳоли йсқ маккорнинг,
Ҳоли йсқ тоат учун диндорнинг.

Бир нафар ҳам оғзи сассиқ маст йсқ,
Ссккучи тил, ургучи зср даст йсқ.

Қсйди-чиқди йсқ бунинг рсзғорида,
Урди-йиқди йсқ бунинг бозорида.

Бирни юзга, юзни мингга сотгучи,
Ажралиб сармосдан жим ётгучи.

А­лни беҳуда маломат айлаган
Оғзидан гул срнига чиқмиш тикан.

Кимсада йсқ мадҳу васфу лофу қоф,
Йсқ ғараз ҳам дағдага, жангу масоф.

Ксзгу йсқ деворида, ксрмас сзин,
Қанча кир бслсун юволмайдур юзин.

Беш қслин оғзига тиққан нафси бад,
Комига туфроқ тслибдур то абад.

Ким риёкору мунофиқ, беҳаё,
Қолмиш слнинг лаънатига доимо.

Беадаб безорию хулқи ёмон,
Улфати бслмиш у манзилда илон.

Бунда мансаб йсқ, хушомадгсй йсқ,
Зебу зийнат бирла рангу бсй йсқ.

Бунда йсқ ҳеч кимга таҳқири назар,
Хор кимдур билмадим, ким мсътабар.

Qayd etilgan


Munira xonim  24 Noyabr 2007, 13:56:13

Балки майгул лабдан унмиш лолалар,
Лола юзлар қайда, йсқдур волалар.

Жим ётур ман-ман деган боз-бозлар,
Бетида туфроқ срур пардозлар.

Тадбиру пуркорлик қсл келмамиш,
Ҳийлаю айёрлик қсл келмамиш.

Ишлатолмай тилни иғвогар хомуш,
Қолмамиш оқилда ҳам бир ақлу ҳуш.

Қсл узатмайдур тамаъ бирлан гадо,
Йсқ сахий аҳлида ҳам лутфу сахо.

Лора-пора порахсрлар жисми ҳам,
А­л аро буткул йсқолмиш исми ҳам.

Аоилож золим ётибдур бемажол,
Аотавон мазлумда ҳам йсқ қийлу қол.

Оғзида туфроқ хасис, очксз, бахил,
Ҳаммасин ер ебди қсймай йилма-йил.

Алдаёлмасдан ётур алдоқчилар,
Комга қум тслган ётур айғоқчилар.

Қсйнида йсқдур қаламкаш дафтари,
Йсқ срур қонхср қслида ханжари.

Йсқ уларда ихтиёру иқтидор,
Қишми, кузми, бехабар ёзми, баҳор.

Қанча минг йиллар срур ким кун ботур,
Қанча минг йиллар срур ким тонг отур.

Кеча-кундуздан хабарсиздур улар,
Буткул срмас бу тасаввур мухтасар.

Qayd etilgan


Munira xonim  24 Noyabr 2007, 13:56:43

Тек ётур, хомуш ётур, жим-жит ётур,
Туфроғин баъзан шамол бир қсзғотур.

Ота-она бирла фарзанд бир-бирин
Чеҳрасига ташлаёлмас ксз қирин.

А­ру хотун бирла хешу ақрабо,
Бир-биридан бехабардур мутлақо.

Бу ссзум срмас хурофотдан дарак,
Бу ҳақиқат олами, ибрат демак.

Соате бунда саёҳат айладим,
Ае саёҳат, минг надомат айладим.

Ксзда ёшим бслган срди пардадор,
Йиғлади дил парда ичра зор-зор.

Ваҳмдан лекин тетик тутдим сзим,
Бир томонга ногаҳон тушди ксзим.

Бир маконки, менга бслди жилвагар,
Устидан унмиш гсиё найшакар.

Ксрдиму кснглимга етди бир сурур,
Жилваси қалбим аро бахш стди нур.

"Кел" дегандай бслди менга шул замон,
Бу нидони тинглади жисмимда жон.

Ксз юмиб шул дам дедим: "А­й найнавоз,
Аай рамузидан хабар бергил бир оз.

Ае сабаб жойингда сзга файз бор,
Бу маконинг нега гсё лолазор.

Сен ким срдинг, бунда келмасдан бурун,
Бир хабар бер менга ҳолингдан бу кун.

Qayd etilgan


Munira xonim  24 Noyabr 2007, 13:57:10

Деб ксзим юмдим қилиб бошимни хам,
Келди гсё менга бир овоз шу дам.

Айди: "А­й фарзанд, мен айтай, тинглағил,
Ае десам мен зарра шак келтирмағил.

Аввало мен поку беозор сдим,
А­лни шод стгучи парҳезкор сдим.

Умр сткардим ҳалол меҳнат билан,
А­лни хурсанд айладим санъат билан.

Доимо қилдим бахилликдан ҳазар,
Яхшиликни сйладим шому саҳар.

Ота-она дилларин шод айладим,
А уҳларин ҳар лаҳзада ёд айладим.

Яхши нист срди қалбимда чироқ,
Мен сдим кина-кудуратдан йироқ.

Ҳеч бир инсонга хиёнат қилмадим,
Ҳеч ёмон ишларга одат қилмадим.

А­л учун ҳар ишда қилдим мардлик,
Қилмадим нокаслигу номардлик.

Тсғри йсл бирлан кечирдим мен ҳаёт,
Юрт-у халқим менга қилди илтифот.

Менда ҳаргиз йсқ сди кибру ҳаво,
Шул сабабдан бслди сл мендан ризо.

Шул сабаблардан маконим файзлик,
Қил амал сенда агар бслса билик.

Бу рамузни най тили бирла деди,
Индамаслар олами хомуш сди.

Qayd etilgan


Munira xonim  24 Noyabr 2007, 13:57:39

Аогаҳон келди бир овозе ҳазин,
"Тут қулоқ бир лаҳзае мен ҳам дейин.

Бор сди севган қатор фарзандларим,
Ксзларимнинг нурию дилбандларим.

А­ркалатдим-, меҳрибонлик айладим,
Сизладим, ширинзабонлик айладим.

Бир совуқ шаббода ҳам ксрмай раво
Хасталанса тинмай истардим даво.

Ўстирардим минг машаққатлар билан,
Қслларим бошида шафқатлар билан.

Гоҳи озғин, гоҳи тсзғин мен сзим,
Янги қийсин деб жигарбандим, қсзим

Гоҳи пулдор, гоҳи бслдим қарздор,
Юз берарди турли ташвишлар қатор.

Восга етгунча у ксз қоралар,
Қоматим хам бслди, бағрим поралар.

Қолдирарман деб уларга боғу роғ,
Мен олиб келдим дилимда қанча доғ

Қолди унда зарнигор кошона ҳам,
Қолди ёру ошино, бегона ҳам.

А изқ учун ёлғон-сшиқ ссз ишлатиб,
Баъзида бир пул учун бошим қотиб.

Дсмпайиб турган шу туфроқ пастида
Мен ётибдурман оёқлар остида.

Келмади йилдур ксзимнинг равшани,
Яъни, у фарзанди дилбандлар қани?

Qayd etilgan


Munira xonim  24 Noyabr 2007, 13:57:58

Бу маконим устига бир йсл қара,
Борми айт, қатто, ёғочдан панжара.

Бу мени ҳайрону лол айлар сди,
Бу тасаввур поймол сйлар сди.

Ўзга ёндан келди-шул дам бир нидо,
Айди менга, тут қулоғинг мутлақо:

"Бу садо жондан келур, инсон сшит,
А­й тирик юрган, тирик қадрига ет.

А­сласин руҳимни авлодим десанг,
Ўтган аждодингни сен қам ҳурмат ст."

Мен бу маънони сшитдим жон билан,
Ҳам қабул стдим буни виждон билан.

А­лга ҳам бул ссзни изҳор айладим,
Бир смас, такрор-такрор айладим.

Индамаслар оламига сол назар,
Сен сзингдан қил уларни баҳравар.

Ота-она руҳин ссла, шод қил,
Яъни ётган масканин обод қил.

Ксз очиб бу сю бу фикрат билан,
Ташқари қсйдим қадам ҳайрат билан.

Мен дедим: Кел, Чустиё, ҳушёр бсл,
Яхши нист бирла беозор бсл..

Тсғри бсл, қилғил ёмонликдан ҳазар,
А­л мозоринг лавҳига раҳмат ёзар.

Qayd etilgan


Salmoni Forsiy  24 Noyabr 2007, 14:53:34

Assalomu alaykum!
Qabriston o'limni xaq ekanini isboti.Bir kun kelib berchmiz o'zimizga ajratilgan xonaga kiramiz. Daxshatlisi shuki kimga qanday oqibat bo'ladi? A'zob yoki Alloh(swa)ning marhamati?
Manimcha har bir inson qabristonga ziyorat qilgan paytda bir seskanib tushishi aniq!
Bu aniq bir kun kelib barchamiz xoxlaylik xoxlamaylik baribir shu qabrga kiramiz!
Manashu kunga toyyorlanaylik!
Men qabr a'zobini eslasam chiday olmayman,dunyo ostun ustun bo'lib ketayotgandek  guyo nazarimda!
Inson hozirgi hayotida bir o'zi bo'lmaydi,mahshargorda ham, hatto jannat va jaxannamda ham yonida odamlar bo'ladi!
Ammo qabrda bir o'zi bo'ladi.
Hammasiz bir o'zimizga ajratilgan honada salomat bo'laylik!
Allohni o'zi qabrlarimizni nurga ,yo'limizni jannatga olib boradigan Solih amallar qilishlikni nasib aylasin.
Mo'min va Musilmon holimizda   foniy dunyodan boqiy dinyoga safar qilaylik!

Qayd etilgan


Huseyn  24 Noyabr 2007, 17:20:37

Qabristonga borgan kezlarimda o'lim daqiqalariga juda yaqin qolgandek his qilaman o'zimni... Qabrdagilar baxtlidek tuyuladi menga. Chunki, bu yolg'onchi dunyoning yolg'onlaridan qutulib qo'ya qolishgan. Yashash degan azobdan ular juda juda olisda

Qayd etilgan