Ruscha va o'zbekcha so'zlashuv  ( 54825 marta o'qilgan) Chop etish

1 2 3 4 5 6 7 8 9 B


Rukhiya  29 Dekabr 2007, 19:34:50

ссз бериш
1) заверение
2) уверсть

ссз билан ифодаламоқ

вс‹ражать словами


ссз бойлиги

лексикон



ссз боши
предисловие

Qayd etilgan


Rukhiya  29 Dekabr 2007, 19:36:16

ссз ишлаб чиқиш
словопроизводство



ссз ишлатиш
словоупотребление



ссз охирини сзгартирмоқ
изменсть окончание слова



ссз талашув

пререканис

Qayd etilgan


Rukhiya  29 Dekabr 2007, 19:38:28

eскирган ссз ёки ибора
устаревшее слово или вс‹ражение


маҳаллий ссз

областное вс‹ражение


ссз сйини қилмоқ
каламбурить


бирлик сондаги ссз

слово в единственном числе





Qayd etilgan


Rukhiya  29 Dekabr 2007, 19:41:25

ссзма-ссз
1) подстрочнс‹й
2) дословнс‹й
3) буквальнс‹й
4) буквально



бир ссз билан айтганда
одним словом


ссзма-ссз

 слово в слово


ссзма-ссз вариант

подстрочнс‹й вариант

ссзма-ссз таржима
буквальнс‹й перевод

Qayd etilgan


Rukhiya  29 Dekabr 2007, 19:45:23

чин ссз
честное слово


скуний ссз (баёнот, таклиф ва ш.к.)

заключительное слово (засвление, предложение и т.п.)



гап-ссз
1) сплетнс
2) сплетни



икки оғиз ссз билан ифодаланган

немногословнс‹й



қийин талаффуз қилинадиган ссз

трудно произносимое слово




тсрт бсғинли ссз

четс‹рёхсложное слово





Qayd etilgan


Rukhiya  29 Dekabr 2007, 19:47:08

мураккаб ссз
сложное слово



ширин ссз

сладкоречивс‹й



ҳуқ. ҳимос учун ссз

юр. слово длс зас‰итс‹


ссама ссз
производное слово

Qayd etilgan


Rukhiya  30 Dekabr 2007, 12:24:27

"гаплашмоқ"

1) обс‰атьсс

2) разговаривать

3) изъсснстьсс

Qayd etilgan


Rukhiya  30 Dekabr 2007, 12:28:05

сзи билан сзи гаплашмоқ
говорить с самим собой



телефонда гаплашмоқ

говорить по телефону




ҳақиқатни гапирмоқ

говорить правду



баланд ва аниқ гапирмоқ

говорить громко и отчётливо

Qayd etilgan


Rukhiya  30 Dekabr 2007, 12:31:05

бирор кимса ҳақида ёмон гапирмоқ
дурно отзс‹ватьсс о ком-л.



бола гапиришни срганаспти

ребёнок учитсс говорить




сз ҳиссиётлари ҳақида гапирмоқ

говорить о собственнс‹х чувствах






бошқалар учун гапирманг, сз фикрларингизни бировларга ёпиштирманг

 не говорите за других, не приписс‹вайте другим ваших мнений

Qayd etilgan


Rukhiya  30 Dekabr 2007, 12:33:39

"таништирмоқ"

1) знакомить

2) представлсть

3) представлстьсс



...........................................................................................

бирор кимсани таништирмоқ
представлсть кого-л.




Aкамни таништиришга рухсат стинг
позвольте представить вам моего брата

Qayd etilgan