Abituriyentlarga yordam:chet ( English ) tilidan tayyorlov kurslari  ( 94754 marta o'qilgan) Chop etish

1 ... 7 8 9 10 11 12 B


Robiya  05 May 2008, 18:11:43

                                                IRREGULAR VERBS.
                                                 NOTO‘G‘RI FE’LLAR

Uchta shakli bir xil bo‘lgan fe’llar

Bet      bet      bet      bahslashmoq
Burst      burst      burst      portlamoq
Cost      cost      cost      turmoq, qancha turmoq
Cut      cut      cut      kesmoq
Hit      hit      hit      zarar yetkazmoq
Let      let      let      ruxsat bermoq
Put      put      put      qo‘ymoq, solmoq
Rid      rid      rid      ozod qilmoq
Set      set      set      qo‘ymoq, o‘rnatmoq
Shut      shut      shut      yopmoq

Qayd etilgan


Robiya  05 May 2008, 18:14:01

Ikkinchi va uchinchi shakllari o‘xshash fe’llar

Bend      bent      bent      egilmoq, egmoq
Bind      bound      bound      bog‘lamoq, qo‘shmoq
bring      brought                   brought                    olib kelmoq
build      built      built      qurmoq
burn      burnt      burnt      yonmoq
buy      bought                   bought                  sotib olmoq
catch      caught      caught      tutmoq
creep      crept      crept      sudralmoq
deal      dealt      dealt      mashg‘ul bo‘lmoq
dig      dug      dug      qazimoq
dream      dreamt                   dreamt                   orzu qilmoq   
dwell      dwelt      dwelt       yashamoq
feed      fed      fed      boqmoq
feel      felt      felt      sezmoq
fight      fought      fought      kurashmoq
find      found      found      topmoq
hang      hung      hung      ilmoq, osmoq
have      had      had      ega  bo‘lmoq
hear      heard      heard      eshitmoq
hold      held      held      tutmoq, egallamoq
keep      kept      kept      saqlamoq
lay      laid      laid      qo‘ymoq
lead      led      led      olib bormoq, boshqarmoq
learn      learnt      learnt      o‘rganmoq
leave      left      left      tashlab ketmoq
lend      lent      lent      qarz olmoq
light      lit      lit      yoqmoq
lose      lost      lost      yo‘qotmoq
make      made      made      bajarmoq, yasamoq
mean      meant      meant      bildirmoq, anglatmoq
meet      met      met      uchrashmoq
pay      paid      paid      to‘lamoq, solmoq
read [ri:d]   read [r e d]   read [r e d ]   o‘qimoq
say      said      said      aytmoq
seek      sought      sought      qidirmoq
sell      sold      sold      sotmoq
send      sent      sent      jo‘natmoq
shine      shone      shone      yaltiramoq, nur sochmoq
shoot      shot      shot      otmoq, o‘q uzmoq
sit      sat      sat      o‘tirmoq
sleep      slept      slept      uxlamoq
smell      smelt      smelt      hid chiqarmoq, hidlamoq
spend      spent      spent      xarajat (sarf) qilmoq
stand      stood      stood      turmoq
strike      struck      struck      urmoq
sweep      swept      swept      supurmoq
teach      taught      taught      o‘qitmoq, o‘rgatmoq
tell      told      told      gapirmoq, aytmoq
think      thought                   thought                  o‘ylamoq
understand   understood   understood   tushunmoq
weep      wept      wept      yig‘lamoq
win      won      won      yutmoq
wind      wound                 wound              yurgazmoq, buramoq

Qayd etilgan


Robiya  05 May 2008, 18:22:22

Birinchi va uchinchi shakllari mos tushgan fe’llar

Become   became   become   bo‘lmoq, bo‘lib yetishmoq
Come      came      come      kelmoq
Run      ran      run      chopmoq

Birinchi va ikkinchi shakllari mos tushgan fe’llar

beat      beat      beaten      urmoq, tepmoq

Uchta har xil shaklga ega bo‘lgan fe’llar

awake      awoke      awoked              uyg‘otmoq
bear      bore      born (n)   chidamoq
begin      began      begun      boshlamoq
bite      bit      bitten      tishlamoq
blow      blew      blown      esmoq
break      broke      broken              sinmoq, sindirmoq
choose      chose      chosen               tanlab olmoq
do      did      done      qilmoq, bajarmoq
draw      drew      drawn      tasvirlamoq
drink      drank      drunk      ichmoq
drive      drove      driven      yurmoq, boshqarmoq
eat      ate      eaten      yemoq
fall      fell      fallen      yiqilmoq
fly      flew      flown      uchmoq
forbid      forbade,   forbidden    man qilmoq
                     forbad
forget      forgot      forgotten   unutmoq
forgive      forgave   forgiven   kechirmoq
freeze      froze      frozen      sovqotmoq
give      gave      given      bermoq
grow      grew      grown      o‘smoq, o‘stirmoq
hide      hid      hidden               yashirmoq
know      knew      known               bilmoq
lie      lay      lain      yotmoq
ride      rode      ridden      otda yurmoq
ring      rang      rung      jiringlamoq
 rise      rose      risen      turmoq, ko‘tarilmoq
see      saw      seen      ko‘rmoq
shake      shook      shaken               siltamoq, qoqmoq
show      showed   shown      ko‘rsatmoq
sing      sang      sung      ashula aytmoq
sink      sank      sunk      cho‘kmoq, botmoq
speak      spoke      spoken               gapirmoq
spring      sprang      sprung               sakramoq
steal      stole      stolen      o‘g‘irlamoq
swear      swore      sworn      qasam ichmoq
swim      swam      swum      suzmoq
take      took      taken      olmoq
tear      tore      torn      uzmoq, yulmoq
throw      threw      thrown               otmoq, irg‘itmoq
wake      woke      woken      uyg‘onmoq
wear      wore      worn      kiymoq, kiyib yurmoq
write      wrote      written               yozmoq


T H E     E N D!!!

Qayd etilgan


munisaxon  09 Mart 2010, 00:09:21

menga bir savol qiyinchilik tug`dirayapti
... no use ofspending time
shu yerda there bo`ladimi yoki it

Qayd etilgan


uzboy  09 Mart 2010, 00:45:05

menga bir savol qiyinchilik tug`dirayapti
... no use ofspending time
shu yerda there bo`ladimi yoki it

it bo'lmasligi aniq.... there is no use of spending time to'g'riroq, lekin og'zaki nutqda shunchaki no use ofspending time o;zini ishlatsa ham bulaveradi

Qayd etilgan


munisaxon  12 Mart 2010, 00:49:07

The club was founded by an american millionaire ... was himself read-headed and had great sympathy for all red-headed men. mana shu nuqtalar o`rniga who qo`yiladimi yoki which

Qayd etilgan


registan  12 Mart 2010, 01:40:47

The club was founded by an american millionaire ... was himself read-headed and had great sympathy for all red-headed men. mana shu nuqtalar o`rniga who qo`yiladimi yoki which


Nuqtalar o'rniga "who" yoki "that" qo'ya olasiz, "which" jonsiz narsalar uchun ishlatiladi. wa

Qayd etilgan


munisaxon  12 Mart 2010, 02:01:09

lekin bir o`qituvchimga ko`rsatganimda which ba`zan bir yoki bir necha narsani ajratib ko`rsata oladi degandi shunig uchun ikkilanayotgandim

Qayd etilgan


munisaxon  12 Mart 2010, 02:03:01

yan bir savolim bor edi. expert so`zi oldidan at\in\on predloglari kela oladi lekin qanday holatlarda  qo`llashimiz mumkin

Qayd etilgan


uzboy  12 Mart 2010, 04:39:42

lekin bir o`qituvchimga ko`rsatganimda which ba`zan bir yoki bir necha narsani ajratib ko`rsata oladi degandi shunig uchun ikkilanayotgandim
ba'zida which bulishi mumkin, lekin javoblar orasida who bulsa avval shuni tanlang. Chunki grammatik jihatdan who jonli narsalarga nisbatan, which esa jonsiz narsalarga nisbatan. bu yerda siz odamni nazarga olib aytayapsiz demak who

yan bir savolim bor edi. expert so`zi oldidan at\in\on predloglari kela oladi lekin qanday holatlarda  qo`llashimiz mumkin

manimcha expert so''zidan keyin demoqchisiz shekilli, shunaqami?
masalan: She is an expert at financial institution - U molivaviy institutda professionaldir ( Bu yerda uning qayerda ishlashi nazarda tutilmoqda)
She is an expert on/in solving mathematical problems - U matematik masalalarni yechish buyicha tajbali/expert.. ( bu yerda kishi qaysidir sohada qobiliyatini kursatish uchun)


Qayd etilgan