Muallif Mavzu: Rasuli Akram sollallohu alayhi vassallam haqlarida hadislar  ( 53904 marta o'qilgan)

0 Foydalanuvchilar va 1 Mehmon ushbu mavzuni kuzatishmoqda.

Mahdiyah

 • HIDOYAT ALLOHDAN...
 • Global Moderator
 • Mega Member
 • *****
 • Xabarlar: 4369
 • Jins: Ayol
 • Allohim! O'zingdan o'zgaga muxtoj qilmagin...
Re: Rasuli Akram sollallohu alayhi vassallam haqlarida hadislar
« Javob #75 : 26 Dekabr 2008, 14:06:20 »
Аабий соллаллоху алайхи ва салламнинг ахлоклари:

Лайгамбар соллаллоху алайхи ва саллам кишиларнинг снг саховатлиси, снг ростгсйи, табиатан снг мулойими ва муошаратда снг карамлиси сдилар. Аллох Таъоло у киши хакларида: «Ва албатта Сиз улуг Хулк устидадирсиз» (Калам:4),— деди. Ўта шижоъатли, хам тавозели, покиза, хаёда сса бокира кизлардан ксра хаёлирок сдилар. Хадсни кабул килар, хадс бергувчига у зот хам хадс берардилар. Садакани кабул килмас—емасдилар. Газаблансалар сз хавойи нафслари учун смас, факат Ларвардигорлари учунгина газабланардилар. Топганларини ер, хозирланган нарсани кайтармас, хозир бслмаган нарсага сса, такаллуф (ортикча уриниш) килмасдилар. Анбошлаб ёки хонтахта устида емасдилар. Гохида икки-уч ой уйларида козон кайнамас, хурмо ва сув билан кифосланишарди. Мискин, факир кишилар билан бирга слтирар, бемор кишиларни зиёрат килар ва жаноза, дафн маросимларида иштирок стардилар.

Хазил-мутосба хам килардилар, лекин хазиллари рост ссзлар билан бсларди. Кулардилар, лекин ках-каха отиб смас, кулгулари табассум сди. (Уйда) ахли-байтларининг мехнати (хизмати)да бслардилар ва: «Сизларнинг снг схшиларингиз ахли-байтларига схширогингиздир (съни, улар билан гсзал муошарат — муомалада бслганларингиз) ва сизларнинг ичингизда сз ахли-байтига схширогингиз менман (съни, хаммаларингиздан ксра ахли байтимга гсзал муомаладаман)»,—дер сдилар. (Термизий ва Албоний сахих дедилар)

 Анас ибн Молик разисллоху анху айтадилар: «Ўн йил А осулуллох соллаллоху алайхи ва салламнинг хизматларида бслдим, у зот, бирон марма бир килган ишим учун: ″Аима учун бу ишни килдинг?!″ ва килмаган ишимга: ″Фалон ишни килмайсанми?!″,— демадилар».

Mahdiyah

 • HIDOYAT ALLOHDAN...
 • Global Moderator
 • Mega Member
 • *****
 • Xabarlar: 4369
 • Jins: Ayol
 • Allohim! O'zingdan o'zgaga muxtoj qilmagin...
Re: Rasuli Akram sollallohu alayhi vassallam haqlarida hadislar
« Javob #76 : 26 Dekabr 2008, 14:07:50 »
А осулуллох соллаллоху алайхи ва салламнинг ксрсатган мсъжизалари:

Лайгамбар соллаллоху алайхи ва саллам халкларга лутф стар, мсъжизалар ксрсатардилар. Мушриклар пайгамбаримиздан осмондаги ойни иккига бслиб беришларини талаб килишганида, Аллох Таъолодан дуо килиб ссрадилар, дуолари ижобат бслиб, у зот соллаллоху алайхи ва салламга мсъжиза сларок ой иккига бслинди.  Бир сафар бир обдастадаги сувга кслларини ксйиб турганларида, обдаста ичидаги сув булок бслиб окди.  А осулуллох соллаллоху алайхи ва саллам масжид ичига сртанилган хурмо ёгочига сусниб хутба килардилар, хутба учун хос минбар ссалганидан сснг, у ёгочни тарк стган пайтларида, Аабий алайхиссалоту вассаломдан (ёнида туриб хутба килишларидан) ажралганлиги учун, халиги хурмо ёгочи гамгин бслиб (худди йиглаганга схшаш) овоз чикарди (расулуллох уни тинчлантириб силаганларидан кейингина у босилди). Бир марта сгаси томонидан каттик кийнатилган — хорланган бир тус у зот соллаллоху алайхи ва салламга шикост килди. Яна Лайгамбар соллаллоху алайхи ва саллам гохо хали рсй бермаган гайб ишлардан хабар берардилар, у иш Аллох Таъолонинг изни билан, у зотга мсъжиза бслган холда, айтганларидек воке бслар сди.

(Булардан хам ксра каттарок мсъжизалари Куръони Каримдир. Унинг то хозирги кунимизгача, бирор харфининг сзгармай келиши —  хамда то рсзи Киёмат сзгармаслиги — бу у зот соллаллоху алайхи ва саллам учун жуда хам катта мсъжизадир).

Mahdiyah

 • HIDOYAT ALLOHDAN...
 • Global Moderator
 • Mega Member
 • *****
 • Xabarlar: 4369
 • Jins: Ayol
 • Allohim! O'zingdan o'zgaga muxtoj qilmagin...
Re: Rasuli Akram sollallohu alayhi vassallam haqlarida hadislar
« Javob #77 : 26 Dekabr 2008, 14:13:58 »
А осулуллох соллаллоху алайхи ва салламга Аллох Таъоло тарафидан ато стилинган фазилатлар:

Жобир инб Абдуллох розисллоху андхудан ривост килинган хадисда А осулуллох соллаллоху алайхи ва саллам айтадилар: «Мендан аввал хеч кимга берилмаган беш нарсани менга берилди: ″Бир ойлик масофадан (душманнинг калбига тушадиган) ксркув билан нусратландим″; ″Мен учун ер(юзи)ни масжид ва покловчи (съни, тасммум учун) килиб ксйилди, умматларимдан кимки намоз вактига тсгри келса, номозини скисин! (съни, кайси ерга тсгри келса, сша ерда скисин, чунки ер юзи хаммаси биз учун покдир)″; ″Ганиматлар (жангдаги слжалар) менга халол килинди, уни мендан аввал хеч кимга халол килинмаган сди″; ″Менга шафоат (катта шафоат) ато стилди″; ″(Аввалда) бирон пайгамбар юборилса, уни сз кавмига хос килиб юбориларди, мен сса, барча одамларга умумий пайгамбар килиб юборилдим″». (Муттафкун алайх)

Имом Муслим Анас ибн Моликдан ривост килган бошка бир хадисда А осулуллох соллаллоху алайхи ва саллам айтадилар: «Киёмат куни (шафоат стишга ижозат стилган) одамлардан снг биринчиси менман. Киёмат куни пайгамбарлардан снг сргашувчиси кспи менман. Жаннат сшигини биринчи кокувчи (съни, жаннатга биринчи кирувчи) менман». Яна, Абу Хурайра разисллоху анхудан Имом Муслим сзлари танхо ривост килган бошка хадисда, Аабий алайхиссалоту вассалом айтадилар: «Киёмат куни Одам алайхиссом авлодларининг саййиди (снг шарафли, улуги) менман. Кабр очилиб ичидан биринчи чикгувчи менман. Биринчи шафоат стгувчи ва шафоати кабул стилган биринчи (шахс) менман». Ушбулар Лайгамбар соллаллоху алайхи ва салламга сто стилган баъзи фазилатлардир.

Mahdiyah

 • HIDOYAT ALLOHDAN...
 • Global Moderator
 • Mega Member
 • *****
 • Xabarlar: 4369
 • Jins: Ayol
 • Allohim! O'zingdan o'zgaga muxtoj qilmagin...
Re: Rasuli Akram sollallohu alayhi vassallam haqlarida hadislar
« Javob #78 : 26 Dekabr 2008, 14:14:54 »
У зот соллаллоху алайхи ва салламнинг ибодат ва хаёт тарзлари:

Оиша онамиз разисллоху анхо айтадилар: «А осулуллох соллаллоху алайхи ва саллам (кечалари ибодатда) коим бслиб, хатто икки оёклари шишиб кетарди, у зотдан бу хакда ссралса, ″(Аллох Таъолога) ксп шукр килгувчи банда бслмайинми?!″— дердилар» (Муттафакун алайх) ва сна дедилар: «Лайгамбар соллаллоху алайхи ва салламнинг тунда ухлайдиган тсшаклари ичига хурмо толаси тслдирилган хом теридан сди (съни, хом терини тсшак шаклига келтириб, ичини хурмонинг толаси билан тслдириб ксйилган сди)».

Абдуллох ибн Умар разисллоху анху бир хадисда айтадилар: «Мен, А осулуллох соллаллоху алайхи ва салламни, коринларини тсйгазиш учун (лоакал) сифатсиз хурмо бслса хам, топа олмай кунни (очликдан) букчайиб стказганларини ксрганман».

Мана шундай, тириклару сликлар — стганлару колганларнинг саййиди бслмиш Аабий алайхиссолату вассаломга бу дунёдан сришолмаган нарсалари у зотга заррача зарар килмади.

Бизларни хам у зотнинг умматларидан килган Аллох Таъолога хамду санолар бслсин ва бизларни Ўзига тоат-ибодат килмогимизга муваффак айлаб, Ўзининг Китоби, Лайгамбарининг суннати узра жамласин!

Mahdiyah

 • HIDOYAT ALLOHDAN...
 • Global Moderator
 • Mega Member
 • *****
 • Xabarlar: 4369
 • Jins: Ayol
 • Allohim! O'zingdan o'zgaga muxtoj qilmagin...
Re: Rasuli Akram sollallohu alayhi vassallam haqlarida hadislar
« Javob #79 : 26 Dekabr 2008, 14:19:28 »
Лайгамбар соллаллоху алайхи ва салламнинг хаётларидаги снг машхур вокеалар:

— Исро ва Меърож: Бу вокеа хижратдан уч йил аввал содир бслди ва унда намоз фарз килинди.

"¢ Хижрий сананинг биринчи йилидаги вокеалар:

—    Хижрат.

—    Масжидун-Аабавийснинг бино килиниши.

—    Давлат таъсис килишга киришиш.

—    Закотнинг фарз стилиши.

"¢ Иккинчи йил:

—   Бадрдаги катта газот, бу газотда Аллох Таъоло мсъминларни азиз килиб, уларни душманлари устидан голиб килди.

"¢ Учинчи йил:

—   Ухуд газоти, бу газотда пайгамбар соллаллоху алайхи ва салламнинг таълимотларига хилоф килинганлиги ва баъзи бир кишилар ганимат молларига овора бслиб колганлари сабабли бир оз маглубист бслди.

"¢ Тсртинчи йил:

—   Бану-н-Аазийр газоти, бу газотда А осулуллох соллаллоху алайхи ва саллам Бану-н-Аазийр схудларини Мадинадан сургун килдилар. Чунки улар сзлари билан мусулмонлар срталаридаги битимни бузган сдилар.

"¢ Бешинчи йил:

— Бану-л-Мусталик газоти.

—   Хандак газоти ва унинг оркасидан Бану Курайза газоти.

"¢ Олтинчи йил:

—   Худайбийс сулхи.

—   Арокнинг катъийсн харом килиниши.

"¢ Еттинчи йил:

—   Хайбар газоти.

—   А осулуллох соллаллоху алайхи ва саллам мусулмонлар билан биргаликда Маккага кириб, Худайбийсда бажаролмаган умраларини бажаришлари. Яъни, ″Умратулказо″.

—    А осулуллох соллаллоху алайхи ва саллам Софис бинти Хуйсй розисллоху анхога уйланишлари.

"¢ Саккизинчи йил:

—   Мусулмонлар ва А умликлар срталарида бслиб стган машхур ″Мсъта газоти″.

—   Маккани фатх стилиши.

—   Хавозин ва Сакиф кабилари каршисига бслган ″Хунайн газоти″.

"¢ Тсккизинчи йил:

—   А осулуллох соллаллоху алайхи ва салламнинг снг охирги газотлари бслмиш ″Табук газоти″.

—   А осулуллох соллаллоху алайхи ва саллам хузурларига атрофдаги араб кабиларидан вакиллар (делегатлар) келиши ва одамлар исломга гурух-гурух бслиб киришлари. Мана шу йилни ″вакиллар йили″ деб хам аталди.

"¢ Ўнинчи йил:

—   Хажжатул-вадоъ, бу хажда росулуллох соллаллоху алайхи ва саллам билан биргаликда юз мингдан ортик мусулмон хаж килди.

"¢ Ўн биринчи йил:

А осулуллох соллаллоху алайхи ва салламнинг вафотлари:

А абийул-аввал ойининг душанба кунларидан бирида Аабий алайхиссалоту вассалом бу фоний дунёдан рехлат килдилар. Аник кайси кун сканлигида ихтилофлар бор. (Бир ривостда айтилишича А абиул-аввалнинг иккинчи сна бирида сн иккинчи куни дейилган валлоху аълам). А осулуллох соллаллоху алайхи ва саллам вафот стганларида ёшлари олтмиш учда сди. Лайгамбар бслгунларигача кирк йил, пайгамбарликдан кейин йигирма уч йил умр ксрдилар. Ушбу йигирма уч йилнинг сн уч йили Маккада, колган сн йили хижратдан сснг Мадинада стди. У зоти шарифга Аллох Таъолонинг дуруду салавотлари бслсин!

Тамом.


Mahdiyah

 • HIDOYAT ALLOHDAN...
 • Global Moderator
 • Mega Member
 • *****
 • Xabarlar: 4369
 • Jins: Ayol
 • Allohim! O'zingdan o'zgaga muxtoj qilmagin...
Re: Rasuli Akram sollallohu alayhi vassallam haqlarida hadislar
« Javob #80 : 26 Dekabr 2008, 14:21:48 »
"¢ Фойдаланилган манбалар:

—   ″Тахзибул-Асмои ва-ллугот″ (Аававий)

—    ″Ат-Табсира вал-Хадоик″ (Ибнул-Жавзий)

—   ″Зодул-маод″ (Ибнул-Каййим)

—    ″Ас-Сийратун-набавийс″ (Захабий)

—    ″Жавомиус-Сийратун-набавийс″ (Ибн Хазм)

—    ″Ал-Фусул фий сийратир-росул″ (Ибн Касийр)

—    ″Сахихус-Сиратун-набавийс″ (Иброхим Алий)

Mahdiyah

 • HIDOYAT ALLOHDAN...
 • Global Moderator
 • Mega Member
 • *****
 • Xabarlar: 4369
 • Jins: Ayol
 • Allohim! O'zingdan o'zgaga muxtoj qilmagin...
Re: Rasuli Akram sollallohu alayhi vassallam haqlarida hadislar
« Javob #81 : 03 May 2009, 10:20:29 »
Rivoyat qilinishicha, Qurbon hayiti kunlarining birida Nabiy alayhissalom Abu Bakr roziyallohu anhu, Umar roziyallohu anhu va boshqa sahobalar bilan birga o’tirgan edilar.
Abu Bakr roziyallohu anhudan: "œQurbonlikka nima so’ydingiz?" — deb so’radilar.
Abu Bakr roziyallohu anhu: "œBir shohdor qo’chqor", - deb javob berdilar.
Umar roziyallohu anhudan so’raganlarida, ular ham shunday qo’chqor so’yganlarini aytdilar. Undan so’ng Bilol Habashiy roziyallohu anhudan so’radilar.
Bilol Habashiy roziyallohu anhu esa: "œEy Allohning Rasuli, men bir faqir kishi bo’lsam, nima ham so’yardim. Topganim faqat bomdodda qichqiradigan bir xo’rozdir, men o’shani qurbonlik qildim", - deb aytdilar.
Nabiy alayhissalom bir jilmayib qo’yib: "œMuazzin muazzinni qurbonlik qilibdida", - dedilar. Buni eshitgan atrofdagilar kulib yuborishdi.

Islom nuri gazetasidan olindi

secretman

 • Newbie
 • *
 • Xabarlar: 37
 • Jins: Erkak
 • secretman
  • www.iceman.ucoz.de
Re: Rasuli Akram sollallohu alayhi vassallam haqlarida hadislar
« Javob #82 : 21 May 2009, 02:41:16 »
 :bar: Alloh rozi bo'lsin.

Mahdiyah

 • HIDOYAT ALLOHDAN...
 • Global Moderator
 • Mega Member
 • *****
 • Xabarlar: 4369
 • Jins: Ayol
 • Allohim! O'zingdan o'zgaga muxtoj qilmagin...
Re: Rasuli Akram sollallohu alayhi vassallam haqlarida hadislar
« Javob #83 : 03 Noyabr 2009, 22:14:03 »
Abu Hurayra roziyallohu anhudan rivoyat qilinadi:
"œNabiy sollallohu alayhi vasallam:
"œMen asrma-asr, toki o’zim bo’lgan asrga yetib kelgunimcha, Bani Odamning eng yaxshi asrlaridan yuborilganman".

Buxotriy rivoyati

"œHADIS VA HAYOT" (Nubuvat va risolat kitobi) Shayx  Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf

Mahdiyah

 • HIDOYAT ALLOHDAN...
 • Global Moderator
 • Mega Member
 • *****
 • Xabarlar: 4369
 • Jins: Ayol
 • Allohim! O'zingdan o'zgaga muxtoj qilmagin...
Re: Rasuli Akram sollallohu alayhi vassallam haqlarida hadislar
« Javob #84 : 03 Noyabr 2009, 22:16:04 »
Abu Hurayra roziyallohu anhudan rivoyat qilinadi:
"œNabiy sollallohu alayhi vasallam:
"œQiyomat kuni men Odam farzandining sayyididurman. Ustidan qabr birinchi yoriladigan shaxsdirman. Birinchi shafoat so’rovchidirman. Birinchi shafoat qilinuvchidirman", dedilar".

Muslim, Abu Dovud va Termiziy rivoyat qilishgan.

Termiziyning lafzida:
"œQiyomat kuni men Odam farzandining sayyididurman va faxrlanish emas-ku, qo’limda hamd bayrog’i bo’ladir. Hech bir nabiy yo’qki, Odammi, undan boshqasimi, hammasi mening bayrog’im ostida bo’lmasa. Faxr emas-ku, men ustidan qabr birinchi yoriladigan shaxsdirman".

"œHADIS VA HAYOT" (Nubuvat va risolat kitobi) Shayx  Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf

Mahdiyah

 • HIDOYAT ALLOHDAN...
 • Global Moderator
 • Mega Member
 • *****
 • Xabarlar: 4369
 • Jins: Ayol
 • Allohim! O'zingdan o'zgaga muxtoj qilmagin...
Re: Rasuli Akram sollallohu alayhi vassallam haqlarida hadislar
« Javob #85 : 03 Noyabr 2009, 22:17:59 »
Rasululloh sollallohu alayhi vasallam:
"œQachonki qiyomatmkuni bo’lsa, faxr emas-ku, men nabiylarning imomi, xatibi va shafoatlari sohibi bo’lurman", dedilar.
Termiziy rivoyati

"œHADIS VA HAYOT" (Nubuvat va risolat kitobi) Shayx  Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf


Mahdiyah

 • HIDOYAT ALLOHDAN...
 • Global Moderator
 • Mega Member
 • *****
 • Xabarlar: 4369
 • Jins: Ayol
 • Allohim! O'zingdan o'zgaga muxtoj qilmagin...
Re: Rasuli Akram sollallohu alayhi vassallam haqlarida hadislar
« Javob #86 : 04 Noyabr 2009, 06:59:32 »
Vosila ibn al-Asqa’ roziyallohu anhudan rivoyat qilinadi:
"œNabiy sollallohu alayhi vasallam:
"œAlbatta, Alloh valadi Ismoildan Kinonani tanlab oldi. Kinonadan Qurayshni tanlab oldi. Qurayshdan Bani Hoshimni tanlab oldi. Bani Hoshimdan meni tanlab oldi", dedilar".

Muslim va Termiziy rivoyat qilganlar.

"œHADIS VA HAYOT" (Nubuvat va risolat kitobi) Shayx  Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf

Mahdiyah

 • HIDOYAT ALLOHDAN...
 • Global Moderator
 • Mega Member
 • *****
 • Xabarlar: 4369
 • Jins: Ayol
 • Allohim! O'zingdan o'zgaga muxtoj qilmagin...
Re: Rasuli Akram sollallohu alayhi vassallam haqlarida hadislar
« Javob #87 : 04 Noyabr 2009, 07:03:06 »
Abu Hurayra roziyallohu anhudan rivoyat qilinadi:
"œNabiy sollallohu alayhi vasallam:
"œAlbatta, mening va mendan oldingi anbiyolarning misoli, xuddi bir uyni yaxshilab, chiroyli qilib qurib, bir burchagidan bir g’ishtning o’rnini qoldirib qo’ygan kishiga o’xshaydi. Odamlar uni aylanib ko’rib qoyil qolishadi va:
"œMana shu g’isht ham o’rniga qo’yilganda edi!" deyishadi. Men o’sha g’ishtman. Men nabiylarning xotimiman", dedilar".

Ikki shayx va Termiziy rivoyat qilganlar.


"œHADIS VA HAYOT" (Nubuvat va risolat kitobi) Shayx  Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf

Mahdiyah

 • HIDOYAT ALLOHDAN...
 • Global Moderator
 • Mega Member
 • *****
 • Xabarlar: 4369
 • Jins: Ayol
 • Allohim! O'zingdan o'zgaga muxtoj qilmagin...
Re: Rasuli Akram sollallohu alayhi vassallam haqlarida hadislar
« Javob #88 : 04 Noyabr 2009, 07:04:43 »
Abu Hurayra roziyallohu anhudan rivoyat qilinadi:
"œEy Allohning Rasuli, sizga qachon nubuvvat vojib bo’ldi?" deyishdi, Shunda u zot:
"œOdam ruh bilan jasad orasidaligida" dedilar.

Termiziy rivoyati

"œHADIS VA HAYOT" (Nubuvat va risolat kitobi) Shayx  Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf
« So'nggi tahrir: 04 Noyabr 2009, 22:41:06 muallifi Mahdiyah »

Mahdiyah

 • HIDOYAT ALLOHDAN...
 • Global Moderator
 • Mega Member
 • *****
 • Xabarlar: 4369
 • Jins: Ayol
 • Allohim! O'zingdan o'zgaga muxtoj qilmagin...
Re: Rasuli Akram sollallohu alayhi vassallam haqlarida hadislar
« Javob #89 : 04 Noyabr 2009, 07:05:45 »
Abbos roziyallohu anhudan:
"œEy Allohning Rasuli, qurayshliklar o’tirib o’zaro nasablarini esladilar, sizni tepalik yerdagi xurmoga o’xshatishdi", dedi.
Shunda Nabiy sollallohu alayhi vasallam:
"œAlbatta, Alloh xaloyiqni xalq qilganda meni ularning eng yaxshilaridan qildi. Eng yaxshi firqalaridan qildi. Ikki firqaning yaxshisidan qildi. So’ngra qabilalarni tanladi va meni eng yaxshi qabiladan qildi. Keyin xonadonlarni tanladi va meni eng yaxshi xonadondan qildi. Bas, men nafs jihatidan ham, xonadon jihatidan ham ularning eng yaxshisiman" dedilar".

Termiziy rivoyati


"œHADIS VA HAYOT" (Nubuvat va risolat kitobi) Shayx  Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf
« So'nggi tahrir: 04 Noyabr 2009, 22:41:58 muallifi Mahdiyah »