Bemorlikning fazli va unga sabr qilish haqida.  ( 4483 marta o'qilgan) Chop etish

1 B


Salmoni Forsiy  06 Mart 2008, 00:24:06

БЕМОА ЛИКАИАГ ФАЗЛИ ВА УАГА САБА  ҚИЛИШ ҲАҚИДА

Абу Ҳурайра розисллоҳу анҳудан ривост қилинади: «Аабий соллаллоҳу алайҳи васаллам: «Мусулмонга қай бир мусибат; ҳорғинликми, беморликми, ташвишми, маҳзунликми, озорми, ғам-ғуссами, ҳаттоки тикон киришми етадиган бслса, албатта, Аллоҳ улар ила унинг хатоларини каффарот қилур», дедилар». Икки Шайх ривост қилишган.
А­нг аввал таъкидлаб қсйишимиз лозимки, ушбу сарлавҳа остида келадиган ҳадиси шарифлар мусулмонлар амал қилишлари лозим бслган диний ксрсатмалар жумласига киради. Бу ерда шахсий тажриба ёки шунга схшаш нарсалар йсқ.
«Тиб китоби»нинг бошида беморликка сабр қилиш лозимлиги ҳақидаги ҳадиси шарифларни келтириш ила бу масалада снг аввало сабр лозимлиги таъкидланмоқда. Ҳар қандай беморлик ориз бслганда бемор учун снг зарур бслган нарсалардан бири сабр ҳисобланади. Агар сабрсизлик қилинса, дардга дард қсшилади, шифо топиш кечикади ва сна бошқа ноқулайликлар ҳам келиб чиқади.

Qayd etilgan


Salmoni Forsiy  06 Mart 2008, 00:24:24

Шунинг учун Исломда бу масалага алоҳида сътибор берилган. Лайғамбаримиз соллаллоҳу алайҳи васаллам сзларининг ушбу ҳадиси шарифларида инсонга етадиган бир неча мусибатлар ичида беморликни ҳам номлаб туриб, ана сша мусибатларига сабр қилган мусулмоннинг хатоларини Аллоҳ таоло кечиб юбориши таъкидламоқдалар. Албатта, бу борадаги кечиб юбориладиган хатолар, Аллоҳ таоло билан банданинг орасидаги муомалаларда банда томонидан содир кичик гуноҳлардир.
Демак, мусулмон инсон каттаю кичик барча мусибатларга, оғир беморликларга ҳам, тикон киришига ҳам сабр қилмоғи лозим скан

Qayd etilgan


Salmoni Forsiy  06 Mart 2008, 00:24:31

Яна сша кишидан ривост қилинади: «Аабий соллаллоҳу алайҳи васаллам: «Аллоҳ кимга схшиликни ирода қилса, уни синовга учратур», дедилар».
Ана сшандоқ синовларнинг кспроқ учрайдиганларидан бири беморликдир. Демак, беморликка мубтало бслган мусулмон инсон сзига ориз бслган хасталикни Аллоҳ таоло томонидан сзига нисбатан бслаётган синов деб билмоғи лозим ва сабр қилиб, Аллоҳ таолонинг Ўзидан шифо ссрашга стиши керак. Мсмин-мусулмон одам сзига беморлик етганда сабрсизлик қилиш срнига, сабр қилиб, хасталикни Аллоҳ таоло томонидан сзига бериладиган схшиликдан олдинги синов деб билмоғи лозим. Агар сша синовдан схши стса, унга схшилик ато қилинади. Мабодо, Аллоҳ ксрсатмасин, синовдан ста олмаса, сзидан ксрсин.
Беморликларга сабр қилган мсмин-мусулмон бандага бир неча хил мукофотлар ваъда қилинмоқда.

    1. Гуноҳларнинг ювилиши.
    2. Даражаларнинг кстарилиши.
    3. Хатоларнинг счирилиши.
    4. Аллоҳ томонидан схшилик ирода қилиниши.
    5. Дарднинг оғирлигига қараб ажрнинг кспайиб бориши.
    6. Дард чекиб, сабр қилиб тузалган одам осмондан снги тушган дсл донаси каби гуноҳлардан пок бслиши.
    7. Тортилган дард охират азоби срнига стиши.
    8. Оғир дардга сабр қилишлик бандани жаннатга киришига сабаб ҳам бслиши.

www.muslimaat.uz dan olindi.

Qayd etilgan


Maysara  26 Iyun 2012, 22:37:59

 :asl3:

 :bsm3:

Жобир розисллоҳу анҳу ривост қилиб айтадилар: Лайғамбаримиз дедилар: «Одамлар қиёматда бало аҳлига берилаётган савобни ксрганларида, дунёда терилари қайчилар билан қиймаланган бслишини орзу қилиб қоладилар»  (Термизий ривости)

Тобеинлардан Ваҳб ибни Мунаббиҳ айтган сканлар: «Балолар, аслида дуоларни юзага чиқариш учун тушади» Аллоҳ таоло шундай дейди: «Қачонки Биз инсонга (неъмат-давлат) инъом қилсак, у (Бизга шукр қилишдан) юз сгирар ва сз томонига кетар (съни, Бизни унутар). Қачон унга ёмонлик (камбағаллик-кулфат) етиб қолса, у узундан-узоқ дуо-илтижо сгасидир». (Фуссилат 51).   Мусибат етиши натижасида  бандада таваккул, тазарру, ихлос билан дуо қилиш каби иймони ва ишончини зиёда қиладиган ишлар ҳосил бслади.

Агар банда хотиржамлик кунларида ибодат ва Аллоҳ маърифати йслида бслар скан, Аллоҳ таоло бандага, беморлик етган дамларида ҳам унга солиҳ амалларни номаи аъмолига битиб, сақлаб қссди. Бу Аллоҳнинг карами ва фазилатидир.
 
Бу гуноҳларнинг каффорат қилиб юборишдан-да юқори турувчи марҳаматдир. Банда хушида бслмаса ҳам, ёки ақли кетиб қолса ҳам,  токи Аллоҳнинг ҳидостида бслар скан, унинг ҳаққига ҳасанотлар ёзилиши давом ставеради. Аллоҳни хотиржамлик, осойишталик кунларингизда зикр қилишингиз, ёд қилишингиз, Аллоҳ ҳам сизни оғир мусибатли кунларингизда зикр стишига сабабдир. Гарчи инсон оғир касал бслиб, ҳатто, ақли-хуши кетиб қолса ҳам, унга маъсист смас, худди фаровонлик кунларида схши амаллар қилгани каби схшиликлар битилгусидир. Абдуллоҳ ибни Умар розислоҳу анҳумо ривост қиладилар: «А асулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи ва саллам  дедилар: «Одамлардан кимки танасига бир касал етиб, мусибатланар скан, Аллоҳ азза ва жалла унга қсриқчи бслган малоикаларига шундай буюрар скан: «Бандам учун, худди у соғ кунларида хайрли амаллар қилгани каби кеча-ю кундуз схшиликларни ёзинглар».  (Имом Аҳмад сз «Муснад»ларида келтирганлар)

Банда жаннатдаги манзиллардан амаллари билан ета олмайдиган даражага, Аллоҳ унинг танасига дард бериб, мусибатлаш билан, сша манзилга етказади.
 
Салафларимиз айтишган скан: «Агар дунё мусибатлари бслмаганда сди, қиёматга ҳеч вақосиз (съни ҳеч қандай савобларсиз) борган  бслар сдик».

Ибни Ҳиббон сз саҳиҳларида Абу Ҳурайрадан ушбу ҳадисни ривост қиладилар: «А асулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи ва саллам  дедилар: «Киши учун Аллоҳ ҳузурида манзилати, срни бслади. Банда унга амаллари билан сриша олмайди. Ҳаёти давомида, Аллоҳ уни у ёқтирмаган балою-мусибатлар ила балолантириб боради ва оқибатда, уни жаннатдаги манзилига сриштиради, етказади».

Салом ибн Мутиъ шундай дер сканлар: «Аллоҳим, Сен солиҳ бандаларингни юксак даражаларингга уларга мусибатлар юбориш билан етказар скансан, мени сша манзилга офистинг ила етказгин».

Аллоҳ таоло банданинг сабрини ва иймонини имтиҳон қилади, шунда ёки тилла ҳосил бслади ёки чиқинди. Анас разисллоҳу анҳу ривост қиладилар: А асулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи ва саллам  дедилар: «Албатта мукофотнинг  катталиги, балонинг катталиги биландир. Агар Аллоҳ бир қавмни схши ксрса, уларни балолантириб қссди. Кимки рози бслса,  унга ҳам  розилик, кимки ғазаб қилса,  унга ғазаб насиб бслади».

Банда мусибатларга иймон ва сабот ила сабр қилса, у сабрлилар девонига ёзиб қсйилади. Агар ундан розилик ҳосил бслса, уни рози бслганлар девонига ёзиб қсйилади.  Бандадан  ҳамд ва шукр ҳосил бслар скан, Аллоҳ  тақдир қилган барча қазолар унинг учун хайрли бслиб қолаверади. Суҳайб разисллоҳу анҳу ривост қиладилар: «Лайғамбаримиз соллаллоҳу алайҳи ва саллам  дедилар: «Мсминнинг барча ишлари хайрли сканига хайрон қоламан. Агар унга хурсандлик етса шукр қилади. Бу унинг учун хайрлидир. Агар мусибат етса сабр қилади ва бу ҳам у учун хайрлидир. Бу фақат мсмингагина хос.  Аллоҳнинг  мусулмон учун белгилайдиган ҳар бир тақдири хайрлидир.»   (Муслим ривости), бошқа бир ҳадисда А асулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи ва саллам : «Мсмин ҳар бир иши учун ажрланади» дедилар (Аҳмад ривости). Мсмин киши Аллоҳнинг тақдири ила етган барча мусибатларга ксниши, рози бслиши керак. Аллоҳим! Бизни ато қилсанг шукр қиладиган, гуноҳ қилса Сенга истиғфор айтадиган, агар мусибат етса сабр қиладиган бандаларингдан қилгин.  :amn3:

Qayd etilgan