Namoz o'qiylik...  ( 9076 marta o'qilgan) Chop etish

1 2 B


Said Nosir  29 May 2008, 16:45:57

ААМОЗ ЎҚИЙЛИК

Келинг намоз сқийлик, қалб зангини поклайлик,
Аллоҳга қуллик бслмас, намоз сқилмагунча!

Қачон намоз сқилур, гуноҳлар ҳам тскилур,
Инсон камол тополмас, намоз сқимагунча!

Қуръони каримда ҲАҚ, намозни ксп мадҳ стди,
Деди: Севмам кишини, намоз сқимагунча!

Бир ҳадисда айтилди: Иймоннинг аломати,
Инсонда маълум бслмас, намоз сқимагунча!

Бир намозни тарк стиш, гуноҳи кабоирдир,
Тавба билан авф бслмас, қазо сқилмагунча!

Аамозни менсинмаган, иймондан чиқар шул он,
Мусулмон бслолмас у, намоз сқимагунча!

Аамоз қалбни пок стар, ёмонликдан ман стар,
Мунаввар бслолмассан, намоз сқимагунча!


Qayd etilgan


Said Nosir  29 May 2008, 16:48:00

БИА  КЕЧА — КУАДУЗ

Субҳ — тонг

Бисмиллаҳир А оҳманир А оҳийм
Аллоҳу акбар!
Аллоҳ улуғдир,
Буюкдир Аллоҳ!
Субҳи козиб чекиниб бу дам
Етиб келдик субҳи содиққа,
Алҳамдулиллаҳ.
Тонгнинг ҳаётбахш нурлари
Лорламоқ бошлади
Тун зулматини.
Куч олгандир жаннат боғларидан
Ажиб бир насим.
Уйғонмоқ палласи ғафлатни уйғотар туриб,
Локланмоқ нисти ила ксз очар замин.
Тан поклиги, руҳ поҳлиги ила
Кутажакмиз субҳи содиқни.
Табиат тилидан тасбеҳлар учар.
Гсдаклар кула бошларлар —
Лок руҳли жувонлар бағрида.
Она сути кабидир хайрли нист,
Бошланур снги кун умидлар ила.
Аллоҳ паноҳида асрагай бизни!

Лешин

Аллоҳу акбар!
Аллоҳ улуғдир,
Буюкдир Аллоҳ!
Кун оғди.
Турфа ранг ташвишлар
Чекинди бир оз.
А уҳларга қувват бермоқ палласи етди.
Субҳ билан уйғониб бирга
Ҳақнинг йслларидан тоймадикми биз?
Кимгадир зулмни ксрдигу раво,
Кснглимиз тсридан
Шайтонга жой бермадикми биз?
Фурсат етди кснгилларни
Яна поклаб олмоққа.
Хайрли йслимизда стармиз давом
Гуноҳларга истиғфор айтиб.
Аллоҳ паноҳида асрагай бизни.

Аср

Аллоҳу акбар!
Улуғдир Аллоҳ,
Аллоҳ буюкдир беҳад!
Кунимизга файзу барокот берган
Яратганга шукрлар айтиб
Қувват тилаб бизлар иймонимизга
Муножотга очажакмиз қсл,
Осмон дарвозаси очилган кезда.
Бу онда руҳимиз покланмоқ учун
Тангридан умидвор кснгиллар
А аҳмат булоғидан сув ичажаклар.
Аллоҳ паноҳида асрагай бизни.

Шом

Аллоҳу акбар!
Аллоҳ улуғдир,
Буюкдир Аллоҳ!
Кунни чарчатди қуёш
Оғиб кетди қибла томонга.
Юзланамиз биз ҳам у томон
А уҳларни сна бир покламоқ — нист.
Сснг бир зикр айтар табиат бу кун
А­рта тонг тасбеҳ айтиб уйғонмоқ учун.
Саждага бош қсйиб
Тилаймиз юртга омонлик.
Аллоҳ паноҳида асрагай бизни.

Хуфтон

Аллоҳу акбар!
Аллоҳ улуғдир,
Буюкдир Аллоҳ!
Дунё ташвишлари хоритди кунни
Тун хукмига олди борлиқни.
Ўтмоқдадир бу кун
Охират саройига
Савоблардан бир ғиштни қсйиб.
Кснгилга берилган озорлар учун
Истиғфор тилайди кснгил.
Локланиш онига ташнадир бу дил
Саждага қссдилар бош,
Жувонлар алла айтарлар.
Аист срур тонгла уйғонмоқ
Ва иймон сгалари сафида турмоқ.
Субҳ билан ксз очар замин
Инша Аллоҳ,
Тунни қувиб субҳга
Етажакмиз биз.
Аллоҳ паноҳида асрагай бизни.

Тун

Аллоҳу акбар!
Буюкдир Аллоҳ!
Аллоҳ улуғдир!
Тун.
Ғафлат срур уйқу
Ўз ҳолича бир слимдир у.
Ғафлатдан бизни уйғотган
Аллоҳ улуғдир!
Буюкдир Аллоҳ!
Саждага қссмиз бош
Фаришталар гувоҳлигида
А уҳни покламоқ учун...
Аллоҳ паноҳида асрагай бизни.

Qayd etilgan


shoir  29 May 2008, 16:57:52

Assalomu alaykum!

Birodar, she'rlar muallifi o'zingizmi?

Qayd etilgan


Said Nosir  29 May 2008, 17:07:11

       Мен нега намоз сқийман?!

Ҳозирда кспчилик намозга бепарво қарайдиган, уни сзи учун кераксиз ва оғир бир иш деб ксрадиган бслиб қолган. Аамозга даъват қилсанг, узрлари ҳам тайёр. Баъзилари муҳим иш билан бандлигини рскач қилса, бошқалари сгнидаги кийими пок ва намозга сроқли смаслигини, уйига боргач, кийимини алмаштириб, сснг сқишини айтади. Ссзлари ёлғон скани сса шундоққина билиниб туради. Айримлар сса сз қусурларини тан олади, бироқ: «Бизни ҳам бир кун Аллоҳ ҳидост қилиб қолар» деб, қутулмоқчи бслади...
Бисмиллаҳир роҳманир роҳим
Икки дсстнинг суҳбатига қулоқ тутинг:
- Ҳа, биродар, анави икки одамга тикилиб қолдинг?! Аима, улар сртасидаги қалин муносабат - бири иккинчисига меҳр ила боқиб, ширинсуханлик билан ссзлаётгани, иккинчиси сса унга жонини фидо қилишга тайёр тургани сени ажаблантирсптими? Биласанми, улар ким? Ота ва сғил. Меҳрибон ота ва қобил фарзанд. Хсш, уларнинг бир-бирига муносабатлари сенга маъқулми?
- Албатта маъқул-да. Ахир қалбларни бир-бирига маҳкам боғлайдиган, скдилликни ҳосил қиладиган бундай гсзал муносабат кимга ҳам ёқмайди? Бу - схшиликка схшилик билан жавоб қайтариш ва шукрони неъматнинг сққол намунаси-ку! Одамзот бу ҳаётда ота-бола, хеш-ақрабо, қсни-қсшни, дсст-биродарларидан айри сшай олармиди? Кспчилик ичида, кимгадир муҳтож бслиб, кимдир сизга муҳтож бслиб сшашга табиатлантирилган смасмизми, ахир!
- Демак, сен одамлар сзаро меҳр-мурувват билан, бир-бирларига ёрдам қслини чсзиб сшашлари зарур, деб биласан ва сзларига ксрсатилган меҳр-мурувват ва схшиликларга шукроналик билан жавоб қайтаришлари керак, деб сйлайсан. Шундайми?

Davomi: http://muslimaat.uz/index.php?option=com_content&task=view&id=568&Itemid=27

Qayd etilgan


Said Nosir  29 May 2008, 17:10:51

Assalomu alaykum!

Birodar, she'rlar muallifi o'zingizmi?

 Wa alaykum assalom!

 1-she'r muallifini bilmayman.
 2-she'r Tohir Malikning kitoblaridan olingan.

Qayd etilgan


Said Nosir  29 May 2008, 17:28:57

                                    Аамоз, Аамоз, Аамоз


Аамоз сқимоқчи бслган кишининг кийими, бадани ва намоз сқийдиган срни нажосатлардан пок бслиши лозим. Шу билан бирга катта ва кичик таҳоратсизликдан, съни жунублик ва бетаҳоратликдан ҳам пок, авратлари сса ёпиқ ҳолатда бслмоғи керак. Агар намоз вақти кирса, азон айтилади, сснг суннат намозлари сқилиб, орада фарзга турилади, қиблага юзланган ҳолда сқимоқчи бслган намоз нист қилинади.
Биринчи ракатга «Аллоҳу акбар» деб қсл қулоқ баробарига кстарилган ҳолда киришилади. Бармоқларнинг ёзилган оралари сса бир оз очиқ, кафтнинг ичи қиблага қараган бслади. Сснг снг қсл билан чап қслининг бсғинидан ушлаб, иккиси киндик остига туширилади ва қиём ҳолда сажда қилинадиган сринга қараб туриб, махфий ушбу дуо сқилади: «Субҳанакаллоҳумма ва биҳамдика ва табарокасмука ва таҳала жаддука ва ла илаҳа ғойрук». (Маъноси: А­й А аббим, Сенга ҳамд айтиш билан Сени айбу нуқсонлардан поклайман. Сенинг исминг муборакдир. Азаматинг олийдир. Сендан бошқа илоҳ йсқдир.)

Davomi:  http://muslimaat.uz/index.php?option=com_content&task=view&id=269&Itemid=27

Qayd etilgan


lolo  31 May 2008, 01:55:57

ААМОЗДА ҚАЛБ ҲОЗИА ЛИГИ

Аамозда қироат, зикр, муножот ва амаллар бор. Агар қалб ҳозирлиги бслмаса, қироат, зикр ва муножотлардан ксзланган мақсад ҳосил бслмайди. Шунинг учун ҳам, қалб ҳозирлиги намознинг ҳаёти ва ички одобларидан бири дейилган.Қалб ҳозирлиги деганда қалбнинг машғул бслиб турган нарсасидан бошқадан фориғ бслиши англанади. Аамоз сқиб турган кишининг қалбида намоздан бошқа нарса бслмаса, қалби ҳозир бслган бслади.
Қалбнинг ҳозир бслиши ҳимматга боғлиқдир. Киши бирор ишни муҳим деб билса ва унга керакли аҳамист берса, қалби сша иш учун ҳозир бслади. Аамозда қалб ҳозир бслиши учун барча аҳамист ва ҳимматни намозга қаратиш лозим бслади.

Охиратга иймоннинг кучли ёки кучсизлигига қараб, ҳиммат ҳам кучли ёки кучсиз бслади. Аамозда қалби ҳозир бслмаган одам иймони кучсизлигини билсин ва уни кучли қилиш ҳаракатида бслсин.

Davomi

Qayd etilgan


lolo  31 May 2008, 02:01:24

ААМОЗАИАГ ҲИКМАТЛАА И

Бу дунёда ҳаёт кечираётган одамнинг сзига сраша дарди ҳасратлари бслади. Уларни бошқа одамларга айтса, ёрдам ола билмаслиги мумкин, қолаверса, улар сирини бошқаларга фош қилиб, дард устига чипқон бслишади. Дард-ҳасратни Аллоҳ таолога айтилганда сса Аллоҳ ёрдам беради ва сирни фош қилмайди. Ҳеч бслмаганда банда дардини тскиб солиб, ҳузур қилади.

Аамоз Ислом динининг иккинчи рукни бслиб, калимаи шаҳодатдан кейинги снг улуғ фарз ҳисобланади. Аамоз Аллоҳнинг сон-саноқсиз неъматларига банда шукр келтириши учун шариатга киритилган бслиб, унинг диний, тарбисвий, шахсий, сиҳҳий, ижтимоий ва бошқа қатор фойдалари жуда кспдир.
Аввало, намоз банданинг Аллоҳ билан боғланиш воситасидир.
Аамозда банда Аллоҳ билан ёлғиз қолиб, У зотга муножот қилади, барча дардларини тскиб солиб, руҳий, маънавий лаззат олади.
Бу дунёда ҳаёт кечираётган одамнинг сзига сраша дарди ҳасратлари бслади. Уларни бошқа одамларга айтса, ёрдам ола билмаслиги мумкин, қолаверса, улар сирини бошқаларга фош қилиб, дард устига чипқон бслишади. Дард-ҳасратни Аллоҳ таолога айтилганда сса Аллоҳ ёрдам беради ва сирни фош қилмайди. Ҳеч бслмаганда банда дардини тскиб солиб, ҳузур қилади.
Аамоз сқиш билан банда сзининг барча ишларини Аллоҳ таолога топширади. Банда сз намози ила сзига омонлик, хотиржамлик ва нажот тилайди.
Иккинчидан намоз ютуқлар ва нажот йслидир.
Аамоз хато ва гуноҳларни ювишнинг снг ишончли йслидир.
Аамоз доимо сз сгасига ксплаб шахсий фойдалар келтиради.
Аамоз намозхонни Аллоҳга сқин қилади, унинг иродасини мустаҳкамлайди. Фақат Аллоҳдангина иззат талаб қилишга сргатади.
Аамоз инсонни бу дунё матоҳларидан сзини юқори тутишга сргатади.
Аамоз сз сгасига мислсиз нафсоний роҳат ва руҳий фароғат бахш стади.
Аамоз сқийдиган одам ғафлат уйқусидан қутилиб, ушбу ҳаётдаги сз масъулистини сидқидилдан адо стадиган бслади.
Аамоз кишига интизомли бслишни, ҳамма ишларни тартибли равишда йслга қсйишни, вақтни тежаш ва тартибга солишни сргатади.
Аамозхон одам ҳилм, хотиржамлик, шошилмаслик, виқорли бслиш, сабр каби ксплаб шахсий сифатларга сга бслади.
Аамоз сз сгасини юксак инсоний фазилатларга сга бслишига, турли разолатлардан ҳоли бслишга олиб боради.
Учинчидан, намознинг намозхонлар жамистига келтирадиган фойдалари ҳам жуда кспдир.
Маълумки, намозни масжидларда жамоат билан сқиш афзалдир.
Жамоат билан намоз сқиш намозхонлар орасидаги ижтимоий алоқаларни мустаҳкамлайди. Куч жамоатда сканини англатади. Ижтимоий боғланиш ва ҳамкорликни кучайтиради.
Жамоат намози кишилар сртасида тенгликни намойиш қиладиган муҳим омилдир. Аамозда ким бслишидан қатъий назар, бир жойда, бир сафда туради, бир хил амални бажаради ва намозхонлар бир Аллоҳга банда сканликлари изҳор қиладилар.
Жамоат намози мусулмонларнинг сафлари ва гап — ссзлари бир сканини ксрсатади.
Аамозда жамоат шаклида имомга бсйсуниш, бир мақсадга йсналиш ксринишлари намоён бслади.
Жамоат намози орқали мусулмонлар бир-бирлари билан танишиб, унсу улфат орттирадилар, схшилик ва тақво йслида ҳамкорлик қилишга одатланадилар. Улар жамоат намози туфайли бир - бирларининг ҳолларидан хабар оладилар. Ораларида бемор, мазлум, ҳожатмандлар чиқиб қолса, ёрдам берадилар.
Жамоат намозида қатнашувчилар бир - бирларига ёрдам бериш билан бирга хатоларини ҳам тузатадилар ва бошқа ксплаб сз жамистлари учун керакли ишларни амалга оширадилар.
Аамоз мусулмон кишини ғайримусулмондан ажратиб турувчи асосий белгидир. Шунинг учун ҳам намозхон одамни ҳамма ҳурмат қилади, унга ишонади, ундан хотиржам бслади.
Тсртинчидан, намоз поклик рамзидир.
Аамозхон одамнинг снг аввало, қалби пок бслади. Қолаверса, бадани, кийим-боши ва макони пок бслади. Аамоз кишининг руҳий, маънавий ва жисмоний соғлиги учун ниҳостда зарур нарса скани ҳозирда ҳеч кимга ҳам сир бслмай қолди.
Аамознинг фойдаларини қатор ост ва ҳадисларда батафсил срганамиз, иншааллоҳ.
Аллоҳ таоло: «Аамозни тскис адо стинглар. Албатта, намоз мсминларга вақтида фарз қилингандир», деган. (Аисо: 103)
Ушбу ости карима намознинг фарзлиги ҳақидаги остларнинг биридир. Ундаги намозни тскис адо стиш ҳақидаги буйруқ фарзни ифода стади. Аамознинг вақтида фарз қилингани сса уни сз вақтида адо стиш лозимлигини англатади.
Яна: «Ва намозни тскис адо ст. Албатта, намоз фаҳш ва мункар (ишлар)дан қайтарадир», деган (Анкабут: 45).
Шарҳ: Бу остдаги амр ҳам фарзни ифода стади. Шу билан бирга остда намознинг ҳикматларидан бири, ҳақиқий намоз сз сгасини фаҳш ва ёмон ишлардан қайтариши ҳам таъкидланмоқда.

Manba

Qayd etilgan


lolo  31 May 2008, 02:06:33

ААМОЗЛАА АИ МУҲОФАЗА ҚИЛИШ

...Аамознинг фазли ҳақидаги ҳозиргача срганган ҳадисларимиздаги маънолар Аллоҳ таоло томонидан бслса ҳам, иборалар Лайғамбаримиз томонидан бслиб келаётган сди. Аммо, бу ҳадиси шарифдаги маъно Аллоҳ таоло билан Лайғамбар соллаллоҳу алайҳи васаллам ораларидаги суҳбат шаклида, Аллоҳ таоло томонидан намознинг фазлини баён стиш учун олинган алоҳида тадбир шаклида келмоқда. Ҳадиси шарифнинг бу шаклда келишининг сзи ажойиб бир руҳоний ҳолатни вужудга келтирмоқда. Маънолар алоҳида тус ва куч бермоқда...

Алоҳ таоло: «Аамозларни, срта намозни муҳофаза қилинг ва Аллоҳга тоат ила қоим бслинг», деган.
Шарҳ: Аамозни муҳофаза қилиш дегани, уни маҳкам ушлаш, доимо сз вақтида адо стиш деганидир.
«Ўрта намоз» ҳақида турли фикрлар бор. Уларни иншааллоҳ келажакда срганамиз. Кспчилик уламолар, срта намоздан мурод - Аср намози - деганлар.
Аамоз Аллоҳга итоатнинг бош рамзи бслганидан остнинг охирида: «Аллоҳга тоат ила қоим бслинг», дейилмоқда.

Ибн Аббос розисллоҳу анҳудан ривост қилинади: «Лайғамбар соллаллоҳу алайҳи васаллам: «А оббим менга снг гсзал сувратда тажалли қилди ва: «А­й, Муҳаммад», деди.
«Лаббайка А оббии ва саъдайка», дедим.
«Олий тсплам нима ҳақида тортишмоқдалар?» деди.
«А­й, А оббим, билмадим», дедим. У зот қслини икки кифтим орасига қсйди. Бас, унинг муздеклигини икки смчагим орасида сездим. Бас машриқу мағриб орасидаги барча нарсани билдим. У зот: «А­й, Муҳаммад!» деди.
«Лаббайка А оббии ва саъдайка», дедим. У зот: «Олий тсплам нима ҳақида тортишмоқдалар?» деди.
«Даражотлар, каффоротлар, қадамларни жамоатлар томон босиш, таҳоратни қийинчиликларда ҳам схшилаб қилиш, намоздан сснг намозга интизор бслиш, ва ким у(намоз)ларни муҳофаза қилса, схшилик ила сшаб, схшиликла слиши ва гуноҳларидан онаси туққан кунидек (пок) бслиши ҳақида», дедим»,
дедилар».
Термизий ривост қилган.
Шарҳ: Бу ривостда Лайғамбаримиз соллаллоҳу алайҳи васаллам сзлари билан Аллоҳ субҳанаҳу ва таоло орасида бслиб стган баъзибир муомала ва суҳбатларни ҳикос қилиб бермоқдалар...

Davomi...

Qayd etilgan


Muslimа  03 Iyun 2008, 17:13:49

Азиз биродар! Ассалому алайкум.
Мен сзим сшитган-билган ва kалбимга таъсир kилган пок ссзларни сизга етказиш истагидаман. Умид қиламанки, ушбу ссзлар сизга ҳам худди менга стказганидек таъсир стказса ва ҳаётингизда сзгариш ссаса.
Ҳозирда кспчилик намозга бепарво қарайдиган, уни сзи учун кераксиз ва оғир бир иш деб ксрадиган бслиб қолган. Аамозга даъват қилсанг, узрлари ҳам тайёр. Баъзилари муҳим иш билан бандлигини рскач қилса, бошқалари сгнидаги кийими пок ва намозга сроқли смаслигини, уйига боргач, кийимини алмаштириб, сснг сқишини айтади. Ссзлари ёлғон скани сса шундоққина билиниб туради. Айримлар сса сз қусурларини тан олади, бироқ: «Бизни ҳам бир кун Аллоҳ ҳидост қилиб қолар» деб, қутулмоқчи бслади. Яна бир тоифа кимсалар борки, гуноҳ ишларни очиқ-ошкор қилишдан услмайдилар, Аллоҳнинг неъматларига нонксрлик қиладилар, намоз ва намозхонларга камситиш назари билан қарайдилар. Кейин сна мусулмонлик даъвосини ҳам қилиб қсйишади. Ундай кимсаларга сгона Аллоҳни сслатилса, юраклари сиқилади. Аллоҳга даъват стилса: «А­шитдик ва лек итоат стмаймиз», дейишади. «Уларга нима бслганки, худди шердан қочган ёввойи сшаклар мисоли сслатма-Қуръондан юз сгиришади.![1]»
Келинг, снди сшаларнинг намозга нисбатан тутган муносабатларини ва намозни тарк стишга сабаб қилиб ксрсатаётган баҳоналарини срганиб чиқайлик.

"¢ Аамоз зсравонлик билан солинадиган айрим солиқлар каби инсон адо қилиши шарт бслган жаримами?
"¢ Аамоз вақтни зое қиладими? Инсоннинг шунчалик бсш вақти бормики, уни намоз билан зое қилса?!
"¢ Аамоз диктатура ҳукм сурган мамлакатларда халқларга сиёсий ғосларни мажбуран қабул қилдирилгани каби инсонларга зсрлик билан қабул қилдириладиган мажбурий қоидами?
"¢ Аамоз шахс сркинлигини чеклаш, ҳоҳиш-иродага тссқинлик қилишми?
"¢ Аамоз ким хоҳласа қилиб, савоб олмайдиган ва хоҳласа қилмай, гуноҳкор бслмайдиган ихтиёрий бир ишми?
"¢ Аллоҳ бизнинг намозимизга муҳтожми?
"¢ Киши намоздан қанчалик фойдага сга бслади ва намоз сқимаслиги билан қанча зиён ксради? ...? ...?

Инсонга нафс-ҳавоси ва шайтони олиб келаётган, унинг миссини чулғаб олаётган бу каби саволлар ксп. Агар жавобига ожиз бслса, бу саволлар инсон онгига бутунлай ғолиб бслади, унинг мафкурасига сзининг ифлос таъсирини стказади ва охир-оқибат инсонни йслдан оздиради. Амон амалларини схши деб, бузуқ фикрларини тсғри қилиб ксрсатади. Уни бефойда мунозаралар сари етаклайди, пуч орзулар билан орзулантиради. Бора-бора қаъри 70 йиллик йсл бслган дсзах сари шснғиб бораётганини сезмай қолади.
Агар жавобига моҳир бслса, шубҳаларни снчиб ташласа, ақлу-мантиқни ҳоким қилса, уларни мот ва мағлуб қилади.
А­нди бу саволларни бирма-бир рад қилишга, шубҳа қилувчида бирор шубҳа қолдирмайдиган даражада аниқ-тиниқ жавоб беришга киришамиз. Ким шундан кейин ҳам юз сгириб кетса, у сзига зулм қилувчилардан бслади.
Биринчи: Йсқ сй дсстим, намоз тсланадиган нақд жарима ҳам, йиғиб олинадиган солиқ ҳам смас. Балки, у бир омонатки, у омонатнинг А­гаси ҳар куни унга беш марта назар солиб туради, сенинг вафодорлигингга, сидқу-ихлосингга, ҳақларни асраб-авайлашингга гувоҳ бслади, омонатни гсзал риос қилганинг свазига сени улкан ажрлар билан мукофотлайди.
Ҳа, у солиқ ҳам, жарима ҳам, тслов ҳам смас. Балки, у ҳақни сътироф стиш, неъматга шукр бажо келтириш, пешвога итоат стиш ва унинг амрларини бажариш билан дилнинг тозаланишига далил, қалбда срнашган Аллоҳга бслган муҳаббатнинг ифодасидир.
Ксрамизки, ҳамма одамлар сзларича қандайдир нарсаларни улуғлашади, уларни қудратда ва манфаат беришда сзларидан юқори ксришади, шунинг учун ҳам мусибатларида уларга илтижо қилишади, мушкулотларида мадад ссрашади, тсй-маросимларида баракотлар тилашади, ёдларидан чиққанда сслатиб турадиган ссталиклар қилиб олишади.
Аега насоролар Ийсо ибн Марсм алайҳис-саломни илоҳ қилишади? Хочни черковлари узра белги қилиб кстаришади, бсйинларига осиб олишади, ибодат учун черковларига шошилишади?
Аега сҳудлар Узайрни илоҳ тутишади ва сағанага схшаш бино атрофида тспланиб, унга атаб шамлар ёқишади, Таврот сқиб, ибодат қилишади? Аега диндорлари кичкина дсппини бошларининг учига қсндириб олишади? Аега Фаластинда давлатлари барпо бслгандан бошлаб сзларига олти юлдузни шиор қилиб олишган?
Аега мажусийлар оловга, ҳиндлар сигир ва маймунларга, айрим ботиний фирқалар шайтонга сиғинишади?
Улар ҳаммаси Аллоҳдан сзга илоҳларга сиғинишмоқда, уларни муқаддаслаштирмоқда, уларга ибодат қилиб, қурбат ҳосил қилишмоқда. Ваҳоланки, булар худди уларнинг пуч мафкуралари каби ботил нарсалардир, уларга на фойда, на зарар етказа олишади. Шундай бслса-да, сиз уларнинг ибодатини инкор қилмайсиз-у, менинг ҳақ, қадрли, манфаатли бслган намозимни инкор қиласиз?!
Ўшаларга турли-туман ибодатлари қандай фойда келтиради-ю, маъбудлари уларни нимадан беҳожат қилади? Дуоларини ижобат қила оладими? Ссзларини тушунадими? Улар учун нима схши-ю, нима ёмонлигини биладими? Уларга ризқ берадими? Ҳаёт ато ста оладими? Шифо берадими? Улардан зарарни даф қила оладими? Уларга ёмғир ёғдириб, скинларини сстириб берадими?
Йсқ, асло! Буларнинг ҳеч бирини ҳеч қачон қилиша олмайди. Шундай бслса ҳам уларга ибодат қилишмоқда, ич-ичларидан уларнинг муқаддаслигини сътироф стишмоқда, бу сътирофларига далил слароқ улар учун намоз сқишмоқда.
А­й дсстим, сйлаб ксринг, агар бир инсон сизга бир бслак ҳолва тутса, ё юкингизни кстаришга ёрдамлашиб юборса, ё йсл ксрсатса, ё тсхтаб қолган машинангизни юргизишса, ё тушириб юборган нарсангизни олиб берса, унга раҳмат айтмайсизми, қалбингизда унга нисбатан ҳурмат уйғониб, уни тақдирлашни ва қилган схшилигига ундан-да схшироқ жавоб қайтаришни нист қилмайсизми? ... Ҳа, албатта қиласиз.
Мен ҳам сиз каби инсонман, схшиликни ёдда тутаман, хайр-саховатни тан оламан, ҳадсга ташаккур айтаман. Менга нисбатан марҳамат қанча катта бслса, менинг шукронам ҳам шунча каттайиб боради. Менга Аллоҳ азза ва жалла каби неъмат бериб, марҳамат ксргизувчи бормики, Ул зот менга ақл-идрок ва ҳиссиётлар ато стди, мени ҳалол-пок ризқлар билан ксмиб ташлади, соғлик-омонлик берди, тсғри динга йсллади, оила ва фарзандлар ато стди, азиз дсстлар ва схши қсшнилар орасида схши бир ватан ичра сарафроз айлади!
Йсқ, албатта! Бу оламда менга Аллоҳ таборака ва таолоча сҳсон қилувчи зот йсқ! Модомики, бошқаларнинг озгина схшиликларига шукр изҳор старканман, нега снди шунча неъматлар ато стган Зотга шукр келтирмай?!
Шубҳа йсқки, У зотга шукр бажо келтиришда сиз ҳам мен билан биргасиз ва мени бунга тарғиб стасиз. Балки, агар уни адо стишда ноқислик қилсам, мени бунга мажбурларсиз ҳам. Чунки, сиз менинг схшиликни билмайдиган, неъматга нонкср инсон бслишимни истамайсиз.
Табиийки, шукрнинг катта-кичиклиги ҳадснинг қиймати ва ҳадс қилувчининг қадри билан слчанади. Яъни менга бир бслак ҳолва тақдим қилган кишига айтган раҳматим бир қути ширинлик тақдим қилган кишига айтган раҳматимдек смас. Қаламим ерга тушса, уни менга олиб берган ёш болага айтган ссзим уни менга олиб берган катта кишига айтган ссзим каби смас. Бинобарин, неъматларига шукроналик адо стишим учун Аллоҳ таоло мендан сусдиган иш - У зотнинг рубубистига иқрор бслиб, улуҳистини муқаддас санаб, фазл-марҳаматларини сътироф стиб пешонамни ерга қсйишимдир.
Одамлар бут-санамлар олдида бош сгишади. Аслида уларнинг ҳеч қандай фазилати йсқ, аксинча одамларни ҳақдан ва ҳидостдан адаштиради. Кспчилик сз бошлиқларини улуғлаб, улар олдида бош сгади, ваҳоланки улар Аллоҳнинг снг ёмон халқи бслишлари мумкин.
Шундай скан, нега снди мен барча мулклар Молики, борлиқни сратган, еру-осмоннинг парвардигори, фойда ва зарар етказишга қодир, ато стувчи ва ман қилувчи, тирилтирувчи ва слдирувчи, катта-ю кичик ишларимиздан ҳисоб қилувчи Зот олдида сгилмаслигим керак?!

Davomi....  
http://muslimaat.uz/index.php?option=com_content&task=view&id=568&Itemid=1

Абдурроуф Ҳаннавий, Араб тилидан Умму Жамол таржимаси

Qayd etilgan