Hofiz Sheroziy ruboiylari  ( 34364 marta o'qilgan) Chop etish

1 2 3 4 5 6 7 8 B


shoir  01 Iyul 2008, 09:30:26

10

Ар зулфи паноҳида суман топди ривож,
Ақут лабидан дурри Адан топди ривож.
Дилларга ривож берса лабидек кошки,
Дунё-да унинг ишқи билан топди ривож!

Qayd etilgan


shoir  01 Iyul 2008, 09:30:54

11

Шсхликдами, бизнинг сша дилбар тоқдир,
Бечора дилим висолига муштоқдир.
Ўймоқ каби — оғзи, юзи — лола, тани — сийм,
Ширинссзу боз латифу сийминсоқдир*.
__________
* Сийминсоқ — бу ерда: гсзал, зебо маъносида.

Qayd etilgan


shoir  01 Iyul 2008, 09:31:21

12

Дсст бирла стир ҳамда маю жом иста,
Шод стсин спич бериб гуландом, иста.
Хоҳлайди жароҳатин ботишин мажруҳ.
Жарроҳга келиб, дардинг учун ком иста.

Qayd etilgan


shoir  01 Iyul 2008, 09:31:47

13

Бслса сди бир шсх санаму барбату1 най,
Хилват ва фароғат, сна бир шишада май,
Майдан қизибон тандаги бор томиру пай,
Бир арпа умид қилмас сдик, Ҳотами Тай!
___________
* Барбат — саккиз торли қадимий мусиқа асбоби.

Qayd etilgan


shoir  01 Iyul 2008, 09:33:01

14

Кел, қслда тутиб қилгучи шод бодаи ноб,
Кел, сифла* рақибдан сширин ҳамда шитоб.
Душман ссзига кирма сира, кетма, стир,
Кел, тингла бу нуктани-ю, нсш айла шароб!
___________
* Сифла — пасткаш, нокас.

Qayd etilgan


shoir  01 Iyul 2008, 09:33:12

15

Боғ ичра бслиб боди сабо доси гул,
Машшота* мисоли ссатиб поси гул,
Гар сос аро топса омонлик офтоб,
Бас, иста қуёш юзлини-ю, соси гул.
__________
* Машшота — пардозчи.

Qayd etilgan


shoir  01 Iyul 2008, 09:33:36

16

Ул жомки, сафо гулшани — тут илкимга,
Ар тимсоли соғар — ани тут илкимга.
Занжир каби ул май сралар сз-сзига,
Девонаси бслдим, қани, тут илкимга!

Qayd etilgan


shoir  01 Iyul 2008, 09:33:50

17

Ҳаргиз мени ёд айламадинг, шамъи Чигил,
Мушкул сса-да бу мен учун — кснди кснгил.
Дардеки, ғамингдан юрагимда қат-қат,
Дил билга-ю мен билгум, мен билгум-у дил.

Qayd etilgan


shoir  01 Iyul 2008, 09:34:08

18

Сен — тслган ой-у, сенга қуёш банда смиш,
То банда смиш сшал — равшан-да смиш.
Бир чеҳраки, офтоб нур смиб шуъласидан,
Ой ҳам илибон ёғду билан шаън-да смиш.

Qayd etilgan


shoir  01 Iyul 2008, 09:34:19

19

Ул фасли йигитликда шароб ксп создир,
Гул юзлар ила бодаи ноб ксп создир.
Олам-ку хароб работ срур бошдан-оёқ,
Бслмоқ бу хароб ерда хароб ксп создир.

Qayd etilgan