Hofiz Sheroziy ruboiylari  ( 35587 marta o'qilgan) Chop etish

1 2 3 4 5 6 7 8 B


shoir  01 Iyul 2008, 09:34:28

20

Гар биз каби сен ҳам асири дом бсласан,
Азбаски, хароби бодаю жом бсласан.
Дунёсига ст қсйгучи ошиқлармиз,
Биз бирла стирма сира — бадном бсласан!

Qayd etilgan


shoir  01 Iyul 2008, 09:34:37

21

Ким ксрди у ёрдан вафо — мен ксраман?
Ким ксрди жафодан сафо — мен ксраман?
Умримсан-у, аммо бевафосан, не килай,
Ким ксрди умрдан вафо — мен ксраман?

Qayd etilgan


shoir  01 Iyul 2008, 09:34:45

22

Зулфингнинг учи каби менинг қаддим хам,
Ошуфта дилим лабингни истар ҳар дам.
Листа каби танг лабинг — дилимнинг ризқи,
Ҳолимнинг танглиги аён шундан ҳам.

Qayd etilgan


shoir  01 Iyul 2008, 09:34:55

23

Сендан мени бу фалак айиргандан буён,
Ким ксрди лабимда бир табассумни, қачон?
Ҳар қанчаки ҳижрон ғами бор кснглимда —
Бир мен биламан ҳамда Худованди жаҳон!

Qayd etilgan


shoir  01 Iyul 2008, 09:35:05

24

Ҳажринг сгида шамъ каби афзун йиғлай,
Жомдек тскайин-у ашки гулгун, йиғлай,
Май жомига схшайман-у, дилтангликдан
Чанг ноласини тинглар скан, хун йиғлай...

Qayd etilgan


shoir  01 Iyul 2008, 09:35:52

25

То тонггача юммадим ғаминг ичра ксзим,
То тонггача ёш тскдим — ксп дилда ссзим.
Дардингни бировга сира айтиб бслмас,
То тонггача гаплашдим сзим бирла сзим.

Qayd etilgan


shoir  01 Iyul 2008, 09:37:05

26

Бу ссзи ширинлар аҳдига йсқ поён,
Орифлар улар йслида бергайлар жон.
Маъшуқа ҳамиша ихтиёрингда бслар,
Ишқбозлар аро бслмаса номинг достон.

Qayd etilgan


shoir  01 Iyul 2008, 09:38:18

27

Ҳижрон куни бу — дсстларни ёд айлагали,
Айш вақти смас кснгилни шод айлагали.
Май жоми қошимда бслса-да ҳушёрман,
Бир дсстим йсқ, чунки нашот* айлагали.
_________
* Аашот — пюдлик, хурсандчилик.

Qayd etilgan


shoir  01 Iyul 2008, 09:38:58

28

Ишқинг ғамидан қон тсла дил кишварида,
Ҳуснинг сенинг ақл идрокидан ташқарида.
Зулфинг ксйида зору ғарибдир бу дилим,
Оҳ, ҳоли унинг не бу тун сендан нарида?..

Qayd etilgan


shoir  01 Iyul 2008, 09:39:10

29

А­й, тимқора зулфинг қуёшга сос,
Гсёки ниқоб кулоҳинг* снги ос.
Шом бслса словбардор мушкин хатишта,
Тонг чокар* сен каби қамарсиймос.
________
* Кулоҳ — бош кийим; тож.
* Чокар — хизматкор.

Qayd etilgan