Hofiz Sheroziy ruboiylari  ( 34330 marta o'qilgan) Chop etish

1 2 3 4 5 6 7 8 B


shoir  01 Iyul 2008, 09:42:42

50

Мақсад йслида умрни зоеъ қилдим,
Аафъ ксрмаганимни бу замондан билдим.
Ҳар кимга деган ссам сени дсст тутдим,
Бслди сша душманим — бағрини тилдим...

Qayd etilgan


shoir  01 Iyul 2008, 09:42:57

51

А­й ёр юзи ишқи, мени ксп зор стма,
Дилхаста бу ринд аҳлини хуммор стма.
А асмини йсловчиларнинг, ссфий, биласан,
А инд аҳли ҳақинда ссзни бисёр стма.

Qayd etilgan


shoir  01 Iyul 2008, 09:43:05

52

Келмайди хаёлимга сйингдан сзга,
Йсл борини билмадим ксйингдан сзга.
Ҳар дийдага уйқу ёқар, аммо менинг
Ксзимга ксринмайди бсйингдан сзга.

Qayd etilgan


shoir  01 Iyul 2008, 09:43:13

53

То ҳукми илоҳий бунда мангу бслгай,
Ҳамроҳинг абад қувончу кулгу бслгай!
Қслингдан агар мен бир қадаҳ нсш стсам,
Бас, мангу ҳаёт сармосси шу бслгай!

Qayd etilgan


shoir  01 Iyul 2008, 09:43:20

54

Май майдалаб слтирса, на соз, сув бсйида,
Дунё ғаму ташвиншни қсй — беҳуда.
Гул умри каби ҳаётимиз сн кундир,
Бил ҳар дамини унинг ғанимат жуда.

Qayd etilgan


shoir  01 Iyul 2008, 09:43:28

55

Шодлик қушининг наволари келмоқда,
А Боғи А­рам ҳаволари келмоқда,
А ёр лабидан сабо хабар келтирмиш,
Алқисса, ажиб садолари келмоқда.

Qayd etilgan


shoir  01 Iyul 2008, 09:43:36

56

Аввалда вафо қилди тутиб жоми висол,
Маст стди-ю, ҳажр аро сснг отди у ҳилол,
Ҳар икки ксзим ёшга, дил оташга тсла,
Тупроқ каби жоним йслида бслди увол...

Qayd etilgan


shoir  01 Iyul 2008, 09:43:43

57

Офтобдек ул ой юзи мунаввар бслди,
Хатти бсйида чашмаи кавсар бслди.
Дилларни у солди чоҳига кулгичининг,
Чоҳ теграси буткул мушку анбар бслди.

Qayd etilgan


shoir  01 Iyul 2008, 09:43:53

58

Сепган каби юз тилим жигар устига туз,
Ҳажринг ғами тутди хаста кснглим сари юз.
Қсрқиб сшаган сдим мудом ҳижрондан,
Ҳайҳот, сша айрилиқ етиб келди бу кез...

Qayd etilgan


shoir  01 Iyul 2008, 09:44:02

59

Ксйингда менингдек киши йсқ бехона,
Ааздингда менингдек киши йсқ бегона.
Зулфинг дорига осишгани бежиз смас —
Ишқингда менингдек киши йсқ девона.

Qayd etilgan