G'aroyib olam  ( 31652 marta o'qilgan) Chop etish

1 2 3 4 5 6 7 8 B


Y_U_R_I_S_T  14 Iyul 2008, 15:45:08

КАЛТАА ЛАА ДАА БЕЗОА  БЎЛИБ...

Қушлар бизнинг дсстимиз, деймиз, негаки, уларни схши ксрамиз. Лекин жуда кспайиб кетсасм жонга тегар скан. Каптарлар галаси Лондон шаҳри мсри Кен Ливингстон учун ҳақиқий бош оғриққа айланди.
Гап шундаки, сайёҳлар макони бслмиш машҳур Трафальгар майдонида каптарлар галаси шунчалар кспайганки, уларнинг сони 30 — 40 мингтага етади.
Уларни боқиш учун шаҳар маъмуристи маблағ ажратмайди, майдондан оёғи узилмайдиган сайёҳларнинг сзлари боқади уларни — ҳар бало бериб. Фақат муаммо шуки, майдонни тинимсиз тозалашга, съни каптарларнинг қумалоқларини четга чиқариб ташлашга ксп харажат сарфланмокда, съни йилига 100 минг фунт-стрелинггача. Шу майдоннинг сзидан бир йилда бир тоннадан ортиқ каптар гснги чиқариб ташланади. Демак, сз-сзидан маълумки, турли касалликлар тарқалиши ҳам сҳтимолдан холи смас. Шунинг учун шаҳар мсри каптарлар билан боғлиқ снги қарор қабул қилди. Унга ксра, махсус лияензисга сга бслмаган тадбиркорларнинг қушлар озиқ-овқати билан савдо қилиши тақиқланди. Фақат айрим савдо шохобчаларигагина рухсат берилди, шундасм каптарлар наслини тсхтатадиган контраяептивлар аралаштирилган дон-дунларни сотишга. Буни қаттиқ назоратга олиш учун сса  махсус гуруҳ тузилган.

Qayd etilgan


Y_U_R_I_S_T  14 Iyul 2008, 15:47:37

АЙИҚЛАА  ФЕА МАСИ

Волжск скологис ахборот агентлиги хабарига ксра, бугунги кунда Хитойда минглаб айиқлар махсус фермаларда қафасда боқилмоқда. Аега, дес қизиқишингиз табиий. Маълум бслишича, бу айиқлардан сафро олинади ва қиммат нархда сотилади. Қадимги Хитой тиббиёти амъаналарига ксра, ундан бош оғриғига, жигар яиррозига, жинсий заифликка ва бошқа кспгина касалликларга қарши дори-дармон ҳамда махсус шампунлар тайёрланади.
Лул кетидан қувган фермерлар, ҳатто ер юзидан йсқолиб кетиш хавфида турган айрим айиқ турларини-да узоқ слкалардан мамлакатга олиб келиб, қафасга тиқишмоқда.
10 мингдан ортиқ айиқ ста оғир шароитда — тор ва пастак панжарали қафасларда сақланмоқда. Уларнинг, ҳатто қимирлашга ҳам имкони йсқ. Овқат сса тумшуғининг олдидаги кичкина тешикчадан берилади. Айиқларнинг бундай аҳволда узоқ муддат сақланиши, улар сусклари шаклининг сзгаришига сабаб бслмоқда. Бундан ташқари, айиқлардан сафро олиш механизми ҳам шафқатсизларчадир, съни трубканинг бир учи улар ст пуфагига тиқилади ва иккинчи учидан автоссрғич сафрони ссриб олади. А­нди улар қандай оғриққа дош бераётганини тасаввур қилиб олаверинг. Бу азоблардан қутулиш учун, ҳатто айрим айиқлар сз жонига қасд қилиб, сзларини слдиришмоқчи ҳам бслишди.
Шунинг учун ҳам дунё скологлари ва табиатсеварлари Хитой маъмуристига айиқларни қсйиб юбориш талабномалари билан мурожаат стишди ва бунинг бир оз натижаси ҳам ксринди — ҳукумат айрим фермаларни ёпди.

Qayd etilgan


Y_U_R_I_S_T  14 Iyul 2008, 16:04:40

8 ОЙДА ТИА ИКЛИГИАИ ИСБОТЛАДИ

Саратовлик Василий Головнев сзининг тириклигини, слмаганлигини роппа-роса 8 ой деганда зсрға исботлади.
Гап шундаки, Василий 1993 йил июнда Тамбов вилостидаги дсстиникига боради ва дсстининг қийин-қистови билан сша ерда «ИА А» хсжалигига слектрчи бслиб вақтинча ишга жойлашади. 1998 йил майда сса Саратовга қайтади, лекин Киев ксчасидаги сзининг уйига — 61 хонадонга киролмайди. Сабаб: қсшнилари уни слганга чиқазиб қсйишган скан. Бу, ҳатто расмий ҳужжатлаштирилибди ҳам.
Василий тсғри аввалги иш жойи — авиазаводга (уйни шу завод ҳисобидан олган сди) борди. У ерда унга слганлиги ҳақидаги маълумотномани тутқазишди ва «шу маълумотномага асосан сизни уйдан счирганмиз», дейишди завод маъмуристи. Ҳақиқатан ҳам 1996 йил 15 февралда тузилган далолатномада: «Мен Дронов И. А. бу мурдани танидим. У 1938 йили Гомел вилостининг А огачев тумани, Заполский посёлкасида туғилган ва Саратов шаҳрида сшаган менинг қсшним Головнев Василий Титовичнинг мурдасидир», деб ёзиб қсйилибди.
Василий бундан ёқа чангаллаб, тентак бслаёзди ва сзини сликлар рсйхатидан счириш ҳамда тириклар рсйхатига киритиш учун роппа-роса 8 ой югурди. 1999 йилнинг 18 снваридагина Заводск туман судининг судьсси Татьсна Ефимова 1996 йил февралдаги Василийнинг слими ҳақидаги актни бекор қилди. Ундан кейин сса Василий учун сна югур-югур бошланди. Бу гал у сз уйини қайтариб олиш учун елди.

Qayd etilgan


Y_U_R_I_S_T  15 Iyul 2008, 10:27:20

«КЕЧА ДАФА ҚИЛИАГААДИ-КУ...»

Бразилиснинг Баури қишлоғида ксз ксриб, қулоқ сшитмаган воқеа юз берди. Бир кун аввал дафн қилинган Аролду Феррейра ҳеч нарса бслмагандек қишлоқ ксчасидан кетиб борар сди. Тирик «мурдани» ксрган қишлоқдоши анча вақт сзига келолмай қолди, сснгра қариндош-уруғларига хабар қилиш учун югурди.
Бир оздан кейин уни маҳаллий барларнинг бирида маст ҳолда ксришди. Одамлар етиб келгач, гап нимадалигини билган Аролду аввалига жанжал бошламоқчи бслди, сснгра сзининг руҳи ҳурмати «юзта-юзта отиш»ни таклиф қилди.
Аролдунинг «слими» аслида қуйидагича бслган сди. У икки ҳафта илгари қсшни қишлоққа меҳмонга кетган вактда ҳамқишлоқлари қишлоқ чеккасидан бир жасадни топган. Жасад кимники скани аниқланмагач, у Аролдуники, деб тахмин қилинди ва қайғу билан дафн стилди.
Тирилган «мурда»нинг ҳақиқий ташвиши шундан кейин бошланди. Биринчидан, у хешларидан сзининг слганлиги ҳақида берган ксрсатмаларини қайтиб олиши учун ариза йиғиши лозим. Иккинчидан, собиқ «марҳум» маҳаллий ҳокимист томонидан унинг слганлиги ҳақида берилган гувоҳномани бекор қилдириши керак. Ҳаммасидан ҳам Аролду Феррейрага алам қиладиган томони шуки, дафн маросимига унинг анчадан буён йиғиб келаётган пулини сарфлаб юборишган.

Qayd etilgan


Y_U_R_I_S_T  15 Iyul 2008, 10:29:10

ЖАА ИМА - 50 ТУЯ

Аигерисдаги Сокого штатининг шариат суди фуқаро Саллу Адам устидан ҳукм чиқарди. Унга ксра, Саллу 50 та тус  жарима тслайди.
Гап шундаки, 6 фарзанднинг онаси Зувайранинг ксрсатма беришича, Адам сз рафиқасидан берухсат 2 счкисини бозорда сотиб юборади. Бундан хабар топган рафиқаси уйда жанжал кстаради. Ўз навбатида оила бошлиғининг нафсонисти қсзиб, «қуюшқон»дан чиқади ва аёлини чалажон қилиб уриб, 10 та тишини синдиради. Шунинг учун ҳам суд унга 50 та тус жарима ва срим йил қамоқ жазоси белгилади. Бундан ташқари, хотинининг тишларини белгиланган муддатда солдириб ҳам бериши шарт.

Qayd etilgan


Y_U_R_I_S_T  15 Iyul 2008, 10:35:31

ВАЗИА ЛИК БИАОСИДА МАЙМУАЛАА 

Ҳиндистон Ташқи ишлар вазирлиги биносига макака маймунлари жойлашиб олганди. Улар сзларини вазирдек ҳис қилиб, хоналарда қолдирилган портфелларни очиб, ичидаги муҳим ҳужжатларни сғирлаб кетишарди. Маймунлар, ҳатто вазирликка ташриф буюрган хорижлик дипломатларнинг ҳужжатларини ҳам гумдон қилмоқда сди.
Вазирлик хизматчилари ниҳост маймунларни ҳайдаб юборишнинг сзига хос йслини тоиди. Кимнингдир хаёлига макакаларни ёқтирмайдиган лангур маймуни тушиб қолди. Битта лангур келтирилгач, у барча макакаларни ҳайдаб юборди.
Макакалар Ташқи ишлар вазирлиги биносидан чиқиб узоққа кетгани йсқ. Улар снди Мудофаа вазирлиги биносига жойлашиб олганди.

Qayd etilgan


Y_U_R_I_S_T  15 Iyul 2008, 10:38:01

440 ТАДАА 5 ТАСИ ААИҚ ЧИҚҚАА

Лольшада фолбинларнинг обрссига путур етди. Лолияис маҳкамаси қотилликни топишда фолбинлар берган маълумотдан фойдаланишнинг натижалари ҳақида ҳисобот сълон қилди. Маълум бслишича, фолбинлар беш йил мобайнида рсй берган 440 жиноий ишнинг атиги бештасини  аниқ айтиб бера  олган.   Лолияисчиларнинг таъкидлашича,  фолбинлар  кспроқ миш-мишларга тасниб хулоса чиқаради.

Qayd etilgan


Y_U_R_I_S_T  15 Iyul 2008, 10:45:23

ЕВА ОЛААИ КУМУШ БИЛАА МАҲВ А­ТМОҚЧИ

Мексика кумуш қазиб олиш бсйича дунёда биринчи сринда туради. А­ндиликда мексикаликлар мазкур қимматбаҳо металлдан ссалган маҳсулотлари билан Европа бозорларини маҳв стмоқчи.

Qayd etilgan


Y_U_R_I_S_T  15 Iyul 2008, 11:06:31

ЮВИАИШ КАМАЙГАА

Голландлар тийинини бекорга сарфламайдиганлар тоифасидан. Мамлакатда сув ҳақининг анча қимматлиги сабабли аҳолининг 25 фоизи ҳафтасига бир мартадан ортиқ душ қилмас скан.

Qayd etilgan


Y_U_R_I_S_T  15 Iyul 2008, 12:06:28

КЎЧАГА ЧИҚИШ ТАҚИҚЛААДИ

Колумбис пойтахти мсри Антанас Мокус Богота ксчаларида зсравонликнинг олдини олишнинг ғаройиб йслини сйлаб топди. У барча сркаклар учун кечки соат 19 дан сснг уйдан чиқишни тақиқлади. Бу бир куннинг сзида самарасини ксрсатди.

Qayd etilgan