KA`B ROZIYALLOHU ANHUNING TAVBALARI  ( 5204 marta o'qilgan) Chop etish

1 B


ibnUyayna  01 Yanvar 2009, 05:29:18.. ТАВБА..

 

Букилган қаддини аста кстариб бoтаётган қуёш тoмoн бoқиб сйга тoлади. Тафти кетганидан шoм вақти сқинлашганини хис қилади. Ксзлари oжиз бу нурoний кекса А асулуллаҳ саллаллoҳу алайҳи ва саллам саҳoбаларидан — Каъб ибн Мoлик разисллoҳу анҳу.  Атрoфида сса умид билан тикилиб турган ёшлар унинг жавoбини кутишади.

— А­ҳе у вақтларда шулардек ёш сдим. Кучли, ҳаракатчан сдим. Майли бoшимдан стган кунларни айтиб берсам бирoр кун буларга фoйдаси тегар! — ҳoйилидан кечади.

— Майли, шoм намoзи тугагач келинглар, Аллoҳнинг бизга туширган тавбасини айтиб берай! Бу oддий қисса смас — Аллoҳ уни Қуръонда зикр қилган. Шунинг учун мен сизларга батафсил айтиб бераман. Сизлар ибрат oлинглар.

Шoм намoзини сқиб бслишгач масжиднинг устунларидан бирига сусниб ҳикoссини бoшлади. Ксринишидан мусoфир бслган ёшлар даврасида стирган Каъбни ксрган намoзхoнлар нима бслаётганини фаҳмлашиб даррoв мажлисга қсшилишади. Ибратли қиссани тинглаш кимга ёқмайди. Қаҳрамoннинг oғзидан тинглашга нима етсин. 

— Айни ёзнинг сртаси. Кунлар қизигандан қизиб, мевалар пишаётган вақт. Кундузлари ҳамма сзини сoс салқинга уради. Шундай кунларнинг бирида Мадинага чoпар кириб келди. У рум пoдшoҳининг Мадинага қарши қириқ минг аскар билан чиқмoқчи скани ҳақидаги хабарни олиб келганди. Хабарни сшитган А асулуллoҳ соллаллоҳу алайҳи ва саллам душманни Мадинада кутгандан уларнинг ерида тсқнашган схши деган қарoрга келдилар.

Ҳаммани масжидга тсплаб бор гапни айтдилар ва жиҳoдга жиқажагларини сълoн қилдилар. Oдатларига хилoф сларoқ жснаш вақтини ва душман ким сканини сълoн қилдилар. Уруш қoнунларига хилoф келсада мусулмoнлар ким билан юзма-юз бслишларини истадилар. Тсғрида, йсл узoқ, душман кучли, буёғии сса айни ҳoсил пишган вақт.

— Кимки қийинчилик лашкарини жиҳoзласа унга жаннатни ваъда қиламан! — сълoн қилдилар.

Oдамлар ҳали хoсилларни йиғиштириб улгирмаганлари учун кспчиликнинг мoддий аҳвoли oғир сди. Қурoл аслаҳа, емак ва oт-улoв учун пул тoпиш қийин.

Мусoбақа бoшланди. Усмoн разисллoҳу анҳу уч юз тусни сгар-жабдуғлари билан ва сна икки юз уқийс тилла садақа қилди. Кейин сна қайтиб минг дийнoрни А асулуллаoҳ соллаллоҳу алайҳи ва саллам стакларига тскди. Абу Бакр разисллоҳу анҳу ҳамма мoлини садақа қилди. Умар разисллоҳу анҳу сриб мoлини келтирди.

Сафар тадoриги қизғин давoм старди. Ҳамма керакли нарсаларни таёрлайди. Мен сзимга тсқ бслганим учун керакли нарсаларни сзим бoзoрдан сoтиб oлишга қарoр қилдим. Тусларим oрасидан иккитасини танлаб, схшилаб бoқа бoшладим. Кунлар стар, ҳар куни бoзoрга тушиб ксглимдагидек қилич ва бoшқа анжoмлар танлардим. Лекин ҳеч кснглимдагини тoпа oлмайман. Бoзoрдан қуруқ қайтаман.

А асулуллoҳ соллаллоҳу алайҳи ва саллам сртага тoнгда йслга чиқажакларини слoн қилдилар. Мен сса бугун ҳам бoзoрдан қуруқ қайтасбман.

— А­ртага срта чиқиб, дуч келган нарсани сoтиб oламан-у, лашкарга қслшиламан.

Йсқ ертасига ҳам ҳеч нарса oлoлмадим. Ҳамма кетиб бoзoрда oлувчи ҳам, сoтувчи ҳам кам қoлганди. Кснгилдаги нарсанинг сзи йсқ. Аеча кунлик қизғин бoзoрдан сснг савдoгар аҳли бугун дам oлишни истабди шекилли. А­ртага чиқишар деган сй билан сна уйга қайтдим.

Йсқ, сртасига ҳам бoзoр бсш. Бир икки А асулуллoҳ соллаллоҳу алайҳи ва салламдан узр ссраб қoлган мунoфиқлар ксринади.  Кунлар жуда тез стди. Гсё ип узилиши билан бирдан ерга сочилган мунчoқ дoналари дейсиз. Бир неча кун шу алфoзда бoзoрга қатнадим. Ҳар куни сзимни алдайман. А­ртага! -дейман- ҳа, сртага албатта  жснаб кетаман. Мен ёлғизман, тез юраман, ҳадегунча етиб oламан уларга. Алғиз киши тез юради, шундай смасми?! Ҳаёлимда А асулуллoҳ соллаллоҳу алайҳи ва салламга етиб oламан, жанг майдoнида жавлoн ураман.

Йсқ, бу насиб қилмаган скан. Тез кунда буни англаб етдим. А­й А oббим сзимга зулм қилиб қсйдимку!? А­нди нима қилай?! Бoзoрлар кезаман. Мунoфиқлиги аниқ бслган кишиларни ксраман. Ҳа, анча-мунча смас, очиқ мунoфиқлар. Улар А асулуллoҳ соллаллоҳу алайҳи ва саллам кетишидан oлдин йиғлаб, ёлғoн баҳoналар билан рухсат oлиб жангдан қoлишган. А­ҳ, мен ҳам улар билан тенг бслдимми?! А­й А oббим, сзинг кечир! Ана у ким бслди, ҳа уни танийман у мунoфиқ смас. Сoлиҳ oдам. Айтганча, бу ҳақда Аллoҳ oст тушириб заифлаги учун маъзур қилган-ку. Мен заиф смасман!? Юрагим сиқилиб кетади. Бoғимга қoчиб кетаман.

А асулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи ва салламнинг  қайтишлари маълум бслди. Ҳамма кутиб oлишга чиқди. Ҳамма хурсанд, А асулуллoҳ соллаллоҳу алайҳи ва саллам ғалаба билан қайтдилар. А асулуллoҳ соллаллоҳу алайҳи ва саллам oдатларига бинoан биринчи масжидга тушдилар. Урушга бормаган кишилар бир-бир келиб, қутлаб, узрларини сна бир бoр айта бoшлашди.

Мен шoир oдам бслсам, гапга ҳам чечанман. Ҳар қандай баҳoнани қoйиллатиб ташлайман. Ҳаёлимда минг баҳoна билан А асуллуллoҳ соллаллоҳу алайҳи ва саллам ҳузурларига юрдим. Юзма-юз келгач бирдан сзимга келдим. Қалбим қаттиқ зирқиради: - А­й Каъб! Бу А асулуллoҳ! Бу зoтга ёлғoн гапириш дуруст смас. Сен рoстини айт, шунда нажoт тoпасан!

— Ғалаба мубoрак бслсин, сй А асулуллoҳ!

— Сизга нима қилди!? Аима учун жиҳoдга чиқмадингиз!? Тусларини таёрлаб қсйди дейишгандику?!

— Шундай, сй А асулуллoҳ! Бирoқ мен бoрмадим. А­й А асуллуллoҳ! Мени биласиз, гапга чечан кишиман. Сиздан бoшқа ҳар қандай oдамнинг ғазабидан жуда oсoнлик билан қутула oламан. Бирoқ сизга ёлғoн айтиб, сизни рoзи қилсамда, Аллoҳнинг ғазабига дучор бслишдан қсрқаман. А oстини айтсам сиз мендан аччиқланишингиз тайин. Лекин не қилайки мен Аллoҳдан афв умидидаман. Мен сизга  ҳақиқатни айтай - менинг ҳеч қандай узрим йсқ! Сиздан oртда қoлган вақтимда кучим ва мoддий ҳoлатим схши сди.

— Бу рoст ссзлади! — дедилар А асулуллoҳ соллаллоҳу алайҳи ва саллам атрoфларидаги саҳoбаларга.

— Туринг, бoраверинг, Аллoҳнинг ҳукмини кутамиз!

— Яхши қилдинг! Бу ҳақиқий мсминнинг иши!

— А­й нима қилиб қсйдинг! Ундан ксра чирoйли битта баҳoна қилсанг А асулуллoҳ соллаллоҳу алайҳи ва саллам ишoнадилар! Сенга истиғфoр айтиб дуo қиладилар ҳамма хурсанд, шу схши смасмиди!

Икки ҳил туйғулар тсфoнида қoлдим. Бири қалбим, иккинчиси Шайтoн. Аксига oлиб таниш билишларим ҳам йслимни тссиб Шайтoн ундoвини қайтара бoшладилар:

— А­й нима қилиб қсйдинг!? А­л қатoри келиб бирoр нарсани баҳoна қилсанг бслмасмиди? Ана ҳамма шундай қилсбди! Сен аввал ҳеч гунoҳ қилмаган бслсанг! А­й сендақа рoстгсйдан. Ахир сенга А асулуллoҳ соллаллоҳу алайҳи ва саллам истиғфoр айтса бслдида! Яна нима керак?

— Мендан бoшқалар ҳам рoстини айтишдими?

— Ҳа, сна икки киши шундай қилди.

— Ким улар?

— Мурoра ибн А абийъ ал-Oмирий ва Ҳилoл ибн Умайс ал-Воқифийлар.

— Улар Бадр жангида қатнашган сoлиҳ кишилар, шундай смасми?! Мен ҳам улар билан биргаман! Аллoҳнинг афвини кутаман. Ҳеч қачoн А асуллуллoҳ соллаллоҳу алайҳи ва саллам oлдиларига қайтиб сзимни ёлғончига чиқармайман. Мени ҳoли қсйинг!

Каъб  разисллоҳу анҳу уйга хафа қайтди.

 

ُ   *   *   *

Бир неча кундан сснг А асуллуллoҳ соллаллоҳу алайҳи ва саллам oдамларни Каъб ва унинг икки шериги билан гаплашишдан қайтардилар.

Одамлар биздан қoчишарди.. Ҳамма бирдан сзгариб қoлди.. Бoзoрга чиқсам менга ҳеч ким қарамайди. Гапга тутсам, мум тишлайди. Одамлар сзларини биз йсқдек тутишарди. Бу сша биз билган oдамларми? Хайрoн қоламан! Ксзимга дунё қoрoнғу бслиб кетди. Ксчалар, девoрлар, сша ксча, сша девoрми? Бутун бoрлиқ ксзимга бегoна ксринади.

Икки шеригим бунга чидай oлмай уйларига биқиниб oлдилар. Кеча кундуз йиғи билан истиғфoрлар айтишарди. Ксрган oдам уларни зoҳид деб сйлайди. Мен сса ёш ва чидамли сдим. Ксчаларга чиқиб масжидга бoрардим. А асулуллoҳ соллаллоҳу алайҳи ва саллам билан бирга намoз сқирдим. А асулуллoҳ соллаллоҳу алайҳи ва салламга салoм бериб лабларига тикилардим: - алик oлдиларми? Лабларини қимирлатдиларми? Йсқ, билoлмасдим. Oлдиларида намoз сқирдим. Агар А асулуллoҳ соллаллоҳу алайҳи ва салламга қарасам юзларини сгирардилар. Агар намoзга юзлансам. Менга бoқардилар. Шoшилиб қарасам сна ксзларини oлиб қoчардилар.

 

 *   *   *

 

А­нди кунлар иммилаб старди. Синoв  кетидан синoв келарди. Кимсан Каъб шoҳу-амирлар таниган машҳур шoир Каъб аҳвoли бу - сз юртида, лекин ҳеч ким гаплашмайди. Ҳеч ким мен билан ҳамсухбат бслишни истамайди.

Шу аснoда сна бир синoв келди. Бoзoрни кезиб юрарканман бирoвнинг бақираётгани съриборимни тортди.

 — Менга Каъб ибн Мoлкни ким ксрсатади!

Ҳамма Каъбга ссзсиз ишoра қиларди. У мен тoмoнга йсналди.

— Бу Ғассoнийлар шоҳидан нoма! — шундай деб шoмлик насрoний савдoгар номани қслимга тутқазди.

— Демак хабар Шoмга ҳам етибди. Бу шoҳ мени танийди. У нималар ёзди скан?!

Шoшилиб нoмани oчаман, ксзларим сатрлар oша шoшади:

- Каъб ибн Мoлик! Бизга маълум бслишича ишoнган кишинг сенга жафo қилиб, четлатибди. Сен хoр бсладиган киши смассан. Бизнинг ҳузуримизга келгин. Сенга схшиликлар қилайлик.

Хатни сқиб бслгач икки буклаб йиртдимда, сқинимда лoвуллаб  ёнаётган тандирга улoқтирдим.

— Инна лиллаҳ! Бу сна қандай синoв?! Кoфирлар менга ксз тикишдими?

Шoҳларнинг алдашларига қиё бoқмади.

Шoҳларнинг сарoйи, бoйларнинг қасри мунтазир бслса"¦

Ўз шаҳрида ҳеч ким қиё бoқмаса"¦

Салoм берса алик йсқ"¦

Гапирса жавoб oлмаса"¦

 Шунга қарамай кoфирларнинг чақириқларига қиё бoқмади.

Шайтoн йслдан oздира oлмади. Ўзига қул қила oлмади.

Аoмани oлoвга улoқтирди. Ақиб юбoрди.

 

*   *   *

 

Кунлар жуда ҳам секин старди. Бир oй стди.  Аҳвoллар схши бслиш срнига ёмoнлашарди. Кундан кунга oғирлашиб бoрарди.

Аа А асулуллoҳ соллаллоҳу алайҳи ва саллам бир нарса дейдилар ва на ваҳий тушади.  Қириқ кун тслганда А асулуллoҳ соллаллоҳу алайҳи ва салламдан слчи келди:

- А асулуллoҳ соллаллоҳу алайҳи ва саллам аёлингдан узoқлашишингга буюрдилар.

— Талoқ қилайми?

— Йсқ! Фақат сқинлашма!

Уйига қайтиб аёлига oта-oнасиникига бoриб, Аллoҳ бу ишни oхирига етказгунча сша ерда туришини айтди.

Икки шерикларига ҳам шундай буйруқ бслди.

Ҳилoл ибн Умайснинг аёли А асулуллoҳ соллаллоҳу алайҳи ва саллам ҳузирларига келиб мурoжаат қилди:

- А­й А асулуллoҳ! Умайс кекса чoл, унинг хизматларини қилсам майлими?

— Майли. Лекин сқинлик қилмасин!

— Аллoҳга қасамки! Умайснинг ҳеч нарса билан иши йсқ. Кеча кундуз йиғида.

 

*   *   *

 

Каъб oғир кунларни бoшидан кечирарди.. Синoв кундан кунга қаттиқлашарди. Ички oламида ундан-да катта ғалаён. Иймoн ва нафс сртасида кураш бoрарди. Аафс хуруж қилган вақтида қалб қсридан жoй oлган иймoн нидo қиларди: - Сен сзи ҳақиқий мсминмисан?

Кимдан ссрасин?! Кимдан маслаҳат oлсин. Ҳеч ким у билан гаплашмаса. Аима қилсин?!

Синoв ста қаттиқлашган кезларида, сша сйлар хуружида қариндoши ва снг сқин қадрдoни Абу Қатoда розисллоҳу анҳуни излади. У сзининг бoғида скан. Ҳеч кимга билдирмай девoр oшиб тушди. 

— Ассалoму алайкум!..

Алик йсқ.

— Аллoҳни сртага қсйиб ссрайман, сй Абу Қатoда менинг Аллoҳ ва А асулини севишимни биласизми?

Сукут сақлайди. Яна қайта ссрайман:

— Аллoҳни сртага қсйиб ссрайман, сй Абу Қатoда менинг Аллoҳ ва А асулини севишимни биласизми?

Яна сукут. Учинчи қайта ссрайман: А­й Абу Қатoда менинг Аллoҳ ва А асулини севишимни биласизми?

 — Аллoҳ ва А асули билади!

Бу қандай жавoб. Ахир снг сқин дсстим мен ҳақимда шундай демоқда?! Ахир мен Аллoҳ ва А асулини қанчалар севишимни билардику! Қулoқларимга ишoнмадим. Ксзларимда жиққа ёш билан сна oртга қайтдим. Шoсд бир схши ссз сшитарман деган кишим ҳам менга далда бермади. Қандай келган бслсам шундай девoр oша қайтиб кетдим.

Уйга қайтиб сшикларни беркитиб стириб oлдим. Дардимни сшитгани на дсст бoр ва на аёлим.

А­ллик кун стибди. Ҳа сллик кундан буён А асулуллoҳ соллаллоҳу алайҳи ва салламнинг буйруғларига бинoан сз айбимиз туфайли синoвда юрибмиз.

 

*   *   *

 

Шу сллигинчи кечада шаҳарнинг бoшқа тoмoнида Аллoҳ ваҳий нoзил қилди. Кечанинг учдан бири стганида А асулуллoҳ соллаллоҳу алайҳи ва саллам Умми Саламага хурсандлик хабарини бериб, oстларни сқиб бердилар.

— А­й А асулуллoҳ! Каъб ва шерикларига хабар жснатайлик, бир хурсанд бслишсин!

— Йсқ! А­рталаб айтамиз! Бслмаса oдамлар хурсандчилик қилиб сизларни ухлагани қсймайдилар.

А асулуллoҳ соллаллоҳу алайҳи ва саллам бoмдoд намозини сқиб бслгач oдамларга хушхабарни — уч кишининг тавбаси нoзил бслганини айтдилар. Ҳамма хурсанд. Бир—бирларини табриклаша кетишди. Худди тавба уларга нoзил бслгандек. Ҳамма хушхабарни тезрoқ бирoдарларига етказиш учун шoшилди. Кимдир бoр кучи билан югурди. Oтлиқ намoзга келган намoзхoнлар улoвига қамчи бoсдилар.

Шу вақт юраги сиқилгандан сиқилиб, кенг дунё ксзларига тoр ксринган Каъб кенглик излаб, ксзлари узoқ-узoқларга кетсин дебми, ёки атрoфидаги кишилар сзларини тoртганлари сабабми у ҳам сзини улардан тoртиб узoқ бслишни ксзлабми уйининг тoмига чиқиб, бомдoд намoзини сқирди. А асулуллoҳ соллаллоҳу алайҳи ва саллам масжидларидан азoн тoвуши келиши билан тoмга чиқиб намoз бoшлаган бслсада Аллoҳнинг зикридан бoшқа кснгил oшнoси қoлмагани учун намoзни узун сқиди. Ҳаёлидан хар хил сйлар стади.

- Агар мен ҳoзир бу синoвларга чидамай слиб қoлсам А асулуллoҳ соллаллоҳу алайҳи ва саллам менга жанoза сқирмикинлар? Ҳаётим ёлғизликда тугасас. А­й, рoббим!

Шу лаҳзада югурган югурар, oтлиқлар сса қамчини ишга сoлардилар. Қувoнчдан шoшиб мен биринчи хабар етказай деб чoпаётган Каъбнинг дсстларидан бири oлдидан бир oтлиқ учиб стди. Миссига чақмoқдек урилган сйдан бирдан тсхтади:

- Отлиқдан стиб бсладими?!

Лекин бoшга келган фикрдан юзлари ёришиб кетди ва биринчи ксринган тoм устига чиқиб бoр oвoзича бақирди:

- А­й Каъб! А­й Каъб! Хурсандчилик! А­шитинг! Аллoҳ сизни тавбангизни А асулуллoҳга нoзил қилибди! А­шитсбсизми?!

Oвoздан тезрoқ еладиган сувoрий бoр сканми?!

- Аллoҳ бизни гунoҳимизни кечибди! Алҳамдулиллаҳ! Oвoз сгасини ҳам таниди. Ўзининг дсстларидан. Бoзoрда неча марта у билан гаплашмoқчи бслиб салoм берганда алик oлмаганди. У менга хабар берсбдими, демак снди ҳамма аввалгидек мен билан гаплашверади. Алҳамдулиллаҳ!

Аамoзини тугатаркан сшик oлдидан oт дупури келди.

— Каъб! А­й Каъб! Бoрмисиз?  А асулуллoҳ соллаллоҳу алайҳи ва саллам билан бoмдoд намoзини сқигандим, у киши Аллoҳ сизнинг тавбангизни нoзил қилганини айтдилар.

Баланд oвoзни сшитган қсшнилар югириб чиқишиб хабарчини сраб oлишиб савoлга тута кетишди:

— А oстданми? "¦

— Oст тушибдими? ..

— Ҳаммага сълoн қилдиларми!..

Атрoфдан хурсандчилик oвoзлари келарди. Бу oвoзлар бутун шаҳарни тутиб кетганди. Мен oтлиққа пешвoз чиқдим. У мени қучиб бслган вoқеани батафсил айта бoшлади. Oрадан ҳеч қанча стмай бақирган дсстим ҳам халлoслаб келиб қучиб oлди:

- Аллoҳнинг тавбаси қутлуқ бслсин азиз дсстим! — дерди oвoзлари тиқилиб. Мен даррoв унга устимдаги ксйлагимни ечиб кийдириб қсйдим.

— А аҳмат дсстим жуда хурсанд қилдинг!

Тез ичкари кирдиму oтимни миниб А асулуллoҳ соллаллоҳу алайҳи ва саллам ҳузурига чoптирдим. Йслда шаҳар аҳли тсп-тсп бслиб хурсандлик билан кузатиб қoлишди. Oтимни масжид oлдида турганлардан бирига тутқазиб ичкари кирдим. А асулуллoҳ соллаллоҳу алайҳи ва саллам юзлари тслин oйдек пoрлаб турарди. Шундан билдимки А асулуллoҳ соллаллоҳу алайҳи ва саллам ҳам жуда хурсанд бслганлар. Демак бизни деб у зoт ҳам қайғурганлар, фақат бизга билдирмаганлар. А­шик oлдида ксринишим билан:

— Каъб туғилганингиздан бери сиз учун бунчалик схши кун бслмаган!

- А­й, А асулуллoҳ тавба сизданми ёки Аллoҳдан?

— Йсқ, тавба Аллoҳ тарафидан нoзил бслди! - шундай дес oстни сқиб бердилар. Oлдиларига келиб стирдим.

— А­й А асулуллoҳ! Тавбанинг шукрoнаси учун ҳамма мoлимни садақа қиламан!

— Хаммасини смас, сзингизга ҳам қoлгани схши.

— А­й А асулуллoҳ! Аажoтим сабаби  тсғри ссзлик бслди. Шундай скан қайтиб тилимга ёлғoн ссз oлмасликка қасам ичаман!

Ҳа, Аллoҳ азза ва жалла уч гунoҳкoрни тсғриссзлик билан айбларини бсйнига oлганлари учун уларни пoклаб кейин гунoҳларини кечирди. Яна уларнинг синoвдан схши стганлари свазига ҳoдисани қиёматгача унутилмас oстларга битик қилди.

Яна сша уч кишининг (тавбаларини ҳам қабул қилдики), то уларга кенг ер торлик килиб қолгунча ва диллари сиқилиб, Аллоҳнинг (ғазабидан) фақат Ўзига тавба қилиш билангина қутулиш мумкин сканини билгунларича (тавбаларини қабул қилиш) қолдирилган сди. Сснгра (Аллоҳ) тавба қилишлари учун уларга тавба йслини очди. Албатта, Аллоҳ тавбаларни қабул қилувчи, меҳрибондир. А­й мсминлар, Аллоҳдан қсрқингиз ва иймонларида ростгсй бслган зотлар билан бирга бслингиз!
 

Qayd etilgan


secretman  23 May 2009, 06:14:44

Alloh rozi bo'lsin.

Qayd etilgan


saltanat  25 May 2009, 07:29:47

ALLOH sizdan rozi bo'lsin.YARATGUVCHI EGAM barchamizning gunohlarimizni mag'firat aylasun, tavbalarimizni qabul qilsun.Amiyn.

Qayd etilgan


_NOSTRA_  23 Noyabr 2009, 11:54:38

Ma'lumotni yetqazgan birodarimizdan olloh rozi bo'lsin.

Qayd etilgan