Umumiy bo'lim > Islom

Alloh va Rasuliga muhabbat

(1/4) > >>

siddiqa:
Лайғамбаримиз Муҳаммад с.а.в. озод қилган қуллари Савбон р.а. А асули Акрамни қаттиқ схши ксрар, фироқларига сабр қилолмас сди. Бир куни Савбан А асули Акрам ҳузурларига юзлари қизарган ва титраган ҳолда кириб келди. У зот Савбоннинг бу ҳолатини ксриб сабабини ссрадилар. Шунда Савбон: "œБетоб смасман, аммо озгина вақт сизни ксрмай қолсам, даҳшатга тушаспман. Мана ҳозиргина охиратни ссладим. Шубҳа йсқки, сиз жаннатда пайғамбарлар билан бирга бсласиз. Мен, гарчи Аллоҳ раҳмат қилиб жаннатга кирсам ҳам, сиз билан бслолмайман. Чунки сизнинг манзилингиз баланд. Агар жаннатга киролмайдиган бслсам, кейин сизни ҳеч қачон ксра олмайман. Охиратда ҳолим не кечишини сйлаб титраб кетаспман", деди. Шунда ушбу ост нозил бслди: "œКимда ким Аллоҳ ва Лайғамбарига итоат стса, ана сшалар Аллоҳ инъомларига сазовор бслган зотлар — пайғамбарлар, сиддиқлар (ҳақ рост имон сгалари), шаҳидлар ва солиҳлар билан бирга бслурдар. Ана сшалар снг схши ҳамроҳлардир". (Аисо сураси, 69 ост) Дарҳақиқат, А асулуллоҳ с.а.в. даражаларига ҳеч ким ета олмайди. Лекин раҳмати кенг, авфи улуғ Аллоҳ суюкли А асулига илҳом берди. Аллоҳнинг ҳабиб А асули сса бу хушхабарни умматларига етказди. Анас ибин Моликдан ривост қилинади: Бир аъробий Лайғамбар с.а.в. ҳузурига келиб ссради: "œҚиёмат қачон бслади?", "œУ кун учун нима ҳозирладинг?", дедилар А асули Акрам. "œАллоҳ ва А асулига муҳаббат!", дес жавоб берди аъробий. Шунда А асулуллоҳ с.а.в.: "œЖаннатда ҳам схши ксрганларинг билан бирга бсласан!", дедилар. (Муттафақун алайҳ) Демак, айни муҳаббат туфайли биз Аллоҳ таолонинг дийдорига, Лайғамбаримиз с.а.в. билан абадий бирга бслиш саодатига сришамиз. Шундай скан, савол туғилади: "œБу муҳаббат қандай ҳосил бслади, қандай кучасди?..." Келинг мазкур ҳадисга сна бир бор мурожаат қилайлик. Аъробий Аллоҳ А асулидан қиёмат вақтини ссради. А асулуллоҳ ажиб бир ҳикмат билан бизга ибрат бсладиган тарзда ссровчининг сътиборини ссралаётган нарсадан муҳимроқ ишга қаратдилар. Дарвоқеъ, ксп маълумотлар тсплаб, ксп билгандан ксра, оз билиб, ксп амал қилган фойдалироқ. Шунинг учун ҳам Аллоҳнинг расули умматга беҳуда ссзни унуттирдилар, хайрли рағбат уйғотдилар. Зеро, ҳақиқий муҳаббат амалда зоҳир бслади, амалда синалади, амал билан кучасди. Бугун биз пайғамбарлар ҳақида сқиспмиз. Тарихларини срганаспмиз. Сийратлари билан танишаспмиз. Ҳар куни билганларимизга нимадир қсшилади, билимимиз ошади. Даъволаримиз ҳам шунга сраша. Фахр бор, аммо фаҳм йсқ. Ақл жойида, аммо афсуски хуш йсқ. Дунёнинг бебақолиги-ю, чивининг қанотича қадри йсқлиги хусусида соатлаб мажлис қсрамиз, саҳобалар ҳолатидан ҳайратланиб тонглар оттирамиз. Афсус, срталаб умримизнинг снг ғайратга тсла дамларини охират учун смас, дунё учун мусобақалашиб стказамиз. А­нг керакли пайтда қани биз срганган тақво? Қани у биз билган ғам? Ааҳотки барчаси ёлғон?! Балки бугун қорин тсқу, ксзлар оч. Аоз неъматлар бисёру, барака йсқ. Жамоат жаму, файз кам бслиши шунданмикин? А асулуллоҳ с.а.в. шундай дедилар: "œАллоҳга қасамки, мени ота онангиз, фарзандларингиз ва мол дунёларингиздан ксра схши ксрмагунингизча ҳақиқий мсмин бсла олмайсизлар". Саҳобалар ҳақиқий мсмин бслиш иштиёқида муҳаббатни намойиш қилиш билан смас, балки муҳаббат билан банд сдилар. Бунга мисол ксп. Уҳуд жангида Муҳаммад слдирилди", деган гап тарқалди. Баъзилар Мадинага қараб қочди. Лайғамбар с.а.в. суйган ансорис аёллар "œА асулуллоҳ қаерда?", дес у зотни қидира бошлашди. Улар ҳатто "œсғлинг шаҳид бслди", "œотанг слди", "œсринг ҳалоқ бслди", деган гапларга сътибор беришмади. Муҳаммад Мустафо с.а.в.ни излашди. Лайғамбар с.а.в. дунёдан стганларидан кейин бир аёл келиб Оиша онамиздан А асулуллоҳ қабрларини ксрсатишларини илтимос қилди. Оиша онамиз муборак қабрни ксрсатганларидан кейин у аёл қабр ёнига борию, қабрни спган ҳолда жон таслим қилди... Билол ҳабаший А асулуллоҳ вафотларидан кейин азон айта олмадилар. "œАшҳаду анна Муҳаммадан А асулуллоҳ", дейишлари билан ҳушдан кетавердилар... Аллоҳ ва А асулига бслган муҳаббат қалб сиридир... бу сир қанча ичкарида бслса, муҳаббат шунча кучли бслади. Амаллар бу сирни сширади. Ссзлар ошкор қилади. Аллоҳ учун қилаётган амалимизни Ўзи билса бас. Чунки Лайғамбар с.а.в. шундай деганлар. У зотга муҳаббатимиз чин бслса, суннатлари билан сшаб, сийратлари билан сифатланайлик. Аллоҳ бизни ҳам А асулини севганлар билан бирга жаннатда бирга қилсин


www.muslima.uz

Muslim_4101:
U zotga salavot va salom ayting! :bs1:Albatta, Alloh va uning farishtalari Payg'ambarga salovat ayturlar. Ey mo'minlar (sizlar ham) unga salavot va salom aytinglar! (Ahzob, 56).
Alloh taolo ushbu oyat bilan Rasululloh (s.a.v)ning naqadar sharafli ekanliklarini, qadrlari Yaratgan huzurida qay darajada yuksakligini ko'rsatib beradi. Hayotlik chog'larida ham, vafotlaridan keyin ham, oldilarida ham, ortalarida ham u zotga salavot va salom yo'llashni ta'lim bermoqda Alloh taolo. Chunki Allohning O'zi ham, Uning itoatkor farishtalari ham Nabiy(a.s)ga salavot yo'llaydilar. Imom Qurtubiy aytadilar: "Allohning salavoti Uning rahmati va rizosi demakdir. Farishtalarning salavoti esa, duo va istig'for ma'nosidadir. Ummatning salavoti bo'lsa duo va u zotning amrlariga xurmat ko'rsatishni bildiradi".
Bu oyat, yukorida aytilganidek, Payg'ambar (s.a.v)ning avvalgi va keyingi barcha insoniyatning eng xayrlisi ekanliklarini ko'rsatib turibti. Shuning uchun ham Alloh oyatda bizlarga marhamat qilmoqdaki, "Ey mo'minlar siz ham Payg'ambar(a.s)ga ko'p-ko'p salavot aytingiz, chunki zimmangizda u zotning haqqi bisyordir".  Chunonchi, sizlarni Alloh yordamida zulmatdan nurga, zalolatdan hidoyatga olib chiqqan u zot Rasululloh (s.a.v)dir. Shuning uchun ham u zotning muborak nomlari tilga olingani hamono: "Allohumma solli 'ala Muhammadin va 'ala oli Muhammad" ("Allohim, Muhammadga va u zotning oilalariga marhamat ko'rsat, uzotga ko'p salom yo'lla") deb ayting!
 Ka'b ibn Ujradan shunday ruvoyat qilinadi: " Biz Rasululloh (s.a.v)dan: " Ey Allohning rasuli, Sizga salom berishni bilamiz, ammo salavot qanday aytiladi?"- deb so'radik Rasululloh (s.a.v) shunday javob berdilar: "Ey Allohim! Ibrohimga salavot aytganing kabi, Muhammad va oilalariga ham salavot ayt..." deng" (Buxoriy rivoyati).
Saviy aytdi: Maloikalar va mo'minlarning Payg'ambar (s.a.v)ga salavot aytishlarining hikmati ularning bu ish orqali sharaf topishlaridir. Zero, ular Payg'ambar (s.a.v) salavot yo'llash, u zotni ulug'lash haqidagi Allohning amriga bo'ysunganlar. Ayni paytda salavot Rasululloh (s.a.v)ning ummat zimmasidagi halqlari evaziga mukofotdir. Chunki u zot Rosululloh (s.a.v) ummatlariga berilgan barcha ne'matlarining asosiy sababchisidirlar. Kishi birovdan bir yaxshilik ko'rsa, unga yaxshilik bilan javob qaytarishga uni taqdirlashga burchli bo'lib qoladi. Ammo insonlar Rasululloh (s.a.v)ni munosib taqdirlashga imkonlari etmasligi sababli, barcha narsaning mutlaq egasi va har ishga qodir Allohdan u zotni taqdirlashini so'raydilar. "Allohim, Muhammad (s.a.v) salavot yo'lla", so'zlarning ma'nosi shudir"

Tafsir kitoblari asosida
"IRFON TAQVIMI" 2009 / 1430 (II)                                                     

Muslim_4101:
ALLOHNI SEVASANMI?
Bir kuni Payg'ambarimiz Muhammad (s.a.v) Ali (r.a)dan so'radilar:
-Yo Ali, Allohni sevasanmi?
-Albatta, ey Allohning rasuli!
-Uning elchisi - Payg'ambarini sevasanmi?
-Ha, albatta, sizni sevaman!
-Ahli ayolingni sevasanmi?
-Sevaman, yo Rasululloh!
-Bolalaringni sevasanmi?
-Bolalarimni ham sevaman. Shunda Payg'ambarimiz (s.a.v) yana savol berdilar: "Yo, Ali, qanday qilib bir qalbga 4 ta sevgini sig'dira olasan?" Bu savolga Ali (r.a) o'ylanib qoldilar va javob uchun muhlat so'radilar. Uylariga borib ham o'ylanib o'tirdilar. Buni ko'rgan Fotima (r.a): "Agar dunyo yo'lida xomush bo'lsangiz, bu ishingiz yaxshi emas", deb hol so'radilar. Ali (r.a) bo'lgan voqeani aytib berdilar va Fotima (r.a)dan maslahat so'radilar. Fotima (r.a) shunday dedilar: "har bir narsaning o'ngu so'li, orqa-oldi bo'lganidek, qalbning ham bo'laklari bo'ladi. Otamga quyidagicha javob bering:
Allohning aqlim va idrokim bilan sevaman!
Payg'ambar (s.a.v)ni ruhim bilan sevaman!
Ahli ayolimni nafsim bilan sevaman!
Bolalarimni shafqatim bilan sevaman! Ertasi kuni Ali (r.a) Payg'ambarimiz huzuriga bordilar. Payg'ambarimiz javobni so'radilar. Ali (r.a) yuqoridagi javobni aytdilar. Shunda Rasululloh (s.a.v):
-Yo, Ali, javobingdan nubuvvat gulining hidi kelyapti. Buni senga qizim Fotima aytgan...

"MUSULMONLAR TAQVIM KITOBI"

Muslim_4101:
Muhabbat Alloh taolodandir
Abu Hurayra (r.a) rivoyat qiladilar: Rasululloh(s.a.v) "bunday dedilar": Alloh taolo biror bandasini (qilgan amali solihlari tufayli) sevgaydir, Jabroil  alayhissalomga nido qilib: "Alloh falon bandasini sevdi, sen ham uni sevgil!"-degaydirlar, Jabroil alayhissalom o'shal bandani sevgaydirlar. So'ng Jabroil alayhissalom osmon ahliga nido qilib: "Alloh taolo falon bandasini sevdi, siz ham sevingiz!"-degaylar. Osmon ahli ham o'shal bandani sevgaylar. Shundan so'ng, yer ahlida nisbatan muhabbat paydo bo'lgaydir".

Buxoriyning "Al-Jomi' as-Sahih" kitobidan
"MUSULMONLAR TAQVIM KITOBI" 2004    

Muhseena:
Sizni hammadan ham ortiq sevamiz


 "œ(Ey insonlar),shuningdek,sizlarga o’zlaringizdan bo’lgan,sizlarga bizning oyatlarimizni tilovat qiladigan,sizlarni poklaydigan,sizlarga Kitob va hikmatni (Qur’on va hadisni) o’rgatadigan va bilmagan narsalaringizni ta’lim beradigan bir Payg’ambar yubordik"(Baqara,151);Kim Payg’ambarga itoat etsa,demak,Allohga itoat etibdi.Kim yuz o’girsa,(buning sizga zarari yo’q,Ey Muhammad.Zero)Biz sizni ularning ustiga qo’riqchi qilib yuborganimiz yo’q"(Niso,80);"Albatta Allohga va uning Payg’ambariga ozor beradigan kimsalarni Alloh dunyoda ham,oxiratda ham la’natlagandi va ular uchun xor qiluvchi azobni tayyorlab qo’ygandir"(Azhob,57); (Ey insonlar,Biz bu Payg’ambarni) sizlar Allohga va uning Payg’ambariga iymon keltirishlaringiz uchun va u zotni ulug’lab,ehtirom qilishlaringiz hamda erta-yu kech Uni poklab tasbeh aytishlaringiz uchun (yubordik)"(Fatx,9).   
Zuhra ibn Ma’budning bobolari bunday deganlar:"Rasululloh bilan birga edik.U zot Umar ibn Hattobning qo’llaridan tutib turardilar.Umar:"Ey Allohning Rasuli,Allohga qasamki,siz men uchun o’zimdan boshqa hammadan ko’ra sevimlisiz"-dedi.Rasululloh s.a.v.:"Sizlardan birortangizga o’zidan ham sevimli bo’lmagunimcha mo’min bo’la olmaydi"-dedilar.Hazrati Umar: Ey Allohning rasuli,Allohga qasamki,endi siz menga o’zimdan ham sevimlisiz"-dedi.Rasuli Akram s.a.v. "œAna endi to’g’ri bo’ldi Umar"-dedilar.( Imom Ahmad rivoyati).
Anas ibn Molik  r.a.dan rivoyat qilinadi: Rasululloh s.a.v. "œBanda nazdida men uning ahlidan,molidan,odamlarning barchasidan afzal bo’lmagunimcha u mo’min bo’la olmaydi",-dedilar.( Imom Muslim rivoyati)Nabiy s.a.v:Allohga qasamki,sizlardan birontangiz men unga ota-onasidan va hamma odamladan sevimli bo’lmagunimcha komil  mo’min bo’la olmaydi-dedilar.(Imom Buxoriy rivoyati).
Anas ibn Molik r.a.dan rivoyat qilinadi:"Rasululloh odamlarning eng go’zali,odamlarning eng saxiyi,odamlarning eng shijoatlisi edilar."(Imom Muslim va Imom Buxoriy rivoyati).
Bero ibn Ozibdan (roziyallohu anhu) rivoyat qilinadi:Rasululloh odamlarning eng yuzi chiroylisi va hulqi eng go’zali edilar.(Imom Buxoriy rivoyati).
"œAqoidi Tahoviya"da bunday keladi:"Muhammad s.a.v. Allohning tanlagan quli va so’nggi payg’ambaridir.U zotdan keyin qilingan har qanday payg’ambarlik da’vosi yolg’ondir.U zot barcha jin va odam avlodalriga yuborilgan haqiqiy payg’ambardirlar".
Turk hukmdorlaridan Sulton Mahmud G’aznaviy taqvosi,Payg’ambar s.a.v sunnatlariga uyg’un yashagani,adolatparvarligi bilan mashhur edi.Uning bir vaziri bo’lib,vazirning Muhammad ismli o’g’li Sultonga kotiblil qilar edi.Bu kuni Mahmud G’aznaviy koyibni ismi bilan emas "œ Ey vazirning o’g’li" deb chaqirdi.Bu holdan kotib sergaklandi,podshohni ranjitadigan biror ish qildimmi,deb havotirga tushdi.Voqeani otasiga aytib,maslaxat so’radi.Ammo podshoh keyinroq o’g’lini yana o’z ismi bilan chaqirganini ko’rib,vazir ming andishada podshohdan:"O’g’li hatosini angladimi,uni yana o’z bilan chaqirdingiz"deb so’radi.Podshoh:"Tashvishlanma,ey vazir,hamisha o’g’lingni ismini aytib chaqirganimda tahoratli bo’lar edim.Bir safar tahoratim yo’q edi.Payg’ambarimiz s.a.v.ning muborak ismlarini tahoratsiz tilga olgim kelmadi" debdi.

Navigation

[0] Message Index

[#] Next page

Go to full version