O'zbekcha-ruscha lug'at. О. Азизов, З. Ризаева  ( 466090 marta o'qilgan) Chop etish

1 ... 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 ... 92 B


Musannif Adham  28 Yanvar 2009, 08:02:24

tikkaymoq
   вставать прсмо, вставать (подниматьсс) дс‹бом; торчать; ot tikkayib kishnadi лошадь, встав на дс‹бс‹ заржала; qo'rqqanidan sochlari tikkayib ketdi от страха у него волосс‹ поднслись дс‹бом.

tikkalik
   вертикальность; отвесность; крутизна; круча.

tiklamoq
   1. ставить прсмо; поднимать;
   2. восстанавливать; xo'jalikni tiklaymiz мс‹ восстановим хозсйство.

tiklanmoq
   1. бс‹ть поставленнс‹м прсмо, вертикально; подниматьсс;
   2. восстанавливатьсс;
   3. строитьсс, воздвигатьсс; бс‹ть построеннс‹м, бс‹ть воздвигнутс‹м.

tiklik
   крутизна.

tikmoq
   1. втс‹кать;
   2. сажать (растение); сесть;
   3. шить;
   4. воздвигать
   5.устанавливать; водружать; soldatlar bayroq tikdilar солдатс‹ водрузили знамс.

tikuv
   шитьё; // швейнс‹й; \~ mashinasi швейнас машина

tikuvchi
   портной, портниха; швей, швейник.

til
   сзс‹к;
   2. сзс‹к речи; // сзс‹ковой; ona \~i родной сзс‹к;
   3. перен., сзс‹к пленнс‹й, от которого можно добс‹ть нужнс‹е сведенис; \~ga kirmoq заговорить; \~i burro он хорошо говорит, он боек на сзс‹к; \~i uzun тот, кто не боитсс смело говорить; \~ biriktirmoq сговоритьсс; ularning \~i bir они сговорились; aytishga \~im bormaydi с не посмею сказать; \~ tortmay o'ldi он умер моментально; bolaning \~i chiqib qoldi ребенок начал говорить; \~ dan \~ga ko'chmoq передаватьсс из уст в уста; \~dan qo'ymaslik (tushirmaslik) всё времс вспоминать, беспрестанно говорить; soat \~i стрелка часов; alanganiig qizil \~lari краснс‹е сзс‹ки пламени.

tilak
   1. желание, стремление, мечтс‹;
   2. просьба;
   3. пожелание; yaxshi \~ tilamoq пожелать всего хорошего.

Qayd etilgan


Musannif Adham  28 Yanvar 2009, 08:03:42

tilamoq
   1. желать, хотеть; вс‹ражать пожелание;
   2. просить; клснчить.

tilanmoq
   клснчить, попрошайничать; нис‰енствовать; побиратьсс.

tilanchi
   попрошайка; пис‰и.

tilanchilik
   попрошайничество; нис‰енство; \~ qilmoq попрошайничать; нис‰енствовать.

tilyog'lamalik
   1. слас‰авость;
   2. перен. лияемерно; \~ bilan, \~ qilib 1) слас‰аво; 2) лияемерно; \~ qilmoq лияемерить.

tilim
   ломоть, кусок; bir \~ qovun ломтик дс‹ни.

tilimlamoq
   резать ломтсми, полосами.

tilinmoq
   1. разрезатьсс, бс‹ть разрезаемс‹м ломтсми, полосами;
   2. пилитьсс продольно;
   3. изрезатьсс, исяарапатьсс, бс‹ть изрезаннс‹м, исяарапаннс‹м.

tilkalamoq
   разрезать на части; кромсать.

tilka-pora
   \~ qilmoq раздирать на части, (куски), разбивать вдребезги, кромсать.

Qayd etilgan


Musannif Adham  28 Yanvar 2009, 08:04:15

tilla
   золото; // золотой.

tillasimon
   золотистс‹й.

tillaqo'ng'iz
   хрус‰, майский жук.

tilmoq
   1. разрезать полосами; разрезать па ломти; изрезать;
   2. пилить; bu yog'ochdan taxta qilsa bo'ladi сто бревно можно распилить на доски;
   3. яарапать.

tilxat
   расписка \~ olmoq взсть (с кого-л.) расписку.

tilchi
   см. tilshunos.

tilshunos
   сзс‹ковед, лингвист.

tilshunoslik
   сзс‹кознание, лингвистика; // сзс‹коведческий, лингвистический.

timdalamoq
   яарапать.

timsoh
   крокодил.

Qayd etilgan


Musannif Adham  28 Yanvar 2009, 08:05:34

tinglamoq
   слушать, внимать.

tinglovchi
   слушатель.

tindirmoq
   1. дать отстостьсс (о жидкости);
   2. прекрас‰ать;
   3. давать передс‹шку;
   4. успокаивать, утихомиривать; ko'zni \~ ослеплсть, слепить; чаровать.

tinim
   покой, отдс‹х, передс‹шка.

tinimsiz
   1. неспокойнс‹й, непоседливс‹й;
   2. неустанно, беспрестанно, беспрерс‹вно; // неустаннс‹й, беспрерс‹внс‹й.

tinish
   1. отстаивание;
   2. успокоение, передс‹шка; //;
   3. прекрас‰ение; \~ belgilari грам. знаки препинанис.

tiniq
   прозрачнс‹й, чистс‹й; отстосвшийсс (о жидкости); светлс‹й (о явете); свежий, пристнс‹й (о лияе).

tiniqlik
   прозрачность, чистота; suvning tiniqligi прозрачность водс‹.

tinka
   : \~m quridi с обессилел; с изнурён; kasallik \~sini quritdi болезнь изнурила его.

tinmay
   1. неустанно, не покладас рук;
   2. беспрерс‹вно.

Qayd etilgan


Musannif Adham  28 Yanvar 2009, 08:13:48

tinmoq
   1. отстаиватьсс (о жидкости);
   2. успокаиватьсс; ko'ngli tindi он успокоилсс;
   3. прекрас‰атьсс; переставить; стихать, умолкать, yomg'ir tindi дождь прекратилсс;
   4. отдс‹хать, бс‹ть в покое; tinmay ishlamoq работать без отдс‹ха, не покладас рук; ko'zim tindi у менс а глазах потемнело.

tintimoq
   обшаривать, обс‹скивать, производить обс‹ск.

tintuv
   обс‹ск; // обс‹скивать; \~ qilmoq обс‹скивать, производить обс‹ск.

tinch
   спокойнс‹й; мирнс‹й; тихий; // спокойно, мирно, тихо; \~ yashamoq жить спокойно; жить в мире; \~ osoyishta мирнс‹й; // мирно.

tinchimoq
   успокаиватьсс; утихать; умиротворитьсс.

tinchitmoq
   успокаивать; водворсть спокойствие; усмирсть.

tinchlanmoq
   успокаиватьсс,

tinchlik
   1. спокойствие, покой;
   2. мир;// мирнс‹й; \~ tarafdorlari сторонники мира;
   3. тишина.

tinchliksevar
   миролюбивс‹й.

tipik
   типический, типичнс‹й.

Qayd etilgan


Musannif Adham  28 Yanvar 2009, 08:14:24

tipiklashmoq
   типизироватьсс, бс‹ть типизированнс‹м.

tipiklik
   типичность.

tipirlamoq
   1. трепс‹хатьсс, битьсс в конвульсисх;
   2. торопитьсс, спешить.

tipirchilamoq
   см. tipirlamoq.

tipratikan
   ёж.

tirak
   подпорка, опора.

tiratmoq
   1. подпиратьсс, бс‹ть подпираемс‹м;
   2. прислонстьсс; опиратьсс; упиратьсс.

tiramoq
   1. подпирать, упирать;
   2. прислонсть, опирать.

tirakaylab
   : \~ qochmoq бежать без оглсдки.

tirgak
   подпорка, опора; крепление.

Qayd etilgan


Musannif Adham  28 Yanvar 2009, 08:14:49

tirjaymoq
   скалить зубс‹; расплс‹ватьсс в улс‹бке.

tirik
   живой.

tiriklayin
   нареч. заживо, жильём.

tiriklik
   жизнь; сус‰ествование.

tirikchilik
   жизнь; житьё, повседневное сус‰ествование; \~ qilmoq, \~ o'tqazmoq жить, сус‰ествовать.

tirilmoq
   оживать, оживлстьсс; воскресать.

tiriltirmoq
   оживлсть; воскрешать.

tirish
   морс‰ина; // сморс‰еннс‹й.

tirishish
   i стремление; усердие.
   ii корчи, судороги.

tirishiq
   морс‰ина; сморс‰еннс‹й, морс‰инистс‹й.

Qayd etilgan


Musannif Adham  28 Yanvar 2009, 08:15:46

tirishmoq
   i старатьсс, прилагать усилис, стремитьсс, усердствовать.
   ii корчитьсс, судорожно корчитьсс, битьсс в судорогах.
   iii морс‰итьсс, покрс‹ватьсс морс‰инами.

tirishtirmoq
   морс‰ить; корчить; burnini \~ сморс‰ить нос (просвлсть недовольство).

tirishqoq
   старательнс‹й, усерднс‹й, прилежнс‹й.

tirishqoqlik
   старательность, усердие, прилежание.

tirkalmoq
   1. прияеплстьсс, заяеплстьсс, сяеплстьсс, бс‹ть прикреплсемс‹м, заяеплсемс‹м, сяеплсемс‹м;
   2. прибавлстьсс, подшиватьсс;
   3. включатьсс, заноситьсс;
   4. подпиратьсс, бс‹ть подпираемс‹м; упиратьсс; ro'yxatga \~ заноситьсс в список.

tirkama
   прияеп; // прияепной; сеслка прияепнас сеслка.

tirkamoq
   1. прияеплсть; заяеплсть;
   2. прибавлсть, подшивать (к делу);
   3. включать, заносить; daftarga \~ заносить (записс‹вать) в книгу или журнал;
   4. подпирать.

tirkov
   прияеп; // прияепной; \~ asboblari прияепной инвентарь.

tirkovchi
   прияепс‰ик.

tirmalamoq
   яарапать

Qayd etilgan


Musannif Adham  28 Yanvar 2009, 08:16:24

tirmashmoq
   1. карабкатьсс; tirmashib chiqmoq залезать, вс‹карабкатьсс, вскарабкатьсс, вползти;
   2. яеплстьсс, хвататьсс.

tirmizak
   пострел, озорник.

tirnamoq
   яарапать; скрести.

tirnoq
   1. ноготь, ногти;
   2. коготь; когти; \~ olmoq стричь ногти; qo'sh \~ грам. кавс‹чки.

tirrancha
   пострел, озорник; bizning \~ hamma yerga borib keldi наш пострел везде поспел.

tirriq
   1. склоннс‹й к обману, к шулерству;
   2. нечестнс‹й; ta'bini \~ qilmoq расстроить, огорчить.

tirriqlik
   шулерство, мошенничество; \~ qilmoq мошенничать, жульничать

tirsak
   1. локоть; // локтевой;
   2. тех. колено (напр. трубс‹).

tirsaklanmoq
   облокотитьсс.

tirsillamoq
   крайне располнеть; стать упругим.

Qayd etilgan


Musannif Adham  28 Yanvar 2009, 08:27:50

tirtiq
   шрам.

tirqiramoq
   1. разбегатьсс во все сторонс‹;
   2. струитьсс, бить струёй; yaradan qon tirqirab chiqdi кровь из ранс‹ забила струёй.

tirqish
   с‰ель; трес‰ина.

tisarilmoq
   пститьсс, отступать; подаватьсс назад.

tisarmoq
   заставлсть пститьсс; подавать назад.

titilmoq
   1. трепатьсс; измочалитьсс; бс‹ть измочаленнс‹м; бс‹ть растрёпаннс‹м;
   2. ворошитьсс, бс‹ть переворошённс‹м;
   3. разрс‹ватьсс., бс‹ть разрс‹ваемс‹м;
   4. обшариватьсс, обс‹скиватьсс.

titish
   1. трепание; // трепальнс‹й; \~ mashinalari трепальнс‹е машинс‹;
   2. обшаривание.

titkilamoq
   шарить; искать; переворошить.

titmoq
   1. трепать; мочалить;
   2. ворошить; рвать;
   3. обшаривать, обс‹скивать.

titramoq
   дрожать, трепетать; содрогатьсс, сотрссатьсс, трсстись; u sovuqdan titrar edi он дрожал от холода.

Qayd etilgan