O'zbekcha-ruscha lug'at. О. Азизов, З. Ризаева  ( 466073 marta o'qilgan) Chop etish

1 ... 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 ... 92 B


Musannif Adham  28 Yanvar 2009, 08:28:39

titroq
   трепет, дрожь; // трепетнс‹й; дрожас‰ий; meni \~ bosdi с испугалсс, менс охватила дрожь; kasal \~ qo'llari bilan zo'rg'a qo'l qo'ydi больной дрожас‰ими руками с трудом поставил подпись.

tixir
   упрсмс‹й; упрсмея.

tixirlik
   упрсмство; \~ qilmoq упрсмитьсс, артачитьсс.

tish
   1. зуб; зубс‹; // зубной; oziq \~ коренной зуб; qoziq \~ клс‹к; kurak \~ резея; sut \~lari молочнс‹е зубс‹; aql \~i зуб мудрости;
   2. зуб, зубея; зубьс; arra \~lari зубьс пилс‹; \~ tirnog'i bilan qarshi turmoq противитьсс всеми силами; \~ini \~iga qo'ymoq терпеть, переносить (муки); \~i o'tmaydi не по зубам; birovga \~ qayramoq точить зубс‹ (на кого-л.); \~ qamashish оскомина.

tishlam
   кусочек; что-л. откушенное за один раз; bir \~ non кусочек хлеба.

tishlamoq
   1. кусать; прикусить; кусатьсс; og'rig'iga chidolmay o'z qo'lini tishlar edi от сильной боли он кусал себе руки; tilini tishlab olmoq прикусить себе сзс‹к; bu it tishlamaydi ста собака не кусаетсс;
   2. есть, кушать; ishlamagan tishlamaydi кто не работает, тот не ест; yer tishlab yotmoq лежать в тсжёлом состоснии; yer tishlab qolmoq умирать, падать замертво.

tishli
   1. имеюс‰ий зуб (зубс‹); tilla \~ odam человек с золотс‹ми зубами;
   2. имеюс‰ий зубьс; зубчатс‹й; \~ g'ildirak зубчатое колесо.

tiqilinch
   давка, теснота; толкотнс; uy \~ edi в комнате бс‹ло тесно; \~ qilmoq настойчиво торопить (кого-л.).

tiqilmoq
   втс‹катьсс, вонзатьсс, затс‹катьсс, бс‹ть втс‹каемс‹м, вонзаемс‹м, затс‹каемс‹м;
   2. набиватьсс, забиватьсс;
   3. застревать, suyak tomog'ida tiqildi кость застрсла в горле;
   4. давитьсс, подавитьсс; shoshilmasdan ovqatlaning, bo'lmasa tiqilib qolasiz ешьте не торопссь, а не то подавитесь;
   5. перен. подлизс‹ватьсс; прижиматьсс ( к кому-л), onasining pinjiga \~ прижиматьсс к матери.

tiqirlamoq
   постукивать; издавать лёгкий звук (о предмете); eshik tiqirladi дверь заскрипела.

tiqishtirmoq
   набивать, насовс‹вать, совать, впихивать; narsalarni chamadonga bazo'r tiqishtirdim с с трудом впихнул вес‰и в чемодан.

Qayd etilgan


Musannif Adham  28 Yanvar 2009, 08:29:43

tiqmoq
   1. втс‹кать, вонзать, колоть, затс‹кать;
   2. совать, всовс‹вать, запихивать;
   3. набивать; qopga paxta tiqdik мс‹ набили мешок хлопком.

to
   до, вплоть до; пока; \~ kelgunimcha uyda bo'l до моего прихода будь дома; \~ onam kelmaguncha, men ketmayman пока мама не придёт, с не уйду.

tob
   i 1. здоровье; \~im yo'q мне не здоровитсс, с чувствую себс плохо; \~im qochib turibdi с чувствую себс плохо;
   2. готовность, зрелость; yer \~iga keldi землс готова (к посеву);
   3. желание, охота ishga \~i bor у него есть желание работать; hech narsaga \~i yo'q ничего не хочет.
   ii пора, времс, момент; shu \~da сейчас, в данное времс, в сту пору, в даннс‹й момент; shu \~gacha до сего времени, до сих пор; o'sha \~da в ту пору, в тот момент.

tobe
   зависимс‹й, подчинённс‹й, подвластнс‹й; подведомственнс‹й; \~ bo'lmoq бс‹ть зависимс‹м, подчинённс‹м, подвластнс‹м, подведомственнс‹м; \~ qilmoq подчинсть, покорсть.

tobelik
   зависимость, подчинённость, подвластность; подведомственность.

toblamoq
   i накалсть; греть, согревать; temirni o'tda toblang накалите железо в огне;
   2. закалсть; po'latni \~ kerak нужно закалить сталь.
   ii крутить, скручивать, вить, свивать.

toblanmoq
   i 1. накалстьсс, гретьсс, согреватьсс; бс‹ть накаливаемс‹м, согреваемс‹м;
   2. закалстьсс, бс‹ть закаливаемс‹м.
   ii крутитьсс, закручиватьсс, витьсс, свиватьсс; бс‹ть закручиваемс‹м, свиваемс‹м.

toblash
   i закаливание, закалка; mehnatda \~ закаливание трудом (в труде).
   ii скручивание, закручивание.

tobora
   всё более и более; чем дальше, тем больше; постепенно.

tobut
   гроб.

Qayd etilgan


Musannif Adham  28 Yanvar 2009, 08:37:11

tova
   сковородка; // сковороднс‹й.

tovlamachi
   аферист; жулик, мошенник.

tovlamachilik
   афера; жульничество, мошенничество; \~ qilmoq жульничать, мошенничать.

tovlamoq
   1. крутить;
   2. обманс‹вать, обжуливать, мошенничать.

tovlanmoq
   1. переливать, переливатьсс (разнс‹ми яветами);
   2. блестеть; сверкать.

tovon
   i пстка.
   ii возмес‰ение убс‹тков, компенсаяис; \~iga qolmoq расплачиватьсс ни за что; \~ to'lamoq возмес‰ать убс‹тки.

tovonbaliq
   карась; // карасевс‹й, карасий.

tovoq
   1. большас глубокас глинснас чашка;
   2. блюдо (не металлическое), idish-\~ посуда.

tovus
   павлин; // павлиний.

tovush
   1. звук; голос; // голосовой, звуковой ohangdor \~ музс‹кальнс‹й звук; unli \~ грам. гласнс‹й звук; undosh \~ грам. согласнс‹й звук; \~ chiqarib o'qimoq читать вслух;
   2. шум; uyda oyoq \~i eshitildi в комнате послс‹шалсс шум шагов.

Qayd etilgan


Musannif Adham  28 Yanvar 2009, 08:39:12

tovushli
   имеюс‰ий голос, звук; // звуковой; mayin \~ qiz девушка с нежнс‹м голосом; \~ to'lqinlar звуковс‹е волнс‹,

tovushsiz
   не имеюс‰ий голоса, звука, без голоса; без звука; // безголосс‹й, безгласнс‹й; беззвучнс‹й.

tovuq
   курияа; // куринс‹й; kurk \~ наседка, клуша; oyog'i kuygan \~day yugurmoq бегать как угорелс‹й.

toj
   1. корона, венея;
   2. гребень (петуха).

toza
   1. чистс‹й; свежий; опрстнс‹й; натуральнс‹й; // чисто, свежо; опрстно; hovli \~ двор чистс‹й; \~ havo свежий воздух; \~ asal натуральнс‹й мёд;
   2. очень много, здорово, как следует \~ yurdik очень много ходили; u seni \~ kutdi он тебс очень долго ждал; \~ charchadim с очень устал.

tozalamoq
   чистить, очис‰ать.

tozalash
   чистка, очис‰ение;

tozalik
   чистота; свежесть; \~ka rioya qiling! соблюдайте чистоту!

tozi
   борзой; \~ it борзас собака или гончас.

toifa
   1. племс, род;
   2. сословие, группа.

Qayd etilgan


Musannif Adham  28 Yanvar 2009, 08:39:47

toy i
   жеребёнок (по второму году).

toy
   ii кипа, тюк; bir \~ paxta кипа хлопка.

toydirmoq
   сбить, свергнуть; to'g'ri yo'ldan \~ сбить с правильного пути; holdan \~ утомлсть.

toyloq
   жеребёнок (по второму году); erka \~ неженка, маменькин сс‹нок

toymoq
   1. скользить, поскользнутьсс;
   2. отступать; сбиватьсс; ошибитьсс yo'ldan toyibsiz вс‹ сбились с (правильного) пути; yolg'on gapirishdan ham
toymaydi
он и соврать не постеснсетсс; tildan \~ 1) ошибатьсс в слове; 2) проговоритьсс; holdan \~
изнуритьсс, истомитьсс; holdan toydim с очень устал.

toycha
   жеребёночек.

toyg'anmoq
   скользить, поскользнутьсс.

tok
   i виноград; // винограднс‹й; \~ ekmoq сажать виноград.
   ii сл. ток; elektr \~i слектрический ток.

tokaygacha
   до каких пор; доколе; \~ chidayman? до каких пор с буду терпеть?

tokzor
   виноградник.

Qayd etilgan


Musannif Adham  28 Yanvar 2009, 08:59:32

tokcha
   полка.

tol
   верба, ива, ветла; majnun\~ плакучас ива.

tola
   волокно; paxta \~si хлопковое волокно.

tolali
   волокнистс‹й; лубсной; ingichka \~ paxta тонковолокнистс‹й хлопок.

toldirmoq
   утомлсть.

tole
   фортуна, счастье.

toleli
   счастливс‹й, удачливс‹й; // счастливея, удачник; родившийсс под счастливой звездой

tolesiz
   несчастливс‹й, несчастнс‹й, неудачливс‹й; // неудачник.

tolish
   утомление, усталость.

toliqish
   см. tolish.

Qayd etilgan


Musannif Adham  28 Yanvar 2009, 09:00:13

toliqmoq
   1. уставать, утомлстьсс;
   2. иметь сильное желание (в свсзи с отсутствием чего-л. в течение долгого времени).

toliqtirmoq
   утомлсть, изнурить; заставлсть остро нуждатьсс (в чём-л.).

tolmoq
   1. устареть, утомлстьсс;
   2. погружатьсс (в думс‹, в мс‹сли и т.п.), xayolga \~ погружатьсс в мечтс‹, замечтатьсс

tom
   i крс‹ша, кровлс; \~ga chiqmoq поднстьсс (залезть) на крс‹шу; tunuka \~ железнас крс‹ша.
   ii полнс‹й, совершённс‹й; \~ ma'nosi bilan в полном смс‹сле.

tomizmoq
   капать (лить каплсми).

tomizg'i
   закваска.

tomozg'ich
   капельнияа, пипетка.

tomir
   1. жила, кровеноснс‹й сосуд; qon \~lari кровеноснс‹е сосудс‹;
   2. корень; \~ otmoq, \~ yoymoq пускать корни, укоренитьсс; \~ini quritmoq искоренить, совершенно уничтожить.

tommoq
   капать (падать каплсми).

tomon
   1. сторона, направление; har \~ga во все сторонс‹ по всем направленисм; o'ng \~ ga направо; chap \~ga налево;
   2. конея; край, сторона; har ikkala \~ga piyoda bordim в оба коняа с шёл пешком; siz \~larda kimlar yashaydi? кто живёт в ваших красх? kechga \~ к вечеру.

Qayd etilgan


Musannif Adham  28 Yanvar 2009, 09:01:28

tomorqa
   приусадебнс‹й участок; усадьба.

tomosha
   1. зрелис‰е; представление; \~ qilmoq смотреть зрелис‰е (представление): гулсть; \~ ko'rsatmoq показс‹вать зрелис‰е;
   2. забава, развлечение;
   3. гулсние; прогулка \~ga boramiz мс‹ пойдём на прогулку (на гулсние).

tomoshabin
   зритель.

tomoq
   i горло, глотка, гортань; \~ og'rig'i болезнь горла; tomog'im qaqrab ketdi у менс в горле пересохли.
   ii пис‰а; еда; \~ bermoq давать пис‰у (кормить); \~ yemoq принимать пис‰у, есть.

tomchi
   каплс; // капельнс‹й; \~ toshni teshar посл., каплс продолбит камень.

tomchilamoq
   капать, накрапс‹вать, крапать; yomg'ir tomchilamoqda дождь накрапс‹вает.

tong
   рассвет, утреннсс зарс; \~ otmasdan до рассвета; \~ otishdan kun botguncha от зари до зари; \~ ottirmoq не спать до рассвета; просидеть всю ночь; \~ otmoq светать, рассветать.

tonggi
   предрассветнс‹й, утренний; \~ gazetalar утренние газетс‹

tonmoq
   отказс‹ватьсс, отрияать, запиратьсс.

tonnalab
   нареч. тоннами.

Qayd etilgan


Musannif Adham  28 Yanvar 2009, 09:02:37

tonnali
   тоннс‹й; yigirma besh \~ avtokran двадяатипститоннс‹й автокран; besh \~ yuk пститоннс‹й груз.

topildiq
   находка; arxeologik \~ археологическас находка.

topilmoq
   1. найтись, бс‹ть найденнс‹м; обнаруживатьсс, бс‹ть обнаруживаемс‹м; отс‹скиватьсс; yo'qolgan kitob topildi потерсннас книга нашлась;
   2. добс‹ватьсс; приобретатьсс; зарабатс‹ватьсс;
   3. открс‹ватьсс; изобретатьсс;
   4. разгадс‹ватьсс
   5.считатьсс, признаватьсс.

topish
   1. нахождение;
   2. заработок; \~im yaxshi у менс хороший заработок.

topishmoq
   i загадка; \~ topmoq разгадать загадку.
   ii 1. встречатьсс, находить (друг друга);
   2. миритьсс; urishib qolgan do'stlar yana topishishdi поссорившиесс друзьс помирились; til \~ найти обс‰ий сзс‹к.

topmoq
   1. находить, найти, отс‹скивать;
   2. зарабатс‹вать, приобретать, наживать; добс‹вать;
   3. открс‹вать; изобретать;
   4. разгадс‹вать; угадс‹вать
   5.считать, признавать, находить lozim \~ считать необходимс‹м; to'qri deb \~ признать правильнс‹м; ozor \~ испс‹тать боль (обиду); taskin \~ успокоитьсс; ko'nglini \~ угождать (кому-л.).

topografik
   топографический; \~ belgilar топографические знаки (отметки).

toponimik
   топонимический; \~ lug'at топонимический словарь.

toptamoq
   топтать, растаптс‹вать.

top-toza
   совершенно чистс‹й, чистейший.

Qayd etilgan


Musannif Adham  28 Yanvar 2009, 09:03:40

topshiriq
   задание, поручение,

topshirmoq
   1. вручать, передавать, сдавать; bugun o'n tonna paxta topshirdik сегоднс мс‹ сдали дессть тонн хлопка; xatingizni topshirdim ваше письмо с передал; bugun imtihonni hammadan ilgari topshirdim сегоднс с раньше всех сдал скзамен;
   2. поручать, вверсть; bu vazifani sizga topshiramiz сто задание поручаем вам.

topqir
   находчивс‹й.

tor
   i узкий, теснс‹й; // узко, тесно; \~ ko'cha узкас улияа; \~ uy теснас комната; bu palto senga \~ сто пальто тебе узко.
   ii 1 струна; dutor \~i струна дутара;
   2. нить, нитка; o'rgimchak \~i паутинка.

toraymoq
   суживатьсс, делатьсс узким, теснс‹м.

torli
   струннс‹й; to'rt \~ tanbur четс‹рёхструннс‹й танбур.

torlik
   теснота, узость; palto menga \~ qildi пальто оказалось мне узким.

tormozlamoq
   тормозить.

tormozlanmoq
   тормозитьсс.

tor-mor
   разгром; разрушение; \~ qilmoq разгромить, разрушить до основанис, опустошить.

Qayd etilgan