Muallif Mavzu: Медицинский словарь  ( 7059 marta o'qilgan)

0 Foydalanuvchilar va 1 Mehmon ushbu mavzuni kuzatishmoqda.

Zamiraxon

 • Super Member
 • ******
 • Rahmat
 • -aytdi: 1144
 • -oldi: 872
 • Xabarlar: 1176
 • Sajdaga bosh egdim Allohim...

            A

 ÐÐ±- (ab-)
 Ð¿Ñ€Ð¸ÑÑ‚авка, указывающая на местоположение вне чего-либо. Например: абэмбрионный (abcmbryonic) -   Ð½Ð°Ñ…одящийся вне или напротив эмбриона.

  Абазия (abasia)
  неспособность ходить, не связанная ни с каким заболеванием человека. См. также Астазия.

  Абартикуляция (abarticulation)
 1. Вывих сустава. 2. Синовиальный сустав (см. Диартроз).

 ÐÐ±Ð´Ð¾Ð¼Ð¸Ð½-, Абдомино (abdomin-, Abdomino-)
 ÑÐ»Ð¾Ð²Ð¾ÑÐ¾Ñ‡ÐµÑ‚ание указывает на связь с брюшной полостью. Например: абдоминалгия (abdominalgia) - боль в  животе; абдоминоторакальный (abdominothoracic) - имеющий отношение к брюшной и грудной полостям.

  Абдоминоскопия (abdominoscopy)
см. Лапароскопия.

  Абдуктор (abductor)
любая мышца, которая отводит одну часть тела от другой или от средней линии туловища.

  Абдукция (abduction)
отведение конечности или какой-либо другой части тела от средней линии туловища.   

  Аберрантный (aberrant)
отклоняющийся от нормы: обычно этот термин используется применительно к кровеносным сосудам или нервам, расположенным не в том месте, где они должны находиться.

  Абиотрофия (abiotrophy)
скрытая аномалия органа или системы организма. Дегенерация или потеря функций того или иного органа или системы органов без каких-то явных причин; например, абиотрофия сетчатки (тапеторетинальная дегенерация, retinal abiotrophy) - прогрессирующая дегенерация сетчатки, приводящая к ухудшению зрения, возникающая вследствие различных генетических нарушений, например, из-за пигментного ретинита (воспаления сетчатки).

  Аблепсия (ablepsia)
вышедший из употребления термин, обозначающий слепоту.

  Аблефария (ablepharia)
врожденное отсутствие или значительное уменьшение размеров век.

  Аборт Привычный (habitual Abortion)
  см. Аборт.

  Аборт, Выкидыш (abortion)
изгнание (удаление) эмбриона или плода из матки на таком сроке беременности, когда он еще не способен к самостоятельному выживанию (то есть в первые 24 недели беременности). Симптомами угрожающего аборта являются обычно жалобы на боль в животе и кровяные выделения из матки, однако плод в этом случае остается живым; как только плод погибает, неизбежно происходит его изгнание из матки. При неполном аборте в матке остаются части плода или плаценты. Аборт может быть самопроизвольным или искусственным, возникающим вследствие приема ряда лекарств или в силу воздействия на организм женщины различных факторов (прерывание беременности). Привычный (или периодически повторяющийся) аборт характеризуется тремя или более последовательными самопроизвольными прерываниями беременности при сроке до 20 недель, когда вес плода не превышает 500 граммов. В 10-15% случаев привычный аборт является следствием той или иной патологии развития матки (особенно при наличии у женщины двурогой матки или истмикоцервикальной недостаточности). Прерывание беременности или даже попытки прерывания беременности считаются в Великобритании преступлением, если проводятся в сроки, выходящие за рамки разрешенных в Положении об абортах от 1967 года и последующем дополнении к нему от 1991 года. Два врача должны подтвердить то, что прерывание беременности необходимо в силу одной из причин, указанных в данном Положении, а сама процедура прерывания беременности должна проводиться в специализированной больнице или клинике. Медикаментозное прерывание беременности включает использование таких лекарств, как, например, мифепристон с или без добавления простагландинов (например, гемепроста). К хирургическим методам прерывания беременности относится вакуумная экстракция зародыша или плода через внутриматочную канюлю, дилатация и кюретаж, а также очищение матки от остатков находившегося в ней плода. На ранних сроках прерывания беременности риск возникновения осложнений после аборта невелик, однако после 13-й недели беременности он значительно повышается. Люди, не имеющие отношения к медицине, отличают собственно аборт от самопроизвольного аборта (выкидыша), происходящего на более поздних сроках беременности, потому что аборт делается женщиной умышленно с целью прерывания беременности, а выкидыш, происходящий на поздних сроках беременности, они относят, скорее, к случайному явлению. Врачи также признают правомерность данного подхода.

  Абортус (abortus)
продукт аборта, плод весом менее 500 грамм, который во время аборта был извлечен из матки мертвым или же неспособным к самостоятельному выживанию.

  Абразия (abrasion)
1. Небольшое повреждение, при котором поверхность кожи или слизистой оболочки удаляется при помощи стирания или соскабливания. 2. Стирание зубов, особенно у их основания, благодаря слишком энергичной их чистке. Часто усиливается за счет эрозии. 3. Любое стирающее или соскабливающее действие, приводящее к удалению того или иного участка поверхности.

  Абсанс (absence)
(в неврологии) см. Эпилепсия.АБСОРБЦИЯ (absorption) - (в физиологии) поглощение, всасывание жидкости или других веществ тканями человеческого тела. Переваренная пища всасывается пищеварительным трактом и поступает затем в кровь и лимфу. Больше всего питательных веществ всасывается в тонкой кишке - в составляющих ее тощей и подвздошной кишке, однако алкоголь может легко всасываться и из желудка. Тонкая кишка выстлана изнутри мельчайшими пальцевидными выпячиваниями (см. Ворсинка), которые значительно увеличивают площадь ее поверхности, в результате чего всасывание продуктов пищеварения значительно ускоряется. См. также Ассимиляция, Пищеварение.
Chun koinot zubdasi ojiz ko'rib o'zin,
Hamd etolmas oncha balog'at bila senga.
                                 Abu Homid G'azzoliy

Zamiraxon

 • Super Member
 • ******
 • Rahmat
 • -aytdi: 1144
 • -oldi: 872
 • Xabarlar: 1176
 • Sajdaga bosh egdim Allohim...
  Абсцесс (abscess)
ограниченное скопление гноя, возникающее при острой или хронической очаговой инфекции и приводящее к тканевой деструкции в очаге. Примером абсцесса может служить гнойничковое поражение кожи - фурункул. Наиболее распространенной причиной возникновения абсцесса является местная бактериальная инфекция, особенно стафилококковая, которая приводит к снижению защитных сил организма. При холодном абсцессе, вызываемом чаще всего туберкулезными бактериями, наблюдается припухлость пораженного участка, но болезненные проявления, а также другие признаки воспаления (характерные для острого абсцесса), практически отсутствуют. Обычными методами лечения абсцесса является использование антибиотиков, а также, в случае необходимости, хирургическое вскрытие гнойника и удаление из него скопления гноя. Головной мозг и его оболочки обладают низкой сопротивляемостью такого рода инфекциям, поэтому в результате действия на него любых микроорганизмов, способствующих развитию абсцесса, у человека может развиться абсцесс мозга. Прогноз этого заболевания является крайне неблагоприятным, если вовремя не произвести аспирацию или хирургический дренаж пораженной области.

  Абсцесс (легкого) (vomiса)
аномальная полость в каком-либо органе (обычно в легком), содержащая гной.

  Абсцесс Апикальный (apical Abscess)
абсцесс вокруг верхушки зуба. Острый абсцесс протекает чрезвычайно болезненно, вызывая опухание челюсти, а иногда и части лица. Обычно его развитие связано с отмиранием и инфицированном пульпы зуба. Для лечения проводится дренаж, лечение корневого канала пульпы зуба или производится удаление зуба.

  Абсцесс Броди (brodie's Abscess)
абсцесс кости: разновидность хронического бактериального остеомиелита, причиной возникновения которого не являются ни туберкулез, ни сифилис. Проводимое лечение требует хирургического дренирования пораженной области и использования антибиотиков.

  Абсцесс Ишиоректальный (ischiorectal Abscess)
абсцесс, развивающийся в седалищно-прямокишечной ямке - пространстве между мышцами тазового дна и тазовой кости. Может развиться самопроизвольно, однако чаще всего является вторичным заболеванием, возникающим в результате имеющихся трещин заднего прохода, тромбированных геморроидальных узлов или каких-либо иных заболеваний, связанных с анусом. Симптомами болезни являются: сильная пульсирующая боль вокруг заднего прохода, сопровождающаяся повышением температуры и болезненной припухлостью в этом месте; в результате может образоваться анальный свищ. Гной из абсцесса обычно удаляется с помощью выполняемого хирургическим путем надреза.

  Абсцесс Перинефральный (perinephric Abscess)
скопление гноя вокруг почки, обычно являющееся вторичным по отношению к пионефрозу.
Chun koinot zubdasi ojiz ko'rib o'zin,
Hamd etolmas oncha balog'at bila senga.
                                 Abu Homid G'azzoliy

Zamiraxon

 • Super Member
 • ******
 • Rahmat
 • -aytdi: 1144
 • -oldi: 872
 • Xabarlar: 1176
 • Sajdaga bosh egdim Allohim...
  Абсцесс Периодонтальный (periodontal Abscess)
абсцесс, развивающийся в периодонте и свидетельствующий о наличии у человека острого воспаления.

  Абсцесс Перитонзиллярный (quinsy, Peritonsillar Abscess)
появление гноя в перитонзиллярном пространстве между небной миндалиной и стенкой глотки. Человека беспокоят сильные боли, ему бывает трудно открывать рот (тризм) и глотать. В процессе лечения применяются антибиотики. В некоторых случаях возникает необходимость в хирургическом вскрытии абсцесса для удаления из него скопившегося гноя. Медицинское название: перитонзиллярный абсцесс (peritonsillar abscess).

  Абсцесс Поддиафрагмальный (subphrenic Abscess)
скопление гноя в пространстве под диафрагмой, чаще всего с правой стороны - между печенью и диафрагмой. Причиной возникновения поддиафрагмального абсцесса может являться послеоперационная инфекция (особенно после операций на желудке или кишечнике) или прободение какого-либо органа (например, прободение пептической язвы). В некоторых случаях эффективным оказывается срочное назначение больному антибиотиков, однако чаще всего в этой ситуации возникает необходимость в хирургическом дренировании абсцесса.

  Абсцесс Церебральный (cerebral Abscess)
см. Абсцесс.

  Абулия (abulia)

безволие; утрата или нарушение способности к выполнению самостоятельных действий или к принятию решений. Человек хочет, но не может начать действовать самостоятельно; у него значительно снижена инициативность и энергичность. Данный симптом часто встречается при шизофрении.

  Аваскулярный (avascular)
без кровеносных сосудов или имеющий плохое кровоснабжение. Данный термин обычно используется по отношению к хрящам.

  Авитаминоз (avitaminosis)
недостаток витаминов в организме человека. См. также Болезнь недостаточности.

  Автоклав (autoclave)
аппарат для стерилизации хирургических инструментов, одежды и т.д. Состоит из камеры, напоминаюшей домашний паровой котел для приготовления пищи, в которую загружаются стерилизуемые материалы и производится их обработка паром при высоком давлении.

  Автоматизм (automatism)
поведение человека, которое может иметь место при эпилепсии, когда больной бессознательно выполняет различные движения или задания. Движения могут быть простыми или повторяющимися, такими, например, как хлопание в ладоши, или, наоборот, достаточно сложными, как, например, подражание обычным осознанным действиям.

  Автотрофный (autotrophic), Литотрофный (lithotrophic)
применяется для описания организмов (называемых автотрофами (autotrophs)), которые синтезируют органические вещества из углекислого газа и нитратов (или аммониевых соединений), используя для этого внешний источник энергии. Фотоавтотрофные (photoautotrophic) организмы, в том числе зеленые растения и некоторые бактерии, получают эту энергию от солнца; хемоавтотрофные (chemoautotrophic) или хемосинтетические (chemosynthctic) организмы получают энергию из неорганических химических веществ. Все автотрофные бактерии не являются паразитическими. Для сравнения: Гетеротрофный.

 
Chun koinot zubdasi ojiz ko'rib o'zin,
Hamd etolmas oncha balog'at bila senga.
                                 Abu Homid G'azzoliy

Zamiraxon

 • Super Member
 • ******
 • Rahmat
 • -aytdi: 1144
 • -oldi: 872
 • Xabarlar: 1176
 • Sajdaga bosh egdim Allohim...
  Автохтонный (autochthonous)
1. Местный, остающийся в месте образования. Например, сгусток крови, который не переносится с током крови, а остается в месте своего образования, называется автохтонным. 2. Возникающий в каком-либо органе человеческого тела без внешней стимуляции (например, сердцебиение).АВУЛЬСИЯ (avulsion) - 1. Также evulsion - отрыв или насильственное отделение части структуры. Например, сухожилие может оторваться от кости, к которой оно обычно прикрепляется, или кожа черепа может оторваться от лежащей под ней ткани и кости. 2. В стоматологии - выбивание зуба вследствие полученной травмы. Выбитый зуб может быть реимплантирован (см. Реимплантация).

  Агаммаглобулинемия (agammaglobulinaemia)
отсутствие или резкое снижение уровня гаммаглобулина в сыворотке крови. Для сравнения: Гипогаммаглобулинемия.

  Агар (agar)
экстракт из красных морских водорослей; после расплавления и охлаждения они образуют твердый гель, используемый в процессе затвердевания жидких бактериологических культур. Кровяной агар (blood agar) - питательный экстракт, в состав которого входит 5-10% лошадиной крови; применяется для выращивания некоторых бактерий или для определения гемолитической активности (разрушения кровяных телец).

  Агглютинация (agglutination), Сращение (clumping)
процесс слипания таких микрочастиц, как эритроциты или взвешенные бактерии под действием сывороточных антител, называемых агглютининами (agglutinins), с образованием видимых скоплений. Любое вещество, индуцирующее образование агглютинина, называется агглютиногеном (agglutinogen). Агглютинация представляет собой специфическую реакцию; сыворотка крови, содержащая различные агглютинины, помогает в лабораторных условиях идентифицировать большое количество неизвестных бактерий. При смешивании различных групп крови происходящая агглютинация связана с тем, что в сыворотке крови присутствуют естественные антитела (изоагглютинины (isoagglutinins)), которые атакуют эритроциты, содержащиеся в чужеродной группе крови; при этом неважно, сталкивались ли они раньше с ними или нет. Данный процесс заметно отличается от тех, что происходят при свертывании крови.АГГЛЮТИНИН (agglutinin) - антитело, вызывающее агглютинацию бактерий, клеток крови, а также некоторых других антигенных частиц.

  Агглютиноген (agglutinogen)
любой антиген, вызывающий образование агглютинина в сыворотке крови и таким образом принимающий участие в процессе агглютинации.

  Агенезия (agenesis)
врожденное отсутствие какого-либо органа, обычно связано с пороком или недоразвитием эмбриона.

  Агенты Алкилирующие (alkylating Agents)
класс лекарственных препаратов, используемых при химиотерапии (например, циклофосфамид и мелфалан). Эти лекарственные вещества связываются с молекулами ДНК и предотвращают полное отделение двух цепей молекул ДНК друг от друга в процессе деления клеток.

  Аглоссия (aglossia)
врожденное отсутствие языка.

  Агнатия (agnathid)
врожденное полное или частичное отсутствие нижней челюсти.АГНОЗИЯ (agnosia) - заболевание головного мозга, при котором больной не может правильно интерпретировать свои ощущения, несмотря на то что органы чувств и нервы, по которым от них к головному мозгу поступают сигналы, функционируют нормально. Данное расстройство связано с нарушениями, возникающими в ассоциативных зонах теменной доли головного мозга. В случае слуховой агнозии (auditory agnosia) у больного сохранен нормальный слух, но он не может правильно интерпретировать слышимые звуки (в том числе и человеческую речь). При тактильной агнозии (астереогнозе) (tactile agnosia, astereognosis) кисти рук сохраняют нормальную чувствительную способность, однако больной не может определить форму объекта на ощупь. При зрительной агнозии (visual agnosia) у больного сохранено нормальное зрение, однако он не способен понять смысл написанного или напечатанного текста (см. Алексия).

  Агональный
данный термин используется при описании происходящих в момент смерти явлений, а именно: остановки дыхания или соответствующих изменений ЭКГ и ЭЭГ, позволяющих констатировать факт наступления смерти.

  Агонизирующий (moribund)
умирающий.
Chun koinot zubdasi ojiz ko'rib o'zin,
Hamd etolmas oncha balog'at bila senga.
                                 Abu Homid G'azzoliy

Zamiraxon

 • Super Member
 • ******
 • Rahmat
 • -aytdi: 1144
 • -oldi: 872
 • Xabarlar: 1176
 • Sajdaga bosh egdim Allohim...
  Агонист (agonist)
1. Prime mover - мышца, за счет сокращения которой происходит определенное движение той или иной части тела. Сокращение мышцы-агониста сопровождается расслаблением противодействующей ей мышцы-антагониста. 2. Лекарственный препарат или любое другое вещество, действующее как рецептор; инициирует цепь внутриклеточных биохимических процессов в организме человека. К ним относятся, например, холинергические лекарственные препараты (см. Средства парасимпатомиметические).

 ÐÐ³Ð¾Ñ€Ð°Ñ„обия (agoraphobia)
патологическая боязнь публичных мест и открытых пространств. См. также Фобия.АГРАНУЛОЦИТОЗ (agranulocytosis) - состояние, при котором наблюдается значительное уменьшение содержания нейтрофильных гранулоцитов в крови в результате поражения костного мозга химическими веществами или вследствие побочного действия некоторых лекарственных препаратов. Основными симптомами агранулоцитоза являются лихорадка, а также изъязвления полости рта и горла; у больного очень быстро может развиться сильнейшая слабость и наступить смерть. Лечение проводится с помощью антибиотиков. В случае необходимости для сохранения жизни больного показана гемотрансфузия лейкоцитов.

  Аграфия (agraphid), Дисграфия (dysgraphia)
приобретенная потеря способности писать, несмотря на то что сила и координация движений кисти руки сохранены в норме. Относится к языковым нарушениям, обычно бывает связана с заболеванием теменной доли головного мозга. См. Синдром Герстмана.

  Агрегация (clumping)
см. Агглютинация.

  Агромания (agromania)
патологически сильное стремление к жизни в одиночестве на лоне природы.

  Агью (ague)
см. Малярия.

  Ад- (ad-)
приставка, указывающая на расположенность вблизи, в направлении чего-либо. Например, адаксиальный (adaxial) - направленный к главной оси; адоральный (adoral) - расположенный вблизи или около рта.

  Ада Дефицит (ada Deficiency)
см. Дефицит аденозин дезаминазы.

  Адаптация (adaptation)
явление, при котором постепенно уменьшается ответ органов чувств на длительную или повторяющуюся стимуляцию. Например, обоняние человека может приспособиться (адаптироваться) к стимулирующему воздействию того или иного запаха, так что при длительном его присутствии от органа обоняния (носа) перестают поступать со- общения о наличии такого запаха. Аналогично, адаптация органов осязания (рецепторов кожи) приводит к тому, что человек может на какое-то время забыть о недавно надетой на тело одежде, так как не будет ощущать ее прикосновения.

  Адаптация Световая (light Adaptation)
рефлекс, благодаря которому глаз может либо приспособиться к нормальному освещению после длительного пребывания человека в темноте, либо к очень слабому свету после его пребывания в помещении с нормальным освещением. Благодаря этому рефлексу происходит сужение или расширение зрачка (см. Рефлекс зрачковый), а содержащийся в палочках и колбочках зрительный пигмент под влиянием света меняет свою конфигурацию, что и приводит к возникновению нервного импульса. Для сравнения: Адаптация темповая.
Chun koinot zubdasi ojiz ko'rib o'zin,
Hamd etolmas oncha balog'at bila senga.
                                 Abu Homid G'azzoliy

Zamiraxon

 • Super Member
 • ******
 • Rahmat
 • -aytdi: 1144
 • -oldi: 872
 • Xabarlar: 1176
 • Sajdaga bosh egdim Allohim...
  Адаптация Темновая (dark Adaptation)
изменения в сетчатке глаза и зрачке, которые позволяют человеку приспосабливаться к измененным условиям освещенности и видеть при сумеречном свете (в темноте). Темновая адаптация связана с активизацией деятельности палочек - периферических отростков фоторецепторов сетчатки глаза, которые лучше функционируют в темноте - и с расширением зрачков (см. Рефлекс зрачковый). Для сравнения: Адаптация световая.

  Адвентициальный (adventitious)

относящийся к адвентиции.

  Адвентиция (adventilia), Оболочка Адвентициальная (tunica Adventitia)
1. Наружная оболочка стенки вены или артерии. Состоит из соединительной ткани, снабженной сетью малых кровеносных сосудов, питающих ее. 2. Наружная оболочка различных трубчатых органов человека.

  Адг, Гормон Антидиуретический (adh, Antidiuretic Hormone)
см. Вазопрессин.

  Адгезия, Сцепление (adhesion)

1. Соединение двух различных поверхностей, например, движущихся поверхностей суставов, при помощи волокнистой соединительной ткани, образующейся в воспаленной или травмированной области. После операций на брюшной полости у больных часто возникают спайки между кишечными петлями, но лишь в редких случаях при этом возникает полная непроходимость кишечника. Если спайка возникла в околосердечной сумке, то это может привести к ограничению сокращений сердечной мышцы. 2. Процесс заживления раны, при котором ее края плотно прилегают друг к другу. При первичной адгезии (primary adhesion) обнаруживается крайне мало грануляционной (зернистой) ткани; при вторичной адгезии (secondary adhesion) края раны соединяются друг с другом при помощи грануляционной ткани.

  Аддикция (addiction)
состояние зависимости, развивающееся в результате привыкания к тому или иному лекарственному препарату. Точнее говоря, данный термин заключает в себе состояние физической зависимости, вызванной приемом таких веществ, как морфин, героин или алкоголь; однако он также используется и в случае состояния психологической зависимости, вызванной приемом таких лекарственных препаратов, как барбитураты. Лечение направлено на постепенное уменьшение приема данного вещества и в конечном итоге на то, чтобы добиться полного воздержания больного от него. См. также Алкоголизм, Толерантность.

  Аддуктор (adductor)

любая мышца, которая приводит одну часть тела в направлении к другой его части или в направлении к срединной линии туловища.

  Аддукция (adduction)
движение конечности или ее части к срединной линии туловища.

  Аден- (aden-), Адено- (adeno-)
приставка, указывающая на связь с железой или железами. Например, аденалгия (adenalgia) - боль в железе; аденогенезис (adcnogencsis) - развитие железы; аденопатия (adenopathy) - заболевание железы.

  Аденин (adenine)
одно из азотсодержащих оснований (см. Пурин), встречающееся в нуклеиновых кислотах ДНК и РНК. См. также АТФ.АДЕНИТ (adenitis) - воспаление железы или нескольких желез (или железистоподобных структур). Например, при мезадените (mesenteric adenitis) поражаются лимфатические узлы (ранее называвшиеся лимфатическими железами) брыжейки - складки брюшины, поддерживающей находящиеся внутри нее петли кишки.

 
Chun koinot zubdasi ojiz ko'rib o'zin,
Hamd etolmas oncha balog'at bila senga.
                                 Abu Homid G'azzoliy

Zamiraxon

 • Super Member
 • ******
 • Rahmat
 • -aytdi: 1144
 • -oldi: 872
 • Xabarlar: 1176
 • Sajdaga bosh egdim Allohim...
  Аденовирус (adenovirus)
представитель группы ДНК-вирусов, вызывающий у человека инфекционные заболевания верхних дыхательных путей; их симптомы напоминают те, что имеют место при обычной простуде.

  Аденогипофиз (adenohypophysis)
передняя доля гипофиза.

  Аденоз (adenosis)
1. Чрезмерное разрастание или развитие желез. 2. Любое заболевание желез или железоподобных структур, особенно лимфатических узлов.

  Аденозин (adenosine)
соединение, в состав которого входит аденин и d-рибоза; присутствует в АТФ. См. также Нуклеозид.

  Аденозина Дифосфат (adenosine Diphosphate)
см. АДФ.

  Аденозина Монофосфат (adenosine Monophosphate)

см. АМФ.

  Аденозина Трифосфат (adenosine Triphosphate)

см. АТФ.

  Аденоиды (adenoids), Миндалины Глоточные (nasopharyngeal Tonsil)

непарное скопление лимфоидной ткани в области свода и задней стенки глотки. Гипертрофия аденоидов может затруднять дыхание через нос и нарушать проходимость евстахиевых (слуховых) труб, вызывая у больного экссудативный отит.   

  Аденоидэктомия (adenoidectomy)
хирургическое удаление аденоидов у больных, страдающих экссудативным отитом, или у кого затруднено дыхание через нос.

 ÐÐ´ÐµÐ½Ð¾ÐºÐ°Ñ€Ñ†Ð¸Ð½Ð¾Ð¼Ð° (adenocarcinoma)
злокачественная (эпителиальная) опухоль, состоящая из железистых эпителиальных клеток, входящих в состав большинства внутренних органов человеческого тела. Данный термин также применяется для описания опухолей, затрагивающих в процессе своего роста железы человека. Эти опухоли могут быть дополнительно классифицированы в соответствии с веществами, которые они вырабатывают, например: слизисто-секреторная (mucus-secreting) и серозная аденокарцинома (serous adenocarcinoma). Также их можно классифицировать по микроскопическому расположению в них клеток, например: сосочковая (папиллярная) (papillary) и фолликулярная аденокарцинома (follicular adenocarcinoma). Опухоль может быть твердой или содержать цисты (цистаденокарцинома (cystadenocarcinoma)). Каждый внутренний орган человеческого тела может поражаться этой опухолью, при этом наблюдается множество их гистологических типов; например, яичники могут поражаться как муцинозной, так и серозной цистаденокарциномой.

  Аденолимфома (adenolymphomd)
см. Опухоль Уортина.АДЕНОМА (adenoma) - доброкачественная эпителиальная опухоль, происходящая из железистых тканей; в процессе обследования в ней явно определяются железисто-подобные структуры. Аденома может перерасти в злокачественную опухоль (см. Аденокарцинома). Иногда нетрудно распознать в ней хорошо известные ткани, например, фиброзную (фиброаденома (fibroadenomas)). В других случаях, например, при бронхиальной аденоме, в организме человека вырабатываются активные соединения, которые ускоряют рост опухоли (см. Аргентаффинома). Опухоли различных органов человеческого тела, в том числе и гипофиза, часто классифицируются по их гистологической окраске, например: эозинофильная (eosinophil), базофильная (basophil) или хромофобная аденома (chromophobe adenomas).

  Аденомиоз (adenomyosis)
см. Эндометриоз.

  Адепт (adept)

антитело-направленный фермент пролекарственной терапии: развивающийся метод лечения рака. Пациенту вводится сначала комплекс антителферментов, которые направленно воздействуют на опухолевые клетки, а затем ему вводится пролекарство (pro-drug), являющееся пассивным до тех пор, пока не придет во взаимодействие с комплексом антител-ферментов. С их помощью данное пролскарство превращается в цитотоксическую форму, которая накапливается вокруг опухоли и начинает разрушать опухолевые клетки, не повреждая нормальную ткань.

  Адиадохокинез (adiadochokinesis)
см. Дисдиадохокинез.

  Адипоз (adiposis), Липоз (liposis)

избыточное накопление жира в организме человека. Может возникать вследствие переедания, нарушения гормональной регуляции в организме, а также в результате нарушения обмена веществ в нем. Болезненное ожирение (adiposis dolorosa) встречается чаще у женщин, чем у мужчин, и проявляется болезненными жировыми отложениями, появление которых сопровождается нарушением функционирования нервной системы. См. также Ожирение.

  Администратор (almoner)

должностное лицо, ведающее оплатой лечения и бытовым обслуживанием больных (в больнице).

  Адреналин (adrenaline), Эпинефрин (epinephrine)
важнейший гормон, вырабатываемый мозговым веществом надпочечников. Он выбрасывается в кровь при ""испуге, бегстве или в сражении"", давая возможность человеку приспособиться к сложившейся ситуации и оказывая влияние на кровообращение, мышечную систему и обмен веществ в его организме. Под действием этого гормона увеличивается частота и сила сокращений сердечной мышцы, а также частота и глубина дыхания, повышается скорость протекания обменных процессов, улучшается работоспособность мышц, мышечная усталость наступает значительно позднее. Одновременно снабжение кровью мочевых органов и желудочно-кишечного тракта уменьшается, их мышцы расслабляются, а сфинктеры, наоборот, сокращаются. Первоначально считалось, что адреналин выделяется в организме человека благодаря симпатическим нервам, поэтому их раньше называли адренергическими нервами. Фактически основным выделяемым веществом является норадреналин, из которого затем образуется адреналин. Инъекции адреналина хорошо помогают при лечении бронхиальной астмы, так как при этом происходит расслабление мускулатуры бронхов. Адреналин применяется при хирургических вмешательствах или впрыскивается через эндоскоп для уменьшения кровопотери, так как под действием этого вещества происходит сужение кровеносных сосудов, расположенных в коже и слизистых оболочках. Адреналин входит в состав ряда растворов, применяющихся для длительной местной анестезии, особенно в стоматологии.

  Адренергический (adrenergic)
для описания нервных волокон, использующих в качестве нейромедиатора норадреналин. Для сравнения: Холинергический.

  Адренолейкодистрофия (adrenoleukodystrophy)
наследственное заболевание, приводящее к различным неврологическим нарушениям как у детей, так и у взрослых. Проявляется в виде прогрессирующего спастического паралича ног и потери их чувствительности, недостаточности функционирования надпочечников и малыми по сравнению с нормой размерами половых желез. Выявление аномального жирокислотного метаболизма имеет большое значение для дальнейшего возможного применения лекарственной терапии. Возможна также пренатальная диагностика этого заболевания.

  Адренолитический (adrenolytic)
подавляющий активность адренергических нервов. Адреналитическая активность является антагонистом адреналиновой.

  Адф (аденозина Дифосфат) (adp, Adenosine Diphosphate)
соединение, в состав которого входят аденин, рибоза и две фосфатные группы. АДФ присутствует в клетках и участвует в процессах, проходящих с преобразованием энергии (см. АТФ).

  Адъювант (adjuvant)
любое вещество, используемое в соединении с другим веществом для повышения активности последнего. Соли алюминия часто используют в качестве адъюванта в процессе приготовления противодифтерийной и противостолбнячной вакцин: в результате выдерживания этих токсинов в осажденном виде эти соли повышают эффективность данных токсинов как антигенов.

  Азапропазон& (azapropazon)
противовоспалительный лекарственный препарат (см. Лекарственный нестероидный противовоспалительный препарат), применяемый в процессе лечения ревматоидного артрита, остеоартрита, анкилозирующего спондилита и подагры. Назначается внутрь. Возможные побочные эффекты: повышенная чувствительность кожи к свету, задержка жидкости в тканях организма и кишечные кровотечения. Торговое название: ревмокс (Rheumox).

  Азатадин (azatadine)
антигистаминный лекарственный препарат, применяемый для лечения сенной лихорадки, крапивницы, зуда и жжения кожи. Назначается внутрь. Возможные побочные эффекты: повышенная сонливость, головная боль, тошнота, потеря аппетита. Торговое название: оптимин (Optimine).

  Азатиоприн (awthioprine)
иммунодепрессант, применяется главным образом для обеспечения приживления какого-либо органа или тканевого трансплантата. Кроме того, используется для лечения острой и хронической лейкемии и воспалительных кишечных заболеваний (например, язвенного колита). В ряде случаев азатиоприн может привести к повреждению костного мозга, вызвать развитие заболеваний крови, мышечную слабость и зуд кожи. Торговое название: имуран (Imuran).

  Азбука Брайля (braille)
алфавит, созданный Луизом Брайлем (1809-1852) в 1837 году, в котором каждая буква представлена в виде определенного набора выпуклых точек. Во время чтения слепые нащупывают их кончиками пальцев. Это основной метод чтения, используемый слепыми и слабовидящими людьми сегодня.

  Азеластин (aviastine)
антигистаминный лекарственный препарат; применяется в виде аэрозоля в нос для лечения сенной лихорадки. Возможные побочные эффекты: раздражение носа, нарушение вкусовых ощущений. Торговое название: риноласт (Rhinolast).

  Азитромицин (azithromycin)
антибиотик, применяемый для лечения респираторных, кожных и некоторых других инфекций, а также в процессе лечения инфекционных заболеваний мягких тканей, особенно если заболевание вызвано возбудителем Chlamydia trachomatis. Назначается внутрь. Возможные побочные эффекты: аллергические реакции, тошнота, рвота. Торговое название: зитромакс (Zithromax).

 
Chun koinot zubdasi ojiz ko'rib o'zin,
Hamd etolmas oncha balog'at bila senga.
                                 Abu Homid G'azzoliy