Эркакмисиз? Йўғ-э!  ( 22110 marta o'qilgan) Chop etish

1 2 3 4 5 B


Munavvara  30 Yanvar 2009, 19:01:53

А­ркакмисиз? Йсғ-с!

28.06.2007 г.

20(21)-сон (28/06/2007)
 

Оддий мухлис фикри
 

Инсон снглиш туғилмайди, у адашиб ҳаёт кечиради, холос.

- Дилс, анув ксзлари қоп-қора қизни қара, сал ғалатироқми?

- Ким? Ҳа, анувми, худди чизиб олганга схшайди-с?

- Ҳа, кофточкасини қара, чиройли ранг скан.

- Сочисм зср кесилган скан.

- А­с, тсхта, у сзи қиз болами, ё сғил бола?!

Қизларнинг суҳбатига табиий инстинктим билан қизиқиб, бу таърифлар соҳиб(ас)ини ксз қирим билан излай бошладим. Топдим ҳам. Алҳазар, бекатда сгнига пушти ксйлак, жинси шим кийиб олган, сочлари қоп-қора слтираб турган, қовоғига қора қалам суртиб, қошларини териб олган бу ИАСОАга мен ҳам бир муддат қандай нисбат беришни билмай қолдим.

Мисм сшин тезлигида ишлаб кетди: А­ркак бслмаса керак, ҳеч қаери схшамаспти-ку! Лекин, у аёл киши ҳам смас, буни нафақат маълум жиҳатларидан, балки қандайдир ички сезгим билан ҳис қилспман. Журналистлик касалим тутиб кетди. Демак, буни аниқлаштириш керак, ҳозироқ. Қслимда аёлларимизга машҳур бслган «Oriflame» (косметика ишлаб чиқарувчи компанис) журнали бор сди. Ўзимни, сзбекча айтганда, аттор қилиб ксрсатиб, олдига бордим. Аввалига русча саломлашиб, унга «дунёдаги снг сара косметик маҳсулотлар»ни таклиф қилдим. У сса:

- Ау-ка, ксрсатинг-чи, -деб қолди!!! Овозидан қайси жинсданлигини англаб ололмасам-да, унинг сзбеклигини тушуниб, лол бслдим.

- Ўзбекмисиз?

- Конечно.

У журнални варақлай бошлади ва шубҳаларимни тасдиқлаб, сркаклар учун ажратилган саҳифалардан бирида тсхтади.

- Знаете, манга шу атир ёқади, сқинда тугаб қолувди, как раз қидириб юрувдим...

Бу ссзлар ноз-фироқ қилаётган аёл кишининг ссзларидек жаранглаб стди қулоғим остида.

- Кечирасиз, кимга олмоқчисиз?- дедим снада аниқлик киритиш мақсадида.

- Ўзимга, кимга бсларди?

- Сиз...(шошилинч) сркакмисиз? Бу савол мен сйнаётган ролимнинг хаёлий сяенарийсида ҳам йсқ сди, аммо хато қилиб қсйишдан қсрқдим.

- (кулиб юборди) Ау-да. Аима ксрмисиз?

... ... ...

Бу воқеага ксп бслгани йсқ, сна қаҳрамонимни кунора бекатда учратишимга нима дейсиз? Аегадир, бу каби «йигит»ларни ҳеч қачон сзбек бслиши мумкин ёки сзбеклар орасида ҳам шунақалар бор, деб сйламагандим. «Ҳаммаси чет слда, бизда бунақалар йсқ, бслмайди ҳам», дердим. Мана сзим ҳам йслиқиб турибман. Ва ҳар ксрганимда ич-ичдан ғазабим қайнайди. Бу қандай бедодлик? Ким бу ёки ниманинг оқибати бу? Қизиқишлари, кийиниши, сзини тутишигача «заифа»лашиб кетган бу ИАСОА сзининг шу ҳолатини «биласизми, ман бошқалардан ажралиб туришни истайман. Итс май стайл (It’s my style - бу менинг услубим)» деб изоҳлаши ва бундан фахрланишини қайси ақл билан тушунтириш мумкин скан-а? Албатта, ҳар ким сз билгича, сз орзу-интилишлари билан сшаш ҳуқуқига сга, бу қонун билан тасдиқлаб қсйилган. Бунга сътирозим йсқ. Аммо мен шу йигитга қараб туриб, у тарбис топган муҳитни ксз олдимга келтирдим. Ўйладимки, балки йигит фақат қизлар орасида ссган, ёлғиз сғил фарзанд бслган...Ўзининг айтишича, мусулмон, 2 акаси ҳам бор. Ҳамма сзбек йигитларига схшаб катта бслган...
У ҳақида бор билганларим ана шулар, қолганлари менинг тахминий хулосаларим. Тахминларим билан сизнинг бошингизни оғритмоқчи смасман, сзингиз мантиқий скун ссаб оласиз, деган умиддаман.
Ўша кундан бери ичимда ғалаён. Балки бу менинг аёл кишилигим билан боғлиқдир. Атрофни кузатаман: йигитлар, акалар, укалар, оталар, буважонлар. Ўша кундан бери А­А КАК деган статусни қидирспман. Мард, бир ссзли, қспол бслса ҳам софдил, оилапарвар, қслингдаги юкингни кстариб, автобусга чиқариб қссдиган, срнини тенгдош қизларга-да бсшатиб берадиган йигитларимиз, акаларимизни ксриб бир қувонсам, оёқларини чалиштириб стириб, аёллар ички кийимини-ю, лаб бсёғини сотиб стирган, русча акяент сратаман деб нозланганнамо ссзлайдиган «ЗАМОААВИЙ ИАСОА»ларни ксриб, аламдан «дод» деб юборгим келади.
Сиз аёлларни, қизларни тенг ҳуқуқлиликка даъвогар сканига сз мулоҳазангизни айтдингиз. Келинг, снди биз ожизанинг ссзини ҳам тинглаб ксринг.
Турк ссфийларида ажойиб бир мақол бор: «Erkek arslan-da arslan, dizim arslan arslan degilmi?» (А­ркак шер шер-у, урғочи шер шер смасми?). Буни Ислом аҳкомларига қарши бир фикр деб тушунманг, мен А­А КАК мавқеи ва А­А КАК пойини ксзимга суртмоқ истайдиган жажжи бир қизалоқман. Ва агар бунга арзишса...
Ғалат ҳолат...ОДАМлар ТААГА Ига исён қилиб сз жинсини сзгартиришспти, маълумотингиз учун, аёлга айланмоқчи бслганлар, сркак бслмоқчилардан икки ҳисса ксп.
Ажаб ришталар...А­А КАК А­А КАКка қизиқишни бошлади. Бошлади смас, бу ришталар тарихни-да булғаб бслганди. Бугун баъзи давлатлар бир жинслилар никоҳини қонун билан белгилаб ҳам қсйди.
Ажаб А­А КАКлар...Аҳли аёлини хорижга жснатиб қсйиб, сзи Western Unionга қатнашни срганди.
Ғалат А­А КАКлар...Юзига упа, лабига бсёқ суриб, қошларини териб, «имидж» сратиб, суратга тушсптилар.
Сиз айтасизки, биз «ожизалар» ҳар нарсангизни олиб қсйдик..., сизни ксчада услтириб, А­А КАКка айланиб қолдик..., ОИЛА ТЎА ини сгалладик..., сиз кийганни кийдик, ичаётганингизни киприк қоқмай симирдик. ҲАҚСИЗ! МУТЛАҚО ҲАҚСИЗ! Бугунги кун заифаси юқоридагиларнинг ҳаммасини қилди, қилспти ҳам. Биз сркаклашдик, бунинг натижасида сиз аёллик вазифаларни бсйнингизга олдингиз. АММО қачондан бошлаб? Азиз акажонлариму укажонларим, сзингизга ҳеч шу саволни бериб ксрганмисиз? Лаббай, аёлликнинг иффатли аъзолари очилган кунми? Ўша куннинг сртасидан бошладикми? Аки бунга сизлар бизга секин-аста тутқазган ҲААТ жилови туфайли йиллар давомида сришдикми? Тангри бизни сизнинг жон-бағрингизда жойлашган қовурғангиздан сратган, биз сиз айтгандек, «қирқта жонли», сз хожасига итдек содиқ ААЛЛАА МИЗ («ит - вафо, хотин - жафо» мақолини сзгартиринг), қачонки, сиз бизни А ИА¦АА дек ҳимос қилсангиз, агар сиз бизни СЕВСААГИЗ ва агар қспол бсласизми, айиқполвонга схшайсизми, чинакам А­А КАК бслсангиз...
Она бслишни соқол олишга менгзаган акам (9(10)-сондаги(12/04/2007) «Жинслар сртасидаги тенглик» мақоласи муаллифи)га айтар гапим бор: азизим, сиз олган соқолингизни нари борса сҳтиётлаб ерга ксмасиз ва тамом! Уни сла-слгунингизча ОАА БОЛАсига тавалло қилганчалик асрамайсиз, унга тарбис бермайсиз, уни деб куймайсиз.
Азизларим, шундоқ ҳам дунёмиз борган сари қсрқинчлилашиб кетаспти. Агар бир жинснинг иккинчисига танқиди бирор нарсани сзгартира олса, миллион марта сизга мактуб ёзган бслардим. А­А КАК деган ном билан туғилиб, шу шарафли ном билан сшашингизни истаймиз, холос. Токи, биз ҳеч бир ишни сизсиз қилолмайлик, сизчалик уддалолмайлик ва бундан услиб, сиздан «тортиб олаётган»ларимизни сзингизга табассум билан қайтарайлик, сиз ксришни истайдиган аёл-қизлар бслайлик.


Азиза Халилова

Qayd etilgan


ZUBAIR  30 Yanvar 2009, 21:27:10

Assalamu Alaykum.
Abu Hurayra roziyallohu anhu aytadilar: "œRasululloh (s.a.v.) ayollar kiyimini kiyadigan erkakni va erkaklar kiyimini kiyadigan ayolni la’natladilar" (Abu Dovud, Nasoiy, Hokim).

Qayd etilgan


Foniy  08 Fevral 2009, 10:54:05

Assalomu alaykum,
MUHIT va TARBIYA eng muhim ahamiyatga ega.

Qayd etilgan


Abdullоh  08 Fevral 2009, 12:56:34

Assalomu alaykum.
Men ham ko'chada ba'zan shundaylarni ko'rib qolaman. Ularga erkak yoki ayol nisbatini berish qiyin. Bu haqda Hayrullo Hamidovning Odamlar orasida gazetasida juda yaxshi maqolalar yozishardi...Afsus...

Qayd etilgan


Munira xonim  19 Fevral 2009, 07:56:03

Assalamu alaykum.
Men erkaklarga va forum yigitlariga murojaat qilish uchun bitta mavzu ochmoqchi edim. Lekin bu singlimiz ochgan ushbu mavzu ham fikrlarimni va savollarimni bildirsa bo'ladigan mavzu bo'libdi. Shuning uchun bu fikrlarimni shu yerga qoldirdim.

Hozir zamonamizning eng dahshatli muammolaridan biri nima bilasizmi? Bunga ko'pchilik ahamiyat ham bermasa kerak, chunki bu hol odatga aylanib qoldi.
Lekin bu muammo meni juda qiynaydi. Ko'pchilik yigitlarimizni hoyu havasga, ya'ni tekin keladigan mol dunyoga ruju' qo'yishalri meni lol qoldiradi.
Yo'q deb ham ko'ringchi.

Nima uchun hozirgi yigitlarimizni ko'pchiligi boy badavlat xonadonlardan qiz olihni hohlashadi?
Nima uchun uylanaishdan oldin albatta qizni ota-onasiniyu akasini qayerda ishlashni surishtirib ko'rishadi?
Nima uchun kelinnikidan kelgan yoki keladigan narsalarni kutib o'tirishadi?
Nima uchun onang menga unday narsani qilsin, bunday narsani olsin deb ochiq oydin aytishadi?
Bu nima uchunlarni adog'i yo'q....
Ayoli tomonidan olib kelingan narsani qanday qilib xotirjam tanavvul qilib, uning ichida xotirjam yashash mumkin?
Men shu narsaga lol qolaman.
Qani bu muammolarni ildizi qayerda?
NIma ucun ko'pchilik yigitlarimiz bu qadar g'urursiz bo'lib ketishyapti?

Shu savollar ustida bosh qotirib javobini o'ylab ko'raylikchi...
Bu muammolarning ildizi qayerda? Sizning oilangizda yoki atrofingizda yoki do'stlaringizni ichida shunday bo'lgandir.
Buning asosiy sababini nimada deb o'laysiz?

Qayd etilgan


AbdulAziz  19 Fevral 2009, 08:22:15

Haqiqatdan ham juda muhim mavzuni o'rtaga tashlabsiz.
Tobora ildiz otib borayotgan bu muammo jamiyat erkak va ayolning mavqeiga salbiy ta'sir ko'rsatmoqda. Ayolning erkaklikka intilishi, erkakning esa ayollikni xohlab qolishi jamiyatni yemiradigan, uni tanazzul botqog'iga sudrab, cho'ktiradigan holatlardan biridir.
Iqtibos
Nima uchun hozirgi yigitlarimizni ko'pchiligi boy badavlat xonadonlardan qiz olihni hohlashadi?

To'g'ri, xohlaydigan yigitlar ham topiladi. Lekin ko'pincha ota-onalar shuni xohlashyapti. O'zbek jamiyatida ko'pincha oila masalasini qiz yoki yigit emas, ota-ona, amma-xolalar hal etadilar. E'tiroz bildirgan yigit yoki qizga esa "Sen nimani tushunarding?" - deya e'tiroz bildirishadi.

Yana bir og'riqli nuqta haqida eshitib qoldim...
Ba'zida yigit yoki qizga bildirmagan holda, nuqsoni (jinsiy, tibbiy, axloqiy) bor yoshlarni ham bir-biriga nikohlashmoqda. Odatda bu holat shunday bo'ladi: Qiz (yoki yigit) tomon farzandining nuqsoni (eng achinarlisi, ba'zida bokiraligiga futur yetgan yoshlarni ham...) u tomondan keladigan turli boylik va ne'matlar evaziga "unutilib", yigitga bildirmaslik sharti bilan nikohlanadi. Bechora yigit, bir zumda boyib qolganidan xursand bo'lib, ko'z narsalarga ko'z yumishga majbur bo'ladi...

Men bu bilan yoshlarni shubhaga qoldirmoqchi emasman. Siz to'g'ri yuring, Alloh aytganini bajaring. Inshaalloh, sizga o'zingizga mosi uchraydi. Alloh taoloning va'dasi bo'yicha, pok insonlarga pok juftlar, zinokorlarga esa zinokor juftlar nasib etadi. Hamma narsa o'zimizni isloh qilishda.

Alloh barchamizga tavfiq bersin.

Qayd etilgan


Munira xonim  24 Fevral 2009, 10:29:23

Assalamu alaykum.
Afsuski, meni savollarimga yigitlarimiz ham qizlarimiz ham javob berishni hohlashmadi, faqat Abdulazizdan tashqari.
Lekin ko'rinib turibdiki, Abdulazizni javoblari ko'p yigitlarimizga ma'qul tushibdi.
Albatta, Abdulazizni gaplarida jon bor. Lekin agar yigitlarimiz shu narsani chindan hohlashmasa, ota-onalariga tushuntirish yo'lalrini topishsa bo'ladi. Chunki bunday holatlarga o'zim guvoh bo'lganman. Inson o'zi chin dildan xohlasa nimalarni qilmaydi, deysiz. Bu ham yigitlarimiz o'z xohishlariga havola.
Men bu mavzuda qizlarimiz bilan ham yigitlarimiz bilan ham qizg'in bahs bo'ladi deb o'ylagan eidm, lekin afsus adashibman.
Alloh barchamizni to'g'ri yo'lga boshlasin.

Qayd etilgan


Munira xonim  24 Fevral 2009, 10:38:28

Bu safar Namanganga borganimda ko'chada transportda bir suhbatga guvoh bo'ldim. SHu suhbat ushbu mavzuni ochilishiga turtki bo'lgandi...
Damasga onam bilan chiqdik. Ichida bir ayol bor edi. U ayol onamdan bu qizingizmi yoki keliningizmi deb suhbatni boshladi. Onam qizim dedilar. Yana qizingiz bormi dedi u ayol. Onam yo'q dedilar.
U ayol: "Men shu mahalangizdagi hokimning qiziga sovchi bo'lib kelgandim".
Onam:"YAxshi ularni qizlari aqlli qizlar bo'lishgan".
Shofyor:"Hozir qiz chiqarishni ham o'zi bo'lmaydi. 4qiz chiqargaman, haligicha tinmayman. bittasini tinchitsam , bittasinikidan xarxasha chiqadi. Odamlar ham tikkasiga talab qiladigan bo'lib ketishgan, uyat nimaligini ham unutib qo'yishgan. Men qiz chiqaradiganlarga doimiy bitta maslahatim, oilasida qiz farzandi bo'lmagan ota-onaga qizingizni kelin qilib bermang, chunki ular qizni qadrini bilishmaydi".
Haligi ayol:"Tog'ora - tog'ora ovqatlarini aytmaysizmi? Hohlasangiz ham hohlamsangiz ham bitta bolalik bo'lguncha tog'orada ovqat bermasangiz bo'lmaydi".
Boshqa bir ayol:"Qiziga hamma narsani muhayyo qilib bermasangiz tinch o'tirmaydida. Hamma narsasi zo'r qilinganqizlarni tili uzun bo'ladi. Erni hamqaynonani ham hurmat qilishmaydi, shu narsalari bilan g'ururlanib yurishadi"....
Bu suhbatlar ancha uzoq davom etdi. Oxiri men chidolmadimda:"Birinchidan qizlarini tinch yashashi cuhun hamma narsasini to'la qilib bergan ota-ona ahmoq, chunki qudalari ularni mol dunyolari ucungina hurmat qilishadi. Ikkinchidan, o'sha qiznikidan kelgan mol dunyoni ichiuda yashaydigan yigitlarda g'urur yo'qmi..."
Bu savolni eshitgan hamma JIM qoldi....

Qayd etilgan


Salmoni Forsiy  24 Fevral 2009, 11:08:32

 :as:
Eeeh :(  bu holatlar Uzbekistondagi eng achinarli holatlardan biri desak ham bo'ladi.Man doim shu bo'layotgan narsalarga Islomni yaxshi bilmaslikdan deb o'ylayman. Balki "Islom" dinimiz haqida bilsa ham a'mal qilmaslikdan bo'ladi. Nafsni yaxshilab davolash kerak,nafsni!!
  Bu omonat dunyoga nega kelganini unutib qo'yganlarga Allohning qodir qilganicha da'vat qilish kk,bilmagannni o'rgatish kk. Qalb avvalo yaxshilab muolaja qilinmas ekan, u holda gap o'qtirish be samar ketishi mumkin. Barchamizni yagona yordam kutadiganimiz Alloh s.w.t dan barchamizga haqiqiy iymon lazzatini ta'tishlikni va unga a'mal qilishlikni nasib aylagan solih va soliha bandalardan qilishini so'rab qolaman. O'zi yordam bermaguncha,oson ishni o'zi yo'q.
Barchamiz duolarimizda shunday insonlarni haqqiga ham duo qilishlikni unutmaylik. Zero, duo ibodatdir :!:

Qayd etilgan


imlaah  14 Mart 2009, 17:30:41

Hurmatli forum yigitlari yaqin kunlarda o'qiganim mana bu "bir erkak??" nolalari meni juda g'azabga soldi.Sizlarning bu haqidagi fikrlaringiz qanday? Iltimos fikrlaringizni kutaman...


Мен ҳасрат дафтаримни очмоқчи смасман. А­р кишининг ҳасрати-тиз чсккани. Аистим-юрагимни ёзиш, инсон руҳистининг турфа ксринишлари борлигидан огоҳ стиш.
Одамлар хотинининг жазмани борлигидан очиқ гср қидиришади. Мен бугун турмуш сртоғимни севгилиси йсқламай қсйганидан изтироб чекмоқдаман. Йсқ, сқиганларингиз мутлақо тсғри, фикримда адашганим йсқ, ке­йин, даюс ҳам смасман. Фақатгина ҳаёт мени шу мушоҳададан сесканмайдиган, ҳақиқатга тик қарайдиган қилиб қсйди. Яна «Танаси бош­қа дард бил­мас» деган нақл ҳам бор. Менинг кечинмаларимни «ҳазм қи­лиш» учун менинг ҳо­лимга тушиш керак. Лекин душманимга ҳам бу кунларни раво кср­майман. Ахир ёстиқдошининг хиёнатини-да сабр-бардош ила қабул қилмоқлик учун инсонга қанчалар тсзим, қанчалар ирода керак. Хуллас, мен ҳаммасига ксникдим. Қисмат қандай «туҳфа»лар тайёрласа, борича қабул қилмоқни сргандим. Яна такрорлайман, бу қарорга қсрқоқлигим ёки телбалигим ёхуд «тилим қисиқлиги» учун смас, балки хотинимни азбаройи бахтли ксриш истаги кучлилигидан келдим.
А­нди бир бошдан гапириб берай. Болалигимда ерга урса кскка сапчийдиган, томдан ташласалар оёғи билан тушадиган, тегирмон новидан бир қоп буғдой кстариб чиқадиган сркатой сдим. Йигитлигим ҳам оёғим ердан узилмай кскдаги юлдузларга қслим  етадиган даражада шсх-шодон старди. Менинг хурсандлигим қанча одамнинг сичқоннинг инини ижарага олиши ҳисобига рсй бериши билан ишим йсқ сди...     
Кейин муштдай бир қиз юрагимни, тинчимни сғирлади. Уни тирноғим билан босиб, руҳан  синдиришим мумкин сди. Ажабки, ота-онамни-да писанд стмайдиган, маҳалладан ҳайиқмайдиган мендай зсравон шу қиз олдида занжирланган шер каби ювош тортиб қолардим. Заифликнинг қудратини илк бора сезишим сди.
Хуллас, унинг-Ойсулувнинг ишончини қозониш учун кср­маган жабру жафоим қолмади. Қаранг, сзи қсйдай ювош, овози мулойим, ксзлари маъсума, итоаткор, лекин мен унинг ранжиб ёки дили оғриб қолишидан слардай қсрқардим. Тошни сзиб сувини чиқарадиган панжаларим уни ксрдим дегунча сз-сзидай титрай бошларди. Ўйладимки, уйлансам ҳаммаси стиб кетади, гаҳ десам, қс­лим­га қснади. Бироқ чучварани хом санабман. Ҳамиша ксзимга мслтираб қарайдиган келинчакдан сирли тарзда ҳайиқардим. Шунда билдимки, севмоқ-сз ихтиёри ила қул бслмоқ скан. Яна шундай қулликки, азобинг-роҳат, машаққатинг-қаноат, озоринг-лаззат, заҳматинг-ҳаловатдай туюлади.

Qayd etilgan