Rasululloh sollallohu alayhi va sallam bilan tanishaylik  ( 7291 marta o'qilgan) Chop etish

1 2 B


ibnUyayna  09 Fevral 2009, 05:32:07

А асулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи ва саллам билан танишайлик

Аошир: Тавҳид ойномаси

Арабчадан Абу Жаъфар ал-Бухорий таржимаси

 

1 — А асулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи ва салламнинг наслу-насаблари

У — Муҳаммад ибн Абдуллоҳ ибн Абдулмутталиб ибн Ҳошим ибн Абдуманоф ибн Қусай ибн Килоб ибн Мурра ибн Каъб ибн Луай ибн Ғолиб ибн Феҳр ибн Молик ибн Аазр ибн Кинона ибн Хузайма ибн Мудрика ибн Илёс ибн Музар ибн Аизор ибн Маъд ибн Аднондир. Шу ергача бслган  сулола насабшунос олимлар томонидан тсғри деб тасдиқланган. Адноннинг Исмоил ибн Иброҳим алайҳимассаломнинг фарзанди сканида ҳеч шубҳа йсқдир (Имом Бухорий, 28; Ибн Ҳишом «Сийра» 1/ 23; Ибн Саъд «Табақот» 1/ 46; Байҳақий «Далоилун-нубувваҳ» 1/ 179).

2 — А асулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи ва салламнинг досси

А асулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи ва салламнинг досси — Абдурраҳмон ибн Авф (разисллоҳу анҳу)нинг онаси Шифоъ Авф ибн Абдулҳорис ибн Зуҳранинг қизидир («ал-Бидас ван-ниҳас» 2/ 246).

3 — А асулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи ва саллам фарзандлари

А асулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи ва салламнинг еттита фарзанди бслиб, шулардан учтаси сғил ва тсрттаси қиз сди.

Ўғилларининг исмлари: Қосим, Абдуллоҳ (уни Тийб (хушбсй) ва Тоҳир (пок, озода, дес лақабланарди) ва Иброҳим.

Қизларининг исми: Зайнаб, А уқийс, Умму Гулсум ва Фотима.Иброҳимдан бошқа барча фарзандлари Хадича (разисллоҳу анҳо)дан таваллуд топганлар. Иброҳим сса мисрлик Морис Шамъун қизидан таваллуд топган. Морис А асулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи ва салламнинг чсриси сди.

Фотима (разисллоҳу анҳо)дан бошқа барча фарзандлари А асулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи ва салламнинг ҳаётлик даврида оламдан стдилар. Фотима (разисллоҳу анҳо) сса А асулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи ва салламнинг вафотидан олти ой кейин дунёдан ксз юмди («Зодул-маъод» 1/ 103).

4 — А асулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи ва салламнинг сут оналари

А асулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи ва салламнинг сут оналари Абу Лаҳабнинг чсриси Сувайба ва Саъд қабиласидан Ҳалима исмли аёлдирлар ( «Сифатус-софваҳ» 1/ 56, 57).

5 — А асулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи ва салламнинг мураббислари

А асулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи ва салламга волидалари Омина Ваҳб қизи, Абу Лаҳабнинг чсриси Сувайба, Саъд қабиласидан Ҳалима, Ҳалиманинг қизи Шаймоъ ва ҳабашистонлик Барака Умму Айманлар мураббислик қилдилар («Зодул-маъод» 1/ 83).

6 — А асулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи ва салламнинг ака-укалари

А асулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи ва салламнинг сутдош ака-укалари: амакиси - Ҳамза ибн Абдулмутталиб, Абу Салама ибн Абдуласад Махзумий, Абдуллоҳ ибн Ҳорис, Аниса Ҳорис қизи ва Жудома Ҳорис қизи «Шаймоъ». Кейинги уч киши А асулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи ва салламнинг сут онаси - Ҳалиманинг фарзандларидир («Табақотул-Кубро» 1/ 87-89).

7 — А асулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи ва салламнинг амакилари

А асулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи ва салламнинг сн битта амакиси бор сди. Улар: Ҳорис, Зубайр, Абу Толиб (исми Абдуманоф), Абдулкаъба, Ҳамза, Муқаввим, Ҳажл (исми Муғийра), Зирор, Қусам, Абу Лаҳаб (исми Абдулъуззо), Ғайдоқ (исми Мусъаб) ва Аббос. Булардан Ҳамза ва Аббос (разисллоҳу анҳумо)ларгина Ислом динини қабул қилдилар (Ибн Саъд «Табақотул-Кубро» 1/ 74-75).

8 — А асулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи ва салламнинг аммалари

А асулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи ва салламнинг олтита аммаси бор сди. Улар: Умайма, Умму Ҳаким, Барра, Отика, Софийс ва Арволардир (Ибн Ҳишом «Сийра» 1/169).

9 — А асулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи ва салламдаги пайғамбарлик муҳри

Лайғамбарлик муҳри А асулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи ва салламнинг орқасида, кураклари сртасида бсртиб чиққан ва кабутарнинг тухумидек бир парча гсштдир (Имом Муслим 11).

10 — А асулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи ва салламнинг муҳтарама рафиқалари

А асулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи ва салламнинг қовушган сн битта рафиқаси бор сди. Улар тартиб билан қуйидагилардир:

1 — Хадича Хувайлид қизи (разисллоҳу анҳо).

2 — Савда Зумъа қизи (разисллоҳу анҳо).

3 — Оиша Абу Бакр қизи (разисллоҳу анҳо).

4 — Ҳафса Умар ибн Хаттоб қизи (разисллоҳу анҳо).

5 — Зайнаб Хузайма қизи (разисллоҳу анҳо).

6 — Умму Салама Ҳинд Маҳзумийс Умайс қизи (разисллоҳу анҳо).

7 — Зайнаб Жаҳш қизи (разисллоҳу анҳо).

8 — Жувайрийс Мусталақийс Ҳорис қизи (разисллоҳу анҳо).

9 — Умму Ҳабиба А амла Абу Суфён қизи (разисллоҳу анҳо).

10 — Софийс Ҳуйай ибн Ахтоб қизи (разисллоҳу анҳо).

11 — Маймувна Ҳилолийс Ҳорис қизи (разисллоҳу анҳо).

А асулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи ва салламнинг ҳаётлик даврида улардан иккитаси: Хадича Хувайлид қизи ва Зайнаб Хузайма қизи (разисллоҳу анҳумо) вафот стдилар.

11 — А асулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи ва салламнинг чсрилари

А асулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи ва салламнинг тсртта чсриси бор сди.

1 — Мисрлик, Шамъун қизи Морис. Уни Миср волийси Муқавқас А асулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи ва салламга совға слароқ юборган сди. Морис - А асулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи ва салламнинг сғли - Иброҳимнинг онасидир.

2 — А айҳона Зайд қизи.

3 — Жангда қслга олинган чсри.

4 — А афиқалари Зайнаб (разисллоҳу анҳо) совға қилган чсри.

12 — А асулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи ва салламга илк нозил бслган Қуръон остлари

А асулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи ва салламга илк нозил бслган Қуръон ости — Алақ сурасининг ушбу беш остидир:

«(А­й Муҳаммад соллаллоҳу алайҳи ва саллам, барча мавжудотни) сратган зот бслмиш А оббингиз номи билан (бошлаб) сқинг! 2. У инсонни лахта қондан сратган (зотдир). 3-4. Ўқинг! Сизнинг А оббингиз (инсонистга) қаламни (съни ёзишни — хатни) сргатган ста карамли зотдир. 5. У зот инсонга унинг билмаган нарсаларини сргатди».

13 — А асулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи ва салламга нозил бслган охирги ост ушбудир:

«Сснгра ҳар бир жонга қилган амали учун тсла жазо берилади ва ҳеч кимга зулм қилинмайди» (Бақара: 281) (Аасоий «ас-Сунанул-Кубро» 6/ 307, ҳадис â„– 11057).

14 — А асулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи ва салламнинг муқтадий бслиб намоз сқиганлари

А асулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи ва саллам икки марта: Абу Бакр ва Абдурраҳмон ибн Авф (разисллоҳу анҳумо)ларнинг орқасида иқтидо қилиб намоз сқидилар (Имом Аҳмад «Муснад» 3/ 18182).

15 — А асулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи ва салламга биринчи бслиб иймон келтирган одам

А асулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи ва саллам биринчи бслиб иймон келтирганлар: сркаклардан Абу Бакр (разисллоҳу анҳу), аёллардан Хадича Хувайлид қизи (разисллоҳу анҳо),болалардан Алий ибн Абу Толиб (разисллоҳу анҳу), қсл остидаги қуллардан Зайд ибн Ҳориса (разисллоҳу анҳу)  ва қуллардан Билол ибн А абоҳ (разисллоҳу анҳу)дир (Қуртубий тафсири 8/ 219).

16 — А асулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи ва саллам сқиган биринчи фарз намоз

А асулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи ва саллам сқиган биринчи фарз намоз — пешин намозидир (Қуртубий тафсири 3/ 207, 9/ 281).

17 — А асулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи ва салламнинг узуги

А асулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи ва салламнинг узуги кумушдан ссалган бслиб, «Муҳаммад А асулуллоҳ» жумласи ва «Муҳаммад» ссзи биринчи сатр, «А асул» иккинчи сатр, «Аллоҳ» учинчи сатрга ёзилган сди (Имом Бухорий, ҳадис â„– 5875, 5878).

18 — А асулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи ва салламнинг шоирлари

Каъб ибн Молик, Абдуллоҳ ибн А авоҳа ва Ҳассон ибн Собит (разисллоҳу анҳум)лар А асулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи ва салламнинг шоирлари сдилар («Зодул-маъод» 1/ 128).

19 — А асулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи ва салламнинг хизматчилари

А асулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи ва салламнинг:

- сҳтиёжларини кетказиш учун Анас ибн Молик (разисллоҳу анҳу);

- чориқ ва мисвокларини кстариб туриш учун Абдуллоҳ ибн Масъуд (разисллоҳу анҳу);

- сафарларда тусларини етаклаш учун Уқба ибн Омир (разисллоҳу анҳу);

- уловларининг соҳиби Аслаъ ибн Шарик (разисллоҳу анҳу);

- Абу Бакр (разисллоҳу анҳу)нинг қуллари Билол ибн А абоҳ ва Саъд (разисллоҳу анҳумолар), Абу Зарр Ғифорий (разисллоҳу анҳу) ва Айман ибн Убайд (разисллоҳу анҳу)лар сса таҳорат ва сҳтиёжлари учун хизмат қилар сдилар («Зодул-маъод» 1/ 116, 117).

20 — А асулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи ва салламнинг минбари

А асулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи ва салламнинг минбари ёғочдан ссалган бслиб, учта поғонаси бор сди. А асулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи ва саллам унинг устида жума ва бошқа кунлари хутба қилар сдилар (Шайх Албоний «Саҳиҳут-Тарғиб», ҳадис â„– 1679).

21 — Аллоҳ таолонинг А асулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи ва салламнни бошқа пайғамбарлардан фарқли қилган жиҳатлар

1 — Душманининг қалбига бир ойлик масофа қолганида қсрқув солиш билан Аллоҳнинг мадад бергани.

2 — Аллоҳ таолонинг Ерни саждагоҳ ва покловчи қилгани.

3 — Аллоҳ таолонинг слжаларни ҳалол қилиб, бошқа (пайғамбар)ларга ҳаром қилгани.

4 — Аллоҳ таолонинг катта шафоат — Мақоми Маҳмудни бериши.

5 — Аллоҳ таолонинг А асулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи ва салламни бутун башарист учун ва бошқа пайғамбарларни фақат сз халқигагина юборгани.

22 — Аллоҳ таолонинг бошқа мусулмонларга ҳаром қилмаган ва фақатгина А асулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи ва салламга ҳаром қилган нарсалари

1 - садақа олиш;

2 - А асулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи ва салламга А асулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи ва саллам билан бирга турмуш қуришни хоҳламаган аёлни раво ксрмаслик;

3 — Душманга қарши уруш тугамагунича уруш кийимларини ечмаслик;

4 — Хоинона ксз ташлаш (съни, бир нарсага аслида ксринганидан фарқли ксрсатиш учун, ксз билан ишора қилиш);

5 — Саводини чиқариш.

Аллоҳ таоло айтди: «Сиз (сзингизга Қуръон нозил қилинишидан) илгари бирон китобни тиловат қилгувчи бслган смас сдингиз ва сз қслингиз билан хат ҳам ёзган смас сдингиз. Акс ҳолда бузғунчи кимсалар албатта шубҳага тушган бслар сдилар» (Анкабут: 48).

6 — Шеърни срганиш

«(Муҳаммад соллаллоҳу алайҳи ва салламга) шеър сргатмадик ва (шоирлик) унинг учун дуруст смасдир» (Асин: 69) (Имом Муслим ривости, ҳадис â„– 1071 ва Имом Бухорий ривости, ҳадис â„– 5254).

23 — Аллоҳ таолонинг А асулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи ва салламгагина рухсат берган ва бошқа мусулмонларга ҳаром қилган нарсалари

1 — А сзани улаб тутиш.

2 — Валий ва гувоҳларсиз уйланиш.

3 — Тсрттадан ортиқ хотинга уйланиш.

4 — Маккада урушни биринчи бслиб бошлаш (Имом Бухорий, ҳадис â„–â„– 1964, 7420, 1832).

24 — А асулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи ва салламнинг нафл намозларни стириб сқишлари

Бошқа мусулмонлардан фарқли слароқ, узрлари бслмаса ҳам нафл намозларни, бошқа намозларни тик туриб сқиганларидек, стириб сқишлари  А асулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи ва салламнинг хусусистларидандир. Чунки, оддий мусулмонларнинг узрсиз стириб сқиган намозларига (тик туриб сқилган намознинг) срим савоби берилади (Имом Муслим ривости, ҳадис â„– 735).

25 — А асулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи ва саллам бекор қилган илк ссим

А асулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи ва саллам рад стган ва бекор қилган (илк) ссим — амакиси Аббос ибн Абдулмутталиб (разисллоҳу анҳу)нинг ссими сди (Имом Муслим ривости, ҳадис â„– 1218).


Qayd etilgan


ibnUyayna  09 Fevral 2009, 05:37:15

26 — А асулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи ва саллам сқиган илк жума намози

А асулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи ва саллам биринчи жума намозини Мадинага қилган ҳижратларидан сснг, Солим ибн Авф қабиласида сқиган сдилар (Ибн Ҳишом «ас-Сийра», 2/ 102).

27 — А асулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи ва салламнинг ҳаж ва умралари

А асулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи ва саллам ҳижрий снинчи йилда бир марта ҳаж - (тарихий номи) Видолашув ҳажи ва тсрт марта умра қилдилар. Умраларнинг барчаси зул-қаъда ойида бслган сди. Улар: Ҳудайбийс умраси, қазо умраси, ҳажлари билан қилинган умра ва Жсъсрронадан қилинган умраси. (Имом Бухорий, ҳадис â„– 1778, Имом Муслим ривости, ҳадис â„– 1253).

28 — А асулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи ва салламнинг ғазотлари

А асулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи ва саллам йигирма еттита жангга бордилар ва тсққиз жангда шахсан иштирок стдилар. У жанглар: Бадр, Уҳуд, Мурайсийъ «Бану Мусталақ», Хандақ, Қурайза, Хайбар, Фатҳ, Ҳунанйн ва Тоиф жангларидир. Қирқ еттита бслинмани уруш учун жснатдилар («Табақотул-Кубро» 2/ 3). А асулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи ва саллам қилган биринчи ғазот — Абвоъ (Ваддон) жанги, охирги ғазот сса Табук жанги сди (Табарий Тарихи, 2/ 207). 

29 — А асулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи ва салламнинг муаззинлари

А асулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи ва салламнинг муаззинлари тсртта бслиб: Билол ибн А абоҳ ва Абдуллоҳ ибн Умму Мактум Мадинада, Саъд ал-Қураз Қубода, Абу Маҳзура Маккада сдилар («Зодул-маъод» 1/ 124).

30 — А асулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи ва салламнинг саҳобаларга имом бслиб сқиган охирги намози

А асулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи ва салламнинг саҳобларга имом бслиб сқиган охирги намози — Мурсалот сураси сқилган шом намози сди (Имом Бухорий ҳадис â„– 4429, Имом Муслим ривости, ҳадис â„– 462).

31 — А асулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи ва саллам ҳаётидаги охирги намоз

А асулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи ва саллам ҳаётидаги охирги намоз — вафот стган душанба кунидаги бомдод намози сди («Далолилун-нубувваҳ», 7/ 192 193).

32 — А асулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи ва салламнинг оғизларидан чиққан охирги ссз

А асулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи ва салламнинг оғизларидан чиққан охирги гап - «Аллоҳумма ар-А афиқул-Аъло»: Аллоҳим, жаннатнинг олий мақоми(ни танладим), жумласидир (Имом Бухорий, ҳадис â„– 4463).

33 — А асулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи ва салламнинг вафотлари

А асулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи ва саллам ҳижрий сн биринчи йил, рабиъул-аввал ойининг сн иккинчи куни - душанба кунида вафот стдилар ва чоршанба куни Оиша (разисллоҳу анҳо)нинг хоналарига дафн стилдилар (Ибн Саъд «Табақот» 2/ 209, Табарий Тарихи, 2/ 241).

34 — А асулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи ва салламнинг умри

А асулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи ва саллам вафот стганларида ёшлари олтмиш учда сди (Имом Муслим ривости, ҳадис â„– 2349).

35 — А асулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи ва салламнинг ғассоллари

А асулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи ва саллам вафот стганларидан сснг муборак баданларини Аббос ибн Абдулмутталиб, Алий ибн Абу Толиб, Фазл ибн Аббос, Қусам ибн Аббос, Усома ибн Зайд ва А асулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи ва салламнинг ғуломи - Шуқрон (разисллоҳу анҳум)лар ювдилар. А асулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи ва салламни ювганларида кийимлари ечилмаган сди (Ибн Ҳишом, «ас-Сийра», 4/ 287).

36 — А асулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи ва салламнинг кафанлари

А асулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи ва саллам пахтадан тсқилган учта газмол билан кафанландилар. Улар ичида ксйлак ва салла йсқ сди (Имом Бухорий, ҳадис â„– 1264, Имом Муслим ривости, ҳадис â„– 941).

37 — А асулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи ва салламга сқилган жаноза намози

А асулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи ва саллам учун сқилган жаноза намозида биронта саҳоба имом бслмади. Балки ҳар бир киши танҳо намоз сқиди. Аввал сркаклар, кейин хотинлар, кейин болалар, кейин қуллар намоз сқидилар (Ибн Ҳишом «ас-Сийра», 4/ 289).

38 — А асулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи ва салламнинг мерослари

А асулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи ва саллам вафотидан сснг оқ хачири, қурол-аслаҳаси ва садақа қилиб  қолдирган еридан бошқа на тилло ва на кумуш тангалар, на қул ва на канизакни мерос қилиб қолдирдилар («ат-Табақот», 2/ 241).

39 — А асулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи ва салламнинг ҳовузи

А асулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи ва салламнинг ҳовузи жуда ҳам катта бслиб, унинг суви жаннатдаги Аллоҳ таоло Муҳаммад соллалоҳу алайҳи ва салламга ваъда қилган Кавсар дарёсидан оқиб келади. Унинг суви сутдан оқ, асалдан тотли ва ҳиди мушкдан шириндир. Унинг идишларининг сони Самодаги юлдузлар соничадир. Ундан бир марта ичган одам, кейин ҳеч ҳам чанқамайди (Имо Бухорий, ҳадис â„– 6575; 6593)

40 — А асулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи ва салламни тушда ксриш

Имом Бухорий ва Имом Муслим раҳимаҳумаллоҳлар Абу Ҳурайра (разисллоҳу анҳу)дан ривост қилдилар: А асулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи ва саллам айтдилар: «Мени тушида ксрган киши — Мени ксрибди. Чунки шайтон, менинг шаклимда гавдалана олмас» (Имом Бухорий, ҳадис â„– 110, Имом Муслим ривости, ҳадис â„– 2266).

41 — А асулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи ва салламнинг Аллоҳ ҳузуридаги мақоми

А асулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи ва саллам — Аллоҳ таоло ҳузурида сратилган бутун махлуқларнинг снг афзалидирлар.

42 — А асулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи ва салламнинг исмлари

А асулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи ва салламнинг исмлари: Муҳаммад, Аҳмад, Моҳий (Йсқ қилгувчи - Аллоҳ у билан куфрни йсқ қилади), Оқиб (Сснгги — Ундан кейин пайғамбар келмайди), Амийн (Омонатдор), Уммий (Саводсиз), А асул, Аабий, Шоҳид, Заҳук (Сертабасссум), Фотиҳ, Қаттол (Ислом динига қурол билан қарши чиққанларни слдиргувчи), Қусам (Барча схшиликларни сзида жамлаган), Мустафо(одамларнинг Сараси), Мубашшир (Башорат берувчи), Башир (Башорат берувчи), Мутаваккил ( Аллоҳга таваккул қилган), Муқаффий (Ўзидан аввалги пайғамбарлар ҳидостига Издош), Аазир (Огоҳлантирувчи), Аабийюр-раҳмаҳ (А аҳмат пайғамбари), Аабийют-Тасвисҳ (Инсон ҳуқуқини тақводан бошқа барча нарсаларда тенг ксрган пайғамбар), Аабийюл-малҳамаҳ (Жанг пайғамбари (жангларда шахсан иштирок стган пайғамбар)), Қосим (адолат билан тақсимловчи), Абдуллоҳ (Аллоҳнинг бандаси), ас-Сирожул-Мунийр (порлаган Чироқ), Саййиду валади Одам (Одам фарзандларининг Саййиди), Соҳибу ливаил-Ҳамд (Қиёматда тикиладиган Ҳамд байроғининг А­гаси), Соҳибу Мақомил-Маҳмуд (Мақталган Мақом А­гаси), ад-Доъий илаллоҳи биизниҳ (Аллоҳ йслига Аллоҳ изни билан Чорловчи), Хотимун-набиййин (Охирги Лайғамбар) ва бошқа исмлар («ат-Табақот» 1/ 83, 84; «Далоилун-нубувваҳ» 1/ 151 — 161). 

43 — А асулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи ва салламнинг кунсси

А асулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи ва салламнинг кунсси тснғич фарзанди Қосимга нисбатан — Абул-Қосимдир (Имом Муслим ривости, "œКитобул-адаб", ҳадис â„– 5).

44 — А асулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи ва салламнинг сифат-шакллари

А асулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи ва саллам оқ, нурафшон юзли, табассум қилсалар сн тсрт кунлик ойдек порлар сди. Ўрта бсйли - новча ҳам, пакана ҳам смас сдилар. Сочлари сртача на пахмоқ ва на узун бслиб, қулоқлари билан елкаларигача тушар сди (Имом Бухорий ҳадис â„– 3549, Имом Муслим ривости, ҳадис â„–â„– 2338, 2340).

45 — А асулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи ва салламнинг оқ туклари

А асулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи ва салламнинг соч ва соқолларида йигирмата оқ тук бор сди (Имом Бухорий, ҳадис â„– 3548, Имом Муслим ривости, ҳадис â„– 2347).   

46 — А асулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи ва салламнинг бсй-ҳидлари

А асулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи ва салламнинг бсй-ҳидлари мушкдан ксра ширинроқ сди (Имом Бухорий, ҳадис â„– 3561, Имом Муслим ривости, ҳадис â„– 2330).

47 — А асулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи ва салламнинг ҳаёси

А асулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи ва саллам чимилдиққа кирган бокира қиздан ҳам ҳаёлироқ сдилар (Имом Бухорий, ҳадис â„– 3562).

48 — А асулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи ва салламнинг гапиришлари

А асулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи ва саллам шунчалар оз гапирар сдиларки, уни санамоқчи бслган одам санаши мумкин сди (Имом Бухорий, ҳадис â„– 3567).

49 — А асулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи ва салламнинг набиралари:

А асулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи ва салламнинг набиралари олтитадир.1 - Умома Абу Ос ибн А абийъ қизи, онаси - Зайнаб А асулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи ва саллам қизи.2 — Абдуллоҳ ибн Усмон ибн Аффон, онаси - А уқийс А асулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи ва саллам қизи.3-, 4-, 5-, 6- Ҳасан, Ҳусайн, Зайнб ва Умм Кулсум. Буларнинг барча Алий ибн Абу Толибнинг фарзандлари бслиб, оналари - Фотима А асулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи ва саллам қизидир. (Аллоҳ уларнинг барчасидан, ота-оналаридан рози бслсин) («Сисру аъламин-нубалаъ» 1/ 31, «Софватус-софваҳ» 1/ 294, 309).

50 — А асулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи ва салламнинг соқоллари

А асулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи ва салламнинг соқоллари қалин ва узун сди («Саҳиҳу Сунани Аби Довуд» 3/ 393).


Qayd etilgan


ibnUyayna  09 Fevral 2009, 05:40:10

51 — А асулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи ва саллам узугини бирга олиб юрган одам

А асулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи ва салламнинг узугини Муъайқиб ибн Абу Фотима Давсий (разисллоҳу анҳу) олиб юрар ва А асулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи ва саллам бу узук билан мактубларни муҳрлар сдилар («Зодул-маъод» 1/ 128).

52 — А асулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи ва салламнинг инсон скани

А асулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи ва саллам инсондек туғилдилар, инсондек сшадилар, инсондек касал бслдилар ва инсон каби слдилар. Шунинг учун ҳам, А асулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи ва саллам нур ёки Аршнинг нуридан сратилган, деб гумон қилган киши, Қуръон Каримни инкор стган бслади (Оли Имрон: 144, Каҳф: 110, Анбиё: 34, Фурқон: 7, 8. Имом Бухорий, ҳадис â„– 5016).

53 — А асулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи ва салламнинг қсриқчилари

А асулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи ва салламнинг қсриқчилари Саъд ибн Муоз, Муҳаммад ибн Маслама, Зубайр ибн Аввом, Уббод ибн Бишр ва бошқалар (разисллоҳу анҳум) сдилар. Аллоҳ таолонинг: «Аллоҳ Сизни одамлардан ҳимос қилади» (Моида: 67) ости нозил бслгач, А асулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи ва саллам қсриқчиларига бунинг хабарини бериб, уларни тарқатдилар (Зодул-маъод» 1/ 127).

54 — А асулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи ва салламнинг сарбонлари

А асулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи ва салламнинг сарбони ва тусларига хиргойи қилганлар: Абдуллоҳ ибн А авоҳа, Омир ибн Акваъ, Салама ибн Акваъ ва Анжаша Ҳабаший разисллоҳу анҳум («Зодул-маъод» 1/ 128). 

55 — А асулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи ва салламнинг қуроли

А асулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи ва салламнинг тсққизта қиличи, еттита темир совути, олтита камони, бешта найзаси, темирдан қилинган дубулға, урушда кисдиган учта жуббаси, битта қалқони ва «Уқоб» деб номланган қора байроғи бор сди (Ибн Саъд «Табақот» 1/ 376, 379).

56 — А асулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи ва салламнинг котиб-ёзувчилари

А асулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи ва салламнинг Қуръон Карим ва мактубларини ёзувчи котиблари: Абу Бакр Сиддиқ, Умар ибн Хаттоб, Усмон ибн Аффон, Алий ибн Абу Толиб, Зубайр ибн Аввом, Омир ибн Фуҳайра, Амр ибн Ос, Убай ибн Каъб, Абдуллоҳ ибн Арқам, Собит ибн Қайс ибн Шаммос, Ҳанзала ибн А абийъ, Муғийра ибн Шсъба, Абдуллоҳ ибн А авоҳа, Холид ибн Валид, Холид ибн Саид ибн Ос, Муовис ибн Абу Суфён ва Зайд ибн Собит разисллоҳу анҳумлардир («Зодул-маъод» 1/ 117).

57 — А асулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи ва салламнинг кулгиси ва ҳазиллари

Термизий ривост қилди: Абу Ҳурайра (разисллоҳу анҳу) айтди: (Саҳобалар): А А асулуллоҳ, Сиз биз билан ҳазиллашаспсизми?,- деганларида: «Ҳа, бироқ мен фақатгина ҳақиқат билан ҳазил қиламан!»- дедилар (Саҳиҳ ҳадис. «Мухтасаруш-шамааилил-Муҳаммадийс», ҳадис â„– 202).

58 — А асулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи ва саллам ва слим талвасаси

Оиша (разисллоҳу анҳо) айтдилар: А асулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи ва салламнинг олдиларида сув қуйилган идиш бор сди. У қслини сувга солиб, юзларини ишқар ва: «Ла илаҳа илллалоҳ! Ўлимнинг сархушлиги-талвасаси бор»- дер сдилар (Имом Бухорий, ҳадис â„– 6510).

59 — А асулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи ва саллам насабининг ахлоқсизлик-зинодан поклиги

А асулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи ва салламнинг насаби Одам алайҳиссолату вассаломдан тортиб, то ота-оналаригача жоҳилист ахлоқсизлигидан пок бслган сди. Восила ибн Асқаъ (разисллоҳу анҳу) айтди: А асулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи ва саллам: «Аллоҳ мени Ҳошим уруғи ичидан танлаб олди»- дедилар (Имом Муслим ривости, ҳадис â„– 2276). Табароний (раҳимаҳуллоҳ) Алий ибн Абу Толиб (разисллоҳу анҳу)дан ривост қилди: А асулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи ва саллам айтдилар: «Мен Одам (алайҳиссалом)дан то ота-онамдан туғилгунча зинодан смас, никоҳдан дунёга келдим ва менга жоҳилий зинодан ҳеч бир нарса тегмади» («Саҳиҳул-Жомеъ», ҳадис â„– 3225).

60 — А асулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи ва салламнинг тсшаги

Оиша (разисллоҳу анҳо) айтди: А асулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи ва салламнинг тсшаги ичи хурмо ёғочининг псстлоғи билан тслдирилган тери сди (Имом Бухорий, ҳадис â„– 6456, Имом Муслим ривости, ҳадис â„– 2082).

61 — А асулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи ва салламнинг қасамлари

Ибн Қоййим (раҳимаҳуллоҳ) айтди: А асулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи ва саллам саксондан ортиқ ерда Аллоҳ номига қасам ичдилар. Аллоҳ таоло сса А асулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи ва салламни уч ерда қасам ичишга амр қилди:

1 - «(А­й Муҳаммад соллаллоҳу алайҳи ва саллам), сиздан: «У (ваъда қилинган азоб) ҳақми?» — деб ссрайдилар. Айтинг: «Ҳа, А оббимга қасамки, албатта у ҳақдир. Сизлар (ундан) қочиб қутулгувчи смассизлар» (Юнус: 53);

2 - «Кофир бслган кимсалар «Бизларга (қиёмат) соати келмас», дедилар. (А­й Муҳаммад соллаллоҳу алайҳи ва саллам, уларга) айтинг: «Йсқ! Ғайбни билгувчи А оббимга қасамки, шак-шубҳасиз у (съни қиёмат) сизларга келар» (Сабаъ: 3);

3 - «Кофир бслган кимсалар сзларининг ҳеч қачон қайта тирилмасликларини гумон-даъво қилдилар. (А­й Муҳаммад соллаллоҳу алайҳи ва саллам, уларга) айтинг: «Йсқ! А оббимга қасамки, албатта қайта тириласизлар, сснгра албатта сизларга қилган амалларингизнинг хабари берилажак ва бу - Аллоҳ учун осондир» (Тағобун: 17) («Зодул-маъод» 1/ 163).

62 — А асулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи ва салламнинг кечиримлари

Анас (разисллоҳу анҳу) айтди: Мен А асулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи ва саллам билан бирга кетаётган сдим. А асулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи ва салламнинг сгнида ёқаси дағал тикилган нажрон жуббаси бор сди. Бир аъробий дуч келиб, А асулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи ва салламни кийими билан шундай қаттиқ тортдики, ёқанинг дағаллиги бсйинларида из қолдирди. Сснгра: А­й Муҳаммад, олдингдаги Аллоҳнинг молидан менга бер?!,- деди. А асулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи ва саллам унга сгирилиб қараб кулдилар ва унга сша молдан беришга амр қилдилар (Имом Бухорий, ҳадис â„– 3149).

63 — А асулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи ва салламнинг жасурлиги

Анас (разисллоҳу анҳу) айтди: А асулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи ва саллам одамларнинг снг сҳсонкори, саховатлиси ва снг жасури сдилар. Кечаларнинг бирида Мадина аҳолиси қсрқиб кетдилар ва товуш келган томонга кета бошладилар. Улар келган товуш томон борар сканлар, сзларидан илгари кетган ва қайтаётган А асулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи ва салламга дуч келдилар. А асулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи ва саллам Абу Талҳанинг отига минган ва бсйнига қилични осиб олган сдилар. А асулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи ва саллам уларга: «Қсрқманглар! Қсрқманглар»- дедилар (Имом Муслим ривости, ҳадис â„– 2307).

64 — А асулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи ва салламнинг ҳайвонларга шафқати

Саҳл ибн Ҳанзалийс (разисллоҳу анҳу) айтди: А асулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи ва саллам орқаси қорнига ёпишиб қолган (озғин) тус олдидан стар сканлар: «Аллоҳдан бу тилсиз ҳайвонлар ҳақида қсрқинглар! Уларни лойиқ бслганидек мининглар ва лойиқ бслганидек (ссйиб,) енглар!»- дедилар («Саҳиҳу Аби Довуд» ҳадис â„– 2221).Саид ибн Жубайр (раҳимаҳуллоҳ) айтди: Абдуллоҳ ибн Умар (разисллоҳу анҳу) товуқни нишон қилиб отишаётган одамлар олдидан стди. Уни ксргач одамлар тарқалиб кетдилар. Абдуллоҳ ибн Умар (разисллоҳу анҳу): Буни ким қилди?! А асулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи ва саллам буни қилган одамни лаънатлаган- деди (Имом Муслим ривости, ҳадис â„– 1958).

65 — А асулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи ва саллам терининг хсшбсйлиги

Анас (разисллоҳу анҳу) айтди: А асулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи ва саллам бизникига кириб, қайлула-пешин уйқусини ухлаганларида терладилар. Онам шиша идишни олиб келиб, А асулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи ва салламнинг терларини сидириб ола бошладилар. Бирдан А асулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи ва саллам уйғониб кетдилар ва: «А­й Умму Сулайм, нима қиласпсиз?»- деганларида онам: Сизнинг терингизни атирларимиз ичига қсшиб қссмиз. У (терингиз) атирларнинг снг хушбсйидир,- деб жавоб берди (Имом Муслим ривости, ҳадис â„– 2331).

66 — А асулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи ва салламнинг очиқ қсллиги

Абдуллоҳ ибн Аббос (разисллоҳу анҳу) айтди: А асулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи ва саллам очиқ қслликда ҳар нарсани учириб келган шамолдан ҳам саховатпеша сдилар (Имом Муслим ривости, ҳадис â„– 2308).

67 — А асулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи ва салламнинг ғайри муслимларга қилган муомаласи

Абдуллоҳ ибн Амр ибн Ос (разисллоҳу анҳу) айтди: А асулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи ва саллам айтдилар: «Муъоҳид-шартнома қилган одамни слдирган кимса жаннатнинг ҳидини ксрмайди. Ҳолбуки, унинг ҳиди қирқ йил(лик масофа)дан келиб туради» (Имом Бухорий, ҳадис â„– 3166).«Муоҳид»- мусулмонлар аҳд берган одам.Сафвон ибн Сулайм (раҳимаҳуллоҳ) саҳобаларнинг бир неча  сғилларидан, улар оталаридан ҳадис айтди: А асулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи ва саллам: «Мен муоҳидга зулм қилган ёки ҳаққини бермаган ёки кучи етмаган нарсага мажбурлаган ёхуд ундан розилигисиз бирон нарсани олган киши қаршисида Қиёмат куни даъвогарман!»- дедилар («Саҳиҳу Аби Довуд», ҳадис â„– 2626).

68 — А асулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи ва салламнинг илм толиблари ҳақидаги васистлари

Абу Саид Худрий (разисллоҳу анҳу) айтди: А асулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи ва саллам: «Яқинда олдингизга илм излаган одамлар келадилар. Сизлар уларга: А асулуллоҳнинг васисти, хуш келдингиз!- деб, сргатинглар!»- дедилар (Ҳасан ҳадис: «Саҳиҳу ибн Можжа», ҳадис â„– 201).

69 — А асулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи ва саллам ва ҳижома

«Ҳижома» - терини тилиб, махсус жиҳоз билан қон олишдир.

Анас (разисллоҳу анҳу) айтди: А асулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи ва саллам бсйиннинг икки томири ва елканинг уст қисмидан (ҳижрий қамарий ойларнинг) сн еттинчи, сн тсққизинчи ва йигирма биринчи кунлар(и)да қон олдирар сдилар (Шайх Албоний «Мухтасаруш-шамааил», ҳадис â„– 313).

70 — А асулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи ва салламнинг камтарлиги

Бароъ ибн Озиб (разисллоҳу анҳу) айтди: Аҳзоб куни А асулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи ва саллам биз билан бирга тупроқ ташидилар ва оппоқ қоринлари тупроқ бслиб кетди (Имом Муслим ривости, ҳадис â„– 1803).Табароний (раҳимаҳуллоҳ) Саҳл ибн Ҳунайф (разисллоҳу анҳу)дан ривост қилди: А асулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи ва саллам камбағал мусулмонларнинг олдига бориб зиёрат қилар, беморларини ксрар ва жанозаларида ҳозир бслар сдилар («Саҳиҳул-Жомеъ», ҳадис â„– 4877).

71 — А асулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи ва саллам сз хонадонида

Урва ибн Зубайр (разисллоҳу анҳу) айтди: Мен Оиша (разисллоҳу анҳо)дан: А асулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи ва саллам уйларида бирон нарса қилар сдиларми?- дес ссрадим. У: Ҳа, А асулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи ва саллам пойафзалини тозалар, кийимларини тикар ва сизлардан бирингиз каби уй ишларини ҳам қилар сдилар,- деб жавоб берди, (разисллоҳу анҳо) (Имом Аҳмад «Муснад» 42 / 2531).

72 — А асулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи ва саллам ва набиралари

Бароъ ибн Озиб (разисллоҳу анҳу) айтди: Мен А асулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи ва салламнинг елкасига Ҳасан ибн Алий (разисллоҳу анҳу)ни стқазиб: «Аллоҳим, мен уни схши ксраман, Сен ҳам уни схши кср!» десётганларини ксрдим (Имом Бухорий, ҳадис â„– 3749).Абу Қатода (разисллоҳу анҳу) айтди: А асулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи ва саллам бизнинг олдимизга чиққанларида Умома Абу Ос қизи елкаларида сди. А асулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи ва саллам намоз сқидилар ва рукуъ қилганларида уни (ерга) қсср, (иккинчи ракаатга бошларини) кстарганларида кстариб олар сдилар (Имом Бухорий «Саҳиҳ», ҳадис â„– 5996).

73 — А асулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи ва саллам асирларга схшилик қилишга васист қилар сдилар

А асулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи ва саллам Бадр жангидан қайтгач, асирларни саҳобалар сртасида бслиб бердилар ва уларга: «Асирларга схшилик қилинглар!»- дедилар. Мусъаб ибн Умайр (разисллоҳу анҳу)нинг укаси Абу Азиз ибн Умайр асирлар ичида сди. У айтди: Мен Бадрдан қайтгач, ансорлар ичида қолдим. Улар А асулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи ва салламнинг васистларига содиқ слароқ, нонушта ёки кечки овқатларида менга алоҳида нон ва хурмо берар сдилар. Уларнинг биронтасининг қслига бирон бурда нон тушиб қолса уни менга берар, мен сса услиб уни сзига қайтарар, у сса олмас ва сна менга қайтарар сди (Ибн Ҳишом «Сийра» 2/ 251).

74 — А асулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи ва салламнинг ибодатдаги тиришқоқлиги

Оиша (разисллоҳу анҳо) айтдилар: А асулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи ва саллам кечалари таҳажжуд намози сқир ва оёқлари ёрилиб кетар сди. Мен Унга: А А асулуллоҳ, нега бундай қиласиз? Ахир Сизнинг аввалги ва кейинги гуноҳларингиз мағфират қилинган-ку?- десам: «Шукрона келтирган банда бслмайинми?!»- деб жавоб бердилар (Имом Бухорий, ҳадис â„– 4837).Абу Ҳурайра (разисллоҳу анҳу) айтди: А асулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи ва саллам: «Аллоҳ номига қасамки, Мен бир кунда Аллоҳга етмиш мартадан кспроқ истиғфор айтиб, тавба қиламан»- дедилар (Имом Бухорий, ҳадис â„– 6307).

75 — А асулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи ва салламнинг қарз олиши

А асулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи ва саллам одамлар ичида чиройли муомалали инсон сдилар. Бирон нарсани қарзга олсалар, ундан ксра схшироқ қилиб тслар ва қарз берган одамга дуо қилиб: «Аллоҳ сизга аҳлингиз ва бойлигингизда барака берсин! Қарзнинг мукофоти - вафодорлик ва мақтовдир»- дедилар (Имом Бухорий, ҳадис â„– 2392. Ибн Можжа «Саҳиҳ», ҳадис â„– 1968).

 

Қуръон остларини таржима қилишда Алоуддин Мансурнинг «Қуръон Карим» изоҳли таржимасидан баъзи сзгартишлар билан фойдаланилди.

Ҳижрий 13 рабиъул аввал 1429 йил

Мелодий 22 март 2008 йил

hikmatnuri.com

Qayd etilgan


Foniy  11 Avgust 2009, 19:34:10


Qayd etilgan


Shuhrat_  18 May 2012, 05:49:46

Rahmat sizlarga ancha malumotlar oldim. Manabular ham Payg'ambarimiz s.a.v haqlarida foydali malumot ekan, sizlarga ham ilindim    .   1. Лайғамбар
алайҳиссаломнинг
туғилишлари—Фил йили, 12-
А обийъул Аввал.
2. Лайғамбар
алайҳиссаломнинг оналари
билан Мадинага боришлари ва
оналарининг вафоти —
туғилганларининг олтинчи
йили.
3. Лайғамбар
алайҳиссаломнинг боболари
Абдулмуттолибнинг вафоти ва
узот амакилари Абу
Толибнинг кафолатига
стишлари —
туғилганларининг саккизинчи
йили.
4. Лайғамбар
алайҳиссаломнинг амакилари
Абу Толиб билан Шом
сафарига чиқишлари—
туғилганларининг сн иккинчи
йили.
5. Лайғамбар
алайҳиссаломнинг Фижор
урушида ҳозир бслишлари—
туғилганларининг сн тсртинчи
йили.
6. Лайғамбар
алайҳиссаломнинг Фузул
шартномасида ҳозир
бслишлари—туғилганларининг
йигирманчи йили.
7. Лайғамбар
алайҳиссаломнинг
Хадийжанинг ғуломи Майсара
билан тижоратга чиқишлари—
туғилганларининг йигирма
бешинчи йили.
8. Лайғамбар
алайҳиссаломнинг Хадийжа
бинти Хувайлид розисллоҳу
анҳога уйланишлари—
туғилганларининг йигирма
бешинчи йили.
9. Лайғамбар
алайҳиссаломнинг Каъбани
қайта қуришда иштирок
стишлари—туғилганларининг
сттиз бешинчи йили.
10. Лайғамбар алайҳиссаломга
ваҳий туши¬шининг
бошланиши—
туғилганларининг қирқинчи
йили—пайғамбарликнинг
биринчи йили.
11. Ҳабашистонга биринчи
ҳижрат—пайғамбарликнинг
бешинчи йили.
12. Ҳабашистонга иккинчи
ҳижрат—пайғамбарликнинг
олтинчи йили.
13. Қамал саҳифаси—
пайғамбарликнинг еттинчи
йили.
14. Қамал саҳифасининг бекор
қилиниши—пайғамбарликнинг
тсққизинчи йили.
14. Абу Толибнинг вафоти—
пайғамбарликнинг снинчи
йили.
15. Хадийжа розисллоҳу
анҳонинг вафоти—
пайғамбарликнинг снинчи
йили.
16. Лайғамбар
алайҳиссаломнинг Савда
бинти Замъа розисллоҳу
анҳога уйланишлари—
пайғамбарликнинг снинчи
йили.
17. Қурайшнинг Лайғамбар
алайҳиссаломга озорининг
шиддатланиши—
пайғамбарликнинг снинчи
йили.
18. Лайғамбар
алайҳиссаломнинг Тоифга
чиқишлари—
пайғамбарликнинг снинчи
йили.
19. Лайғамбар
алайҳиссаломнинг сзларини
қабилаларга
таништиришлари—
пайғамбарликнинг снинчи
йили.
20. Оиша розисллоҳу анҳога
ақди никоҳ қилишлари—
пайғамбарликнинг сн биринчи
йили.
21. Исро ва Меърож—
пайғамбарликнинг сн иккинчи
йили.
22. Аамознинг фарз бслиши—
пайғамбарликнинг сн иккинчи
йили.
23. Ансорлар билан танишув—
пайғамбарликнинг сн иккинчи
йили, зулҳижжа ойи.
24. Биринчи Ақоба байъати—
пайғамбарликнинг сн иккинчи
йили, зулҳижжа ойи.
25. Мисъаб ибн Умайр
розисллоҳу анҳунинг
Мадинага юборилиши—
пайғамбарликнинг сн иккинчи
йили.
26. Иккинчи Ақоба байъати—
пайғамбарликнинг сн учинчи
йили.
27. Лайғамбар
алайҳиссаломнинг Мадинага
ҳижратлари—
пайғамбарликнинг сн
тсртинчи йили, сафар ойи,
биринчи ҳижрий сана.
27. Масжиди Аабавийни
қуриш—биринчи ҳижрий сана,
сафар ойи.
28. Азонни жорий қилиниши—
биринчи ҳижрий сана.
29. Мусулмонларни
биродарлаштириш—биринчи
ҳижрий сана, жумадул ула
ойи.

Qayd etilgan


Shuhrat_  18 May 2012, 05:51:37

30. Урушга изн берилиши—
биринчи ҳижрий сана.
31. Лайғамбар
алайҳиссаломнинг Оиша
розисллоҳу анҳога
уйланишлари—биринчи
ҳижрий сана, шаввол ойи.
32. Қибланинг
сзгартирилиши—иккинчи
ҳижрий сана, ражаб ойи.
33. А сза ва закотнинг фарз
қилиниши—иккинчи ҳижрий
сана, шаъбон ойи.
34. Бадр ғазоти—иккинчи
ҳижрий сана, 12-рамазон.
35. Лайғамбар
алайҳиссаломнинг қизлари
А уқайс розисллоҳу анҳонинг
вафотлари—иккинчи ҳижрий
сана, рамазон ойи.
36. Ҳазрати Али ва
Фотималарнинг никоҳлари—
иккинчи ҳижрий сана.
37. Бану Қайниқоъ уруши—
иккинчи ҳижрий сана, шаввол
ойи.
38. Сувайқ уруши—иккинчи
ҳижрий сана, шаввол ойи.
39. Лайғамбар
алайҳиссаломнинг Ҳафса
розисллоҳу анҳога
уйланишлари—учинчи ҳижрий
сана, рамазон ойи.
40. Лайғамбар
алайҳиссаломнинг Зайнаб
бинти Хузайма розисллоҳу
анҳога уйланишлари—учинчи
ҳижрий сана, 14-шаввол.
41. Уҳуд уруши—учинчи
ҳижрий сана, 15-шаввол.
42. Хамрнинг ҳаром
қилиниши—тсртинчи ҳижрий
сана, шаъбон ойи.
43. Лайғамбар
алайҳиссаломнинг Умму
Салама розисллоҳу анҳога
уйланишлари—тсртинчи
ҳижрий сана, шаввол ойи.
44. Давматул жандал ғазоти—
бешинчи ҳижрий сана,
робийъул аввал ойи.
45. Бани Мусталиқ ғазоти—
бешинчи ҳижрий сана,
шаъбон ойи.
46. Ифк ҳодисаси—бешинчи
ҳижрий сана, шаъбон ойи.
47. Лайғамбар
алайҳиссаломнинг Зайнаб
бинти Жаҳш розисллоҳу
анҳога уйланишлари—
бешинчи ҳижрий сана,
зулқаъда ойи.
48. Лайғамбар
алайҳиссаломнинг Жувайрис
бинти Ҳорис розисллоҳу
анҳога уйланишлари—
бешинчи ҳижрий сана,
шаъбон ойи.
49. Хандақ уруши—бешинчи
ҳижрий сана, шаввол ойи.
50. Бани Қурайза ғазоти—
бешинчи ҳижрий сана,
зулқаъда ойи.
51. Ҳудайбис сулҳи—олтинчи
ҳижрий сана, зул¬қаъда ойи.
52. Лайғамбар
алайҳиссаломнинг
подшоҳларга мактуб
юборишлари—еттинчи ҳижрий
сана, муҳаррам ойи.
53. Хайбар уруши—еттинчи
ҳижрий сана, сафар ойи.
54. Лайғамбар
алайҳиссаломнинг Софис
бинти Ҳусай розисллоҳу
анҳога уйланишлари—еттинчи
ҳижрий сана.
55. Лайғамбар
алайҳиссаломнинг Умму
Ҳабиба бинти Абу Суфён
розисллоҳу анҳога
уйланишлари—еттинчи
ҳижрий сана.
56. Зотур А иқоъ ғазоти—
еттинчи ҳижрий сана.
57. Қазо умраси—еттинчи
ҳижрий сана, зул¬қаъда ойи.
58. Лайғамбар
алайҳиссаломнинг Маймуна
бинти Ҳорис розисллоҳу
анҳога уйланишлари—еттинчи
ҳижрий сана, зулқаъда
ойининг охири.
59. Лайғамбар
алайҳиссаломнинг қизлари
Зайнаб розисллоҳу анҳонинг
вафотлари—саккизинчи
ҳижрий сана, муҳаррам ойи.
60. Муъта ғазоти—саккизинчи
ҳижрий сана, жумадул ула
ойи.
61. Макканинг фатҳ
қилиниши—саккизинчи
ҳижрий сана, рамазон ойи.
62. Хамр ва слимтик сотиш ва
Мутъа никоҳини ҳаром
қилиниши—саккизинчи
ҳижрий сана, рамазон ойи.
63. Ҳунайн ғазоти—саккизинчи
ҳижрий сана, рамазон ойи.
64. Тоиф ғазоти—саккизинчи
ҳижрий сана, шаввол ойи.
65. Жаърона умраси—
саккизинчи ҳижрий сана,
зулқаъда ойи.
66. Лайғамбар
алайҳиссаломнинг сғиллари
Иброҳимнинг туғилиши—
саккизинчи ҳижрий сана,
зул¬ҳижжа ойи.
67. Вакиллар келиши йили—
тсққизинчи ҳижрий сана.
68. Аажоший розисллоҳу
анҳунинг вафоти—тсққизинчи
ҳижрий сана, ражаб ойи.
69. Табук ғазоти—тсққизинчи
ҳижрий сана, ражаб ойи.
70. Умму Кулсум розисллоҳу
анҳонинг вафотлари—
тсққизинчи ҳижрий сана,
шаъбон ойи.
71. А ибонинг ҳаром
қилиниши—тсққизинчи
ҳижрий сана.
72. Абу Бакр розисллоҳу
анҳунинг одамлар билан ҳаж
қилиши—тсққизинчи ҳижрий
сана, зул¬ҳижжа ойи.
73. Лайғамбар
алайҳиссаломнинг сғиллари
Иброҳимнинг вафоти—снинчи
ҳижрий сана, робийъул Аввал
ойи.
74. Видолашув ҳажи—снинчи
ҳижрий сана, зулҳижжа ойи.
75. Лайғамбар
алайҳиссаломнинг вафотлари
—сн биринчи ҳижрий сана,
иккинчи робийъул аввал.
"Ҳадис ва Ҳаёт" китобидан

Qayd etilgan


MirzoMuhammad  23 Oktyabr 2018, 11:54:24

МЕҲРИБОНЛИК
Ислом дини шариати бутун олам аҳлига меҳрибонлик қилишга буюриб, бу меҳрибонликни комил имон ва гумонсиз тасдиқнинг белгиси қилиб қўйган. Мусулмон киши унинг қалбида қайси инсонга йўлиқмасин, унга ўз қалбидан ҳиссий хайрихоҳлик ҳиссиётларини ва холис эзгуликни ато айласин, унинг дардига малҳам, кўз ёшига таскин берсин. Расулуллоҳ саллаллоҳу алайҳи ва саллам марҳамат қилдилар:
“Раҳм қилмагунларингизча мўмин бўлмайсизлар”.
“Эй Аллоҳнинг расули! Бизлар ҳар биримиз раҳмлимиз!” дедилар.
“Бирингиз ўз соҳибига қилган марҳамати эмас, балки оммага қилган марҳамати раҳмдиллик эрур!” дедилар саллаллоҳу алайҳи ва саллам.
Киши ўзининг яқин кишиси ёки дўстига меҳрибонлик қилиши мумкин. Чунки уларга қилган хайру-эҳсонлари бир кун келиб ўзига қайтиши турган гап. Бироқ қачонки ғариб ва бечораҳолларга рўпара келганда улардан узоқроқ бўлишлик бугунги кундаги одатий ҳолат. Бу эса Ислом таълимотларига мутлақо зиддур. Мусулмон киши ҳамиша, ҳар ҳолатда, барча инсонлар учун бирдек саҳоватпеша, кўнгиллар овловчиси бўлиши лозим. Мусулмон киши қалбидаги имоннинг раҳм-шафқат сари чақириғига ижобат қилароқ таниган ва танимаган кишиси учун бирдек кўмакка интилади.
Расулуллоҳ саллаллоҳу алайҳи ва саллам марҳамат қиладилар:
“Ким инсонларга раҳм қилмаса, Аллоҳ ҳам унга раҳм қилмагай!”
Ҳаётда шундан кимсалар борки, улар ҳақиқатан ҳам меҳр ва мурувватга муҳтож. Уларнинг кўпроғи етимлар, бевалар ва гўдаклар.
Раҳм-шафқат ва меҳрибонлик шундай олийжанобликки, инсон унга амал қилар экан, аввало ўзига хизмат қилгувчиларга, ҳатто тилсиз ҳайвонларгача меҳрибонлик қилиши лозим. Бир аёл мушугини уйга қамаб қўйиб, на ўзи овқат бермаган, на мушук ташқаирга чиқиб овқат топишининг имконини бермаган. Натижада мушук ҳалок бўлгани-ю, аёл айнан шу қилмиши туфайли дўзахга киргани кўпчиликка маълум ва машҳур.
Аллоҳ таолодан бизларга раҳм қилишин, ва оламларга раҳмат бўлган Расулуллоҳ саллаллоҳу алайҳи ва салламнинг йўлларгиа эргашиб боришимизга тавфиқ беришин сўраб, шоядки ибрат олсак деган илинжда Расулуллоҳ саллаллоҳу алайҳи ва салламнинг асрларида бўлган меҳрибончиликлардан мисол келтиришни ирода қилдик.
Расулуллоҳ саллаллоҳу алайҳи ва саллам ҳақиқатан ўта шафқатли ва меҳрибонликлари билан бутун башариятни лол қолдирадиган даражада ибрат бўлганлар.
Макка фатҳ қилинганида душманлар Расулуллоҳ саллаллоҳу алайҳи ва салламнинг интиқом олишларига бегумон ишонишган эди. Бироқ олийжаноб Пайғамбаримиз саллаллоҳу алайҳи ва саллам уларни шу қадар афв қилиб кечириб юбордиларки,  ҳатто уларга қараб:
-   Нима деб ўйлайсиз, мен сизларга нима қилишим ҳақида? – деб сўраганларида улар:
-   Яхшилик! Марҳаматли биродарлик! Марҳаматли қариндошлик! – деб жавоб беришди. Шунда Расулуллоҳ саллаллоҳу алайҳи ва саллам башарият тарихида кўрилмаган лутф ва олийжаноблик намоён қилиб уларга:
-   Бораверинглар! Озодсизлар! – деб марҳамат қилдилар.

Шаҳобиддин Парпиев. Асака туман бош имом хатиби

Qayd etilgan


MirzoMuhammad  23 Oktyabr 2018, 12:08:03

Уйланиш - ибодат
Шариатимиз кўрсатмаларига кўра никоҳ барча пайғамбарларнинг суннатларидар.
عن أبي أيوب رضي الله عنه قال، قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : أربع من سنن المرسلين، الحيا ء و الطعتر و السواك و النكاح. (رواه الترمزي و قال حديث حسن غريب)
Абу Айюб разияллоҳу анҳудан ривоят қилинади: “Тўрт нарса пайғамбарларнинг одатларидандур – ҳаё; хушбўйлик; мисвок ва никоҳ” (Термизий ривояти)
Ислом динида эса яна ҳам кўпроқ эътибор қаратилган. Никоҳсиз юриш никоҳли бўлишдан кўра қанча фарқ қилишлари айтилган. Ҳатто имкони бўла туриб никоҳга рағбат қилмаганларга қаттиқ танбеҳлар бор:
"Никоҳ менинг суннатимдир, ким суннатимдан воз кечса, у мендан эмас" деганлар Расулуллоҳ саллаллоҳу алайҳи васаллам.
Ҳазрати Умар(р.а.) марҳамат этадилар:
«Заифлик ва фужурдан бошқа ҳеч нарса никоҳга монеъ бўлмайди».
Абдуллоҳ ибн Аббос(р.а.) дейдилар:
«Уйлангунча ибодат этганнинг ибодати тўла ва мукаммал бўлолмайди».
Ибодат камоли қалбнинг кераксиз нарсалардан озод бўлишига боғлиқ. Қалбнинг шаҳватдан саломат бўлиши ҳам уйланиш туфайли ҳосил бўлади.
Ҳазрати Икрима ва бошқа саҳобалар шундай дейдилар:
«Агар уйланмоқ истасангиз, сизни уйлантираман. Чунки бир қул зино қилган вақтда имон унинг қалбидан сўкилиб чиқур, чиқарилур».
Абдуллоҳ ибн Маъсуд(р.а.) шундай дейдилар:
«Бордию, умримдан ўн кунгина қолганини билсам, Аллоҳ таоло ҳузурига уйланмаган ҳолда бормаслик учун уйланган бўлардим».
Ҳазрати Муоз ибн Жабалнинг(р.а.) икки хотини вабодан вафот этади.Ҳатто ўзлари ҳам вабога чалинадилар. Шунда ҳам у:
«Мени уйлантирингизлар. Чунки мен Аллоҳ таолога уйланмаган ҳолда етишмоқни истамасман», дейди.
Бу икки буюк саҳобанинг уйланишни исташлари шаҳват сабабидан эмас, балки никоҳда фазилат кўрганлари учундир. (Уйланиш одоби. Имом Ғаззолий. ziyouz.comkutubxonasi)
Ислом  таълимотига  кўра,  оила  Яратганнинг  розилигини  топиш,  Пайғамбар алайҳиссалом ахлоқлари, исломий одоб билан зийнатланиш мақсадида қурилади. Шунинг  учун  динимиз  оилани  никоҳ  асосида  қуришга  алоҳида  аҳамият  беради. (Жума тезислари)
Аллоҳ  таоло  ўзининг  қудрати,  файзу  раҳмат  билан  эр-хотин  орасидаги  муҳаббат  ва яқинликни  инсонннг  қалбига  экди.  Шу  сабабли  аёлини аламлантирган  нарса  эрини аламлантиради  ва  бири  хурсанд  бўлса  иккинчиси  ҳам  хурсанд  бўлади.  Эрнинг  яқинлигига аёли ҳам яқинлик билан, муҳаббатига муҳаббат билан жавоб беради. Бу яқинлик ва муҳаббат қандай пайдо бўлди?
Бир машриқлик эркак узоқда яшайдиган мағриблик аёлга уйланса, у билан қариндошлик алоқалари хулқ, одат ва ташқи кўринишда ажралиб туради. Лекин никоҳдан кейин уларнинг орасида  бирлик  ва  иноқлик  пайдо  бўлиб,  аёл  унинг  бир  бўлагига  айланади. (islom.uz)

Қамариддин Шарофуддинов. Асака т. “Имом Абу Юсуф” жоме масжиди имом хатиби

Qayd etilgan


MirzoMuhammad  03 Noyabr 2018, 12:46:30

Жаборил алайҳис салом
   Расулуллоҳ саллаллоҳу алайҳи васалламга ваҳий олиб келиб турган муқарраб фаришта – Жаброил алайҳис салом билан биринчи дафъа учрашганлари ҳақида мўтабар “Нурул яқин” асарида (Муҳаммад Хузарий) шундай ёзади:
   Расулуллоҳ саллаллоҳу алайҳи васаллам бир мунча озуқаларини олиб, Ҳиро ғорида ўзлари ёлғиз оталари – Иброҳим алайҳис салом динида ибодат қилиб бир неча кечаларни ўтказар эдилар. Бу ҳолат гоҳо ўн кеча, баъзан ундан ҳам кўплаб давом этар эди.
   Егуликлари тугаб қолса, Хадича разияллоҳу анҳунинг олдига бориб яна шунча озуқа олар эдилар.
Ниҳоят ҳақ кун келди. Жаноб саллаллоҳу алайҳи васаллам одатларига кўра тоғда, Ғиро ғорида турибдилар. Бир маҳал бир киши кўринди.
-   Хушхабар, эй Муҳаммад! Мен Жаброилман. Сиз бу уммат учун аллоҳнинг элчисисиз!
   Кейин:
-   Ўқинг, - деди.
-   Мен ўқишни билмайман, - жавоб бердилар сарвари коинот саллаллоҳу алайҳи васаллам. Чунки у зот саллаллоҳу алайҳи васаллам аввал ўқишни ўрганмаган уммий эдилар. Расулуллоҳ саллаллоҳу алайҳи васалламнинг ухлаганларида ўраб оладиган наматлари бор эди. Жаброил алайҳис салом ўша билан ўраб қаттиқ қисди. Кейин қўйиб юбориб:
-   Ўқинг! – деди.
-   Мен ўқишни билмайман! – дедилар.
-   Иккинчи бора қаттиқ қисиб:
-   Ўқинг! – деди.
-   Мен ўқишни билайман! – дедилар яна. Учинчи бора қисиб, яна қўйиб ушбу оятларни ўқиди:
اقْرَأْ بِاسْمِ رَبّكَ الَّذِى خَلَقَ(1) خَلَقَ الإِنسَانَ مِنْ عَلَقٍ(2) اقْرَأْ وَرَبُّكَ الاْكْرَمُ(3) الَّذِى عَلَّمَ بِالْقَلَمِ(4) عَلَّمَ الإِنسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ(5)
Яъни: “Яратган Роббинг номи билан ўқи. У инсонни алақдан яратди. Ўқи! Ва Роббинг энг карамлидир! У қалам билан илм ўргатгандир. У инсонга у билмаган нарсани ўргатди”. (Алақ. 1 – 5)

Тарихчиларнинг иттифоқ қилишларича шундан сўнг ваҳий келиши бир қанча муддат, ишончли ривоятларга кўра қирқ кун тўхтаб қолди. Расули акрам саллаллоҳу алайҳи васалламнинг ваҳийга ташналиги ортиб борди. Ташналик шунчалик даражага етдики, Расулуллоҳ саллаллоҳу алайҳи васаллам ҳар сафар тоғ бошига чиқсалар Аллоҳнинг Холиқ билан халқ ўртасида элчи бўлишликларини ирода қилароқ тухфа қилагн буюк неъматидан жудо бўлиб қолаётгандек бўлиб, ўзларини маломат қилар эдилар. Лекин фаришта: “Сиз ҳақиқатан Аллоҳнинг элчисисиз” деганидан хотирлари жам бўлиб, Аллоҳ вужудга дин нурини зоҳир қилиши илинжида учрашув томон азм қилар эдилар.
Ниҳоят, қайтадан ваҳий келди. Бир маҳал осмондан овоз келиб қолди. Муборак нигоҳларини кўтардилар. Қарасалар, Хирода келган фаришта осмион ва ер ўртасида ўтирибди. Ўтган сафарги қилган муомаласини эслаб қўрқиб кетдилар. Уйга келиб:
-   Мени ўраб қўйинглар! – дедилар. Шунда Аллоҳ таоло ушбу оятларни нозил қилди:
يأَيُّهَا الْمُدَّثّرُ(1) قُمْ فَأَنذِرْ(2) وَرَبَّكَ فَكَبّرْ(3) وَثِيَابَكَ فَطَهّرْ(4) وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ(5) وَلاَ تَمْنُن تَسْتَكْثِرُ(6) وَلِرَبّكَ فَاصْبِرْ(7)
   “Эй бурканиб ётган! Тур ва огоҳлантир! Ва Роббингни улуғла! Ва кийимингни покла! Ва азоб(сабабчиси)дан четлан! Ва кўп (иш)қилган бўлсанг ҳам, миннат қилма! Ва Роббинг учун сабр қил!”
   
   Жаброил алайҳис салом билан бўлган илк учрашув шундай бўлган. Кейинчалик фаришта инсон суратида ҳам келиб турган. Ҳатто баъзи саҳобалар ўз кўзлари билан кўрганлари ривоят қилинган.

126 - حدثنا مخلد بن مالك قال حدثنا أبو زهير عبد الرحمن بن مغراء قال حدثنا الفضل يعنى بن مبشر قال سمعت جابرا يقول : جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه و سلم يستعديه على جاره فبينا هو قاعد بين الركن والمقام إذ أقبل النبي صلى الله عليه و سلم ورآه الرجل وهو مقاوم رجلا عليه ثياب بيض عند المقام حيث يصلون على الجنائز فأقبل النبي صلى الله عليه و سلم فقال بأبي أنت وأمى يا رسول الله من الرجل الذي رأيت معك مقاومك عليه ثياب بيض قال أقد رأيته قال نعم قال رأيت خيرا كثيرا ذاك جبريل صلى الله عليه و سلم رسول ربي ما زال يوصينى بالجار حتى ظننت أنه جاعل له ميراثا
   Жобир ибн Абдуллоҳ разияллоҳу анҳу айтади:
   "Расулуллоҳ саллаллоҳу алайҳи ва саллам илгари жаноза намози ўқиладиган ўринда оқ кийим кийган бир киши билан рўбарў ўтирган вақтларида бир одам ўз қўшнисидан кўраётган зулмдан шикоят қилгани кeлиб, мақоми Иброҳим билан Рукни Ямоний ўртасида ўтирдида:
   "Эй Аллоҳнинг расули! Ота-онам сизга фидо бўлсин, ёнингиздаги оқ кийим кийган киши ким эди?" - дeб сўради.
   Расулуллоҳ саллаллоҳу алайҳи ва саллам:
   "Сен уни кўрдингми?” дедилар. У:
   “Ҳа”, деди. Расулуллоҳ саллаллоҳу алайҳи ва саллам:
   “Сeн кўп яxшиликларни кўрибсан. У Жаброил саллаллоҳу алайҳи ва саллам  эди. У Раббимнинг элчиси, мeнга қўшничилик ҳақида шунчалар васият қилдики, ҳатто мeн қўшнига ҳам мерос қилинармикин деб ўйладим", дедилар". (Адабууд мфрад)
   
Улуғбек қори Йўлдошев

Qayd etilgan


MirzoMuhammad  06 Noyabr 2018, 13:15:01

Оламларга раҳмат
Аллоҳ субҳонаҳу ва таоло Пайғамбаримиз саллаллоҳу алайҳи васалламни бутун оламларга раҳмт қилиб юборган. Бу ҳақда Буюк Каломда ҳам баён қилинган:
وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ
“Биз сени фақат оламларга раҳмат қилиб юбордик”. (Анбиё. 107)
Инчунун, пайғамбарлик ваҳийси келмасидан бурун ҳам баракалари зоғир бўлиб турган. М. Хузарийнинг китобида бу ҳақда шундай дейилади:
“Муҳаммад алайҳис-саломни эмизаётганида Ҳалиманинг оиласига Аллоҳ томонидан юборилган қуту баракотлар пайғамбаримизга бeрилган дастлабки инъом эди. У киши олиб кeлинишидан аввал Ҳалиманинг оиласи қўл учида зўрға тирикчилик ўтказарди. Янги чақалоқнинг хосияти туфайли қўйлари яйловдан елиниданчакиллаб сут томиб қайтадиган бўлди.
Аллоҳ раҳмат қилгур Имом Бу-сайрининг "Ҳамзия" қасидасидаги қуйидаги мисраларда бу нарса ўз ифодасини топган:
Бир элга бахтиёр инсонни муяссар айласа,
Аллоҳ, Унинг хосияти-ла эл саодатманд бўлғуси мутлоқ.
Сўнгра расулуллоҳнинг кўкраклари ёрилиб, шайтон васвасаси-нафси аммора олиб ташланди. Кимки бу нарсага ажабланса, у Аллоҳнинг қудратига шубҳа билдирган, қувваи ҳофизаси чeкланган, дунёнинг ғаройиб ишларини фақат ўз тасаввуридан кeлиб чиққан ҳолда баҳолайдиган одам бўлади. Пайғамбарлар ҳаётида фавқулодда ҳодисалар юз бeриши ақл бовар қилмас ғайритабиий ҳол эмас.
Муҳаммад алайҳис-салом Шомга сафарга чиққанларида Аллоҳ у кишининг ҳурматлари учун бир парча булутни бошларига соябон қилиб қўйди, офтоб олов пуркаб турган жазирама ёз кунида бу соядан карвондаги бирор кимса баҳра олгани йўқ.
Расулуллоҳга ҳамсафар бўлган Майсара бу ғаройиб ҳодисани Хадичага ҳайратланиб сўзлаб бeрган. Хадича Муҳаммад алайҳиссаломнинг бўлакча одам эканликларини қалбан ҳис этиб, кeлгусида улуғ ишларни рўёбга  чиқаришларига ишониб, ўз тақдирини боғлашни ихтиёр этган. Шу боис расулуллоҳга дастлабки ваҳийлар кeла бошлаган саодатли кунлардаёқ Хадича у кишининг табиатидаги гўзал хулқ-атвордан ташқари бирон бир мўжиза талаб қилмасданоқ Ислом динига кирган.
Тош ва дов-дарахтларнинг салом бeриши ҳам пайғамбар алайҳис-саломга Аллоҳ бeрган нeъматлардан бири эди. Расулуллоҳ ҳожат учун ташқарига чиққаиларида одам йўқ унгуру жарликлар томонга кeтадилар, йўлларда учраган ҳар бир тош, дов-дарахтдан:
«Эй расулуллоҳ, сeнга раҳмат ва омонлик бўлсин!" дeган овоз чиқар, у киши ён-бeрига аланглаб, бирон жонзотни кўрмай ажабланардилар. (Нурул яқин. зиёуз.cом кутубхонаси)

Аллоҳ таоло бу зотни дунёга келиши учун барча шароитларни олдиндан муҳайё қилиб қўйди. У зотнинг насл-насаби энг шарафли, энг олийжаноб хонадонларга мансуб бўлишини ирода қилди. Бу ҳақда жаноб Пайғамбаримиз Муҳаммад алайҳиссаломнинг ўзлари бундай марҳамат қилганлар: “Аллоҳ таоло Исмоил авлодидан Кинонани танлаб олди, Кинонадан Қурайшни танлаб олди, Қурайшдан Бани Ҳошимни танлаб олди, Бани Ҳошимдан эса Мени танлаб олди” (Муслим ривояти).
Раҳмоннинг ҳабиби ва халили бўлган бу зотни туғилишларидан аввал ҳам, туғилганларидан кейин ҳам доимо илоҳий иноят, илоҳий риоят ўраб, чулғаб турган. Ҳар қандай оғир шароитда ҳам Аллоҳ таоло у зотни Ўз ҳифзу ҳимоясида сақлаган, қалбларни у кишига мойил қилиб қўйган.
Аллоҳ таоло У зотни пайғамбарлик тожи кийдирилишидан аввал ҳам гуноҳ-маъсиятлардан, қабиҳ қилиқлардан, олийжанобликка зид келувчи тубан ишлардан сақлаган. Нубувватдан олдин ҳам У кишидан бирор марта ваъдани бузиш, хиёнат, ёлғон сўз, фаҳш сўз ёхуд бировга зулм қилиш ва ҳоказолар содир бўлмаган. У зотни бутун Макка аҳли “ас-содиқу-л-амийн” яъни ростгўй ва омонатдор деб аташарди.
Жобир ибн Абдуллоҳ разияллоҳу анҳудан ривоят қилинишича, Набий алайҳиссалом (ёшликларида Каъба таъмирланаётган вақтда) одамлар билан биргаликда тош таширдилар. Амакилари Аббос у кишига эй биродаримнинг ўғли (яъни, эй жиян!), изорингни ечиб уни елканг билан тош орасига қўйсанг яхши бўларди, деди. У киши изорларини ечиб, елкалари қўйган заҳотлари беҳуш бўлиб йиқиладилар. Ундан кейин у кишини бирор марта авратлари очиқ ҳолда кўришмаган. (muxlis.uz)

Қамариддин Шарофуддинов. Асака т. "Имом Абу Юсуф" жоме масжиди имом хатиби

Qayd etilgan