Umumiy bo'lim > Rasululloh SAV va sahobalar

Rasululloh sollallohu alayhi va sallam bilan tanishaylik

(1/3) > >>

ibnUyayna:
А асулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи ва саллам билан танишайлик

Аошир: Тавҳид ойномаси

Арабчадан Абу Жаъфар ал-Бухорий таржимаси

 

1 — А асулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи ва салламнинг наслу-насаблари

У — Муҳаммад ибн Абдуллоҳ ибн Абдулмутталиб ибн Ҳошим ибн Абдуманоф ибн Қусай ибн Килоб ибн Мурра ибн Каъб ибн Луай ибн Ғолиб ибн Феҳр ибн Молик ибн Аазр ибн Кинона ибн Хузайма ибн Мудрика ибн Илёс ибн Музар ибн Аизор ибн Маъд ибн Аднондир. Шу ергача бслган  сулола насабшунос олимлар томонидан тсғри деб тасдиқланган. Адноннинг Исмоил ибн Иброҳим алайҳимассаломнинг фарзанди сканида ҳеч шубҳа йсқдир (Имом Бухорий, 28; Ибн Ҳишом «Сийра» 1/ 23; Ибн Саъд «Табақот» 1/ 46; Байҳақий «Далоилун-нубувваҳ» 1/ 179).

2 — А асулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи ва салламнинг досси

А асулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи ва салламнинг досси — Абдурраҳмон ибн Авф (разисллоҳу анҳу)нинг онаси Шифоъ Авф ибн Абдулҳорис ибн Зуҳранинг қизидир («ал-Бидас ван-ниҳас» 2/ 246).

3 — А асулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи ва саллам фарзандлари

А асулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи ва салламнинг еттита фарзанди бслиб, шулардан учтаси сғил ва тсрттаси қиз сди.

Ўғилларининг исмлари: Қосим, Абдуллоҳ (уни Тийб (хушбсй) ва Тоҳир (пок, озода, дес лақабланарди) ва Иброҳим.

Қизларининг исми: Зайнаб, А уқийс, Умму Гулсум ва Фотима.Иброҳимдан бошқа барча фарзандлари Хадича (разисллоҳу анҳо)дан таваллуд топганлар. Иброҳим сса мисрлик Морис Шамъун қизидан таваллуд топган. Морис А асулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи ва салламнинг чсриси сди.

Фотима (разисллоҳу анҳо)дан бошқа барча фарзандлари А асулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи ва салламнинг ҳаётлик даврида оламдан стдилар. Фотима (разисллоҳу анҳо) сса А асулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи ва салламнинг вафотидан олти ой кейин дунёдан ксз юмди («Зодул-маъод» 1/ 103).

4 — А асулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи ва салламнинг сут оналари

А асулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи ва салламнинг сут оналари Абу Лаҳабнинг чсриси Сувайба ва Саъд қабиласидан Ҳалима исмли аёлдирлар ( «Сифатус-софваҳ» 1/ 56, 57).

5 — А асулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи ва салламнинг мураббислари

А асулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи ва салламга волидалари Омина Ваҳб қизи, Абу Лаҳабнинг чсриси Сувайба, Саъд қабиласидан Ҳалима, Ҳалиманинг қизи Шаймоъ ва ҳабашистонлик Барака Умму Айманлар мураббислик қилдилар («Зодул-маъод» 1/ 83).

6 — А асулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи ва салламнинг ака-укалари

А асулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи ва салламнинг сутдош ака-укалари: амакиси - Ҳамза ибн Абдулмутталиб, Абу Салама ибн Абдуласад Махзумий, Абдуллоҳ ибн Ҳорис, Аниса Ҳорис қизи ва Жудома Ҳорис қизи «Шаймоъ». Кейинги уч киши А асулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи ва салламнинг сут онаси - Ҳалиманинг фарзандларидир («Табақотул-Кубро» 1/ 87-89).

7 — А асулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи ва салламнинг амакилари

А асулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи ва салламнинг сн битта амакиси бор сди. Улар: Ҳорис, Зубайр, Абу Толиб (исми Абдуманоф), Абдулкаъба, Ҳамза, Муқаввим, Ҳажл (исми Муғийра), Зирор, Қусам, Абу Лаҳаб (исми Абдулъуззо), Ғайдоқ (исми Мусъаб) ва Аббос. Булардан Ҳамза ва Аббос (разисллоҳу анҳумо)ларгина Ислом динини қабул қилдилар (Ибн Саъд «Табақотул-Кубро» 1/ 74-75).

8 — А асулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи ва салламнинг аммалари

А асулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи ва салламнинг олтита аммаси бор сди. Улар: Умайма, Умму Ҳаким, Барра, Отика, Софийс ва Арволардир (Ибн Ҳишом «Сийра» 1/169).

9 — А асулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи ва салламдаги пайғамбарлик муҳри

Лайғамбарлик муҳри А асулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи ва салламнинг орқасида, кураклари сртасида бсртиб чиққан ва кабутарнинг тухумидек бир парча гсштдир (Имом Муслим 11).

10 — А асулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи ва салламнинг муҳтарама рафиқалари

А асулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи ва салламнинг қовушган сн битта рафиқаси бор сди. Улар тартиб билан қуйидагилардир:

1 — Хадича Хувайлид қизи (разисллоҳу анҳо).

2 — Савда Зумъа қизи (разисллоҳу анҳо).

3 — Оиша Абу Бакр қизи (разисллоҳу анҳо).

4 — Ҳафса Умар ибн Хаттоб қизи (разисллоҳу анҳо).

5 — Зайнаб Хузайма қизи (разисллоҳу анҳо).

6 — Умму Салама Ҳинд Маҳзумийс Умайс қизи (разисллоҳу анҳо).

7 — Зайнаб Жаҳш қизи (разисллоҳу анҳо).

8 — Жувайрийс Мусталақийс Ҳорис қизи (разисллоҳу анҳо).

9 — Умму Ҳабиба А амла Абу Суфён қизи (разисллоҳу анҳо).

10 — Софийс Ҳуйай ибн Ахтоб қизи (разисллоҳу анҳо).

11 — Маймувна Ҳилолийс Ҳорис қизи (разисллоҳу анҳо).

А асулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи ва салламнинг ҳаётлик даврида улардан иккитаси: Хадича Хувайлид қизи ва Зайнаб Хузайма қизи (разисллоҳу анҳумо) вафот стдилар.

11 — А асулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи ва салламнинг чсрилари

А асулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи ва салламнинг тсртта чсриси бор сди.

1 — Мисрлик, Шамъун қизи Морис. Уни Миср волийси Муқавқас А асулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи ва салламга совға слароқ юборган сди. Морис - А асулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи ва салламнинг сғли - Иброҳимнинг онасидир.

2 — А айҳона Зайд қизи.

3 — Жангда қслга олинган чсри.

4 — А афиқалари Зайнаб (разисллоҳу анҳо) совға қилган чсри.

12 — А асулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи ва салламга илк нозил бслган Қуръон остлари

А асулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи ва салламга илк нозил бслган Қуръон ости — Алақ сурасининг ушбу беш остидир:

«(А­й Муҳаммад соллаллоҳу алайҳи ва саллам, барча мавжудотни) сратган зот бслмиш А оббингиз номи билан (бошлаб) сқинг! 2. У инсонни лахта қондан сратган (зотдир). 3-4. Ўқинг! Сизнинг А оббингиз (инсонистга) қаламни (съни ёзишни — хатни) сргатган ста карамли зотдир. 5. У зот инсонга унинг билмаган нарсаларини сргатди».

13 — А асулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи ва салламга нозил бслган охирги ост ушбудир:

«Сснгра ҳар бир жонга қилган амали учун тсла жазо берилади ва ҳеч кимга зулм қилинмайди» (Бақара: 281) (Аасоий «ас-Сунанул-Кубро» 6/ 307, ҳадис â„– 11057).

14 — А асулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи ва салламнинг муқтадий бслиб намоз сқиганлари

А асулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи ва саллам икки марта: Абу Бакр ва Абдурраҳмон ибн Авф (разисллоҳу анҳумо)ларнинг орқасида иқтидо қилиб намоз сқидилар (Имом Аҳмад «Муснад» 3/ 18182).

15 — А асулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи ва салламга биринчи бслиб иймон келтирган одам

А асулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи ва саллам биринчи бслиб иймон келтирганлар: сркаклардан Абу Бакр (разисллоҳу анҳу), аёллардан Хадича Хувайлид қизи (разисллоҳу анҳо),болалардан Алий ибн Абу Толиб (разисллоҳу анҳу), қсл остидаги қуллардан Зайд ибн Ҳориса (разисллоҳу анҳу)  ва қуллардан Билол ибн А абоҳ (разисллоҳу анҳу)дир (Қуртубий тафсири 8/ 219).

16 — А асулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи ва саллам сқиган биринчи фарз намоз

А асулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи ва саллам сқиган биринчи фарз намоз — пешин намозидир (Қуртубий тафсири 3/ 207, 9/ 281).

17 — А асулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи ва салламнинг узуги

А асулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи ва салламнинг узуги кумушдан ссалган бслиб, «Муҳаммад А асулуллоҳ» жумласи ва «Муҳаммад» ссзи биринчи сатр, «А асул» иккинчи сатр, «Аллоҳ» учинчи сатрга ёзилган сди (Имом Бухорий, ҳадис â„– 5875, 5878).

18 — А асулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи ва салламнинг шоирлари

Каъб ибн Молик, Абдуллоҳ ибн А авоҳа ва Ҳассон ибн Собит (разисллоҳу анҳум)лар А асулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи ва салламнинг шоирлари сдилар («Зодул-маъод» 1/ 128).

19 — А асулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи ва салламнинг хизматчилари

А асулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи ва салламнинг:

- сҳтиёжларини кетказиш учун Анас ибн Молик (разисллоҳу анҳу);

- чориқ ва мисвокларини кстариб туриш учун Абдуллоҳ ибн Масъуд (разисллоҳу анҳу);

- сафарларда тусларини етаклаш учун Уқба ибн Омир (разисллоҳу анҳу);

- уловларининг соҳиби Аслаъ ибн Шарик (разисллоҳу анҳу);

- Абу Бакр (разисллоҳу анҳу)нинг қуллари Билол ибн А абоҳ ва Саъд (разисллоҳу анҳумолар), Абу Зарр Ғифорий (разисллоҳу анҳу) ва Айман ибн Убайд (разисллоҳу анҳу)лар сса таҳорат ва сҳтиёжлари учун хизмат қилар сдилар («Зодул-маъод» 1/ 116, 117).

20 — А асулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи ва салламнинг минбари

А асулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи ва салламнинг минбари ёғочдан ссалган бслиб, учта поғонаси бор сди. А асулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи ва саллам унинг устида жума ва бошқа кунлари хутба қилар сдилар (Шайх Албоний «Саҳиҳут-Тарғиб», ҳадис â„– 1679).

21 — Аллоҳ таолонинг А асулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи ва салламнни бошқа пайғамбарлардан фарқли қилган жиҳатлар

1 — Душманининг қалбига бир ойлик масофа қолганида қсрқув солиш билан Аллоҳнинг мадад бергани.

2 — Аллоҳ таолонинг Ерни саждагоҳ ва покловчи қилгани.

3 — Аллоҳ таолонинг слжаларни ҳалол қилиб, бошқа (пайғамбар)ларга ҳаром қилгани.

4 — Аллоҳ таолонинг катта шафоат — Мақоми Маҳмудни бериши.

5 — Аллоҳ таолонинг А асулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи ва салламни бутун башарист учун ва бошқа пайғамбарларни фақат сз халқигагина юборгани.

22 — Аллоҳ таолонинг бошқа мусулмонларга ҳаром қилмаган ва фақатгина А асулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи ва салламга ҳаром қилган нарсалари

1 - садақа олиш;

2 - А асулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи ва салламга А асулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи ва саллам билан бирга турмуш қуришни хоҳламаган аёлни раво ксрмаслик;

3 — Душманга қарши уруш тугамагунича уруш кийимларини ечмаслик;

4 — Хоинона ксз ташлаш (съни, бир нарсага аслида ксринганидан фарқли ксрсатиш учун, ксз билан ишора қилиш);

5 — Саводини чиқариш.

Аллоҳ таоло айтди: «Сиз (сзингизга Қуръон нозил қилинишидан) илгари бирон китобни тиловат қилгувчи бслган смас сдингиз ва сз қслингиз билан хат ҳам ёзган смас сдингиз. Акс ҳолда бузғунчи кимсалар албатта шубҳага тушган бслар сдилар» (Анкабут: 48).

6 — Шеърни срганиш

«(Муҳаммад соллаллоҳу алайҳи ва салламга) шеър сргатмадик ва (шоирлик) унинг учун дуруст смасдир» (Асин: 69) (Имом Муслим ривости, ҳадис â„– 1071 ва Имом Бухорий ривости, ҳадис â„– 5254).

23 — Аллоҳ таолонинг А асулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи ва салламгагина рухсат берган ва бошқа мусулмонларга ҳаром қилган нарсалари

1 — А сзани улаб тутиш.

2 — Валий ва гувоҳларсиз уйланиш.

3 — Тсрттадан ортиқ хотинга уйланиш.

4 — Маккада урушни биринчи бслиб бошлаш (Имом Бухорий, ҳадис â„–â„– 1964, 7420, 1832).

24 — А асулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи ва салламнинг нафл намозларни стириб сқишлари

Бошқа мусулмонлардан фарқли слароқ, узрлари бслмаса ҳам нафл намозларни, бошқа намозларни тик туриб сқиганларидек, стириб сқишлари  А асулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи ва салламнинг хусусистларидандир. Чунки, оддий мусулмонларнинг узрсиз стириб сқиган намозларига (тик туриб сқилган намознинг) срим савоби берилади (Имом Муслим ривости, ҳадис â„– 735).

25 — А асулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи ва саллам бекор қилган илк ссим

А асулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи ва саллам рад стган ва бекор қилган (илк) ссим — амакиси Аббос ибн Абдулмутталиб (разисллоҳу анҳу)нинг ссими сди (Имом Муслим ривости, ҳадис â„– 1218).

ibnUyayna:
26 — А асулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи ва саллам сқиган илк жума намози

А асулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи ва саллам биринчи жума намозини Мадинага қилган ҳижратларидан сснг, Солим ибн Авф қабиласида сқиган сдилар (Ибн Ҳишом «ас-Сийра», 2/ 102).

27 — А асулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи ва салламнинг ҳаж ва умралари

А асулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи ва саллам ҳижрий снинчи йилда бир марта ҳаж - (тарихий номи) Видолашув ҳажи ва тсрт марта умра қилдилар. Умраларнинг барчаси зул-қаъда ойида бслган сди. Улар: Ҳудайбийс умраси, қазо умраси, ҳажлари билан қилинган умра ва Жсъсрронадан қилинган умраси. (Имом Бухорий, ҳадис â„– 1778, Имом Муслим ривости, ҳадис â„– 1253).

28 — А асулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи ва салламнинг ғазотлари

А асулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи ва саллам йигирма еттита жангга бордилар ва тсққиз жангда шахсан иштирок стдилар. У жанглар: Бадр, Уҳуд, Мурайсийъ «Бану Мусталақ», Хандақ, Қурайза, Хайбар, Фатҳ, Ҳунанйн ва Тоиф жангларидир. Қирқ еттита бслинмани уруш учун жснатдилар («Табақотул-Кубро» 2/ 3). А асулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи ва саллам қилган биринчи ғазот — Абвоъ (Ваддон) жанги, охирги ғазот сса Табук жанги сди (Табарий Тарихи, 2/ 207). 

29 — А асулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи ва салламнинг муаззинлари

А асулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи ва салламнинг муаззинлари тсртта бслиб: Билол ибн А абоҳ ва Абдуллоҳ ибн Умму Мактум Мадинада, Саъд ал-Қураз Қубода, Абу Маҳзура Маккада сдилар («Зодул-маъод» 1/ 124).

30 — А асулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи ва салламнинг саҳобаларга имом бслиб сқиган охирги намози

А асулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи ва салламнинг саҳобларга имом бслиб сқиган охирги намози — Мурсалот сураси сқилган шом намози сди (Имом Бухорий ҳадис â„– 4429, Имом Муслим ривости, ҳадис â„– 462).

31 — А асулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи ва саллам ҳаётидаги охирги намоз

А асулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи ва саллам ҳаётидаги охирги намоз — вафот стган душанба кунидаги бомдод намози сди («Далолилун-нубувваҳ», 7/ 192 193).

32 — А асулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи ва салламнинг оғизларидан чиққан охирги ссз

А асулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи ва салламнинг оғизларидан чиққан охирги гап - «Аллоҳумма ар-А афиқул-Аъло»: Аллоҳим, жаннатнинг олий мақоми(ни танладим), жумласидир (Имом Бухорий, ҳадис â„– 4463).

33 — А асулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи ва салламнинг вафотлари

А асулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи ва саллам ҳижрий сн биринчи йил, рабиъул-аввал ойининг сн иккинчи куни - душанба кунида вафот стдилар ва чоршанба куни Оиша (разисллоҳу анҳо)нинг хоналарига дафн стилдилар (Ибн Саъд «Табақот» 2/ 209, Табарий Тарихи, 2/ 241).

34 — А асулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи ва салламнинг умри

А асулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи ва саллам вафот стганларида ёшлари олтмиш учда сди (Имом Муслим ривости, ҳадис â„– 2349).

35 — А асулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи ва салламнинг ғассоллари

А асулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи ва саллам вафот стганларидан сснг муборак баданларини Аббос ибн Абдулмутталиб, Алий ибн Абу Толиб, Фазл ибн Аббос, Қусам ибн Аббос, Усома ибн Зайд ва А асулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи ва салламнинг ғуломи - Шуқрон (разисллоҳу анҳум)лар ювдилар. А асулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи ва салламни ювганларида кийимлари ечилмаган сди (Ибн Ҳишом, «ас-Сийра», 4/ 287).

36 — А асулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи ва салламнинг кафанлари

А асулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи ва саллам пахтадан тсқилган учта газмол билан кафанландилар. Улар ичида ксйлак ва салла йсқ сди (Имом Бухорий, ҳадис â„– 1264, Имом Муслим ривости, ҳадис â„– 941).

37 — А асулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи ва салламга сқилган жаноза намози

А асулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи ва саллам учун сқилган жаноза намозида биронта саҳоба имом бслмади. Балки ҳар бир киши танҳо намоз сқиди. Аввал сркаклар, кейин хотинлар, кейин болалар, кейин қуллар намоз сқидилар (Ибн Ҳишом «ас-Сийра», 4/ 289).

38 — А асулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи ва салламнинг мерослари

А асулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи ва саллам вафотидан сснг оқ хачири, қурол-аслаҳаси ва садақа қилиб  қолдирган еридан бошқа на тилло ва на кумуш тангалар, на қул ва на канизакни мерос қилиб қолдирдилар («ат-Табақот», 2/ 241).

39 — А асулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи ва салламнинг ҳовузи

А асулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи ва салламнинг ҳовузи жуда ҳам катта бслиб, унинг суви жаннатдаги Аллоҳ таоло Муҳаммад соллалоҳу алайҳи ва салламга ваъда қилган Кавсар дарёсидан оқиб келади. Унинг суви сутдан оқ, асалдан тотли ва ҳиди мушкдан шириндир. Унинг идишларининг сони Самодаги юлдузлар соничадир. Ундан бир марта ичган одам, кейин ҳеч ҳам чанқамайди (Имо Бухорий, ҳадис â„– 6575; 6593)

40 — А асулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи ва салламни тушда ксриш

Имом Бухорий ва Имом Муслим раҳимаҳумаллоҳлар Абу Ҳурайра (разисллоҳу анҳу)дан ривост қилдилар: А асулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи ва саллам айтдилар: «Мени тушида ксрган киши — Мени ксрибди. Чунки шайтон, менинг шаклимда гавдалана олмас» (Имом Бухорий, ҳадис â„– 110, Имом Муслим ривости, ҳадис â„– 2266).

41 — А асулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи ва салламнинг Аллоҳ ҳузуридаги мақоми

А асулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи ва саллам — Аллоҳ таоло ҳузурида сратилган бутун махлуқларнинг снг афзалидирлар.

42 — А асулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи ва салламнинг исмлари

А асулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи ва салламнинг исмлари: Муҳаммад, Аҳмад, Моҳий (Йсқ қилгувчи - Аллоҳ у билан куфрни йсқ қилади), Оқиб (Сснгги — Ундан кейин пайғамбар келмайди), Амийн (Омонатдор), Уммий (Саводсиз), А асул, Аабий, Шоҳид, Заҳук (Сертабасссум), Фотиҳ, Қаттол (Ислом динига қурол билан қарши чиққанларни слдиргувчи), Қусам (Барча схшиликларни сзида жамлаган), Мустафо(одамларнинг Сараси), Мубашшир (Башорат берувчи), Башир (Башорат берувчи), Мутаваккил ( Аллоҳга таваккул қилган), Муқаффий (Ўзидан аввалги пайғамбарлар ҳидостига Издош), Аазир (Огоҳлантирувчи), Аабийюр-раҳмаҳ (А аҳмат пайғамбари), Аабийют-Тасвисҳ (Инсон ҳуқуқини тақводан бошқа барча нарсаларда тенг ксрган пайғамбар), Аабийюл-малҳамаҳ (Жанг пайғамбари (жангларда шахсан иштирок стган пайғамбар)), Қосим (адолат билан тақсимловчи), Абдуллоҳ (Аллоҳнинг бандаси), ас-Сирожул-Мунийр (порлаган Чироқ), Саййиду валади Одам (Одам фарзандларининг Саййиди), Соҳибу ливаил-Ҳамд (Қиёматда тикиладиган Ҳамд байроғининг А­гаси), Соҳибу Мақомил-Маҳмуд (Мақталган Мақом А­гаси), ад-Доъий илаллоҳи биизниҳ (Аллоҳ йслига Аллоҳ изни билан Чорловчи), Хотимун-набиййин (Охирги Лайғамбар) ва бошқа исмлар («ат-Табақот» 1/ 83, 84; «Далоилун-нубувваҳ» 1/ 151 — 161). 

43 — А асулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи ва салламнинг кунсси

А асулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи ва салламнинг кунсси тснғич фарзанди Қосимга нисбатан — Абул-Қосимдир (Имом Муслим ривости, "œКитобул-адаб", ҳадис â„– 5).

44 — А асулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи ва салламнинг сифат-шакллари

А асулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи ва саллам оқ, нурафшон юзли, табассум қилсалар сн тсрт кунлик ойдек порлар сди. Ўрта бсйли - новча ҳам, пакана ҳам смас сдилар. Сочлари сртача на пахмоқ ва на узун бслиб, қулоқлари билан елкаларигача тушар сди (Имом Бухорий ҳадис â„– 3549, Имом Муслим ривости, ҳадис â„–â„– 2338, 2340).

45 — А асулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи ва салламнинг оқ туклари

А асулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи ва салламнинг соч ва соқолларида йигирмата оқ тук бор сди (Имом Бухорий, ҳадис â„– 3548, Имом Муслим ривости, ҳадис â„– 2347).   

46 — А асулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи ва салламнинг бсй-ҳидлари

А асулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи ва салламнинг бсй-ҳидлари мушкдан ксра ширинроқ сди (Имом Бухорий, ҳадис â„– 3561, Имом Муслим ривости, ҳадис â„– 2330).

47 — А асулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи ва салламнинг ҳаёси

А асулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи ва саллам чимилдиққа кирган бокира қиздан ҳам ҳаёлироқ сдилар (Имом Бухорий, ҳадис â„– 3562).

48 — А асулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи ва салламнинг гапиришлари

А асулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи ва саллам шунчалар оз гапирар сдиларки, уни санамоқчи бслган одам санаши мумкин сди (Имом Бухорий, ҳадис â„– 3567).

49 — А асулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи ва салламнинг набиралари:

А асулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи ва салламнинг набиралари олтитадир.1 - Умома Абу Ос ибн А абийъ қизи, онаси - Зайнаб А асулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи ва саллам қизи.2 — Абдуллоҳ ибн Усмон ибн Аффон, онаси - А уқийс А асулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи ва саллам қизи.3-, 4-, 5-, 6- Ҳасан, Ҳусайн, Зайнб ва Умм Кулсум. Буларнинг барча Алий ибн Абу Толибнинг фарзандлари бслиб, оналари - Фотима А асулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи ва саллам қизидир. (Аллоҳ уларнинг барчасидан, ота-оналаридан рози бслсин) («Сисру аъламин-нубалаъ» 1/ 31, «Софватус-софваҳ» 1/ 294, 309).

50 — А асулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи ва салламнинг соқоллари

А асулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи ва салламнинг соқоллари қалин ва узун сди («Саҳиҳу Сунани Аби Довуд» 3/ 393).

ibnUyayna:
51 — А асулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи ва саллам узугини бирга олиб юрган одам

А асулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи ва салламнинг узугини Муъайқиб ибн Абу Фотима Давсий (разисллоҳу анҳу) олиб юрар ва А асулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи ва саллам бу узук билан мактубларни муҳрлар сдилар («Зодул-маъод» 1/ 128).

52 — А асулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи ва салламнинг инсон скани

А асулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи ва саллам инсондек туғилдилар, инсондек сшадилар, инсондек касал бслдилар ва инсон каби слдилар. Шунинг учун ҳам, А асулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи ва саллам нур ёки Аршнинг нуридан сратилган, деб гумон қилган киши, Қуръон Каримни инкор стган бслади (Оли Имрон: 144, Каҳф: 110, Анбиё: 34, Фурқон: 7, 8. Имом Бухорий, ҳадис â„– 5016).

53 — А асулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи ва салламнинг қсриқчилари

А асулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи ва салламнинг қсриқчилари Саъд ибн Муоз, Муҳаммад ибн Маслама, Зубайр ибн Аввом, Уббод ибн Бишр ва бошқалар (разисллоҳу анҳум) сдилар. Аллоҳ таолонинг: «Аллоҳ Сизни одамлардан ҳимос қилади» (Моида: 67) ости нозил бслгач, А асулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи ва саллам қсриқчиларига бунинг хабарини бериб, уларни тарқатдилар (Зодул-маъод» 1/ 127).

54 — А асулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи ва салламнинг сарбонлари

А асулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи ва салламнинг сарбони ва тусларига хиргойи қилганлар: Абдуллоҳ ибн А авоҳа, Омир ибн Акваъ, Салама ибн Акваъ ва Анжаша Ҳабаший разисллоҳу анҳум («Зодул-маъод» 1/ 128). 

55 — А асулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи ва салламнинг қуроли

А асулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи ва салламнинг тсққизта қиличи, еттита темир совути, олтита камони, бешта найзаси, темирдан қилинган дубулға, урушда кисдиган учта жуббаси, битта қалқони ва «Уқоб» деб номланган қора байроғи бор сди (Ибн Саъд «Табақот» 1/ 376, 379).

56 — А асулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи ва салламнинг котиб-ёзувчилари

А асулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи ва салламнинг Қуръон Карим ва мактубларини ёзувчи котиблари: Абу Бакр Сиддиқ, Умар ибн Хаттоб, Усмон ибн Аффон, Алий ибн Абу Толиб, Зубайр ибн Аввом, Омир ибн Фуҳайра, Амр ибн Ос, Убай ибн Каъб, Абдуллоҳ ибн Арқам, Собит ибн Қайс ибн Шаммос, Ҳанзала ибн А абийъ, Муғийра ибн Шсъба, Абдуллоҳ ибн А авоҳа, Холид ибн Валид, Холид ибн Саид ибн Ос, Муовис ибн Абу Суфён ва Зайд ибн Собит разисллоҳу анҳумлардир («Зодул-маъод» 1/ 117).

57 — А асулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи ва салламнинг кулгиси ва ҳазиллари

Термизий ривост қилди: Абу Ҳурайра (разисллоҳу анҳу) айтди: (Саҳобалар): А А асулуллоҳ, Сиз биз билан ҳазиллашаспсизми?,- деганларида: «Ҳа, бироқ мен фақатгина ҳақиқат билан ҳазил қиламан!»- дедилар (Саҳиҳ ҳадис. «Мухтасаруш-шамааилил-Муҳаммадийс», ҳадис â„– 202).

58 — А асулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи ва саллам ва слим талвасаси

Оиша (разисллоҳу анҳо) айтдилар: А асулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи ва салламнинг олдиларида сув қуйилган идиш бор сди. У қслини сувга солиб, юзларини ишқар ва: «Ла илаҳа илллалоҳ! Ўлимнинг сархушлиги-талвасаси бор»- дер сдилар (Имом Бухорий, ҳадис â„– 6510).

59 — А асулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи ва саллам насабининг ахлоқсизлик-зинодан поклиги

А асулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи ва салламнинг насаби Одам алайҳиссолату вассаломдан тортиб, то ота-оналаригача жоҳилист ахлоқсизлигидан пок бслган сди. Восила ибн Асқаъ (разисллоҳу анҳу) айтди: А асулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи ва саллам: «Аллоҳ мени Ҳошим уруғи ичидан танлаб олди»- дедилар (Имом Муслим ривости, ҳадис â„– 2276). Табароний (раҳимаҳуллоҳ) Алий ибн Абу Толиб (разисллоҳу анҳу)дан ривост қилди: А асулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи ва саллам айтдилар: «Мен Одам (алайҳиссалом)дан то ота-онамдан туғилгунча зинодан смас, никоҳдан дунёга келдим ва менга жоҳилий зинодан ҳеч бир нарса тегмади» («Саҳиҳул-Жомеъ», ҳадис â„– 3225).

60 — А асулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи ва салламнинг тсшаги

Оиша (разисллоҳу анҳо) айтди: А асулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи ва салламнинг тсшаги ичи хурмо ёғочининг псстлоғи билан тслдирилган тери сди (Имом Бухорий, ҳадис â„– 6456, Имом Муслим ривости, ҳадис â„– 2082).

61 — А асулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи ва салламнинг қасамлари

Ибн Қоййим (раҳимаҳуллоҳ) айтди: А асулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи ва саллам саксондан ортиқ ерда Аллоҳ номига қасам ичдилар. Аллоҳ таоло сса А асулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи ва салламни уч ерда қасам ичишга амр қилди:

1 - «(А­й Муҳаммад соллаллоҳу алайҳи ва саллам), сиздан: «У (ваъда қилинган азоб) ҳақми?» — деб ссрайдилар. Айтинг: «Ҳа, А оббимга қасамки, албатта у ҳақдир. Сизлар (ундан) қочиб қутулгувчи смассизлар» (Юнус: 53);

2 - «Кофир бслган кимсалар «Бизларга (қиёмат) соати келмас», дедилар. (А­й Муҳаммад соллаллоҳу алайҳи ва саллам, уларга) айтинг: «Йсқ! Ғайбни билгувчи А оббимга қасамки, шак-шубҳасиз у (съни қиёмат) сизларга келар» (Сабаъ: 3);

3 - «Кофир бслган кимсалар сзларининг ҳеч қачон қайта тирилмасликларини гумон-даъво қилдилар. (А­й Муҳаммад соллаллоҳу алайҳи ва саллам, уларга) айтинг: «Йсқ! А оббимга қасамки, албатта қайта тириласизлар, сснгра албатта сизларга қилган амалларингизнинг хабари берилажак ва бу - Аллоҳ учун осондир» (Тағобун: 17) («Зодул-маъод» 1/ 163).

62 — А асулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи ва салламнинг кечиримлари

Анас (разисллоҳу анҳу) айтди: Мен А асулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи ва саллам билан бирга кетаётган сдим. А асулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи ва салламнинг сгнида ёқаси дағал тикилган нажрон жуббаси бор сди. Бир аъробий дуч келиб, А асулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи ва салламни кийими билан шундай қаттиқ тортдики, ёқанинг дағаллиги бсйинларида из қолдирди. Сснгра: А­й Муҳаммад, олдингдаги Аллоҳнинг молидан менга бер?!,- деди. А асулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи ва саллам унга сгирилиб қараб кулдилар ва унга сша молдан беришга амр қилдилар (Имом Бухорий, ҳадис â„– 3149).

63 — А асулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи ва салламнинг жасурлиги

Анас (разисллоҳу анҳу) айтди: А асулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи ва саллам одамларнинг снг сҳсонкори, саховатлиси ва снг жасури сдилар. Кечаларнинг бирида Мадина аҳолиси қсрқиб кетдилар ва товуш келган томонга кета бошладилар. Улар келган товуш томон борар сканлар, сзларидан илгари кетган ва қайтаётган А асулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи ва салламга дуч келдилар. А асулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи ва саллам Абу Талҳанинг отига минган ва бсйнига қилични осиб олган сдилар. А асулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи ва саллам уларга: «Қсрқманглар! Қсрқманглар»- дедилар (Имом Муслим ривости, ҳадис â„– 2307).

64 — А асулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи ва салламнинг ҳайвонларга шафқати

Саҳл ибн Ҳанзалийс (разисллоҳу анҳу) айтди: А асулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи ва саллам орқаси қорнига ёпишиб қолган (озғин) тус олдидан стар сканлар: «Аллоҳдан бу тилсиз ҳайвонлар ҳақида қсрқинглар! Уларни лойиқ бслганидек мининглар ва лойиқ бслганидек (ссйиб,) енглар!»- дедилар («Саҳиҳу Аби Довуд» ҳадис â„– 2221).Саид ибн Жубайр (раҳимаҳуллоҳ) айтди: Абдуллоҳ ибн Умар (разисллоҳу анҳу) товуқни нишон қилиб отишаётган одамлар олдидан стди. Уни ксргач одамлар тарқалиб кетдилар. Абдуллоҳ ибн Умар (разисллоҳу анҳу): Буни ким қилди?! А асулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи ва саллам буни қилган одамни лаънатлаган- деди (Имом Муслим ривости, ҳадис â„– 1958).

65 — А асулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи ва саллам терининг хсшбсйлиги

Анас (разисллоҳу анҳу) айтди: А асулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи ва саллам бизникига кириб, қайлула-пешин уйқусини ухлаганларида терладилар. Онам шиша идишни олиб келиб, А асулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи ва салламнинг терларини сидириб ола бошладилар. Бирдан А асулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи ва саллам уйғониб кетдилар ва: «А­й Умму Сулайм, нима қиласпсиз?»- деганларида онам: Сизнинг терингизни атирларимиз ичига қсшиб қссмиз. У (терингиз) атирларнинг снг хушбсйидир,- деб жавоб берди (Имом Муслим ривости, ҳадис â„– 2331).

66 — А асулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи ва салламнинг очиқ қсллиги

Абдуллоҳ ибн Аббос (разисллоҳу анҳу) айтди: А асулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи ва саллам очиқ қслликда ҳар нарсани учириб келган шамолдан ҳам саховатпеша сдилар (Имом Муслим ривости, ҳадис â„– 2308).

67 — А асулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи ва салламнинг ғайри муслимларга қилган муомаласи

Абдуллоҳ ибн Амр ибн Ос (разисллоҳу анҳу) айтди: А асулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи ва саллам айтдилар: «Муъоҳид-шартнома қилган одамни слдирган кимса жаннатнинг ҳидини ксрмайди. Ҳолбуки, унинг ҳиди қирқ йил(лик масофа)дан келиб туради» (Имом Бухорий, ҳадис â„– 3166).«Муоҳид»- мусулмонлар аҳд берган одам.Сафвон ибн Сулайм (раҳимаҳуллоҳ) саҳобаларнинг бир неча  сғилларидан, улар оталаридан ҳадис айтди: А асулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи ва саллам: «Мен муоҳидга зулм қилган ёки ҳаққини бермаган ёки кучи етмаган нарсага мажбурлаган ёхуд ундан розилигисиз бирон нарсани олган киши қаршисида Қиёмат куни даъвогарман!»- дедилар («Саҳиҳу Аби Довуд», ҳадис â„– 2626).

68 — А асулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи ва салламнинг илм толиблари ҳақидаги васистлари

Абу Саид Худрий (разисллоҳу анҳу) айтди: А асулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи ва саллам: «Яқинда олдингизга илм излаган одамлар келадилар. Сизлар уларга: А асулуллоҳнинг васисти, хуш келдингиз!- деб, сргатинглар!»- дедилар (Ҳасан ҳадис: «Саҳиҳу ибн Можжа», ҳадис â„– 201).

69 — А асулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи ва саллам ва ҳижома

«Ҳижома» - терини тилиб, махсус жиҳоз билан қон олишдир.

Анас (разисллоҳу анҳу) айтди: А асулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи ва саллам бсйиннинг икки томири ва елканинг уст қисмидан (ҳижрий қамарий ойларнинг) сн еттинчи, сн тсққизинчи ва йигирма биринчи кунлар(и)да қон олдирар сдилар (Шайх Албоний «Мухтасаруш-шамааил», ҳадис â„– 313).

70 — А асулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи ва салламнинг камтарлиги

Бароъ ибн Озиб (разисллоҳу анҳу) айтди: Аҳзоб куни А асулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи ва саллам биз билан бирга тупроқ ташидилар ва оппоқ қоринлари тупроқ бслиб кетди (Имом Муслим ривости, ҳадис â„– 1803).Табароний (раҳимаҳуллоҳ) Саҳл ибн Ҳунайф (разисллоҳу анҳу)дан ривост қилди: А асулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи ва саллам камбағал мусулмонларнинг олдига бориб зиёрат қилар, беморларини ксрар ва жанозаларида ҳозир бслар сдилар («Саҳиҳул-Жомеъ», ҳадис â„– 4877).

71 — А асулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи ва саллам сз хонадонида

Урва ибн Зубайр (разисллоҳу анҳу) айтди: Мен Оиша (разисллоҳу анҳо)дан: А асулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи ва саллам уйларида бирон нарса қилар сдиларми?- дес ссрадим. У: Ҳа, А асулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи ва саллам пойафзалини тозалар, кийимларини тикар ва сизлардан бирингиз каби уй ишларини ҳам қилар сдилар,- деб жавоб берди, (разисллоҳу анҳо) (Имом Аҳмад «Муснад» 42 / 2531).

72 — А асулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи ва саллам ва набиралари

Бароъ ибн Озиб (разисллоҳу анҳу) айтди: Мен А асулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи ва салламнинг елкасига Ҳасан ибн Алий (разисллоҳу анҳу)ни стқазиб: «Аллоҳим, мен уни схши ксраман, Сен ҳам уни схши кср!» десётганларини ксрдим (Имом Бухорий, ҳадис â„– 3749).Абу Қатода (разисллоҳу анҳу) айтди: А асулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи ва саллам бизнинг олдимизга чиққанларида Умома Абу Ос қизи елкаларида сди. А асулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи ва саллам намоз сқидилар ва рукуъ қилганларида уни (ерга) қсср, (иккинчи ракаатга бошларини) кстарганларида кстариб олар сдилар (Имом Бухорий «Саҳиҳ», ҳадис â„– 5996).

73 — А асулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи ва саллам асирларга схшилик қилишга васист қилар сдилар

А асулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи ва саллам Бадр жангидан қайтгач, асирларни саҳобалар сртасида бслиб бердилар ва уларга: «Асирларга схшилик қилинглар!»- дедилар. Мусъаб ибн Умайр (разисллоҳу анҳу)нинг укаси Абу Азиз ибн Умайр асирлар ичида сди. У айтди: Мен Бадрдан қайтгач, ансорлар ичида қолдим. Улар А асулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи ва салламнинг васистларига содиқ слароқ, нонушта ёки кечки овқатларида менга алоҳида нон ва хурмо берар сдилар. Уларнинг биронтасининг қслига бирон бурда нон тушиб қолса уни менга берар, мен сса услиб уни сзига қайтарар, у сса олмас ва сна менга қайтарар сди (Ибн Ҳишом «Сийра» 2/ 251).

74 — А асулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи ва салламнинг ибодатдаги тиришқоқлиги

Оиша (разисллоҳу анҳо) айтдилар: А асулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи ва саллам кечалари таҳажжуд намози сқир ва оёқлари ёрилиб кетар сди. Мен Унга: А А асулуллоҳ, нега бундай қиласиз? Ахир Сизнинг аввалги ва кейинги гуноҳларингиз мағфират қилинган-ку?- десам: «Шукрона келтирган банда бслмайинми?!»- деб жавоб бердилар (Имом Бухорий, ҳадис â„– 4837).Абу Ҳурайра (разисллоҳу анҳу) айтди: А асулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи ва саллам: «Аллоҳ номига қасамки, Мен бир кунда Аллоҳга етмиш мартадан кспроқ истиғфор айтиб, тавба қиламан»- дедилар (Имом Бухорий, ҳадис â„– 6307).

75 — А асулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи ва салламнинг қарз олиши

А асулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи ва саллам одамлар ичида чиройли муомалали инсон сдилар. Бирон нарсани қарзга олсалар, ундан ксра схшироқ қилиб тслар ва қарз берган одамга дуо қилиб: «Аллоҳ сизга аҳлингиз ва бойлигингизда барака берсин! Қарзнинг мукофоти - вафодорлик ва мақтовдир»- дедилар (Имом Бухорий, ҳадис â„– 2392. Ибн Можжа «Саҳиҳ», ҳадис â„– 1968).

 

Қуръон остларини таржима қилишда Алоуддин Мансурнинг «Қуръон Карим» изоҳли таржимасидан баъзи сзгартишлар билан фойдаланилди.

Ҳижрий 13 рабиъул аввал 1429 йил

Мелодий 22 март 2008 йил

hikmatnuri.com

Foniy:

Shuhrat_:
Rahmat sizlarga ancha malumotlar oldim. Manabular ham Payg'ambarimiz s.a.v haqlarida foydali malumot ekan, sizlarga ham ilindim    .   1. Лайғамбар
алайҳиссаломнинг
туғилишлари—Фил йили, 12-
А обийъул Аввал.
2. Лайғамбар
алайҳиссаломнинг оналари
билан Мадинага боришлари ва
оналарининг вафоти —
туғилганларининг олтинчи
йили.
3. Лайғамбар
алайҳиссаломнинг боболари
Абдулмуттолибнинг вафоти ва
узот амакилари Абу
Толибнинг кафолатига
стишлари —
туғилганларининг саккизинчи
йили.
4. Лайғамбар
алайҳиссаломнинг амакилари
Абу Толиб билан Шом
сафарига чиқишлари—
туғилганларининг сн иккинчи
йили.
5. Лайғамбар
алайҳиссаломнинг Фижор
урушида ҳозир бслишлари—
туғилганларининг сн тсртинчи
йили.
6. Лайғамбар
алайҳиссаломнинг Фузул
шартномасида ҳозир
бслишлари—туғилганларининг
йигирманчи йили.
7. Лайғамбар
алайҳиссаломнинг
Хадийжанинг ғуломи Майсара
билан тижоратга чиқишлари—
туғилганларининг йигирма
бешинчи йили.
8. Лайғамбар
алайҳиссаломнинг Хадийжа
бинти Хувайлид розисллоҳу
анҳога уйланишлари—
туғилганларининг йигирма
бешинчи йили.
9. Лайғамбар
алайҳиссаломнинг Каъбани
қайта қуришда иштирок
стишлари—туғилганларининг
сттиз бешинчи йили.
10. Лайғамбар алайҳиссаломга
ваҳий туши¬шининг
бошланиши—
туғилганларининг қирқинчи
йили—пайғамбарликнинг
биринчи йили.
11. Ҳабашистонга биринчи
ҳижрат—пайғамбарликнинг
бешинчи йили.
12. Ҳабашистонга иккинчи
ҳижрат—пайғамбарликнинг
олтинчи йили.
13. Қамал саҳифаси—
пайғамбарликнинг еттинчи
йили.
14. Қамал саҳифасининг бекор
қилиниши—пайғамбарликнинг
тсққизинчи йили.
14. Абу Толибнинг вафоти—
пайғамбарликнинг снинчи
йили.
15. Хадийжа розисллоҳу
анҳонинг вафоти—
пайғамбарликнинг снинчи
йили.
16. Лайғамбар
алайҳиссаломнинг Савда
бинти Замъа розисллоҳу
анҳога уйланишлари—
пайғамбарликнинг снинчи
йили.
17. Қурайшнинг Лайғамбар
алайҳиссаломга озорининг
шиддатланиши—
пайғамбарликнинг снинчи
йили.
18. Лайғамбар
алайҳиссаломнинг Тоифга
чиқишлари—
пайғамбарликнинг снинчи
йили.
19. Лайғамбар
алайҳиссаломнинг сзларини
қабилаларга
таништиришлари—
пайғамбарликнинг снинчи
йили.
20. Оиша розисллоҳу анҳога
ақди никоҳ қилишлари—
пайғамбарликнинг сн биринчи
йили.
21. Исро ва Меърож—
пайғамбарликнинг сн иккинчи
йили.
22. Аамознинг фарз бслиши—
пайғамбарликнинг сн иккинчи
йили.
23. Ансорлар билан танишув—
пайғамбарликнинг сн иккинчи
йили, зулҳижжа ойи.
24. Биринчи Ақоба байъати—
пайғамбарликнинг сн иккинчи
йили, зулҳижжа ойи.
25. Мисъаб ибн Умайр
розисллоҳу анҳунинг
Мадинага юборилиши—
пайғамбарликнинг сн иккинчи
йили.
26. Иккинчи Ақоба байъати—
пайғамбарликнинг сн учинчи
йили.
27. Лайғамбар
алайҳиссаломнинг Мадинага
ҳижратлари—
пайғамбарликнинг сн
тсртинчи йили, сафар ойи,
биринчи ҳижрий сана.
27. Масжиди Аабавийни
қуриш—биринчи ҳижрий сана,
сафар ойи.
28. Азонни жорий қилиниши—
биринчи ҳижрий сана.
29. Мусулмонларни
биродарлаштириш—биринчи
ҳижрий сана, жумадул ула
ойи.

Navigation

[0] Message Index

[#] Next page

Go to full version