Tasavur qilib ko'ring!  ( 3608 marta o'qilgan) Chop etish

1 B


zuhrahon  30 Mart 2009, 10:47:07

Тасаввур кил бир куни"¦
 
Абдулкарим Котиб
 

Суюкли дсстим! Тасаввур кил, бироздан сснг хузурингга Лайгамбаримиз Мухаммад саллоллоху алайхи ва саллам  кириб келадилар"¦ Сен хеч хам хаёлингга келтирмаган ташриф... Аима килган бслардинг? Ахир у зот бу ер устида юрганларнинг снг схшиси"¦ Бу оламда стган жамики хукмдорлару донишмандларнинг снг афзали"¦ А ахмоннинг суюкли халили солаллоху алайхи васалламдирлар"¦ Ана сша зот сенинг сшигинг остонасида турибдилар"¦ Сени зиёрат стмокчилар"¦
Сен аввал сйлаб кср"¦ Хозир нима киласан? Бугун хаётимдаги снг бахтиёр куним, ахир кимсан пайгамбаримиз бизникига келдилар деганингча, унутилмас бслган ушбу дамларда ксзларингдан хасжон ва хурсандчилик ёшлари билан у зотга пешвоз чикарсан? Аки бироз тараддудланиб колиб, жавонингда калашиб ётган турли туман чет сл кушикчиларининг хонишлари ёзилган кассеталар срнига Куръони карим тиловати, фойдали мавъизалар ёзилган кассеталарини териб куйиш учун югуриб коласанми?
 Бехаё, зулму- зсравонликни таргиб килувчи, мазмунсиз видео кассеталарингни хам сширарсан? Хонанг деворларини тслдириб ётган бехаё суратларни-чи? Уларни хам ксчириб, улоктириб ташлайсанми? Ахир А осулулллох саллоллоху алайхи ва саллам  бу манзарани ксрсалар кспам хурсанд бслмасалар керак!!!
 Ювиниш хонасидаги тиш чсткаларинг ёнига пайгамбаримиз суннатларига сргашаётганингни билдириш ва у зотга схтиромингни зохир килиш учун мисвокни хам ксйиб ксссанми?
 Сенчи муслима синглим, кандай кутиб оласан А осулуллохни ?! Балки неча йиллардан бери сзингга ор билиб, карор килолмай юрганинг шаръий либосингни сшанда сраб чикарсан? А шундай ахволингда, сочларинг бир алфозда турмакланган, сгнингда тор кийимлар, юзингга турли буёклар чапланганича карши оласанми у зотни? Сени бундай холатда топсалар уй сохибаси муслима киз сканлигини билармиканлар ? Аки исломий одоб - ахлокни снг оддий ксринишларидан хам бенасиб бслган овруполик бир актрисани сшигини кокибман шекилли деган гумонга борармикинлар? 
Ота —онангга хам схтиром ва улар ёктирган ссзлар ила муомалада бсласанми? Уларни хар бир айтган юмушларига ссзсиз итоат стасанми?
Аки уларга А осулуллохни зиёратларидан олдин бслганинг каби уларга бакириб, ксрслик килиб, уларнинг буйрукларига итоатсизлик килишда давом стасанми? Ва бу ишларинг билан Аллох ва А осулини ксрсатмаларига осийлик киласанми?
Агар Сарвари коинот сендан: Мен сендан бомдод намози, жамоат намозлари, тунги намозларида коим бслиш хакида ссрамайман, чунки, шубхасиз, булар сенинг хаётингда мухим срин тутган ишлардир шундай смасми? деб ссраб колсалар нима деб жавоб килар скансан?   
Ўша  вактда нимани хис киласан?"¦ Устми? Хижолатми? Афсусланишми?"¦ Аки буларнинг барига мунофикка схшаб бепарволарча тиржайиб тураверасанми?
 Сени неча ойлардан бери бомдод намозини адо стмаётганингни билиб колсаларми"¦ Умринг бино бслиб атиги бир марта Куръонни кслингга олиб  скиганинг хакида дсстларингга мактаниб юрганинг хакида хабар топсалар нима деркинлар"¦
Сенга караб: -Койил, сен Ислом ва мусулмонларнинг фахрисан дермикинлар ёки газабдан юзлари кизарганича уйингни ташлаб чикиб кетармикинлар"¦ Аима деб уйлайсан?
 Саййидимиз билан нима хакида сухбат курасан? Мусулмонларни бугунги кунда олам узра чекаётган аламлари, зулму-жафолари хакидами?"¦ Аки дин илмлари"¦ Мусулмонлар тарихи"¦ Умматни келажаги, диний ва дунёвий, илми ва амалий ривожланиши, тараккиёти хакидами? А сен хозиргина телефонда гаплашган, доим бирга коняертлару клубларга борадиган дсстинг хакида ссзлаб берасанми? Аки Британисдаги ксшикчилар гурухи хакидаги охирги миш-мишларни"¦ Мисрлик кино юлдузи"¦ Италислик уйинчининг сочи хакидаги киссани айтиб берарсан"¦ Балки футбол бсйича охирги натижаларни"¦ А есторанлардаги турли таомлар, ичимликлар тури хакида хикос киларсан"¦
 Азиз дсстим сен буларни ксз олдингга келтириб ксрдингми? Аки ушбу калималарга факатгина сътиборсизлик билан ксз югуртириб ксйдингми? Ўтган умрга озгина бслсада надомат чекдингми? Сен А осулуллох саллоллоху алайхи ва салламнинг бир зумлик зиёратларига хали тайёр смаслигингни хис стдингми? Бундан хам ксра Аллох таолони хар лахза, туну-кун сени кузатиб турганини лекин шу билан бирга кундузги гунохларни кечаси, кечаси килинган гунохларни кундузи кечириш учун тавба сшикларини очиб ксйганини ёдингдан чикардингми?. Ул зот туннинг иккинчи срмида ссраганга ато стувчи, магфират ссраганнинг тавбасини кабул стгувчидир.
Сенга нима бслдики калбинг котиб колибди"¦ Кснглинг дагаллашиб колибди"¦ Сендан кочаётган дунёнинг ортидан кувиб юрибсан"¦ Аллох таъоло сенга хар куни очаётган минглаб тавба ва муножот сшикларидан сса юз сгириб кочмокдасан"¦
Азиз дсстим !  хеч шубхасиз сен киёмат куни ушбу рисолани сслайсан. У кунда сен икки кишининг бири бсласан. А рисолани скигач хаётини схшилик тарафига сзгаришига сабаб килгани учун Аллохга хамд айтган киши ёки скиган бслсада унга амал килмаган, окибатда ушбу рисола киёмат куни Аллохнинг хузурида унинг зарарига хужжат бслиб колгани сабаб каттик надоматга учраган киши"¦
  Дсстим ! вактлар стиб колмасдан аввал тавбага шошилгин, Аллох сендан рози бслсин. 
       Юсуф Ахмад таржимаси.[вложение удалено Администратором]

Qayd etilgan


zuhrahon  30 Mart 2009, 10:47:58

Hech o'ylab ko'rdingizmi?
Mol-davlatimiz ortdi,ammo huzur halovatimiz yo'qoldi.
Qulayliklar ortdi,ammo vaqtimiz kamaydi.
Dorilar ko'paydi, kasalliklar ozaymadi.
Kech yotib, saharda charchoq bilan uyg'onamiz.
Kam kitob o'qiymiz, ko'p televizor ko'ramiz.
Ko'p gapiramiz-u, kam e'tibor beramiz.
Pul topishni o'rgandik, sarfni eplolmadik.
Oyga uchib qaytishni bilamiz,lekin qo'shnimiz holidan habar olish uchun ikki qadam bozmaymiz.
Fazoda nima bo'layotganini bilamiz,lek ichki kechinmalarimizdan behabarmiz.
Havoni tozalaymiz, lekin ruhlarimiz kir.
Rejalar tuzamiz, natijalar ko'rinmaydi.
Shoshilishni o'rgandik, sabrni esa yoddan chiqardik.
Tanishlarimiz ko'p, do'stlarimiz kam.
Yutuqlarimiz ko'p, quvochlarimiz kam.
Ko'p narsani bilamiz, amalimiz kam.
Doimo labimizda kulgu,lek ko'z yoshimiz kam.
Va nihoyat: umrga yillar qo'shdik, ammo ba yillarga hayot bahsh qilolmadik...

Qayd etilgan


zuhrahon  30 Mart 2009, 10:49:11

AJABO!
Ajabo,  qo'lingdagi   ming  so'm  masjidga  naqadar  ko'p-u,bozorga  naqadar  oz.
Ajabo,  bir  yarim  soat  zikir  naqadar  uzoq  cho'ziladi-yu,to'qson  minut  futbol  naqadar  tez  tugaydi.
Ajabo,duvoda   so'zlar  naqadar  topilmaydi-yu,g'iybatda  shu  qadar  bo'lsa,naqadar   quyilib  keadi.
Ajabo,agar  futbolda  qo'shimcha vaqtga  o'tadigan  bo'lsa,naqadar  hayajonalnib  turamiz-u,ramazondagi  qo'shimcha  namozdan  uzoq  nolimiz.
Ajabo,Quronnimadan  bir  saxifa  o'qish  naqadar  qiyn-u,darakchi  dan o'ttiz  bet  naqadar  oson.
Ajabo,bir  necha  daqiqya  masjidga  naqadar  uzog'u  navbatdagi  seriyal  qarshisida  naqadar  oz.
Ajabo,xonanda  tayorlanib,xar  qancha  kutamizi-u,namoz  vaqti  deyarli  o'tib  ketsa  xam,  unga  xech  qancha  tayorgarlik  ko'rmaymiz.
Ajzbo,  seryal  qahramonlari  naqadar  sevib,ullarni  kuyib  pishibmuxokama  qilamiz-u,masjidda  yonimizda  turgan  nomazxoni  tanimaymiz.
Ajabo,xar  kim  jannatga  kirishini  xar  qancha  tama  qiladi-yu,buning  uchun bir nima  qilish,gapirish  yoki  ishonish  kerakaligini  xech  qancha  o'ylamaydi.Ajabo!

Qayd etilgan


zuhrahon  30 Mart 2009, 11:22:25

Assalomu  alaykum  Olloh  barchamizni  o'zi  hohlaganidek  tarbiyat  qilsin.Aziz  fo'rimdosh  azizllarim  yangi  ochilgan  mavzuga  o'z  qalban  his  qilgan  dildagi  fikirllaringizni  bildirshingizni  so'rab  qolaman.Olloh  barchamizdan  rozi  bo'lsin  amin

Qayd etilgan


zuhrahon  28 Iyul 2009, 20:16:45

BO’LMAGIN


Islomga do‘st bo‘lding, kufrga dushman,
Muqaddas yo‘lingga harif bo‘lmagin.
Vujuding olovda erib ketsa ham
Iymoning qatida zaif bo‘lmagin.

Gunohlar urchigan kunduzgi kunlar,
Shahvat faryodidan qoraymish tunlar,
Do‘zaxga bo‘lmayin desang o‘tinlar
Ko‘zi qonga to‘lgan shahif bo‘lmagin.

Go‘zallar o‘tarlar ko‘zni o‘ynatib,
Shaytoniy ohangda qalbing kuylatib,
Sen shunda ularni g‘amgin o‘ylatib
Latif shahvatlarga latif bo‘lmagin.

Umringga o‘rnashsin eng oliy tuyg‘u,
Faqat islom bo‘lsin sen uchun qayg‘u.
Faqirlar poyida boshing sadqayu,
Sultonlar nazdida sharif bo‘lmagin.

Pokiza maslaging chekkanda faryod
Topolmay qolasan tuzuk bir najot.
Bir pulga chaqilmas yurtda e’tiqod
Kufr ahli uchun nazif bo‘lmagin.

Dunyo arzimaydi yiqqan zaringga,
Yaxshisi shukr qil yo‘g‘-u boringga.
Yordam so‘rab kelgan birodaringga
Madina bo‘lgin-u, Toif bo‘lmagin.

Qayd etilgan


Lu`lu`  22 Iyul 2011, 07:42:00

 :asl3:

Мактаб даврларида алжабрдан бошка хамма фанларни схши курардим.Хатто хисоб - китобга оид булса-да хандасанисм берилиб урганардим. Устозларим дарс утишганида канийди устозларим ёнида дарсликдаги олимлар хам пайдо булишса, уларнисм куриб, маърузаларини сшитсам, деган хаёл олиб кетарди. Компютер сндигина чикканида, утган олимларнинг расмларини худди тирикдак узлари гапириб, дарслар утишса деб уйлардим  :5.
Орзуга айб йук, айникса, фантазисга :D
Хозирги орзуим сса, Ислом уз сайтидаги жамики маколалар китоб, диск шаклига келтирилса.Катта кутубхонамни пештокига ИСЛОМ УЗ деб ёзиб, турт девор китоб жавонларларим Ислом, тарих, адабиёт уз деган китоблар бн тулиб турса, меломанларга ухшаб роклар урнига маърузали дисклар каддини кутариб турса....туймас бандаманми, билмадим...
Локегин, орзуларни жамлаб бораверсак, бирор лойихага аскотар, форумдошлар ::)

Qayd etilgan