Andijon shahri haqida ensiklopediyalarda  ( 22690 marta o'qilgan) Chop etish

1 2 3 4 B


muxbir  20 Iyul 2009, 08:36:45

«ААДИЖОААҒМОЙ» АКА¦ИЯДОА ЛИК ЖАМИЯТИ — озиқ-овқат саноати корхонаси, Андижон ш.да жойлашган. «Ўзёғмойтамакисаноат» уюшмаси таркибига киради. Лахта чигитидан мой, хсжалик совуни, шулха, кунжара ва б. маҳсулотлар ишлаб чиқаради. 1907—54 й.ларда Андижон ёғ з-ди, 1954—94 й.ларда Андижон ёғ-мой комбинати, 1994 й. дек.дан ҳоз. номда ва очиқ турдаги акяисдорлик жамисти. 1907 й. «Т. К. Соловьев ва унинг компанисси» хусусий фирмаси томонидан ташкил стилган (суткасига 50 т чигитни қайта ишлаш қувватига сга бслган). 1930—31 й.лар қисман қайта жиҳозлаш ишлари стказилиб, чигитдан тук аж-ратиб олувчи яех ва буғ қозони, таъмирлаш яехи, лаб. қурилди, иш қуввати суткасига 200 т чигитни қайта ишлашга етказилди. 1949 й.дан узлуксиз скстракяис усули б-н ёғ олиш сзлаштиридди. 1960 й.да совун яехи ишга туширилгач, и.ч. ксрсаткичлари уч баравар ошди. 1962 й. дан ёғни соапстокдан ёг кислоталарини дистиллсяис усули орқали олиш яехи ишга туширилди, натижада совун сифатини схшилашга сришилди. 1983—93 й.ларда корхонанинг асосий и.ч. яехлари замонавий хорижий технологик линислар б-н жиҳозланди. 1975—96 й.ларда корхонанинг қуввати суткасига 540 т чигитни қайта ишлашга ва 85 т хсжалик совуни и.ч.га етказилди.

Ўзбекистон Миллий А­няиклопедисси

Qayd etilgan


muxbir  20 Iyul 2009, 08:37:06

«ААДИЖОАКАБЕЛА¬» АКА¦ИЯДОА ЛИК ЖАМИЯТИ — слектр техника саноати корхонаси, Андижон вилостининг Хонобод ш.да жойлашган. «Ўзслтехсаноат» уюшмаси таркибига киради. 1985—94 й.ларда «Андижонкабель» и.ч. бирлашмаси. 1994 й.дан ҳоз. номда ва очиқ турдаги акяисдорлик жамисти. Турли маркадаги кабеллар, слектр ускуналари ва слектр тармоқлари учун симлар — мис, жез (мис ва рух қртишмаси), никель симлари ва симтсрлари, халқ истеъмоли товарлари ишлаб чиқаради.
1982—85 й.ларда корхонанинг 1-нав-бати, 1987 й.да 2-навбати қурилиб, ишга туширилган. Корхонанинг 2-навбати ишга туширилгандан кейин қуввати йилига 823 минг км слектр симлари, 520 минг м2симтсрлар и.ч.га ет-казилди. 1988 й.да Финлсндиснинг «Аокис» фирмасида тайёрланган линислар срнатилди ва йилига 30 минг шартли км шаҳар телефон кабеллари и.ч. сзлаштирилди. 1986 й.да корхонанинг филиали бслган Тополино рсзғорбоп кабель маҳсулотлари з-ди ишга туширилган.

Ўзбекистон Миллий А­няиклопедисси

Qayd etilgan


muxbir  20 Iyul 2009, 08:37:31

«ААДИЖОААОМА» - Андижон вилости ҳокимлигининг ижтимоий-сиёсий газ. Андижон ш.да сзбек тилида ҳафтада 2 марта чиқади. Дастлаб «Кизил қсшчи ва деҳқон» номи б-н (1921 й. 30 майдан), кейинчалик турли номларда («Дархон», «Лахта фронти»; 1938—91 й.ларда «Коммунист») нашр қилинган. 1992 й.дан ҳоз. номда. Газ.да турли даврларда Чслпон, Асқад Мухтор, Сайда Зуннунова, Олимжон Холдор каби ёзувчилар, таниқли таржимон А устам Абдураҳмонов фаолист ксрсатган. Турли йилларда таҳриристда меҳнат қилган Ғуломжон Зайнобитдинов, Облоқул А­гамов, Каримжон Йслдошев, Юсуфжон Ғиёсов, Собиржон Шока-римов, Муҳаммаджон Абдукаримов, Муқимжон Аиёзов, Маҳмуджон Аорхсжаев, А аҳбархон Файзибоева, Тслқинбой Сатимов, Абдумутал Абдуллаев, Заҳриддин Муҳитдинов, Фозилжон Сиддиқов, Махпиратхон Тожихалиловалар А еспубликада хизмат ксрсатган маданист ходими, А еспубликада хизмат ксрсатган журналист фахрий унвонларига сазовор бслишган. Газета таҳ-риристи ташаббуси б-н 1970-й.ларда ташкил стилган ишчи ва қишлоқ мухбирлари мактабини 2000 й.га қадар 1000 дан зиёд тингловчи битирди.
«А.» Андижон вилостининг ойнаси сифатида бу ерда бслаётган йирик қурилишларнинг бориши ҳақида батафсил мақолалар ёритган. Жумладан, Андижон сув омбори қурилиши, Катта Фарғона канали қурилиши, тсқимачилик ва енгил саноат қурилишлари, «Антекс» ҳамда бошқа қсшма корхоналар қурилишлари доимий равишда газетанинг диққат марказида турган. 2000 й. 31 майда «А.» ва «Андижанскас правда» газ.лари бирлашган тахриристи ташкил стилди. Таҳриристда иқтисодиёт, агросаноат, хатлар ва оммавий ишлар, ижтимоий масалалар ва маънавист ҳамда спорт бслимлари ишлаб турибди. Ўзбек тилидаги газ.нинг адади 4 мингдан ортиқ (2000).

Ўзбекистон Миллий А­няиклопедисси

Qayd etilgan


AbdulAziz  13 Aprel 2010, 12:01:29

Етти пора қасабаси бор; беши Сайҳун суйининг жануб тарафида, икки шимоли жонибида. Жанубий тарафидаги қасабалар бир Андижондурким, васатта воқе бслубтур, Фарғона вилостининг пойтахтидур. Ошлиғи вофир, меваси фаровон, қовун ва узуми схши бслур. Қовун маҳалида полиз бошида қовун сотмоқ расм смас. Андижоннинг ношпотисидан схшироқ ношпоти бслмас. Мовароуннаҳрда Самарқанд ва Кеш қсрғонидин сснгра мундин улуғроқ қсрғон йсқтур. Уч дарвозаси бор. Арки жануб тарафида воқе бслубтур. Тсққуз тарнов сув кирар. Бу ажабтурким, бир ердин ҳам чиқмас. Қалъанинг гирдо-гирди хандақнинг тош ёни сангрезалик шоҳроҳ тушубтур. Қалъанинг гирдо-гирди тамом маҳаллоттур. Бу маҳалла била қалъаға фосила ушбу хандақ  ёқасидоғи шоҳруҳтур. Ови қуши доғи ксп  бслур, қирғовули беҳад семиз бслур. Аидоқ ривост қилдиларким, бир қирғовулни ускунасини тсрт киши еб тугата олмайдур. А­ли туркдур. Шаҳр ва бозорисида турки билмас киши йсқтур. А­лининг лафзи қалам била росттур.
Ани учунким, Мир Алишер Аавоийнинг мусаннафоти бовужудким Ҳирийда нашъу намо тонибтур, бу тил биладур.
А­лининг орасида ҳусн хейли бордур. Юсуф Хожаким  мусиқида машҳурдур. Андижонийдур. Ҳавосининг уфунати бор. Кузлар сл безгак ксп бслур.

«Бобурнома»дан

Qayd etilgan