Farnus...  ( 7002 marta o'qilgan) Chop etish

1 2 B


Muxsiya  20 Mart 2013, 12:31:08

bomdodini qazo qilganlar
Tura oldilar uyqudan qolib
Qiyomatni jazo bilganlar
Yig'lasinlar dod faryod solib

Qayd etilgan


Farnus  23 Mart 2013, 13:09:37

 

          Тавба 


Ўша кунларни ссласам Ò³алисм даÒ³шатга тушаман. Юрагим орÒ›ага тортиб кетади. Жинни бслиб Ò›олмаганимга шукр Ò›иламан. Ларвардигор дард берса, шифосини Ò³ам беришига сшанда ишондим.

Тиббиёт институтида сÒ›иганим учун кеч уйланганман. Хирург-онкологман. Òšизилснгач саратони билан оÒ“риган беморларни даволайман.

Умид ёлÒ“из сÒ“лим. Учта Ò›издан кейин АллоÒ³ орзумизни ушалтирган. У туÒ“илганида роппа-роса Ò›ирÒ› ёшда сдим. Умиднинг томоÒ“и тез-тез оÒ“ригани учун роса авайлардик. АйниÒ›са ойиси Ò³ар доим ксз-Ò›улоÒ› сди:

— Умиджон, совуÒ› сув ичиб Ò›сйма!

— Болам, овозинг бошÒ›ача, томоÒ“инг оÒ“рисптими?

«Асраган ксзга чсп тушар», деганлари рост скан. Ўшанда Умид сн беш ёшда сди.

— ТомоÒ›ни очадиган дори олиб келинг, — деди аёлим телефон Ò›илиб.

Билдимки, сÒ“лимнинг сна томоÒ“и оÒ“риган.  Ўша куни унинг иссиÒ“и чиÒ›иб, роса безовта бслди. Укол Ò›илдим. Дори ичирдим. АÒ³воли схшилангандек бслди. Бир Ò³афта стиб, у сна Ò›айталади.

— Лорга олиб бор. Яхшилаб текширсин, — срталаб тайинлаб кетдим хотинимга.

— Умиднинг гапларига Ò›араб, аллергисси Ò³ам бор, шекилли, деб манов дориларни ёзиб берди, — кечÒ›урун дорилар рсйхатини Ò›слимга тутÒ›азди у.

— Яхши, олинглар"¦

Афсуски, бу муолажанинг таъсири Ò³ам узоÒ›Ò›а бормади. Бир ой стар-стмас сÒ“лим сна овÒ›ат ейишга Ò›ийнала бошлади.

— Ангинангни олдириш керакми, дейман, болам, — дедим юрагим сзилиб.

— А­ртага олдирайлик, — деди сÒ“лим зорланиб. Шундагина сÒ“лимга сътибор берибман. Озиб, ранги бир аÒ³вол бслиб Ò›олибди. ОÒ“риÒ› жонидан стибдики, сртагаёÒ› ангинасини олдиришга тайёр! — Хспми, дада, сзингиз олиб борасиз-а?

Унга раÒ³мим келиб кетди. Шсрлик болам"¦ Ота бслиб, сна сзим шифокор бсла туриб унга бесътиборман.

— Кел-чи, сзим бир ксрай! Балки схшилаб даволасак олдириб Ò³ам стирмасмиз. Юзингдан ксриниб турибди — Ò›онинг кам. Анемиссан! Иммунитетинг паст. Òšувватлантирадан дорилар беришимиз керак сенга, — шундай дес унинг ёнига стириб, исгидан тутдим. — Òšани оÒ“зингни оч. АруÒ“га Ò›ара"¦

Унинг томоÒ“ига Ò›араб Ò³айратим ортди. Шамоллаш аломатлари ксринмайди. Хаёлимга келган фикрдан юрагим ортга тортди.

— Яна Ò›аеринг оÒ“риспти, сÒ“лим"¦ — шу саволни берспман-у, жавобини сшитгим келмасди.

— Кскрагим, мана бу ерим, — у тсшини ушлади. Ксз олдим Ò›оронÒ“улашди.

— ÒšовурÒ“ангнинг пасти-чи? — «йсÒ›», де болам, «йсÒ›», де, зорланаман ичимда.

— ОÒ“рийди. ОрÒ›ам"¦ умуртÒ›ам Ò³ам оÒ“рийди"¦

Тилим калимага келмай Ò›олди. Хушимдан кетай дедим. У айтган жойларни пайпаслаб ксргани юрагим бетламади. «ЙсÒ›! ФаÒ›ат бу смас! Худойим, наÒ³от сÒ“лим саратонга чалинган? АлÒ“изгина болам, сÒ“илгинам, сндигина сн бешга кирган жигаргсшам"¦»

Ксзларим ёшга тслди. Ўзимни Ò›слга ололмасдим. Ўкраб юборишим мумкин сди. Шунинг учун срнимдан турдим.

— Аима гап? — деди бизга анÒ›айиб Ò›араб стирган хотиним.

— А­ртага ангинасини олдирамиз. А ангини Ò›ара, шу пайтгача сътибор Ò›илмабман"¦ — шундай дес ётоÒ›хонага йсл олдим.

— Дадаси, овÒ›ат сузмоÒ›чийдим. ÒšаёÒ›Ò›а? — ортимдан баÒ›ириб Ò›олди у.

— Ейверинглар. Мен кейин ейман"¦

Мисм ишламай Ò›олганди. «А­нди нима бслади? АаÒ³от сÒ“лимнинг"¦ наÒ³от унинг умри Ò³исобли? ЙсÒ›! Дунёга сиÒ“май кетаётгандим. ЙсÒ›! Мен адашдим. Ўзим шу соÒ³ада бслганим учун менга шундай туюлди. А­ртага ишхонага олиб бориб сзим текшираман. Ò²аммаси ёлÒ“онлигига амин бсламан! Ò²а, мен адашдим!» Шу пайт хотинимнинг овози Ò›улоÒ“имга чалинди:

— СуюÒ› овÒ›атни Ò³ам еёлмаспсанми? Амон оÒ“рисптими? Вой болам-ей, Ò›ачондан буён тузукли овÒ›ат емайсан, озÒ“инлигингни Ò›ара. Мажбурлаб е.

Бу гапдан сснг бутунлай сзимни йсÒ›отдим. Секин ётоÒ›хона сшигидан мсраладим. ЎÒ“лим косадаги суюÒ› овÒ›атни ичишга уринспти. Лекин ютолмаспти. Йсталспти. А­й Худойим, унда учинчи босÒ›ич! АаÒ³от шу пайтгача сезмадим?! Шу Ò³олга тушгунча у Ò›анча азобни бошидан кечирган. Мен"¦ шу касални даволайман-ку! Аега ёнимдаги, боламдаги касалликни бошидан сезмадим. ЙсÒ›! Ўзингни бос! Ò²али текшириш керак"¦ ВаÒ³има Ò›илма!

А­рталаб уни ишхонага бошлаб бордим. Ўзим текширтиргани Ò›срÒ›дим. Шунинг учун Ò³амкасбим Комилга тайинладим:

— Илтимос, уни текширтириб кел. Ò²амма ксрикдан стказ. А ентгенологик, сндоскопик, патоморфологик, ультратовуш"¦ Ò³аммаси"¦

Улар келгунча Ò›слим ишга бормади. Юрак Ò³овучлиб стирдим.

— А­ркин Валиевич, Умиджон уйга кетаверсин. Жавоблар сртага чиÒ›аркан"¦ — деди сÒ“лимни елкасидан Ò›учиб олган Ò³амкасбим.

— А­ртага? — ажабланиб Ò›арадим унга. Бирдан тушундим-у, юрагим «шув» стиб кетди. У Умиднинг олдида гапиришни истамагани учун шундай деётганди.

— Ò²айдовчингиз бсш скан, Ò³озир Умиджонни Ò›сйиб келади"¦

Мен жонсиз Ò³айкалга айландим. Мисмга Ò³еч нарса келмасди. ТсÒ“рироÒ“и, бу Ò³аÒ›да сйлашни, фикрлашни истамасдим. Ò²амкасбим Ò›ачон келди, нималар деди Ò›улоÒ“имга кирмади.

— А­ркин ака? А­ркин ака? — охири у мени турткилай бошлади.

— ÒšоÒ“озларни бер, — дес олдим холос.

— А­ркин Валиевич, сзингизни Ò›слга олинг. Ўзингиз шифокорсиз-ку!

— Ò²а-а-а! Ўзим шифокорман! Кср, кар шифокорман! АлÒ“изгина болам ксз снгимда Ò›изилснгач саратони бслиб стирибди, билмадим! — негадир унга баÒ›ира бошладим. — ДеÒ³Ò›он, чспон бслганимда Ò³ам алам Ò›илмасди! БошланÒ“ич босÒ›ич бслса Ò³ам майли сди? А­нди нима Ò›иламан? Комил, айт! Аима Ò›илай, айт! Аима Ò›илсам уни асраб Ò›оламан? Асраб Ò›олиш мумкинми, сзи? Аега бундай бслди? У Ò³али ёш-ку! Аима учун?

Кечадан буён бсÒ“зимга тиÒ›илиб ётган алам отилиб чиÒ›ди. Мен Комилни Ò›учиб йиÒ“лай бошладим. У мени овутолмасди. Мен бир оми, саводсиз бслсам скан, хабарим йсÒ› бслса скан, овутса"¦ Афсус, мен Ò³аммасини биламан"¦ Бечора сÒ“лим шу пайтгача Ò›анча азоб чеккан"¦ Мен Ò“офил банда"¦ Аега билмадим? Аега сезмадим?

— Унда учинчи босÒ›ич тсÒ“рими? — ссрадим охири. ÒšоÒ“озларга Ò›арагим Ò³ам келмасди.

— Ò²а, — Комил ксзларини олиб Ò›очди.

— Ўсма Ò›аерда? ЮÒ›оридами, сртадами, пастда?

Комил хсрсинди.

— Ластдами?

У бош чайÒ›ади. Унга тикилиб туриб ксзим тинди"¦

* * *

Ксзимни очганимда беморлар хонасида ётардим. Демак, хушимдан кетибман. ЙсÒ›, ухлагандирман, балки"¦ Ò²а, ухлаганман! ДаÒ³шатли туш ксрибман"¦

— Комил, ёмон туш ксрибман"¦ Тушимда сÒ“лим"¦ Худога шукур туш скан"¦

— А­ркин Валиевич? ÒšанаÒ›а туш?

— Тушимда Умиджон саратон бслганмиш"¦ — бу ёлÒ“онлигини билардим, аммо шундай бслишини истаганим учунми, жуда ишонгим келарди.

— А­ркин ака? Ўзингини Ò›слга олинг"¦ Бу туш смас! Сиз сзингизни Ò›слга олишингиз, оилангиздагиларга суснч бслишингиз лозим"¦

— ЙсÒ›, Комил"¦ Бардошим етмайди. Унинг ксз снгимда ссниб боришига чидолмайман! Азобланишини кстаролмайман! У менинг болам, ёлÒ“изгина сÒ“лим!

— Òšанча тез даволасак, шунча схши. Буни сзингиз Ò³ам биласиз!

— Онасига нима дейман? Ўзига-чи? Улар бирдан билади. Ахир уйда Ò³ар куни шу касаллик Ò³аÒ›ида гапирганман. Беморларимнинг аÒ³волини айтиб берганман"¦

— АаÒ³от, шу пайтгача сезмадингиз?

— Шуни айт. Унинг томоÒ“и оÒ“рирди. Онаси иссиÒ›-иссиÒ› овÒ›ат едирарди. БефарÒ›лик Ò›илибман-да. ОвÒ›ат еётганда йсталиб, ютолмай Ò›олган пайтлари Ò³ам бслган, аÒ³амист бермаганман. Бу касаллик кексаларга хос деб юрганман-да! Ашларда кам учрайди-ку!

— Ò²а, Умиджоннинг ёшида кутилмаган Ò³ол"¦

— А­нди нима Ò›иламан, Комил?..

— Ўсма пастки Ò›исмда. Кимё даволаш Ò›ийин кечади. Фойдаси Ò³ам кам.

— Операяис ундан-да, оÒ“ир"¦ А­й, Худойим, бу нима ксргулик?

— Амаллаб нур билан даволаймиз. Умиджон ёш, Ò³али ксрмагандай бслиб кетади, — Комилнинг айтаётган гапига сзи Ò³ам ишонмаётгани сезилди. — Умиджонга курс даволашни Ò›слласак бслади. Икки курс нурлантиришдан сснг сзингиз операяис Ò›иласиз"¦

— ЙсÒ›! Ундай Ò›илолмайман! Мен сз сÒ“лимни операяис Ò›илолмайман"¦

— БошÒ›а иложингиз йсÒ›. А­нг тажрибали жарроÒ³ — сзингиз. АаÒ³от сÒ“лингизнинг Ò³аётини бошÒ›а бировга ишониб топширсангиз"¦

Комил билан кейин нималарни гаплашдим, ёдимда йсÒ›. Ўша куни кечга операяис бор скан. ДиÒ›Ò›атимни жамлаёлмаслигимдан Ò›срÒ›иб кирмайман, дедим. Аммо беморнинг сÒ›инлари йиÒ“лаб туриб олди. Ксз олдимга сна Умиджон келди. Мижозимнинг изтироби меникидан кам смас. Аммо уларнинг битта ютуÒ“и — улар менга ишонади, мендан умид Ò›илади. Мен-чи? Мен кимга суснаман?

Ўша кунги операяис муваффаÒ›истли чиÒ›мади. ТсÒ“ри, беморим тирик. Аммо аÒ³воли"¦ Унинг икки ё уч кунлик умри Ò›олган. Буни сÒ›инларига Ò›андай айтаман? Авваллари айтаверардим. Шифокор сифатида дийдам Ò›аттиÒ› сди. А­нди-чи? Мен Ò³ам кспроÒ› умидвор отага айландим. Уларнинг дардига шифокор смас, жабрдийда сифатида Ò›араспман.

Уйга зсрÒ“а кириб келдим. Хотиним югуриб келди:

— Умидни нега лорга олиб бормадингиз? Унинг юрагини ёриб, сша Ò›уриб кеткур, шифохонангизга олиб борибсиз? Бечора сÒ“лим келиб йиÒ“лади"¦

Адойи тамом бслдим. А­нди нима дейман? ЎÒ“лим йиÒ“лабди. Демак, касалини билган"¦

— Хотин, мен чарчадим. Операяисдан келспман. Дам олмоÒ›чиман.

— Операяисдан келаётганингизини биламан. Умидни нега у ёÒ›Ò›а олиб бордингиз?

— Бизнинг аппаратлар схши. АниÒ› ксрсатади. Дори, иссиÒ› овÒ›ат бераверганингдан томоÒ“и сра бслиб кетибди. А­ртадан сзим даволайман!

Шундай дес тсÒ“ри ётоÒ›хонага кирдим. Кечаси билан ухлай олмадим. ЎÒ“лим чекадиган азобларни ксз олдимга кетириб, изтиробга тушардим.

Аега АллоÒ³ мени Ò“афлатда Ò›олдирди? Òšайси гуноÒ³им учун ёлÒ“изгина сÒ“лимга бу дардни берди? Мана шу саволлар, оÒ“риÒ›ли хаёллар гирдобида икки ойни стказдим. Бу ваÒ›т ичида Умиджон икки курс даволанди. У Ò³ам, хотиним Ò³ам негадир мени бошÒ›а саволга тутмади. Хотинимнинг одамовироÒ› бслиб Ò›олганинининг сзи унинг Ò³олати айтиб турарди. ЎÒ“лим сса бардошли чиÒ›ди. ОÒ“риÒ›у бехузурликларга чидаб берди. Аммо кучли дори-дармонлар, нур сз ишини Ò›илган, бечора сÒ“лимнинг сусги Ò›олганди холос. Сочлари, Ò›ошлари Ò³ам анча тскилганди. Икки-уч Ò³афтадан сснг уни операяис Ò›илиш лозим. Аммо Ò›андай? Òšандай Ò›илиб сз сÒ“лимнинг, сккаю-сгонамнинг бсÒ“зига тиÒ“ тортаман? Бирор жойига тикон кирса, юрагим зирÒ›ирайди-ку!

* * *

Ўша кун Ò³ам келди. Мен сзимни босолмасдим. Уни Ò›андай операяис Ò›иламан? Òšслларимга Ò³озирдан титроÒ› кирспти.

— Агар Ò›срÒ›сангиз, бир Ò³афтага кечиктирамиз. Чет слдан хоÒ³лаган профессорингизни чаÒ›ирасиз, — Комил Ò³олатимни ксриб шу Ò›арорга келганди.

— ЙсÒ›! Мен уни Ò³еч кимга ишонмайман! Ò²олатини сзим, сз ксзим билан ксришим керак. Ана шунда даволашим осон кечади, — мен Ò›атъий Ò›арорга келгандим.

АллоÒ³га минг илтижо билан иш бошладим. ЎÒ“лимнинг аÒ³воли мен сйлагандан Ò³ам ёмон скан. Буни билгач, сзимни Ò›слга ололмай Ò›олдим. Мени Ò›алтироÒ› босганди.

— А­ркин Валиевич! Сизга нима бслди? — ёрдамчим шошиб Ò›олди.

Комил сна жонимга оро кирди:

— Ўз сÒ“лингизнинг Ò³аётига зомин бслмоÒ›чимисиз? Бу — Умид! А­сингиздан чиÒ›арманг! Ўзингизни Ò›слга олинг! БошÒ›а беморлар соÒ“лиÒ“и учун сн чандон курашган бслсангиз, сÒ“лингиз учун юз чандон курашинг! Сиз отасисиз!

Бу гаплардан сснг бошимга тсÒ›моÒ› теккандек бслди. Жон-жаÒ³дим билан ишга киришдим. ЎÒ“лимнинг Ò³аёти учун курашишим керак ахир!

Операяис муваффаÒ›истли чиÒ›ди. Аммо"¦ тажрибамдан биламанки, Умиднинг аÒ³волидаги беморлар беш йилдан ортиÒ› сшамайди! А­й Худойим, мен бунга чидолмайман! АаÒ³от, сÒ“лим йигирмага Ò³ам киролмайди? Беморларимнинг сÒ›инларига бемалол «унинг саккиз ой, бир йил умри Ò›олган», деб айтаверардим. Уларни Ò›анчалар азобга Ò›сйганимни снди тушунспман.

* * *

Тинимсиз дори-дармон, парвариш билан Умид уч йил схши юрди. Кейин сна орÒ›ага кета бошлади. ДаÒ³шатга тушдим. Умид Ò›иладиган Ò³еч нарсам Ò›олмаганди. Ò’амга ботиб Ò›олдим. Кимдир менга ёрдам беришини, кснглимни кстаришини истардим. Одамлар менинг олдимга умид билан келарди. Бир оÒ“из гапимдан тасалли топиб Ò›айтарди. Мен-чи? Мен кимдан нажот кутай?

Бошимни Ò›аерга уришни билмай юрганимда Ò²аж мавсуми бошланиб Ò›олди. Мисмга келган фикрдан Ò›увониб кетдим. ЎÒ“лимни Ò²ажга олиб бораман. Зам-зам сувидан ичираман, муÒ›аддас Каъбада туриб иккаламиз дардига шифо ссраймиз. Шу хаёлда намоз сÒ›ишни сргандим. Ксплаб дуоларни ёдладим. ЎÒ“лим Ò³ам мен билан бирга-бирга срганди. Иккаламиз илк бор масжидга кирганимизда, саждага бош Ò›сйганимизда шу Ò›адар Ò›албим таскин топдики, буни таърифлаб беролмайман. ЎÒ“лим Ò³ам анча тетик бслиб чиÒ›ди. Бизга Ò›сшилиб онаси Ò³ам ибодат Ò›иларди. Ò²ажга Ò³ужжат тсÒ“ирлаётиб у ердагиларнинг гапидан сйга толдим. Бу муÒ›аддас сафарга Ò³алол пул билан бормоÒ› керак! Менинг топганларим Ò³алолми? Ўлим остонасидаги беморларимдан операяис учун пул олганман. ЙиÒ›Ò›ан-терганим шу пуллар свазига келган. Уларни Ò³алол деб бсладими? АаÒ³от охирги умидим Ò³ам пучга чиÒ›са? А­й Худо, нега мендан марÒ³аматларингни асйсан? Туни билан юрагимни Ò“ам кемирди. А­ртасига сна сзимни Ò›слга олишга интилдим. Бу борада илмлироÒ› кишига маслаÒ³ат солдим.

— Ò²адс Ò›илиб беришган бслса бошÒ›а гап сди"¦ — деди у Ò³ам сйга толиб. — Аммо сиз кснглингизни чсктирманг. ЎÒ“лингиз ва сизнинг номингиздан кетаётганларга айтиб, пайÒ“амбаримизга салом йсллаймиз. Зам-зам сувидан келтирамиз.

Òšалбим сна ишончга тслди. АллоÒ³нинг марÒ³амати кенглигига ишондим. Кейинги йил Ò³алол пул топиб, сÒ“лимнинг сзини бслсасм Каъба зиёратига юборишни нист Ò›илдим.

Ò²ожилар келтирган шифобахш сувдан нист Ò›илиб, сÒ“лим тсйиб-тсйиб ичди. Шу баробарида унга фаÒ›ат касалнинг чекинишига ёрдам берадиган озиÒ›-овÒ›ат берардик. Умиджон сна аста-секин соÒ“лигини тиклай бошлади. Иккинчи бор стказган кичик операяисдан сснг у бутунлай соÒ“айди, десам ишонаверинг.

— Дадажон, мен соÒ“айиб кетаман! ÒšсрÒ›манг, сÒ“лим слиб Ò›олади, деб Ò›срÒ›манг! Мен авваллари слимдан Ò›срÒ›ардим. А­нди Ò›срÒ›майман! Биз кспчиликмиз, наÒ³от битта касалликни енголмасак"¦ Мен, ойим, сиз тинмай курашспмиз. Яна"¦ Ларвардигор бор! У бизни ноумид Ò›илиб Ò›сймайди, — операяисдан чиÒ›Ò›ан Умиджонинг бу гапларидан йиÒ“лаб юборган бслсам-да, тасалли олдим.

Ò²озир у йигирма икки ёшда. Уйлантириш тараддудидамиз. Унинг хасталиги менга катта ибрат бслди. Ò²озир беморларимдан Ò³еч нима таъма Ò›илмайман. Òšилган гуноÒ³ларимдан тавбадаман. Ò²алол топганим — маблаÒ“имдан шу йил Худо хоÒ³ласа, Ò²аж сафарига бориб келмоÒ›чимиз. Бу Ò³ам амалга ошишига ишонаман. ИншааллоÒ³!..

                                                                                                   Ааргиза Усанбоева
                                                                                                       (muslim.uz)

Qayd etilgan


Farnus  16 May 2013, 10:31:58

 :bsm: 

  :as:

  Жуда Ò›имматли маслаÒ³атлар бир инсонни гуруÒ³да билдирган фикрлари сди доим уÒ›иб узимга фойдалар оламан сизларга Ò³ам илиндим..

 Инсонлар бор  Òšуръон лаззатини тота олмайдилар Ò³аракат Ò›илсалар Ò³ам.
 Инсонлар бор, умуман лаззат борлигини Ò³ам билмайдилар.
 Инсонлар бор, Òšуръон вараÒ›лагани ваÒ›ти йсÒ›, чунки у учун аÒ³амистсиз.

 Инсонлар бор, Òšуръон сÒ›иб гоÒ³ида роÒ³ат топади, кейин сса сна топмайди, лекин шундай инсонлар борки...
 Òšуръон сÒ›иш савоб деганга чекланмайди. Òšуръонни тушуниш учун тил срганиш зарур сканини англайди. Тил срганиб онгли равишда Òšуръонни тушуна бошлайди, лекин сна шундай инсонлар борки...
 - бу инсонлар тушунишгагина чекланмайдилар. Ò²ар бир остнинг тушиши тарихи, Ò›айси остдан Ò›андай Ò³укм олиниши, Ò›айси пайт Ò›айси остга амал Ò›илишни биладилар.

 Шу кеча бир танангизга сйлаб ксринг, Ò›анаÒ›а одамсиз сзи? Сиз бир нарсага срайсизми сзи, А оббингизни Китобидан кунига 2ост ёд олмасангиз?

 Агар кунига 2ост срганишни маÒ›сад Ò›илиб Ò›сйиб шуни бажара олмасанг сй Ò“офил банда, интернетда ксп нарса срганспман, деганинг Ò›уруÒ› сафсата!

 БунаÒ›аларни биласанми нима дийишади? ААФСИГА ÒšУЛ БЎЛГАА,дийишади. Сени дангасаликка ундаётган Ò³ам, китоб очишга тссÒ›инлик Ò›илаётган Ò³ам, интернетда соатлаб стиришингга ундаётган Ò³ам, мен анча мунча нарса срганспману, диб сзингни оÒ›лашга мажбурлаётган Ò³ам ААФСдир. Сен сса уни бошÒ›ара олмаспсан. УлуÒ“лик тожингни ечиб хорлик либосини кийдинг нафсга Ò›ул бслиб! Сен бу ерда стирибсан гап сотиб, уёÒ›да ЛайÒ“амбарим, деб даъво Ò›илган зотга нималар Ò›илишмаспти! Òšуръондан, тарихдан нималарни сргандинг у Зот бундай Ò³олатларда сзларини Ò›андай тутганларини, саÒ³обалар Ò›андай тутганини?

 Менга Ò›ара, сй нодон банда! Агарда кснглингда Ò³еч Ò›андай уст, айбдорлик Ò³иссини туймасанг умрингга, стаётган ваÒ›тингга, Ò›илаётган ишингга, унда Ò›андингни ур! Аммо тескариси бсладиган бсса ксзингни оч! АллоÒ³ сендан интернетдан нима срганганингга Ò›арамайди, шундогам китоблар тиÒ›илиб ётибди! Ўрган, излан, илм заÒ³матини торт, тил срган, тснкага схшаб юравермасдан!


 Ò²арфларни иложи борича схши чиÒ›ариб сÒ›игин Ò›оидага мувофиÒ›, сшанда лаззатини Ò³ис Ò›иласан. Ўз устингда кспроÒ› ишла! Шуни ссда тутгинки, устоз сени тоÒ“рилаб туради холос, асосий ишни сзинг Ò›илишининг керак. Ò²еч ким сени бирпасда олим Ò›иб Ò›сс олмайди. Астойдил енг шимар! АлоÒ³ида Òšуръон учун ваÒ›тинг бслсин. Белгилаб олган вазифангни бажармагунча ухлама! Агар Ò›олдирсанг сртасига тслдириб Ò›сй! Интернетга Ò›анча ваÒ›т сарфласанг Òšуръонга Ò³ам шунча сарфла! А Òšуръонни интернетдан Ò›адри паст диб биласанми? Борган сари Òšуръонни ваÒ›тини кспайтириб бор, интернет сен учун аÒ³амистсиз нарсага айлансин! А бу сени Ò›слингдан келмайдими? Унда нима Ò›иласан сшаб? Яхши маÒ›сад Ò›сй, маÒ›садингда маÒ³кам бсл, астойдил бсгин, ёлÒ“из ташлаб Ò›сйилмайсан. Бу йслда Ò›ийинчилик ксрсанг Ò³ам бировга тишингни оÒ›ини ксрсатма! Бошида бир ой Ò›ийналасан, очиÒ“и жуда Ò›ийналасан. Сабаби нафсингни ёмон сргатиб Ò›сйгансан, снди чида! Сабр Ò›ил, умидни канда Ò›илма, Ò³ар лаÒ³зада бошÒ›а инсонга айланишинг мумкин.

                                                                                                                                                          ( Humayro Sayyida)

Qayd etilgan