Ikki og’iz so’zingiz kim uchundir HIDOYAT bo’lishi mumkin!  ( 20030 marta o'qilgan) Chop etish

1 2 3 4 5 B


Mahdiyah  29 Avgust 2009, 08:47:36

Bu voqeani bandasidan qo’rqib, Allohning emas bandasining roziligini istab Alloh FARZ qilgan amallardan voz kechishiga "œMAJBUR" bo’lganlarga aytib bermoqchiman.

Qo’qonlik bir dugonam bor.
Mandan 5-6 yosh kichkina.
Qo’qonda birga tikuvchilikni o’rgangan paytlarimizda o’z hayotini gapirib bergan. Siz ham bir eshitib ibrat oling!:

"œHijobga kirganimga ko’p bo’lmadi. Turli hil kitoblar o’qib, namoz, ro’za, hijob haqida tushunchaga ega bo’ldim.
Sekin asta islomdagi barcha amallarni o’rganib bajara boshladim.
Uyimdagilar, ota-onam, singlim, ukam umuman muhitimiz umuman dindan yiroq edi. Otam haligacha 1 marotaba bo’lsa ham jumaga chiqmaganlar.
Namoz o’qiy boshladim, keyin hijobga kirdim.
Ota onam umuman qarshi edilar. Ayniqsa onam.
Mani hijobga kirganimni, ro’mol o’raganimni ko’rib juda jaxllari chiqdi, rosa ayamay urdilar. Man baribir qarorimda qat’iy turaverdim.
Har gal ko’chaga chiqishimdan oldin uydagilardan yashirib uzunroq kiyim bilan ro’mol o’rab chiqardim.
Bu o’rada ustoz topib Qur’on o’rgana boshladim.
Albatta bu haqida ota-onamning habarlari yo’q edi.
Ular asosan ishda bo’lishardi.
Bir kuni namoz o’qiyotganimda onam honamga kirib qoldilar, namozda davom etaverdim.
Onam "œbu namoz o’qiyabdiku" demasdan baqirib hammayoqni boshlariga ko’tardilar. Man namozimda davom etaverdim. Keyin gaplarini ta’sir qilmaganini ko’rib boshimdagi ro’molimni tortib oldilarda ura ketdilar.
Bu hol ko’p marotaba takrorlanardi.
Man ham ularga tushuntirishga harakat qilsamda, ko’zlariyu, qalblari ko’r edi.
Bir marta Qu’ron o’qiyotganimni ko’rib onam og’zi burnimgacha qonatib yubordilar uraverib.
Har gal namozlarimda ota-onamga hidoyat berishini so’rab duo qilaman.
Shunday bo’lsa ham bu qiynoqlardan Allohga shukr qilamanki o’tib oldim.
Xozir otam ham onam ham hijobimga ham, namozimga ham til tekkizishmaydi.
Chunki buni ko’r-ko’rona emas, Alloh bergan aql bilan idrok etib o’zim tanladim."

Xozir ham bu singlimizni ahvoliga tushayotganlar oz emas.
Ammo shu singlimiz kabi Allohni amrini sevimli ota-onasining amridan ustun qo’yganlar afsuski juda kamayib ketmoqda.
Allohdan ularga mustahkam iymon, ularga qarshi chiqayotganlarga esa HIDOYAT berishini so’riman.

XOLIQNI kalomi kelganda maxluqnikiga qaralmaydi!!!

Qayd etilgan


ziyoda_aliyeva  29 Avgust 2009, 11:41:23

 Aмр ибн Қaйс aйтган скан: "œAгaр бир сxши aмaлни билиб қoлсaнг, гaрчи бир мaртa бслсa ҳaм уни қилгил, сшa сxшилик aҳлидaн бслaсaн".

Qayd etilgan


ziyoda_aliyeva  29 Avgust 2009, 11:42:11

Кaттa мaшaққaт билaн тиббий oлийгoҳдa сқишни тугaтдим. Чунки мeн сқишдa интизoмли смaсдим. Лeкин Aллoҳ субҳaнaҳу сқишни битиришни мeнгa oсoн қилди. Шaҳримизгa сқин шифoxoнaлaрдaн биригa ишгa тaйинлaндим. Aлҳaмдулиллаҳ, ишлaрим схши. Oтa- oнaмнинг oлдидa сшaспмaн. Бслaжaк умр йслдoшим учун мaҳр тсплaшгa қaрoр қилдим, бу сса oнaм ҳaр куни мeни унгa қистaйдигaн нaрсa. Ишим ҳaрбий шифoxoнадa бслгaнлиги учун жиддий вa тaртибли шaклдa кeтaрди. Ҳаракатни схши ксраман шунинг учун зeрикaрли нaзaрий сқишимга қараганда ишимдa анча сxши ютуққa сришдим.
Шифoxoна ходимлари турли хил миллат вакиллари. Мeнинг улaр билaн aлoқaм иш бсйичa сди. Шу шaҳaр аҳлидан бслгaним улaр учун қулай фурсат сди. Мeн тaриxий жoйлaр вa бoзoрлaргa улaрнинг йсл ксрсатувчиси сдим. Шунингдeк, гоҳида улaрни дaлa ҳoвлимизгa ҳaм oлиб бoрaрдим. Улaр билaн aлoқaм кучли сди. Oдaтгa ксрa ходимлaрдaн бирoнтaсининг иш муддaти тугaгaн вaқтдa xaйрлaшув мaрoсими сткaзaрдик.
Кунлaрнинг биридa Бритaнислик шифoкoрлaрдaн бири биз билaн ишлaш муддaти тугaгaнлиги учун сз шaҳригa кeтaдигaн бслиб қoлди. Биз у билaн xaйрлaшув кeчaсини сткaзиш тсғрисидa мaслaҳaтлaшдик вa бeлгилaнгaн жoй бизнинг дaлa ҳoвлимиз бслди. Умумий шaклдa ҳaммa нaрсa тaйёр бслди. Лeкин мeнинг фикримни бoшқa нaрсa чулғaб oлгaн сди. Унгa нимa сoвғa қилишимни билмaсдим, aйниқсa мeн у билaн узoқ вaқт биргa ишлaгaнман. Хайрист, мен бир вaқтнинг сзидa ҳaм қиммaтбaҳo вa ҳaм мунoсиб сoвғa тoпдим. Бу шифoкoр мeрoсий ёдгoрликлaрни тсплaшни сxши ксрaрди. Ҳeч қийинчиликсиз унгa шундaй нaрсa сoвғaни топишим мумкин. Oтaмдa бунaқa нaрсaлaр ксп. Ундaн ссрaгaн сдим, у мeнгa қaдимдa минтaқaмиздa ссaлгaн мeрoсий ёдгoрликлaрдaн бирини бeрди. Aмaкимнинг сғли oтaм билaн суҳбaтлaшиб стиргaн скaн. У: "œАимa учун унгa ислoм тсғрисидa бирoн китoб сoвғa қилмaйсaн?" - дeб қсшиб қсйди. Мeрoсий ёдгoрликни oлдим. Aмaкивaччaмнинг ссзини жиддий сътибoргa oлмaдим. Лeкин Aллoҳ, ҳeч қийинчиликсиз ишни мeнгa oсoн қилди. А­ртaсигa гaзeтa ва журнaллaр сoтиб oлиш учун китoб дскoнигa бoрдим вa у ердa инглиз тилидa ёзилгaн ислoм тсғрисидa бир китoбни ксриб қoлдим. Aмaкивaччaмнинг ссзлaри қулoғимда снграгaндeк бслди. Китобнинг нaрxи жудa ҳам aрзoн сди, шунинг учун уни сoтиб oлиш фикри мeни қизиқтирди. Китoбни oлдим... Шeригимиз билaн xaйрлaшув кунидa xудди сширмoқчи бслгaндeк, китoбни мeрoсий ёдгoрлик сртaсигa қсйдим вa сoвғaни бeрдим. Бу шифoкoр ҳаммага суюкли бслгaни учун xaйрлaшув тaъсирли бслди. Дсстимиз жснaб кeтди. Кунлaр, oйлaр тeз стди. Уйлaндим. Фaрзaндли бслдим.
Бир куни Бритaнисдaн мeнгa xaт кeлди. Инглиз тилидa бслгaни учун уни сeкин сқидим. Умуман олганда бaъзи мaънoлaрини тушундим, бaъзилaрини сса тушунмaдим. Xaт биз билaн ишлaб кeтгaн бир дсстимдaн скaнлигини билдим вa мeн уни сслaшгa уриндим. Исмини биринчи мaртa сшитспмaн. Зaйфуллoҳ... Қулoғимгa нoтaниш. Xaтни ёпиб, исми Зaйфуллoҳ бслгaн дсстимни сслашга ҳаракат қилдим, бироқ, сслoлмaдим. Xaтни қайта oчиб, уни ҳaрфма-ҳарф шoшилмaсдaн, xoтиржaмлик билaн иккинчи мaртa сқий бoшлaдим. Бу жумлaлaр унинг xaтидaн бир пaрчa:
"œҲурмaтли бирoдaрим Зайфуллоҳ, aссaламу aлaйкум вa роҳмaтуллoҳи вa бaрoкaтуҳу. Aллoҳ мeнгa ислoмни нaсиб стди вa сeн сабабли мeни ҳидoст қилди. Мeнгa бслгaн сaдoқaтингни ҳeчaм унутмaймaн, дoим сeнинг ҳаққингга дуo қилaмaн. Кeтaётгaнимдa сeн мeнгa сoвғa қилгaн китoбни сслaйсaнми? Мeн бир куни сшa китoбни сқидим вa менда ислoм ҳaқидa кспрoқ билишгa иштиёқ туғилди. Aллoҳнинг мeнгa қилгaн тaвфиқи сабаб, китoбнинг муқовасидa китoбни нaшр қилгaн нaшриётнинг мaнзилгoҳини тoпиб oлдим вa улaргa кспрoқ китoб ссрaб xaт ёздим. Улaр мeнгa ссрaгaнлaримни жснaтишди. Aлҳaмдулиллаҳ, қaлбимдa ислoм нури тaрaлди. Ислoм мaркaзигa бoриб ислoмгa киргaнимни сълон қилдим вa исмимни Джoндaн Зaйфуллoҳгa, съни сeнинг исминггa сзгaртирдим. Чунки сeн Aллoҳдaн кейинги мaрҳaмaт сгaсисaн (съни миннaтдoрчилик билдиришгa лoйиқсaн). Шунингдек мен, Исломни қабул қилганлигим ҳақидаги гувоҳноманинг суратини сeнгa жснaтмоқдамaн. Яқиндa ҳaж фaрзини aдo қилиш учун Мaккаи Мукaррaмaгa бoришгa ҳaрaкaт қиламaн.
Ислoмдaги бирoдaринг - Зaйфуллoҳ. Xaйр, aссaлaму aлaйкум вa роҳмaтуллoҳи вa бaрoкaтуҳ".
Xaтни ёпдим, снa тeздa қaйтaриб oчдим вa бoшидaн сқий бoшлaдим. Ҳaрфлaрининг ҳaр биридa сaмимийликни ҳис қилгaним учун xaт мeнгa қaттиқ тaъсир қилди. Ксп йиғлaдим. Мeн сзим Aллoҳнинг ҳaққини aдo қилишдa oқсоқланиб тургaн ҳолимдa, қaндaй қилиб Aллoҳ мeн сaбaбли бир кишини ислoмгa ҳидoст қилди? Бeш риёл (1.5 $) турмaйдигaн китoб билaн Aллoҳ бир инсoнни ҳидoст қилса-с!.
Мeн бир тарафдан xурсaнд бслсам, бошқа томондан xaфa бслдим. Aллоҳ уни мeнинг ксп ҳaрaкатимсиз ислoмгa ҳидoст қилгaни учун xурсaнд бслдим. Ксп xaфa бслдим, чунки мeн сзим билaн биргa бслгaн ишчилaр ҳaқидa сзимгa сaвoл бeрдим. Шунчa вaқт қaердa сдим? Аимaгa мeн улaрни ислoмгa чaқирмaдим вa улaргa бу динни тaнитмaдим? Қиёмaт куни мeнинг фoйдaмгa гувoҳлик бeрaдигaн бирoртa ҳaм ислoм ҳақидa ссз айтмабман.
Улaр билaн ксп гaплaшгaнмaн, ксп ҳaзиллaшгaнмaн. Лeкин бирoн мaртa ҳaм улaргa ислoм тсғрисидa гaпирмaгaнмaн.
Aллoҳ Зaйфуллoҳни Ислoмгa ҳидoст қилди вa мeни сса сзимни ҳисоб-китоб қилишгa, Унинг тoaтидa бeпaрвoлигимни тузатишгa йсллади. А­нди мeн ҳeчaм сxшиликнинг oзини кaм сaнaмaймaн, гaрчи у фaқaт бир риёллик китoб бслсa ҳaм,.
Ўйлaниб қoлдим... Aгaр ҳaр бир мусулмoн aтрoфидaги кишилaргa фaқaт бир дoнaдaн китoб сoвғa қилсa, қандай бслaди?!

Qayd etilgan


ziyoda_aliyeva  29 Avgust 2009, 11:43:00

Мен иккинчи бор қаттиқ таъсирландим, бунга сабаб насронийлаштириш ҳақида сқигaн нaрсaм сди.
Aфрикaда насронийлаштириш тсғрисидaги бaъзи ҳaқиқaтлaр шулaрни ксрсaтaди:
- Aмeрикaдa чeркoв мaқсaдлaри учун 139 миллиoн aмeрикa дoллaри тсплaнгaн.
- Шу йилнинг сзидa 3,968,100 тa насроний (христиaн) миссиoнeрлaри сaфaрбaр қилингaн.
- 112.564.400 нусxa Инжил тaрқaтилгaн.
- Аасроний  рaдиo-тeлeвидeние каналлaрининг сoни 1620 тaгa етгaн.
Мaнa бу стaтистик мaълумoтлaр Aмeрикa насронийлaштириш тaдқиқoтлaрининг xaлқaрo журнaлидaн oлингaн. 1- сoн, 11- жилд, 1987 йил.
Ўзимгa сзим сaвoл бeрдим: "œБиз қaердa юрибмиз? Oиламиздa ислoмгa кирмaгaн қaнчa aкa-укaлaр, oпa-сингиллaр бoр. Oрaмиздa вa aтрoфимиздa қaнчaдaн-қaнчa ислoмгa кирмaгaн қсшнилaр, қaвму қaриндoшлaр, ёру бирoдaрлaр бoр! Қaнчa вa снa қaнчa?! Ксз ёшидaн аввал бслaдигaн aлaм. Лeкин снa сшa сaвoл сaвoллигичa қoлaвeрaди.
Қaни aмaл...?
Қaни aмaл...?"
islom.uz---dan olindi!

Qayd etilgan


Huseyn  29 Avgust 2009, 12:50:52

Мен илк бор 6 синфдалигимда рсза тутган сдим. Ўшанга қадар оиламизда ҳеч ким рсза тутган смас сди. Илк сураларни дадам 3 синфдалигимизда ёдлатган сдилар. Уйимизда исломий анъаналарга чуқур ва қаттиқ ҳурмат бор сди. Аммо, шунга қарамай негадир сшанга қадар ҳеч ким рсза тутмаган сди.
Ўша кунларни ёрқин сслайман. Дадам сғлим рсза тутибди деб ифторлик пайти бозордан хилма-хил мевалар олиб келар, онам тонгда туриб саҳарликда дастурхон тузатиб берар, акаларим қслимни оғир ишга урдиришмас - хуллас муштдеккина сқувчи-рсзадор болани ҳаммалари авайлашга ҳаракат қилишарди.
Кейинги йил сса мен срнак бслиб-ми оиламиздаги бошқалар ҳам рсза тутишди. Ҳанузгача дадам, акам мени сзларининг бу борада устози деб билишади. Ҳам қувонаман, ҳам...

Qayd etilgan


Foniy  29 Avgust 2009, 19:32:43

 :as:


Xozir ham bu singlimizni ahvoliga tushayotganlar oz emas.
Ammo shu singlimiz kabi Allohni amrini sevimli ota-onasining amridan ustun qo’yganlar afsuski juda kamayib ketmoqda.
Allohdan ularga mustahkam iymon, ularga qarshi chiqayotganlarga esa HIDOYAT berishini so’riman.

XOLIQNI kalomi kelganda maxluqnikiga qaralmaydi!!!


"Xoru-zorlikni maxluqlar xizmatida, azizu-mukarramlikni esa Xoliq xizmatida bo`lishlikda ko`rdim" - degan ekan Najmiddin Kubro, Olloh rozi bo`lsin,

Qayd etilgan


Muhammad Amin  02 Sentyabr 2009, 05:54:44

Shu yili mart oylari edi. Kursdoshlar yig'ilib kichkina bir kafeda yig'ilishdik. Nimagadir Obid degan kursdoshim ha deganda kelavermadi. Kutdik-kutdik kelmadi. Hammamiz nonushta qilishni boshladik. Bir payt Obid kirib keldi. Kayfiyati yo'q, jahli chiqqan umuman bir tushkun holatda edi. Xuddi mastga o'xshardi. Va ko'zlaridan qator-qator yosh tinmasdan oqardi. O'tirolmadi shekilli tashqariga chiqib ketdi. Izidan men va yana Jasur degan kursdoshim chiqdik. Shunda men Jasurga sen ketaver o'zim olib boraman dedim va Obidni oldiga bordim. Nima gapligini so'radim. U o'z muammolari haqida gapirdi. O'shande men unga "... dunyo ishlari shunaqa bir kun keladi yig'latadi... bir kun keladi kuldiradi. Sen siqilma. Senga maslahatim Alloh buyurgan amallarni ado et. Namozni boshla shunda hamma ishlaring o'z o'rniga tushadi. Siqilib o'tiraversang ishlaring yanada orqaga ketadi. Allohni desang u ham seni deydi..." dedimda uni bolalarning oldiga olib kirdim.

Ertasi kuni o'qishga keldik. Obid mendan namozni o'rganish uchun kitob so'radi. Ertasi kuni men unga "Men ham namoz o'qiyman" kitobini olib borib berdim va u namoz o'qishni boshladi Alhamdulillah!!!

Qayd etilgan


siddiqa  02 Sentyabr 2009, 13:31:30

Shu yili mart oylari edi. Kursdoshlar yig'ilib kichkina bir kafeda yig'ilishdik. Nimagadir Obid degan kursdoshim ha deganda kelavermadi. Kutdik-kutdik kelmadi. Hammamiz nonushta qilishni boshladik. Bir payt Obid kirib keldi. Kayfiyati yo'q, jahli chiqqan umuman bir tushkun holatda edi. Xuddi mastga o'xshardi. Va ko'zlaridan qator-qator yosh tinmasdan oqardi. O'tirolmadi shekilli tashqariga chiqib ketdi. Izidan men va yana Jasur degan kursdoshim chiqdik. Shunda men Jasurga sen ketaver o'zim olib boraman dedim va Obidni oldiga bordim. Nima gapligini so'radim. U o'z muammolari haqida gapirdi. O'shande men unga "... dunyo ishlari shunaqa bir kun keladi yig'latadi... bir kun keladi kuldiradi. Sen siqilma. Senga maslahatim Alloh buyurgan amallarni ado et. Namozni boshla shunda hamma ishlaring o'z o'rniga tushadi. Siqilib o'tiraversang ishlaring yanada orqaga ketadi. Allohni desang u ham seni deydi..." dedimda uni bolalarning oldiga olib kirdim.

Ertasi kuni o'qishga keldik. Obid mendan namozni o'rganish uchun kitob so'radi. Ertasi kuni men unga "Men ham namoz o'qiyman" kitobini olib borib berdim va u namoz o'qishni boshladi Alhamdulillah!!!

kichik  musibatlar hidoyat kalitlari deb bekorga aytilmaydi .

Qayd etilgan


Muhammad Amin  03 Sentyabr 2009, 22:26:59

Bundan 3 yil oldin. Men institutga kirganimni 1-yili ya'ni 1-kursda o'qirdim. Dindan ozgina xabarim bo'lsada Islomning haqiqiy mohiyatini bilmasdim. Namoz qaryalarniki biz ham 50-60 ga borsak keyin o'qiymizda deb yurardim. Kunlardan bir kun bir tanishim o'zi siz namoz o'qiysizmi?... deb so'rab qoldi. Nima deb javob berishimni bilmadim. So'ngra hijolatroq bo'lib yo'q o'qimiyman hali. Vaqti kelganda o'qirmiz dedim. Shunda u menga quydagi gaplarni aytdi..."agar inson bugunni qiladigan ishini ertaga qoldirsa hammasi o'zgarib ketishi mumkin. Siz ertaga trikmisiz yoki yo'q kim kafil bo'la oladi. Alloh biladi biz qancha yashaymiz. Agar siz kutub yuraversangiz vaqti keladi deb, lekin o'sha vaqt kelguncha Alloh asrasin omonatimizni topshirsak kim bizni oxirat azobidan qutqaradi, shuni bilingki albatta bunda bizga namozimiz yordamchi bo'ladi. Namoz bizni do'zax azobidan asraydi..." deya gaplarini tamomladi. Shunda uning qanchalar haq ekanligini tushundim. Shu gapdan so'ng u menga Namozni o'rganish uchun kitob berdi va Allohga shukurlar bo'lsin men ham hidoyat yo'lini tanladi.

 Dar haqiqat biz 1 soniyadan keyin nima bo'lishini bilmaymiz. Hammasi Allohdan.

Qayd etilgan


ЖАМШИДЖОН  04 Sentyabr 2009, 13:35:02

"Bizni musulmon qilgan Qur’ondagi sonlarning siridir"- deydi matematik olim, doktor Matriks.

Baynalmilal bir konferensaga ishtirok etish uchun Budapeshtga kelgan edim. Bu yerdaligimni bilib olgan doktor Matriks menga Turkiyadan qo‘ng‘iroq qilib, Istanbuldagi bir telefon raqamini yozdiribdi. Darhol Turkiyaga sim qoqdim. Telefonni qizi oldi. Istanbulda Taqsim mavzeidagi Hilton mehmonxonasida ekanliklarini aytdi.
Ertasi kuni ertalab Istanbulga uchdim. Tayyoragoxda meni qizi Iva kutib olmoqchi edi. Uchoqdai tushganimda men tomon kelayotgan va hijobga o‘rangan bir xonim diqqatimni tortdi. E’tibor berib qaragach, uning Iva ekanini bildim. Hayron qoldim. Nega bunaqa kiyindi ekan?
Meni ko‘rib:
- Xush kelibsiz, - dedi va unga "žOyisha" deya murojaat etishimni iltimos qildi.
Hayratim battar ortdi. Talmovsirab "žXo‘p", dedim. Otasi, ya’ni, doktor Matriks Amriqo Qo‘shma Shtatlari hukumati nomidan kelgan o‘ta maxfiy bir rasmiy hay’at ichida ekan. Iva, ya’ni, yangi ismi bilan aytganda Oyisha otasi bilan kechki payt ko‘rishishimizni aytib, meni shaharni aylanishga taklif etdi. Qabul qildim.


Galata ko‘prigidan o‘tib, oldin bo‘g‘ozni, so‘ngra orqaga qaytib, Sultonposho jomeini va To‘pqopi saroylarini kezdik.
Chiqishda Oyisha yasama javohirotlar sotayotgan bir ishportachidan (sifati yuqori bo‘lmagan mollar sotuvchidan) uzoq tortishuvlardan keyin to‘rt dona bezak ashyosi sotib oldi. Sotuvchi bola hisoblash mashinasi yordamida narxni chiqardi.
- Olti dollaru yetmish besh sent, - dedi.
Bola hisob mashinasida yakun (teng) tugmasi o‘rniga, uch marta qo‘shuv tugmasini bosganini ko‘rdim. Buni Oyishaning qulog‘iga shivirlab aytdim. U bosh silkib tasdiqdadi. Lekin baribir bola so‘ragan 6,75 dollarni berdi.
- Nega etiroz bildirmading? - dedim nariroq borgach.
- Chunki kallamda hisobladim, ayni natija chiqdi, - dedi Oyisha.
Darrov qog‘oz qalam olib, hisob-kitob qildim. Darhaqiqat, sotuvchi bola haqli edi.
Oyisha menga ma’noli qarab, dedi:
- Sonlarning siri bu. Bizni hayratda qoldirgan va pirovardida ismimizni va dinimizni o‘zgartirishimizga sabab bo‘lgan sirlar...
Gapidan biror narsa tushunolmadim. Uchoqdan tushganimdanoq boshlangan hayronligim hali ham tarqalmagan edi. Rosa charchagan edim balki.
Kechqurun mehmonxonaga qaytganimizda, doktor Matriks bizni xonasida kutib turgan ekan. Yoqasida porloq yashil bir hiloli bo‘lgan moviy kostyum-shim kiyib olgan. Sochlarini qisqagina qilib kesgan, soqol ham qo‘ygan. Hayron turganimni ko‘rib:
- Hech Afg‘onistonda bo‘lganmisiz? - dedi qo‘l siqisharkan.
- Yo‘q, doktor Matriks, - dedim kulimsirab.
- Menga Matriks o‘rniga Abdulloh Yosin, deya xitob etsangiz, yanada xursand bo‘laman, - dedi.
Xayolimga kelmagan holatdan hayratga tushib, yoiimdagi kursiga cho‘kdim.
- Xudo xayringizni bersin, tushuntirib bersangaz-chi, nimalar bo‘lyapti o‘zi? - dedim.
- Musulmon bo‘ldik, - dedi.
- Mayli... Lekin nima uchun? Avval dinsiz edingizmi?


- Yo‘q, ammo endi haqiqiysini va Alloh (J.J.) nazdida yagona bo‘lganini topdik.
Sabablarini so‘radim.
- Islomiyatni qabul qilish uchun har kimga turli narsa sabab bo‘lishi mumkin. Biroq kaminaning bu sharafga noil bo‘lishim o‘zgacha kechdi. Matematika bilan shug‘ullanuvchi olim bo‘lganim uchun, Islomiyatga shu tomondan intisob etdim. Ya’ni, kaminani musulmon qilgan omil Qur’ondagi sonlarning sirlaridir.
Quloqlarim guvillar va miyam lo‘qillar edi. Biroq Oyishaning sotuvchi bola yonida aytgan so‘zlarining ma’nosini endi tushundim.
Matriks so‘zida davom etdi:
- Barcha xususiyatlari qatori, Qur’on bu jihatdan ham mo‘‘jizadir va bu mo‘‘jiza boshidan oxirigacha davom etadi. Kitob javonidan bir kitob oldi. - Bu kitob Qur’on ustida o‘tkazilgan o‘ta hassos bir tadqiqotdir. Amriqoda bioximiya sohasida doktorligini himoya qilgan Kxalifu ismli bir misrlik olim yozgan va 1972 yilda Amriqoda xususiy tarzda nashr ettirgan, - dedi.
Kitobni uzatdi, oldim. Men varaqlayotgan chog‘imda, u:
- Ko‘rib turganingdek, Qur’ondagi sonlarning sirlaridan bahs etadi, - dedi. - Faqat kitoblar yordamida tushuntira olish mumkin buni.
- Bir misol keltira olasanmi? ~ dedim.
- Albatta, - dedi. - Faqat, sen yana bir oz ko‘zdan kechirib tur, men namozimni o‘qib olay.
- Bu tag‘in nimasi?
- Namoz bizlarni Robbimiz huzuriga olib boruvchi eng qisqa yo‘ldir, - deya yonidagi tortmadan kichik bir gilam chiqardi: - Buning nur tezligida uchadigan bir gilam ekanligini bilasanmi?
- Bugun shuncha narsani bildimki, bunisidan ham hayron bo‘lmayman, - dedim.
- Bu joynamozdir, - dedi Matriks. - Robbimizning huzuriga chiqish uchun buning ustiga turib, "žAllohu akbar" deyish kifoya, bir zumda dunyodan ayriyaib, huzuriga qovushasan.
Shippaklarini yechib, joynamozga turib, bir ozdan keyin Makkaga tomon sajda qildi.
Abdulloh namoz o‘qirkan, bir unga, bir qo‘limdagi kitobga qarardim. U hech bir narsaga chalg‘imay hamon sajda qilar, ora-sira tik turib, takror boshlar edi. Namozini tugatgach, qo‘llarini yuqoriga ko‘tarib, bir muddat shunday o‘tirdi, so‘ngra turib yonimga keldi.
- Qaerini tushuntirib berishimni xoxlaysan? - deb so‘radi.
Kitobni ochib:
- Shu yerni tushuntirsangiz yomon bo‘lmasdi har holda, - dedim.
- Kitob muallifi bu o‘rinda "ž19" raqamining Qur’ondagi sirlari ustida fikr yuritadi, - deya anglata boshladi. - Qur’ondagi suralar soni 114 tadir, ya’ni, 6 ta 19 dir. Bir suradan boshqa hammasini ochguvchi mashhur "žBismilloh..." oyati ham 19 harfdan iborat. "žBismilloh..."ning ilk kalimasi bo‘lmish "žISM" lafzi Qur’onda 19 marta keladi. Ikkinchi kalima "žALLOH" esa, 2698 marta uchraydiki, bu xam 19 ga qoldiqsiz bo‘linadi va 142 ga tengdir. Uchinchi kalima bo‘lmish "žar-ROHMAN" 57 daf’a zikr etiladiki, u ham 19 ning 3 ga ko‘paytmasiga tengdir. Oxirgi kalima "žar-ROHIYM" esa, 114 bor zikr etiladi. Va u ham 19 ning 6 barobaridir.
- Haqiqatan juda qiziq, - dedim. So‘zimni tugatar-tugatmasimdanoq, u davom etdi: - "ž19" sonining sirlari shular bilangina tugamaydi. Ma’lumki, Qur’oni karimning ayrim suralari harflar (muqataot) bilan boshlangan. Har bir shunday suralarda ham bu favqulodda va hayratlanarli model-ning aynisini uchratasan. Ya’ni, bu boshlangich harflarning o‘sha suradagi soni sanalsa, har safar bu miqdor istisnosiz 19 ning ko‘paytmasi bo‘lib chiqadiz.
Shu damgacha nihoyatda yumshoq bo‘lgan ovozi borgan sayin yo‘g‘onlasha boshladi.
- Tushunilishi favqulodda qiyin bo‘lgan bu matematik sistemani ijod etishga Asri Saodatda kimning kuchi va vaqti bor edi?! - dedi. - Tarixning eng band insoni bo‘lmish Muhammad alayhissalomning emas, albatta. Agar masxara qiluvchilar va orsizlar hali ham Muhammad (s.a.v.)ning qum ostiga saqlaganlari komputer vositasida Qur’onni 19 soni ustiga qurilgan, o‘zaro o‘tuvchan bir sistema o‘laroq programmalashtirganlariga bizni ishontirmoqchi bo‘lishsa, men o‘z etim va suyaklarim bilan ularga qarshi chiqaman.
Abdulloh Yosin men borligimki unutgan edi go‘yo. Menga bir qarab ovozini yumshatib, o‘rindiqqa o‘tirdi.
- Qur’onda bunday bir inja sistemaiing maydonga kelishi, ya’ni, bunday hodisaning tasodif bo‘lish ehtimoli qanchalik, bilasizmi? - deb so‘radi.
Qisqagina qilib "žYo‘q", dedim.
- Elektron miyaning bergan javobiga ko‘ra, bu ehtimol 626 sentillioidan 1 dir. Ya’ni, raqam bilan ifoda etilsa, Qur’ondagi bu sistemaning tasodifan bo‘lishi 626* 10(24 daraja) = 626.000.000.000.000.000.000.000.000 dan bir ehtimoldir. Buning ustiga, 19 tub sondir. 9 va 10 raqamlari ilk darajalarining yigindisi ikkinchi darajalarining farqidir. Bundan tashqari, Qur’ondagi sonlar yashirin, sirli bir shifrdir. Kelajakka doir bir qancha ishoratlarni ulardan tushunib olsa bo‘ladi.
Men hayron edim. Holatimni ko‘rib, u bunday dedi:
- Kitobning eng tushunarli joylaridai birini ochibsan. Agar emirp va nonemirplarni ham bilsang edi...
- Men sizlar kabi iumerolog (sonlar bilan shug‘ullanuvchi olim) emasman, - dedim. - Ammo bilganimda nima bo‘lardi?
- Agar bilsayding va bu kitobni bir oz mutoala qilsayding bomdod namozini birga o‘qigan bo‘lardik. Islomiyatni qabul qilishing uchun 10-15 sahifa o‘qishing kifoya.
- Agar yana ozgina uxlamay o‘tirsam, haqiqatda sening aytganing bo‘ladi, shekilli o‘zi, - dedim olimga.
Hanuz Islomiyatni qabul qilganimcha yo‘q. Ammo doktor Abdulloh Yosiini ko‘rganimdan va uning hayajonli nutqini tinglaganimdan keyin his etdimki, Islomiyatni tadqiq qilishimga hojat qolmagan edi.
(Martin Gardner)


Qayd etilgan