Ummatning kechasi, buguni va ertasi!!!  ( 9002 marta o'qilgan) Chop etish

1 2 B


Abdul_Malik  28 Avgust 2009, 18:48:58

Тасаввур  кил бир куни"¦

Абдулкарим Котиб


Суюкли дсстим!  Тасаввур кил,  бироздан сснг хузурингга  Лайгамбаримиз Мухаммад саллоллоху алайхи ва саллам  кириб келадилар"¦ Сен хеч хам хаёлингга келтирмаган ташриф... Аима килган бслардинг? Ахир у зот бу ер устида юрганларнинг снг схшиси"¦ Бу оламда стган жамики хукмдорлару донишмандларнинг снг афзали"¦ А ахмоннинг суюкли халили солаллоху алайхи васалламдирлар"¦ Ана сша зот сенинг сшигинг остонасида турибдилар"¦ Сени зиёрат стмокчилар"¦

Сен аввал сйлаб кср"¦ Хозир нима киласан? Бугун хаётимдаги снг бахтиёр куним, ахир кимсан пайгамбаримиз бизникига келдилар деганингча, унутилмас бслган ушбу дамларда ксзларингдан хасжон ва хурсандчилик ёшлари  билан у зотга пешвоз чикарсан?  Аки бироз тараддудланиб колиб, жавонингда калашиб ётган турли туман чет сл кушикчиларининг хонишлари ёзилган кассеталар срнига Куръони карим тиловати, фойдали мавъизалар ёзилган кассеталарини  териб куйиш учун югуриб коласанми?

 Бехаё, зулму- зсравонликни таргиб килувчи, мазмунсиз видео кассеталарингни хам сширарсан? Хонанг деворларини тслдириб ётган бехаё суратларни-чи? Уларни  хам ксчириб,  улоктириб ташлайсанми? Ахир А осулулллох саллоллоху алайхи ва саллам  бу манзарани ксрсалар кспам хурсанд бслмасалар керак!!!

 Ювиниш хонасидаги тиш чсткаларинг ёнига пайгамбаримиз суннатларига сргашаётганингни билдириш ва у зотга схтиромингни зохир килиш учун мисвокни хам ксйиб ксссанми?

 Сенчи муслима синглим, кандай кутиб оласан  А осулуллохни ?! Балки неча йиллардан бери сзингга ор билиб, карор килолмай юрганинг шаръий либосингни сшанда сраб чикарсан? А шундай ахволингда, сочларинг бир алфозда турмакланган, сгнингда тор кийимлар, юзингга турли буёклар чапланганича карши оласанми у зотни? Сени бундай холатда топсалар уй сохибаси муслима киз сканлигини билармиканлар ? Аки исломий одоб - ахлокни снг оддий  ксринишларидан хам бенасиб бслган овруполик бир актрисани сшигини кокибман шекилли деган гумонга борармикинлар?

Ота —онангга хам схтиром ва улар ёктирган ссзлар ила муомалада бсласанми? Уларни хар бир айтган юмушларига ссзсиз итоат стасанми?
Аки уларга А осулуллохни зиёратларидан олдин бслганинг каби уларга бакириб, ксрслик килиб, уларнинг буйрукларига итоатсизлик килишда давом стасанми? Ва бу ишларинг билан Аллох ва А осулини  ксрсатмаларига осийлик киласанми?
Агар Сарвари коинот сендан: Мен сендан бомдод намози, жамоат намозлари, тунги намозларида коим бслиш хакида ссрамайман, чунки, шубхасиз, булар сенинг хаётингда мухим срин тутган ишлардир шундай смасми? деб ссраб колсалар нима деб жавоб килар скансан? 

Ўша  вактда нимани хис киласан?"¦ Устми? Хижолатми? Афсусланишми?"¦ Аки буларнинг барига мунофикка схшаб бепарволарча тиржайиб тураверасанми?

 Сени неча ойлардан бери бомдод намозини адо стмаётганингни  билиб колсаларми"¦ Умринг бино бслиб атиги бир марта Куръонни кслингга олиб  скиганинг хакида дсстларингга мактаниб юрганинг хакида хабар топсалар нима деркинлар"¦
Сенга караб: -Койил, сен Ислом ва мусулмонларнинг фахрисан дермикинлар ёки газабдан юзлари кизарганича уйингни ташлаб чикиб кетармикинлар"¦ Аима деб уйлайсан?

 Саййидимиз билан нима хакида сухбат курасан?  Мусулмонларни бугунги кунда олам узра чекаётган аламлари, зулму-жафолари хакидами?"¦ Аки дин  илмлари"¦ Мусулмонлар тарихи"¦  Умматни келажаги, диний ва дунёвий, илми ва амалий ривожланиши,  тараккиёти хакидами?  А сен хозиргина телефонда гаплашган, доим бирга коняертлару клубларга борадиган дсстинг хакида ссзлаб берасанми? Аки Британисдаги ксшикчилар гурухи хакидаги охирги миш-мишларни"¦ Мисрлик кино юлдузи"¦ Италислик уйинчининг сочи хакидаги киссани айтиб берарсан"¦ Балки футбол бсйича охирги натижаларни"¦ А есторанлардаги турли таомлар, ичимликлар тури хакида  хикос киларсан"¦

 Азиз дсстим сен буларни ксз олдингга келтириб ксрдингми? Аки ушбу калималарга факатгина сътиборсизлик билан ксз югуртириб ксйдингми? Ўтган умрга озгина бслсада надомат чекдингми? Сен А осулуллох саллоллоху алайхи ва салламнинг бир зумлик зиёратларига хали тайёр смаслигингни хис стдингми? Бундан хам ксра Аллох таолони хар лахза, туну-кун сени кузатиб турганини лекин шу билан бирга кундузги гунохларни кечаси, кечаси килинган гунохларни кундузи кечириш учун тавба сшикларини очиб ксйганини ёдингдан чикардингми?. Ул зот туннинг иккинчи срмида ссраганга ато стувчи, магфират ссраганнинг тавбасини кабул стгувчидир.

Сенга нима бслдики калбинг котиб колибди"¦ Кснглинг дагаллашиб колибди"¦ Сендан кочаётган дунёнинг ортидан кувиб юрибсан"¦ Аллох таъоло сенга хар куни очаётган минглаб тавба ва муножот сшикларидан сса юз сгириб кочмокдасан"¦
Азиз дсстим !   хеч шубхасиз сен киёмат куни ушбу рисолани сслайсан. У кунда сен  икки кишининг бири бсласан. А рисолани скигач хаётини  схшилик тарафига сзгаришига сабаб килгани учун  Аллохга хамд айтган киши ёки скиган бслсада унга амал килмаган, окибатда ушбу рисола киёмат куни Аллохнинг хузурида унинг зарарига хужжат бслиб колгани сабаб каттик надоматга учраган киши"¦

  Дсстим ! вактлар стиб колмасдан аввал тавбага шошилгин, Аллох сендан рози бслсин.

        Юсуф Ахмад таржимаси.

manba

Qayd etilgan


Abdul_Malik  04 Sentyabr 2009, 21:31:12

Интернет оркали мулокот

Мусулмонларнинг исломий урф-одатлар билан тартибга солинган бир маромдаги осуда хаётига шиддат билан интернет кириб келди. А­ндиликда йигит-кизлар бир-бирлари билан ота-оналар ксриб колмасин деб хилват ксчаларда сширинча учрашиб юришлари шарт бслмай колди. Сон-саноксиз форумлар, чатлар, мессенжерлар, Скайп, Аська, «Одноклассники», «В контакте», «Фсйсбук» ва шу каби ижтимоий (номни каранг!) тармокларнинг уларнинг хизматларига шай турибди. Хсш, бундай мулокот тарзи мусулмонларга жоизми? Турли жинсдаги кишиларнинг бундай мулокотида кандай тартиб-коидалар бор?

Дастлабки шартлар

Шак-шубха йскки, интернет ва у туфайли вужудга келган мулокот воситалари — форумлар, чатлар, мессенжерлар, ижтимоий тармоклар фойдали билимлар, Исломга таргиб, Ислом умматининг бугунги кундаги кувонч ва ташвишлари хакидаги снгиликларда бохабар бслиб туриш оркали Исломга ва мусулмонларга фойда келтира оладиган кучли воситалардир. Бирок, айнан мана шу мулокот каналлари фиск-фужур таркатиш воситаси, бир-бирига бегона, номахрам сркак ва аёлларнинг ношаръий мулокот воситаси, Исломда ман килинган, кораланган мулокот воситаси бслиб колиши хам мумкин.
Европа фатво ва тадкикотлар кенгаши раисининг муовини шайх Файсал Мавлавийнинг таъкидлашича, йигит ва кизларнинг интернет оркали мулокоти уларнинг бевосита мулокоти кабидир. Бинобарин, бу мулокотда хам оддий, бевосита мулокот коидаларига риос килиниши, съни биринчидан, бундай сухбат срмак учун бекорчи ссзларни ссзлаш, гап сотиб стиришга айланиб колмаслиги керак. Бундай мулокот учун жиддий, асосли сабаб, шаръий зарурат бслиши лозим.
Масалан, агар бу йигит билан киз бир компаниснинг ходимлари ёки бизнес хамкорлар бслишса, ишга тегишли масалаларни аниклаштириб олиш учун интернет оркали мулокот килишлари мумкин (агар бошка турдаги мулокот имкони бслмаса); агар улар синфдош ёки курсдош бслсалар, скув жараёнига тегишли масалаларни бир-бирларидан ссрашлари, бошка манбадан билиш мумкин бслмаган маълумотларни алмашишлари мумкин.
Иккинчидан, бундай мулокотнинг мазмуни мазкур заруратга тегишли мавзулар доирасидан четга чикмаслиги, съни ишга ёки скув жараёнига тегишли гаплардан бошка, бекорчи мавзуларга стилмаслиги керак.
Учинчидан, агар мулокот сухбатдошнинг тасвири ксриниб турадиган холда бслса («Skype» ва шу каби видеочатлар), аёллар хижобда бслишлари шарт. Мулохот мессенжер, ижтимоий тармок ёки форумда бслса («Одноклассники.А у» ва шу кабилар), унга аъзо бслган аёллар сз сахифаларига факат хижобда тушган суратларини ксйишлари мумкин.
Тсртинчидан, мулокот шариат ман килган мавзуларга тааллукли бслмаслиги, йигитлар хам, кизлар хам хаё, ибо ва иффат доирасидан чикмасликлари шарт.

Интернет-мулокотнинг хатарлари

Йигит-кизлар сртасидаги мулокотнинг асосий муаммоси шуки, сухбатдошлар интернет-чатлар оркали бир-бирларини ксрмасалар хам, улар сртасида богланиш ёки дсстлик пайдо бслади. Бундай мулокотлар схши нист, соф максадлар билан (баъзан хатто тасодифан) бошланган бслса хам, вакт стиши билан хар икки томонда бир-бирига нисбатан кизикиш, мойиллик уйготади. Бундай хис-туйгулар бора-бора снада кучли ва чукур богликликка айланиб кетиши мумкин.
Биринчидан, бегона, номахрам сркак ва аёл сртасида бундай ксринишдаги сзаро муносабатлар срнатиш, агар уларда оила куриш, никохланиш максади бслмаса, Исломда шак-шубхасиз ман килинган. Аллох Таоло куръони каримда мсъмина аёллар хакида шундай дейди:
«...Улар покиза, зинокор смас ва сйнаш тутмаган бслсинлар...» (Аисо сураси, 25-ост).
Иккинчидан, аввал бошда беозор ксринган бундай интернет-танишувлар, интернет-сухбатлар сртами-кечми, бир кун келиб жиддийрок муносабатга айланиши — йигитларда кизларга нисбатан, бировнинг аёлида бировнинг срига кизикиш уйгониши мумкин. Сухбатимиз кахрамони — интернетнинг сзида кимнингдир сри ёки хотини бегоналар билан ижтимоий тармоклар ёки форумлар оркали танишиб, сухбатлашиб юрганлиги туфайли баъзан оилаларнинг бузилиб кетганлиги хакидаги хикослар тслиб-тошиб ётибди.
Учинчидан, бундай гойибдан танишувларда кспинча богликлик пайдо бслишининг сабаби шуки, сухбатдошларнинг хар бири чатда сзининг факат ижобий (баъзан аслида йск) жихатларини намоён килиб, камчилик-нуксонларини ксрсатмайди. Аатижада нариги томоннинг тасаввурида сухбатдошининг идеал, реал вокеъликдан узок бслган сиймоси хосил бслади. Бетизгин хаёл сса бу сиймони нихостда ёкимли, жозибали килиб тасвирлайверади.
Ачинарлиси шуки, бунинг натижасида айникса оилавий турмушнинг дастлабки кийинчиликлари, зиддистларига дуч келган йигит-кизларда сз турмуш сртоги хакида у идеалдан узок скан, деган тасаввур хосил бслади. Айни пайтда виртуал сухбатдош сса бу хаёлий идеалга тслик мос келади. Бу сса сндигина курилган ёш оиланинг илдизига болта уради. Хеч бслмаганда, ёш келин-куёвларнинг бир-бирларидан кснгли совийди.
Тсртинчидан, интернет шундай мулокот мухитики, унда ижтимоий назорат хам, ён-атрофдагиларнинг назорати хам йсқ. Вахоланки, ижтимоий назорат, танкид, атрофдагиларнинг панд-насихатлари, сслатмалари, ота-оналар, ксни-ксшни, махалладош ва диндошларнинг холис сгитлари мсъминлар учун иймон ва исломий ахлокни мухофаза килишнинг ксшимча омилидир.
Интернет оркали мулокотда сса бу чеклашлар бслмайди. Шунинг учун хам, иймони заиф кишининг бу ердаги хою-хавас ва шайтоний васвасаларга чалгиб кетиш схтимоли етарли даражада каттадир. Интернет оркали нотаниш сухбатдош билан мулокотда бслаётган йигит-кизларда такикланган мавзулардан гап очиш, хиссий, схтиросли сухбатга берилиб кетиш хавфи бор. Мулокот жараёнида хис-туйгулар канчалик жунбушга келса, кишида сухбатдошига нисбатан мойиллик шунчалик кучайиб бораверади.
Шайтон (Аллох бизни унинг шарридан сз панохига олсин!) кишининг калбига айнан мана шу туйнук оркали кириб олиб, уни хак йслдан тойдириши мумкин. Аллох Таоло сз Китобида шундай мархамат килади: «А­й одамлар! Ер юзидаги нарсалардан халол-покларини енглар. Ва шайтон изидан сргашманглар, чунки у сизларга очик душмандир.» (Бакара сураси, 168-ост); «А­й иймон келтирганлар! Шайтоннинг изидан сргашманг. Ким шайтоннинг изидан сргашса, бас, албатта, у фохиша ва мункарга буюради.» (Аур сураси, 21-ост)
Бешинчидан, интернет оркали бслаётган бундай сухбатларга сртами-кечми, албатта ёлгон аралашади. Масалан, форум ёки чатда бир йигит билан гаплашиб стирган кизнинг хонасига тссатдан отаси кириб голиб, ким билан гаплашиб стирганлигини ссраса, киз услганидан (аслида нимадан услиш керак?) «бир йигит билан» дес олмай, «бир дугонам билан» деб ёлгон гапириб юбориши мумкин. Аки снги куёв ёшгина келинчакдан тсйдан олдин интернетда йигитлар билан танишиб, гаплашганмисиз, деб ссраб колса хам жавоб тахминан юкоридагидек бслиши мумкин (Аллох асрасин!).

Ижозат чегаралари

Албатта, бу гаплардан йигитларнинг кизлар билан интернет оркали ссзлашишлари мутлако мумкин смас, деган хулоса келиб чикмайди. Арабистонлик машхур олим, шайх Мухаммад Солих ал-Мунажиднинг айтишича, муслималарнинг интернетдан фойдаланишларида гунох йск, бирок номахрам йигитлар билан скиндан танишиб, богликлик ва дсстликка айланадиган даражада мулокот олиб бориш мумкин смас. Шу жумладан, интернет оркали хам.
Йигитлар ва кизлар, сркаклар ва аёллар сртасидаги мулокотнинг шариат рухсат берган чегарасига келсак, юкорида айтиб стилганидек, мажбурий зарурат юзасидан бундай мулокотга рухсат бор. Бунга турли жинсдаги журналистлар, мухбирларнинг иш юзасидан мулокот килишлари мисол бсла олади. Олим кишининг сз шогирдлари билан, устознинг толибалар билан форум ёки ижтимоий тармок оркали мулокоти хам жоиздир. Масалан, бунда уйга вазифаларни ссраб олиш, дарснинг тушунмаган жойларини ссраш мумкин. Шунингдек, Исломга таргиб килаётган киши сзи билан интернет оркали мулокот килаётган сухбатдош аёлларни шариат ахкомларига риос килишга, солих амалларга чакириши хам жоиздир.
Модомики интернет оркали мулокот иш, скиш ёки таргибот доирасидан чикмас скан, шариатнинг талаблари — хижоб, хаё ва ибога риос килинар скан, жоиздир. Бирок, арабистонлик олим ибн Жибрин айтганидек, агар бу мулокот мазкур чегаралардан четга чика бошласа, йигит ва кизнинг мулокотида хис-хасжонлар, бекорчи ёки такикланган мавзулар, сзаро богликлик, майл, жозиба аломатлари пайдо бслса, бундай мулокот харомдир. У холда Аллохнинг розилигини истаб, Унинг жазосидан ксркиб, бундай мулокотдан четланиш лозим бслади.

Солих Иброхим (islam.ru дан таржима)
 
 

Qayd etilgan


ЖАМШИДЖОН  09 Sentyabr 2009, 09:11:05

А А оббим. адолатингни курсат
     Бир куни хазрат Мусо а.с Аллох Таолога мурожаат килиб, "Менга адолатингни курсат"- дедилар. Шунда Аллохдан бир тог стагага боришлари кераклиги буйругини олдилар ва уша ерга бордилар. Карасалар хеч ким йук.
      Шу пайт бир отлик узокдан келаётганини курдилар. Суворий отини тог стагидаги булокдан сугорди ва узи хам сувдан ичиб, белидан хамён тула олтинни олиб ёнига куйиб бироз дам олди. Кейин урнидан туриб отига миниб йулида  давом етди. Хамёнини унутиб шу ерда колдирди. Куп утмай бир бола булок олдига келди. Бола сув ичди, кулини, юзини ювди. Кетаётиб олтин солингин хамённи курди уни олиб сакраб - сакраб булок олдидан узоклашди. Шу пайт кулида асо ушлаган кур, хассасини ерга уриб бу ерга келди. Сув ичдида нарирок кетаётганда, хамёнини унутган суворий келди. Хамёнини кидириб топа олмадида нарирокда кетаётган курни олдига бориб хамёнини суради. Кур унга: "Шошилманг афандим канака хамён? Мен хамён олмадим" деди. Бу ерда сендан бошка кимса йук еди сен олгансан деб курни улдирди.
      Узокдан бу вокеани кузатиб турган Мусо а.с "Ахир бу адолатсизликку" деди.
Аллох Таоло:
      А­й Мусо, курганинг хаммаси адолатимдир деди. Отликка хамённи унуттирдим. Бола келиб хамённи топиб олди. Хамён боланинг хаки сди. Отлик боланинг отасидан хамён олган сди. Боланинг отаси улди. Отлик боланинг отасидан пул олганини бола билмайди, деб инкор стди. Лулни болага бермади. Кур сса бир вактлар отликнинг отасини улдирган сди, аммо бунга шохид йук, бемалол юрарди. Уша одамнинг улгани шундай унутилган сди. А­й Мусо, сен адолатимни истаган сдинг. Мана, хозир адолатим намоён булди. Хеч кимса адолатимдан кутула олмас. Бола хакини олди, отлик отасининг касосини олди. Илохий адолатим адо стилди.

Qayd etilgan


Abdul_Malik  12 Sentyabr 2009, 19:06:59

     Forum bilan hamnafas bo'lgan har qanday kishi farqlagan bo'lsa kerak ummatning kechasi va bugunidagi o'zgarishlarni. Oddiy bitta savoldan o't olgan fikrlar tafovuti alanga olib, o'zi kam sonli bo'lgan mo'min-musulmonlar o'rtasiga gina kudrat, ihtiloflarni yuzaga kelishiga sabab bo'ldi. Ahir Payg'ambarimiz (s.a.v.) Siz bilan biz ummatlarga hitob qilib: "Iftilof qilmanglar.Albatta sizdan avvalgilar ihtilof qildilar va halok bo'ldilar",deganlar.Agar o'tgan ummatlarga o'xshab halokatga duchor bo'lmaylik, desak ihtilof qilmaylik.Bir birimiz ila ihtilof qilish uchun sarf qilayotgan aql-zakovat,ilm ma’rifat, kuch-quvvat hamda vaqtu imkoniyatlarimizni boshqalarni dinimizga, ibodatga da’vat qilishga sarflaylik. Shunda, Allohning inoyati bilan ko'plab qiyinchiliklarni sharaf bilan engib chiqqan musulmonlar bu safargi qiyinchiliklarni ham yenga oladi inshaolloh deb umid qilamiz.

Qayd etilgan


Ansora  13 Sentyabr 2009, 14:31:21

Abdul-Malik Olloh sizdan rozi bo'lisn! Duolaringiz va qardoshlarimizning duolari soyasida eng qisqa paytda Ziyouz eski huzuriga qovushadi, degan umiddaman.

Qayd etilgan


Jalol Ahmad  14 Sentyabr 2009, 03:33:02

                Аоҳақлик тарафида бслиш

Бу — хатарли, шахсларни ҳам Умматни ҳам баб-баробар слдирувчи ва ҳалок қилувчи иллатдир. У икки қисмдир:

1 — Баъзи дунёвий ғослар тарафида бслиш

Масалан, миллатчилик, ватанпарварлик, илмонийс (секулсризм) ва бошқа адашган ғослар. Бугун буларнинг бозори қизиган. Биз шу кунларда «Ватан схлитлиги» деган ссзни ксп сшитмоқдамиз. Бу — бир слкада сшаш асосига қсйилган муҳаббатдир. Яъни сиз ватандошингиз бслган ҳар бир кимсани у ҳоҳ мусулмон, ҳоҳ кофир ва ҳоҳ фосиқ бслсин севасиз! Муҳими, ватандош бслса, бас! Ҳолбуки, сизга ватандош бслмаган снг тақводор мусулмон биродарингизга бунчалар муҳаббатда бсла олмайсиз!!

Бу — ВАТАА асосида суюш ва нафратланишдир. Ҳатто, улардан бири — тилинг кесилгур — шундай деди: «Ҳар қандай муҳаббат тугаб, йсқ бслиб кетади, фақат ватан муҳаббати боқий». Яъни, тупроқ ва Ер муҳаббати боқий, холос. Аллоҳ таоло бу ссзларни айтганнинг ичини фасод ва йиринглар билан тслдирсин! Демак, барча муҳаббат, ҳатто Аллоҳ ва А асулининг муҳаббати ҳам ставерсин! Фақатгина ВАТАА муҳаббати қолсин! Бу ширкнинг снги ксринишидир.

Луч муҳаббат билан қалбини тслдирган бу бечора бизнинг Қуръон Каримда А асулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи ва салламнинг амакиси ҳақидаги: «Абу Лаҳабнинг қсли қурисин! Қуриди ҳам» остларини сқиб, Абу Лаҳабни АА АБ бслсада ёмон ксриб, ундан нафратланишимизни, ҳабашистонлик Билол, А ум (византис)лик Суҳайб ва форслик Салмонни мақтаб, Аллоҳдан уларга розилик тилаб ва Қиёмат куни бизни уларнинг сафида жамлашини ссраб дуолар қилишимизни қаердан билсин!!

Бу ссзлардан биз ватанни севмаймиз деган маъно тушунилмасин. Чунки ВАТАА севгиси табиий ва қонимизда бор бслган севгидир. Бироқ, ватан севгиси Аллоҳ ва А асули севгисига тобе бслсин. А асулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи ва саллам ва муҳожирлар сз ватанларини, Ер куррасининг снг афзал ери Макка шаҳрини фақат Аллоҳ ва расулининг розилиги учун тарк стиб, Мадина шаҳрига ҳижрат қилдилар.

2 — Мусулмонларнинг бир-бирларига қарши тарафкашлик қилишлари

Баъзи даъватчилар ва айрим толиби илмларни бир-бирларига қарши тарафкашлик қилаётганларини кузатиш мумкин. Бир киши бировни бошқасидан ксра кспроқ схши ксради, чунки биринчи одам сзининг гуруҳидан! Бошқаси гарчи ундан ксра тақводорроқ ва афзалроқ бслса-да! Бу — катта хатодир! Мана бу одам анавини схши ксради, чунки у ҳам мана бунинг шайхи ёки устозига сргашади. Мана бу одам анавини схши ксрмайди! Чунки «у» бунинг шайхи ёки устозини ёмон ксради!

Аслида, мусулмонларни иймонлари учун суюш, кофирларни сса куфри учун ёмон ксриш керак. Аоҳақлик тарафида бслиш мумкин смас! Чунки у, УММАТни парчалаб ташлайди. Аллоҳ таоло айтди: «Аниқ ҳужжатлар келганидан кейин бслиниб кетган ва бир-бирлари билан ихтилоф қилиб, талашиб-тортишган кимсалар каби бслмангиз! Ана ундайлар учун улуғ азоб бордир» (Оли-имрон: 104).

Шуни схши билиш керакки, тоифачилик-ҳизбларга бслишиниш билан схши ишларда рақобатлашиш сртасида катта фарқ бор. А ақобат схши ва мақтовга сазовор ишдир. Аллоҳ таоло айтди:

«Ва Ларвардигорин­гиз томонидан бслғувси мағфиратга ҳамда тақводорлар учун тайёрлаб қсйилган (сни осмонлар ва Ер баробарида бслган) жаннатга шошилингиз!» (Оли Имрон: 133);

«(А­й инсонлар), Ларвардигорингиз томонидан бсладиган мағфиратга ҳамда Аллоҳ ва Унинг пайғамбарларига иймон келтирган зотлар учун тайёрлаб қсйилган, кенглиги осмон ва Ернинг кенглиги каби бслган жаннатга шошилингиз!» (Ҳадид: 21).

Тоифачилик сса - мазамматли нарса бслиб, қанча-қанча халқлар, жамистлар ва шахсларни ҳалок қилди ва уларнинг ҳоли шоир қуйидаги байтларда айтган маъноларга схшаб қолди:

Ғазийс нима бслса, мен ҳам айни сшаман,

У тузалса тузалиб, адашса адашаман.

Бслинишнинг олдини олиш Аллоҳ таолога холис бслиш, нафс-ҳаводан қутулиш, соғлом манҳажда юриш, ҳақиқатни кишиларнинг ссзлари билан смас, кишиларни ҳақиқат орқали таниш билангина бслади.

Сиз ҳадис шарифда келган А асулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи ва салламнинг ушбу ссзларини ссланг: «Шайтон мусулмонларнинг Араб срим оролида сзига ибодат қилишларидан ноумид бслди. Фақат улар сртасини бузишдан (ноумид бслмади)»[1]. (Имом Муслим Жобир розисллоҳу анҳудан ривост қилган).

Ва ниҳост, бирон киши: «Хсш, буларнинг давоси нима? Сиз касалликка ташхис қсйдингиз, давосини айтмайсизми? Бизга ундан қутулиш йслларини ксрсатмайсизми?», деб савол бериши табиийдир.

Мен қалб касалликларининг даволарини атрофлича биламан, деб даъво қила олмайман. Фақат уларнинг баъзи даволаш йсллари ҳақида қисқача ссз юритмоқчиман, холос.
Аллоҳдан снг узоқ бслган қалб — қотган қалбдир.
manbahttp://islamnuri.com/index.htm

Qayd etilgan


Abdul_Malik  30 Sentyabr 2009, 21:33:59

Айтганидан хам гсзал...

   Кирк йилдан бери саратон (рак) касалига йсликканларни даволайман. Бу вакт мобайнида турли ходисаларга дуч келдим. Шуларнинг ичидан 1976 йили содир бслган бир вокеани хикос килиб бермокчиман.
   Бош шифокорлик пайтимда Сароб исмли ёш беморим бслиб, кскрак ракига йсликкан сди. Уни шахсан сзим даволардим. Киска муддат ичида, Аллохнинг изни билан, ахволи схшилана бошлади. Факат у камида беш йил сзини каттик парваришда тутиши керак сди. Тсрт йил стиб, Сароб Измирга бориб келишни истади. Киш ойи бслгани учун самолётда кетиш шарти билан рухсат бердим. Афсуски, у чипта ололмасдан, автобусда йслга чикибди. Бунинг устига, автохалокат туфайли олти соат совукда туриб колибди. Хеч канча стмасдан, касаллик суск ва спкаларига таркаб кетди. У метостас (касалликнинг бошка аъзоларга ёйилиши) сабабидан умуман юра олмас, спкасига доимий кислород жихозлари кслланар, шунинг учун гапириши хам кийин сди. Бир сафар уйига борганимда: «Доктор... Мен сиздан... жуда хафаман», деди у. «Аима учун?» деб ссрадим. «Сиз... диндор одам... скансиз... Аега менга хам... Аллохни, слимни, охиратни, тушунтирмадингиз?»
   Диний ишончлари заиф сканини билганим учун унинг бу саволидан бир оз шошиб колдим.
   Унинг кснглини олишга, хафа килмасликка харакат килиб: «Докторларга богланиш осон, пулини берасану истаган муолажангни олаверасан. Аммо иймон муолажасини чин дилдан исташинг керак», дедим. У, истайман, деган маънода бош иргади. Шундан кейин умидсиз тиббий муолажанинг ёнига шифобахш иймон муолажаси ксшилди. Мен сргатаётган иймон хакикатларини у бутун вужуди билан тинглар, ора-сира саволлар ссраб турар сди.
Вафотига бирор хафта колганида: «Доктор, — деди, — Мен... слаётганимда нима дейишим... керак?» «Сенинг холинг сзингга хос. Калимаи шаходатни келтириш сенга узунлик килади. У онни сезганингда «Аллох, Мухаммад», дегин, кифос», дедим. У табассум билан бош чайкаб ксйди.
   Огрик кучли бслгани учун Саробга давомли равишда «морфин» килардик. Орада сафарга кетиб колиб, бир муддат уни ксра олмадим. Кайтиб келганимда онаси кснгирок килиб: «Сароб бир хафтадан бери «морфин» килдирмаспти», деди.
   Тезда уйига бордим ва нима учун укол килдирмаётгани сабабини ссрадим. Олган жавобимни сса, халигача унутолмайман, ссласам титраб кетаман: «Дорининг таъсири билан слимга уйкуда дуч келсам ва: «Аллох, Мухаммад», дес олмай колсам-чи?» деди у. Ўшанда жума куни сди, унинг сешанбага кадар сшашига ишора сездим. А­ртаси куни унга: «Хеч ксркма, — дедим, — бемалол укол олишинг мумкин». Сароб бу учрашувимизда охирги саволини берди: «Доктор, Азроил... менга кай... шаклда ксринади?» «Кизим, у бир фаришта. Хеч сикилма, сенга жуда чиройли ксринишда келади?» дес таскин бердим.
   Сешанба куни Саробнинг огирлашганини сшитганим захоти уйига йсл олдим. Лекин етиша олмадим. Оиласи бутунлай паришон холатда сди. Факат уни узок муддат парваришлаган диндор бир аёл кариндоши тик турган сди. Мени ксрган захоти ёнимга келиб: «Доктор, бу уйда бир оз олдин мсъжиза содир бслди. Сароб кислород жихозини ечиб отди ва «Ўрнингдан кимирлама», дейишимизга карамасдан, туриб тахорат килди, сснг икки ракъат намоз скиди. Бутун уй ахли котиб колдик. Кейин сса калимаи шаходат келтирди. Жони узилишидан олдин: «Докторга айтинглар, слим фариштаси у айтганидан хам гсзал скан», деди», деб унинг сснгги онларини гапириб берди...
   Ўлим фариштаси келганида гафлатда колмаслик учун «морфин» кабул килмай, каттик огрикларга хам бардош берган бир инсонни Аллох ёлгиз ташлаб ксймади, бу дунёнинг сшигини табассум ила ёпиб, у дунёнинг сшигини табассум ила очиш неъматини ато стди.


manba

Qayd etilgan