Toshkent shahridagi ta'lim maskanlari  ( 21356 marta o'qilgan) Chop etish

1 2 3 B


muxbir  21 Yanvar 2010, 16:22:00

ТОШКЕАТ АВИАА¦ИЯ ИАСТИТУТИ — авиаяис ва космик соҳалар учун юқори малакали мутахассислар тайёрлайдиган олий сқув юрти. 1995 й.да ТошТУ нинг самолётсозлик фти, Киев халқаро фуқаро авиаяис интининг Тошкент ш.даги филиали, Тошкент авиаяис техникуми ҳамда «Ўзбекистон ҳаво йсллари» миллий авиакомпаниссининг сқувмашғулот маркази негизида ташкил қилинди. Интда 5 фт: умумтехника, авиакоинот, фуқаро авиаяисси, сиртқи ва малака ошириш фтлари бор. Унда 23 та кафедра, компьютер технологисларини сқув жараёнига татбиқ қилиш ва масофавий таълим тизимини шакллантириш муаммолари билан шуғулланадиган «Ахборот таълим маркази» ва Ўзбекистон А еспубликаси авиаяис соҳасининг муаммолари устида и.т.лар олиб борадиган 4 та марказ: «Авиаяис илмий-техника маркази», «Маркетинг тадқиқотлари маркази», «Ўқувилмий ишлаб чиқариш. маркази» ва «Тил маркази» мавжуд. Уларнинг фаолисти Ўзбекистон ва жахрн бозорини чуқур маркетинг тахлили асосида срганиш, технологик жараёнларни снги замонавий тадқиқотлар асосида автоматлаштириш, корхоналар мугахассисларининг малакаларини ошириш куреларини ташкил қилиш, консалтинг хизматларини ташкил қилиш, интда сқув ва и.т. фаолистини такомиллаштириш борасида снги сқув, услубий ва илмий ишларни ривожлантиришдан иборат.
Инт қошида авиалияей фаолист ксрсатмоқда. Инт 3 та биносининг хар бир фтида кутубхоналар мавжуд (300 мингдан ортиқ асар). Инт 9 йсналиш бсйича бакалаврлар, 9 мутахассислик бсйича магистрлар тайёрлайди; 2003/04 сқув йили интда, 1,8 минг талаба сқиди, 175 сқитувчи, шу жумладан, 21 фан дри ва проф. ишлади. Инт хорижий мамлакатлар — АҚШ, Германис, Франяис, Жан. Корес, Украина, А оссис, Японис билан илмфан, таълим ва б. соҳаларда ҳамкорлик қилади. Интда енгил русумли учиш аппаратларини лойиҳалаш ва ишлаб чиқариш.га жорий қилишга дойр ишлари олиб борилади. Инт педагоголимлари «Ўзбекистон авиаяис индустрисси ни 2010 йилгача ривожлантириш стратегисси» миллий дастурини ишлаб чиқишди. Интда 200 та талабага мслжалланган талабалар уйи фаолист ксрсатади. Инт фаолисти О. У. Салимое, X. Г. Саримсоқов, Г. И. Якубин, К. Б. Усмонов, Ш. Ф. Ғанихонов, М. А. Икромов ва б. олимлар номи билан боғлиқ. Интда 2004 й.гача 3000 дан ортиқ мутахассис тайёрланди.

«Ўзбекистон Миллий А­няиклопедисси»дан

Qayd etilgan


muxbir  21 Yanvar 2010, 16:22:54

ТОШКЕАТ АВТОМОБИЛА¬ ЙЎЛЛАА  ИАСТИТУТИ - автомобиль хсжалиги, автомобилсозлик здлари, йсл корхоналари учун юқори малакали мутахассислар тайёрлайдиган олий сқув юрти. Тошкент политехника инти автомобиль ва йсллар фти негизида 1972 й. ташкил стисган. Интда автомобилсозлик, автомобиль транспорти, автомобиль йсллари қурилиши, автомобиль йсллари иқтисоди ва бошқаруви, иктидорли талабалар билан ишлаш ва магистратура ҳамда сиртқи таълим фтлари бор. Инт қошида лияей, тайёрлов бслими, тармоқ мутахассисларининг малакасини ошириш курслари мавжуд. Интда 9 йсналиш бсйича бакалаврлар, 11 йсналиш бсйича магистрлар тайёрланади. Интда 34 та кафедра, 17 та и.т. гуруҳлари, аспирантура ва докторантура бслимлари, кутубхона (400 мингдан зиёд адабиёт) бор. Ишлаб чиқариш. корхоналарида кафедра филиаллари фаолист ксрсатади. Инт ташкил стилганидан бери 31000 дан зиёд олий малакали мутахассис етиштирилди. Интда дунёнинг 26 мамлакатидан келган 450 талаба таълим олди. 2003/04 сқув йили интда 4100 талаба сқиди.
Инт А оссис, Украина, Германис, Франяис, Англис, Хитой, Ҳиндистон, Исроил, Қозоғистон, Қирғизистон, Туркманистон ва б. мамлакатларнинг олий сқув юртлари ва фирмалари билан ҳамкорлик қилади. Инт фаолисти О.У. Салимое, А. А. Муталибов, С. Л. Лслатов, СМ. Қодиров, А.А . А ашидов, А.С. Абрамов, О. А. Ғанихсжаев ваб. олимлар номи билан боғлиқ.

«Ўзбекистон Миллий А­няиклопедисси»дан

Qayd etilgan


muxbir  21 Yanvar 2010, 16:23:48

ТОШКЕАТ АГА АА  УАИВЕА СИТЕТИ — қишлоқ хсжалиги. учун мутахассислар тайёрлайдиган йирик олий сқув юрти. Ўзбекистон А еспубликаси Қишлоқ ва сув хсжалиги вазирлиги таркибида. Тошкент вилости Қибрай туманида жойлашган. 1930 й.да Ўрта Осиё унтининг қишлоқ хсжалиги. фти негизида Ўрта Осиё қишлоқ хсжалиги инти ташкил стилди, бу инт 1934—91 й.ларда Тошкент қишлоқ хсжалиги инти номи билан фаолист ксрсатди, 1991 й.нинг апр.да Тошкент давлат афар унтига айлантирилди.
Унтда (2004): агрономис, агрокимё ва тупроқшунослик; ссимликлар ҳимосси; мевасабзавотчилик ва срмон хсжалиги; зоомуҳандислик ва ипакчилик; иктисодиёт; бухгалтерис ҳисоби; касбий таълим; сиртки таълим; магистратура фтлари, 35 кафедра фаолист ксрсатди, музей (1980), илмий кутубхона (1 млн. дан ортиқ асар), қишлоқ хсжалиги. кадрлари малакасини ошириш ва уларни қайта тайёрлаш маркази бор. 32 га ҳайдаладиган ер ва 1 га иссикхона майдони бслган сқувтажриба хсжалиги, Тошкент вилости Ўрта Чирчиқ туманида 2480 га ҳайдаладиган ер, 4 га иссиқхона майдони, чорвачилик фермаси ва бошқа ишлаб чиқариш. объектлари бслган сқувтажриба хсжалиги; агроскологис илмий маркази, биотехнологис лаб., стномофагларни кспайтириш бсйича биолабораторис, фунгимарказ каби илмий ишлаб чиқариш., тадбиркорликилмий бслинмалар фаолист ксрсатади. 1992 й.да бакалавриат боскичида мутахассислар тайёрлайдиган Аукус филиали ташкил стилган. 2003/04 сқув йилида 5321 талаба, шу жумладан, кундузги бслимда 3047, сиртки бслимда 2040 бакалавр, 236 магистр талабалар сқиди, 457 проф.сқитувчи, шу жумладан, 53 фан дри ва 166 фан номзоди ишлади.
Унт фаолисти P.P. Шредер, А.А . Димо, B.C. Малигин, В.В. Яхонтов, А.Г. Запрометов, С. А. Анимухамедов, А А Олимжонов, М.А. Ланков, AM. Шлейхер, АИ. Автономов, Е.А. Михайлов, В.А. Шчекин, А. А. А сбаков, А В. Гвоздиков, М.Б. Дошчанов, М.Баходиров, Л. В. Лротасов, А. И. Имомалиев, В.И. Зуев, А­.Т. Шайхов каби олимлар номлари билан боглиқ. Унт ташкил топганидан бери қх фани ва ишлаб чиқариш.нинг турли тармоқдари учун 55 мингдан ортиқ мутахассис кадрлар тайёрлади. Унт қишлоқ хсжалиги таълими муассасалари ва и.тлар бсйича Жаҳон консоряиуми аъзоси, хориж мамлакатларининг 37 та унти ва 6 и.т. институти билан хамкорлик килади.
Ҳасан Бсриев.

«Ўзбекистон Миллий А­няиклопедисси»дан

Qayd etilgan


muxbir  21 Yanvar 2010, 16:24:08

ТОШКЕАТ АА ХИТЕКТУА А ВА ҚУА ИЛИШ ИАСТИТУТИ — олий сқув юрти, 1991 й. 6 майда Тошкент политехника интининг архитектура, саноат ва фукаро қурилиши ҳамда муҳандис қурилиш фтлари негизида ташкил стилган.
Инт бакалавиатурасининг кундузги ва сиртқи бслимларида 14 йсналиш бсйича 476 бакалавр, 20 мутахассислик бсйича 88 магистр мутахассислар битириши мслжалланган (2004). Аспирантура, номзодлик ва дрлик илмий кенгаши, шунингдек, архитектура, қурилиш материаллари ва қурилмалари, бино ва иншоотлар мутахассисликлари бсйича ихтисослашган кенгашлар фаолист ксрсатади. Интда 4 та фт (меъморлик, саноат ва фуқаро қурилиши, муҳандис қурилиш ва иқтисод),
27 та кафедра, 322 проф.сқитувчи (жумладан 1 академик, 29 фан дри ва проф., 117 фан номзоди ва дояент), 168 сқитувчиассистентлар ишлайди (2004). Интда, шунингдек, «Ахборот технологислари ва масофавий сқитиш маркази», Малака ошириш фти, «Қурилиш соҳасида менежерларни қайта тайёрлаш ва уларнинг малакаларини ошириш маркази», лияей (1996), бизнес мактаб (1999) фаолист ксрсатади. 200 дан ортиқ компьютерлар тармоққа уланган. Интернет орқали хорижий давлатлар билан алоқалар срнатилган. 13 та чет сл олий сқув юртлари билан шартномалар бсйича сқув ва илмий ишлар олиб борилади. Инт қошида маънавист ва маърифат маркази бор. Инт хдётини акс сттирувчи музейда сқитувчи ва тш1абаларнинг иш ксргазмалари ташкил стилиб турилади. Кутубхона фонди 200 мингдан ортиқ китобга сга бслиб, слектрон каталог дарсларидан фойдаланиш ҳам йслга қсйилган.
А. Ашрабов, А. Бобохонов, М. Ўрозбоев, В. Қобулов номли стипендислар таъсис стилган.

«Ўзбекистон Миллий А­няиклопедисси»дан

Qayd etilgan


muxbir  21 Yanvar 2010, 16:24:25

ТОШКЕАТ АХБОА ОТ ТЕХАОЛОГИЯЛАА И УАИВЕА СИТЕТИ - информатика ва ахборот технологисси, почта хизмати, радиосшиттириш ва телевидение, телекоммуникаяислар бсйича юқори малакали мутахассислар тайёрлайдиган олий сқув юрти. Тошкент слектротехника алоқа инти номи билан 1955 й.да ташкил қилинган. 2003 й.дан ҳоз. номи билан аталади. Унтда 8 фт: телекоммуникаяис тармоқдари ва коммуникаяис тизимлари, радиоалока, радиосшиттириш ва телевидение, ахборот технологислари, фундаментал фанлар фти, иқтисод, сиртқи, малака ошириш ва махсус фтлар бор. Унтда 5 йсналиш бсйича бакалаврлар ва магистрлар тайёрланади. Унтда 28 кафедра, 40 олий сқув лаб., 20 и.т. лаб., кутубхона (80 мингдан зиёд асар) фаолист ксрсатади. Унт қошида и.т. сектори, интернатлияейи, академик лияей ва касбҳунар коллежи мавжуд. 2002/03 сқув йили унтда 3,5 мингга сқин талаба сқиди. Унт Германис, Англис, Бельгис, Хитой, Ҳиндистон, Корес, А оссис, Украина каби давлатлар билан илмий ҳамкорлик қилади. Унт фаолисти Ж. А. Абдумаев, Т. Д. А ажабов, М.С. Юнусов, Т. С. Йслдошбоев, Ф. Б. Абуталиев, С. С. Колесов, М. А. Орипов, В. М. Сон, Ю. С. Саъдуллаев, В. В. Яковлев, X. К. Орипов, С.С. Қосимов ва б. олимлар номи билан боғлиқ. Унт ташкил қилингандан бери 30 мингдан ортиқ юқори малакали мутахассис тайёрланди.

«Ўзбекистон Миллий А­няиклопедисси»дан

Qayd etilgan


muxbir  21 Yanvar 2010, 16:24:41

ТОШКЕАТ БИА ИАЧИ ТИББИАТ ИАСТИТУТИ — умумий амалиёт шифокори ва стоматологис йсналиши бсйича таснч олий сқув юрти. 1920 й. Туркистон унти негизида ташкил топган. 1931 й. Ўрта Осиё унтининг тиббиёт фти Ўрта Осиё тиббиёт интига айлантирилди. 1935 й.дан Тошкент давлат тиббиёт инти деб аталади. 1990 й.да Тошкент тиббиёт инти 1 ва 2тиббиёт интларига бслинди. Дастлаб унда даволаш, санитарисгигиена, педиатрис ва стоматологис фтлари бслган. Ҳоз. инт асосида Тошкент фармаяевтика институтс, Самарканд тиббиёт институтс, Андижон тиббиёт институти, Тошкент иккинчи тиббиёт институти ҳамда республиканинг қатор и.т. институтлари ташкил топди. 1972 й. педиатрис фти мустақил Тошкент (дастлаб Ўрта Осиё) тиббиёт педиатрис институтига айлантирилди. 1992 й.да интнинг Урганч филиали ташкил стилди, унда даволаш ва педиатрис фтлари бор.
Интда 4 сқув фти (даволаш, стоматологис, тиббий педагогика, олий маълумотли ҳамшира), 60 кафедра, аспирантура, марказий и.т. ва марказий клиник лаб., клиника (1200 сринли), илмийтиббий ахборот бслими, музей, акад. лияей, кутубхона (600 мингдан ортиқ асар), босмахона бор. 3250 дан зиёд талаба, шунингдек, магистратура йсналишида 34 тор мутахассислик бсйича 300 дан зиёд резидент таълим олади (2004). Интда сқиётган хорижий талабалар (жумладан, Осиё, Африка, Лотин Америкаси) учун барча имконистлар (хорижий адабиётлар кутубхонаси, хориж кутубхонаси билан слектрон почта алоқаси) мавжуд. Инт Тошкент ш.даги йирик касалхоналар хамда тиббиёт и.т. интларида қсшимча клиник базаларга сга.
Интда 450 дан ортиқ сқитувчи, шулардан 7 Ўзбекистон ФА ва халқаро академислар акад. (А.М. Мажидов, Қ.Ж. Миразизов, Т. О. Даминов ва б.), 100 дан ортиқ фан дри ва проф., 210 фан номзоди ва дояентлар фаолист ксрсатади. Институт дрлик ва номзодлик диссертаяислари ҳимоссини қабул қилиш ҳуқуқига сга. Инт илмий тсплам ва услубий қслланмалар нашр стади.

«Ўзбекистон Миллий А­няиклопедисси»дан

Qayd etilgan


muxbir  21 Yanvar 2010, 16:25:13

ТОШКЕАТ ВА АЧЛАА  МАЛАКАСИАИ ОШИА ИШ ИАСТИТУТИ - врачлар малакасини ошириш, ихтисослаштириш ва илмий кадрлар тайёрлаш муассасаси. 1932 й.да ташкил стилган. Дастлаб Ўрта Осиё врачлар малакасини ошириш инти деб номланган. 1992 й.дан ҳоз. номда. Интда 4 фт (терапис, хирургис, педиатрис, тиббиёт профилактикаси ва умумий амалиёт шифокори), 4 курсни сз ичига олган 48 кафедра, 11 и.т. института, илмий марказлар, 13 ксп профилли касалхона, 6 поликлиникада база, марказий илмий тадқиқот лаб., аспирантура, кутубхона ва б. бор (2004). Интда 287 ходим, жумладан 65 проф., 151 фан номзоди, 6 А еспубликада хизмат ксрсатган фан арбоби, 12 А еспубликада хизмат ксрсатган врач унвонли ходим фаолист ксрсатади (2004). 60 тиббиёт мутахассислиги бсйича малака оширилади. 1992 й.дан бошлаб интда ҳар йили 8—10 минг мутахассис сқийди. Инт бирламчи амбулаторисполиклиника тизимида ишлаётган терапевт ва педиатрларни умумий амалиёт мутахассислиги бсйича қайта тайёрлашнинг узоқ муддатли дастурини амалга оширади. Инт проф. сқитувчилари йирик халқаро анжуманларда иштирок стиб, хорижий давлатларда сз малакаларини оширадилар. Инт Жаҳон соғлиқни сақлаш ташкилотинғғт олий тиббий мутахассислар тайёрлайдиган базаси ҳисобланади. Интда Халқаро семинар ва симпозиумлар стказилади. Инт монографис, дарслик, услубий қслланмалар ва илмий ишлар тсплами нашр стади.

«Ўзбекистон Миллий А­няиклопедисси»дан

Qayd etilgan


muxbir  21 Yanvar 2010, 16:26:22

ТОШКЕАТ ИККИАЧИ ТИББИАТ ИАСТИТУТИ — умумий амалиёт шифокори ва тиббий профилактика йсналиши бсйича таснч олий сқув юрти. 1990 й. Тошкент тиббиёт инти 1 ва 2тиббиёт интларига бслинди. Т.и.т.й.нинг Фаргона филиали мавжуд, унда тиббий профилактика йсналиши бсйича мутахассислар тайёрланади.
Интда 4 сқув фти (даволаш, тиббий профилактика, тиббий педагогика, олий маълумотли х.амшира), 64 кафедра, аспирантура, марказий и.т. ва марказий клиник лаб., 2 клиника (жами 1120 сринли), илмийтиббий ахборот бслими, музей, акад. лияей, кутубхона (200 мингдан зиёд асар), нашриёт ва босмахона бор. 3200 дан зиёд талаба, шунингдек, магистратура йсналишида 21, тор мутахассислик бсйича 250 дан зиёд резидент таълим олади (2004). Инт Тошкент ш.даги йирик касалхоналар ҳамда тиббиёт и.т. институтларида қсшимча клиник базаларга сга.
Интда 505 сқитувчи, шулардан 3 киши Ўзбекистон ФА акад. (Ш. Ш.Каримов, М.С. Абдуллахсжаева, Т. И. Искандаров ва б.), 113 фан дри, проф., 250 фан номзоди ва дояентлар фаолист ксрсатади. Т.и.т.и. дрлик ва номзодлик диссертаяислари ҳимоссини қабул қилиш ҳуқуқига сга. Инт илмий тсплам ва услубий қслланмалар нашр стади.

«Ўзбекистон Миллий А­няиклопедисси»дан

Qayd etilgan


muxbir  21 Yanvar 2010, 16:26:39

ТОШКЕАТ ИА А ИГАА¦ИЯ ВА МЕЛИОА АА¦ИЯ ИАСТИТУТИ — йирик олий сқув юртларидан бири. Ўзбекистон А еспубликаси Қишлоқ ва сув хсжалиги вазирлиги тасарруфида. Инт 1934 й.да Ўрта Осиё ирригаяис инженерлари ва техниклари инти ҳамда Ўрта Осиё қишлоқ хсжалигини механизаяислаш инти асосида ташкил стилган. 2004 й.нинг март ойигача Тошкент ирригаяис ва қишлоқ хсжалигини механизаяислаш муҳандислари инти номи билан фаолист ксрсатди. Ўзбекистон А еспубликаси Вазирлар Маҳкамасининг 2004 й. 30 мартдаги карори билан Тошкент ирригаяис ва мелиораяис интига айлантирилди.
Интда: гидромелиораяис; сув хсжалиги иншоотлари; сув хсжалигини автоматлаштириш ва механизаяислаш; бошқарув ва иқтисодиёт; ердан фойдаланиш ва ер кадастри фтлари, магистратура ва сиртқи бслим бор, уларда сув хсжалиги ва мелиораяис; сув хсжалиги иншоотлари; скологис ва атроф мух.ит мухрфазаси; сув ресурслари ва уларни бошқариш; сув хсжалиги ва мелиораяис ишларини механизаяислаш; сув хсжалигида автоматлаштириш ва телемеханика; касб таълими; иқтисодиёт; бухгалтерис ғисоби ва аудит; менежмент; ер тузиш ва ер кадастри каби йсналишлар бсйича бакалаврлар ҳамда магистратура бслимида 31 та мутахассислик бсйича кадрлар тайёрланади. Тошкент вилости Ўрта Чирчиқ туманида майд. 1609 га бслган сқув тажриба хсжалигига сга. 2003/04 сқув йилида интда 5 мингдан ортиқ талаба сқиди. 30 дан зиёд кафедраларда 500 га скин проф. сқитувчилар, шу жумладан 41 фан дри, проф.лар 200 га сқин фан номзоди ва дояентлар ишлади. Шунингдек, инт таркибида сқув, сқувуслубий, малака ошириш, халқаро алоқалар, илмий тадқиқот, нашриёт, аспирантура ва докторантура бслимлари, кутубхона (630 минг асар) бор. Инт ҳузурида Буюк Британиснинг Лондон ш.даги «Интернсшнл ХаусЛондон» лияейи таъсисчи бслган иқтисодиёт ва хорижий тиллар йсналиши бсйича «Интернсшнл Хаус — Тошкент» ва табиий фанлар йсналишидаги академик лияейлар фаолист ксрсатади. Интда А. А. Аскоченский, Е.А.Замарин, Янишевский, Т. А. ҚориАиёзий каби йирик олимлар ишлаган. Лроф. лар Ш.У. Йслдошев, А А. А ачинский, А­. Ф. Файзибоев, Ш. Муродов, Т. С. Худойбердиев ва б. олимлар фаолист ксрсатмоқдалар. Инт ташкил стилгандан буен халқ хсжалиги тармоқлари учун 52 мингдан зиёд мутахассис тайёрланди. Инт ҳузурида номзодлик ва докторлик диссертаяисларини ҳимос қилиш бсйича ихтисослашган кенгаш ишлайди. Инт бир неча нуфузли олий сқув юртлари, и.т. интлари АҚШнинг Вашингтон, Айова, Аидерландиснинг Вагенинген, Буюк Британиснинг Лисфаси, Германиснинг Гамбург унтлари билан илмий алоқа срнатган ва талабалар, профессорсқитувчилар алмашиниш, и.т. грантлари олиш йслга қсйилган.
Толибжон Худойбердиев.

«Ўзбекистон Миллий А­няиклопедисси»дан

Qayd etilgan


muxbir  21 Yanvar 2010, 16:27:43

ТОШКЕАТ ИСЛОМ ИАСТИТУТИ, Имом алБухорий номидаги Тошкент ислом институти — олий диний сқув юрти. 1969 й. ташкил стилган. 1971 й. окт.дан фаолистини бошлаган. Ўзбекистон мусулмонлари идораси тасарруфида. Динлар тарихи ва назариссини чуқур сгаллаган, ислом дини асосларини сзлаштирган, араб тилида ссзлаша оладиган мутахассислар тайёрлайди. Дарслар сзбек ва араб тилларида сқитилади. Инглиз, форс ва рус тиллари ҳам сргатилади.
А еспубликамиз истиқлолига қадар собиқ Иттифокда сгона олий ислом сқув юрти бслган, унда Закавказье, Шим. Кавказ, СССА  нинг Европа қисми ва Сибирь, Ўрта Осиё ва Қозоғистон мусулмонлари диний идоралари учун диний ходимлар тайёрланган. 2003й.ЎзА  Вазирлар Маҳкамаси карори билан инт битирувчиларига бакалавр дипломи берилади.
Интда 130 талаба таҳсил олади (2004).

«Ўзбекистон Миллий А­няиклопедисси»дан

Qayd etilgan