Toshkent shahridagi ta'lim maskanlari  ( 20526 marta o'qilgan) Chop etish

1 2 3 B


muxbir  21 Yanvar 2010, 16:28:34

ТОШКЕАТ ИСЛОМ УАИВЕА СИТЕТИ, ислом университети — ислом дини бсйича малакали мутахас-сислар тайёрлайдиган олий сқув юрти ва йирик илмий марказ. Ўзбекистон А еспубликаси Вазирлар Маҳкамаси хузурида, 1999 й. 7 апр.да ташкил стилган. Ун-тда ислом тарихи ва фалсафа-си; шариат (фиқҳ), иқтисод ва табиий фанлар ф-тлари; диншунослик, исломшунослик; демократик жамист қуриш назарисси ва амалиёти; шарқ тиллари; ғарб тиллари; информатика ва табиий фанлар; жисмоний тарбис кафедралари ҳамда жаҳон динларини қиёсий срганиш бсйича ЮАЕСКО кафедраси бор. Ўқув босқичлари: бакалаврлик — 4 й., магистратура — 2 и. И. у. диншунослик, исломшунослик, ислом ҳуқуқи, халқаро иқтисодий муносабатлар, информатика ва ахборот технологисси буйича мутахассислар тайёрлайди. Ун-тда 2002—2003 сқув йилида 470 дан ортиқ талаба сқиди, 100 дан ортиқ проф,-сқитувчилар, шу жумладан, 15 фан дри, 41 фан номзоди ва доя. ишлади. Аспирантура ва докторантура бор. 2000 й.дан ун-т қошида академик лияей очилган. Ун-т илмий кутубхона (42 минг асар, асосан, дарслик ва илмий китоблар), манбалар хазинаси, наш-риётига сга. Манбалар хазинаси мамлакатимиз ва хорижда мавжуд бслган қслёзма ва нодир китоблар б-н бойитиб борилади. Ун-т таркибида Исломшунослик и.т. маркази бор. Бу марказда Қуръон, тафсирларни срганиш, ислом тарихи ва фалсафаси, шариат (фиқҳ), маънавист, маданист ва санъат, манбашунослик ва қслёзмаларни срганиш бслимлари мавжуд. И. у.да «Шарқшунослик фанлари» соҳаси бсйича д-рлик диссертаяислари ҳимо-ссига ихтисослашган кенгаш тузилган. Ун-т Шарқ ва Ғарб тилларини мукам-мал сқитиш мақсадида замонавий техник воситалар б-н таъминланган. Лин-гофон кабинети ва араб тили маркази фаолист ксрсатади. Тошкент ислом ун-тини ривожлантириш жамғармаси ташкил стилган (1999). И. у. АҚШ, Англис, Франяис, Голландис, А оссис, Саудис Арабистони, Миср Араб А еспубликаси, БАА ва б. давлат ун-тлари ҳамда и.т. марказлари б-н алоқалар срнатган.
Абдулҳай Абдуллаев.

«Ўзбекистон Миллий А­няиклопедисси»дан

Qayd etilgan


muxbir  21 Yanvar 2010, 16:28:58

ТОШКЕАТ ИҚТИСОДИАТ УАИВЕА СИТЕТИ — йирик олий сқув юрти. Ўзбекистон А еспубликаси Олий ва срта махсус таълим вазирлиги таркибида. 1931 й. 13 авг.да Ўрта Осиё молисиқтисод инти ташкил стилган, кейинчалик Тошкент молис иктисодиёт интига айлантирилди, бу инт 1962—91 й.ларда Тошкент халқ хсжалиги инти номи билан фаолист ксрсатди. 1991 й. 19 июндан иктисодиёт унти. Унтда иктисодиёт ва статистика; бухгалтерис ҳисоби ва аудит; тижорат; менежмент, информатика ва иктисодий таълим педагогикаси; халқаро иктисодий муносабатлар; халқаро бизнес; халқаро туризм фтлари, 46 та кафедра бор. Унт қошида Иқтисодиёт, бизнес, малака ошириш ва ходимларни қайта тайёрлаш инти, Келажак илми скспериментал халқаро бизнес мактаби, иқтисодиёт касб коллежи, А еспублика иқтисодиёт академик лияейи, иқтисодий гимназис, қимматбаҳо қоғозлар бозори мутахассисларини тайёрлаш маркази, ихтисослаштирилган олий бизнес мактаби, ҳисоб ва аудит ресурс маркази, техномаркет, бизнес инкубатори, кутубхона (800 минг асар), унт тарихи музейи фаолист олиб боради. Унтда иктисодиёт (халқ хсжалиги тармоқлари бсйича), менежмент, маркетинг, касбий таълим, информатика ва ахборотлар технологисси, жаҳон иқтисодиёти ва халқаро иктисодий муносабатлар, банк иши, бухгалтерис хисоби ва аудит, молис, соликлар ва солиққа тортиш, бизнес, божхона иши, туризм, сервис (туризм), статистика йсналишлари бсйича бакалаврлар ҳамда 24 мутахассислик бсйича магистрлар тайёрланади. 2003/04 сқув йилида унтда 7804 талаба сқиди, 535 проф.сқитувчилар, шу жумладан 54 фан дри ва 218 фан номзоди ва доя.лар ишлади.
Унт фаолисти И. И. Искандаров, М.Ш. Шарифхужаев, С. С. Ғутомов. В. В. Ким, М. М. Қориев, А­. А. Акромов, III Ш. Шодмонов, А. У. Ўлмасов, А. А­. Ишмуҳамедов ва б. олимлар номлари билан боғлиқ.
Унт дунёнинг ривожланган мамлакатларидаги етакчи унт ва илмий марказлари билан халқаро алоқалар срнатган. 1991—2003 й.ларда унтда 100 дан ортиқ хорижлик талабалар таҳсил олди, 500 дан ортиқ хорижлик проф. сқитувчилар ишлади. Унт АКД1, Буюк Британис, Германис, Франяис, Малайзис, Венгрис, Корес, Японис, Аидерландис, Бельгис, А оссис, Қозоғистон, Украинадаги 50 га сқин нуфузли унтлар, интлар, илмий мактаблар билан алоқаларга сга. Дарсликлар, сқув қслланмалари, илмий ишлар тугшамлари, «Иктисодиёт ва таълим» журналини нашр стади.
Саидаҳрор Ғуломов.

«Ўзбекистон Миллий А­няиклопедисси»дан

Qayd etilgan


muxbir  21 Yanvar 2010, 16:29:16

ТОШКЕАТ КИМА-ТЕХАОЛОГИЯ ИАСТИТУТИ — кимё ва озиқ-овқат саноати соҳалари бсйича мутахассислар тайёрлайдиган олий сқув юрти. Тошкент политехника интининг кимё технологис фти асосида 1991 й.да ташкил стилган. Интда 6 фт (фундаментал фанлар, информаяион технологислар, тест ва б.), 39 кафедра мавжуд, уларда кимёвий технологис, нефть ва нефтьгазни қайта ишлаш, ёғочни қайта ишлаш технологисси, машина ва жиҳозлари, биотехнологис, озиқ-овқат технологисси, атрофмуҳитни муҳофаза қилиш, касбҳунар таълими, менежмент, маркетинг, информатика ва информаяион технологис йсналишлари бсйича 2000 дан ортиқ талаба таълим олади (2004). Интда марказлашган таҳлил лаб., лияей, кутубхона (149 минг асар), спорт мажмуаси, компьютер хоналари, интернет хизмати ва б. бор. 235 сқитувчи, шулардан 5 акад., 47 фан дри, 167 фан номзоди ва дояент ишлайди.
Интда саноат чиқишшларидан фойдаланиш, скологик хавфсиз, импорт срнини босувчи ва скспортга мслжалланган технологисларни ишлаб чиқиш, снергисни тежовчи махаллий минерал хом ашё базаси ташкил қилиш ва улардан самарали фойдаланиш, нефть ва газлардан олинадиган маҳсулотлар турларини кспайтириш устида и.т. ишлари олиб борилади.
Инт фаолисти К.С. Ахмедов, М. А. Аабиев, А. С. Султонов, Ҳ. А . А устамов, М. А. Асқаров, М. И. Аиёзов, Ф. М. Мирзаев, Ф. X. Тожиев, С. Тсхтаев, Б. М. Беглов, А. И. Глушенкова ва б. номи билан боғлиқ.

«Ўзбекистон Миллий А­няиклопедисси»дан

Qayd etilgan


muxbir  21 Yanvar 2010, 16:30:19

ТОШКЕАТ МАДААИЯТ ИАСТИТУТИ, Абдулла Қодирий номидаги Тошкент давлат маданист институт и — маданий-маърифат иши бсйича юқори малакали мутахассислар тайёрлайдиган олий сқув юрти. 1974 й.да ташкил қилинган. 1989 й. Абдулла Қодирий номи берилган. Дастлаб 2 ф-ти (маданий-маърифат иши ва кутубхонашунослик) бслган; ҳоз. кунда 6 та ф-т мавжуд: кутубхона-ахборот фаолистини бошқарув, ижтимоий-маданий фаолист, халқ бадиий ижодиёти, касбий-пед. таълим, сиртқи маданистшунослик, маданист ходимларининг малакасини ошириш ф-тлари; 18 та кафедра, 3 та компьютер синфи, овоз ёзиш студисси, лингафон синфи, Халқаро интернет тармоғига уланган кутубхона бор. Ин-тда магистратура, аспирантура фаолист ксрсатади. 2002—2003 сқув йилида 1273 та талаба таълим олди; 150 дан ортиқ проф.-сқитувчилар, шулардан 10 таси фан д-ри ва проф., 45 дан ортиқ фан номзоди ва дояент ишлади.
Ин-т сзбек миллий маданисти ва санъатини ривожлантиришга катта ҳисса қсшди. Турли даврларда Т. Бадинов, С. Ҳайитбоев, А . Турсунов, Қ. Мирзаев, Д. Аеъматов каби педагоглар дарс берган; ҳозирда проф. С. Мирвалиев, А. Маврулов, М. Ақубова ва б., дояент М. А аҳимова, А. Қосимов, Ш. Шамсиев, У. Каримов ва б. самарали меҳнат қилмоқда.
Ўзбекистон халқ артистлари Ф. Зокиров, О. Отажонов, А. Абдуллаева, М. Тсхтасинов, А . Султонова ва б., Ўзбекистонда хизмат ксрсатган артистлар Ғ. Бойтоев, Ф. Солиҳова ва б. ин-тда таълим олган.
Ҳамрохон Маматраимова.

«Ўзбекистон Миллий А­няиклопедисси»дан

Qayd etilgan


muxbir  21 Yanvar 2010, 16:30:51

ТОШКЕАТ МИЛЛИЙ А АҚС ВА ХОА ЕОГА АФИЯ ОЛИЙ МАКТАБИ - балет артистлари ва раққос(а)лар тайёрловчи махсус олий сқув юрти. 1947 й. Хореографис билим юрти сифатида ташкил бслган. 1997 й.дан ҳоз. номда. Ташкилотчиси ва биринчи директори Матюсуф Харратов (194758). И. Довгелли, Л. Засс, А . Каримова, М. Турғунбоева ва б. биринчи педагоглардир. Олий мактабда срта махсус таълим тизими сақланган ҳолда, олий бсғинда олий маълумотли бакалаврлар тайёрланади. «Хореографис педагогикаси», «Балетмейстеррежиссёр», «Хореографис жамоалари раҳбарлари» мутахассисликлари бсйича талабалар таҳсил олади. Мактабда мумтоз рақс, сзбек рақс, халқ саҳна рақси фанлари, «балет артисти» бслимида дуст мумтоз рақс чуқур сргатилади. Осиё қитъасидаги шу соҳа бсйича сгона олий сқув юрти хисобланади. Ўтган давр мобайнида мактабдан Қ. Миркаримова, А . Каримова, Г. Ҳамроева, Г. Маваева, Ю. Исматова, Д. Жабборова, В. Оқилова, Ф. Солиҳова, Ў. Мухамедова, 3. Мадраҳимова каби республикамизнинг етук рақс усталари етишиб чиққан. Франяис, Японис, Туркис, Германис, Лотин Америкаси мамлакатлари, Жан. Корес, А оссис, Қозоғистон каби хорижий давлатлар билан сзаро ҳамкорлик, маданийижодий алоқалар срнатилган. Уларнинг йирик хореографлари, балет мактаблари билан тажриба алмашув, «Мастер класс»лар стказиш йслга қсйилган. А . Каримова, Қ. Миркаримова, Г. Маваева, И. Киборкова, А. Мсминов кабилар мактабнинг етакчи педагогларидир.

«Ўзбекистон Миллий А­няиклопедисси»дан

Qayd etilgan


muxbir  21 Yanvar 2010, 16:31:27

ТОШКЕАТ МОЛИЯ ИАСТИТУТИ - молискредит соҳасида мутахассислар тайёрлайдиган йирик олий сқув юрти. 1931 й.да Тошкент ш.да Ўрта Осиё молисиқтисод инти ташкил стилган, унга кейинрок, Тошкент молисиқтисод инти, 1962 й.да Тошкент халқ хсжалиги инти номи берилган. 1991 й. 13 майда Тошкент халқ хсжалиги инти (қ. Тошкент иқтисодиёт университети)нинг молисиқтисод ва ҳисобиқтисод фтлари негизида ташкил стилган.
Интда 7 та фт (молисиқтисод; кредитиқтисод; ҳисобиқтисод; бошқарув; сиртқи молисиқтисод; сиртқи кредитиқтисод; сиртқи умум иқтисод) ва магистратура, 25 кафедра, академик лияей, солиқ лияейи, банк коллежи, бизнес мактаби, малака ошириш инти, иқтисодий билимларни тарқатиш маркази ва б. бслимлар фаолист ксрсатади. 2003/04 сқув йилида интда 6833 талаба таълим олди; 354 проф.сқитувчи, жумладан, 38 фан дри ва проф., 154 фан номзоди ва дояент ишлади.
Инт молис, банк иши, солиқ, сугурта, менежмент, қимматли қоғозлар ва фонд биржаси, лойиҳаларни молислаштириш, бухгалтерис ҳисоби ва аудит, касбий педагогик таълим йсналишлари бсйича бакалаврлар ҳамда 19 иқтисодий мутахассислик бсйича магистрлар тайёрлайди.
Инт фаолисти М. М. Қориев, Ю. Е. Шенгер, А. А. Шабанова, X. А . Собиров, М. Шарифхсжаев, А. Ўлмасов, 3. Йслдошев, А. Абдуллаев, каби олимлар номлари билан боғлиқ.
Институт мустақиллик йилларида 13500 дан ортиқ мутахассис кадрлар тайёрлади. Интда аспирантура ва докторантура бор. АҚШ, Англис, Франяис, Германис, Жан. Корес, Японис каби ривожланган чет сл давлатларининг турдош унтлари билан сқувилмий соҳаларда ҳамкорлик қилади.
Мурод Шарифхсжаев.

«Ўзбекистон Миллий А­няиклопедисси»дан

Qayd etilgan


muxbir  21 Yanvar 2010, 16:32:08

ТОШКЕАТ ОЛИЙ УМУМҚЎШИА ҚЎМОАДОАЛИК БИЛИМ ЮА ТИ — олий махсус ҳарбий маълумотли офияерлар тайёрлайдиган сқув юрти. 1918 й. 12 июлда Туркистон совет командирлари курси сифатида ташкил стилган. 1919 й. Туркистон ҳарбий инструкторлар мактаби деб сзгартирилган. 1922 й.дан Туркистон командирлар таркибини тайёрлайдиган бирлашган мактаб, 1943 й.дан Тошкент пиёда аскарлар билим юрти номи билан юритилган. 1958 й.дан Умумқсшин командирлари олий билим юрти номи билан аталган. 1991 й.дан ҳоз. номда. 1992—2003 й.лар мобайнида 2,5 мингдан ортиқ офияер тайёрланган. Билим юртида Ўзбекистон А еспубликаси Қуролли кучлари учун юқори малакали, олий махсус ҳарбий билимга сга офияерлар қуйидаги ихтисосликлар бсйича тайёрланади: мотосқчилар бслинмаси командирлари; мотосқчи қсшинлари командирларининг тарбисвий ишлар бсйича сринбосарлари; қсшин разведкаси тактик командирлари. Билим юртида тингловчиларнинг таълим жараёни амалий ва назарий тайёргарликлардан ташкил топиб, улар босқичма-босқич амалга оширилади.

«Ўзбекистон Миллий А­няиклопедисси»дан

Qayd etilgan


muxbir  21 Yanvar 2010, 16:33:53

ТОШКЕАТ ЛЕДАГОГИКА УАИВЕА СИТЕТИ, Аизомий номидаги Тошкент давлат педагогика университети — малакали педагог ва муҳандиспедагог кадрлар тайёрловчи олий сқув юрти. 1935 й. 14 сент.да Ўрта Осиё давлат унтининг пед. факультета негизида педагогика инти сифатида ташкил стилган. 1953—98 й.ларда Тошкент педагогика инти деб номланган. 1998 й. 24 фев.да ЎзА  Вазирлар Маҳкамасининг қарори билан унга унт мақоми берилган. 1947 й.дан озарбайжон шоири ва маърифатпарвари Аизомий номи билан аталади. Унтда 12 фт (мат.физика, табиий фанлар, мусиқий таълим, бадиийграфика, пед. ва психологис, бошланғич таълим ва дефектологис, сзбек тили ва адабиёти, тарих, чет тиллар, рус ва корейс филол. си, чақириққача ҳарбий таълим, касб таълими), шунингдек, магистрлар тайёрлаш бсйича 2 фт (ижтимоийгуманитар фанлар мутахассисликлари, табиий фанлар мутахассисликлари), малака ошириш ва мутахассисларни қайта тайёрлаш бсйича 2 фт (малака ошириш, амалий психологларни қайта тайёрлаш), 55 кафедра, ахборот технологислари ва масофадан сқитиш, инноваяион технологислар, академик лияейлар ва касбҳунар коллежлари билан алока марказлари, таълим жараёнини таъминлаш ва олий таълим муассасаларига илмийметодик ёрдам ксрсатиш сқув бслими, педагогик амалиёт, олий сқув юртлараро сқувметодик бслим, мониторинг ва ички назорат каби 18 бслим бор. Кутубхонасида 900 мингга сқин асар сақланади. Унт мат. ва информатика, физика ва астрономис, кимё ва скологис, биол. ва инсон ҳаёт фаолисти муҳофазаси, геогр. ва иқтисодий билим асослари, тасвирий санъат ва мухандислик графикаси, пед. ва психологис, касб таълими, мусиқий таълим, сзбек тили ва адабиёти, она тили ва адабиёти (рус, қозоқ, корейс), чақириққача ҳарбий таълим, хорижий тиллар ва адабиёт, миллий истиқлол ғосси, ҳуқуқ ва маънавист асослари, бошланғич таълим ва спорттарбисвий иш, мактабгача таълим ва болалар спорти, дефектологис, жисмоний тарбис ва жисмоний маданист, меҳнат таълими йсналиши бсйича бакалаврлар ҳамда шу йсналишларга кирган 37 мутахассислик бсйича магистрлар тайёрлайди. Унтда аспирантура ва докторантура ҳамда номзодлик ва дрлик диссертаяисси ҳимосси бсйича ихтисослаштирилган илмий кенгаш фаолист ксрсатади. 2003/04 сқув йили унтда 13269 талаба таълим олди, 779 сқитувчи, жумладан, ЎзА  Фанлар академиссининг 3 ҳақиқий аъзоси, 40 фан дри ва проф., 450 фан номзоди ва дояент ишлади. Унт республикада педагог кадрлар тайёрловчи барча олий таълим муассасалари учун таснч олий мактаб ҳисобланади. Унт фаолисти III ТУТ. Абдуллаев, М. Асқарова, М. Г. Давлетшин, А.М. Маллаев, А . X. Маллин, 3. А . Ауриддинов, С. А ажабов, Ҳ. Сулаймонов, Ҳ.Т. Турсунов, М. Шайхзода, А­. Ю. Юсупов, Я. Ғуломов, Ҳ. Ҳомидий ва б. проф.сқитувчилар номи билан боғлиқ. Унтда «Ледагогик таълим» (1999 й.дан), «Ахборот технологислари» (2002 й.дан) журналилари, «Маърифат йслида», «Ледагог» ксп тиражли газ. лар нашр стилади. 2004 й.гача унт 74 мингга сқин мутахассис тайёрлаган. 2004 й. 23 мартда унт олдидаги майдонда Аизомий Ганжавий ҳайкали (меъмори Валерий Акопжансн, ҳайкалтароши Илҳом Жабборов) срнатилди. Мазкур ҳайкалнинг тантанали очилиш маросимида Ўзбекистон А еспубликаси Лрезиденти И. Каримов ва Озарбайжон А еспубликаси Лрезиденти И. Алиев иштирок стди.

«Ўзбекистон Миллий А­няиклопедисси»дан

Qayd etilgan


muxbir  21 Yanvar 2010, 16:33:57

ТОШКЕАТ ЛА АВОСЛАВ СЕМИААА ИЯСИ — олий диний сқув юрти. А ус православ черкови Тошкент ва Ўрта Осиё епархисси таъсис стган. 1990 й.да православ билим юрти сифатида ташкил стилган. А ус черкови Муқаддас Синодининг 1998 й. 9 апр.даги карори билан билим юрти семинарисга айлантирилган. Узбекистан, Қирғизистон, Қозоғистон ва Туркманистон давлатларидаги православиега сътиқод қиладиган фуқаролар диний сҳтиёжларини қондиради. А ус православ черкови қоидаларига мувофиқ, епархис бошкарувчиси митрополит семинарис ректори ҳисобланади. Ўқиш кундузги ва сиртқи бслимларда олиб борилади. 2003/04 сқув йилида жами 95 нафар талаба таълим олди. Семинарисда диний билимлар билан дунёвий фанлар, шу жумладан, сзбек ва инглиз тиллари, Ўзбекистон тарихи, географис ва б. фанлар сқитилади.

«Ўзбекистон Миллий А­няиклопедисси»дан

Qayd etilgan


muxbir  21 Yanvar 2010, 16:35:07

ТОШКЕАТ САААªАТ ИАСТИТУТИ, Маннон Уйғур номидаги Тошкент давлат санъат институти — драма, мусиқали драма ва қсғирчоқ театрлари учун актёр, реж.лар ҳамда кино учун киноактёр, оператор, кино реж.лар, театр ва киношунослар ва б. юқори малакали санъат мутахассисларини тайёрловчи олий сқув юрти. 1945 й. Тошкент ш.да Ўрта Осиё давлат театр санъати ин-ти сифатида ташкил стилган. 1948 й. рус драматурги А. А. Островский (1823—86) номи берилган. 1991 й.дан сзбек театр арбоби Маннон Уйғур номида. 1954 й. ин-т ҳузурида рассомлик фти очилиб, Театр ва рассомлик санъати ин-тига айлантирилган. 1987 й.дан Ин-тда мутахассис тайёрлаш доираси снада кенгайиб, махсус кинотелевидение реж. лиги, операторлик, санъат журналистикаси ихтисосликлари буйича кадрлар тайёрлаш йулга қсйилди. 1997 й.дан рассомлик санъати фти мустақил ин-т мақомида ажралиб чикди (қ. Миллий рассомлик ва дизайн институти) ва ин-т ҳозирги номи б-н атала бошлади. Ин-тда 5 та фт (театр санъати; кино, телевидение санъати ва радио; санъатшунослик ва қсғирчоқ театри санъати; сиртдан сқиш; малака ошириш) мавжуд; магистратура, аспирантура, илмий кенгаш фаолист курсатади. 2002/03 уқув йили 765 та талаба таълим олди; 100 дан зиёд педагог, шу жумладан, 9'фан д-ри, 10 профессор, 42 фан номзоди ва дояент ишлайди (2004). Инт фаолисти турли йилларда ишлаган Маннон Уйғур, Я. Бобожонов, С. Табибуллаев, Л. Хужаева, Қ. Хсжаев, А. Гинзбург, А. Тимофеева, Ю. Иоффе, И. А убинштейн, И. Акбаров, С. Векслер каби етакчи олимпедагоглар номи б-н боғлиқ. Ин-тда таълим олган реж.лардан Т. Хужаев, О. Чернова, Ш. Аббосов, Б. Йслдошев, театршунослардан М. А аҳмонов, М. Крдиров, Т. Турсунов, Т. Басндиев. Т. Исломов, С. Турсунбоев, М. Тулахужаева, актёрлардан 3. Мухаммаджонов, А . Ҳамроев, Я. Абдуллаева, Т. Азизов, Б. Зокиров, А. Ансатбоев, А . Иброҳимова, А. Аҳмедов, А­. Комилов, Л. Саидкосимов, Г. Жамилова ва б. республика санъати ривожига муносиб ҳисса қсшди.
Тошпслат Турсунов.

«Ўзбекистон Миллий А­няиклопедисси»дан

Qayd etilgan