YIGITLARGA 100 NASIXAT  ( 19101 marta o'qilgan) Chop etish

1 2 3 4 5 6 7 B


Muhammad Amin  28 Fevral 2010, 12:33:45

Йигитларга 100 насихат

Аллохнинг ёлгиз сзига хамду санолар бслсин, пайгамбарларнинг сснггиси бслган зотга, унинг ахлига, асхобларига ва киёмат кунигача уларга сргашган кишиларга салот ва саломлар бслсин
Лайгамбар саллаллоху алайхи ва салламдан Тамим ад-Дорий розисллоху анху ривост килган сахих хадисда дедилар: «Дин холисликдир, дин холисликдир, дин холисликдир»
— кимга холислик ё расулуллох?
—Аллохга, унинг китобига, унинг расулига, мусулмонларнинг бошликларига ва оммаларига. (Имом Муслим ривости).
Анас ибн Молик розисллоху анху ривост киладилар, расулуллох саллаллоху алайхи ва саллам дедилар: «Сизларнинг бирингиз биродарига хам сзи учун севган нарсани севмагунича иймони тсла бслмайди» (Муттафакун алайхи).
Жарир ибн Абдуллох ал Бажалий розисллоху анху айтади: «Мен расулуллох саллаллоху алайхи ва салламни; намозни барпо килиш, закотни адо стиш ва хар бир мусулмонга насихатгсй бслишга байъат килганман» (Муттафакун алайхи).
Азиз биродарим, насихат дегани бировларнинг ишларига носрин бурнини сукиш смас, уларни хижолатга ксйиш смас, ёки уларни камситиш смас, ёки насихатгсйнинг насихат килинаётган кишидан устунлигини ксрсатиб ксйиш смас, балки у бу маънолардан ксра олийрок ва улугрокдир. У мухаббат белгиси, дсстлик аломати, сидк ва вафо нишонасидир.
Аасихат Ўрталарни тузатиш асбоби... ажру-савоблар ва фойдалар... ростгсйлик ва нажотдир.
Аасихат: Каршингизда йслни ёритиб берувчи нур.
Аасихат: Аасихатгсй сизга такдим килаётган схшилик гулдастаси.
Аасихат: Сизни омонлик ерига етказиш учун жсшиб турган фитна тслкинларини шиддат билан ёриб бораётган кемадир.
Аасихат: Аасихатгсйнинг бсйнидаги сизнинг хаккингиз ва сизнинг каршингиздаги унинг вазифаси.

Qayd etilgan


Muhammad Amin  28 Fevral 2010, 12:34:13

Менинг Аш биродарим! Аасихат учун кснглингизни кенгрок килинг.
Билингки: Аасихатгсйни сизга насихат килишга ундаган нарса сизни схши ксриши ва окибатингизни ёмон бслишидан ксрикиши, холос.
Шуни хам билингки: Аасихатгсй сизга Аллох ва расулининг ссзларини етказувчи, холос. Сиз унга тавозе килиб, насихатини кабул килсангиз А аббингиз жалла ва алога тавозе килган хамда пайгамбарингиз Мухаммад саллаллоху алайхи ва салламга сргашган бсласиз. Агар насихатни кайтариб, уни инкор килсангиз А аббингизнинг каломини ва пайгамбарингиз Мухаммад саллаллоху алайхи ва салламнинг суннатларини кайтарган бсласиз.
Севикли биродарим, билингки: Ўнгланишнинг аввали камчиликни ксра билиш, уни сътироф стиш ва нафси амморага нафрат ва тахкирлаш ксзи билан карашдир. Алгон, сохта узрларни пеш килиб тортишманг, хатойингизни бсйнингизга олинг, кибр килманг. Калбида зарра микдорида кибр бслган одам жаннатга кирмайди.
Агар сиз хакикатда бир хатони килиб турган бслсангиз уни тан олганингиздан кейин бу гунохни тарк килинг, уни килиб ксйганингизга пушаймон бслиб унга асло кайтмасликка азм килинг.
Агар насихатгсйга миннатдорчилик билдириб унинг хаккига дуо килсангиз, бу сизнинг саховат ва олийжаноблигингиздан хамда схшиларнинг схшиликларини тан олишингиздан. Агар сиз буларни килмасангиз у сиздан аслида мукофот ва миннатдорчиликни хохлаган смасди.

Qayd etilgan


Muhammad Amin  28 Fevral 2010, 12:35:02

Аасихатлар

Биродарим куйида сизга такдим стмокчи бслганимиз тиллодан киммат насихатлар ва улуг васистлар сиз уларнинг схшиликларидан ва уларга амал килишдан сзингизни махрум килманг! Сиз сзингизни уларни тарк килиш ва улардан юз сгиришга мажбур килманг! Бахтли одам бошкалардан ибрат олган одам, бахтсиз одам фойдали нарсадан юз сгиргандир.
1-Аасихат. Биродарим, калимайи тавхид «ла илаха иллаллох» айтувчисига факат саккизта шарт билангина фойда беради:
Билмаслик-жохилликка срин ксймайдиган билим
Шакка срин ксймайдиган ишонч
Ширкка срин ксймайдиган ихлос
Алгонга срин ксймайдиган тсгрилик
Аафратга срин ксймайдиган мухаббат
Бсйинтовлашликка срин ксймайдиган итоат
Инкорга срин ксймайдиган кабул
Аллохдан бошка сигинилаётган хар нарсани тарк килиш
Мана шу шартларни амалга оширишга харакат килинг, уларнинг биронтасида сусткашлик килманг.

Qayd etilgan


Muhammad Amin  28 Fevral 2010, 12:35:54

2-Аасихат. Билингки, Исломни бузувчи нарсалар снта:

1) Аллох таъолога ибодат килишда шерик килиш.

2) Аллох билан сзи сртасида воситачилар килиб, уларга дуо, таваккул килган ва улардан шафоат ссраган киши кофир бслади.

3) Мушрикларни кофир деб хисобламаган, ёки уларнинг кофир сканлигида шубха килган, ёки уларнинг йсллари ва окимларини тсгри деб хисоблаган киши кофир бслади.

4) «А асулуллох соллаллоху алайхи ва салламдан бошка кимсанинг йсли расулуллох соллаллоху алайхи ва салламнинг йслидан ксра мукаммалрок, хукми расулуллох соллаллоху алайхи ва салламнинг хукмидан ксра гсзалрок»- деб сътикод килган киши кофирдир. Золимларнинг хукми унинг хукмидан ксра афзал деганлар шу жумладан.

5) А асулуллох соллаллоху алайхи ва саллам олиб келган таълимотларнинг баъзисини, гарчи сзи унга амал килса-да, ёмон ксрган киши кофир бслади.

6) А асулуллох соллаллоху алайхи ва саллам олиб келган дин ва шу диндаги савоб ва жазолар устидан масхара килган киши кофир бслади.

7) Сехр, ким унга амал килса ва унинг килинишига рози бслса кофир бслади.

8) Мушриклар билан дсслашиш ва мусулмонларга карши уларга ёрдам бериш куфрдир.

9) «Баъзи одамларнинг расулуллох соллаллоху алайхи ва саллаамнинг шариатидан чикишга хаклари бор»- деб сътикод килган киши кофирдир.

10) Аллохнинг динидан юз сгириш: уни срганмаслик ва унга амал килмаслик куфрдир.

Биродарим, сиз исломни бузувчи амалларни килиб ксйис‰дан жуда жуда схтиёт бслинг. Чунки, булар билан бирга схши амал фойда бермайди.

Qayd etilgan


Muhammad Amin  28 Fevral 2010, 12:36:51

3-Аасихат. Аллохга иймон келтириш факат калб билан сътикод ёки факат тил билан айтиладиган ссзгина смас. Балки, у калб билан сътикод килиш, тил билан ссзлаш ва аъзолар билан амал килиш, тоат билан зиёдалашади осийлик билан камасди. Сиз А ахмонга итоат килинг, унга осийликни ташланг. Мана шулар иймонингизнинг зиёдалашишига йслдир.

Qayd etilgan


Muhammad Amin  28 Fevral 2010, 12:37:43

4-Аасихат. Билингки, Аллох таоло бизни шериксиз, ёлгиз сзининг ибодати учун сратгандир. Аллох субхонаху деди: «Жин ва инсонларни факат Ўзимга ибодат килишлари учун сратдим» (Зориёт: 56) Ибодатни холис килиш факат Аллохдан бошкаси ибодатга лойик сканини инкор стиш, кейин сса уни Аллохнинг Ўзигагина бслишини тасдиклаш билан амалга ошади. Мана шу «ашхаду ан ла илаха иллаллох» маъносининг такозоси. Аллох таоло деди: «кимда ким тогутга кофир бслса ва Аллохга иймон келтирса, у хеч ажраб кетмас мустахкам халкани ушлабди. Аллох сшитувчи ва билувчидир» (Бакара: 256) Аллохнинг ёлгиз сзига ибодатни холис килинг, бирон ибодатни ундан бошкага килиб ксйишдан схтиёт бслинг.

Qayd etilgan


Муҳаммад Соҳиб  28 Fevral 2010, 15:17:35

Ассаламу алайкум. Мухтарам Мухаммад Амин илтимос манбани хам курсатиб юборинг.

Qayd etilgan


Muhammad Amin  01 Mart 2010, 18:16:09

5-Аасихат. Билингки, ибодат Аллох схши ксрадиган, рози бсладиган, зохирий ва ботиний ссз ва амалларнинг хар бирини сз ичига оладиган умумий ссздир. Ларвардигорингиз сусдиган амалларни билишга тиришинг ва ана шу амалларининг фазилатларини изланг.

6-Аасихат. Билингки, ибодатларнинг снг афзали Аллох сизга фарз килган ибодатдир. Аллох субхонаху хадиси кудусийда: «Бандам менга мен унга фарз килган амалдан ксра севиклирок бслган амал билан скинлик килмайди» деди. (Имом Бухорий ривости)
Менинг ёш биродарим, фарз амалларга каттик сътибор беринг, уларга каттик амал килинг ва уларни иложи борича комил суратда адо стинг.

Qayd etilgan


Muhammad Amin  01 Mart 2010, 18:17:12

7-Аасихат. Билингки, ибодат Аллох учун холис килиш ва пайгамбар саллаллоху алайхи ва салламга сргашишлик билангина кабул бслади. А иё амални барбод килади ва азоб-укубатга сабаб бслади. Бидъат хам шу кабидир.

8-Аасихат. Беш вакт намозни сз вактида адо стишга риос килинг. Бу амалларнинг снг улугидир.

9-Аасихат. Аамозга тахоратни схши ва комил килинг, чунки поклик иймоннинг срмидир ва билингки, тахорат намознинг калитидир. Комил иймонлик мсмингина тахоратни схши килишга риос килади.

10-Аасихат. Аамозни масжидда жамоат билан адо стишдан кечикманг. Жамот билан намоз скиш вожиб бслиб, уни узрсиз тарк килиш мумкин смасдир.

Qayd etilgan


Muhammad Amin  01 Mart 2010, 18:17:57

11-Аасихат. Жамоат намозининг биринчи такбирига ва биринчи сафда намозни адо стишга харис бслинг. Калбингизни намозда хозирлаб хокисорлик билан туришга ва скилаётган нарсаларнинг маъноларини сйлаб, фикрингизда хозирлаб туришга тиришинг.

12-Аасихат. Аамоз ахкомлари ва А асулуллох саллаллоху алайхи ва салламнинг намоз скишдаги ксрсатмалари кандай сканлигини срганинг. Бунинг учун имом Мухаммаднинг «Аамоз шартлари» ва аллома Ибн Бознинг «Аамоз сифатлари» каби китоблардан фойдаланинг.

13-Аасихат. Бомдод намозига ухлаб колиб уни зойе килманг, намозни вактида адо стишлик учун скинларингиздан сйготиб ксйишларини илтимос килинг. Бомдод намозини доим бир масжидда адо стишга харакат килинг, токи сиз намозда бслмай колсангиз масжид жамоати сизни ссрайдиган бслсин.

14-Аасихат. Бомдод намозидан ухлаб колишга сабаб бсладиган узок бедорлик ва кеч ётишдан сакланинг.

Qayd etilgan