YIGITLARGA 100 NASIXAT  ( 19090 marta o'qilgan) Chop etish

1 2 3 4 5 6 7 B


Muhammad Amin  03 Mart 2010, 07:06:29

37-Аасихат. Аафл рсза тутишга одатланинг. Уларнинг баъзилари куйидагилардир: Душанба, пайшанба кунлари, хар (камарий) ойнинг сн уч, сн тсрт, сн бешинчи кунлари, хожилардан бошкаларга арафот куни, бу кун рсза тутиш икки йиллик гунохларга каффорат бслади, мухаррам ойининг снинчи куни, бу кунинг рсзаси бир йиллик гунохга каффорат бслади, шаввол ойида олти кун рсза тутиш кабилар

Qayd etilgan


Muhammad Amin  03 Mart 2010, 07:07:02

38-Аасихат. А амазон ойида умра килишга харакат килинг, чунки бу ойда килинган умранинг ажри бир хажнинг савобига тенгдир.

39-Аасихат. Аллохнинг зикри калбларнинг давоси, гамларнинг ёзилиши ва нафснинг рохатидир. Доим Аллохнинг зикрида бслинг. Аллох, уни зикр килган банда билан биргадир. Аллохнинг зикрисиз ксп гапириш инсонни тошбагир килади.

Qayd etilgan


Muhammad Amin  03 Mart 2010, 07:07:46

40-Аасихат. Истигфорни (Аллохдан гунохларни кечиришини илтижо килиб ссрашни) кспрок айтинг Аллох сизга хар бир гамдан кутулиш ва хар бир тангликдан чикишни насиб килади ва сизни сйламаган ерингиздан ризклантиради.

41-Аасихат. Билингки дуо Аллохга снг шарафли нарсадир. Дуо бало келгандан сснг уни даф килиш сабабидир. Дуо Аллох бандасини саклаши сабабларидандир. Дуони ксп килинг ва Аллох азза ва жаллага ксп илтижо килинг. Билингки банда парвардигорига снг скин бсладиган лахза у саждада тургандадир буни кадрига етинг ва ксп дуо килинг.

Qayd etilgan


Muhammad Amin  03 Mart 2010, 07:08:27

42-Аасихат. Хаж катта фарз амал, ислом рукнларининг бири ва улуг амалларнинг снг афзалларидандир дир. Хажни адо стишга шошилинг уни кечиктирманг. Ахли илмларнинг сахих ссзларига биноан кодир бслган одамга зудлик билан адо стишлиги фарздир.

43-Аасихат. Хажингиз мабрур бслишига харис бслинг. Хажжи мабрурнинг мукофоти факат жаннатдир. Хажжи мабрур у А асулуллох саллаллоху алайхи ва салламнинг ксрсатмаларига мувофик бслган, бехаё гап-ссз ва ишлар хамда жанжал ва гунох ишлар бслмаган хаждир.

Qayd etilgan


Muhammad Amin  03 Mart 2010, 07:08:55

44-Аасихат. Хаж сзидан олдинги гунох ва хатоларни вайрон килиб йскотади. Кимки хажда А асулуллох саллаллоху алайхи ва саллам ксрсатган йсллари асосида у зотга сргашиб хаж килиб кайтса, онадан тугилган кунидаги каби гунохлардан пок бслиб кайтади. Хажингиздан гунох, маъсист ва хатолардан тоза, холий, пок бслиб кайтишга астойдил урининг.

Qayd etilgan


Muhammad Amin  03 Mart 2010, 07:09:29

45-Аасихат. Хаж билан умрани доим кетма-кет килинг. Хаж ва умра бозгон темирнинг зангини кеткизганидек факирлик ва гунохларни кеткизади

46-Аасихат. Зулхижжа ойининг аввалги сн кунида тоатлар ва солих амалларни кспрок килинг, бу сн кундаги солих амаллар Аллох таолога ундан бошкадагиларидан севиклирокдир.

Qayd etilgan


Muhammad Amin  03 Mart 2010, 07:10:06

47-Аасихат. Илм талаб килиш фарздир сзингизни нодонлик ва нафс хохишига слжа килиб ташлаб ксйманг.

48-Аасихат. Билингки шаръий илмлар бутун умрингиз давомида билган нарсалардан ксра буюкрокдир. Билишингиз лозим бслган илмни срганишга гайрат килинг ва снг заруррогидан бошланг. Вактингизни бефойда нарсаларга сарфламанг.

Qayd etilgan


Muhammad Amin  03 Mart 2010, 07:10:46

49-Аасихат. Уламолар жамоасига ёндашинг, уларнинг сухбатларига харис бслинг. Ўзингиз мустакил илм талаб килишдан сакланинг. Кимнинг устози факат китоб бслса унинг хатолари ксп бслади.

50-Аасихат. Яхшиликка буюриш, ёмонликдан кайтариш ва хар бир мусулмонга холис бслишни сзингизга вазифа килиб олинг, зеро схшиликка чакирувчи уни килгувчи кабидир.

Qayd etilgan


Muhammad Amin  03 Mart 2010, 07:11:32

51-Аасихат. Сизнинг холис насихатингизга одамларнинг хаклироги хонадонингиздагилар сканини билинг. Уларга насихат килишда ва йсл ксрсатиб илм сргатишда гайрат килинг сснгра улардан кейин сизга скин бслган кишиларга таълим беришга харакат килинг.

52-Аасихат. Яхшиликка буюриб ёмонликдан кайтаришда дсстона муносабатда бслинг, токи одамлар сиздан кабул килсинлар, сиздан кочиб тарклмасинлар.

Qayd etilgan


Muhammad Amin  03 Mart 2010, 07:12:00

53-Аасихат. Яхшиликка буюриб сзи килмайдиган, ёмонликдан кайтариб сзи шу ёмонликни киладиган кишилардан бслманг.

54-Аасихат. Аллохдан ксркиш ва унинг доимо сизни ксриб, билиб турганлигини хис стиш сизни ичингизу ташингиздаги шиорингиз бслсин.

Qayd etilgan