YIGITLARGA 100 NASIXAT  ( 19046 marta o'qilgan) Chop etish

1 2 3 4 5 6 7 B


Muhammad Amin  03 Mart 2010, 07:12:32

55-Аасихат. Хар бир ишингизда Аллохга таваккул килинг, бу сизни сабабларни килишингизга хилоф смас.

56-Аасихат. Аллох сизга таксим килиб ксйган нарсага рози бслинг. Дунё ишларида сзингиздан паст бслган кишиларга бокинг ва билингки бойлик каноатдадир.

Qayd etilgan


Muhammad Amin  03 Mart 2010, 07:13:21

57-Аасихат. А оббингиздангина умид килинг гунохингиздан ксркинг.

58-Аасихат. Аллох азза ва жалланинг мухаббатини олиб келадиган сабабларни махкам ушланг, бунинг снг зсри А асулуллох саллаллоху алайхи ва салламнинг суннатларини махкам тутиш ва нафл ибодатларни адо стишдир.

Qayd etilgan


Muhammad Amin  03 Mart 2010, 07:13:51

59-Аасихат. Аллох йслида жиход килиш ислом сркачининг чсккисидир. Билингки: «Ким газот килмаса ва сзига газот килиш хаккида гапирмаса у слса мунофикликнинг бир тармогида слади.

60-Аасихат. Хар бир жойдаги мусулмон ака-укаларингизнинг хабарларини ишончли манбалардан билиш пайида бслинг. Кслингиздан келганича уларни ксллашга урининг ва гоибона улар хаккига дуо килишни унутманг.

Qayd etilgan


Muhammad Amin  03 Mart 2010, 07:14:29

61-Аасихат. Ота-онангизга ок бслишдан (уларни норози килишдан) сакланинг. Ота-она сизнинг схши муносабатингизга одамларнинг снг хаклисидир.

62-Аасихат. Ота-онангизнинг бирлари сиздан газабланиб колсалар уни рози килмагунча хотиржам бслманг.

Qayd etilgan


Muhammad Amin  03 Mart 2010, 07:15:02

63-Аасихат. Сиз ва сизнинг мол-дунёнгиз отангизникидир, молингизни ва схшилигингизни ота-онангиздан кизганманг.

64-Аасихат. Яхшилик килишда, хурмат килишда ва силайи рахм килишда онангизни биринчи сринга ксйинг ва уни газаблантириб ксйишдан каттик схтиёт бслинг. Жаннат онангизнинг икки кадами остидадир.

Qayd etilgan


Muhammad Amin  03 Mart 2010, 07:15:36

65-Аасихат. Кариндошларингиз сиздан алокаларини узсалар хам сиз улар билан богланинг. Якинларингизга сзгулик ва схсонни доимо килиб туринг.

66-Аасихат. Агар оилавий келишмовчиликлар бслса уни ислох килишга харакат килинг, чунки орани ислох килиш хасанотларнинг снг улугларидан.

Qayd etilgan


Muhammad Amin  03 Mart 2010, 07:16:08

67-Аасихат. Ксшниларингизга схшилик килинг улардан бирон кишига озор берманг.

68-Аасихат. Ахлингиз, ксшниларингиз ва ёр-биродарларингиз билан гсзал хулкли бслинг, зеро киёмат куни амал тарозусида гсзал хулкдан ксра огиррок нарса бслмайди.

Qayd etilgan


Muhammad Amin  03 Mart 2010, 07:16:36

69-Аасихат. Мехмонни иззат-икром килиш имондандир. Бу одамгарчилик ва пасткашликнинг зидди бслган саховат ва хотамтойлик далилидир.

70-Аасихат. Мусулмонлардан бирон кишини истехзо ва масхара килманг, у сиздан ксра схширок бслиши мумкин.

Qayd etilgan


Muhammad Amin  03 Mart 2010, 07:17:16

71) Яхшилар билан дсстлашинг. Амонлар билан бирга бслишдан хазар килинг, чунки инсон табиати бирга аралашиб турганларнинг хислатини сзига олиб олади.

72) Мусулмонлардан таниган ва танимаган кишиларга салом беришга шошилинг. Бу одамлар сртасида мухаббат ва дсстлашувга сабаб бслади.

Qayd etilgan


Muhammad Amin  03 Mart 2010, 07:17:49

73) Яхуд ва насороларга салом беришга шошилманг токи улар саломни бошламагунларича. Агар салом берсалар «ва алайкум» деб жавоб беринг, чунки улар саломга лоик инсонлар смас.

74) Мусулмонлар йслларидан озор берувчи нарсаларни четлатинг. Бу жаннатга кириш сабабларидандир.

Qayd etilgan