YIGITLARGA 100 NASIXAT  ( 19048 marta o'qilgan) Chop etish

1 2 3 4 5 6 7 B


Muhammad Amin  03 Mart 2010, 07:18:22

75) Адашганга йсл ксрсатинг, мухтожга ксмаклашинг, мазлумга ёрдам беринг ва ёмонлик килувчини ёмонлигидан кайтаринг. Ксча хакларини адо стинг.

76) Бегона аёлларнинг сзлари ва суратларига карашдан ксзингизни сакланг, бу ксчаларда, скранларда бслсин, ёки жарида ва ойномаларда бслсин. Салафлардан бири соглик ксйга карашдан бслса хам ксзингларни сакланглар деган сканлар.

Qayd etilgan


Muhammad Amin  03 Mart 2010, 07:19:37

77) Жинсий аъзойингизни аёлингиздан бошка хаммадан сакланг. Зинодан схтиёт бслинг, зино имонни кетказувчи ва дсзахга туширувчидир.

78) Онанизм (капакилик)дан сакланинг. Бу жирканч ифлос одатдир, у инсоннинг шахвати, хирси ва заифлигини зиёда килади.

Qayd etilgan


Muhammad Amin  03 Mart 2010, 07:20:16

79) Шахватни тийиш учун пайгамбар саллаллоху алайхи ва салламнинг муолажаларини кслланг, у уйланишдир. Агар уйланишга кодир бслмасангиз, рсза тутинг у шахватни кесади.

80) Сизга махрам бслмаган аёллар билан холий колиш ва аралашишдан сакланинг.Чунки холий колиш ва аралашиш зинонинг катта сабабларидандир.

Qayd etilgan


Muhammad Amin  03 Mart 2010, 07:21:02

81) А­ркак-аёл аралаш жойларда бслмасликка харис бслинг, мас: бозор ва шу каби жойларда. Иложингиз бслмаса, факат хожатингизни бажариш микдорича бслсин.

82) Телефонда ёки ундан бошка сринларда бслсин, шилкимлик килишдан сакланинг. Чунки, у хасрат-надоматнинг бошидир

Qayd etilgan


Muhammad Amin  03 Mart 2010, 07:21:41

83) Сизга ксл бериб ссрашишлик халол бслмаган аёллар билан ссрашмокдан хазар килинг. А асулуллох саллаллоху алайхи ва саллам сзига халол бслмаган аёл киши билан хеч качон ксл бериб ссрашмаганлар.

84) Кийинишингиз, ссзлашингиз ва хамма ишларингизда мутавозе бслинг. Тавозелик пайгамбарлар ва солихларнинг шиорларидир.

Qayd etilgan


Muhammad Amin  03 Mart 2010, 07:22:15

85) Кийимингиз тспикдан пастга тушиб туришидан сакланинг. Бу кибрга далил ва манманлик аломатидир. Кирбдан холи бслган такдирда хам унинг жазоси жаханнамдир. А асулуллох саллаллоху алайхи ва саллам дедилар: «Изор (белдан пастга кийиладиган барча кийим)нинг тспикдан пасти стдадир». (Бухорий ривост килдилар)

86) Кийимда, ссзда ва сочни кискартиришда кофирларга схшашдан сакланинг. А асулуллох саллаллоху алайхи ва саллам «Ким бир кавмга сзини схшатса, у сша кавмдандир» деганлар. (Ахмад ва Абу Довуд ривостлари. Албоний сахих дедилар).

Qayd etilgan


Muhammad Amin  03 Mart 2010, 07:22:54

87) Аёлларга схшашдан схтиёт бслинг. А асулуллох саллаллоху алайхи ва саллам сзини аёлларга схшатган сркакларни лаънатладилар.

88) Ипак кийим кийманг, олтин такинчок, занжир ва билагузук такманг. Булар аёлларнинг зийнатларидир.

Qayd etilgan


Muhammad Amin  03 Mart 2010, 07:23:26

89) Сигаретдан сакланинг, у зиёнкорликнинг бошидир.

90) Маст килувчи ичимликлар, наркотик моддаларни истеъмол килиб сзингизни халок килманг, булар жаханнамга йслдир, булардан сакланинг.

Qayd etilgan


Muhammad Amin  03 Mart 2010, 07:24:03

91)Тилингизни ёлгон, гийбат, чакимчилик, бсхтон, хакорат ва лаънатдан сакланг. Буларнинг срнига зикр, тасбих, тахлил, такбир, хамд ва санолар айтинг.

92) Бошкаларнинг айбини кидириш билан сзингизни оввора килманг. Ўзингизни айбингизни тсгрилашга интилинг.

Qayd etilgan


Muhammad Amin  03 Mart 2010, 07:24:47

93) Музика ва ксшик тинглашдан хазар килинг. Шуни схши билингки ким ксшик ва мусика сшитишга муккасидан кетса, унинг калбидан куръон нури кстарилади.

94) Зулмдан сакланинг. Зулм киёмат кунида ксп зулматлардир.

Qayd etilgan