YIGITLARGA 100 NASIXAT  ( 19047 marta o'qilgan) Chop etish

1 2 3 4 5 6 7 B


Muhammad Amin  03 Mart 2010, 07:25:24

95) Хазиллашиб бслса хам ёлгон гапирманг. Факат хак устидагина тортишинг.

96) Халим бслинг Аллохдан бошкаси учун асло газабланманг. Газабланиш шайтондандир.

Qayd etilgan


Muhammad Amin  03 Mart 2010, 07:26:12

97) Мухаббатингизни, ёмон ксришингизни, беришингиз ва кайтаришингизни, ссзлашингиз, ва сукутингизни факат Аллох учун ва Аллох йслида килинг. Чунки, хар бир килган ва тарк килган нарсага ажрланасиз.

98) Жонли нарсалар суратидан уйингизни пок тутинг. Фаришталар ит ва сурат бор уйга кирмайдилар.

Qayd etilgan


Muhammad Amin  03 Mart 2010, 07:26:47

99) Жинсий филмлар, бузуклик ва разилликларни намойиш стадиган ва стмайдиган телеканалларни ксрманг ва интернетдаги бузукликни ёювчи сайтларга киришдан сакланинг.

100) Бало, кийинчилик ва мусибат вактида сабрли бслинг, кенгчилик, фаровонлик вактида шукр килинг, казо-кадарга рози бслинг бахтли кишилардан бсласиз.Qayd etilgan


Muhammad Amin  03 Mart 2010, 07:27:22

101) Аллохдан бошкага касам ичманг. Аллохдан бошка билан касам ичиш ширкдир.

102) Мусулмонга озор берманг.

Qayd etilgan


Muhammad Amin  03 Mart 2010, 07:28:04

103) Каллоблик килманг, алдаманг, хиёнат килманг, амонатга хиёнат килманг, ваъдага хилоф килманг, мухокамада жабр (адолатсизлик) килманг.

104) Сиз сзингизни ислом худудларининг душман келиши мумкин бслган томонларидан бирида турибман деб билинг ва сиз тарафдан исломга тажовуз бслишидан Аллохдан ксркинг (съни, нолойик ссз ёки ишни килиб муслмонлар ва исломга зарар етказиб ксйишдан Аллохдан ксркинг).

Qayd etilgan


Muhammad Amin  03 Mart 2010, 07:28:47

105) Гамингиз, исломни ёйиш ва мусулмонларнинг улугворлигини кайтадан тиклаш бслсин.

106) Еб-ичишда исрофга йсл ксйманг. Чунки, у бсшашиш, дангасалик, ксп ухлаш ва шахватларнинг жунбушига сабаб бслади.

Qayd etilgan


Muhammad Amin  03 Mart 2010, 07:30:41

107) Кунингизни Аллохга содик тавба килиш ва сзингизни хисоб китоб килиш билан скунланг. Бугунингиз кечангиздан, сртангиз сса бугунингиздан схширок бслсин.

Аллохдан сзимга ва сизга хидост, тавфик ва тсгрилик ссрайман.
Ссзимизнинг охирида Оламларнинг парвардигори Аллохга хамдлар бслсин деб дуо киламиз.

МААБА:Дорул ватан нашриёти тайёрлади.
Ислом Аури тахриристининг таржимаси.

Qayd etilgan


Muhammad Amin  03 Mart 2010, 07:32:06

Ксшик ва мусика куръон ва суннатда

Бисмиллахир А охманир А охим
Аллохга хамдлар, пайгамбаримизга, унинг оиласи ва уларга схшилик билан сргашган кишиларга салавот ва саломлар бслсин.
Шайтон бизнинг сшаётган давримизда Аллохнинг бандаларини адаштириш учун танлаган катта восита — ксшик ва мусикадир. Мусика ва ксшик Аллохнинг каломини сшитиш ва унинг калб ва тилларга бслган таъсирини тссувчи, калбларни иймондан «тозалаб», Шайтон йслларини очиб, Аллохнинг йслидан махрум килувчи сабаблардан биридир. Мусика ва ксшик — намознинг зиддидир. Чунки, намоз фахш ва гунохларни такикласа, ксшик ва мусика фахш ва гунох нарсаларга амр стади. Бундай ахволга тушган одамнинг Аллохнинг йслига хидостланиши амри махолдир.
Мусика ва ксшикнинг инсон аклига хукмрон бслиш табиати бслгани учун хам, Шайтон ва унинг схудий ва насроний лашкарлари хамда уларга сргашган кимсалар фурсатни бой бермай бутунжахон оммавий ахборот воситаларига хукмрон бслдилар. Улар оммавий ахборот воситаларини сон-саноксиз ксшикчи аёл ва сркаклар, бастакорлар, Аллох бирон бир хужжат тушурмаган ксшик шоирлари билан тслдирдилар ва уларни молу дунё ва маст килувчи ичимликлар ва турли «мафтункор» нарсалар билан таъминладилар. Халкларни сса сзларининг исломга зид бслган максадлари томон йслладилар. Ахир кизларнинг инсон «бсрилар» кучогига отган ксшик смасми?! Исломий бирдамликка карши курашга чакириб худосизлик фикри, слкачилик ва миллатчилик госларининг ёйилишига сабаб бслган ксшиклар озми?!..
Мусулмон дсстлар, шунинг учун хам, биз сизлар учун Аллохнинг китоби, суннат ва уламоларнинг ссзларига биноан мусика ва ксшикнинг хукмини баён килмокчимиз.
Аллох таъолодан йслимизни тсгри килишини, сз йслида юришда бизга илхом беришини, шу рисола билан берк калблар ва огир кулокларни очишини ссраймиз. У - тсгри йслга хидостловчи ва бу ишга кодирдир.

Qayd etilgan


Muhammad Amin  03 Mart 2010, 07:32:44

Таърифлар
 
«Ксшик» - шеър ва наср билан овозни кстариш ва уни севиш билан кувониш (шодланиш). У баъзида мусика хамрохлигида бслади. Уламолар истилохида ксшикнинг бир неча исмлари бор. Улар: сйин-кулгу, ботил, ёлгон, карсак, хуштак, зинонинг турткиси, Шайтоннинг овози, Шайтоннинг оханги, мунофиклик манбаси, ахмокона ва фожир товуш.
«Мусика» (музика) — юнонча ссз бслиб, уд, камон, дсмбира, дутор ва шу каби чолгу асбоблари воситасида чикадиган охангдир.
Ксшикниг хусусистлари:
- Харом нарсаларни чиройли килиб ксрсатади;
- Аафсни схтиросли ишларга ундайди;
- Калбни чалгитади ва унинг Аллохни сслаш йслида тссик бслади;
- Калбни каро килади. Аатижада, калб Аллохнинг амрларига унамайди ва гунохларни инкор ста олмайди;
- Шайтоний холатларни кучайтиради.
Ксшикнинг турлари
Ксшик икки турлидир: Мубох (рухсатли) ва харом ксшиклар.
Биринчи: Мубох ксшиклар..
Бу турдаги ксшиклар- таркибида шариатга зид бслган ширк, хаёсизлик, мусулмонларни хажв ёки масхара килиш бслмаслиги, маст килувчи ичимликларни мактамаслик, ажнабий ва балогат ёшига етган аёллар томонидан сркаклар олдида ёки парда оркасида айтилмаслиги, бирон бир фарзни адо килишдан чалгитмаслиги ёки чалгитишга сабаб бслмаслиги ва ксп айтилмаслиги хамда чолгу асбоблари ёки мусика жсрлигида айтмаслик шарти билан овозни кстариш ва уни оханг билан айтишдир.
Мубох ксшикларнинг турлари:
- Иш ксшиклари. Бу турдаги ксшиклар иш асносида малолни кетказиш, химматни ошириш ва иш огирлигини енгиллатиш учун айтилади.
- Уруш пайтида айтиладиган ксшиклар. Бу турдаги ксшиклар жангчиларни жангга киришга жасоратлантириш учун айтилади.
- Онанинг бешикдаги боласини ухлатиш ёки кслидаги боласини сйнатиш учун айтиладиган ксшиклар.
- Аикох тсйи, сафардагиларнинг кайтиши ёки байрамларда аёлларнинг аёллар ичида айтган ксшиклари. Бунинг шарти дуф (доира) дан бошка мусика асбобларининг жср бслмаслиги, доира кичик ва кснгирокчалари бслмаслиги, уни аёлларгина чалиши ва шариатда рухсат берилиган меъёрдан ошмаслигидир. Доирани сркаклар чалиши мумкин смас.

Qayd etilgan


Muhammad Amin  03 Mart 2010, 07:33:20

Иккинчи: Харом бслган ксшиклар.

Бу турдаги ксшиклар юкоридаги шартларга жавоб бермаган ксшиклардир. Бирон бир чолгу асбоби воситасида айтилган, таркибида шариатга зид ссзлари бслган, фарзларни адо стишдан чалгитган, сркаклари (номахрам) аёлдан сшитган, иш хаки олинган ёки суюкликка даъват стадиган оханглар билан куйланган ва бошка ксшиклар. Бу ксшиклар шаръан жоиз смасдир. Чунки, бу ксшиклар Аллохни сслашдан тссади ва инсоннинг сралиш госси бслмиш ибодатдан чалгитади.
А­нди ксшик ва мусика асбобларининг харом сканига Аллохнинг китоби куръон карим ва расулуллох саллоллоху алайхи ва салламнинг суннатлари, салаф солих ва мазхаб уламоларининг ссзларидан олинган далилларни баён киламиз.

Qayd etilgan