YIGITLARGA 100 NASIXAT  ( 19045 marta o'qilgan) Chop etish

1 2 3 4 5 6 7 B


Muhammad Amin  03 Mart 2010, 07:35:36

Ксшик айтиш ва мусиканинг харом сканига Куръон Каримдан далиллар: Биринчи ост: «Одамларнинг баъзилари билимсизлик билан (сзгаларни) Аллохнинг йслидан адаштириш ва у (йсл) ни масхара килиш учун «лахвал-хадис» (ксшик) ни сотиб олади. Уларга хорловчи азоб бордир.» (Лукмон:6).
Абдуллох ибн Масъуд розисллоху анху ушбу остдаги «лахвал-хадис» хакида ссралганида: «Ундан бошка илох бслмаган зотга касамки, у- ксшикдир» - деб уч марта такрорлади. (Ибн Касир тафсири).
Абдуллох ибн Аббос, Абдуллох ибн Умар ва Жобир ибн Абдуллох розисллоху анхумлар хам айни ссзни айтдилар. Сахобанинг ссзи тафсир килишда хужжатдир. Бу тафсир илмида маълумдир. Шунингдек, тобеъинларнинг бир остнинг тафсирига килган ижмоълари хам хужжатдир. Дархакикат, сахоба ва тобеъинлар «лахвал-хадис» нинг ксшик сканига ижмоъ килдилар. Уларга хеч ким мухолиф бслмади.
Иккинчи ост: «Улардан кучинг еган кимсани овозинг билан ксзгат, уларнинг устига отлик ва пиёда лашкарларингни торт, топган мол-давлат ва бола-чакаларида шерик бсл ва ваъда кил. Дархакикат, Шайтон уларга ёлгон нарсаларнигина ваъда килади.» (Исро: 64).
Муфассирларнинг имоми Мужохид рахимахуллох Иблиснинг овозини: «У- ксшик, чолгу асбоблари, ботил ва бехуда нарсалар» - деб тафсир килди. Даххок рахимахуллох сса: «Чолгу асбобларининг товуши» - деб тафсир килди. (Куртубий тафсири: 10/288).
Учинчи ост: «Сизлар ушбу ссз (ост) лардан хайратланиб ундан таъсирланиш срнига сомид холларингизда кулспсизларми!» (ан-Аажм: 59).
Абдуллох ибн Аббос розисллоху анхумо ушбу остдаги «сомидуун» ссзини: у — ксшикдир деб тафсир килдилар. Бу ссз сманликлар шевасида истеъмол килинади. Улар «Усмуд лана» съни «Бизга ксшик айт» дейдилар.
Мужохид ибн Жабр рахимахуллох хам : «У ксшикдир. Яманликлар ксшик айтган кимса хакида «Самада фуланун» дейдилар- деб тафсир килди. (Игосатуллахфон: 1/285).
Тсртинчи ост:« У (мушрик) ларнинг Каъба олдидаги ибодатлари мукоъ ва тасдис сди».  (Анфол:35). Мукоъ — хуштак чалиш, тасдис — карсак чалиш.
Ксшик айтиш ва мусиканинг харом сканига расулуллох саллоллоху алайхи ва салламнинг суннатларидан далиллар:
- А асулуллох саллоллоху алайхи ва саллам дедилар: «Умматим ичида зино, ипак, хамр (маст килувчи ичимлик) ва маозифни халол килиб оладиган кишилар чикади» (Имом Бухорий ривости).
Хадисдаги «маозиф» ссзи барча чолгу ва сйин- кулгу асбобларини сз ичига олган пурмаъно ссздир.
А асулуллох саллоллоху алайхи ва саллам дедилар: «А оббим азза ва жалла менга хамр, кимор, дсмбира ва ксшик айтишни харом килди» (Имом Ахмад ривости: 1/274, сахих хадис). Вахоланки хозирги кунда ксшиклар дсмбирасиз айтилмай колди.
А асулуллох саллоллоху алайхи ва саллам дедилар: «Умматимдан бир тоифаси хамр ичади ва уни бошкача ном билан номлайди. Уларнинг даврасида чолгу асбоблари ва ксшикчи аёллар бслади. Аллох таъоло уларни Ерга юттиради ва уларни маймун ва чсчкаларга айлантиради». (Ибн Можжа ривости, сахих хадис).
А асулуллох саллоллоху алайхи ва саллам дедилар: «Лаънат килинган икки товуш бор: Аеъмат пайтида чолгу асбобларининг товуши ва мусибат пайтида фарёд стилган товуш.» (ас-Силсилатус-сахийха).
А асулуллох саллоллоху алайхи ва саллам: «Умматим ичида Ер ютиш, бошка махлукка айланиш ва тухматлар бслади» - дедилар. Сахобалар улар «ла илаха иллаллох» дейдиларми деб савол бердилар. А асулуллох саллоллоху алайхи ва саллам: «Ха, чолгу асбоблари пайдо бслган, хамрлар (ичилган) ва (сркаклар томонидан) ипак (кийим) лар кийилган пайт» - деб жавоб бердилар. (Ибн Аби Шайба: 15/164).
А асулуллох саллоллоху алайхи ва саллам ксшикчи аёлнинг (ксшикчилик) касбидан топган маблагни (ишлатишни) такикладилар. (Багавий, Шархуссунна: 8/22).
Абдуллох ибн Умар розисллоху анхумонинг кули Аофеъ деди: «Мен ибн Умар билан бирга (бир сшак ёки тусга) минган сдим. У чолгу асбоблари чалинган ердан стар скан бармокларини кулоклари ичига тикди ва йслдан четлашди. Бироздан кейин «хой Аофеъ бирор нарса сшитспсанми?» - деб ссради. Мен: Йск деб жавоб бердим. У бармокларини кулокларидан чикарди ва: «Мен расулуллох саллоллоху алайхи ва саллам билан бирга мингашган сдим. Бунга схшаш нарсани сшитишлари билан мен килган ишни килган сдилар.» - деди. (Абу Довуд ривости, сахих хадис).
Муфассир Куртубий рахимахуллох Абдуллох ибн Умар розисллоху анхумонинг ссзларини келтирганидан сснг: «Меъёридан ошмаган овоз хакидаги уламоларимизнинг фикри шу бслса, замондошларимизнинг ксшиклари ва чолгу асбобларининг товушлари кандай бслар скан» - деди.
А асулуллох саллоллоху алайхи ва саллам «Кснгирок Шайтоннинг чолгу асбобидир» - дедилар. (Имом Муслим ривости).
А асулуллох саллаллоху алайхи ва саллам: «Ит ва кснгирок хамрох бслган дсстларга фаришталар хамрох бслмас» - дедилар. (Имом Муслим ривости).
Агар кснгирок фаришталарнинг хамрох бслишига тссик бслса, инсондаги хар бир аъзо ва хар бир тукни кимирлатган замонавий слектрон мусика асбобларининг хукми кайндай бслар скан?!!
А асулуллох саллаллоху алайхи ва саллам дедилар: «Одам боласига зинодан бслган насибаси ёзилди. У уни топиши мукаррар. Ксзларнинг зиноси караш, кулокларнинг зиноси сшитиш... (Имом Муслим ривости).
Сахоба, тобеин ва тсрт имомдан накл килинган хабарлар.
Абу Бакр розисллоху анху икки кичик кизнинг доира чалиб ксшик айтаётганларини ксрди ва уларни таъкиклаб: «А асулуллох саллаллоху алайхи ва саллам хузурида Шайтон куйлари чалинадими?» - деди. А асулуллох саллаллоху алайхи ва саллам унинг бу ссзларига сътироз стмадилар. (Имом Бухорий ривости).
Усмон розисллоху анху Аллох таъолонинг сзига берган фазли ва бу гунохни килмаганини билдириб: «Ксшик айтмадим ва айтишни орзу хам килмадим» - деди. (Ибн Аби Осим: 2/595).
Абдуллох ибн Масъуд розисллоху анху: «Ксшик калбда мунофикликни ундиради» - деди.
Анас ибн Молик розисллоху анху: «Касбларнинг снг ифлоси ксшикчи аёлнинг касбидир» - деди. (Ибн Абид- Дунё, Заммул- малаахий).
Абдуллох ибн Умар розисллоху анхумо схром кийган ва даврасида ксшик куйлаётган бир киши бслган гурух олдидан стди ва : « Аллох сизлар (нинг дуоларингиз) ни сшитмасин! Аллох сизлар (нинг дуоларингиз) ни сшитмасин! — деди. (Ибн Абид-Дунё, Заммул- малаахий).
Абдуллох ибн Аббос розисллоху анхумо деди: «Чилдирма харомдир, чолгу асбоблари харомдир, дсмбира харомдир ва торли чолгу асбоблари харомдир». (Имом Бухорий ривости).
Умар ибн Абдулазиз рахимахуллох ксшик хакида шундай деди: «Унинг бошланиши Шайтондан бслиб, окибати Аллох азза ва жалланинг газабидир.» (Ожуррий Умарнинг таржимайи холларида айтган ссзларида ривост килди).
Вакиъ ибн Жаррох рахимахуллох: « Абдуллох ибн Умар каби танбурни олиб, сгасиниг бошига тушурсам» - деди. (Халлол ривости: 126).
Фузайл ибн Иёз рахимахуллох деди: «Ксшик зинонинг рукссидир». (Ибн Абид-Дунё, Заммул-Малаахи).
Имом Аъзам Абу Ханифа рахимахуллох ксшик устидан харом деб хукм чикарган имомларнинг биридир. У ксшик сшитишни гунох деб хисоблар сди. (Талбису Иблис).
Имом Шофеий рахимахуллох: «Ксшик ботил ёки малохига схшаш макрухдир. Уни ксп айтган киши гувохлиги кабул килинмайдиган пасткашдир» - деди.
Имом Шофейийнинг «Макрух» деб айтган ссзи харом демакдир. Зеро Аллох таъоло хам: «У ( Аллох) сизларга куфр, фиск ва осийликни макрух килди» деди. Бу остдаги «Макрух» ссзи хам «Харом» маъносидадир. Имом Шофеий «Мен Ирокда «Тагриб» ксшик деб номланган нарсани ташлаб келдим. Уни одамларни куръондан тссиш учун зиндиклар сйлаб топганлар» - деди.
Имом Молик рахимахуллохдан ксшик хакида ссралганида: «У билан биз тарафларда фосиклар шугулланадилар» деб жавоб берди.
Имом Ахмад рахимахуллох: «Аай, камиш най, сурнай, танбур, рубоб ва шунга схшаш чолгу асбоблари харомдир» - деди.
Шаъбий рахимахуллох: «Ксшикчи ва унга ксшик айтилган шахс малъундир» -деди. (Ибн Абид-Дунё, Заммул- малаахий).
Шайхулислом Ибн Таймийс рахимахуллох: « Шайтоний холатларни кучайтирадиган сабабларнинг снг кучлиси ксшик ва бехуда нарсаларни сшитишдир. Холбуки, бу мушрикларнинг иши». (Мажмуъул-фатава: 11/295).
Имом Куртубий рахимахуллох: «Ксшик куръон карим ва суннат билан таъкикланган» - деди.
Ибн Салох рахимахуллох: «Чолгу асбоблари жсрлигида айтилган ксшикнинг харомлигига ижмоъ килинган» - деди.
Ижмоъ бир асрда сшаган ва Ислом уммати ичидан етишиб чиккан етук олимларнинг диний ишлардан бирига иттифок келишларидир. Ижмоъ фикх манбаларининг Куръон Карим ва А асулуллох саллаллоху алайхи ва салламнинг суннатларидан кейинги учинчи манбадир. У хам унда хилоф килнмайдиган катъий хужжатдир. Аллох таъоло деди: «Ким Хак йслни аник билганидан сснг пайгамбарга хилоф иш килса ва мсминларнинг йслларидан бошка йслга сргашиб кетса, биз уни кетганича ксйиб берамиз. Сснгра жаханнамга дохил киламиз. Аакадар ёмон жой у.» (Аисо: 115).
Ушбу остда Аллох таъоло Мсъминларнинг йслларидан бошка йслга сргашган кимсаларнинг окибати жаханнам сканидан хабар берди. Аллох таъоло бизларни жаханнамаг тушишдан сакласин!
Мусулмонларнинг ижмоси хам хакикатдир. Уларнинг ижмоъларига мухолиф бслган одамнинг сса мазкур остдан насибаси бор. Юкорида зикри стган мавзумиз хакида келтирганимиз Исломнинг биринчи уч нурафшон асрида сшаган сахоба, тобеин ва уларнинг атбоъларининг ижмоси хам шариат доирасидан четда бслган ксшик айтишнинг харомлигидир. Уларнинг биронтаси хам ксшик айтишга рухсат бермади. Балки, чолгу асбоблари жсрлигида айтилган ксшикларни айтишни харом дедилар.
Азиз дсстим, агар ижмоънинг хужжат бслиб унга мухолиф бслиш мумкин смаслигини билган бслсангиз, сз-сзидан куйидаги савол тугилади: «Мусика ва ксшик айтиш ихтилофли масалами ёки харомлигига ижмоъ килинган ва бахс сшиклари ёпилган масалами?».
Жавоб: бу масала сахобалар ва уларга сзгулик билан сргашган тобеинлар, хусусан тсрт мазхаб имомлари томонидан харом сканига ижмоъ килинган масаладир. Агар бу масала ихтилофли бслса сди, улар бу кадар жиддий бслмас ва ихтилофли масалаларда мухолиф бслган кимсалар хакида «фосик», «фожир», «малъун» ва «Шайтон» деб айтмас сдилар.

Qayd etilgan


Muhammad Amin  03 Mart 2010, 07:36:24

Хотима

Мусулмон дсстим, мусика ва ксшикнинг Ислом динидаги хукми сизга маълум бслган ва сиз мусика ва ксшикнинг харом сканини, улар айтилиб, чалинаётган ерлардан мусулмон узок бслиши хамда бу борада сустлик килмаслик кераклигини билдингиз. А­нди бу «бало» нинг ичида бслсангиз уни тарк стишингиз, ичида бслмасангиз Аллохга сизни саклагани учун хамд айтишингиз ва Аллохдан сизни хакикат узра собиткадам килишини ссрашингиз керак. Сиз мусулмон биродарларингизга насихат килинг, Аллохнинг бу масаладаги хукмларини баён стинг. Бу масала хакидаги далиллар очик-ойдиндир, сизга факат етказиш колди холос. Агар тилингиз билан етказишга кодир бслмасангиз бу гунохга тушган дсстларингизга совга килинг.
Биз сса : «А­й Аллох ва расулини севган банда, «Хакикатдан кейин сса факатгина йслдан озиш бор холос» деб айтамиз.
Аллохим етказдимми?! Аллохим сзинг гувох бсл!
Аллох таъоло пайгамбаримизга, унинг оиласи ва барча сахобаларга салавот ва саломлар йслласин.

Qayd etilgan


Muhammad Amin  03 Mart 2010, 07:37:14

МААБА: Дорул ватан нашриёти тайёрлади.
Ислом Аури тахриристининг таржимаси.

Qayd etilgan