Shayton bilan suxbat.  ( 8324 marta o'qilgan) Chop etish

1 B


saltanat  10 Mart 2010, 07:29:09

  Assalomu alaykum qadrli forumdoshlar bu kitob muslimaat uz.forumiga qo'yilgan ekan, o'qib turib sizlarga ilindim.Alloh barchamizni shaytonning sharridan, yomon tilni zaxridan asrasin, omiyn.


"Шайтон билан сухбат"

Бир куни А осулуллох с.а.в.билан сухбатлашиб утирганимизда
ташкаридан овоз келди:" Ей, ичкаридагилар.Уйга киришимга рухсат
берингиз,сизлар ила куришмогим лозим", деди.
Хамма дархол А осулуллох с.а.в.га каради. Ул зот: "Бу келган кимлигини
биласизларми", дедилар.Биз одатдагидек жавобни бердик. Ул зот :у шайтондир", дедилар.
Шунда Умар р.а. "Ей А асулуллох, с.а.в. рухсат беринг, уни улдирайин",
деди А осулуллох с.а.в. "Йк, уни улдирма, у бу ерга келиши учун Аллохдан
буйрук олган",дедилар.Сахобалар сшикни очишди. Лаъин уйга кирди. А осулуллоох с.а.в.
билан уни уртасида савол жавоб бошланди. А .с.а.в. савол берардилар
шайтон еса жавоб берарди.


Qayd etilgan


saltanat  10 Mart 2010, 07:30:07

-Аллохни махлуклари ичида ёмон курганинг ким?
- Сиз ей, Мухаммад (с.а.в.)
- Мендан кейин кимни ёмон курасан?
- Такводор ёш муминни.
- Яна кимни ёмон курасан?
- Шубхали ишлардан узок булган олимни.
- Кейин-чи?
- Камбагаллигидан хеч кимга шикост килмайдиган факирни.
- Кейин-чи?
- Шукр килувчи бойни.
- Менинг умматим намозга турганида холинг не кечади?
- А, Мухаммад мени истима тутади ва титрайман.
- А уза тутган вактида нима киласан?
- У вактда мен богланаман.
- Хайр килганларида холинг не кечади?
- У замон аклдан озаман.
- Куръон укиганларидачи?
- У вактда мен оловда срийман.
- Садака берганларидачи?
- Садака берувчи кул мени арра билан иккига булади.
- Абу Бакр хакида нима дейсан?
- У менга жохилистда хам итоат килмаган,исломдалигида менга кандай
итоат килсин.
- Умар ибн Хаттоб хакидачи?
- Аллохга касамки, каерда уни курсам ундан кочаман.
- Усмон ибн Аффон хакида-чи?
- Ундан жуда усламан. Ундан фаришталар хам услишади
- Али хакида-чи?
- Ох, кани унинг кулидан кутулолсам! менку уни холи кусман, лекин у мени
холи куймайди
 
 
 

Qayd etilgan


saltanat  10 Mart 2010, 07:33:04

А осулуллох с.а.в.нинг саволлари тугаганидан сунг шайтонга караб дедилар:" Ей
лаъин, умматимга саодат схсон кил, сени то киёматгача бузгунчи килган
Аллохга хамд булсин!
-Билмайсизми, сй Мухаммад, мол севгиси гунохларнинг каттасидир. Бош булиш,
огзини катта тутиш севгиси сса катта гунохларнинг снг
каттасидир. Билмайсизми, менинг етмиш минг болам бор, хар бир болам билан сна етмиш минг
шайтон бор. Уларни бир кисмини машойихларга, бир кисмини кекса
хотинларга, бир кисмини ёшларга ва болаларга, сна бир кисмини обидларга, бир
кисмини зохидларга юборганман. Шайтон уларни куйнига кириб, уларни хар куйга солади.Шундай килиб
уларни ихлосини оламан. Бундай холга тушсалар ибодатларини ихлоссиз
киладилар, лекин бу холатларини узлари билмайдилар. Билмайсизми, рохиб
Барсисани йлдан оздирганимни. У етмиш йил Аллохга ибодат килди, бу
ибодатлари натижасида хар дуо килганида касаллар шифо топарди. Унинг оркасига
тушдим хеч холи куймадим, окибатда зино килди, котил булди, охири куфрга
кетди.

Шайтон кейин баъзи ёмон феъллар хакида суз бошлаб,улардан
кандай килиб фойдаланишини гапира кетди.

-- Билмайсизми, А­й Мухаммад, ёлгон мендандир ва илк ёлгон сузлаган
хам мендирман. Кимки ёлгон сузласа, у менинг дустимдир. Кимки ёлгон
касам ичса, у менинг севгилимдир. Биринчи ёлгон касам ичган хам
мендирман. Мен Одамга ва Хаввога:" Мухаккак мен сизга насихат
килспман"(7:16), деб ёлгон qасам ичдим ва уларга "насихат" килдим. Чунки ёлгон
касам ичиш мени кунглимнинг рохатидир. Гийбат ва фитнага келсак,
булар мени меваларим ва байрамимдир...

Шайтонга дуст булиб колишликдан Аллох уз панохида асрасин! 

Qayd etilgan


saltanat  10 Mart 2010, 07:33:52

А­й Мухаммад, билмайсизми, ким намозга турмокчи булса,
дарров уни васваса киламан : "Хали вакт бор, сен бандсан хозирча ишингни
кила тур кейин укирсан". Аатижада у намозини вакти тугагандан кейин
укийди. Шу сабабдан уни намози кабул булмайди. Агар у мени маглуб килса, унга
инсон "шайтонларидан" бирини юбораман. У сса намозини уз вактида укишдан
уни чалгитади. Агар бунда хам ютиб чикса намоз укиётган вактида
ишга киришаман. Унгга кара, чапга кара, деб аврайман.
 

Qayd etilgan


saltanat  10 Mart 2010, 07:34:38

У хам карайди. Кейин пешонасидан силаб упиб кусман. Сен
абадий срамас бир иш килдинг, деб уни хузурини бузаман. Сиз биласиз
Мухаммад, ким намозда у ёк бу ёкка qараса намози кабул булмайди. Бунда
хам мен ютказсам, бир узи намоз укиётганида олдига бораман намозни
тез-тез укишни буюраман. Бу ишни-да килдиролмасам бу сафар жамоат ила
укиётганида ёнига бораман. Бошини рукуъ ва саждадан имомдан олдин
кутаришини буюраман. Агар у мени деганимни килса Qиёматда Аллох уни бошини
сшак бошига айлантиради.

Яна мен маглуб булсам, бу гал унга бармокларини
кирсиллатишини буюраман, агар буни унга намозда килдиролсам у менга тасбех
айтаётган булади. Бунда хам у голиб келса, унга скин бораманда, бурнига
пуфлайман. Мен пуфласам у сснайди, шу сснаганида огзини кули билан
ёпмаса уни ичига кичик бир шайтонча киради ва унда дунё хирсини,
дунёвий орзу истакларнинг богларини купайтиради. Мана шундан кейин у кимса
доим айтганларимизни килади

Сиз умматингизни кандас‹ саодатидан умидворсиз, нимасидан
хотирингиз жам? Мен уларга не-не тузоклар кусман... Мискинларингиз олдига
бораман, намоз укишни ташланглар, дейман. Аамоз Аллох бойлик 
берган бандалари учун дейман. Кейин касалларингиз олдига бораман, Аамоз
укима, чунки Аллох "Хасталарни мажбурлаш йк"(24:61)деб буюрган
тузалганингдан кейин укирсан дейман, окибатда у намозни ташлайди, хатто
куфрга хам кетади.
А­й Мухаммад, агар мени сузларим ёлгон булса, Аллохдан
суранг мени кулга айлантирсин.Сиз умматингиз холидан хотирингиз
жамми? Холбуки мен уларни олтидан бирини динидан чикараман.

А осулуллох с.а.в. шайтонга киска саволлар бера бошладилар:

Qayd etilgan


saltanat  10 Mart 2010, 07:35:22

Атокда дустинг ким?

- Маст, арок ичувчи.

- Мехмонинг ким?

- Угри.

- А­лчинг ким?

- Сехргарлар.

- Жисмингни нима сритади?

- Тавба килганларнинг тавбаси.

- Кузларингни нима кур килади?

- Ярим кечада укилган намоз.

- Овкатни кандай ейсан?

- Чап кулимда бармокларимнинг учи билан.

- Жазирамада болаларингни каерда саклайсан?

- Инсонларнинг тирноклари остида.

- Уйинг каер?

- Хаммомлар.

- Масжидинг?

- Бозор.

- Укиш учун китобинг-чи?

- Маддохларнинг шеърлари.

- Азонинг борми?

- Чолгучиларнинг кушиклари.

Сухбатлари шу аснода узок давом стди. Кейин пайгамбаримиз Иблисга:

А­й Абомурра, ажабо, сенинг тавба килишинг ва Оллохга кайтишинг мумкин смасми? Жаннатга киришингга кафил буламан. Суз бераман, - деди.

Иблис сса:

- А А асулуллох, иш берилган хукмга кура булди. Карорни ёзган калам куриди. Киёматгача буладиган ишлар булажакдир. Мана шу айтганларим сунгги сузларим ва бутун айтганларимни рост сузладим, -деди.

P.S: Хурматли укувчим! Атрофингизга зехн солинг, шайтоннинг канчадан-канча сркак-ургочиси юрибди. Замонга мослашиб, улар хам турки-тароватини узгартирганлар; бири буйинбог боглаб олий укув масканлари ва мактабларда сабок берса, бошкаси буюк келажак хакида лоф уради; бири махаллада оксокол булса, сна бири масжидларда имомлик килади; кайси бири козию прокурор ва кайсиниси касалхонада бош врач"¦.

Авратини куз-куз килиб юрган шайтонваччалар"¦.

Ва канчадан - канча шайтон малайлари"¦.

Гуёки хидост йуллари беркилгандек.

Балки снди тавба киларсиз, токи иблис жисми сриб битсин. Лайгамбаримиз суннатлари ва Аллох каломини дилингизга жо килинг ва тилда такрорланг, шосд хидост сшиклари Сизга очилса.

"Шайтон хийлалари" китоби асосида тайёрланган.
 
 
 
 

Qayd etilgan


saltanat  10 Mart 2010, 07:37:10

Шайтон билан суҳбат

 

Муаллиф: Шайх Оиз ибн Абдуллоҳ Қарний

Мутаржим: Абу Жаъфар ал-Бухорий

Бисмиллаҳ вассолату вассаламу ала росулиллаҳ ва баъд:

Қоронғу кечаларнинг бирида Аллоҳ даргоҳидан қувилган Шайтон билан суҳбатлашдим. Бомдод намозига азон айтилгач, масжидга бормоқчи бслдим.

Шунда у менга: "Ҳали тун узоқ, бир оз дам ол!"- деди.

 Мен унга: "Фарз намозини қазо қилиб қсйишдан қсрқаман"- дедим.

Деди: "Вақт бемалол, намоз вақти кенг".

Дедим: "Жамоатдан кечикишдан қсрқаман".

Деди: "Тоат-ибодат деб сзингни қийнама!"...

Уйғонганимда Қуёш барқ урган сди... Шайтон қулоғимга пичирлаб: "Қазо қилган намозингга ачинма, кун бсйи вақтинг бор!"- деди.

А­рталабки зикрларни қилмоқчи бслдим. Ўша онда шайтон менга фикр дафтарларини очди.

Дедим: "Сен мени зикрлардан чалғитаспсан!".

Деди: "Зикрларни кечқурунга қолдир!".

Гуноҳларимдан тавба қилмоқчи бслдим. Шайтон: "Ашлигингда маза қилиб қол!"- деди.

Дедим: "Ўлимдан қсрқаман!".

Деди: "Ҳали умринг узоқ!".

Қуръон остларини ёдлашга киришдим. Шайтон менга: "Юрагингни қсшиқлар билан ёз!"- деди.

Дедим: "Қсшиқ сшитиш ҳаром!".

Деди: "Айрим уламолар уни дейишган ҳалол!".

Дедим: "Унинг ҳаромлигини таъкидлаган ҳадислар бор".

Деди: "Уларнинг барчаси заиф ҳадисдир".

Олдимдан бир аёл стди ва мен нигоҳимни ундан олиб қочдим.

Деди: "Қарасанг нима бслади?".

Дедим: "Аомаҳрамга қараш катта гуноҳдир!".

Деди: "Гсзаллик ҳақида тафаккур қил. Гсзаллик ҳақида фикр юритиш ҳалол смасми?".

Байтуллоҳга йсл олгандим Шайтон қаршимга чиқди.

Деди: "Бу сафарнинг сабаби нима?".

Дедим: "Умра қилмоқчиман".

Деди: "Шу умра учун бунчалар машаққатлар чекиб келдингми? Ахир схшилик дарвозалари ҳам, схшиликлар ҳам ксп-ку!!".

Дедим: "Аҳволларимизни тузатишимиз керак".

Деди: "(Аега), ахир жаннатга амаллар билан кирмайсан-ку?!".

Бировга насиҳат қилмоқчи бслдим...

Деди: "Ўзингни расво қилма!".

Дедим: "Аасиҳат — бандаларга фойда-ку!".

Деди: "Аоминг чиқишидан қсрқаман. Чунки шуҳрат — фасод-бузилишнинг бошидир!".

Дедим: "Баъзи одамлар ҳақидаги фикринг қандай?!".

Деди: "Хоҳлаганингни ссра".

Дедим: "Аҳмад ибн Ҳанбал ҳақида нима дейсан?".

Деди: "У суннат ва Қуръонни маҳкам ушланглар, деган ссзлари билан  мени  слдирган!".

Дедим: "Ибн Таймийс ҳақида нима дейсан?".

Деди: "Унинг зарбалари мудом менинг бошимга тушиб туради!".

Дедим: "Бухорий ҳақида-чи?!".

Деди: "У ёзган китоби билан хонадонимни вайрон қилди!".

Дедим: "Ҳажжожчи?!".

Деди: "Кошки унга схшаган минглаб Ҳажжожлар бслса. Бизга унинг йслидан мамнунлик, касалликларимизга сса даво бор!".

Дедим: "Фиръавнчи?!".

Деди: "Биз унга барча ёрдамларни бердик!".

Дедим: "Ҳиттийн жанггининг қаҳрамони Салоҳиддин (Айюбий)-чи?!".

Деди: "Уни тилга олма! У бизни балчиққа белади!!".

Дедим: "Сулаймон Тамимий-чи?!".

Деди: "Қилган даъвати билан юрагимни ёқди ва алангаси билан мени куйдирди!!".

Дедим: "Абу Жаҳл-чи?!".

Деди: "Биз унинг дссти ва оиласимиз!!".

Дедим: "Абу Лаҳаб-чи?!".

Деди: "У қаерга кетса биз у билан биргамиз".

Дедим: "Ленин-чи?!".

Деди: "Биз уни жаҳаннамда Сталин билан бирга боғлаб қсйганмиз!".

Дедим: "Лорнографик ойномалар ҳақидаги нима дейсан?!".

Деди: "Улар — бизнинг қонунларимиз!!".

Дедим: "Йслдош тортувчилари (пароболик антенналар)-чи?!".

Деди: "Улар билан одамларни ҳайвонсифат қиламиз!!".

Дедим: "Қаҳвахоналар-чи?".

Деди: "У ерларга кснгил очмоқчи бслган барчани таклиф стамиз!".

Деди: "Сизларнинг зикрингиз нима?".

Деди: "Қсшиқлар!".

Дедим: "Ишингиз-чи?"

Деди: "Луч орзулар билан авраш!".

Дедим: "Одамларни қандай адаштирасан?!".

Деди: "Шаҳват, шубҳа, сйин-кулги ва қсшиқлар билан!".

Дедим: "Хотин-қизларни қандай адаштирасан?".

Деди: "Лардоз-андоз, очиқ-сочиқлик, ибодатларни тарк стиш ва гуноҳларни қилишлари билан!".

Дедим: "Уламоларни қандай адаштирасан?!".

Деди: " Ўзини ксрсатиш, манманлик, юракларни тслдирган ғурур ҳамда ҳасад билан".

Дедим: "Оммани қандай адаштирасан?!".

Деди: "Ғийбат, чақимчилик, иллатли ва пуч гаплар билан!".

Дедим: "Савдогарларни қандай адаштирасан?".

Деди: "Судхсрлик, закот бермаслик ва беҳуда сарфлар билан!".

Дедим: "Ашларни қандай адаштирасан?".

Деди: "Ғазал, ишқ, муҳаббат, Аллоҳ ҳукмларини менсимаслик ва ҳаром ишларни қилиш билан".

Дедим: "Динни масхара қилиб, ундан нафрат стувчи "снги" шоирлар кимлар?".

Деди: "Улар бизнинг меросхсрларимиз!".

Дедим: "Секулсризм нима?".

Деди: "Бизнинг иймонимиз - секулсрдир. Секулсристлар сса хаёл ва орзу қулларидир. Уларни ким тилга олган бслса, мени тилга олибди!".

Дедим: "Даъватчилар ҳақидаги фикринг қалай?".

Деди: "Мени азоб-уқубатга қсйдилар, қийнадилар. Жуссамни оздириб, сочларимга оқ туширдилар. Хонадонимни хонавайрон қилдилар. Қсшиқ куйласам Қуръон тиловат қиладилар, ҳузурларига келсам (Аллоҳдан) мендан паноҳ беришини ссрайдилар!".

Дедим: "Британис радио сшиттиришлари ҳақида нима дейсан?".

Деди: "Биз унинг воситаси билан асал орасида заҳар берамиз-да, арабу ажамга қарши курашамиз. Мазлумга ҳам, золимга ҳам мақтовлар ёғдирамиз!".

Дедим: "Қорунга нима деган сдинг!".

Деди: "Мен унга: "Аажот топишинг учун бойликларингни сақла! Сен — "срнаклар"дан бирисан!"- деган сдим".

Дедим: "Фиръавнга нима деган сдинг?".

Деди: "Мен унга: "А­й қасрнинг буюги, Миср мулки меники смасми" дегин, сенга ёрдам келади!"- деган сдим".

Дедим: "Майхсрга нима деган сдинг?

Деди: "Унга: "Узум сувини ич! У қайғу-аламларингни кетказади. Тавба қилишдан қсрқма, тавба сшиклари доимо ланг очиқдир!"- деган сдим".

Дедим: "Сени нима нарса слдиради?".

Деди: "Остул курсийдан юракларим сиқилади, қамоқ муддатим узасди, ксп балоларга мубтало бсламан!".

Дедим: "Одамлар ичида кимни кспроқ севасан?".

Деди: "Хонандалар, адашган шоирлар, гуноҳкорлар, зоний ва зонислар, ифлос ва фитнага тушганларнинг барисини!".

Дедим: "Кимлардан қаттиқ нафратланасан?".

Деди: "Масжидларга қалби боғланганлар, сажда ва рукуъ қилганлар, обидлар, зоҳидлар ва Аллоҳ йслидаги мужоҳидларнинг барчасидан!".

"Сенинг ёмонлигингдан паноҳ беришини ссраб Аллоҳга илтижо қиламан"- дедим ва у у ерга киргандек ғойиб бслди. Бу - ёлғончи каззобнинг жазосидир.

Qayd etilgan


lolo  14 Mart 2010, 08:15:35

Шайтоннинг занжирбанд бслишдан аввалги васисти

Мен учун амр килинган ва менга занжирбанд бслишим хакидаги хабар етиб келиб, у ижро стилишидан бир оз  аввал, сизларга ушбу васистни йслламокдаман.

Мен сизлар билан йил давомида бирга колганимга карамай, олдимиздаги 30 кун мобайнида сизлардан узокда бсламан... Мени кайгуга солган нарса, шу кунлар мобайнида менинг срнимга сринбосар ксрмаслигим ва килган маломатларимнинг срни бсш колишидир. Ўтган рамазон ойида нималар бслгани сизларга маълум. Сизлар билан бирга сарф стганим кучларим ва кулокларингизга куйган фикрларимга карамай, Ер юзидаги миллионлаб одамлар масжидларга йсл олдилар... Мен у кунлари махбус бслиб, газаб оловида ковурилар сканман, миллионлаб хотин-кизлар хижобга срандилар. Хусусан, бу сраниш тсгри йслини топа олмаган барча кизларда Кадр кечасида сккол ксринди... Мен катта гунохларнинг барчасини килдирганим йигитлар сса, Аллохнинг газаб оловини ссндириб, каршисида тавба дарвозаларини очадиган ксз ёшларини тскди...

Хой, инсон Шайтонлари!
Камина пахлавонингизнинг йсклигини билдирманг! Олдингизда катта вазифалар бор! У вазифаларни сизларга кандай буюрилган бслса, шундай бажаринг! Мен рамазон чодирларида одамларнинг тонгга кадар бедор колишлари, нафис ифтор вактига кадар ухлашлари, ифторда сса осилиб турган коринларини бсгизларига кадар тслдиришларидан бошка нарсани билмасликлари, сизлардан сса ойнаи жахон дастурларини тайёрлашингизни  хохлайман..!

Хой, инсон Шайтонлари!
Сизлар хонандалар, раккосалар ва гсзал кизлар билан мулокотлар уюштиринг ва уларни рамазоннниг рухисти хамда унинг театр ва хаёсиз ракс сахналаридаги ахамистлари хакида гапиртиринг..! Биз каттаю кичик барчанинг кундалик сериаллар, хафталик фильмлар ва срим ойда бир ксйиладиган театрлар хакида гапиришларини хохлаймиз...! Биз футбол мусобакалари, ксшиклар ва фазоий (йслдош) каналларини хохлаймиз!.. Биз бу йслда бирор сонис бслсада, дам олишингизни хохламаймиз! Зотан, вактимиз жуда кимматли ва максадларимиз пасткашлик сканини жуда схши биласизлар!..

Хой, инсон Шайтонлари!
Сизлар одамларнинг жаннатга кириб, биз жаннатнинг хидларидан хам махрум колишимизни хохлайсизларми?!.. Сизлар бир лахзалик тавба билан йиллар давомида сарф стган мехнатларимиз зое бслишини истайсизларми?!.. Ахир мен сизларни улардан бири Кадр кечасининг савобига сришса, стган ва келгуси барча гунохлари кечирилишидан огохлантирмадимми?!.. Агар бунга йсл ксйсангиз, срнингизга бошкаларни олиб келаман ва сизларнинг сзингизгина зарар ксрасиз ва муваффакистдан узок бсласиз!.. А­х, сх! Сизлар жаханнам ва жаханнам тубида мангу коладиган бандаларни, Заккум дарахтини ва сакар (дсзах) «мафтунлар»ини хохламайсизларми?!.. Сизларнинг шайтоний аклларингизга онд ичиб ссрайманки, сизларнинг слик калбларингиз каерда?!..

Qayd etilgan


lolo  14 Mart 2010, 08:21:39

Хой, гсзал киз!
Сен — сркакларнинг хушини оладиган катта кучсан! Сенинг Ислом Уммати ичида катта вазифанг бор! Сенда барча саволларнинг жавоби мавжуд!.. Мен орзуларимни сенга боглаганман!.. Биз сендан сркакларнинг майлликларини ксзгаш ва шахвоний ксринишларни, хуллас, ракс, кахкаха ва бедорликни талаб киламиз! Азизам, ахир сенинг рсзадорлигинг етмасптими?!.. Сен тарових ва кечалари ибодат билан бедор бслишни бир тарафга ксй!..

Хой, одамлар!
Менга кулок солинг, менинг ссзларим насихат, холос!... А амазонда барча лаззатли ва гсзал нарсаларга сътибор беринг! Аллох учун намоз скишни унутинг! Чунки жаханнамга кирадиганларнинг мантикида Аллох учун намоз скиш катта гунохдир!!.. Куръон остларини скиманглар-да, Гафурур-А ахийм (кечирувчи ва рахмли) Аллох учун тавба килиб кссверинглар! Чунки, рамазон хали такрор-такрор келаверади!.. Хозир сса вактингизни зое килмай Жорж Буш ва Бинсмин Аетансхога сажда килинглар! У иккисига барча Иблисларнинг рахмати бслсин!


Имзо: Лаънатланган Иблис


Илова: Балки, Иблиснинг юкоридаги ссзларидан кимлардир мийигида кулган, кимлардир йиглаган ва кимлардир хеч нарса тушунмагандир. Бирок, шу нарса хакикатки, ушбу маколани скиган баъзи одамлар устидан Шайтон кулади ва йиллар давомида бслганидек, бу йил хам уларнинг рамазон ойларини зое килдиради... Зотан, куйидаги ссзларни айтган Аллох ста хаклидир: «Одамларга хисоб берадиган вактлари скинлашди, бирок, улар хануз гафлатдадирлар... А оббиларидан баён килувчи сслатма келса, унга сътиборсиз (сйинга берилиб) кулок соладилар».

Qayd etilgan


Hadija  30 Mart 2010, 23:07:11

-Аллохни махлуклари ичида ёмон курганинг ким?
- Сиз ей, Мухаммад (с.а.в.)
- Мендан кейин кимни ёмон курасан?
- Такводор ёш муминни.
- Яна кимни ёмон курасан?
- Шубхали ишлардан узок булган олимни.
- Кейин-чи?
- Камбагаллигидан хеч кимга шикост килмайдиган факирни.
- Кейин-чи?
- Шукр килувчи бойни.
- Менинг умматим намозга турганида холинг не кечади?
- А, Мухаммад мени истима тутади ва титрайман.
- А уза тутган вактида нима киласан?
- У вактда мен богланаман.
- Хайр килганларида холинг не кечади?
- У замон аклдан озаман.
- Куръон укиганларидачи?
- У вактда мен оловда срийман.
- Садака берганларидачи?
- Садака берувчи кул мени арра билан иккига булади.
- Абу Бакр хакида нима дейсан?
- У менга жохилистда хам итоат килмаган,исломдалигида менга кандай
итоат килсин.
- Умар ибн Хаттоб хакидачи?
- Аллохга касамки, каерда уни курсам ундан кочаман.
- Усмон ибн Аффон хакида-чи?
- Ундан жуда усламан. Ундан фаришталар хам услишади
- Али хакида-чи?
- Ох, кани унинг кулидан кутулолсам! менку уни холи кусман, лекин у мени
холи куймайди
 
 
 


Жуда таьсирли скан. А ахмат сизга салтанат опа :)

Qayd etilgan