Muallif Mavzu: Фармацевтик атамалар  ( 17082 marta o'qilgan)

0 Foydalanuvchilar va 1 Mehmon ushbu mavzuni kuzatishmoqda.

JaviK

 • Moderator
 • Super Member
 • *****
 • Rahmat
 • -aytdi: 1451
 • -oldi: 1144
 • Xabarlar: 2415
 • Jins: Erkak
 • Hammaga sevish, Sevilish nasib etsin!
  • forum.ziyouz.com
Ўзбекистон Республикаси согликни саклаш вазирлиги

Дори воситалари ва тиббий техника сифатини назорат килиш бош бошкармаси

Тошкент фармацевтика институти

 

Фармацевтик атамалар

изохли лугати

 

Ўзбекистон Республикаси Согликни саклаш вазирлиги Дори воситалари ва тиббий техника сифатини назорат килиш Бош бошкармаси Экспертлар кенгашида (2004 йил  9 январ 1 - сон   Ð¼Ð°Ð¶Ð»Ð¸ÑÐ¸ баённомаси) ва Тошкент Фармацевтика институти илмий кенгашида (2004 йил  9 мартдаги 7 сон   Ð¼Ð°Ð¶Ð»Ð¸Ñ баённомаси) маъкулланган.

Тошкент  2004

"ZAR QALAM"
«Namozni mukammal ado etingiz, zakot beringiz va ruku qiluvchilar bilan birga ruku qilingiz» (Baqara, 43).

JaviK

 • Moderator
 • Super Member
 • *****
 • Rahmat
 • -aytdi: 1451
 • -oldi: 1144
 • Xabarlar: 2415
 • Jins: Erkak
 • Hammaga sevish, Sevilish nasib etsin!
  • forum.ziyouz.com
СЎЗ  БОШИ


   ÐŽÐ·Ð±ÐµÐºÐ¸ÑÑ‚он Республикаси «Ð”авлат тили тўгрисида»Ð³Ð¸ конунига биноан ўзбек тилига давлат тили макоми берилиши халк хўжалигининг барча сохалари билан бир каторда фармацевтика фани ва ишлаб чикариш амалиётида хам касбий атамалар муаммоларини хал этишда, фармацевтика этикаси ва деонтологияси муомаласида касбга доир атамалардан уларнинг асл маъносини тўлик англаган холда фойдаланишни талаб этади. Мустакил Ўзбекистон Республикасининг дастлабки кунлариданок фармацевтика сохасида хорижий давлатлар билан алокаларни ривожланиши хамда ўзаро тажриба алмашинишлар заминида фармацевтика сохасига халкаро сўзларнинг кириб келиши муносабати билан фармацевтика атамалари жамланган изохли лугат яратишга эхтиёж сезилди. Шунингдек, Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Махкамасининг 2002 йил 5 декабрдаги 427-сон «ÐŽÐ·Ð±ÐµÐºÐ¸ÑÑ‚он Республикасига истеъмол товарлари олиб келишни такомиллаштириш чора-тадбирларини амалга ошириш тўгрисида»Ð³Ð¸ карорини амалиётга жорий этиш борасида фармация ва тиббиёт сохасида иш олиб борувчи мутахассислар учун изохли лугат яратилиши, хамда жадал ривожланиб бораётган илмий ишларда фармация сохасида пайдо бўлаётган янги тушунчаларни шархлаш, ифодалаш ва уларни кўллаган холда иш юритиш лозимлиги ўта долзарб вазифа бўлиб колди.

   Ð›ÑƒÐ³Ð°Ñ‚га фармацевтика ва тиббиётда дори воситаларининг турли хосса ва хусусиятларини ифодалашда кенг кўлланиладиган 3000-га якин сўз, иборалар ва мухим сўз бирикмаларининг ўзбек тилидаги таржимаси, шунингдек уларнинг изохлари киритилган бўлиб, унда бир катор лотин, грек ва инглиз тилларидан ўзлаштирилган сўзлар умумий халкаро кабул килинган кўринишда фойдаланиши кўзда тутилди. Сўз танлаш ва унга изох бериш борасида лугатнинг ўкув жараёнида кўлланилиши хам эътиборга олинди.

   Ð›ÑƒÐ³Ð°Ñ‚да айрим иборалар таржимаси ва унга изох фармацевтика ва тиббиёт сохаси нуктаи назаридан зарур хажмда келтирилган. Фармацияда кўп ишлатиладиган тушунчалар билан бир каторда унга боглик сохалар – тиббиёт, кимё, умумий биология, физиология, биокимё ва бошка фанларга оид атамалар хакида хам киска тушунчалар берилган.

   Ð˜Ð·Ð¾Ñ…ли лугат нафакат соща мутахассисларига мылжалланган, балки тиббиёт ва фармацевтика институтлари ва урта-махсус билим юртлари талаба-укитувчилари, дори воситалари муомаласига алокадор булган барча соха мутахассислари учун хам фойдали кулланма булади деб умид киламиз.

   Ð˜Ð·Ð¾Ñ…ли лугатни нашрга тайёрлашда фаол иштирок этган Со¾Ð»Ð¸ÐºÐ½Ð¸ саклаш вазирлигининг Дори воситалари ва тиббий техника сифатини назорат килиш Бош бошкармаси, шунингдек бошка соха мутахассисларига чукур миннатдорчилик билдирамиз.

   Ð£ÑˆÐ±Ñƒ изохли лугат биринчи маротаба тузилганини эътиборга олиб, уни янада такомиллаштириш борасидаги барча маслахат ва таклифларни тахририят мамнуният билан кабул килади.
«Namozni mukammal ado etingiz, zakot beringiz va ruku qiluvchilar bilan birga ruku qilingiz» (Baqara, 43).

JaviK

 • Moderator
 • Super Member
 • *****
 • Rahmat
 • -aytdi: 1451
 • -oldi: 1144
 • Xabarlar: 2415
 • Jins: Erkak
 • Hammaga sevish, Sevilish nasib etsin!
  • forum.ziyouz.com
А

АА, AHA — АА, ANA -   рецепт ёзилганда фармацевтика ва тиббий ибораларда, кулланиладиган, лотин тилидан кирган кискартириш. Дори таркибига  кирадиган иккита ёки  ундан ортик модда номидан кейин  ёзилади ва уларнинг хар  биридан тенг микдорда ёки кисмда деган маънони англатади.

АБОРТ – хОМИЛА, БОЛА ТАШЛАШ, олдириш — хомилани хали хаётга лаёкатсиз даврида тушириш, яъни хомиладорликнинг дастлабки 28 хафтаси мобайнида тухтатиш; а. икки хил - беихтиёр (бирон касаллик туфайли уз-узидан) ва сунъий булади; а. внебольничный

— касалхонадан (тујрукхонадан) ташкарида килинган а.; а. искусственный — сунъий килинган а.; а. криминальный - криминал (жиноий), конунсиз, конунга хилоф равишда килинган а.; а. медицинский — касалхонанинг махсус булимида врач-гинеколог томонидан килинган а.; (а. самопроизвольный — беихтиёр бошланган а.; а. угрожающий — тахдид соладиган а.

абрикос обыкновенный – Armeniacea vulgaris Lam., оддий урик. Раъногулдошлар – Rosаceae оиласига мансуб, буйи – 5-8  (баъзан 17 м) гача етадиган дарахт. урта Осиёнинг тојли нохияларида усади. Ўрта Осиё, Кавказ ва бошка ерларда устирилади.  тиббиётда урујидан олинадиган мойи ва дарахтидан олинадиган елими ишлатилади. Мевасининг юмшок кисмида канд, органик кислоталар (олма, лимон кислотаси ва б.), каротин, витамин С ва РР, флавоноидлар, пектин, минерал, ошловчи ва б. моддалар; урујида (мајизида) куп микдорда мой, эмульсин ферменти; аччик данакли ÐŽ. мајзида эса амигдалин гликозиди ва б. бирикмалар бор.

АБСЕНТИЗМ - АБСЕНТИЗМ - сурункали алкоголизм тури булиб, эрмондан тайёрланган арок ("полынная водка") истеъмол килганда ривожланади.

АБСЕНЦИЯ - АБСЕНЦИЯ - сезувчанликнинг вактинча йуколиши. Бундай холат бехушлик, жазава ва тутканок тутганда кузатилади.

АБСОЛЮТНАЯ ПОГРЕШНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЯ – УЛЧАШНИНГ МУТЛАК ХАТОЛИГИ – улчанаётган катталикнинг бирлиги оркали ифодаланган улчаш хатолиги.

Амалда улчанаётган катталикнинг чинакам киймати ноаник булиши туфайли, улчаш хатолигини тахминан бахолаш мумкин.

Абсолютные противопоказания – мутлак монеликлар – муайян даволаш усулини ёки ташхисни аниклашга каратилган маълум бир чора-тадбирларни куллашга бутунлай каршилик килувчи монеликлар.

АБСОЛЮТНАЯ смертельная доза – мутлок улим дозаси.

Абсолютный – Абсолют, мутлак, катъий, шубхасиз, хеч нарса билан чекланмаган, бутунлай, тамомила; мас. Больному необходим абсолютный покой – беморга мутлако тинчлик керак; абсолютное большинство – аксарият купчилик.   

АБСОРБЦИЯ - ютиш, сурилиш, сингдириш. Моддаларни организмга сурилиши. Моддаларни адсорбент (шимувчи жисм)нинг бутун хажмига сингиши (сурилиши). Газ абсорбцияси — газнинг суюк ёки каттик моддага ютилиши; товуш абсорбцияси — товушнинг турли жисмлар томонидан ютилиши; а. радиоактивного излучения - радиоактив нурланиш абсорбцияси; - ва -нурларнинг адсорбент ичидан утаётганда ютилиши; а. света — ёрујликнинг ютилиши.
«Namozni mukammal ado etingiz, zakot beringiz va ruku qiluvchilar bilan birga ruku qilingiz» (Baqara, 43).

JaviK

 • Moderator
 • Super Member
 • *****
 • Rahmat
 • -aytdi: 1451
 • -oldi: 1144
 • Xabarlar: 2415
 • Jins: Erkak
 • Hammaga sevish, Sevilish nasib etsin!
  • forum.ziyouz.com
АБСТИНЕНТный СИНДРОМ – АБСТИНЕНТ (хумор) СИНДРОМи - сурункали алкоголизм ва гиёхвандликнинг бош белгиларидан булиб, калтираш, терлаш, кайфиятнинг пасайиши, уйку бузилиши, баъзан эса истеъмол килинадиган моддаларнинг кескин камайиши натижасида пайдо буладиган соматик ва рухий патологик узгаришлар.

АБСТИНЕНЦИЯ – ХУМОР - 1. Муайян бир нарса-ходисага, вокелик содир килишга куникма хосил килиш, одатланиш, урганиб колишдан одамда пайдо буладиган хохиш, истак, майл туйјуси. 2. Токсик манияларга бојланиб колишга олиб келувчи гиёхвандлик воситалари кабул килиш тухтатилгандан кейин ёки уларга карши антагонист моддалар кулланилгандан сунг уларга булган кучли эхтиросли рухий интилиш, истак, майл ва хохишларда ифодаланувчи холат.

АБСТРАКЦИЯ - МАВхУМ — рухий жараён, нарса ёки ходиса, вокеаларни фикран тасаввур этиш, уларнинг мухим хусусиятларини умумлаштириб фикр килиш.

АБСЦЕСС - хуППОЗ — турли аъзоларда буладиган юпка капсула билан чегараланган йирингли бушлик.

 

АБУЛИЯ - АБУЛИЯ - иродасизлик, истакнинг йуколиши.

авизо - авизо - юборилган пул, мол, вексель ва шу кабилар тујрисида олувчига йулланган махсус хабарнома.

АВИРУЛЕНТНОСТЬ – АВИРУЛЕНТлик - касаллик пайдо килиш хусусиятини йукотган, патогенлиги сусайган микроорганизм.

АВИТАМИНОЗ - АВИТАМИНОЗ - организмда витамин етишмаслиги натижасида пайдо буладиган касаллик. Турли витаминларнинг етишмаслиги турлича белгилар билан кечади.

АВРАН ЛЕКАРСТВЕННЫЙ - gratiola officinalis l. – ДОРИВОР САФРОуТ — куп йиллик ут усимлик. Ер устки кисми таркибида гликозидлар, кукурбитацин Е ва б. моддалар бор. Ер устки кисми Здренко йијмаси таркибига киради. кайнатмаси халк табобатида сурги, сийдик ва гижжа хайдовчи восита сифатида, бавосил, подагра, жигар, яра, баъзи тери ва б. касалликларни даволашда ишлатилади.

АВТОКЛАВ - АВТОКЛАВ - сув буји таъсирида, босим остида ишлайдиган стериллаш учун ишлатиладиган копкокли козон.

АВТОМАКС - АВТОМАКС - дезинфекция килувчи суюкликларни автоматик равишда сочувчи аппарат.

АВТОМАТИЗМ - АВТОМАТИЗМ - јайри ихтиёрий вужудга келадиган харакат; уз-узидан харакат килиш.

АВТООПЕРАЦИОННАЯ - АВТООПЕРАЦИЯ ХОНАСИ — машинага урнатилган операция хонаси, жарохатланган шахсларга тез ёрдам курсатиш учун хизмат килади.

АВТОРЕНТГЕН - АВТОРЕНТГЕН - махсус фургонли (соябонли) юк автомобилига урнатилган    рентген кабинети.

АВТОРЕПРОДУКЦИЯ - уз-узини ЯРАТИШ — ДНК молекуласининг уз-узини хосил килиш хусусияти (репликация).

АГАЛАКТИЯ - АГАЛАКТИЯ
- сутсизлик, сут безларида сут булмаслиги.

АГАММАГЛОБУЛИНЕМИЯ - АГАММАГЛОБУЛИНЕМИЯ - кон оксилларидан бири — гамма-глобулинлар фракциясининг булмаслиги ёки камайиб кетиши.
«Namozni mukammal ado etingiz, zakot beringiz va ruku qiluvchilar bilan birga ruku qilingiz» (Baqara, 43).

JaviK

 • Moderator
 • Super Member
 • *****
 • Rahmat
 • -aytdi: 1451
 • -oldi: 1144
 • Xabarlar: 2415
 • Jins: Erkak
 • Hammaga sevish, Sevilish nasib etsin!
  • forum.ziyouz.com
АГАР — АГАР — денгиз карами Laminariaдан олиб куритилган, гидрофил, коллоидал модда (микробларни устириш учун ва б. ишлатилади).

АГАСТРИЯ - АГАСТРИЯ - меъда йуклиги.

АГГЛЮТИНАЦИЯ - АГГЛЮТИНАЦИЯ - суюкликда таркалган бактерия, эритроцит ва бошка турли хужайраларнинг бир-бирига ёпишиб, чукиш ходисаси.

АГГЛЮТИНИНЫ - АГГЛЮТИНИНЛАР — парчалар шаклидаги ва эриган холдаги эритроцитлар ёки инерт материал томонидан шимилган антигенларни танлаб чуктирадиган кон таркибидаги махсус оксиллар туркуми; а. нинг табиий ва сунъий куринишлари мавжуд. Ирсий а. авлоддан-авлодга утиб боради; сунъий а. эса юкумли касаллик даврида ёки сунъий эмланганда (иммунизация) конда хосил булади.

АГГЛЮТИНОГЕН - АГГЛЮТИНОГЕН - агглютинация  реакциясида катнашадиган антиген; а. ларга бошкаларга нисбатан ётлик, узига хослик, спецификлик ва иммуногенлик хусусияти мансуб.

агрегация – агрегация - турли зарарчаларни ёки хужайра элементларини бир бутунга бирлашиши (масалан, тромбоцитлар агрегацияси).

АГЛИКОН - АГЛИКОН - гликозидлар молекуласининг канд колдијидан холис булган кисми.

АГЛОМЕРАЦИЯ - АГЛОМЕРАЦИЯ - микробларнинг бир ерга тупланиши.

АГЛОССИЯ - АГЛОССИЯ - тилнинг тујма йўк булиши.

АГНАТИЯ - АГНАТИЯ -  боланинг тепа ёки пастки жајсиз тујилиши.

АГНОЗИЯ - АГНОЗИЯ — фахмлаш, билиш кобилиятининг бузилиши.

АГОНИЯ – АГОНИЯ - уЛИМ ТАЛВАСАСИ, улим азоби, жонталаш – миянинг олий булимлари, айникса, катта мия палласи (к) пустлојининг фаолиятини чукур бузилишлари ва шу аснода узунчок мия (к) марказларининг кузјалишлари билан кечадиган улимдан дарак берувчи терминал холат. Яъни мия фаолияти сунаётган бир пайтда узунчок мия кузјалиб гавда мушаклари бемаксад, бетартиб кискариб харакатга тушиб коладиган холат.

АГРАНУЛОЦИТ - АГРАНУЛОЦИТ — доначаларсиз лейкоцит. Цитоплазмасида доначалар (гранулалар) булмайдиган лейкоцит.

АГРАНУЛОЦИТОЗ - АГРАНУЛОЦИТОЗ - периферик конда нейтрофил гранулоцитларнинг кескин камайиши ёки бутунлай булмаслиги натижасида келиб чикадиган хасталик (ёки синдром).

АГРЕГАТНОЕ СОСТОЯНИЕ -  АГРЕГАТ хОЛАТ — моддаларнинг каттик, суюк, газсимон ёки плазма холатда булиши.

АГРЕССИВНОСТЬ -  АГРЕССИВЛИК — тажовузкорлик, рухий беморларнинг бузиш, синдириш, уришга харакат килишлари.

АДАПТАЦИЯ – адаптация - МОСЛАШУВ - ташки шароитга мосланиш, урганиш, узлашиш,  уйјунлашиш; хар кандай организмнинг, шунингдек, популяция ва бошка биологик турларнинг узгарган ёки узгараётган яшаш шароитига мослашиб бориш жараёни.

АДАПТОГЕНЫ - адаптогенлар — усимлик ёки хайвонот аъзоларидан олинадиган дори воситалари, организмнинг умумий тонусини оширади ва унинг нокулай шароитларга мослашишини кучайтиради.

АДГЕЗИВНЫЙ - ёпишкок; а. плеврит — плевра варакларининг бир-бирига ёпишиб колиши.

АДГЕЗИЯ - АДГЕЗИЯ - ёпишиш; мас: упка, корин, мия, юрак пардаларининг яллијланиши, жарохатдан сунг ёпишиб колиши, фармацияда – доривор моддаларни узаро ёки асбоб-ускуналарга ёпишиб колиши.

аддитивный эффект – аддитив самара – бир вактда кулланилганда бир-неча дорилар таъсирларини кушилишини куриниши.

АДЕНАЗА - АДЕНАЗА - аденинни дезаминирловчи фермент. Бу фермент таъсирида аденин аминогруппани йукотиб, гипоксантинга айланади.

АДЕНИН - АДЕНИН - пурин асосларидан бири. Нуклеин кислоталар, коферментлар ва нуклеотидларнинг мухим таркибий кисми сифатида хайвон ва усимлик организмларида куп учрайди.

АДЕНИТ - АДЕНИт - лимфа безларининг яллијланиши. Лимфатик безнинг катталашиши, ојрик сезилиши ва без устидаги терининг кизариши, хароратнинг кутарилиши билан утадиган касаллик.

АДЕНОВИРУСЫ - АДЕНОВИРУСЛАР — юкори нафас йулларида яллијланиш келтириб чикарувчи вируслар.

АДЕНОЗИН - АДЕНОЗИН - аденин ва рибозадан иборат нуклеозид-нуклеин кислоталардан олинган аденин нуклеотидлар таркибига киради.

аденома – аденома – без эпителийдан пайдо буладиган усма.

АДИНАМИЯ - АДИНАМИЯ — кувватсизлик,   Ð±ÐµÐ´Ð°Ñ€Ð¼Ð¾Ð½Ð»Ð¸Ðº. Ојир кечувчи юкумли касалликлар, интоксикациялар, очлик ёки гормонал ва нерв-рухий касалликлар натижасида юз беради.

АДНЕКСИТ - АДНЕКСИТ — бачадон кушимчалари (фаллопий найи билан тухумдон ортиклари)нинг яллијланиши.

АДОНИЗИД - АДОНИЗИД — бахорий   Ð°Ð´Ð¾Ð½Ð¸Ñ усимлигидан олинган тиник, бир оз сарјиш суюклик холидаги янги гален препарати. Юрак касалликларини даволашда кулланилади.

АДРЕНАЛИН - АДРЕНАЛИН — син. супраренин, эпинефрин буйрак усти безларининг мия каватида ишлаб чикариладиган гормон. Унинг таъсири асосан симпатик нерв кузјалишида буладиган эффектга ухшайди; а. препарати, адреналин гидрохлориди - коллапс, бронхиал астма, зардоб касалликларида, инсулиндан захарланганда ва махаллий анестезияда  новокаин   Ñ‚аъсирини  узайтириш  учун кулланади; а. кон томирларини кучли торайтирувчи модда булиб, кон босимини оширади, юрак мускулининг ишини яхшилайди, юрак уришини тезлатади.

АДРЕНЕРГИЧЕСКИЕ  СРЕДСТВА - АДРЕНЕРГИК   Ð’ОСИТАЛАР — организм тукималаридаги адренорецепторларни єузјатувчи ёки сусайтирувчи моддалар булиб, синапслардан импульсларнинг утишини кучайтириши ёки сусайтириши мумкин.

АДРЕНОБЛОКИРУЮЩИЕ СРЕДСТВА – АДРЕНОБЛОКЛОВЧИ ВОСИТАЛАР
— адренергик воситаларнинг бир гурухи булиб, тукималардаги адренорецепторларни блоклайди. Улар стенокардия, гипертония, юрак аритмияси ва бошка касалликларни даволашда ишлатилади.

АДРЕНОКОРТИКАЛЬНЫЙ - АДРЕНОКОРТИКАЛ — буйрак усти безининг пустлојига оид ёки ундан хосил булган.

АДРЕНОЛИТИКИ – АДРЕНОЛИТИКлар - к. АДРЕНОБЛОКИРУЮЩИЕ СРЕДСТВА.

АДРЕНОМИМЕТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА - АДРЕНОМИМЕТИК ВОСИТАЛАР - адреномиметиклар мас. мезатон, изопропилнорадреналин, адреналин ёки унга ухшаш хусусиятлари булиб, адренорецепторларни кузјатади. Улар гипотонияда, юрак уришдан тухтаганда, бронхиал астмада ва б. касалликларда ишлатилади.

АДРЕНОРЕЦЕПТОРЫ - АДРЕНОРЕЦЕПТОРЛАР — адренергик медиаторлар (норадреналин, адреналин, дофамин) билан реакцияга киришадиган ва бу узаро таъсир энергиясини узига хос самара (нерв импульси, мускул кискариши) энергиясига айлантирувчи хужайранинг биокимёвий тузилишлари, ва турлари маълум.

АДРЕНОСТЕРОН - АДРЕНОСТЕРОН - буйрак усти безидан олинган кристалл стероид гормон, эркаклар жинсий гормонларига ухшаш таъсирга эга.

АДСОРБЕНТ — АДСОРБЕНТ — адсорбциялаш (ютиш, суриш, шимиб олиш) кобилияти булган модда (восита).

АДСОРБИРУЮЩИЕ СРЕДСТВА - АДСОРБЦИЯЛОВЧИ ВОСИТАЛАР — кучли шимиб олиш хусусиятига эга булган моддалар. Улар меъда-ичак йулида тупланиб колган газларни ва зарарли моддаларни организмдан чикариб юбориш учун ишлатилади — к. детоксикация.

АДСОРБЦИЯ - АДСОРБЦИЯ - модда заррачаларининг иккинчи модданинг устки ёки юза катламига сингиш жараёни.

АДЪЮВАНТ - АДЪЮВАНТ - ёрдам берувчи, дори воситаларининг таъсирини кучайтирувчи ёки узайтирувчи моддалар.

АЖИТАЦИЯ - АЖИТАЦИЯ - куЗгАЛИШ — психиатрияда беморларнинг рухий ва жисмоний харакатчанлигининг кучайиб кетиши.

АЗООСПЕРМИЯ - АЗООСПЕРМИЯ - эркак уруј суюклигида        сперматозоидлар        (уруј хужайралари)нинг булмаслиги; а. истинная — чин. а.— сперматозоидлар ишлаб чикарилмаслиги; а. ложная — сохта а. — уруј утиш йуллари яллијланиши натижасида беркилиб колганда сперматозоидлар утаолмайди.

АЗОТ - АЗОТ - Д. И. Менделеев даврий тизими V гурухи элементи; атом сони 7, атом массаси 14. Молекуляр шаклдаги a. (N2) хавонинг 78 фоизини ташкил килади. Тирик организмларда оксиллар ва уларнинг хосилалари таркибида булади.

АЗОТЕМИЯ — АЗОТЕМИЯ — конда азотли махсулотларнинг тупланиши. Азотни чикариш фаолияти бузилган буйрак касалликларидан ташкари яна турли сабаблардан келиб чиккан олигурияларда, тукима оксили парчаланиши зурайганда, организмда хлоридлар камайганда ва тухтовсиз кусишларда учрайди.

АЗОТИСТОЕ РАВНОВЕСИЕ - АЗОТ МУВОЗАНАТИ — организмга кабул килинган ва ундан чиккан азот миєдори баробар булган холат.

АИР ОБЫКНОВЕННЫЙ – ACORUS CALAMUS L. – ОДДИЙ ИГИР. Кучаладошдар – Araceae- оиласига мансуб куп йиллик ут. Козојистон, Сибирь, Якутия, Узок Шарк, кисман Кавказ ва Ўрта Осиёдаги секин окадиган сув буйларида ва кулмак, боткоклик ерларда усади. Куп йиллик усимлик. Тиббиётда илдизпояси ишлатилади. Таркибида эфир мойи, акорин аччик гликозиди, куп микдорда крахмал, смола, алкалоид, ошловчи ва бошка моддалар бор. Дори препаратлари (кукуни, дамламаси) хушбуй аччик восита сифатида иштаха очиш, овкатни яхши хазм килиш учун, баъзан буйрак, жигар ва ут пуфаги касалликларида сийдик ва ут хайдовчи сифатида кулланилади.

АЙВА ПРОДОЛГОВАТАЯ – CYDONIA OBLONGA MILL.- ЧЎЗИНЧОК БЕІИ. Раъногулдошлар  - Rosaceae оиласига мансуб, буйи 1,5-6 м-гача усадиган дарахт. Тиббиётда уруји ишлатилади. Таркибида шиллик модда, амигдалин гликозиди, мой ва б. бирикмалар бор. Урујининг кайнатмаси коплаб-ураб олувчи восита сифатида меъда ва ичак деворининг таъсирланишини камайтириш хамда дори моддаларнинг сурилишини (шимилишини) узайтиришда кулланилади.

АЙЛАНТ ВЫСОЧАЙШИЙ – AILANTHUS ALTISSIMA (MILL.) SWINGLE – БЎЙЧАН САССИК ДАРАХТ. Симарубдошлар – Simarubaceae – оиласига мансуб, буйи 30 м-гача етадиган дарахт. Тиббиётда меваси ишлатилади. Меваси таркибида мой, аччик модда, пустлојида лактонлар, сапонинлар, кумаринлар, оз микдорда алкалоидлар, айлантин, ошловчи ва б. моддалар бор. Халк табобатида пустлоји кайнатмаси ичбурујни, меваси кайнатмаси бавосил касаллигини даволашда хамда хайз бузилишида уни тартибга солиб юбориш учун кулланилади.

АЙОВАН ДУШИСТЫЙ (АЖГОН) – TRACHYSPERMUM AMMI (L.) SPRAGUE – ЗИРАИ КАРМОНИ. Сельдердошлар (соябонгулдошлар) – Apiacea (Umbelliferae) оиласига мансуб, буйи 40-60 см-га етадиган бир йиллик ут. Тиббиётда меваси ва ундан олинадиган эфир мойи ишлатилади. Меваси таркибида эфир мойи, мой, оксил ва б. моддалар бор. Эфир мойи феноллар (тимол ва кисман карвакрол) ва б. терпеноидлардан ташкил топган. Эфир мойидан тимол олинади.

АКАЦИЯ ПОДБЕЛЕННАЯ – ACACIA DEALBATA LINC. ОКИШ АКАС. Дуккакдошлар – Гabaceae оиласига мансуб,  буйи 25-45 м-га етадиган доим яшил дарахт. Тиббиётда танаси ва шохларининг пустлоји ёрилган жойидан сизиб чикиб котиб колган елими ишлатилади. Унинг таркибида арабан полисахариди куп булади. Елимнинг эритмаси араб елими урнида коплаб олувчи восита сифатида хамда баъзи дори моддаларнинг таъсирини чузиш, меъда-ичак яллијланиши ва яра касалликларида шиллик каватларининг таъсирланишини камайтириш учун ишлатилади. Бундан ташкари, бу елим мойли эмульсияларни тайёрлашда эмульгатор сифатида кулланилади.

АКИНЕЗИЯ - АКИНЕЗИЯ — харакатларнинг йуколиши, кимирлай олмаслик.

АККЛИМАТИЗАЦИЯ - АККЛИМАТИЗАЦИЯ — иклимга мослашиш; 1) одам, хайвон ва усимликларнинг уз ватанларидан (тујилиб усган жойларидан) бошка ернинг иклимига урганиши; 2) иклимлаштириш; хайвон ва усимликларни уз ватанларидан бошка ернинг иклимига ургатиш.

АККОМОДАЦИЯ - АККОМОДАЦИЯ — мосланиш, мувофиклашиш; а. глаза — куз аккомодацияси — кузнинг узок ва якиндаги нарсаларни куришга мослашуви.

аккредитация - аккредитация - бирор муассасани ёки юридик шахсни давлат ёки юкори ташкилот олдида вакил килиб тайинлаш.

аккредитация на право поверки средств измерений - улчов воситаларини созлаш (текшириш) хукуки аккредитацияси – созлаш (текширишлар) учун маъсул органнинг созлаш (текшириш) ишларини расмий равишда тан олиши.

аккредитив – аккредитив – ишонтирувчи хужжат булиб халкаро савдода экспорт килувчи билан импорт килувчи уртасида хисоб-китоб килишнинг бир шакли. Импорт килувчининг илтимоси ва курсатмасига биноан экспорт килувчига келишилган суммани белгиланган вактда утказиб берувчи банк мажбурияти.

АККУМУЛЯЦИЯ - АККУМУЛЯЦИЯ — тупланиш, йијилиш, дори ва захарларни кам дозаларда узок вакт кабул килиш, унинг организмда йијила бориб микдорининг ошиши.

АКНЕ - хУСНБУЗАР — соч фолликулларининг ва ёј ишлаб чикарувчи безларининг яллијланишидан терида йирингли пуфакчалар хосил булиши, син. угри (к).
«Namozni mukammal ado etingiz, zakot beringiz va ruku qiluvchilar bilan birga ruku qilingiz» (Baqara, 43).

JaviK

 • Moderator
 • Super Member
 • *****
 • Rahmat
 • -aytdi: 1451
 • -oldi: 1144
 • Xabarlar: 2415
 • Jins: Erkak
 • Hammaga sevish, Sevilish nasib etsin!
  • forum.ziyouz.com
АКОНИТ (БОРЕЦ) – ACONITUM L. – ПАРПИ - Айиктовондошлар – Ranunculaceae оиласига мансуб кучли захарли куп йиллик ут усимлик. Тиббиётда П.нинг икки тури: А. джунгарский – А.- soongaricum Stapf. - Жунгар парписи ва А. каракольский – А. karakolicum Raps. - Коракул парписи ишлатилади. Тиббиётда илдизпояси – туганаги ва Жунјар парписининг куритилмаган ер устки кисми ишлатилади. Улар таркибида алколоидлар (аконитин, зонгорин ва б.) бор.

АКОНИТИН - АКОНИТИН - кучли захарли хусусияти булган алкалоид. Аконит усимлигининг куп турларида учрайди. А. ва унинг унумлари баъзи мураккаб дори воситаларининг таркибига киради.

АКРОДЕРМАТИТ — АКРОДЕРМАТИТ — асосан оёк ва кулларнинг учида буладиган тери касалликлари.

АКРОМЕГАЛИЯ - АКРОМЕГАЛИЯ — мия ортији (гипофиз) олдинги кисмининг зурикиб ишлаши натижасида юзага келадиган касаллик; бурун, жај суяклари, кош усти равоји ва кул-оёк панжалари хаддан ортик усиб беухшов булиб кетиши билан ифодаланади.

АКРОМЕЛАНОЗ - АКРОМЕЛАНОЗ - оёк-кўл (асосан бармок)лар терисида пигментли дојлар пайдо булиши, син. акропигментация.

АКРОЦИАНОЗ - АКРОЦИАНОЗ — капилляр кон айланишининг бузилиши натижасида периферик аъзолар терисининг, кулок, бурун, лаб-лунж, кул-оёк кукариши.

АКСОН - АКСОН — нерв   Ñ…ужайрасининг узун шохчаси (нейрит).

акт отбора средней пробы – уртача намуна олиш далолатномаси.

АКТГ - АКТГ - к. адренокортикотроп гормон.

АКТИВАТОР – АКТИВАТОР, фаоллаштирувчи — кимёвий реакцияни  тезлаштирувчи ва ферментларнинг таъсирини кучайтирувчи органик модда.

АКТИВАТОРЫ КАЛЬЦИЕВЫХ КАНАЛОВ — КАЛЬЦИЙ КАНАЛЛАРНИНГ фаоллаштирувчилари (АКТИВАТОРЛАРИ) — кальций каналлари мембранасидан кальций ионлар утишини осонлаштирадиган дори воситалари.

АКТИВИРОВАННЫЙ         Ð£Ð“ОЛЬ - фаоллаштирилган кумир, махсус тайёрланган писта кумир; бу кумир суюк модда зарраларини ва хар хил захарли газларни утказиб юбормай, узида олиб колади. Бу кумир хар хил сузгичларда ва дори моддаси сифатида кулланилади.

АКТИВНОСТЬ - ФАОЛЛИК — бирон    жараённинг, реакция холатининг жадаллиги, тезкорлиги ифодаси; а. лекарственного вещества — дори моддалар фаоллиги — дори модданинг фармакологик ёки даволаш самарасининг курсаткичи.

АКТИН - АКТИН - мускул толаларида буладиган оксил, умумий оксилнинг 12—15% -ни ташкил килади; а. мускулларда мавжуд булган миозин оксили билан кушилиб, мускул кискаришини таъмин этувчи актомиозин хосил килади.

АКТИНИДИЯ – ACTINIDIA LINDL. – АКТИНИДИЯ – Актинидиядошлар – Actinidiaceae оиласига мансуб, буйи 15 м-га етадиган, дарахтларга чирмашиб усувчи бута. тиббиётда икки турининг меваси ишлатилади: А. Коломикта – A. Kolomicta Maxim. – Коломикт актинидияси ва А. острая – А. arguta (Sieb. et Zuce.) Planch. - Ўткир актинидия. Меваси таркибида кандлар, органик кислоталар, куп микдорда витамин С, буёк, пектин ва ошловчи ва б. моддалар бор. Мева шарбати ва хом мураббоси (хул меваси билан шакар аралашмаси) лавша (цинга) касаллигини даволаш ва олдини олиш учун кулланилади.

АКТИНОБАЦИЛЛЕЗ - АКТИНОБАЦИЛЛЕЗ — клиник куринишлари билан актиномикозни эслатувчи касаллик. Купинча йирик шохли хайвонларни зарарлайди, касаллик хайвонлардан юкади.

АКТИНОМИКОЗ - АКТИНОМИКОЗ - турли хил актиномицетлар — нурсимон замбурујлар хосил киладиган сурункали касаллик. Бу касалликда терида катта, чукур ва жуда каттик инфильтрат (яллијланиш) хосил булади; а. легкого — упка актиномикози — упкага актиномицетлар кириши натижасида пайдо буладиган касаллик.

АКТИНОМИЦЕТЫ - АКТИНОМИЦЕТЛАР — нурсимон замбурујлар. Табиатда кенг таркалган.

АКТОМИОЗИН - АКТОМИОЗИН - мускулларни кискартувчи оксил.

АКТОПРОТЕКТОРЫ – АКТОПРОТЕКТОРлар - ишлаш кобилиятини оширувчи, организмнинг кислород етишмовчилигига ва харорат таъсирига булган чидамлилигини кучайтирувчи дори воситалари.

АКУПУНКТУРА - АКУПУНКТУРА — игна санчиб даволаш усули.

АКУСТИКА — АКУСТИКА — эшитишга   Ð´Ð¾Ð¸Ñ€; 1) товуш ва товуш сезгилари хакидаги билим; 2) эшитилувчанлик, мас. бу зал яхши акустикага эгадир.

АКУШЕР-ГИНЕКОЛОГ — АКУШЕР-ГИНЕКОЛОГ - хотин-кизлар касалликларининг олдини олиш ва уларни даволаш билан шујулланадиган мутахассис, врач.

АКЦЕЛЕРАЦИЯ — АКЦЕЛЕРАЦИЯ — син. акселерация — болалар ва усмирлар усиши хамда жисмоний ривожланишининг тезлашиши.

АКЦЕПТОР — АКЦЕПТОР, кабул килувчи - бу термин П. К. Анохин томонидан таклиф килинган булиб, физиологик аппаратдаги таъсир натижаларини куриш ва бахолаш белгиси, у илгариги тажрибалар асосида афферент синтез натижалари ва таъсир этишга карор кабул килиш билан шаклланади.

акциз – акциз – ишлаб чикарувчилар ёки сотувчилардан ундирилиб, товар кийматига кушиладиган, давлатнинг оммавий равишда истеъмол килинадиган товарлар – чой, спиртли ичимликлар, тамаки махсулотлари ва бошкаларга куйиладиган билвосита солији.

акция - акция – хиссадорлик жамияти томонидан чикарилган, уз эгасига шу хиссадорлик жамияти капиталида улуши борлиги тујрисида гувохлик берувчи, жамият эришилган фойдадан дивиденд сифатида уз улушини олиш хукукини берадиган кимматбахо којоз.

АЛАНИН — АЛАНИН — алмашинадиган  аминокислота, оксиллар таркибига киради.

АЛЕЙКЕМИЯ — АЛЕЙКЕМИЯ  - к. агранулоцитоз.

 

 

АЛЕЙКИЯ — АЛЕЙКИЯ — лейкоцитлар сонининг жуда камайиб кетиши билан ифодаланувчи касаллик; а. алиментарно-токсическая — алиментар-токсик а.— кор остида колиб кетган донни истеъмол килиш натижасида пайдо буладиган касаллик. Бундай донларни алейкия хосил килувчи замбурујлар билан зарарланган деб хисоблайдилар; а. геморрагическая —  геморрагик а. — кон яратувчи аъзоларда ва периферик конда регенерация тула тухтаб, донали лейкоцитлар микдорининг камайиб кетиши. У ојир камконлик, шиллик парда ва терига кон куйилиши, кон окиши билан ифодаланади.

алигнин – алигнин. Нинабаргли дарахтлардан, асосан, арчанинг ёјоч кисмидан махсус ишлов бериш усули билан олинадиган юмшок, майин, јижим, хидсиз, мазасиз, којоз варакларига ухшаш уров ашё. тиббиётда а. гигроскопик пахта сингари яра зардобини шимиб оладиган мато урнида, фармацевтика саноатида ампула ва б-ларни урайдиган арзон уров ашё сифатида ишлатилади.

АЛИМЕНТАРНЫЙ — АЛИМЕНТАР — овкат хазм килиш хамда модда алмашинувига хос деган суз.

АЛКАЛИУРИЯ — АЛКАЛИУРИЯ — ишкорли сийдик, сийдикнинг ишкор реакцияли булиши. усимлик моддаларини куп микдорда истеъмол килинганда учрайди.

АЛКАЛОЗ — АЛКАЛОЗ — организмда  кислота хамда ишкор мувозанатининг ишкор томонга бурилиши. Алкалозни икки турга, яъни: кон рН 7,4 дан ошмаган компенсацияланган ва кон рН 7,6 га тенг ва бундан юкори компенсацияланмаган алкалозга ажратадилар.

алкалоиды – алкалоидлар. Ўсимликлар (кисман хайвонлар) тукималарида тайёр холда учрайдиган асосли (ишкорий) хоссага ва кучли физиологик таъсирга эга булган, молекуласида азот сакловчи мураккаб органик бирикмалар. Алкалоидлар купинча рангсиз, оптик фаол, хидсиз, аччик мазали, учувчан булмаган кристалл ёки аморф модда. Аксарият, алкалоидлар азот сакловчи гетероциклик бирикмаларнинг хосилалари булгани учун улар шу бирикмалар асосида синфларга (пирроллизидин, пиридин, хинолизидин, хинолин, изохинолин, индол, пурин хосилаларига ва бошкаларга) булинади. Алкалоидлар ва уларни сакловчи усимликлар захарли! Бир катор алкалоидлар (морфин, кодеин, глауцин, атропин, гиосциамин, кофеин, стрихнин, хинин, хинидин, платифиллин ва б.), сувда яхши эрийдиган тузлари ва уларни сакловчи усимликларнинг препаратлари мухим дори воситалар сифатида тиббиётда турли касалликларни даволаш учун кулланилади.

АЛКИЛИРУЮЩИЕ ВЕЩЕСТВА — АЛКИЛЛОВЧИ МОДДАЛАР — органик бирикмаларга углеводород радикали киритиш кобилиятига эга моддалар; усма (рак)ни даволашда ва иммунодепрессант сифатида ишлатилади. Улар цитостатик ва цитотоксик таъсир курсатиб, хужайраларнинг булинишини тухтатади.

АЛКОГОЛЕМЕТРИЧЕСКИЕ ТАБЛИЦЫ — АЛКОГОЛЕМЕТРИК ЖАДВАЛЛАР — этил спиртини суюлтириш ва хисобини олиб боришда фойдаланиладиган жадваллар мажмуаси. Давлат фармакопеясининг иловасида келтирилган булади.

АЛКОГОЛИЗМ – АЛКОГОЛИЗМ, ИЧКИЛИКБОЗЛИК – спиртли ичимликларни мунтазам равишда маст бўлиб колгунга кадар микдорда ичиб юришлик.

АЛЛАНТОИН — АЛЛАНТОИН — одам ва одамсимон маймунлардан ташкари сут эмизувчиларда азот алмашинувининг охирги махсулотларидан бири. Сийдик кислота оксидланишида хосил булади.

АЛЛАНТОН — АЛЛАНТОН — кора андиз илдизининг сесквитерпен лактонлар йијиндиси. Таблетка холида меъда ва ун икки бармок ичак яра касаллигини даволашда кулланилади.

АЛЛЕРГЕН — АЛЛЕРГЕН — аллергияга сабаб буладиган антиген хусусиятига эга модда.

АЛЛЕРГИЧЕСКАЯ РЕАКЦИЯ — АЛЛЕРГИК РЕАКЦИЯ — организмнинг аллергенга нисбатан сезувчанлиги ортиши клиник белгиларининг умумий номи.

АЛЛЕРГИЯ — АЛЛЕРГИЯ — махсус аллерген таъсирида шу аллергенга нисбатан организм сезувчанлигининг ортиши.

АЛЛЕРГОЛОГИЯ — АЛЛЕРГОЛОГИЯ - аллергик касалликлар ва аллергик реакцияларнинг келиб чикиши, ривожланиши ва клиник куринишлари хамда уларни даволаш, олдини олиш йулларини урганадиган иммунологиянинг бир булими.   

АЛЛОКСАН — АЛЛОКСАН — мезоксил кислота уреиди, рангсиз кристалл модда; а. хайвонлар териси остига ёки венасига юборилса, ошкозон ости бези хужайраларида некроз пайдо булади. Натижада турјун гипергликемия ва глюкозурия (диабет) вужудга келади.

АЛЛОПАТИЯ — АЛЛОПАТИЯ — тиббиётда даволашнинг тујри тизимидан узгача давони белгилаш. Касалликка сабабчи булган таъсирга карши турлича таъсиротлар курсатиш.

аллопеция – аллопеция – сочнинг умуман ёки вактинча, бутунлай ёки кисман булмаслиги.

АЛЛОТРАНСПЛАНТАЦИЯ — АЛЛОТРАНСПЛАНТАЦИЯ — эски номи гомотрансплантация — бир турли организмлараро аъзо ёки тукимани кучириб утказиш.

АЛОРОМ — АЛОРОМ — таркибида алой, мойчечак, тирнокгул, элеутерококк ва б. лар булган комплекс препарат. Миозит, ёток яралар ва б. яллијланиш касалликларида ишлатиладиган суртма дори.

алоэ – aloe (tourn.) l.- алой. Лоладошлар – Liliaceae оиласига мансуб,  буйи ватанида 4 м-гача етадиган доим яшил дарахтсимон усимликлар. Тиббиётда А. баргининг куритилган шираси – сабур (Сабур-га к.) ва б. препаратлари ишлатилади. Барг ва сабур таркибида антрацен хосилалари, смолалар, эфир мойи, аччик ва б. моддалар бор. Сабурнинг катта дозаси сурги дори сифатида, кичик дозаси овкат хазм килишни яхшилаш ва иштаха очиш максадида ичилади. Биоген стимуляторларга бой баргларидан суюк экстракт (флакон ва ампулаларда чикарилади), линимент (эмульсия), шира, шарбат ва таблетка тайёрланади. Суюк экстракти ва таблеткаси куз касалликларида хамда бошка касалликларда (меъда ва ун икки бармок ичак яраси, бронхиал астма ва б.) кулланилади.

АЛС — АНТИЛИМФОЦИТАРНАЯ СЫВОРОТКА — ЛИМФОЦИТЛАРГА  кАРШИ  ЗАРДОБ — трансплантация килингандан сунг трансплантацион иммунитетни сусайтириш максадида ишлатилади.

алтей – althaea l. – гулхайри. Гулхайридошлар – Malvaceae оиласига мансуб куп йиллик ут усимлик. Тиббиётда гулхайрининг икки тури: А. лекарственный – А. officinalis L. –Доривор ва А. армянский – А. armeniaca Ten.- Арман гулхайриси ишлатилади. Тиббиётда илдизи кулланилади. Унинг таркибида куп микдорда шиллик моддалар, крахмал, пектин ва б моддалар бор. Илдизининг препаратлари (кукуни, дамламаси, курук экстракти, шарбати ва мукалтин) балјам кучирувчи, юмшатувчи, ураб олувчи ва яллијланишга карши восита сифатида нафас олиш йуллари шамоллаши хамда меъда-ичак касалликларини даволашда ишлатилади.

АЛЬБИНОСЫ — АЛЬБИНОСЛАР — тујилишидан пигментдан махрум одамлар ва бошка жонзлодлар.

АЛЬБУМИН — АЛЬБУМИН — сувда эрийдиган содда оксиллар туркуми; а. хайвон ва усимликларнинг купгина тукималари таркибига киради. Улар учрайдиган жойига караб зардоб альбумини, тухум альбумини, сут альбумини, деб аталади. А. тоза сув, кучсиз туз эритмалари кислота ва ишкорларда эрийди; а. сывороточный — кон зардобининг альбумини — донорлардан олинган альбуминнинг стерил эритмаси; а. яичный — тухум альбумини — товук тухуми окининг 20 фоизини ташкил килади.

АЛЬБУМИНОИД — АЛЬБУМИНОИД — оксилларга ухшаш, кам хазм буладиган, сувда оз эрийдиган, организмда таянч тукималар таркибига кирадиган оксиллар туркуми;

АЛЬБУМИНУРИЯ — АЛЬБУМИНУРИЯ — син. протеинурия — сийдикда оксил пайдо булиши; а. икки хил булиб, бири буйракларнинг зарарланишидан, иккинчиси — сийдик йулларидан сийдик утиши пайтида унга оксил кушилишидан келиб чикади; а. беременных — хомиладорлар альбуминурияси — хомиладор хотинлар сийдигида оксил пайдо булиши; а. усмирлик ёшидаги болаларда, айникса юрак-томирлар тизими кучсиз ва узгарувчан булган астеник хилдаги усмирларда учрайди; а. ортостатическая — ортостатик а. — усмирлар альбуминурияси. Узок вакт оёкда туриб колганда сийдикда оксил пайдо булиши.

АЛЬГОДИСМЕНОРЕЯ — АЛЬГОДИСМЕНОРЕЯ — хотин-кизлар хайз куриши даврида кориннинг паст кисмида, белда кучли ојрик сезиши; син. альгоменорея.

АЛЬДОСТЕРОН — АЛЬДОСТЕРОН — буйрак усти безининг кортикостероид гормони. Сийдикда минерал моддаларнинг чикарилишига, организмда углеводлар алмашинувига таъсир этади, у минерал о. ва глюкокортикоид хоссаларга эга.

АЛЬТЕРАЦИЯ — АЛЬТЕРАЦИЯ — хужайра, тукима ва аъзолар фаолиятининг бузилиши билан бир вактда, улар тузилишининг хам узгариши.

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ПРИЗНАКИ — мукобил белгилари - генлар томонидан  юзага  чикарилиб,   Ð±Ð¸Ñ€-бирини   ÑÐ¸Ñ„ат жихатидан инкор килувчи белгилар.

АЛЬФА-ФЕТОПРОТЕИНЫ —   ÐÐ›Ð¬Ð¤Ð-ФЕТОПРОТЕИНЛАР — эмбрион жигари хужайралари томонидан хосил килинадиган ва эмбрион конида буладиган глобулинлар; катта одамлар конининг зардобида альфа-фетопротеин жигар гепатоцеллюляр саратони (раки) , мояк ва тухумдон тератобластомасида хамда баъзи бир бошка усмаларда топилади.

АЛЮМИНиеВЫЙ   ÐšÐžÐ›ÐŸÐÐ§ÐžÐš — АЛЮМИН КАЛПОкЧА — тиш чархлангандан сунг коплама битгунча унинг совук-иссикдан ојримаслиги учун вактинча кийдириб куйиладиган калпокча; флаконларни пробка устидан ёпиш учун восита.

АМБУЛАТОРИЯ — АМБУЛАТОРИЯ — касалхонадан ташкари даволаш ва профилактика ёрдамини курсатадиган тиббий муассаса.

АМЕБИАЗ — АМЕБИАЗ — бир хужайрали текинхур амёбалар келтириб чикарадиган касаллик; илик иклимли мамлакатларда учрайди.

АМЕБОЦИДЫ — АМЕБОЦИДлар — амебиазларни даволаш учун ишлатиладиган доривор моддалар (эметин, метронидазол, ятрен ва б.).

АМЕНОРЕЯ — АМЕНОРЕЯ — хайз   ÐºÑƒÑ€Ð¼Ð°ÑÐ»Ð¸Ðº, 6 ой ва ундан купрок вакт давомида хайз курмаслик. — а.   Ð²Ñ‚оричная — иккаламчи   Ð°.— балојатга етган кизларнинг хайз кура бошлаши, сунгра унинг тухташи; а. ложная — сохта а.— жинсий аъзоларнинг бир жойида тускинлик (кизлик пардасининг тешиксиз булиши ва Ñ….) булган такдирда хайз кони ташкарига чиколмай, бачадон, кин бушликларига йијилиши сабабли келиб чикади; а. патологическая — патологик а. патологик хайз курмаслик; а. первичная — бирламчи а.— балојатга етган кизларда хайз куришнинг сира булмаслиги; а. физиологическая — физиологик а.— вояга етмаган кизларда, климакс (карилик) даврида, хомиладорликда ва эмизукли аёлларда хайз курмаслик.

АМИГДАЛИН — АМИГДАЛИН — аччик бодом мајзида буладиган гликозид; цианид кислота, глюкоза ва бензальдегидга парчаланади. Бодом суви куринишида ојрикни ва кусишни колдирувчи дори сифатида ишлатилади.

АМИЛАЗА — АМИЛАЗА — крахмал, гликоген ва уларга якин поли- ва олигосахаридларни гидролитик парчаловчи фермент номи.

АМИЛОИД — АМИЛОИД — 1. Крахмалга  ухшаш, крахмалсимон. 2. Ок, эримайдиган оксил модда. а. глаза — куз амилоиди — куз шиллик, пардасининг юзаси силлик колгани холда унинг кул ранг сарик, мумсимон рангга кириши.

АМИНОКИСЛОТЫ — АМИНОКИСЛОТАЛАР— бир ёки бир неча аминогруппа сакловчи органик кислоталар: а. оксилларнинг структура элементларидир.

АМИНООКСИДАЗА — АМИНООКСИДАЗА — организмда биологик аминлар (адреналин, тирамин ва б.) ни оксидлаш йули билан таъсирини йукотувчи ферментлар.

АМИНОПОЛИПЕПТИДАЗА — АМИНОПОЛИПЕПТИДАЗА — овкат хазм килиш жараёнида ичакларда хосил буладиган полипептидларни аминокислоталарга парчалайдиган фермент. ун икки бармокли ичакда, ингичка ичакда оксилларнинг чала парчаланиш махсулотларига таъсир этиб, улардан аминокислоталар ажратади.

АМИНОПУРИНЫ — АМИНОПУРИНЛАР — таркибида амино туркум сакловчи пурин унумлари; аденин ва гуанин; нуклеотидлар ва нуклеин кислоталар таркибига киради.

АМИНОСАХАРА — АМИНОКАНДЛАР — таркибидаги бир гидроксил амино гурухга алмашган содда кандлар; глюкозамин, галактозамин ва б. а. мукополисахаридлар, гликопептидлар ва бир катор биологик фаол моддалар таркибига киради.

АМИНОСПИРТЫ — АМИНОСПИРТЛАР — таркибида гидроксил туркуми ва амино гурух сакловчи асос характерли органик бирикмалар; уларнинг куплари биологик фаол, мас. адреналин, холин, сфингозин ва б.

АМИНОТРАНСФЕРАЗЫ — АМИНОТРАНСФЕРАЗАЛАР — син.  трансаминазы — аминогруппани аминокислотадан  кетокислоталарга   Ð²Ð°  тескари кучирувчи ферментлар гурухи. Бу ферментлар фаоллигининг кон зардобида ошгани тукималарда бузилиш борлигидан (мас. миокард инфаркти, вирусли гепатит) дарак беради.

АМИНОУРИЯ — АМИНОУРИЯ — сийдикда аммонийнинг хаддан ташкари куп булиши.
«Namozni mukammal ado etingiz, zakot beringiz va ruku qiluvchilar bilan birga ruku qilingiz» (Baqara, 43).

JaviK

 • Moderator
 • Super Member
 • *****
 • Rahmat
 • -aytdi: 1451
 • -oldi: 1144
 • Xabarlar: 2415
 • Jins: Erkak
 • Hammaga sevish, Sevilish nasib etsin!
  • forum.ziyouz.com
АМИНЫ — АМИНЛАР — бир неча водород атомлари углеводородлар колдији билан алмашган аммиак ёки аммоний гидроксид унумлари. Табиатда а. чиритувчи бактериялар таъсирида аминокислоталарнинг парчаланишидан хосил булади; а. биогенные — биоген а.— организмда модда алмашинувида аминокислоталардан хосил булади. Биологик келиб чикишга ва кучли таъсирга эга; а. протеиногенные — протеиноген а.— оксиллар чиришида йуѕон ичакда хосил буладиган а.

амми – ammi l. – келла. Сельдердошлар (соябонгулдошлар) – Apiaceae (Umbelliferae) оиласига мансуб, буйи 100-140 см-га етадиган бир ва икки йиллик ут усимлик. Тиббиётда  икки турининг мевасидан фойдаланилади: а. большая – а. majus L.- катта келла. Ватани Европанинг урта Ер денгизи буйидаги мамлакатдир. МДХ-да Краснодар улкасида ва Туркманистонда устирилади. Меваси таркибида фурокумаринлар (бергаптен, ксантоксин, изопимпинеллин, императорин ва б.), эфир мойи, ёј ва б. моддалар бор. Дори препарати – аммифурин пес касаллигини даволашда кулланилади. а. зубная – а. visnaga L. – Тишли келла. Озарбайжоннинг шур тупроклари чулларида, кияликларида ва экинзорларида усади. Шимолий Кавказда, Молдавия ва Кримда махсус хужаликларда устирилади. Меваси таркибида фуранохромон хосилалари (келлин, виснагин ва б.), эфир мойи, ёј, флавоноидлар, фурокумаринлар ва б. бирикмалар бор.

АМНЕЗИЯ — АМНЕЗИЯ — хотиранинг бузилганлиги, илгари булиб утган ходисаларни эсдан чикариш хусусияти.

АМНИОН — кOГAHOK, — она корнидаги бола копчијининг ички (сув) пардаси.

аморфа кустарниковая – amorpha fruticosa l. – бутасимон аморфа. Дуккакдошлар – Гabaceae оиласига мансуб буйи 1-2 м-га етадиган бута. Тиббиётда уруји ишлатилади. Унинг таркибида ротеноидларга кирадиган аморфин ва аморфол гликозидлар, мой ва б. моддалар бор. Аморфиннинг дори препарати – фрутицин тинчлантирувчи ва кардиотоник восита сифатида юрак-томир касалликларида куллашга тавсия этилади.

АМФОТЕРНЫЙ — АМФОТЕР ХОССАЛИК — хам ишкор, хам кислота хусусиятлари булиши.

анабазис (ежовик) безлистный – anabasis aphylla l. – баргсиз итсигак. Шурадошлар – Chenopodiaceae оиласига мансуб,  ярим бута. Тиббиётда бир йиллик яшил новдалари ишлатилади. Таркибида алкалоидлар (анабазин, афиллин ва б.), органик кислоталар, углеводлар ва б моддалар бор. Алкалоидлар усимликнинг хамма кисмида булгани учун у бутунлай захарлидир. Анабазин препарати – анабазин гидрохлорид папирос чекишни ташлашга ёрдамчи восита сифатида кулланилади.

АНАБОЛИЗМ — АНАБОЛИЗМ — (ассимиляция) — тирик организмларда хужайра ёки тукима кисмларининг янгиланиши ва хосил булишига олиб келадиган кимёвий жараёнлар.

АНАБОЛИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА — АНАБОЛИК ВОСИТАЛАР — организмда оксил биосинтезини кучайтирадиган моддалар.

АНАВАКЦИНА — АНАВАКЦИНА — микроблари улдирилган (узок муддат формалин таъсирида) вакцина — к. вакцина.

АНАЛГЕЗИРУЮЩИЕ СРЕДСТВА, , болеутоляющие средства - АНАЛГЕЗИЯЛОВЧИ ВОСИТАЛАР, ојрик колдирувчи воситалар, син. аналгетики.

АНАЛЕПТИКИ — АНАЛЕПТИКИ —Марказий нерв тизимига таъсир этиш оркали организмнинг хаётий фаолиятини оширувчи, аклий ва жисмоний иш кобилиятини кучайтирувчи, стимуляция килувчи моддалар, дорилар; а. каторига куп бирикмалар — кофеин ва унинг тузлари, кордиамин, стрихнин ва б.лар киради.

АНАЛЕПТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА — АНАЛЕПТИК ВОСИТАЛАР — марказий нерв тизимини, айникса ундаги нафас хамда томирларни харакатга келтирувчи марказларни кузјатувчи воситалар.

АНАЛИЗ — ТАхлИЛ — мураккаб, бир бутун нарсани таркибий элементларга ажратиш; текшириш натижаларини изохлаш, фикрлаш, хулоса чикариш, бахо бериш ва Ñ…. к.

Анализ материала – материал тахлили - тажриба йўли билан материал таркиби хаєидаги маълумотларни олиш.

Аналоги наркотических средств, психотропных веществ - Гиёхвандлик воситалари, психотроп моддалар ухшашлари.   

Аналогичный - Ўхшаш, шунга ухшаш, мувофик, шунинг сингари, киёсий, айни бир хилдаги, монанд.

АНАЛЬГЕЗИРУЮЩИЙ — ОјРИкСИЗЛАНТИРУВЧИ — ојрикни колдириш хусусиятига эга модда.

АНАЛЬГЕЗИЯ — АНАЛЬГЕЗИЯ — ојрикни хис килиш сезгисининг йуколиши; ојрикни сезмаслик; мас. турли аналгетиклар (ојриксизлантирувчи) таъсирида ёки нерв тизимига бошка таъсирлар натижасида.

АНАЛЬГЕТИКИ — АНАЛЬГЕТИКЛАР — ојрик сезишни йукотадиган ёки пасайтирадиган дори воситалари. Улар наркотик анальгетиклар (мас. морфин, промедол) ва нонаркотик анальгетикларга (анальгин) булинади.

АНАЛЬНОЕ ОТВЕРСТИЕ — орка тешик, анал тешик.

АНАМНЕЗ — АНАМНЕЗ — беморнинг хаёт шароити  ва   ÐºÐ°ÑÐ°Ð»Ð»Ð¸Ðº  тарихи   Ñ…акида  сураб тупланадиган маълумотлар.

АНАСТОМОЗ — АНАСТОМОЗ — узаро   Ð±Ð¾Ñ˜Ð»Ð°Ð½Ð¸Ñˆ, уланиш. Мас. бир кон томирининг иккинчи кон томири билан уланиши. Ошкозон-ичак анастомози — ошкозон (меъда)ни сунъий равишда ичакка уланиши, артерия-веноз анастомози, артерия билан венанинг бир-бири билан уланиши.

АНАТОКСИН — АНАТОКСИН — уз захарли хусусиятини йукотган бактериал токсинлар.

АНАФИЛАКСИЯ — АНАФИЛАКСИЯ — иккинчи марта парентерал (ошкозон-ичак йулидан бошка усул билан) юборилган антигенга нисбатан организмда сезувчанликнинг ортиши билан бојлик касаллик жараёни.

АНАФИЛАКТОГЕН — АНАФИЛАКТОГЕН — анафилаксияни   Ð²ÑƒÐ¶ÑƒÐ´Ð³Ð° келтирувчи модда; хар бир антиген каби оксил табиатига эгадир.

АНАЭРОБЫ — АНАЭРОБЛАР — кислородсиз мухитдагина яшайдиган микроорганизмлар (бактериялар).

АНГИНА — АНГИНА — танглай муртак безларининг яллијланиши. Безлар халкумда тилча ва юмшок танглайнинг икки томонида жойлашган булиб, ојиз очилганда яхши куринади.

АНГИОГРАФИЯ — АНГИОГРАФИЯ — кон томирларга махсус контраст моддалар юбориб, уларнинг рентгенологик тасвирини олиш.

АНГИОКАРДИОГРАФИЯ — АНГИОКАРДИОГРАФИЯ — кон томирга контраст модда юбориш йули билан юрак ва йирик томирлар бушлијининг тасвирини рентген нури ёрдамида суратга тушириш.

АНГИОМА — АНГИОМА — томирлардан   Ñ‚ашкил топган хавфсиз (оддий) усма; кон томиридан хосил булса — гемангиома, лимфа томиридан  хосил булса — холангиома ёки лимфангиома деб аталади. Капилляр  а.  янги пайдо  булган  капиллярлар тупламидан иборат, у теридан усиб чикаётган тук кизил дој куринишида булади.

АНГИОПРОТЕКТОРЫ — АНГИОПРОТЕКТОРЛАР — томир девори ўтказувчанлигини, томирлар девори шишишини камайтирувчи ва улардаги метаболик жараёнларни яхшиловчи дори воситалари.

АНГИОСПАЗМ — АНГИОСПАЗМ — кон томирлари деворларининг мускул кавати кискариши натижасида (томирларнинг) торайиши (кискариши).

АНГИОТЕНЗИН — АНГИОТЕНЗИН — ангиотензиногендан хосил буладиган биологик фаол полипептид: кон томирларини кискартиш оркали артериал босимни кутаради.

АНГИОТЕНЗИНОГЕН — АНГИОТЕНЗИНОГЕН — жигарда хосил буладиган кон зардоби глобулини.

ангро - ангро (кимёвий-фармацевтик махсулотнинг катта микдорда кадокланган оѕирлиги (массаси) булиб, келгусида кайта кадоклашга ёки бирор дори шакли тайёрлашга мулжалланган булади).

ангро-продукт – ангро-махсулот – ишлаб чикарилиши ва катта кадокларда сотилишини тавсифловчи, шунингдек дори препаратини ишлаб чикариш максадида унга кейинги ишлов берилишини назарда тутувчи махсулот.

АНДРОГЕНЫ — АНДРОГЕНЛАР — эркак жинсий гормони (тестостерон) ва унинг асосида ярим синтез йули билан олинган доривор моддаларда (тестостерон пропионат, метилтестостерон ва б.лар). Асосан моякда ва буйрак усти безининг пуст каватида ишлаб чикарилади.

АНДРОСТЕНДИОЛ — АНДРОСТЕНДИОЛ — эркаклар жинсий гормони.

АНЕВРИЗМА — АНЕВРИЗМА — томир ёки юрак деворининг кенгайиши. Томирнинг кенгайган жойи томирга ухшаб уриб туради; мас. аорта аневризмаси, юрак аневризмаси.

АНЕМИЯ — АНЕМИЯ — камконлик — конда эритроцитлар ва гемоглобин микдори камайиб кетиши, хамда уларнинг сифат узгариши билан ифодаланувчи касаллик.

АНЕСТЕЗИРУЮЩИЕ   Ð¡Ð Ð•Ð”СТВА — АНЕСТЕЗИЯЛОВЧИ  ВОСИТАЛАР — сезувчи нерв охирлари (рецепторлари) ва толалари оркали кузјалиш утишини тухтатиб, ојрик сезишни йукотадиган моддалар. Улардан (новокаин ва б.лар) жаррохликда махаллий анестезия учун фойдаланилади.

АНЕСТЕЗИЯ — АНЕСТЕЗИЯ — сезувчанлик йуколиши, ојриксизлантириш, карахтлик; томир ичи анестезияси — ојрик йукотувчи моддани бевосита кон томирига юбориб ојриксизлантириш; инфильтрацион а.— махаллий ојриксизлантиришнинг бир тури; махаллий а. ојриксизлантирувчи дори ёки физик ёхуд механик омиллар ёрдамида периферик нерв томирларининг бирон булими кисмига таъсир єилиш оркали ојрикни йукотиш; умумий а.— наркоз.

анис обыкновенный – anisum vulgare gaerth (pimpinella anisum l.) – аниссимон арпабодиён. Селдердошлар (соябонгулдошлар) – Apiaceae (Umbelliferae) оиласига мансуб бир йиллик ут усимлик. Тиббиётда меваси ва эфир мойи ишлатилади. Меваси таркибида эфир мойи, ёј, оксил ва б моддалар бор. Эфир мойи куп микдорда анетол, анис альдегиди, анис кислотаси ва б. бирикмалардан таркиб топган. Меваси ва эфир мойи балјам кучирувчи (бронхит, ларингит, кукйутал, нафас олиш йулларининг яллијланиш касалликларида ичак фаолиятини кучайтирувчи, ел хайдовчи ва сурги восита сифатида кулланилади.

АНКИЛОЗ — АНКИЛОЗ — бујимлар    орасида чандикли тојай ёки суяк тукимаси хосил булиши натижасида  суякларнинг  бујим юзаси  битиб, бујимларнинг котиб, кимирламай харакатдан колиши.

АНОМАЛИЯ — АНОМАЛИЯ — бирор аъзо, тукима, ёки бутун организм тузилиши ва фаолиятининг одатдагидан кура бошкачароє булиши, нормадан четга чикиши, мас. бармок аномалияси — олти бармокли булиб тујилиш; жинсий а.— бир кишида хам эркак, хам аёл жинсига хос узгаришларнинг булиши.

АНОРЕКСИГЕННЫЕ   Ð¡Ð Ð•Ð”СТВА — АНОРЕКСИГЕН   Ð’ОСИТАЛАР — иштахани пасайтиради ва ортикча семиришни даволашда кулланилади (мас., мефолин, фепранон).

АНОРЕКСИЯ — АНОРЕКСИЯ — иштахасизлик, овкатдан юз угириш.

АНТ, АНТИ — олд кушимча, мураккаб сузларда зид, карама-карши, тескари деган маънони беради.

АНТАГОНИЗМ ВЕЩЕСТВ — МОДДАЛАРНИНГ кАРАМА-кАРШИЛИГИ — биологик фаол моддаларнинг организмда узаро карама-каршилик таъсири натижасида кучларининг камайиши ёки йўк булиб кетиши.

АНТАЦИДНЫЕ СРЕДСТВА — АНТАЦИД ВОСИТАЛАР — меъда ширасидаги кислотани нейтраллаш учун кулланиладиган моддалар (мас., натрий гидрокарбонат ва б.).

АНТЕНАТАЛЬНЫЙ  ПЕРИОД — АНТЕНАТАЛ ДАВР — организмнинг пушт хосил булишидан то тујилгунгача булган даври.

АНТИАДРЕНЕРГИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА — АНТИАДРЕНЕРГИК   Ð’ОСИТАЛАР — адренергик (симпатик) нервларининг кузјалиши натижасида содир буладиган таъсирларнинг олдини олиш ёки бартараф килиш учун кулланиладиган моддалар. Улар таъсир механизмига кура адреноблокаторлар (мас., анаприлин) ва симпатолитикларга (мас., октадин) булинади.

АНТИАНГИНАЛЬНЫЕ  СРЕДСТВА — АНТИАНГИНАЛ   Ð’ОСИТАЛАР — тож томирларни кенгайтириб, юракка кон келишини яхшилайди ёки юракнинг кислородга булган эхгиёжини камайтиради. Улар (мас., нитроглицерин, эринит, нонахлазин) стенокардия хуружларининг олдини олиш ёки бартараф килиш максадида кулланилади.

АНТИАНДРОГЕННЫЕ СРЕДСТВА — АНТИАНДРОГЕН ВОСИТАЛАР — эркаклар жинсий гормонлари фаоллигини пасайтирувчи моддалар.

АНТИАНЕМИЧЕСКИЕ    СРЕДСТВА — АНТИАНЕМИК ВОСИТАЛАР — камконлик касаллигини даволашда ишлатиладиган моддалар (мас., темир препаратлари).

АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫЙ — АНТИБАКТЕРИАЛ — бактерияга карши таъсир этувчи деган маънони англатади.

АНТИБИОТИКИ — АНТИБИОТИКЛАР — баъзи микроорганизмлар, хайвонлар ва усимликларда ишлаб чикариладиган ва турли хил микробларнинг усиши, ривожланишини тухтатиб куядиган моддалар.

АНТИВИТАМИНЫ — АНТИВИТАМИНЛАР - кимёвий  тузилиши   Ð¶Ð¸Ñ…атидан   Ð²Ð¸Ñ‚аминларга ухшаш, аммо улар таъсирини бартараф килувчи моддалар.

 

АНТИГЕН — АНТИГЕН — организмга юборилганда антителолар ишланиб чикиши ва иммунитет хосил булишига сабаб була оладиган моддалар (Ñ‘Ñ‚ оксиллар).

АНТИГИСТАМИННЫЕ СРЕДСТВА — АНТИГИСТАМИН ВОСИТАЛАР — гистаминнинг организмга таъсирини камайтирувчи ёки бартараф килувчи моддалар. Улар (мас., димедрол) аллергик касалликларни даволашда ишлатилади.

АНТИГОРМОНАЛЬНЫЕ   Ð’ЕЩЕСТВА — АНТИГОРМОНАЛ МОДДАЛАР — гормонлар таъсирини камайтирувчи ёки тухтатувчи моддалар (мас., мерказолил).

Антидеполяризующее - Аксилєутбсизлантирувчи.

АНТИДЕПРЕССАНТЫ — АНТИДЕПРЕССАНТЛАР (син.: тимолептиклар, тимолептик воситалар) — рухий депрессияни бартараф килади ёки камайтиради. Бу холат рухиятнинг яхшиланиши, јам-андухлар, ланжлик камайиши билан намоён булади. Улар (мас., ниаламид, имизин, амитриптилин, литий карбонати) депрессия аломатлари билан утадиган психоз ва неврозларни даволаш учун психиатрия амалиётида кулланилади.

АНТИКОАГУЛЯНТЫ — АНТИКОАГУЛЯНТЛАР — кон ивишига карши таъсир этадиган моддалар.

АНТИОКСИДАНТЫ — АНТИОКСИДЛОВЧИЛАР — син., антиоксидантлар — молекуляр кислород билан оксидланишни секинлаштирадиган ёки тула тухтатадиган моддалар, улар барча тукима ва хужайраларда хосил булиб, биологик субстратнинг уз-узини оксидланишини бартараф килиб туради.

АНТИПЕРИСТАЛЬТИКА — АНТИПЕРИСТАЛЬТИКА — ошкозон-ичак турли кисмлари деворининг тескари томонга тулкинсимон кискариши.

АНТИПИРЕТИКИ — АНТИПИРЕТИКЛАР — турли сабабларга кура (асосан касаллик туфайли) кутарилган тана хароратини пасайтирувчи воситалар.

АНТИПРОТОЗОЙНЫЕ СРЕДСТВА — АНТИПРОТОЗОЙ ВОСИТАЛАР — тузилиши энг содда жониворлар (протозойлар)нинг ривожланишини тухтатувчи моддалар. Улар протозойлар кузјатадиган касалликларни (мас., безгакни) даволашда ишлатилади (мас., акрихин).

АНТИРАБИЧЕСКАЯ ВАКЦИНА — кУТУРИШГА кАРШИ ВАКЦИНА.

АНТИСЕПТИКА — АНТИСЕПТИКА — 1. Ярада пайдо буладиган бактерияларни йукотиш. 2. Юкумли ярани юкумсизлантириш чоралари: микробларнинг жарохатга, операция йули билан кесилган жойга тушишидан саклаш максадида антисептик дорилар ёрдамида курашиш, йукотиш.

АНТИСЕПТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА — АНТИСЕПТИК ВОСИТАлар — микробларга карши ишлатиладиган моддалар.

АНТИТЕЛА — АНТИТЕЛОЛАР — организмга  Ñ‘Ñ‚ жисмлар, оксил табиатли модда (антиген) киритилганда унга карши кон зардобида хосил буладиган моддалар (зиджисмлар).

АНТИТОКСИНЫ — АНТИТОКСИНЛАР — организмга бактериялар, хайвон ва усимликлар захари тушганда кон зардобида унга карши хосил буладиган ва уларни нейтраллайдиган моддалар.

АНТИТОКСИЧЕСКАЯ  СЫВОРОТКА — АНТИТОКСИк ЗАРДОБ — токсинларга карши ишлатиладиган зардоб.

АНТИТРОМБИН — АНТИТРОМБИН — томирларда кон ивишини таъминлайдиган тромбиннинг физиологик антагонисти булган моддалар туркумининг умумий номи.

АНТИФЕРМЕНТНЫЕ СРЕДСТВА — АНТИФЕРМЕНТ ВОСИТАЛАР - ферментлар фаоллигини танлаб пасайтирувчи ёки йукотувчи моддалар (мас., антихолинэстераза, моноаминооксидаза, протеолитик ферментлар ингибиторлари) .

антифрикционное вещество – антифрикцион, ишкаланишга карши, (сирпантирувчи) модда.

АНТИХОЛИНЭСТЕРАЗНЫЕ СРЕДСТВА — АНТИХОЛИНЭСТЕРАЗ ВОСИТАЛАР — холинэстераза ферментини боѕлаб, ацетилхолин медиаторини парчаланишдан саклайдиган моддалар. Улар (мас., физиостигмин, прозерин, галантамин ва б.) тиббиётда кенг кулланилади.

АНТОЦИАНИДИНЫ — АНТОЦИАНИДИНЛАР — усимлик пигментлари флавоноид моддалар. Тиббиётда кон томирлар деворининг утказувчанлигини камайтиради.

АНТРАГЛИКОЗИДЫ — АНТРАГЛИКОЗИДЛАР — аглюконлари антрацен унумлари булган гликозидлар. Тиббиётда сурги дори сифатида ишлатилади (мас., маккаи сано барги).

АНТРОПОЛОГИЯ — АНТРОПОЛОГИЯ — одамнинг биологик хусусиятлари, одам ва одам иркларининг келиб чикиши хакидаги фан.

АНУРЕЗ — АНУРЕЗ — к. анурия.

АНУРИЯ - АНУРИЯ — сийдикнинг бутунлай тухтаб колиши. Буйрак томонидан сийдик ажратилишининг бутунлай тухташи, чин а. (истинная) — ојир буйрак касалликларида,  а.   ÑÐ¾Ñ…та   (ложная) — сийдик йулларига бирор нарса тикилиб колганда (тош пайдо булганда) кузатилади.

АНУС — АНУС — орка тешик.

АПАТИЯ — АПАТИЯ — ирода сусайиши натижасида хаётга, вокеликларга бепарво, юзаки караш.

АПИКАЛЬНЫЙ — АПИКАЛ — аъзо ёки хужайранинг учи, юкори кисми, чуккиси.

аПирогенность – апирогенлик - парентерал єўлланиладиган дори воситаларининг, уларда тана харорати кўтарилишини чаєирувчи моддалар йўєлигини белгиловчи сифат кўрсаткичларидан бири.

АПИТЕРАПИЯ — АПИТЕРАПИЯ — асалари захари ва унинг препаратларини даволаш учун куллаш.

АПНОЭ — АПНОЭ — бир неча марта чукур нафас олингандан сунг нафас пасайиб, унинг бир неча секундга йуколиши ёки мутлако тухтаб колиши.

АППАРАТЫ   ÐœÐ•Ð”ИЦИНСКИЕ — Тиббиёт АППАРАТЛАРИ — 1. Тиббиётда  кулланиладиган асбоб, аппарат ва жихозлар; 2. Биргаликда узига хос специфик функцияни бажарадиган организмнинг уз кисмлари; 3. Турли тажрибалар ва машјулотлар утказиш учун кулланиладиган механик асбоблар.

АПТЕКА – дорихона – дори воситаларини тайёрлаш, кадоклаш, уларнинг сифатини назорат килиш, шунингдек даволаш хамда касалликнинг олдини олишга мулжалланган дори воситалари, тиббий буюмларни, санитария ва гигиена ашёларини, шифобахш озик-овкатларни, маъданли сувларни, даволаш-косметика махсулотларни харид килиш, саклаш ва сотишни амалга оширувчи тиббиёт муассасаси.

АПТЕЧКА — ДОРИкУТИ — биринчи тиббий ёрдам курсатишга мулжалланган ва маълум тартибда жойлаштирилган дори моддалар, бојлов материаллари ва б. тиббиёт ашёлари туплами.

АПТЕЧНЫЙ КОНТРОЛЬ – син. внутриаптечный контроль – ДОРИХОНА НАЗОРАТИ – син. дорихона ички назорати – дорихонада тайёрланадиган дори воситаларнинг сифатини текшириб бориш.

АПТЕЧНЫЙ ПУНКТ — ДОРИХОНА ПУНКТИ - кичик дорихона. Дорихона пунктида дори тайёрланмайди, факат тайёр дори воситалари билан хизмат курсатилади.

АПТЕЧНЫЙ СКЛАД — ДОРИХОНА ОМБОРИ — дори моддалар, санитария-гигиена воситалари, тиббиёт буюмларини кабул киладиган, саклайдиган ва дорихоналарга, даволаш-профилактика муассасаларига уларни таркатадиган корхона.

аптечное учреждение – дорихона муассасаси.

аптечный филиал – дорихона шахобчаси – ахолини рецепт буйича бериладиган дори воситалари билан таъминлаш, рецептсиз беришга рухсат этилган тайёр дорилар, беморларни парваришлашга ишлатиладиган санитария, гигиена предметлари, доривор усимликлар, бојловчи материаллар ва бошка тиббий буюмлар билан таъминлайди.

аралия маньчжурская – aralia mandshurica rupr.et maxim. Аралиядошлар – Araliaceae оиласига мансуб, буйи 1,5 – 5 м-га етадиган сер тикан дарахт. Тиббиётда илдизи ишлатилади. Илдиз таркибида тритерпен сапонинлар (А. В. С ва б аралозидлар), эфир мойи, смола ва б моддалар бор. Илдизидан тайёрланадиган препаратлари.

арахис подземный (земляной орех) – Arachis hypogaea l. – ЕРЁНЈОК. Дуккакдошлар - Гabaceae оиласига мансуб бир йиллик ут усимлик. Тиббиётда Е-нинг мойи ишлатилади. Уруји таркибида куп микдорда мой, оксил, тритерпен сапонинлар, витамин В ва Е, биотин, пантотен кислота, бетаин, холин, канд ва бошка моддалар бор. Ерјонјок уруји эмульсия, бодом мойи урнида баъзи дори моддалардан инъекцион эритма хамда учувчан суюк суртмалар ва мингдевона мойи тайёрлашда кулланилади.

АРАХНОИДИТ — АРАХНОИДИТ — мия устидаги ургимчак уясисимон парданинг яллијланиши.

арбитраж – арбитраж - (икки корхона ёки идора уртасидаги жанжалли масалаларни томонларнинг розилиги билан тайинланган арбитрлар судида куриб чикиб бартараф килиш усули, хакамлар суди).

АРБОВИРУСЫ — АРБОВИРУСЛАР — вирусларнииг ута  хавфли  касалликлар кузјатувчи тури, кон сурувчилар оркали юкади.

АРЕАЛ — АРЕАЛ — айрим турларга мансуб организмлар таркалган худуд.

АРИТМИЯ — АРИТМИЯ — ритмнинг йуколиши, бузилиши.
«Namozni mukammal ado etingiz, zakot beringiz va ruku qiluvchilar bilan birga ruku qilingiz» (Baqara, 43).

JaviK

 • Moderator
 • Super Member
 • *****
 • Rahmat
 • -aytdi: 1451
 • -oldi: 1144
 • Xabarlar: 2415
 • Jins: Erkak
 • Hammaga sevish, Sevilish nasib etsin!
  • forum.ziyouz.com
АРИТМИЯ СЕРДЦА — ЮРАК АРИТМИЯСИ — юрак уриш макомининг бир текисда кетма-кет келишининг бузилиши ёки юрак кискариш тезлигининг узгариши.

арника горная – arnica montana l. – тоЈ арникаси. Астрадошлар (мураккабгулдошлар) – Asteraceae (Compositae) оиласига мансуб, буйи 20-60 см-гача усадиган куп йиллик ут усимлик. Тиббиётда гули ишлатилади. Гули таркибида эфир мойи, витамин С, каротиноидлар, тритерпендиоллар, органик кислоталар, канд, холин, аччик, ошловчи ва б моддалар бор. Гулининг настойкаси бачадондан кон кетишини тухтатиш, бачадон тонусини ошириш хамда юрак фаолиятини кучайтириш учун кулланилади. Давлат фармакопеяси Тој арникаси билан бир каторда А. олистовенная – А. foliosa Nitt.- Сербарг арника ва А. Шамиссо – А. chamissionis Less. – Шамиссо арникаси гулларини тиббиётда ишлатишга рухсат этади.

арония черноплодная (рябина черноплодная) – aronia melanocarpa (michx.) ellot - Кора мевали арония. Раъногулдошлар – Rosaceae оиласига мансуб,  буйи 2-2,5 м-гача етадиган бута. Ватани Шимолий Американинг шаркий кисми. Тиббиётда меваси ишлатилади. Меваси таркибида флавоноидлар (рутин, кверцетин, гесперидин ва б.), канд органик кислоталар, витаминлар: С, РР, Ð’2 ва Е, каротин, ошловчи ва б бирикмалар бор.

АРТЕРИАЛЬНАЯ ГИПОТЕНЗИЯ – АРТЕРИАЛ ГИПОТЕНЗИЯ - кон босим пасайиши – син. гипотония касаллиги – артериал босимнинг симоб устуни хисобида, тахминан, 60/120 мм дан пасайиб кетиши.

АРТЕРИИТ — АРТЕРИИТ — артерия  деворнинг яллијланиши; а. острый — уткир а.— ојир юкумли касалликлар (тепкили ва ич терламалар, сепсис, грипп ва б.) кечишида пайдо булади.

АРТЕРИОЛОСКЛЕРОЗ — АРТЕРИОЛОСКЛЕРОЗ — артерияларнинг ингичка ва майда тармокларининг каттикланиб, эластиклигини йукотиши.

АРТЕРИОЛЫ — АРТЕРИОЛАЛАР — артерияларнинг ингичка, сунги тармоклари.

АРТЕРИОСКЛЕРОЗ — АРТЕРИОСКЛЕРОЗ — артерия деворларнинг каттикланиб, дајаллашиб эластиклигини йукотиши.

АРТЕРИОСПАЗМ — АРТЕРИОСПАЗМ — артерияларнинг турли таъсирлар натижасида кисилиб торайиши.

АРТЕРИЯ, АРТЕРИИ — АРТЕРИЯЛАР — юракдан чикиб гавданинг барча органларига таркалувчи томирлар. Бу томирларда кислород билан туйинган кизил кон окади. хар бир органнинг узига хос, уни озик моддалари ва кислород билан таъмин этадиган артерияси бор. Бу артериялар шу орган номи билан аталади.

АРТРАЛЬГИЯ — АРТРАЛЬГИЯ —  бир ёки бир неча бујимларда ојрик сезиш; баъзан бујимларда бошланаётган нерв-дистрофик ва б. узгаришлардан дарак беради.

АРТРИТ — АРТРИТ — бујимнинг    яллијланиши.

АСЕПТИКА — АСЕПТИКА — жарохатларни, яраларни бојлашда ва операция килиш вактида юкумсиз килинган, стерилланган материаллар (бинт, бојламлар, дока ва б.), асбобларни куллаш усули.

асептические условия – асептик шароитлар – тайёр махсулотнинг стериллиги ва бошка сифат курсаткичларини таъминлаш максадида асбоб-ускуналар, хоналар, хом ашё, материаллар, оралик махсулотни яшовчан микроорганизмлар ва механик чаррачалар билан контаминациясини олдини олувчи технологик жараён юритиш шароитлари.

АСЕПТИЧЕСКИЙ НЕКРОЗ КОСТИ — СУЯКНИНГ АСЕПТИК НЕКРОЗИ — суякларнинг эпифиз кисмида кон айланишнинг бузилиши окибатида суяк тукимасининг маълум кисми асептик мухитда улиши.

АСКАРИДА — АСКАРИДА  — spirurida синфига оид чувалчангсимон паразитларнинг бир тури.

АСКАРИДОЗ — АСКАРИДОЗ — одамнинг ингичка ичагида одам аскаридаси, гижжа яшаши натижасида келиб чикадиган касаллик, дастлабки боскичларида аллергия кузатилади.

АСПИРАТОР — АСПИРАТОР — яраларда, организмнинг турли очик ва ёпик бушликларида йијилиб колган суюкликни суриб (тортиб) олиш учун ишлатиладиган асбоб.

АССИМИЛИРОВАТЬ — АССИМИЛЯЦИЯЛАШ — организмга кабул килинган моддаларни сингдириш, уларни кайтадан ишлаш оркали уз таркибий кисмларига айлантириш.

АССОЦИАЦИЯ — АССОЦИАЦИЯ — эхтирослар, психологияда јоялар, ихтиролар, тушунчалар, тасаввур ва фикрлар орасидаги бојланиш.

Уюшмага бирлашиш, иттифок тузиш. Иктисодиёт сохасида мулк шаклидан катъий назар корхоналар, ташкилотлар ва алохида шахсларнинг ягона манфаатдорлик, ишлаб чикариш асосида бирлашиши.

АСТЕНИЗАЦИЯ    НЕРВНО-ПСИХИЧЕСКАЯ — АСАБ-РУхИЙ АСТЕНИЗАЦИЯ — рухий чарчаш туфайли марказий нерв тизими функционал кобилиятининг пасайиши; иш кобилиятининг камайиши, рухий чарчаш, жиззакилик, эътиборни жамлай олмаслик билан характерланади.

АСТЕНИЯ — АСТЕНИЯ — дармонсизлик,   Ñ‚урли сабабларга кура рухий жихатдан заиф булиб колиш (неврастения).

АСТИГМАТИЗМ ГЛАЗА — КуЗ АСТИГМАТИЗМИ — кузда нурнинг горизонтал ва вертикал меридианга караб хар хил синиши. У  мујуз парда эгрилигининг бир текис булмаслигидан, баъзан эса куз гавхари шаклининг нотујрилигидан келиб чикади.

АСТМА — АСТМА — уткир кечадиган  нафас кисиш хуружларининг умумий номи, хар хил сабаблардан булади.

АСТМА СЕРДЕЧНАЯ — ЮРАК АСТМАСИ — юрак чап коринчасининг уткир етишмовчилиги натижасида буладиган бујилиш.

астрагал – astragalus l. – астрагал. Дуккакдошлар – Гabaceae оиласига мансуб,  бир ёки куп йиллик ут хамда буталар. Тиббиётда бир канча турлари ишлатилади: А. войлочноветвистый – А. Piletocladus Гreyn et Sint. – пахмок шохли астрагал; А. мелкоголовчатый –А. microcephalus Willd. – майдабош астрагал. Уларнинг пояси ва шохларидан елим (камедь) олинади. Елими таблетка, хаб, эмульсия ва б. дори шакллари тайёрлашда араб елими (гуммиарабик) урнида ишлатилади. А. серпоплодный – А. falcatus Lam. - Ўроксимон мевали астрагал. Буйи 40-100 см-гача етадиган куп йиллик ут. Тиббиётда ер устки кисми ишлатилади. Таркибида флавоноидлар (робинин ва б), кумаринлар, тритерпеноидлар, фенолкарбон кислоталар ва б моддалар бор.

АСФИКСИЯ — АСФИКСИЯ — бујилиб колиш, организмда кислород етишмай, карбонат ангридрид купайиб кетиши натижасида пайдо буладиган касаллик холати.

АСЦИТ — ИСТИСкО — коринга сув йијилиши. Купинча жигарнинг атрофик циррози касаллигида ва жигар дарвоза вена кон томирлари босимининг кутарилиши (портал гипертонияси) натижасида корин бушлијида экссудат тупланади.

АТАКСИЯ — АТАКСИЯ — харакатлар уйјунлигининг йуколиши, унинг бетухтов, пойма-пой булиб колиши.

АТЕРОСКЛЕРОЗ — АТЕРОСКЛЕРОЗ — артерия томирлари деворининг каттиклашиши. Бу касалликка томирлар ички бушлијининг торайиши ва кенгайишини тартибга солиб турувчи нервлар вазифасининг бузилиши хамда липоидлар алмашувининг бузилиши сабаб булади.

АТИПИЧЕСКИЙ — АТИПИК — типга номувофик, бошєача.

Атония – атония (а+юнон. тонос – таранглик) – периферик харакатлантирувчи нейрон ва миячанинг шикастланиши туфайли берадиган холат бунда тана мускуллари тонуси кучсизланади.

АТРОФИЯ — АТРОФИЯ — организм  хужайралари, тукималари ва аъзоларнинг кичрайиб, заифлашиб колиши.

аудит – аудит - йиллик молия хисоботини текширувчи ва тасдикловчи ихтисослашган ташкилот (ташки аудит), акциядорлар жамиятининг тафтиш хайъати (ички аудит).

аудит качества – сифат аудити.

АУТОГЕМОТЕРАПИЯ — АУТОГЕМОТЕРАПИЯ — касалнинг мушакларига, баъзан тери остига ёки кон томирига унинг уз конини юбориш билан даволаш усули.

АУТОГЕМОТРАНСФУЗИЯ — АУТОГЕМОТРАНСФУЗИЯ — операциядан бир неча кун илгари касалдан олинган конни унинг узига куйиш.

АУТОИНТОКСИКАЦИЯ — АУТОИНТОКСИКАЦИЯ — организмнинг унинг узида хосил булган захарли моддалар (бактериялар токсини, ичакда чириш натижасида пайдо булган токсинлар) билан захарланиш.

АУТОИНФЕкцИЯ — АУТОИНФЕкцИЯ — организмнинг узидаги шартли патоген микрофлорадан касалланиши.

АУТОЛИЗ — АУТОЛИЗ — уз-узини емириш. улаётган хужайранинг уз ферментлари таъсирида емирилиши.

АУТОПИОТЕРАПИЯ — АУТОПИОТЕРАПИЯ — беморни, унинг узидан олинган йиринг билан даволаш усули.

АУТОТРАНСПЛАНТАЦИЯ — АУТОТРАНСПЛАНТАЦИЯ — организмнинг бир кисмидан иккинчисига тукималар ёки аъзони кучириб утказиш.

АУТОТРАНСФУЗИЯ — АУТОТРАНСФУЗИЯ — беморнинг уз конини узига куйиш.

АФАГИЯ — АФАГИЯ — овкатни юта олмаслик.

АФАЗИЯ — АФАЗИЯ — нутк бузилиши; сузлаш, ёзиш, фикрни тушунтириш учун ишлатиладиган суз ва жумлалардан фойдалана олмаслик.

АФТЫ — АФТАЛАР — шиллик пардадаги ярачалар.

АФФЕРЕНТНЫЙ — АФФЕРЕНТ — таъсиротнинг перифериядан марказга утказилишига оид.

АХИЛИЯ — АХИЛИЯ — овкат хазм килиш шираларининг булмаслиги; а. желудка — меъда ахилияси — ошкозон ширасининг йуклиги. Меъдада хлорид кислота ва ферментлар ишлаб чикарилмаслиги; а. панкреатическая — панкреатик а.— меъда ости бези ахилияси; меъда ости бези ташки секрециясининг хосил булмаслиги.

АЦЕТАЛЬФОСФАТИДЫ — АЦЕТАЛЬФОСФАТИДЛАР — син. плазмалогенлар — таркибига юксак ёј кислота альдегиди колдиги кирадиган фосфатидлар туркуми; турли аъзолар, айникса мия хужайраларида куп учрайди.

АЦЕТИЛ КоА СИНТЕТАЗА — аденозинтрифосфат кислота иштирокида ацетил коэнзим А ни коэнзим А ва сирка кислотадан кайтар синтезини катализлайдиган фермент.

АЦЕТИЛ НЕЙРАМИНОВАЯ КИСЛОТА — АЦЕТИЛ НЕЙРАМИНАТ КИСЛОТА — к. кислота сиаловая.

АЦЕТИЛКОЭНЗИМ — АЦЕТИЛКОЭНЗИМ — син. ацетил КоА — коэнзим А нинг сирка кислота билан хосил килган макроэргик бирикмаси; сирка кислота ацетил коэнзим А шаклида турли синтетик жараёнларда (ёј кислоталар, холестерин, стероид гормонлар синтезида), пируват оксидланишида катнашади.

АЦеТИЛХОЛИНЭСТЕРАЗА — АЦеТИЛХОЛИНЭСТЕРАЗА - ацетилхолинни холин ва сирка кислота хосил килиб гидролитик парчаловчи фермент; холинэргик нерв толалари оркали нерв тебранишини узатишда катнашади.

АЦЕТОН — АЦЕТОН — энг оддий кетон, марказий нерв тизимига кузјатувчи ва наркотик таъсир килади, уткир ва сурункали захарлайди. А. организмда кандли диабет касаллигида, оч колганда углеводлар ва ёјлар алмашинувининг бузилишида хосил буладиган ва тупланадиган кетон таналар каторига киради.

АЦЕТОНЕМИЯ — АЦЕТОНЕМИЯ — конда ацетон таначаларининг булиши. Бу термин урнига купинча кетонемия сузи ишлатилади.

АЦЕТОНОВЫЕ ТЕЛА — АЦЕТОН ТАНАЛАР — к. кетоновые тела.

АЦЕТОНУРИЯ — АЦЕТОНУРИЯ — сийдик оркали кетон таналари, сирка-ацетат кислота ва b-оксимой кислоталарининг куп микдорда чикарилиши; а. патологик холатларда, айникса канд касаллигида кузатиладиган мухим белгидир.

АЦЕТОУКСУСНАЯ КИСЛОТА — СИРКА-АЦЕТАТ КИСЛОТАси — к. кислота ацето-уксусная.

ацидоз – ацидоз – организм мухитининг кислота (анион) томонга оѕиши билан кислота-ишкор мувозанатини бузилиши.

АЭРОБЫ — АЭРОБЛАР — кислородли мухитдагина яшайдиган микроорганизмлар (бактериялар).

АЭРОБНАЯ ИНФЕКЦИЯ — АЭРОБ ИНФЕКЦИЯ — факат эркин кислород булган шароитда ривожланадиган инфекция.

АЭРОЗОЛИ — АЭРОЗОЛЛАР — каттик ёки суюк дисперс фазани газсимон дисперс мухитда бир хил таркалиши. Дори ва ёрдамчи моддалар клапанлар билан беркитилган махсус баллонларда сикиб чикариладиган газ (пропеллент) лар босими остида сакланадиган дори тури. А. дори тури купинча мураккаб таркибга эга булиб, шартли ном билан аталади.
«Namozni mukammal ado etingiz, zakot beringiz va ruku qiluvchilar bilan birga ruku qilingiz» (Baqara, 43).

JaviK

 • Moderator
 • Super Member
 • *****
 • Rahmat
 • -aytdi: 1451
 • -oldi: 1144
 • Xabarlar: 2415
 • Jins: Erkak
 • Hammaga sevish, Sevilish nasib etsin!
  • forum.ziyouz.com
«Namozni mukammal ado etingiz, zakot beringiz va ruku qiluvchilar bilan birga ruku qilingiz» (Baqara, 43).