Haftalik Eng Ibratli postlar Yettiligi  ( 44672 marta o'qilgan) Chop etish

1 ... 5 6 7 8 9 10 B


Mirоlim  01 Yanvar 2013, 15:48:30

Lu`lu`

Анас ибн Молик розийаллоÒ³у анÒ³у Аабий  соллаллоÒ³у алайÒ³и ва салламдан, у зот Жаброил алайÒ³иссаломдан, у сса Ларвардигори таборака ва таолодан ривост Ò›илади: "œМсмин бандаларим орасида шундайлар борки, уни фаÒ›ат бойлик тузатади (съни, агар у бой бслиб турса, схши-салоÒ³истли бслади). Агар уни камбаÒ“ал Ò›илиб Ò›сйсам, бу нарса уни бузади. Мсмин бандаларим ичида сна шундайлар борки, унинг имонини фаÒ›ат камбаÒ“аллик тузатади. Агар унинг ризÒ›ини кенг Ò›илиб Ò›сйсам, бу нарса уни бузади. Бандаларимдан (баъзилари) ксп ибодат Ò›илишни хоÒ³лайди. Мен сса у (бандам) сз нафсидан ажабланиб, бузилиб кетмаслиги учун уни бундан тссаман. Мсминлар орасида шундай бандаларим борки, унинг имонини саломатлик тузатади. Агар у (банда)ни касал Ò›илсам, бу нарса уни бузади". (А овий айтади:) Менимча: "œМсмин бандаларимдан шундайлар борки, унинг имонини фаÒ›ат касаллик тузатади. Агар уни соÒ“-саломат Ò›илиб Ò›сйсам, бу нарса уни бузади",деб Ò³ам айтди. "œАлбатта мен бандаларим(нинг ишлари)ни, уларнинг Ò›албларидаги нарсаларни билиб турган Ò³олимда тадбир Ò›иламан. Албатта Мен (уларни) жуда схши биламан (ва уларнинг Ò³олатларидан) ста Хабардордирман" ( БайÒ³аÒ›ий "œАл-асмау вас-сифат"да ривост Ò›илган).


Qayd etilgan


Mirоlim  01 Yanvar 2013, 15:49:07

Muhtoj

Allohning keskir qilichi - Xolid ibn Valid (ra) qachonki Qur'onni qo'llariga ushlasalar yig'lab ushlarkanlar va aytarkanlarki: (Bizni sendan (ya'ni Qur'ondan) jihod mashg'ul qilib qo'ydi) Qanday ham go'zal uzr! Ammo hozir (Bizni sendan mashg'ul qilib qo'ygan narsa "jihoz") bo'ldi. Farq birgina harf  [d-z] O'ylab ko'rishga arzigulik achchiq haqiqat!!!


Qayd etilgan


Mufazzala  01 Yanvar 2013, 15:57:54

Assalomu alaykum.

Haqiqatda zo'r postlar bo'lgan ekan, shu mavzu sabab o'qib qolganimiz
uchun mavzuni yuritganlardan Alloh rozi bo'lsin.

Qayd etilgan


Lu`lu`  02 Yanvar 2013, 17:42:18

 :asl3:

Лостларни жамлаб, фойдаланишга осон килган, шунга бош кушган форумдошларга рахмат.
Хакамларни фикрларидан ташкари бошкалар хам постларга уз  тахлилларини билдирсалар жуда схши буларди.
Иншаллох, шу кунларда хакамлар бахоларини с'лон килишади.

Qayd etilgan


Lu`lu`  02 Yanvar 2013, 18:15:53

Форумдошимиз Миролим юборган 8та пост бн танишдим. 8тасидасм акл сгалари ун ибратлар жамул жам. Кискагина тахлилим, бу дуне - синов дунеси. Аллохнинг синови емон ва схши ишлар каршисида булади. Анбиё сурасида: "Биз сизларни емонлик бн хам, схшилик бн хам синаб, имтихон килурмиз" дейилади. Куйидаги постларда сса синов токатимиз етадиган даражада берилишига сна бир марта шохид булдик.

Форумдош МухаммадСохибни постларида калб синови факат гунох ишларга рупара келинганда булади дегувчилар ун дарсдир.

Абдуррохманнинг келтирган вокеасида сса шу харом ишлардаги шайтоннинг нозик хийлаларига дуч келиш ва аклу жонини гунохдан куткариш даражалари курсатилган.

Хадийжахоним кундаликларида шукрона ва фарзанд тарбиссидаги ма`сулист мисоллари мастураларимизнинг асосий вазифаси сканини та`кидлаган булсалар,

Салсабилхоним (ё бонумилар )  шукрнинг хамдга айланиш макомини БАХТ хакидаги тушунчаларида жамлаганлар.

Салсабил, Фаластин боласининг пок калби жуда дардли. Суфи Оллохёр "Каерда булса бир хуш хулк, шу ерда юз минг нохушлик" деганлар. Касди бор одамгина бошкага дард алам етказади. Касдлашиш снг емон амал, уни жавоби хам шиддатлидир. Иншаллох, фаластинликларгасм ёруг кунлар келади.
   
Мухтож форумдошимизни езган постлари Холид ибн Волид фикрлари Аллох хикмати бн йугрилган хам жамийки инсонларга каратилган. Инсонистни кабохату жахолатдан куткарувчи, хидостда мустахкам ва мустакийм килувчи амал Аллох каломининг зикридир.

Лу`лу опангиз келтирган хадис сса олимларнинг насибаси. "Билган бн билмаган тенг булурми" кавлига кура олимларимизни калблари хакийкий куркувчидир. Севимли шоирим Мухтумкули ижодларидаги "Сен жахонга туликсан, жахон Сендан бехабар" ше`р айнан шу хадисга кичкинагина шарх булолса керак деб уйлайман.

Сенсан оройиши жон, бу жон Сендан бехабар,
Сен жаÒ³онга тслуÒ“сен, жаÒ³он Сендан бехабар.

Андиша дарёсинда сирим сафийнасини
Юз тарафга суздирдим, сайрон Сендан бехабар

Гар десалар куфр слар: ашё Сендан холидир,
Манзил Сендан мустаÒ“раÒ›, макон Сендан бехабар.

Замин, осмон, Ò“арбу шарÒ› партавингда гардондир,
Замонига Сен гардон, замон Сендан бехабар.

Истар Сени денгизлар, тслÒ›инланиб шавÒ›ингдан,
Сен улар ичра маълум, уммон Сендан бехабар.

Замин тилар осмонда, осмон тилар заминда,
Бир-бирига гумонда, гумон Сендан бехабар.

МахтумÒ›ули, кср снди, ашёлар не ишдадир,
ЙсÒ› смиш бу ашёда, Ò³амон Сендан бехабар.

Qayd etilgan