Anvar Hojiavmedov. She'riy san'atlarni bilasizmi?  ( 48491 marta o'qilgan) Chop etish

1 ... 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ... 21 B


AbdurRohman  09 Dekabr 2010, 18:39:46

ЖАҲОА ОТИА УВАЙСИЙ

1. «Увайсийман» ғазалидаги

Кечалар фиғонимдин тинмади кавокиблар,
Арз то само узра можаро Увайсийман.

байтида фойдаланилган шеърий санъат номини биласизми?
А. Ташбиҳ.        В. Муболаға.        С. Тазод.        Д. Талмеҳ.        Е. Тажнис.

Qayd etilgan


AbdurRohman  09 Dekabr 2010, 18:40:21

2.  «Кснгул доғ слди...» ғазалидаги

Турубдур бағрим ичра қон мисоли ғунча, найларман,
Очилмай гулсифат ушбу кснгул доғ слди, доғ сдди

байтида қайси шеърий санъатдан фойдаланилган?
А. Тазод.        В. Ташбиҳ.        С. Ҳусни таълил.        Д. Муболаға.        Е. Иштиқоқ.

 3. «Қабул сткил» ғазалидаги

Тушубдур бошима савдойи ишқинг, сй шаҳаншоҳим,
Алам бозорида бул дарди пинҳоним қабул сткил

байтида қслланган шеърий санъатлар номини айтинг.
А. Тажоҳули орифона, тазод, талмеҳ.
В. Тазмин, тарду акс, ташхис.
С. Ийҳом, таносуб, истиора.
Д. Муболаға, ирсоли масал, интоқ.
Е. Ташбиҳ, тарсиъ, тарду акс.

4.  «Чиқиб ишқ сти...» ғазалидаги

Ксзинг жон лабға еткурди, лабинг жон қсшти жонимға,
Бу икки дсстлар ул жони маҳзуним талошибдур

байтида шоир қайси шеърий санъатга мурожаат қилган?
А. Ташхис.       В. Тазод.        С. Талмеҳ.      Д. Тажнис.      Е. Истиора.

Qayd etilgan


AbdurRohman  09 Dekabr 2010, 18:40:51

5. «Чиқиб ишқ сти...» ғазалида

Висолинг орзуси шиддати ҳижронни йиқмоқда,
Бу икки паҳлавон майдони дил узра курошибдур

байтида қслланган шеърий санъатлар номи тсғри ксрсатилган жавобни белгиланг.
А. Ҳусни таълил, тарсиъ.    В. Истиора, ташхис.      С. Талмеҳ, ирсоли масал.
Д. Таносуб, ташбиҳ.        Е. Тажоҳули орифона, тарду акс.

6.  «Кокулинг» ғазалидаги

А харидор слмасам срдим жунун бозорида,
Солмағайди бошима юз рангли савдо кокулунг

байтидан срин олган шеърий санъатларни аниқланг.
А. Ташбиҳ, тажнис.               В. Талмеҳ, тазод.      С. Ҳусни таълил, ирсоли масал.
Д. Зулқофистайн, тарду акс.    Е. Таносуб, истиора.

7.  «Мендин срганди» ғазалидаги

Сени изларман андоқким, қуёш дийдорин изларда,
Кезиб тун-кун шитобон айламакни мендин срганди

байтида қандай шеърий санъатлар қслланган?
А. Ташбиҳ, ташхис.      В. Тазод, талмеҳ.      С. Ҳусни таълил, ийҳом.
Д. Таносуб, тажнис.     Е. Ирсоли масал, тарсиъ.

Qayd etilgan


AbdurRohman  09 Dekabr 2010, 18:41:17

8. «Соғиндим» ғазалининг вазни қайси жавобда тсғри ксрсатилган?
А. А амали мусаммани маҳзуф.
В. Ҳазажи мусаммани солим.
С. Мутақориби мусаммани маҳзуф.
Д. А амали мусаддаси маҳзуф.
Е. Ҳазажи мусаддаси мақсур.

9.  «Увайсийман» ғазалининг рукнлар таркибини аниқланг.
А. Фоилотун фоилотун фоилун.
В. Мафоийлун мафоийлун фаулун.
С. Фоилун мафоийлун фоилун мафоийлун.
Д. Мафьулу мафоийлу мафоийлу фаулун.
Е. Фаулун фаулун фаулун фаул.

10.  Қайси ғазалларда мурдаф қофисга мурожаат қилинган?
А. «Соғиндим», «Қабул сткил».        В. «Муносиб», «Мендин срганди».        С. «Увайсийман», «Коқулунг».        Д. А ва В.        Е. В ва С.

Qayd etilgan


AbdurRohman  09 Dekabr 2010, 18:41:46

АОДИА А

1. «Васл уйин обод қилдим» ғазалидаги

Васл уйин обод қилдим, бузди ҳижрон оқибат,
Сели ғамдин бу иморат бслди вайрон оқибат

байтида шоир қайси шеърий санъатлардан фойдаланган?
А. Ташбиҳ, тарсиъ.      В. Тазмин, ташхис.         С. Истиора, таъзод.
Д. Талмеҳ, ийҳом.        Е. Тажнис, иштиқоқ.

Qayd etilgan


AbdurRohman  09 Dekabr 2010, 18:42:27

2. «Васл уйин обод килдим» ғазалидаги

Зоҳидо, ишқу муҳаббат аҳлини маъзур тут,
Ар ксйида на бслди шайх Санъон оқибат

байтида қандай шеърий санъатлар қслланган?
А. Муболаға, ҳусни таълил.      В. Тазод, ирсоли масал.         С. Тазмин, тажнис.
Д. Талмеҳ, ийҳом.                 Е. Истиора, тарду акс.

3. «Ксзларим муштоқдур дийдор учун...» ғазалидаги

Бесутун тоғида ксп жон чекмагил, сй қсҳкан,
Кскрагимдин жсйи шир срниға стлуғ ёра оч

байтида қслланган шеърий санъатларни аниқланг.
А. Ташбиҳ, тарсиъ.                 В. Ҳусни таълил, ташхис.         С. Талмеҳ, истиора.
Д. Муболаға, ирсоли масал.     Е. Ийҳом, тажнис.

4.  «Додим сшит» ғазалидаги

Ҳар нечаким сабр таъмирини бунёд айладим,
Ашк селобида вайрон бслди ободим, сшит.

байтида шоир фойдаланган шеърий санъатларнинг номлари тсғри ксрсатилган жавобни топинг.
А. Тазод, истиора.          В. Ташбиҳ, тажнис.         С. Талмеҳ, тазод.
Д. Ҳусни таълил, ийҳом.     Е. Ташхис, тарсиъ.

Qayd etilgan


AbdurRohman  09 Dekabr 2010, 18:43:26

5. «Даҳрни имтиҳон стиб кет» ғазалидаги

Дунё чаманини булбулисен,
Гул шохида ошён стиб кет.

байтида қслланган шеърий санъатларни белгиланг.
А. Тазод, тазмин.                    В. Истиора, таносуб.         С. Талмеҳ, ҳусни таълил.
Д. Тажнис, тажоҳули орифона.    Е. Муболаға, ирсоли масал.

6.  «Муҳаббатсиз киши одам смасдур» ғазалидаги

Узору қадду рафторингни ксрсат,
Чаман сарву гулини шармсор ст

байти қандай шеърий санъатга асосланган?
А. Тазод.         В. Ҳусни таълил.         С. Талмеҳ.         Д. Лафф ва нашр.         Е. Ийҳом.

7. «Аодира аҳволидин огоҳ бслинг» ғазалидаги

Ар учун ағёр дардин тортамен,
Ксрмадим бир ёрни ағёрсиз

байтида қслланган шеърий санъатни аниқлай оласизми?
А. Иштиқоқ.         В. Муболаға.         С. Тазод.            Д. Тажнис.         Е. Ҳусни таълил.

Qayd etilgan


AbdurRohman  09 Dekabr 2010, 18:44:09

8.  «Арсиз на лаззат» ғазалида қслланган қофис турини белгиланг.
А. Мурдаф қофис.        В. А идфи зойидли мурдаф қофис.        С. Муассас қофис.
Д. Муқайсд қофис.        Е. Мужаррад қофис.

9.  «Муҳаббатсиз киши одам смасдур» ғазали арузнинг қайси вазни асосида ёзилган?
А. Ҳазажи мусаммани солим.
В. Ҳазажи мусаддаси маҳзуф.
С. А амали мусаммани маҳзуф.
Д. А амали мусаддаси мақсур.
Е. Мутақориби мусаммани маҳзуф.

10.  «Кел, даҳрни имтиҳон стиб кет» ғазали мисраларининг чизмасини белгиланг.
А. V — — —      V — — —     V — —
В. — V — —     — V — —     — V —
С. V — —           V — —         V — —         V —
Д. — — V        V — V —      V — —
Е. — — V —      — — V —     — — V —        — — V —

Qayd etilgan


AbdurRohman  09 Dekabr 2010, 18:44:35

МУҲАММАДА ИЗО ОГАҲИЙ

1. «Устина» ғазалидаги

Бошимға ёқкан ғам тошин мингдин бирича бслмағай,
Гардун агар минг Бесутун ёғдурса Фарҳод устина

байтида шоир қсллаган шеърий санъатлар номи тсғри ксрсатилган жавобни аниқланг.
А. Тазод, тажнис, тазмин.
В. Муболаға, талмеҳ, истиора.
С. Ташбиҳ, ҳусни таълил, тарду акс.
Д. Истиора, ирсоли масал, ийҳом.
Е. Таносуб, тарсиъ, лафф ва нашр.

Qayd etilgan


AbdurRohman  09 Dekabr 2010, 18:45:13

2. «Устина» ғазалидаги

А­й шаҳ, карам айлар чоғи тенг тут смону схшини,
Ким, меҳр нури тенг тушар вайрону обод устина

байтида қандай шеърий санъатлар қслланган?
А.   Ийҳом, тазод,  тамсил.   
В. Ташбиҳ,  ташхис, талмеҳ.
С. Ҳусни таълил. муболаға, истиора.   
Д. Таносуб, тарсиъ, ирсоли масал.
Е. Ташхис, иштиқоқ, тазод.

3. «Илм бслмиш ёд анга» ғазалидаги

Ул малаксиймоки борча илм бслмиш ёд анга,
А сзи шаб дарсу сабоқ такроридин муътод анга

байтида фойдаланилган шеърий саньатлар номи қайси жавобда тсғри ксрсатилган?
А. Талмеҳ, тазод, ирсоли масал.
В. Ҳусни таълил, ийҳом, иштиқоқ.
С. Муболаға, ирсоли масал, таносуб.
Д. Тазод, таносуб, ташбиҳ.
Е. Тарду акс, тажоҳули орифона, тарсиъ.

4. «Лутф айлар ёр мандин сзгага» ғазалидаги

Заҳри ҳажрини берур ҳар дам мангаву васлининг
Асшини инъом зтар бисёр мандин сзгага

байтида қслланган шеърий санъатлар номини аниқланг.,
А. Тазод, истиора.         В. Таносуб, ташбиҳ.          С. Муболаға, ийҳом.
Д. Ҳусни таълил, иштиқоқ.        Е. Ирсоли масал, тарду акс.

Qayd etilgan