Anvar Hojiavmedov. She'riy san'atlarni bilasizmi?  ( 48489 marta o'qilgan) Chop etish

1 ... 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ... 21 B


AbdurRohman  09 Dekabr 2010, 18:45:37

5.  «Баҳор» ғазалидаги

Очибон юз гулни, хуррам айлабон минг сарвни,
Булбули қумрини қилди волау шайдо баҳор

байтида шоир қайси шеърий санъатга асосланган?
А. Ташбиҳ.         В. Тазод.         С. Таносуб.         Д. Ҳусни таълил.        Е. Тарсиъ.

6.  «Дегил инсонға ссз» ғазалидаги

Ссздур инсон кснглида бир гавҳари қийматбаҳо,
Они хор стма дебон ҳар ҳуши йсқ ҳайвонға ссз

байтида қслланган шеърий санъатни аниқланг.
А. Тазмин.         В. Ташхис.         С. Талмеҳ.         Д. Ташбиҳ.         Е. Муболаға.

7.  «Аҳли вафо маҳзун» ғазалидаги

Бировким сидқу ростлиғ ичра «алиф» снглиғ,
Қади бори меҳан остида бслғай ул сифатким «нун»

байтида қслланган шеърий санъат номини белгиланг.
А. Муболаға.        В. Ҳарфий санъат (китобот).         С. Ийҳом.         Д. Тажнис.         Е. Ҳусни таълил.

Qayd etilgan


AbdurRohman  09 Dekabr 2010, 18:46:04

8. «Жонинг учун жонима раҳм ст» ғазалидаги

Ишқинг ғамида дийдаи гирёнима раҳм ст,
Ҳажринг тунида нолайи афғонима раҳм ст

байтида фойдаланилган шеърий санъат номини айта оласизми?
А Ийҳом.         В. Муболаға.         С. Мувозана.         Д. Тарсиъ.         Е. Тазод.

9. «Ссздин юз дуру гуҳар сочсанг...» ғазалидаги

Ҳар дамда агар ссздин юз дурру гуҳар сочсанг,
Бир ксҳна хазаф чоғлиғ топмас сл аро қиймат

байтида қслланган шеърий санъатларни белгиланг.
А. Истиора, ташбиҳ.            В. Ирсоли масал, тазмин.         С. Тазод, ийҳом.
Д. Муболаға, ҳусни таълил.    Е. Тарсиъ, талмеҳ.

10.  «Баҳор» ғазалидаги

Тебратиб ел бирла ҳар сори шажарлар бошини,
А­лга имо қилди гулгашт сткали саҳро баҳор

байтида фойдаланилган шеърий санъатлар номи қайси жавобда тсғри ксрсатилган?
А. Ҳусни таълил, ташхис.
В. Тажоҳули орифона, тазмин.
С. Тажнис, муболаға.
Д. Истиора, таносуб.
Е. Ҳарфий санъат (китобот), тазод.

Qayd etilgan


AbdurRohman  09 Dekabr 2010, 18:47:01

11.  «Чой» ғазалидаги

Гсиёким, чой срур мехри гисҳ, йсқса недин
Ҳам гадо матлуби, ҳам марғуби султон слди чой

байтида қслланган шеърий санъатлар тсғри белгиланган жавобни аниқланг.
А. Талмеҳ, муболаға, иштиқоқ.
В. Ташбиҳ, тазод, ҳусни таълил.
С. Тажнис, ирсоли масал, таносуб.
Д. Тарду акс, тазмин, тажоҳули орифона.
Е. Лаффу нашр, истиора, тазод.

12.  «Чой» ғазалидаги

А­й ҳаким, смди давое айламакдин фориғ сл,
Ким, бори беморлар дардиға дармон слди чой

байтида шоир қайси шеърий санъатта мурожаат стган?
А. Иштиқоқ, ийҳом.             В. Таносуб, муболаға.         С. Талмеҳ, тажнис.
Д. Истиора, ҳусни таълил.    Е. Ийҳом, ирсоли масал.

13.  Мустазоддаги

Ҳажринг ғами заҳрини ичиб Огаҳийи зор слмакка етибдур
                                                                    комиға етушмай,
Қилма нафасе ҳолини ссрмоққа тааллул, сй Исойи даврон,
                                                                     килғил ани иҳё

байтида қслланган шеърий санъатларни белгиланг.
А. Талмеҳ, истиора.                  В. Ташбиҳ, тажнис.         С. Тазод, тарду акс.
Д. Тазмин, тажоҳули орифона.     Е. Ирсоли масал, мувозана.

Qayd etilgan


AbdurRohman  09 Dekabr 2010, 18:47:39

14.  «Огоҳнома» асаридаги

Юзида йсқ асло ҳаёдин асар,
Ксзида йсқ асло вафодин хабар

байти қайси шеърий санъат асосида ёзилган?
А. Ҳусни таълил.        В.Тарсиъ.         С. Тазод.         Д. Тажнис.         Е. Зулқофистайн.

15. «Огоҳнома» асаридаги

Ҳаёсиздин асло вафо истама,
Вафосиздан асло ҳаё истама

байтида қслланган шеърий санъатларни белгиланг.
А. Таносуб, ҳусни таълил.     В. Ташбиҳ, тажнис.         С. Ирсоли масал, тазод.
Д. Тарсиъ, тарду акс.         Е. Муболаға, ийҳом.

16. А­й қснгул, схшилиғни қил пеша,
      Ки смонлиғ срур смонға жазо.
      Кимки тарк айласа смонлиғни,
      Бслур албатта схшилиқға сазо.

қитьасидаги шеърий санъат номини айтинг.
А. Муболаға.         В. Ташбиҳ.         С Тазод.         Д. Ҳусни таълил.         Е. Тажнис.

Qayd etilgan


AbdurRohman  09 Dekabr 2010, 18:47:57

17. Огаҳийнинг 10-синф мажмуасидан срин олган ғазалларида снг ксп қслланган қофис тури қайси жавобда тсғри ксрсатилган?
А. Мужаррад қофис.       В. Мурдаф қофис.       С. А идфи зойидли мурдаф қофис.
Д. Муассас қофис.         Е. Муқайсд қофис.

18.  «Устина» ғазали арузнинг қайси вазни асосида сратилган?
А. А амали мусаммани маҳзуф.
В. Ҳазажи мусаммани солим.
С. Мутақориби мусаммани мақсур.
Д. А ажази мусаммани солим.
Е. Ҳазажи мусаддаси маҳзуф.

Qayd etilgan


AbdurRohman  09 Dekabr 2010, 18:48:21

19.  «Ааврсз бслсин» ғазалининг рукнлар чизмаси қайси жавобда тсғри белгиланган?
А.  V — — —     V — — —      V — —
В.  — V — —       — V — —       — V —
С.  V — —          V — —           V — —            V — —
Д. — — V —       — — V —       — — V —         — — V —
Е.  V — — —      V — — —      V — — —          V — — —

20.  «Бизки букун...» ғазалининг рукнлар таркиби қайси жавобда тсғри ксрсатилган?
А. Фоилотун фоилотун фоилотун фоилун.
В. Мустафъилун мустафъилун мустафъилун мустафьилун.
С. Муфтаилун мафоилун муфтаилун мафоилун.
Д. Мафоийлун мафоийлун фаулун.
Е. Фоилотун фоилотун фоилон.

Qayd etilgan


AbdurRohman  09 Dekabr 2010, 18:49:05

КОМИЛ ХОА АЗМИЙ

1.  «Тамаъ» ғазалидаги

Дахри дундин қсрмағунг жуз ҳасрату нокомлиғ,
Гавҳари мақсудни қилма бу уммондин тамаъ

байтида қслланган шеърий санъатлар номи қайси жавобда тсғри ксрсатилган?
А. Ташбиҳ, тазод.           В. Истиора, таносуб.         С. Талмеҳ, тажнис.
Д. Ҳусни таълил, ийҳом.     Е. Муболаға, тарсиъ.

Qayd etilgan


AbdurRohman  09 Dekabr 2010, 18:49:45

2.  «Шамъ» ғазалидаги

Бслмаса гар бир парининг ишқидин девона шамъ,
Аега ҳар тун сртанур то субҳ ёна-ёна шамъ.

байтида шоир қайси шеърий санъатдан фойдаланган?
А. Ташбиҳ.         В. Таносуб.        С. Ирсоли масал.         Д. Талмеҳ.        Е. Ҳусни таълил.

3.  «Шамъ» ғазалидаги

Шомим андоқ тийра бслмиштур узоринг ҳажрида
А авшан сткувчи шабистоним юзинг, жонона, шамъ

байтида қайси шеърий санъат қслланган?
А. Ирсоли масал.         В. Талмеҳ.         С. Таносуб.         Д. Иштиқоқ.        Е. Муболаға.

4.  «Ааргис» ғазалидаги

А­й юзунг қсзгусига волау ҳайрон наргис,
Ксзунг олида турур сурати бежон наргис.

байтида фойдаланилган шеърий санъатларни аниқланг.
А Истиора, ташхис.       В. Ташбиҳ, ийҳом.         С. Муболаға, ирсоли масал.
Д. Тарсиъ, иштиқоқ.      Е. Тазмин, тазод.

Qayd etilgan


AbdurRohman  09 Dekabr 2010, 18:50:12

5.  «Ааргис» ғазалидаги

Ҳар кеча гулшан срур сйлаки фонуси хаёл,
Лекин онда ёқадур шамъи фурузон наргис.

байтида шоир мурожаат қилган шеърий санъатлар қайси жавобда тсғри белгиланган?
А Тазод, ийҳом, ирсоли масал.
В. Тажоҳули орифона, тажнис, тазмин.
С. Ташбиҳ, таносуб, ташхис.
Д. Муболаға, талмеҳ, тарсиъ.
Е. Иштиқоқ, ҳусни таълил, ийҳом.

6.  «Кснгул» ғазалидаги

Иззат ила неъмат авжида бслур олиймақом,
Ҳар ким слса каж, нечукким айн ила нун, сй кснгул.

байтида қайси шеърий санъатлар қслланганини айта оласизми?
А. Ташбиҳ, ҳарфий санъат (китобот).       В. Талмеҳ, тазод.         С. Ташхис, таносуб.
Д. Муболаға, ийҳом.                            Е. Лаффу нашр, ирсоли масал.

7.  «Кснгул» ғазалидаги

Бу гулистондин бақо бсйини истаб бслмағил
Лола баргидек саропо доғи дилхун, сй кснгул.

байтида қайси шеърий санъатлар ксзга ташланади?
А. Муболаға, тазмин, тазод.
В. Истиора, ташбиҳ, таносуб.
С. Талмеҳ, тарсиъ, иштиқоқ.
Д. Ийҳом, зулқофистайн, тажнис.
Е. Ирсоли масал, ҳусни таълил, ташхис.

Qayd etilgan


AbdurRohman  09 Dekabr 2010, 18:50:43

8.  «Кснгул» ғазалидаги

А­мин слма қайдидин ёру биродарман дебон,
Ае жафолар қилмади Юсуфға Шамъун, сй кснгул

байтида шоир қайси шеърий санъатдан фойдаланганини айта оласизми?                                                             
А. Тазод.        В. Таносуб.         С. Муболаға.         Д. Талмеҳ.     Е. Ташхис.

9.  «Тамаъ» ғазалида шоир қайси қофис турига мурожаат стган?
А. Мурдаф қофис.          В. Мужаррад қофис.                      С. Муассас қофис.
Д. Муқайсд қофис.          Е. А идфи зойидли мурдаф қофис.

10.  «Тамаъ», «Шамъ», «А­й кснгул» ғазалларининг учови бир хил вазнда битилган. Шу вазн номини айтинг.
А. Ҳазажи муаммани солим.
В. А амали мусаммани мақсур.
С. Мутақориби мусаммани маҳзуф.
Д. А ажази мусаммани солим.
Е. А амали мусаддаси маҳзуф.

Qayd etilgan