Navoiy shahri haqida ensiklopediyalarda  ( 16500 marta o'qilgan) Chop etish

1 2 B


muxbir  22 Yanvar 2010, 17:18:03

ААВОИЙ «А­ЛЕКТА КИМА ЗАВОДИ» АКА¦ИЯДОА ЛИК ЖАМИЯТИ - Ўзбекистондаги снг йирик кимё к-тларидан бири. «Ўзкимёсаноат» давлат-акяисдорлик компанисси таркибида. Ўсимликларни ҳимос қилиш кимёвий воситалари (гербияидлар, инсектоакарияидлар, зоояидлар, ссишни бошқарувчи моддалар), аяетилен қуруми, активлаштирилган ксмир, оддий суперфосфат, сирка кислотаси, А, В маркали стилаяетат, метил-аяетат, суюқ шиша, халқ истеъмол моллари — ош тузи, йодланган ош тузи ва б. маҳсулотлар ишлаб чиқаради.
Корхона 1971 й. Аавоий кимё комбинати таркибидан Аавоий слектр-кимё комбинати дирекяисси сифатида ажралиб чиқди. 1972 й. корхонани кенгайтириш учун Аавоий туманида 935 га ер ажратилди ва унинг 1- навбатини лойиҳалаштириш ишлари бошланди. Дастлаб хлорорганик моддалар и.ч.га мслжаланган. 1976 й.дан корхона ссимликларни кимёвий ҳимос қилиш воситаларини ишлаб чиқаришга ихтисослашди. 1976—80 й.да унинг биринчи навбати қурилди. 1980 й.да биринчи маҳсулот — которой гербияиди ишлаб чиқарилди. К-т 1981 й.дан Аавоий «А­лектрокимё заводи» деб номланди, 1994 й.дан ёпиқ турдаги акяисдорлик жамисти, 1996 й.дан Аавоий «А­лектркимёзаводи» акяисдорлик жамисти — Ўзбекистон-Ланама қсшма корхонаси. Таъсисчиси: Ўзбекистон А еспубликаси Давлат мулки қсмитаси.
Корхона республикадаги ссимликларни ҳимос қилувчи кимёвий воситаларни тайёрловчи сгона корхонадир. Корхона фаолисти Ўзбекистон А еспубликаси қ.х. нинг кимёвий воситаларга бслган сҳтиёжини қондиришга қаратилган. 1996 й. дек. ойида Франяиснинг «Спейшим» фирмаси б-н ҳамкорликда йиллик қуввати 10 минг т бслган фозалон и.ч. линисси ишга туширилди, мевали скинлардаги ссимлик бити, кана, Колорадо кснғизи ва б. зараркунандаларни йсқотишда қслланиладиган фозалон инсек-тоакаридяидини и.ч. йслга қсйидди.
2000—2002 й. давомида четдан олиб келинган хом ашёлардан 30 турдаги ссимликларни ҳимос қилувчи кимё воситалари ишлаб чиқарилди.
Корхона ксп йиллардан буён Швейяариснинг «Сингента», «Далстон», Германиснинг «Лурги», Япониснинг «Сумитомо», Хитойнинг Хунан скспорт-импорт корпораяисси, «Делсн», Буюк Британиснинг «Дау Агросаинс» фирма ва компанислари б-н ҳамкорлик қилади.
А ихсивой Ақубов.

«Ўзбекистон Миллий А­няиклопедисси»дан

Qayd etilgan


muxbir  22 Yanvar 2010, 17:18:29

«ААВОИЙАЗОТ» АКА¦ИЯДОА ЛИК ЖАМИЯТИ — Ўзбекистондаги йирик кимё саноати корхонаси. «Ўзкимёсаноат» давлат-акяисдорлик компанисси таркибида. Аавоий ш.да жойлашган. Корхонада ишлаб чиқариладиган асосий маҳсулот турлари: минерал сғитлар, нитрон толаси, сирка кислотаси, тиомочевина, хлор ва хлор маҳсулотлари, каустик сода. Бундан ташқари, 70 дан ортиқ турдаги маҳсулотлар, органик ва ноорганик кимёвий маҳсулотлар ишлаб чиқарилади. Минерал сғитлар, турли хил органик синтез маҳсулотлари ва акрил толаси (нитрон) и. ч. мақсадларида табиий газни қайта ишлашга ихтисослашган корхона сифатида қурилган. Табиий газ, ҳаво, каустик сода, ош тузи ва б. асосий и.ч. учун хом ашё бслиб хизмат қилади.
3-д 1964 й.да Аавоий кимё комбинати номи б-н ишга туширилди. Шу йили кучсиз азот кислотаси и.ч. бсйича корхонада 1-агрегат фойдаланишга топширилди. 1965 й.дан аммиак корхона тслиқ ҳажмда ишлашга стди.
Хом ашёдан комплекс фойдаланиш натижасида корхонада нитрон — «сунъий жун» толаси ишлаб чикарувчи з-д курилиб, 1971 й.да илк маҳсулот олинди. Шундан бери тсқимачилик, енгил ва б. саноат учун ста муҳим ҳисобланган «сунъий жун» ишлаб чикарилади. 1965— 75 й.ларда аммиак ва минерал сғитлар и.ч.нинг 1—2—3навбатлари ишга туширилди. 2001 й.да Германиснинг «Лурги Хемния ГмБХ» фирмасининг иштирокида қурилган ва снг замонавий ускуналар б-н жиҳозланган хлор, сювчи сода, хлор кислотаси ва натрий гипо-хлорит и.ч. йслга қсйилди. Бирлашмада хлорни қайта ишлаб поливинилхлоридга айлантирган ҳолда каустик сода и.ч. бсйича 2-навбат яехини қуриш лойиҳаси устида иш олиб борилмоқда.
«А.» а.ж. маҳсулотлари А оссис, А­рон, Тожикистон, Украина, Буюк Британис, Аидерландис, Қозоғистон, Қирғизистон, АҚШ, Болгарис давлатларига скспорт қилинади. Аавоий кимё комбината 1975 й.да «Аавоийазот» и.ч. бирлашмасига, 2002 й.да «Аавоийазот» очиқ акяисдорлик жамистига айлантирилди. Корхонада 11 мингга сқин муҳандис-техник ходимлар ва ишчилар меҳнат қилади (2003).
А ихсивой Ақубов.

«Ўзбекистон Миллий А­няиклопедисси»дан

Qayd etilgan